0

De Alphense familie van Dun 1340-2000 I Ton van Dun

II Kaart van Breda van 1831 van W.C. van Baarsel, uitgegeven door F.J. Wygand te ‘s-Gravenhage/Amsterdam. Afgedrukt met toestemming van het Breda’s Museum.

III

IV ??????????????????????????????????

?????????????????????????????????? V De stervende Galliër uit Pergamon. Een van de beroemdste beeldhouwwerken uit de oudheid

VI Ulvenhout, december 2015 © Ton van Dun ISBN: 978 90 9029420 9 layout: Lars van Dun technische realisatie

Inhoud 1. Voorwoord 2. DNA onderzoek 3. Kelten 4. Uitleg van de familienaam 5. Het familiewapen of blazoen 6. De oorsprong van de Alphense familie 7. De baronie van Breda ten tijde van de van Dun’s 1500-1750 8. De Alphense familietak 9. Bijlage, de inventaris van het sterfhuis van Hendrick van Dun 1631 10. Bijlage, rekeningen van de weeskamer 11. Bijlage, genealogie Bernagien 12. De van Cauwegoms en hun wapenschild 13. Beschrijving van het huis Bergaigne 14. Het gehucht Dun onder Hilvarenbeek 15. De naam van de Dunse tak 16. De Dunse familietak 17. Bijlage, genealogie van Eynde 18. Borstbeeld van Cornelius van Dun in Londen 19. Omrekentabel oude maten en geldwaarde 20. Index pag. 2 pag. 4 pag. 9 pag. 17 pag. 29 pag. 39 pag. 51 pag. 81 pag. 358 pag. 370 pag. 375 pag. 398 pag. 403 pag. 409 pag. 411 pag. 412 pag. 470 pag. 478 pag. 485 pag. 486 1

Voorwoord Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat het eerste boek uitkwam over de Goirlese tak van de Familie van Dun 1340-2000. Het boek, waarin Jef van Gils in het eerste gedeelte een uitvoerige beschrijving gaf van Goirle, Hilvarenbeek en omgeving, was een groot succes. Er werden 365 exemplaren van verkocht. Het boek behandelde uitsluitend de Goirlese tak. Achterin stond wel opgenomen een beknopte genealogie van de overige zes takken van deze familie. Twee daarvan, de Alphense en de Dunse, hebben ook nazaten tot op de dag van vandaag. Op veler verzoek is er daarom dit vervolgboek gekomen met alle gegevens over deze twee takken. De Alphense tak 2 In de afgelopen 2 jaar heb ik de Alphense tak ook weten terug te voeren tot ongeveer 1340. Het was Ir. Eddy de Swart die mij opmerkzaam maakte op 2 aktes met de naam Hoffstade die zich bevonden in het archief van de abdij van Tongerloo. Ook de 2 artikelen van prof. dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld in de jaarboeken van De Oranjeboom over de oorsprong van Alphen en de relatie met de abdijen van Echternach en Tongerlo hebben veel bijgedragen over de kennis van de eerste personen van deze familietak. De belangrijkste feiten staan vermeld in de aanloop naar deze genealogie. Omdat er geen enkele familierelatie is met de Goirlese tak ben ik dit boek begonnen met de uitleg van de DNA onderzoeken die dit hebben aangetoond. Het DNA van de personen uit de Alphense tak die deelnamen aan dit onderzoek toonde duidelijk aan dat zij afstammen van de Kelten. Dit was een verzameling van bevolkingsgroepen met dezelfde taal die hun hoogtepunt hadden tussen 800 en 100 jaar voor Chr. Om een indruk te kunnen hebben van wat deze Kelten hebben betekend voor de Europese geschiedenis heb ik een kort overzicht samengesteld over dit volk. Hierna volgt het artikel over de vroege geschiedenis van Alphen en de van Dunne’s. Voordat de genealogie zelf beschreven wordt heb ik gemeend een overzicht te moeten geven van de geschiedenis van de dorpen en steden waar de van Dunne’s gewoond hebben. Het geeft een beter beeld van de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin zij moesten leven. Het waren vaak oorlogen en ziektes die een streek teisterden. Bij krijgsgeweld waren het meestal de bewoners van het platteland die hiervan het slachtoffer werden. Hun gewassen werden vernield en hun spaarzame vee geroofd. Velen trokken voor bescherming naar de steden. Maar ook hier was de nood vaak hoog. Het was vooral de 80 jarige oorlog die grote veranderingen voor heel Brabant gebracht heeft. In vergelijking met Oost-Brabant kwam Breda en omgeving er nog enigszins goed vanaf. De andere grote boosdoener was de pest die telkens terugkeerde en grote aantallen slachtoffers maakte. In sommige plaatsen werd de bevolking zelfs gehalveerd. Van de eerste personen met de naam Hofstade alias van Dun weten wij weinig. Pas rond 1500 komt er meer duidelijkheid. Zeker is dat er dan op Terover, een buurtschap van Alphen, diverse van Dunne’s wonen die tot dezelfde familie behoren. In 1511 verkopen de kinderen van Henrick Jan van Dunne daar een boerderij. Alle 12 kinderen worden met namen genoemd. Van Jan en Cornelis, twee broers uit dit gezin, stammen alle van Dun(ne)’s af die tot de Alphense tak behoren. Als we de genealogie bekijken zien we al meteen een groot onderscheid in de nakomelingen van deze broers. Jan gaat in Baarle wonen en zijn zoon trouwt in Turnhout een dochter van

de bekende familie Lemmens. Hun afstammelingen sluiten allen huwelijken met leden van rijke patriciërsfamilies. Zeker in Breda brengen zij het tot grote welstand. Deze rijkdom blijft in de familie omdat er steeds slechts een zoon alle bezit erft. Als in 1766 Franciscus Henricus van Dunne overlijdt, hertrouwt zijn weduwe in 1769 met baron Jan Joseph Wigbold van Coeverden. Telg uit een van de oudste adellijke geslachten van Nederland. De kinderen uit haar 1e huwelijk worden nu hervormd opgevoed en hun naam verandert in van Dunné. Tevoren was de familie, ondanks de 80 jarige oorlog, het katholieke geloof altijd trouw gebleven en leverde belangrijke financiële bijdragen aan kerken en kloosters. De van Dunné’s bekleden hierna belangrijke ambten in het noorden van het land. Nu vinden we hen vooral terug in Rotterdam, Den-Haag en omgeving. De gegevens van de laatste generaties van Dunné’s heb ik met toestemming van de heer P.K.Pel uit Zwolle mogen overnemen. Zijn broer Cornelis huwt in Chaam met een dochter van de welvarende familie Pijnaerts. In 1534 heeft hij daar een boerderij gekocht. Zijn nakomelingen blijven in Chaam en omgeving het boerenbedrijf trouw. Dat vooral het platteland het moest ontgelden bij oorlog en verder krijgsgeweld hebben we hierboven al vermeld. Zeker ook de 80 jarige oorlog zal er de oorzaak van zijn dat deze Chaamse tak het financieel zeer moeilijk krijgt. Pas rond 1800 gaan zij zich elders vestigen maar behoudens een enkele uitzondering blijft dit toch dit toch Breda en omgeving. De Dunse tak Deze tak is terug te brengen tot ongeveer 1420. Het is de enige tak met nog levende nazaten die teruggaat naar het gehucht Dun zelf. Of er verwantschap is met de andere familietakken valt op dit moment met DNA onderzoek nog niet te bewijzen. Zoals we in de genealogie zelf zullen zien worden eenmaal de kinderen van een vrouwelijke van Dun toch genoemd naar de achternaam van hun moeder en een 2e maal zelfs naar de achternaam van hun grootmoeder die van Dun heet. Dat dit op zich niet abnormaal was in die tijd wordt in dit boek verderop ook uitgelegd. We weten ook dat een persoon uit deze genealogie rond 1600 het beroep van imker uitoefende. Hij was “bieman” en zijn nazaten zijn zich Biemans gaan noemen. Ik heb deze slechts enkele generaties gevolgd. Via Hilvarenbeek gaat deze tak van de van Dun’s rond 1650 naar Oirschot waar zij tot ongeveer 1800 blijven wonen. Daarna verspreidden zij zich in Brabant met een concentratie in Boxtel. 3

DNA onderzoek Kelten en Vikingen? In de geschiedenis van de mensheid zijn een aantal tijdperken aan te wijzen met eigen ontwikkelingen. Het actuele tijdperk kent als meest opmerkelijke evolutie de technologie van het DNA profiel. We kunnen hierbij denken aan opsporing van erfelijke ziektes, ophelderen van misdrijven, identificatie van personen, kweek van genetische landbouwgewassen, productie van humane geneesmiddelen en vaststellen van familierelaties. Het is op dit moment nog niet te overzien tot welke gevolgen dit alles zal leiden, temeer daar deze ontwikkelingen pas sinds kort onderzocht en toegepast worden. Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk om via DNA vast te kunnen stellen tot welke bevolkingsgroep een persoon behoort. In 2005 is voor het eerst een project opgestart om de geografische afkomst van de diverse bevolkingsgroepen nader te onderzoeken. Het initiatief kwam van National Geographic en is nu bekend onder de naam Genographic Project. Wereldwijd wordt bij duizenden personen DNA afgenomen en vergeleken met dat van onze Adam in Afrika. Ik heb in 2006 hieraan meegedaan. De uitslag was dat ik behoorde tot Halogroep I (M 170). Wat betekent dit? 4 Een haplogroep is een indeling in grote takken van afstammelingen van de homo sapiens. Haplogroepen zijn gebaseerd op het Y chromosoom dat onveranderd van vader op zoon wordt doorgegeven. Toch vindt er eens in de zoveel tijd een mutatie plaats. Door deze mutaties te volgen is het mogelijk onze geografische afstamming te achterhalen. Het is bekend dat de homo sapiens of moderne mens zijn oorsprong had in Afrika. Meer precies in Ethiopië. Ongeveer 80.000 jaar geleden trok een groep van daaruit naar het Arabisch Schiereiland. Deze werd M 168 genoemd. Alle niet afrikanen komen uit deze groep voort. Vanaf het schiereiland volgde verdere verspreidingen. Groepen trokken ongeveer 50.000 jaar geleden al naar Centraal-Azië en Australië. In Amerika kwam de eerste mens pas 20.000 jaar geleden. Mijn voorvader zat in haplogroep M 89, ontstaan in het MiddenOosten zo’n 45.000 jaar terug. Via Anatolië en de Balkan gaat deze groep naar Europa waar zij is terug te vinden met marker M 170. Meer gegevens kwamen ik niet te weten uit deze test. Een tweede DNA onderzoek is gedaan in 2010 en had een heel andere opzet. Doel was om via een uitgebreid DNA onderzoek te kunnen vaststellen of er een verwantschap bestond tussen de genealogische takken Alphen en Goirle. Temeer omdat beide hetzelfde familiewapen voerden. Door mijn groot genealogische bestand was het mogelijk om 3 personen te selecteren van iedere tak waarvan de verwantschap terugging tot voor 1600. 1) Voor Turnhout namen deel Gustaaf van Dun uit Turnhout, penningmeester van de Belgische vereniging. Jan van Dun uit Etten-Leur, penningmeester van de Nederlandse vereniging en Meinard van Dunné uit Rotterdam. Alle drie personen hebben een rechtstreekse voorvader in een van de 12 kinderen van Henrick Jan van Dunne, die in 1518 in Alphen een boerderij verkopen.

2) Voor Goirle namen deel Jos van Dun uit Beerse, secretaris van de Belgische vereniging, Frans van Dun uit Tilburg en ikzelf. Alle 3 personen hebben een rechtstreekse voorvader in Goirle rond 1500. Het onderzoek werd gedaan door het bureau Consanguinitas in Tilburg. In de test zijn 12 Y-STR profielen onderzocht. Alle personen uit de Turnhoutse tak hebben: 11 DYS391, 14DYS3891, 11DYS439, 30DYS38911, 12DYS438, 14DYS437, 14DYS19, 14DYS392, 13DYS393, 25DYS390, 11DYS385a en 14DYS385b Voor de Goirlese tak zijn dit: 10DYS391, 12DYS3891, 13DYS439, 28DYS38911, 10DYS438, 15 en 16DYS437, 14DYS19, 11DYS392, 13DYS393, 22DYS390, 13DYS385a EN 14DYS385b Bij de personen uit de Goirlese tak zijn onderling heel kleine verschillen gezien van deze profielen. Deze zijn echter zo miniem dat met grote zekerheid een verwantschap toch is vast te stellen. Uit de test kwam onomstotelijk naar voren dat er absoluut geen enkele verwantschap bestaat tussen de tak Alphen en de tak Goirle. Wel werd onomstotelijk vastgesteld dat de 3 personen van iedere tak aan elkaar verwant zijn. Gelukkig voor mij werd hiermede ook het bewijs geleverd dat de door mij opgezette genealogieën van Alphen en Goirle juist zijn. Een derde onderzoek vond plaats in 2012. Het doel hiervan was om de geografische afstamming van de Alphense tak vast te stellen. Omdat er de afgelopen jaren zeer veel nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van DNA onderzoek werd besloten om ook voor de Goirlese tak een persoon te laten deelnemen. Het waren weer Jan van Dun uit Etten-Leur voor de Alphense en Jos van Dun uit Beerse voor de Goirlese tak. Het onderzoek werd gedaan door de afdeling Activiteitencentrum Forensische Genetica van de Universiteit van Leuven. Deze universiteit is in eerste instantie begonnen met het opsporen van familieverbanden en verwantschappen van personen binnen het OudHertogdom Brabant. Het DNA werd nu getest op 37 markers i.p.v. 12 markers in 2006. Het resultaat voor de Goirlese tak; Deze behoort tot haplogroep I 1, M 253. Dit is weer een stap verder dan de test van 2006. We weten inmiddels dat een groot gedeelte van M 170 vanuit de Balkan verder Europa was ingetrokken. Door de laatste ijstijd waren zij echter gedwongen hun toevlucht te zoeken op het Iberisch Schiereiland. Toen de ijskappen zich terugtrokken werd bewoning weer mogelijk en trok een subgroep van M 170 naar Zuid-Scandinavië en Denemarken. Deze subgroep wordt M 253 genoemd en de leden ervan mag men DE VIKINGEN noemen. 5

Vooral de Deense Vikingen deden Nederland en Vlaanderen aan vanaf de 9e eeuw tot begin 11e eeuw. Uit de DNA gegevens blijkt dat de van Dun’s uit de Goirlese tak tot deze Viking groep behoren en nu ruim 12 % van de bevolking vormen van het gebied wat eens het oude hertogdom Brabant was. Het resultaat voor de Alphense tak; Deze behoort tot haplogroep R 1b1b2a2, P 312. Dit is inmiddels de zoveelste onderverdeling van haplogroep R. Ook hier gaan we beginnen met de oorsprong in kaart te brengen. Vanuit opnieuw Afrika trekt groep M168 naar het Arabische Schiereiland. Daar zijn ze nog samen met de voorvader van Goirle in groep M 89. Hier splitsen de wegen en gaat Alphen naar Centraal Azië ten noorden van Afghanistan. Hier ontstaat 35.000 jaar geleden subgroep M 173. Deze gaat ongeveer 18.500 jaar geleden naar Europa als groep M 343 om als P 312 ook op het Iberisch Schiereiland te komen. Zij worden DE KELTEN genoemd en vormen 22 % van de bevolking van het gebied wat eens het oude hertogdom Brabant was. 6 Beide afstammingen zijn in beknopte vorm weergegeven. Uitvoeriger informatie hierover is uitgebreid te vinden op internet. DNA onderzoek naar de geografische oorsprong is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Verwacht mag worden dat de komende tijd veel meer bijzonderheden gevonden zullen worden over het bovenstaande. Het zal over enige jaren ook mogelijk worden verwantschap tussen personen te vinden die niet dezelfde familienaam voeren maar toch een gemeenschappelijke voorouder hebben. Deze zou bijv. rond de tijd van Karel de Grote geleefd kunnen hebben. Nu al heeft het onderzoek van Leuven met meer dan 1000 deelnemers een genetische verwantschap van 42,63 % vastgesteld. Dat betekent dat ze tussen nu en ca. 1000 jaar geleden een gemeenschappelijke voorvader hebben. Op de volgende pagina ziet u de officiële certificaten van de Universiteit van Leuven voor de familietakken Goirle en Alphen

7

Waarom geen DNA onderzoek van de Dunse tak? Helaas is het nog niet mogelijk om met een DNA test de eventuele verwantschap te bepalen met de familietakken Goirle en Alphen. Ook een DNA test van een persoon uit de Dunse tak geeft hierover geen uitsluitsel. Dit omdat in deze tak een rechtstreekse afstamming van vader op zoon ontbreekt. Zoals we in de onderstaande genealogie zullen zien worden enkele malen de kinderen toch van Dun genoemd hoewel de vader een andere familienaam draagt. Zij zijn dan genoemd naar de familienaam van hun moeder of grootmoeder. In de Brieven van Paulus, de tweemaandelijkse kroniek van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, 40e jaargang nr. 203 heeft Hans Vogels een interessant artikel geschreven over deze materie. Hans doet al jaren onderzoek naar diverse middeleeuwse families in NoordBrabant. Vanaf 2002 is hij ook veelvuldig te belezen op de Yahoo nieuwsgroep van de Nederlandse Adel. Hij schrijft in zijn artikel dat in de 13e tot en met de 15e eeuw je personen tegenkomt die soms wat anders genoemd worden. Vaak met de extra aanduiding “genaamd of alias”. Verder valt te constateren dat kinderen niet alleen met hun voornaam naar een grootouder werden genoemd maar ook vaak nog eens de achternaam of bijnaam van die persoon verwierven. Vogels geeft ook het voorbeeld van de Boschenaar Gooswijn Cnode. 8 In de namen van diens zonen kom je de volgende naam combinaties tegen; Gooswijn Cnode; Gijsbert Bac; Hendrik Bac; Dirk Posteel; Jan de Bie en Laurens Volkart. De eerste twee waren hier naar de beide grootvaders genoemd, de derde naar een broer van moeder en de rest naar verdere voorouders, Zo bont zal het in de Dunse tak wel niet geweest zijn. Mijn idee is dat de kinderen van Dun genoemd werden omdat de familie van de moeder in hoger aanzien stond als die van de vader. Vaak gepaard gaand met rijkere bezittingen.

De Kelten 9 Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende enkele tientallen eeuwen voor onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus vooral de taal die deze stammen en volkeren verbond. Hun opkomst en neergang ligt tussen 2800 en 50 voor Chr. Rond 2800 voor Chr. komen nomaden vanuit Oost-Europa naar Oostenrijk, Zwitserland en vooral Zuid-Duitsland. Zij vermengen zich met de daar al levende bevolkingsgroepen. Rond 2200 vinden we de eerste sporen van hun handwerkslieden die bronzen werktuigen en wapens vervaardigen. Brons is een legering van koper en tin. Koper vonden zij in het Salzburgerland. Eerst in ertsaders vlak aan de oppervlakte en later in mijnbouw. Het tin kwam vermoedelijk uit het Ertsgebergte. De brons techniek hadden zij zich eigen gemaakt door kontakten met de Grieken. Daarnaast was hun zoutwinning in Salzkammergut van groot belang. Zout was zeer begerenswaardig voor het conserveren van vlees. Door deze combinatie van brons en zout wordt dit stuk Alpenregio rond 1500 een sterk Keltisch centrum met Hallstatt als middelpunt. Arbeiders komen ook uit andere regio’s. Om alle monden te kunnen voeden wordt er gerst verbouwd door boeren en ontstaan er dorpjes. Hun doden worden verbrand en de as in urnen gedaan. Ook komt er handelsverkeer met Engeland. Wapens gaan erheen en tin komt ervoor terug.

Rond 800 treden er belangrijke veranderingen op. Geen lijkverbranding meer, maar bijzetting in grafheuvels met bijgaven. Vooral voor hun vorsten en mogelijk ook hun priesters (druïden) zijn deze bijgaven vaak zeer kostbaar. In Hallstatt beginnen de Kelten nu ook ijzeren voorwerpen te vervaardigen. Vooral hun zwaarden vinden overal gretig aftrek. Het is tevens het begin van het belangrijkste tijdperk van de Keltische cultuur. Deze breidt zich uit in het oosten tot Praag en Wenen, in het westen naar Bourgondië. Bij Augsburg op de Hexenbergle wordt een adellijke Kelt in een grafheuvel bijgezet met een met brons beslagen vierwielige wagen. Dit wordt beschouwd als het oudste wagengraf van de Kelten. Het werd samen met nog 7 andere grafheuvels in 1960 gevonden. Rond 750 komen ten zuiden van de Alpen de Etrusken zich vestigen. Tussen hen en de Kelten ontstaat een intensief ruilverkeer en ook hun culturen beïnvloeden elkaar. Ook rond deze tijd sterft op het gebied van de huidige stad Frankfurt een Keltische vorst. In zijn grafheuvel, met een omtrek van 36 m. vindt men later in een eikenhouten kamer zijn gebeente. Hij moet ongeveer 50 à 60 jaar oud geweest zijn en 1.75 meter groot. De bijgaven zijn zo bijzonder dat hij wordt gezien als de eerste Keltische vorst. Een van die bijgaven is een zeer fraai bewerkt zwaard. 10 Ook rond deze tijd vestigen zich Keltisch sprekende stammen op het Iberisch Schiereiland en vermengen zich, volgens Griekse bronnen, met de daar levende bevolking. De Grieken zelf stichten rond 600 de stad Marseille. Zij hadden al een levendige ruilhandel met de Kelten. Wijn en keramiek werden geruild tegen bronzen of ijzeren metaalwaren, dierenvellen en slaven. Door de Grieken werden zij gezien als een drank en oorlogszuchtig volk. Een van hun grote centra is de Heunenburg, een omwalde vesting van 70 ha met 5000 à 10.000 inwoners. Gelegen aan de bovenloop van de Donau tussen Ulm en Sigmarinen. Diorama in het Heuneburg museum

Ook in Ludwigsburg bij Stuttgart moet zich een nederzetting bevonden hebben. Hier werd rond 550 een vorst begraven in een grafheuvel met een omtrek van 60 meter. Het graf bevatte zeer rijke gouden bijgaven. Het was niet geplunderd omdat zijn onderdanen met 50 ton aan gesteente de grafheuvel hadden gemaakt en daar nog een dikke laag aarde overheen. Het graf bij Ludwigsburg Niet alleen in Zuid-Duitsland maar ook in Bourgondië vinden we nu nederzettingen. Bij het dorp Vix, ten noordwesten van Dijon werd in 1953 aan de voet van de berg Lassois het graf blootgelegd van een Keltische prinses of priesteres. Gevonden werden o.a. een pronkwagen, bronzen servies, aardewerk en zilver. Daarnaast een gouden halsketting van 480 gram en een reuzengrote vaas met versieringen, gemaakt door Griekse bronsgieters. Deze amfora is 1,64 meter hoog en weegt 208 kilo. Zij kon 1100 liter bevatten en werd gebruikt voor het mengen van water en wijn. De hals is versierd met een fries van krijgers op strijdwagens die begeleid worden door gewapend voetvolk. Slangen ondersteunen de wijd uitgespreide armen en verbinden de oren weer met de vaas. 11 De grote amfora van Vix De gouden halsband van Vix Uitvergroting van de halsband

Het La Tène tijdperk van 450 tot 100 v Chr. De La Tène periode of La Tène cultuur is genoemd naar de archeologische vindplaats La Tène aan de noordkant van het meer van Neuchâtel in Zwitserland. Daar werden ongeveer 2500 objecten opgegraven waaronder 166 zwaarden. Zij ontwikkelde zich zonder onderbreking uit de Hallstatt cultuur, gelijk met invloeden van Griekse nederzettingen in preRomeins Gallië en de Etruskische cultuur. Ook het gebied waar Keltisch wordt gesproken breidt zich uit. Het bestrijkt al spoedig heel Frankrijk en Zuid-Engeland. Tegelijkertijd trekken Keltische stammen naar het noorden van Italië en winnen diverse veldslagen tegen de Etrusken. Zij beheersen dan de Po-vlakte stichten Milaan. Andere stammen gaan naar Bohemen, Kroatië, Servië en Roemenië. Aanval op Rome 387 v Chr. 12 Als het klimaat omstreeks 400 voor Chr. ten noorden van de Alpen verslechtert en waarschijnlijk daardoor ook een overbevolking dreigt, gaan groepen Kelten de Alpen over. De bewoners aldaar zijn niet opgewassen tegen de in hun ogen barbaarse krijgers. Deze staan dan al spoedig voor de stad Clusium in Toscane, hoofdstad van de Etruskische twaalfstedenbond. De inwoners roepen de hulp in van het 130 km. verder gelegen Rome. Als een van de te hulp gekomen Romeinse soldaten een belangrijk legeraanvoerder van de Kelten doodt, trekken deze op naar Rome zelf. Op 18 juli 387 v. Chr. stuitten zij 15 km. voor Rome op een inderhaast samengesteld Romeins leger. Dit wordt verpletterend verslagen. De stad wordt ingenomen en verwoest. Vele inwoners gedood. De belangrijkste senatoren en hun families hebben zich echter teruggetrokken op het Capitool. Deze heuvel met zijn steile wanden was zeer goed te verdedigen. Voor de onderhandelingen voor een totale overgave en het betalen van 1000 pond goud afgerond zijn, komt een Romeins leger uit het zuiden aangesneld dat de belegeraars wel weet te verslaan. De stad Rome wordt nu opnieuw opgebouwd en van een 11 km. lange sterke muur voorzien. De Kelten zijn ook in het oosten verder getrokken. Zij komen rond 335 tegenover Alexander de Grote te staan. Pas na zijn dood dringen zij verder op en bedreigen in 279 de tempel van Delphi. De Grieken zijn zeer onder de indruk van de Keltische krijgers en gaan hen opnemen in hun legers. Met Sparta vechten zij o.a. tegen Thebe. Kelten veroveren Rome

Met het leger van koning Nicomedes 1 trekken zij de Bosporus over en veroveren een groot gebied in Klein-Azië. Enkele Keltische stammen vestigen zich rond Ankara en zijn al spoedig niet meer gehoorzaam aan de vorst. Zij gaan plunderen en worden de schrik van de omgeving. De Grieken noemen deze Kelten Gallaten. Pas 30 jaar gelukt het Attalos, koning van Pergamon, hen te onderwerpen. Als triomf van zijn overwinning laat hij het beeld maken van De Stervende Galliër, een van de beroemdste beeldhouwwerken van de klassieke oudheid. Het gebied wordt later bekend als de provincie Galatië. Ook bekend uit het nieuwe testament van de brief van Paulus aan de Gallaten. De Romeinen nemen de naam Gallaten over en noemen later alle Kelten Gallaten of Galliërs. Galatië in het huidige Turkije Samen met de Etrusken en Samnieten trekken de Kelten nog een keer op tegen de Romeinen rond 290. Deze zijn hun invloed aan het uitbreiden tot noord Italië. De Kelten moeten zich na verscheidene verloren gevechten terugtrekken tot het gebied van de noord Alpen. Hun woongebied in Frankrijk wordt steeds belangrijker en rond 250 sticht de stam van de Parisii de nederzetting Lutetia, het latere Parijs. Tezelfdertijd valt Carthago het Iberisch Schiereiland binnen. De daar wonende Kelten treden als soldaten toe tot hun leger. In 218 breekt de 2e Punische oorlog uit tussen Rome en Carthago vanwege een conflict over de stad Saguntum. Hierop trekt Hannibal met zijn olifanten over de Alpen. Volgens de overlevering gegidst door Kelten. Ook als de Romeinen Carthago definitief hebben verslagen blijven de Iberische Kelten het Rome lastig maken. Toch blijven ze belangrijke handelspartners voor elkaar. In Duitsland houden de Kelten strooptochten in het Weserland en de door hen gevangen genomen Germanen worden als slaaf aan de Romeinen verkocht. De Kelten in zuidoost Frankrijk leveren goud en ijzerwaren. Vanaf ongeveer 150 v. Chr. ontstaan sterke Keltische vestingsteden. Alesia en Bibracte in Bourgondië en Manching in Beieren. Deze laatste plaats, gelegen bij Ingolstadt heeft zelfs een muur van 7,2 km. Hier werd in 1999 een grote goudschat gevonden. De steden in Bourgondië zijn rond 100 nog verder versterkt. In 101 verslaat n.l. de Romeinse legeraanvoerder Gaius Marius de Germaanse stam van de Cimbren bij Vercellae in Piemonte. Deze waren al plunderend samen met de Teutonen door het Keltische gebied getrokken. Dit kan mogelijk ook de oorzaak zijn dat het gebied in zuidelijk Duitsland, 13

Oostenrijk en Bohemen ontvolkt raakt. Na 100 v Chr. zien we hier geen Kelten meer. Ook hongersnood of epidemieën kunnen een oorzaak zijn. Als ook nog onderlinge verdeeldheid ontstaat, begint het einde van het tijdperk van de Kelten. In Centraal Frankrijk probeert de stam van de Haeduer de macht te grijpen. Daarop vragen andere stammen steun aan Ariovist, aanvoerder van een Germanen stam. Deze komt te hulp met 15.000 strijders. De Haeduer hoofdman Diviciacus gaat op zijn beurt in 61 v. chr. naar Rome om te vragen met hem Ariovist te bestrijden. Hij ontmoet er o.a. Cicero, maar hulp blijft uit. Einde Keltisch tijdperk 52 voor Chr. In 58 v Chr. begint Gaius Julius Caesar met de verovering van de door Kelten nog bewoonde gebieden. Rond 52 v. Chr. hebben zijn troepen bijna geheel Gallië veroverd. Ook Ariovist en zijn Germanen in de Elzas. Toch weet Vercingetorix, aanvoerder van de in de Auvergne wonende stam der Averner, nog een groot aantal stammen te verenigen in hun strijd tegen Caesar. Caesar zelf heeft uitvoerig bericht over deze strijd en de slag bij Alesio in zijn Bello Gallico. 14 Volgens zijn geschiedschrijving heeft zijn overwinning meermaals aan een zijden draadje gehangen. Door een belegering van Alesio, waar Vercingetorix zich had teruggetrokken op een onneembare heuvel, en het verslaan van het te hulp gesnelde ontzettingsleger van andere stammen, wist hij een definitieve overgave te bereiken. Vercingetorix werd mee naar Rome genomen en in een kerker opgesloten. Standbeeld van Vercingetorix in Alesio Pas in 46 v. Chr. wordt hij in zijn kerker vermoord tijden de triomftocht van Caesar door Rome ter viering van zijn overwinningen. Hun macht is gebroken, maar hun taal blijft De Keltische taal werd over een groot deel van Europa gesproken. Na de Romeinse overheersing zou die taal er geleidelijk verdwijnen. Taalkundigen veronderstellen dat op het platteland van Gallië nog tot in de 5e eeuw na Chr. nog Keltisch gesproken werd. In GrootBrittannië verdween zij niet en van daaruit breidde zij zich nog uit naar Ierland en ook weer terug naar Bretagne. De Kelten in Nederland en België Leefden er wel Kelten hier? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Echte verdedigbare forten vinden we niet in België en Nederland. Wel is het Keltisch als voertaal hier algemeen.

Zelfs in Friesland werd aantoonbaar Keltisch gesproken. Twee Friese koningen hebben er Keltische namen, Verritus en Malorix. Het is ook opvallend hoe weinig echt Germaanse namen er toen voorkwamen. Ook archeologen hebben het moeilijk met het afbakenen van grenzen. Keltische voorwerpen worden er zeker aangetroffen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er ook Keltische stammen woonden. In België werd in 1995 bij Beringen een Keltische goudschat gevonden. Zij omvatte een armband, een torque (halsband), 2 halve torques en munten. Alles van goud. Bijzonder is dat de torques identiek versierd zijn als de torques gevonden bij Düren in de Eifel. Zelfde goudsmid? In België noemt men de bevolking uit de late ijzertijd Kelten. In Nederland noemt men ze Keltisch-Germaans. Zeker is dat hier toen de stam van de Eburonen woonde met aanvoerders met Keltische namen als Ambiorix en Catuvolcus. Keltische munten (zilver) werden in 2005 bij Echt en in 2008 in Amby bij Maastricht (goud en zilver) gevonden. Deze vondsten in Beringen, Echt en Maastricht geven aan dat het gebied van de Maasvallei tot de invloedsfeer behoorden van de Keltische La Tènecultuur. Typische vondsten zijn ook ijzeren zwaarden met grepen die voorzien zijn van een serie ijzeren of bronzen plaatjes. Deze komen alleen in onze streken voor met een middelpunt rond Nijmegen. Op slechts 30 km. van deze plaats, in Oss, wordt in 1933 bij de aanleg van een woonwagenkamp een enorme grafheuvel ontdekt met een diameter van 52 meter. In het centrum hiervan vond men een brozen emmer met een prachtig krom gebogen zwaard erin. Het onderzoek van de crematieresten in deze grafheuvel gaf aan dat deze hadden behoord tot een man van tussen de 40 en 60 jaar oud. Door een vergroeiing aan de rugwervel was te zien dat hij corpulent geweest moet zijn. Dit bevestigde dat het hier moet handelen om een vorst die leefde tussen 825 en 600 voor Chr. Ook in Nijmegen vindt men een grote concentratie van glazen kralen, ringen en armbanden. Deze waren erg populair in de 3e eeuw voor Chr. Een tweede rijk graf werd te Overasselt gevonden, gelegen dicht bij Nijmegen. Het kromgebogen zwaard in het graf van Oss GODSDIENST Van de Kelten is bekend dat zij zeer bijgelovig waren en verschillende goden hadden. Ook weer in de nabijheid van Oss liggen, dicht aan de Maasoever bij Empel, de funderingen van een stenen heiligdom dat dateert uit de 1e eeuw na Chr. Tevoren moet hier al een heiligdom gelegen hebben uit de late ijzertijd. 15

Hier werd Magusanus aanbeden, een aan Hercules gekoppelde Keltische god. Geofferd werden munten, sieraden, wapens en uitrustingsstukken die passen in een Keltische traditie. Al met al mag worden aangenomen dat vooral het rivierengebied rond Nijmegen en Arnhem bevolkt is geweest door Keltische stammen. Bronnen o.a. Op zoek naar de Kelten van Leo Verhart, een uitgave van Stichting Matrijs uit 2006 en Geo Epoche nr. 47 Die Kelten. 16

De familienaam van Dun(Dunne, Dunné) Fonny van Dun, kand.Wijsb. en Lett., K.U.Leuven. Zoals elke naamgenoot reeds meermalen zal ondervonden hebben, zorgt onze op het eerste gezicht eenvoudige naam geregeld voor heel wat verwarring. Wanneer we ons met onze naam "Van Dun" voorstellen gebeurt het regelmatig dat hij ofwel niet verstaan wordt, ofwel verkeerd begrepen. Dit is niet alleen nu het geval, maar is dat in het verleden waarschijnlijk nog veel meer geweest. In weerwil daarvan is onze naam, wonderlijk genoeg, reeds meer dan 650 jaar ongewijzigd gebleven en zijn wij op dit ogenblik met naar schatting een 2.500 naamgenoten in ons taalgebied1. Gerekend vanaf de tweede helft van de 13de eeuw, bevat bestand waarover Ton van Dun nu, na meer dan 40 jaar onderzoek, beschikt, het genealogisch inmiddels 5.687 personen met de naam van Dun of van Dunné. Toch rijzen er heel wat problemen wanneer we verder naar het verleden willen gaan en de oorsprong én de betekenis van onze naam willen achterhalen. Reeds in mijn “Het eerste Dunboek” dat in 2001 uitkwam en toen onder de leden van de vereniging Afstammelingen van Dun werd verspreid, weidde ik een volledig hoofdstuk aan mijn bevindingen hieromtrent, onder de titel “Oorsprong, Betekenis en Verwantschap van onze Naam” Welke betekenis heeft onze familienaam ? Ten einde op een correcte wijze hierop te kunnen antwoorden mogen we hier niet kritiekloos zomaar een theorie poneren die ons op het eerste zicht de juiste of de meest logische lijkt. Al zou dit het eenvoudigste zijn, toch is dit niet alleen allesbehalve wetenschappelijk maar brengt dit het risico met zich mee dat we de bal volledig misslaan. Anderzijds zien we dat bij de klassieke naslagwerken met betrekking tot Nederlandse familienamen de informatie over onze naam nogal stiefmoederlijk wordt behandeld of zelfs volledig onbestaand is. Meestal maakt men zich ervan af met de nogal oppervlakkige vermelding dat “dun” afkomstig is van “duin” en dus dezelfde betekenis heeft. Dit is op zich niet verwonderlijk: wanneer men een naslagwerk samenstelt over enkele tienduizenden (!) namen, zou het ondoenlijk zijn aan elk twijfelachtig woord enkele weken, zo niet maanden studie te besteden; het werk zou aldus nooit tijdens een mensenleven kunnen uitgegeven worden. Hierbij komt dat tot voor kort onze naam uiterst zelden werd gehoord, terwijl onze naamdragers nog altijd voor het overgrote deel gesitueerd zijn in een beperkte regio (in België rond Turnhout en Hoogstraten, in Nederland rond Breda-Tilburg-Eindhoven). Tegelijkertijd gaat elke taalspecialist uiteraard uit van de scholing die hij heeft gekregen en van de premissen die hij(zij) zich tijdens deze scholing heeft eigen gemaakt. De opleiding in Germaanse filologie die al onze taalspecialisten tot voor kort volgden is daarbij natuurlijk van doorslaggevende aard bij hun benadering. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Volgens de gegevens van familienaam.be (website i.s.m. Dr.Ann Marynissen (Univ.Keulen) en Paul Bijnens) waren er 588 van Dun’s genoteerd in het rijksregister van 1998, terwijl de Familienamendatabank van het Meertens Instituut (Centraal bureau voor genealogie) te Amsterdam in 2007 in Nederland volgende cijfers geeft: 26 personen met de naam Dun, 67 met de naam van Dunné en 1475 met de naam van Dun. Andere auteurs geven andere cijfers: volgens Dictionnaire des noms de Famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes (Jules Herbillon et Jean Germai Crédit Communal, Groeninghe, drukkerij Courtrai, Bruxelles 1996.p.1148) – waren er in 1996: 124 van Dun’s en 386 Van Dun’s {samen 502 naamgenoten}in ons land. 2 Fonny van Dun, Oorsprong, Betekenis en Verwantschap van onze Naam, hfdst.5, alsook Dun-plaatsen, Oorsprong en Verspreiding, hfdst.6, beide in: Het eerste Dunboek, 2001. 17

Hoe dan ook, toen in 2003 de “Grondig herziene en vermeerderde uitgave” verscheen van het Woordenboek van de familienamen in België verder staat vermeld op blz.412: “Duin, Duyn, Duijn 1. Patr.Germ,VN Duno (Morlet 1). Vgl.Duininck, 1303 Weitin Duuns wedewe, Klemskerke (VERKEST).- 2. Kortere vorm voor Van Duin” 4 alsook: “Duin(en); van Duyn(en), van Dijnen, van Dun, van Deun: PlN Duin of De Duinen in Koksijde, 1292 Jan vanden Duen, Vn.; 1474 Joos van den Dunen, Bg (DF III): 1387 Gherard de le Duine, Ip. (BEELE).” 4 Hieruit leidde ik af dat de eminente samensteller van dit omvangrijk werk blijkbaar niet op de hoogte was van het bestaan van onze familiestam. Toen ik Dr. F. De Brabandere, kort na het verschijnen van dit boek, hierover schriftelijk contacteerde, liet hij me inderdaad weten dat hij hier niet van op de hoogte was en drukte hij zijn spijt erover uit dat ik hem niet had geïnformeerd voor zijn boek werd gepubliceerd. Tijdens hetzelfde schrijven legde ik hem mijn standpunt over de mogelijke betekenis van onze familienaam uit, zoals dit verscheen in mijn “Het eerste Dunboek”. Spijtig genoeg kreeg ik hierop geen geargumenteerde repliek, maar uitsluitend de verwijzing naar zijn gepubliceerde tekst. Sindsdien werden wel enkele van mijn indertijd doorgestuurde genealogische gegevens opgenomen in het Familienaam-bestand op zijn website.5 18 De weerstand van onze taalfilologen tegen een verklaring als zou Dun afkomstig zijn van Duin is, zoals ik reeds opmerkte, mijns inziens overwegend te verklaren doordat in de richting Germaanse filologie weinig of geen aandacht werd geschonken aan de invloeden van de Keltische taal, waardoor men er o.m. systematisch van uitgaat dat het woord dun afkomstig moet zijn van duin en zeker niet omgekeerd. Hierbij beroept men zich steeds op het feit dat in onze streken geen Kelten (Galliërs) zouden gewoond hebben. Zelfs indien dit zo was vergeet men dan wel dat dit géén noodzakelijke voorwaarde is voor taalbeïnvloeding! en Noord-Frankrijk van Dr. De Brabandere3, dat ongeveer 150.000 familienamen zou bevatten, vond ik in hierin op blz. 414 slechts de volgende vermelding: “Dun,van, zie van Duin(en).” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. Dr. Frans De Brabandere. Uitg. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003. 4 Patr.Germ. : Patr.= Patroniem: vadersnaam, familienaam ontstaan uit een mannelijke voornaam; Germ. = Germaans MORLET I = M.-TH. MORLET, Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe siècle. I. Les noms issus du germanique continental et les créations gallo-germaniques, Paris, 1968. VERKEST= R.M.VERKEST, Anthroponymische studie aan de hand van de Brugse stadsrekeningen van 12981303, lic.verh.Leuven,1949. VN,Vn = Voornaam PlN = Plaatsnaam Bg.(DF III) = Brugge (DF K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen..., 18 dln., Gent, 1914-38.) Ip. (BEELE) = Ieper (W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400, 1975. 5 zoals men dit nu kan terugvinden op internet onder www.naamkunde.net/wp-content/uploads/2010/01/WZF- Debrabandere.pdf, en dit op-blz.92: Dun, van: PlN Dun in Hilvarenbeek (NB). 1223 Godefridus de Dun, Hilvarenbeek; ± 1370 Jan van Dunne, Goirle (med. F. van Dun, Zwijndrecht).

In het Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs, uitgegeven in 1996 kunnen we lezen6: “Het Keltisch of de moderne Keltische talen hebben geen woorden uit andere talen doorgegeven”. Het Latijn in Gallië heeft vele Gallische woorden opgenomen, en een aantal hiervan doorgegeven aan de Germaanse talen. Sommige Gallische woorden hebben de weg Gallisch > Latijn > Frans > Nederlands gevolgd, dus zijn ze eerst via het Latijn in het Frans beland, en vervolgens door ons uit het Frans geleend. (in de tekstvoetnoot: Lambert, Pierre-Yves (1994), La langue gauloise, Parijs, p.185-205.) Met de moderne Keltische talen heeft het Nederlands geen rechtsreeks contact gehad. Bretonse woorden zijn via het Frans geleend. Het Engels heeft een aantal Welshe, Ierse en Gallische woorden doorgegeven. Welke Keltische woorden we via het Latijn, Frans of Engels hebben geleend, is onder deze talen te vinden.” (in de tekstvoetnoot:Bach, Alfons (1961),Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg, p.94.) Daaraan voorafgaand en voor ons nog belangrijker is m.i. de hiernavolgende tekst in dit boek van dezelfde auteur7, onder de rubriek “De Keltische leenwoorden”: De Keltische leenwoorden betreffen twee terreinen: bodemkundige en staatkundige. Bodemkundige woorden zijn duin, lei(steen) en ijzer. Staatkundige woorden zijn rijk en gijzelaar. Het woord rijk vinden we ook in Keltische eigennamen als Ambiorix, Dumnorix, Vercingetorix, bekend geworden door de strip Asterix. Het laatste lid rix betekent ‘heerser’, en een pendant hiervan vinden we in Germaanse namen als Fredrik, Hendrik. De betekenis ‘vermogend’ is via ‘van een heerser, koninklijk’ gegaan naar ‘machtig’ en dan, omdat de macht van een heerser berustte op zijn bezittingen, naar ‘vermogend’. Van ambacht is al in het Middelnederlands de verkorting ambt afgeleid. Ambacht was ook in het Latijn bekend: de Romeinse schrijver Festus (begin 3de eeuw na Chr.) zegt: “ambactus apud Ennium lingia gallica servus appellatur” ‘bij Ennius wordt de slaaf in het Gallisch “ambactus” genoemd.’ In het Middelnederlands betekende ambacht nog ‘dienaar’, naast ‘bediening, beroep’. In de 17de eeuw ontstond de scheiding tussen ambacht voor het lagere handwerk en ambt voor hogere functies – een scheiding die tot op heden bestaat. Van een aantal woorden die zowel in het Germaans als het Keltisch voorkomen, zoals bok, broek en lood (en de boven genoemde eed, erf ‘erfgenaam’ en gijzelaar) kunnen we niet meer met zekerheid uitmaken wat de oorsprong is geweest. Het kunnen Germaanse leenwoorden in het Keltisch zijn, Keltische leenwoorden in het Germaans of gemeenschappelijke ontwikkelingen. Ook van de betekenis van vrij is de oorsprong niet meer uit te maken; het woord betekent alleen in het Keltisch en het Germaans ‘niet onderworpen’ (als tegengestelde van horig); in andere Indo-Europese talen betekent het ‘eigen’. In Keltisch en Germaans is de betekenis verschoven via ‘behorend tot de eigen sibbe’, tot ‘vrij’. … De Ierse missionarissen hebben verder eigennamen als Gallus (in gelatiniseerde vorm) en Kilian/Kiliaan naar het vasteland gebracht. (in de tekstvoetnoot:Bach, Alfons (1961),Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg, p.94.) Tenslotte8: “Engelse kolonisten die zich rond 1000 op de Vlaamse kust vestigden, hebben vermoedelijk ongeveer 20 Engelse woorden bekend gemaakt, waarvan een deel zich vanuit Vlaanderen en Zeeland over het Nederlandse gebied verspreid heeft, namelijk: brijn, ‘pekel’, kreek en sulk ‘slak’ (een exportartikel). 6 Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands,Sdu Uitgevers, Den Haag 1996, Standaard Uitgevrij, Antwerpen 1996, 3de druk 1997, p.78. 7 idem, p.77. 8 idem, p.314. 19

Volgens Heeroma hebben zij ook duin naar de Nederlanden gebracht: Engels dune (uit het Keltisch ontleend). Maar dat kan niet, want duin is al vóór 1000 in het Nederlands overgeleverd en dus rechtstreeks uit het Keltisch ontleend.” (in de tekstvoetnoot: Heeroma K. (1956), ‘De erfenis van het Latijn’, in Algemene aspecten van de grote cultuurtalen, 5-26.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in het alfabetisch namenregister van het Leenwoordenboek aantreffen9: duin (Keltisch). Daarnaast vinden we in het “Etymologisch Woordenboek, de herkomst van onze woorden” van dezelfde auteur en P.A.F Van Veen, dd 1989: duin {zandheuvel} 3in de plaatsnaam Dunkerka, nu Duinkerke (Noord Frankrijk) <1067> dune, duun, duyn ca 10904uit het keltisch, vgl. gaelisch, iers dun {heuvel,fort}, ook in Lugdunum, de oude naam van Londen. In nog meer recente naslagwerken wordt bijna systematisch vermeld dat duin afkomstig zou zijn van dun, en niet omgekeerd: Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Onder hoofdredactie van dr. Marlies Philippa met dr. Frans Debrabandere en dr. Arend Quick, Amsterdam University Press, Amsterdam 2004, tweede druk, deel 1, p.643 Duin : misschien ontleend aan het Keltisch dunum – heuvel(fort), Oudiers dûn heuvel(fort) of een Oudengels heuvelfort, dat misschien verwant is aan gallisch dunum in plaatsnamen en aan tuin, dat van onduidelijke herkomst is. Het oud engelse dûne (heuvel, heuvelfort) was ontleend aan het Keltisch; Gaelic dún komt nog als plaatsnaam voor. 20 Van Dale. Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 3 delen, Utrecht/Antwerpen, 14de druk, 2005. Door drs Ton Den Boon en prof.dr. Dirk Geeraerts. Etymologie door Nicoline van der Sijs, Alwaar we eveneens aantreffen: duin: ca 1090 uit het keltisch vgl. gaelisch, iers dun {heuvel,fort} Ook zo in een recentere uitgave: Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse taal dd.2008: “duin”:“ca 1090* [verschenen in onze taal] uit het Keltisch, vgl. Gaelisch, Iers: dun (heuvel, fort).” Van Dale Groot Leenwoordenboek, 2005 Op blz. 107: “De Keltische leenwoorden in het Germaans betreffen twee terreinen: bodemkunde en staatskunde. Bodemkundige woorden zijn duin, lei(steen), lood en ijzer: De Germanen namen de ijzertechnologie van de Kelten over. Van een aantal woorden die zowel in het Germaans als in het Keltisch voorkomen, zoals lak, eed en erf(genaam), kunnen we niet met zekerheid uitmaken wat de oorsprong is geweest.” Op blz. 330: “Engelse kolonisten die zich rond 1000 op de Vlaamse kust vestigden, hebben vermoedelijk ongeveer twintig Engelse woorden bekend gemaakt, waarvan een deel zich vanuit Vlaanderen en Zeeland over het Nederlandse gebied verspreid heeft. Volgens Heeroma hebben zij ook duin naar de Nederlanden gebracht: Engels dune (uit het Keltisch geleend). Maar dat kan niet, want duin is al vóór 1000 in het Nederlands overgeleverd en dus rechtstreeks ontleend uit het Keltische taalgebied.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands,Sdu Uitgevers, Den Haag 1996, Standaard Uitgevrij, Antwerpen 1996, 3de druk 1997, p.412. 10 P.A.F. Van Veen en Nicoline van der Sijs. Etymologisch Woordenboek.De herkomst van onze namen. Van Dale Lexicografie. Utrecht/Antwerpen, 1997, 1e druk 1989.

Aangezien hier, niettegenstaande bepaalde opgegeven data tegenstrijdig zijn, unaniem wordt aangeduid dat het woord duin afkomstig is van het Keltische dun, waarbij op zeker ogenblik dun en dune, zij het in een andere betekenis, naast elkaar bestonden, zou het nogal ver gezocht zijn om te beweren dat in onze taal een omgekeerd effect zich heeft voorgedaan, waarbij dun dan ineens afkomstig zou zijn van duin. Trouwens indien dit zo zou geweest zijn, quod non, dan hadden we nu heel wat meer plaatsen met de naam dun moeten gehad hebben. Dit is de logica zelf. Opvallend is immers dat aan de Noordzee in ons taalgebied, gaande van Noord-Frankrijk tot Friesland, nergens langs de kustlijn een zuivere Dun-naam ontstond of bestaat, alhoewel het er krioelt van de duinen. Er zijn wel ettelijke duin-namen: Van Duin, Van Duyn, Van Duynen, Van Duinen, Van Dunnen, Van der Dunen, Van der Duinen, Van der Duynen, Van Deun, Van Duin, maar nergens zien we een interferentie met van Dun(ne) of Van Dun. Tevens is gebleken, uit het uitvoerig genealogisch onderzoek van Ton van Dun, dat de twee van Dun-stambomen, die teruggaan tot respectievelijk +/-1365 en +/-1395 (met zijn varianten van Dunne en van Dunné) uit een kleine, welomschreven regio rond Hilvarenbeek afkomstig zijn en totaal losstaan van alle andere eensluidend ‘klinkende’ namen. Uit het voorafgaande blijkt m.i. dat de plaatsnaam Dun, waarvan onze naam afkomstig is, in de Lage Landen ogenschijnlijk op zichzelf staat (samen met verschillende andere overgebleven dun-plaatsen in onze regio waarover verder meer) en zeker niet afkomstig is van het latere woord duin, maar wel afkomstig is uit de Keltische taal, onafgezien of in onze streken al dan niet Kelten hebben gewoond. Het is dus niet zo dat, wanneer we een bepaalde plaatsnaam als Keltisch zouden erkennen, dit wil zeggen dat we vooropstellen dat de bewoners van die plaats ook Kelten zouden geweest zijn! Noch Keltomanie, noch Keltofobie zijn een wetenschappelijke houding. Allebei zijn zij een euvel wanneer men hierdoor zou voorbijgaan aan wat in vele gevallen voor de hand ligt. Uiteindelijk gaat het er mij om te weten welke de oorspronkelijke betekenis van onze naam is en of die al dan niet Keltisch kan zijn. Dit wil zeggen: het gaat er niet alleen om na te gaan wie de Keltische taal sprak, maar veeleer in hoever haar invloed en verspreiding strekte. We kunnen toch onmogelijk voorbijgaan aan een aantal soortgelijke Dun-plaatsnamen in onze streken11, evenmin aan de vele benamingen van plaatsen en rivieren die hier uit de Keltische taal zijn overgeleverd. Uit de laatste stand van de Keltische taalwetenschap, die hoe langer hoe meer wordt beoefend en hoe langer hoe meer inzichten bijbrengt,12 blijkt daarenboven dat mijn bevindingen, zoals die ik die in 2001 publiceerde, meer en meer worden bevestigd, zoals hierna zal blijken. Zo wijzen ondermeer de recent gepubliceerde standpunten van Keltische taalspecialisten zoals Lauran Toorians (Tilburg 1958), historicus, taalkundige en publicist over kunst & kultuur, en F.Claes S.J. in dezelfde richting. In de hiernavolgende bladzijden worden zij beknopt besproken. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Zie de tekst van de hoofdstukken 5 en 6 van mijn “Het eerste Dunboek”, Fonny van Dun, 2001. 12 Aan de universiteit van Utrecht is er nu een officieel geregistreerde baccelor opleiding onder de naam Keltische talen en cultuur. 21

Dank zij de voordelen van het internet kwam mij, spijtig genoeg pas zeer recent, het artikel over Noordzeegermaaans en Noordzeekeltisch van Lauran Toorians onder ogen13. Alleen reeds de titel ervan geeft een afdoend antwoord op onze vragen: Kelten aan de Nederlandse kust. Noordzeegermaans begon met Noordzeekeltisch. In dit artikel schrijft hij: “We kunnen ons dus afvragen hoe en wanneer een Germaanse taal (als voorouder van het Nederlands) voor het eerst in Nederland terechtkwam, en welke taal of talen hier op dat moment werd(en) gesproken. Van groot belang is daarbij dat we ons realiseren dat we naar slechts één uiting van cultuur kijken. Wanneer we sprekers van een Germaanse taal hier Germanen noemen, hebben we het dus uitsluitend over hun taal. Net zo betekent de naam Kelten in dit verband ‘mensen die een Keltische taal spreken’. Niets meer en niets minder.” Een keerpunt in de moeilijkheden bij het inzicht in de taalsituatie in Nederland, ten tijde van de eerste centennia van onze jaartelling, vindt Lauran Toorians de ontdekking in 1990 van een klein metalen (wij-) plaatje dat was gevonden bij de inheems-Romeinse tempel bij Empel (’s Hertogenbosch) dat de godheid Hercules Magusanos voorstelt, maar waarop de Keltische benaming Magusen stond die als godheid werd vereerd door de Eburonen waarvan ook de naam van de stamaanvoerder, Ambiorix en Catuvolcus, Keltisch was13 22 “Eenmaal herkend, bleek dit proces van germanisering ook in andere namen aan te wijzen. De overstap was er steeds een van Keltisch naar Germaans.” Zijn conclusie luidt daarbij: “Naamkundigen in Nederland waren vaak nogal gefixeerd op het Germaans. Voor zover Keltisch namenmateriaal al als zodanig werd herkend, werd het vaak afgedaan als Romeinse import of –vooral in noordelijk Nederland- weggeredeneerd omdat de aanwezigheid van Keltisch op voorhand werd uitgesloten. In feite is een groot deel van de inheemse namen die uit de Romeinse tijd zijn overgeleverd ondoorzichtig, wat wil zeggen dat wij de herkomst en betekenis ervan niet kunnen vaststellen. Van de namen die wel doorzichtig zijn, blijkt echter uit de periode van Julius Caesar (ca. 50 v.Chr.) vrijwel niets eenduidig Germaans, terwijl Keltische namen probleemloos zijn aan te wijzen. Later in de Romeinse tijd zien we het Germaans vanuit het noordoosten rukken, terwijl ook het Keltisch niet meteen verdwijnt.” Naamkundigen in Nederland waren vaak nogal gefixeerd op het Germaans. Voor zover Keltisch namenmateriaal al als zodanig werd herkend, werd het vaak afgedaan als Romeinse import of –vooral in noordelijk Nederland- weggeredeneerd omdat de aanwezigheid van Keltisch op voorhand werd uitgesloten. In feite is een groot deel van de inheemse namen die uit de Romeinse tijd zijn overgeleverd ondoorzichtig, wat wil zeggen dat wij de herkomst en betekenis ervan niet kunnen vaststellen. Van de namen die wel doorzichtig zijn, blijkt echter uit de periode van Julius Caesar (ca. 50 v.Chr.) vrijwel niets eenduidig Germaans, terwijl Keltische namen probleemloos zijn aan te wijzen. Later in de Romeinse tijd zien we het Germaans vanuit het noordoosten rukken, terwijl ook het Keltisch niet meteen verdwijnt. We moeten hierbij ook echter in het oog houden dat we naarmate we noordelijker komen, de vroege informatie schaarser is. In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk om dit materiaal systematisch langs te gaan. Dat gebeurde wel in het boek Keltisch en Germaans in de Nederlanden. Hierbij komt het beeld naar voren dat in de late ijzertijd in Nederland (en België) Keltisch gesproken werd. Kort voor het begin van onze jaartelling begint vanuit het (noord)oosten het Germaans binnen te dringen. De Romeinen lijken het Keltisch te hebben gesteund, het was de taal van een groot deel van hun rijk in Noordwest-Europa. De Bataven vormden in het rivierengebied een Germaanstalige elite die heerste over een Keltischtalige inheemse bevolking. Dit laatste wordt geïllustreerd door de naam van de Kannenefaten, die volgens Tacitus in taal en herkomst gelijk waren aan de Bataven. De naam Kannenefaten blijkt te zijn samengesteld uit twee delen, een Keltisch *kannene- (‘lookachtige planten’) en een Germaans *-fatos (heren, meesters). Het sterretje geeft aan dat dit reconstructies zijn. ‘Lookmeesters’ mag op het eerste oog een vreemde naam voor een volk lijken, maar in het licht van de oudste Keltische en Germaanse literaturen is het dat niet. In verhalen en poëzie was look een metafoor voor het zwaard of voor de dappere strijder die op het slagveld overeind blijft. Bovendien hadden lookachtige planten een medicinale functie. Bij de Bataven zelf zien we Keltische persoonsnamen als Suandacca (begerige, begeerlijke) en Germaanse namen als Chariovalda (legerleider) naast elkaar bestaan. … 13 Lauran Toorians, Kelten aan de Nederlandse kust. Noordzeegermaans begon met Noordzeekeltisch. Artikel in Spiegel Hiqstoriael, jrg.36, nr.3, maart 2001, p.112-117.

Een woord dat op deze wijze rechtstreeks vanuit het inheemse Keltisch in het Nederlands werd overgenomen, en dat van daaruit ook in de omliggende talen terechtkwam, is kaai (later in het Nederlands ook kade). De oudste Nederlandse vorm van dit woord vinden we in 1.111-1.115 in de plaatsnamen Cadzand (Cadesand). Een inscriptie uit de Romeinse tijd geeft ons de inheems Keltische vorm van het woord. Deze inscriptie werd gevonden bij Zennewijnen (bij Tiel) en bevat de naam van een godin Seneucaega. In deze naam lijkt het eerste deel een riviernaam te zijn (Zenne), terwijl het tweede deel, het Keltische woord *kagjos (‘omheining, omwalling’) aan de basis van kaai ligt. Een aardig geval van germanisering is bovendien dat in de tegenwoordige plaatsnaam Zennewijnen het tweede lid, -wijnen - (omheinde) weide-, een vertaling lijkt te zijn van het tweede lid in de godinnennaam. Opmerkelijk is dat al deze oorden al vroeg in het Middelnederlands verschijnen in verdubbelde vormen, alsof men aanvoelde dat het vreemde elementen in het Nederlands zijn. Zo zagen we al zelzout (met dezelfde betekenis als zel) en vinden we ook ka-dijk en de plaatsnamen Hellegat(sluis) en Dom-burg (uit dunum-burg- met een Keltisch en een Germaans woord voor ‘versterking’) Helinium en enkele andere woorden tonen aan dat er aan de kustgebieden van Nederland en Vlaanderen nog een andere taalkundige bijzonderheid bestaat. Het gaat hierbij om een verschijnsel dat meestal wordt beschouwd als onderdeel van een groter aantal eigenschappen die Germaanse talen en dialecten rondom de Noordzee gemeenschappelijk hebben. Taalkundige spreken dan ook van Noordzeegermaans of ook wel van Ingwacoons. Parallel aan deze benaming is voorgesteld om het Keltisch van de Nederlandse en Vlaamse kustgebieden voortaan de naam Noordzeekeltisch te geven. Kenmerkend voor het Noordzeegermaans is de ontwikkeling die de klinkers hier doormaakten en die afwijkt van wat in de rest van het Germaans gebeurde. Voorbeelden zijn het opvallende vermijden van een korte a (bijvoorbeeld dialectische schèèp naast schaap en gedocht naast gedacht) en het ontstaan van de Nederlandse u-klank (zoals die voorkomt in fuut). Zoals gezegd hadden deze ontwikkelingen op het moment dat zij hier plaatsvonden geen enkele parallel in andere Germaanse talen (afgezien van het eveneens Noordzeegermaanse Engels en Fries), terwijl er binnen het Germaans ook geen enkele goede reden of oorzaak voor valt aan te wijzen. Dat wordt anders wanneer we naar het Keltisch kijken, meer precies naar het Keltisch dat werd gesproken in Groot-Brittannië en dat we Brits noemen. Uit dit Brits ontstond het Wels, het Cornisch en het Bretons en de ontwikkeling van deze talen is niet alleen in groot detail bekend maar ook vrij nauwkeurig te dateren. Wanneer we het klinkersysteem van het Noordzeegermaans vergelijken met dat van het Brits rond 500 n.Chr., dan blijken beide systemen identiek. De kans dat dit op toeval berust is uiterst gering. Veel waarschijnlijker is dat ook aan de Nederlandse en Vlaamse Noordzeekust nog Keltisch werd gesproken. In de periode tussen ruwweg de 4de en de 6de eeuw nam de inheemse bevolking het Germaans over, waarbij zij haar eigen Keltisch accent behield. Germaanse klanken (klinkers) die deze mensen in hun eigen taal niet kenden, werden systematisch vervangen door klanken die daar het meest op leken. Iets vergelijkbaars gebeurt ook wanneer een Nederlander Engels spreekt en de woorden bed, bet, bat en bad allemaal hetzelfde klinken (wat in het Engels niet het geval is). Het Keltisch bleef als substraattaal in het (Kust)Nederlands doorklinken en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Deze ontdekking van het Keltische accent - en dus van het Keltische substraat – in het Nederlands werd gedaan door dr. Peter Schrijver, hoogleraar vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap in München en opgeleid en gepromoveerd in Leiden. Wat van groot belang is, is dat deze ontwikkelingen uitsluitend konden plaatsvinden wanneer het Noordzeekeltisch in de vroege Middeleeuwen nog een levende taal was. Bovendien biedt dit late voortleven van Keltisch in Nederland een veilige inbedding voor de Keltisch namen en woorden die we kennen uit De Romeinse tijd. Ook die stonden dus niet op zichzelf als leenwoorden in een anderstalige (Germaanse?) omgeving, zoals zo lang werd verondersteld. Dat het Noordzeekeltisch zozeer op het Brits lijkt – althans voor zover wij het nu kennen – is niet verwonderlijk. Bekend was al dat het Gallisch, de Keltische taal van het huidige Frankrijk, en het Brits zeer na aan elkaar verwant zijn. Mogelijk waren deze vormen van het Keltisch onderling verstaanbaar. Dat het Noordzeekeltisch een noordelijke uitloper van het Gallisch is, ligt voor de hand. Geografisch sloten deze talen op elkaar aan en er zijn aanwijzingen dat zich onder Romeins bewind een soort ‘algemeen beschaafd Keltisch’ (of beter: een koinè) ontwikkelde dat in grote delen van NoordWest –Europa naast het Latijn werd gebezigd. 23

24 Emigranten. In feite vertegenwoordigt het Noordzeegermaans dus een tweede germanisering, die volgde op de eerdere die vanuit het oosten kwam en al begonnen lijkt te zijn op het moment dat de Romeinen in ons land arriveerden. Deze eerste germanisering is wellicht door de Romeinen afgeremd, maar ging zeker vanaf de 4de eeuw ongehinderd door en werkte op een zodanige schaal dat hierin nauwelijks of geen (Noordzee)Keltisch substraat werd opgenomen. Hieruit zijn de Noordoost-Nederlandse (Saksische) dialecten van het Nederlands ontstaan. Bataven en Kannenefaten speelden een belangrijke rol in de Romeinse grensverdediging en bezetten hoge posities binnen het Romeinse leger. Zij werden hierdoor al snel sterk geromaniseerd en spraken naast hun eigen Germaans Latijn (en wellicht ook deels Keltisch, wat immers de taal van vrijwel al hun hoog ontwikkelde buren/onderdanen was). Vooral langs de kust overleefde het Keltisch, zij het waarschijnlijk sterk geromaniseerd (zoals het Keltisch in Brittannië en Gallië). Handelscontacten overzee – het Hellinium als Maaspoort – zullen in eerste instantie aan dat lange overleven hebben bijgedragen. Vanaf ongeveer de 5de eeuw verruilden de kustbewoners hun Noordzeekeltisch voor Germaans, met Noordzeegermaans als resultaat. Hoe dit proces in zijn werk ging weten we niet. Wellicht moeten we denken aan (Angel-)Saksische emigranten zoals die ook Engeland hebben gegermaniseerd. Veranderingen in de sociaal-economische situatie (handelscontacten) zullen daarbij van invloed zijn geweest. Maar centraal in Nederland ontstonden in deze periode dialecten die wel ‘Frankisch’ worden genoemd en die mogelijk afstammen van de (Germaanse) taal die in het kerngebied van de Bataven werd gesproken. Ook hierin mogen we een Keltisch substraat verwachten, maar een ander dan dat van het Noordzeekeltisch. Tot zover is de reconstructie van de taalkundige situatie in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen vrijwel uitsluitend gebaseerd op taalkundige feiten en argumenten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat slechts kan worden gewerkt op basis van bekende (of herkenbare) feiten. Dat wil zeggen dat we niet erg diep in de prehistorie kunnen terugkijken, en dat we er steeds rekening mee moeten houden dat de feitelijke taalsituatie complexer was dan wij nu reconstrueren. Het Germaans, en dus ook het Nederlands, bevat tal van substraatwoorden die niet Keltisch zijn en die aan geen enkele bekende taal kunnen worden toegeschreven. De mogelijkheid valt niet uit te sluiten dat ook in de Romeinse tijd (of zelfs daarna) in Nederland nog andere (mogelijk zelfs niet Indo-Europese) talen werden gesproken waarover wij nu niets weten. Alleen al het grote aantal ondoorzichtige namen dat ons uit deze vriege periode is overgeleverd wijst daarop. Wat het hier geschetste scenario betekent voor archeologen en historici is vooralsnog onduidelijk. Zij gaan ervan uit dat juist ook de kustgebieden in de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen vrijwel ontvolkt raakten. Het moet dus om uiterst kleine groepen sprekers zijn gegaan. Taalkundig is dat echter geen bezwaar. Ook vijftig sprekers kunnen een taal in leven houden. Een belangrijk centrum in deze periode was Dorestad, dat als centrum van handel en verkeer ook een ontmoetingsplaats van talen zal zijn geweest. Ook de heerschappij van de Friezen in het eerste millennium is een verschijnsel dat in het licht van deze nieuwe gegevens meer kleur zou kunnen krijgen. Er valt dan ook nog veel te doen Voor de taalkundige zijn nieuwe wegen geopend om te proberen ondoorzichtig bevonden namen alsnog van een etymologie te voorzien, om de vroegste geschiedenis van het Nederlands nu nog verder te ontrafelen en om het Noordzeekeltisch een plaats te geven binnen het geheel van de Keltische talen. Archeologen en historici staan voor de uitdaging deze nieuw verworven inzichten een plaats te geven in hun beeld van deze periode. De ‘volksverhuizing’ zal enige herziening behoeven. 5 Ook in zijn rerecentere tekst onder de titel “De etymologie van Dorestad, Keltisch en Germaans”14 toont Lauran Toorians het bestaan van Keltisch plaatsnamen in onze streken aan. Hieronder de inhoudsamenvatting zoals die in dit werk zelf staat: Inhoud: In recente naslagwerken geldt Dorestat als een plaatsnaam met een Keltische etymologie, wat voor een vroegmiddeleeuwse naam in Nederland een opmerkelijk gegeven is. In dit artikel wordt deze etymologie onderworpen aan een kritische heroverweging , met als resultaat de interpretatie van Dore-stat als een samenstelling van een Keltisch met een Germaans element. Betoogd wordt dat een dergelijk compositum kon ontstaan in een Romaanstalige omgeving, met een vorm van Romaans die zich kenmerkte door een sterk Keltisch substraat, en met Germaans in de naaste omgeving. Vervolgens wordt een aantal plaats- en waternamen uit de omgeving van Dorestat en eveneens met Keltische wortels (en deels Romaanse invloeden) belicht. Tot slot wordt op grond van dit alles de mogelijkheid geopperd dat in de vroegmiddeleeuwse handelscentra Dorestat en Quentovic eenzelfde Romaans, Keltisch ‘gekleurde’ taal de omgangstaal was.Andere (etymologisch) behandelde namen zijn: Batavodurum, Canche, Domburg, Doornenburg, Durbuy, Duur (gem.Olst), Hellegat(sluis), IJssel, Lek, Levefano, Quentovic, Rijn en Tudderen. 14 : De etymologie van Dorestad, Keltisch en Germaans. Lauran Toorians.

Daarnaast vinden we ook bij F.Claes S.J. een uiteenzetting waarin hij aantoont dat zowel de naam van de stad Diest, als de naam van de rivier de Demer van Keltisch oorsprong zijn. Terwijl ook hij hier de naam Domburg voorstelt als = dunum-burgos = Keltisch-Germaans: “Op basis van deze betekenissen (‘monding’/ ‘stad’ // ‘plaats’ / ‘oever’) zijn vier interpretaties mogelijk voor de naam Dorestat. Van deze vier gaat mijn voorkeur uit naar ‘stad-plaats’, hoewel ik ook de mogelijkheid ‘monding-plaats’ niet onaantrekkelijk acht. Er blijken echter in het Nederlands meerdere vergelijkbare paren van (ongeveer) synonieme woorden te bestaan, waarbij het ene Keltisch en het andere Germaans is. Paren die bovendien ook samen een compositum kunnen vormen. Een voorbeeld is Domburg (< *dunum-burgos), terwijl voortbordurend op de Keltische etymologie voor Helinium, ook Hellegat(sluis) er mogelijk een is. Verder is er het tamelijk frequent voorkomen van de benaming kadijk voor middeleeuwse dijken en de terminus technicus zelzout voor zout gewonnen uit zilte turf (de zogenaamde zelnering).” Opvallend is wel dat dr. F. De Brabandere in de inleiding van zijn “Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk”16 de hiernavolgende, uiteraard correcte, gedachtengang formuleert, maar ze dan schijnbaar niet heeft toegepast op de verraderlijk eenvoudige naam Dun. “… die familienamen moesten we dan verklaren. We waren ons er terdege van bewust dat dit een riskante en hachelijke onderneming was. De naamverklaarder begeeft zich voortdurend op glad ijs. De veiligste metode bestaat er dan in te vergelijken met de namenvoorraad van onze buurtalen, met Duitse, Franse, Engelse, Italiaanse enz. familienamen. Van de FN Goedleven/Goe(t)leven hebben we geen oude voorbeelden- tenzij hij een reïnterpretatie zou zijn van Go(e)delieve-, maar het bestaan van Gutleben, Bonnevie en Buonavista toont aan dat we de naam letterlijk kunnen opvatten. Zo vindt Goedgezelschap een pendant in Bonne-compagnie. Zelfs namen waarvan we wel oude vormen hebben, kunnen veiliger woden verklaard, als we over buitenlands vergelijkingsmateriaal beschikken. Opsomer blijkt niet langer een kuiper te zijn, als hij naast de Duitse Hoffsummer ‘hoop op de zomer’ komt te staan. Anderzijds heeft het doornemen van namenlijsten in b.v. telefoongidsen toch ook het voordeel dat we dat we varianten van een naam naast elkaar vinden.” Zoals ik reeds uitgebreid beschreef in mijn “Het eerste Dunboek”17, vindt men immers niet alleen ontelbare dun(um) namen in de Engelse, Schotse en Ierse talen, en zelfs in het Manx (waar dun vervangen werd door din) maar zijn zij eveneens terug te vinden -in Duitsland: Kempten (= cambo-dunum) en in het Duitse Eifelgebied: Daun: afkomstig van Dun, met de graven (von) Dün, -in Frankrijk, gaande van Verdun(=vero-dunum) tot het gebied aan de Loire waar de strijdmakker van Jeann-D’Arc, le comte de Dun zowel zijn chateau Dunois als zijn Châteaudun had, en waar er zomaar eventjes 11 dorpen zijn met de naam Dun naast nog tientallen in samenstellingen, en nog tientallen andere dun(um)-namen, waaronder Lyon (=Lug-dunum) en Autun (=Augusto-dunum) wel de bekendste, -en in ons taalgebied : Kempen (cambo-dunum) Dorsel= straat in de gemeente Nijlen(dun-res-lo,1186 dunser-lo) Donderslag: gehucht van de gemeente Meeuwen,oorspronkelijk: dun-res-lo; Blandijnberg, in Gent: afkomstig van Belenos - dun – berg Dinant : (dun<din) en wellicht ook Turnhout (turno-dunum) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 F.Claes S.J. artikel “De naam van de stad Diest is evenals die van de rivier de Demer reeds van voor- Germaanse, vermoedelijk van Keltisch oorsprong. Ref:www.oostbrabant.org/ Tijdschriften/ Oostbrabant/ 1979-1/div.9.html. 16 Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. Dr. Frans De Brabandere. Uitg. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003, p.11. 17 Fonny van Dun, Oorsprong, Betekenis en Verwantschap van onze Naam, hfdst.5, alsook Dun-plaatsen, Oorsprong en Verspreiding, hfdst.6, beide in: Het eerste Dunboek, 2001. 25

Niet onbelangrijk in verband met de betekenis van onze naam vinden we de taalkundige uiteenzetting van Alfred Michiels in “Andouerpis-Antwerpen” over de herkomst van de naam Eburones en de verwijzing naar enkele dun(um)-plaatsen hieraan geliëerd18: p. 41-43 De naam Eburones komt niet van het Germaanse eburo wat ‘ever’ betekent. We vinden immers een gelijkaardige stamnaam in Frankrijk. De stad Evreux (département Eure) heette.rond 400 n.C. “civitas Ebroicorum”. (1) Het was de hoofdplaats van de Keltische stam der Eburouices. Deze naam komt van eburos, “taxusboom”, en uicos “strijder”(1). Het zijn dus de “taxusstrijders” Naast de farmaceutische eigenschappen van de taxus, waren de takken van deze boom ook ideaal om er krachtige krijgsbogen van te vervaardigen. De Fanse stad Bram (dép. Aude) is het Eburomagi (“magi” = “markt” uit de 4de eeuw op de Tabula Peutingeriana(2) De Engelse stad York heette in de 3de eeuw n.C. “Eburacum” (3), waar het negende Romeinse legioen “Hispana” in 71-74 n.C. een fort had gebouwd, dus lang vóór er daar van Germaanse bewoners sprake was. (4) Er is ook nog Eburodunum in Wallis, het huidige Yverdon-les-Bains en Eburodunum in Duitsland, het huidige Brünn. (5) -dunum is zuiver Keltisch en betekent “hoogte” of “versterking (op een hoogte)”. . (1) Dauzeat A. en Rostaing Ch., Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris 1963. (2) id als hierboven + De Tabula Peuteringeriana is een laat-Romeinse landkaart uit de 4deeeuw n.C., bewaard in een 13de eeuws afschrift. (3) Itinerarium Antonini, 466, I. Rivet A.L.F. en Smith C., The Place-Names of Roman Britain, Londen 1979. (4) The Oxford Classical dictionary, London, 1968 (5) Rivet A.L.F. en Smith C., The Place-Names of Roman Britain, Londen 1979. 26 Ook Turnhout zou een samengestelde Dun-naam zijn: Het tweede deel van de naam lijkt Germaans, wat betekent bos, maar de h komt niet voor in de oudste overgeleverde vormen van Turnhout: 1021: Tournoutervoerde (voerde=doorwaadbare plaats) 1186: Turnolt. De naam zou tweemaal worden overgenomen en aangepast: eerste door de Kelten en daarna door de Germanen; “Turnhout” zou dan voortkomen uit een samensmelting van het voor-historische tur(no) = hoogte en het Keltische dunum (=hoogte). Cfr. de Franse stad Tourdun. We zouden dus een verschuiving gehad hebben van Turn(o)dunum ► Turnoud ► Tournout. Hierna geven we letterlijk zijn uiteenzetting weer: p.59+59 De Kelten namen sommige voorhistorische namen over en pasten die aan aan hun verbuigingssysteem. Een voorbeeld: een in Frankrijk vaak voorkomend voorhistorisch woord in namen is tur. Dit betekent talud, vooruitspringende hoogte”(1 De kelten namen deze benaming over mits toevoeging van een achtervoegsel –no, om het aan de Keltische taal aan te passen en te kunnen verbuigen. Dit woord vinden we dan terug in talrijke Keltische plaatsnamen, zoals Turnu (bij Laon, 1216(2)) Tornomagus in de 5de eeuw (huidige Tournon-Saint-Pierre), en Turniacum (huidige Franse plaatsen Turny en Tourniac, e.a.) of Tornacum, het huidige Franse Tournay Dit woord vinden we dan terug in talrijke Keltische plaatsnamen, zoals Turnu (bij Laon, 1216(2)) Tornomagus in de 5de eeuw (huidige Tournon-Saint-Pierre), en Turniacum (huidige Franse plaatsen Turny en Tourniac, e.a.) of Tornacum, het huidige Franse Tournay, het Belgisch-Luxemburgse Tournay(1) en het Henegouwse Tournay (Doornik). Doornik is het Turnaco uit de 4de eeuw n.C. op de beroemde Peutingerkaart uit de Romeine tijd. Ik meen dat dit turno- ook het eerste lid is van de naam van de Kempische stad Turnhout. 18 Nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschiedenis van de Antwerpenaars, Alfred Machiels, Rumst 2007.

Gysseling heeft geen verklaring en De Vries vond alleszins geen Germaanse verklaring in zijn etymologisch woordenboek(3). In zijn woordenboek der plaatsnamen twijfelt hij tussen “doornbos”(4) en turwahout “dennenbos”(3). Het tweede lid hout lijkt wel Germaans wat betekent bos. Maar de oudste overgeleverde vormen voor Turnhout hebben geen “h”: Tournoutervoerde in 1021(5) (voerde = voorde en betekent “doorwaadbare plaats”) en Turnolt in1186, Turneholt in 1187(3), Turnhout in 1212(2). Hier zien we dus een naam die tweemaal werd overgenomen en aangepast, eerst door de Kelten en daarna door de Germanen. De aanpassing door de Germanen kan een volksetymologische vervorming zijn van een Keltische naam als het Franse Tournous (Dép. Hautes-Pyrenées, van Tornosum(6), of eerder Tourdun (dép.Gers) < Turnodunum(6) dit laatste is samengesteld uit Turno- en het Keltische dunon, hetgeen “hoogte, heuvel” betekent, later “versterking op een heuvel. De schrijfwijze Tournout in 1021 pleit dus voor dergelijke interpretatie (Tournout < Turnoud < *Turn(o)udunum. Bovendien komt volgens De Vries de schrijfwijze hout voor het oude holt slechts voor de eerste maal voor in de 13de eeuw. Indien Turnhout van Turnodunum komt hebben we evenals bij het franse Tourdun andermaal te maken met een hybride naamconstructie, namelijk voor-historisch tur(no) (=hoogte) en Keltisch dunum (=hoogte) zoals Kelmont, cfr supra. We vinden van Turnhout een Romaans tegenhanger in Belgisch Luxemburg, waar de heuvel “Torrimont” in Tournay bij Neufchäteau samengesteld is uit Tur en mont(1b). De volksetymologie kan van Turnout “Turnholt” gemaakt hebben, dat dan later verder evolueerde naar Turnhout. . (1) Loicq J., La toponomie ou science des noms de lieux. Son application au patrimoine celtique de l’Ardenne, in Folia Electronica Classica, 5, Louvain-la-Neuve 2003, p.17 (1b=p7) (2) Gysseling M., Toponomisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord Frankrijk en WestDuitsland, Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960. (3) De Vries J., Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen, Utrecht 1962. (4) Gysseling, op.cit.: onder Turnu (Frankrijk, dép.Eure), dat hij verklaart als dhurnodhu, collectief van dhurnu “droom”. (5) Carnoy A., Origine des noms de communes de Belgique, y compris les noms des des rivières et principaux Hameaux, Louvain 1948-1949, p.683. (6) Dauzeat A. en Rostaing Ch., Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris 1963. (7) Delamarre X., Dictionnaire de la langue Gauloise, Paris 2003. Soortgelijke gedachtengang treffen we ook aan bij de auteur Leo Verhart in zijn boek “Nieuwe archeologische ontdekkingen- tussen Noordzee en Rijn, uitg.Matrijs”, Utrecht 2006: p.50-51: De Keltische taalwetenschap heeft de laatste tijd argumenten naar voren gebracht waaruit zou blijken dat er tot in Noord-Nederland aan het einde van de ijzertijd Keltisch zou zijn gesproken (Hofman, Smelik & Toorians 2000, Toorians 1998. Over de vroegere periode, de tijd van Halstatt en de vorstengraven, kan niets gezegd worden, maar omdat er in archeologisch opzicht geen sterke breuken zijn aan te wijzen, is het waarschijnlijk dat ook in die periode Keltisch werd gesproken. Belangrijk is dat de taalwetenschap wel een gebied kan afbakenen waar een bepaalde taal werd gesproken, maar dat dit nog niet zegt dat het om een volk met een eigen etnische identiteit zou gaan. De Keltische taal werd over een groot deel van Europa gesproken. Na de Romeinse overheersing zou die taal geleidelijk aan verdwijnen. Zo wordt door taalkundigen verondersteld dat op het platteland van Gallië tot in de vijfde eeuw na Christus nog Keltisch werd gesproken. In Groot-Brittannië verdween de Keltische taal niet en van daaruit zou het Keltisch zich uitbreiden naar Ierland en weer terugkeren naar Bretagne. Het spreken van Keltisch in onze streken kan onder andere worden afgeleid uit namen van stammen, plaatsen, mensen en goden en uit Romeinse teksten … 27

28 In verschillende namen van plaatsen kan de Keltische oorsprong afgeleid worden; De oude naam van Heel in Limburg is Catualium. Het Gallische catu betekende “strijd” of “gevecht” en zo zou de naam opgevat kunnen worden als de plaats waar een gevecht heeft plaats gevonden. In de naam van de plaats Levefano, mogelijk Wijk bij Duurstede in Utrecht, is het eerste deel waarschijnlijk Keltisch. Het woordje leve komt ook voor in namen van rivieren als de Leven in Engeland en de Lieve, een zijzivier van de Schelde. Ook de naam van de Demer, Tamara is waarschijnlijk van Keltische herkomst. Novio-magus (Nijmegen, Neumagen), Belgica vicus (Billig), Iuliacum (Jülich), Condate (Koblenz) en Teudurum=Teutodurum zijn voorbeelden van plaatsnamen met een Keltische oorsprong. Op de Romeinse Peutingerkaart ligt aan de monding van de Rijn Lugdunum. Met deze van oorsprong Keltische naam wordt het fort Brittenburg bedoeld, maar het nabijgelegen Leiden wilde zich graag met die naam tooien. Toen in 1575 de universiteit werd opgericht en een Latijnse naam nodig was om de ouderdom en geleerdheid van de stad nog eens te onderstrepen, werd de [verkeerdelijke] naam Lugdunum Batavorum bedacht. Op verschillende Romeinse altaarstenen zijn namen te vinden van Keltische origine. In Alem … Colijnsplaat … Domburg … Vechten … … In de naam van de Eburonen zelf is de Keltische achtergrond af te lezen. Het gallische eburos betekent “taxusboom”. Ook uit Horn is er een altaar bekend met een Keltische naam Mercurius Avernnus. De meest bekende naam die op een Keltische oorsprong duidt is de godheid Hercules Magusanus. Deze werd in een groot gebied vereerd en er zijn altaren bekend uit Bonn, Keulen, Xanten, Malburgen, Sint-Michielsgestel en Westkapelle. … Directe voorbeelden van namen van plaatsen en rivieren met een Keltische herkomst zijn er niet in het noorden van Nederland. Toch zijn er veel aanwijzingen dat er misschien Keltisch werd gesproken. Twee Friese koningen, Verritus en Malorix hebben Keltische namen. … Ook zijn er op taalkundige gronden in Nederlandse en Belgische kustdialecten en het Fries Keltische elementen aan te wijzen. Het gaat dan om bepaalde klankontwikkelingen. Op grond daarvan wordt verondersteld dat ook aan de Friese kust Keltisch kan zijn gesproken. Het is overigens opvallend hoe weinig echt Germaanse namen in het noorden voorkomen.

De Blazoenen van onze Familie Fonny van Dun Een echt diepgaand onderzoek naar de verspreiding van ons familieblazoen werd nog niet gevoerd. Voor zover we tot hiertoe konden achterhalen, o.m. in naslagwerken over familiewapens, maar ook in teksten over bepaalde VAN DUN(NE)-families, werden er verschillende blazoenen door verschillende takken van onze familie gebruikt. Dit hoeft geen verwondering te wekken, aangezien er bij huwelijk dikwijls hetzij dubbelblazoenen ontstonden, als combinatie van de blazoenen van de 2 echtelieden, hetzij een nieuw blazoen werd aangenomen. Hoe dan ook, van deze 12 ons nu bekende bevatten er 7 de afbeelding van de natuurlijke roos, met blad en steel, wat eerder zeldzaam voorkomt. Op 5 van deze afbeeldingen staat deze natuurlijke roos in drievoud afgebeeld, zoals op het door ons gebruikte familiewapen. Van 9 familieschilden kennen we de dragers. Van de andere blazoenen weten we alleen dat ze aan iemand van onze familietak moeten toebehoord hebben. FAMILIEWAPEN I Het oudste gedateerde wapenschild zou dit kunnen zijn van Hendrick van Dunne (° rond 1420), de oudste zoon van Aert van Dunne. Het betreft de afbeelding van een rode leeuw op zilveren veld. We troffen het aan in een voorstudie van archivaris Jef van Gils. Aangezien er geen herkomst vermeld stond hebben we hierover echter geen zekerheid. 29 FAMILIEWAPEN II Cornelius van Dunne (1483-1577), afkomstig van Breda, lijfwacht en usher van de Engelse koningen Hendrik VIII tot Elisabeth I. Zijn wapenschild zou een rode Leeuw zijn. In het boek “Westminster Hospital - An outline of its History” vinden we: “ He founded two blocks of almshouses, … … …, called the Red Lion Almshouses, from his crest, the Lion of Brabant ” De achtergrondkleur hebben we niet ingevuld, aangezien ze ons niet bekend is. Waarschijnlijk voerde Cornelius dit wapenschild reeds toen hij toetrad tot het Brabantse huurlingenleger van Hendrik VIII, dat in 1513, in opdracht van de Engelse koning en samen met hem, Frankrijk binnenviel. We kunnen onmogelijk naast deze vermelding kijken. Toch roept ze vraagtekens op: de Brabantse leeuw is, voor zover we weten, altijd geel geweest, met rode tong en rode klauwen, op een zwart veld. Anderzijds toont een 14de-eeuwse afbeelding van het vaandel van hertog Jan I van Brabant (12681294), naast een gele leeuw op zwart veld, eveneens een rode leeuw op geel veld.

FAMILIEWAPEN III De afbeelding die door de Belgische familievereniging “Afstammelingen van Dun” wordt gebruikt is de oudste afbeelding waarover we nadere informatie hebben. Zij is terug te vinden in een gespecialiseerd werk over familiewapens van, onder meer, Hilvarenbeekse families, nl. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant, Mr. P.C. Bloys van Treslong - prins, Deel II, A. Oosthoek, Utrecht, 1924. Uit de gegevens van een in dit boek beschreven grafsteen weten we dat het familiewapen reeds in 1565 als zodanig werd gebruikt, en dit door Wauthier van Dun. Alhoewel dit wapenschild volledig voldoet aan de normen van een 16de-eeuws schild, zijn er spijtig genoeg enkele onnauwkeurigheden in de afbeelding. De wrong bovenop de helm werd niet correct weergegeven, terwijl de drie rozen niet identiek zijn. Het feit dat ook bij de andere afbeeldingen in bedoeld boek de wrong onnauwkeurig is weergegeven, doet het vermoeden rijzen dat de tekenaar hetzij onvoldoende informatie hierover kreeg, hetzij slordig te werk is gegaan. Hieronder het wapenschild van Wauthier van Dun zoals dit op zijn grafsteen zou gestaan hebben. 30 daarnaast de niet gearceerde afbeelding. Door de manier van afbeelden (wijze van arcering, of uitblijven van arcering) kunnen we op het schild de gebruikte kleuren achterhalen. Dit is niet onbelangrijk, aangezien er geen gekleurde afbeeldingen van onze familieschilden zijn overgebleven en we slechts over weinig teksten beschikken die daarover een aanduiding geven. Op dit door de vereniging gebruikte familieschild vinden we 3 zilveren, natuurlijke rozen, met bladeren en stengels van zilver, op een rood veld. Het uit 1565 daterende familieschild heeft o.i. geen groene stengels of bladeren, al geven de nogal onduidelijk weergegeven bladnerven wel de indruk dat de bladeren gearceerd zijn. De arcering die de groene kleur weergeeft, loopt echter altijd van links boven naar rechts onder (vanuit ons gezichtspunt uiteraard van rechts boven naar links onder! ), wat hier duidelijk niet het geval is.

Wel werden de rozenbladeren en takken op andere familiewapens (zie hieronder) beschreven als groen. Deze variant, met 3 zilveren rozen met groene bladeren en stengels van zilver, op een rood veld wordt gebruikt door de Nederlandse familievereniging FV. Stamboom van Dun. Wat betreft de kleuren van onze familiewapens in het algemeen, dient er opgemerkt te worden dat de zilveren kleur voor een roos, alhoewel ze in de heraldiek gebruikt werd, eerder zeldzaam is. Uit de tekening van het schild valt er echter nog veel meer af te leiden. Het betreft hier een authentiek 16de-eeuws, burgerlijk familiewapen, authenticiteit voldoet : Gotische schildvorm, traliehelm, tornooimedaille, gesplitst helmkleed, helmwrong (tussen de helm en het helmteken) en helmteken (de alleenstaande roos). Door de stand van de helm, die naar rechts (voor de toeschouwer naar links) gekeerd is, weten we dat het hier geen bastaardschild betreft. 31 Het familiewapen bevat geen wapenspreuk en geen wapenhouders. FAMILIEWAPEN IV Onderstaand familiewapen behoorde toe aan Livinus van Dunne, heer Hij behoort tot de Alphense familie van Dun. Het wapen komt dat aan alle voorwaarden van in Turnhout Beerse en Rode geboren te Geel op 19 juli 1601 en overleden te Oisterwijk op 23 december 1637. voor op de blazoenstaat van de familie Cannart d' Hamale, de schoonfamilie van Livinus' dochter, Martina Angela van Dun en bestaat uit een enkelvoudige zilveren roos op een rood veld. Meer over deze families kan U vinden in het hoofdstuk over de Geel-Turnhoutse van Dunfamilie.

FAMILIEWAPEN V Eigenaardig genoeg schijnt deze Livinus van Dunne twee familiewapens te bezitten. Een tweede, totaal afwijkend blazoen vinden we immers terug in een gespecialiseerd werk over familiewapens, waarin onder meer de familiewapens worden beschreven die voorkwamen op de grafstenen in de oude rooms-katholieke kerk van Oisterwijk. In de nieuwe kerk is er daarvan echter niets meer terug te vinden. Het betreft een alliantiewapen aangebracht op de grafsteen van zijn vrouw Angela Coomans, overleden in 1637, en het bestaat uit een rode lelie met daaronder drie drielingsbalken, dit alles op een geel veld. Het ziet eruit als volgt: FAMILIEWAPEN VI 32 In hetzelfde werk over familiewapens vinden we het blazoen terug van Martina Angela van Dun, dochter van Livinus. Zij werd geboren te Oisterwijk op 17 maart 1632, was "vrouwe te Turnhout, Beerse en Rode" en huwde met Engelbert Frank van Cannart d' Hamale, vaandrig in het Spaanse leger. Het richting van alliantiewapen van dit echtpaar bevat op de rechterzijde (de een wapenschild wordt altijd bepaald vanuit standpunt van de drager) vijf aaneengesloten ruiten en op de linkerzijde de drie reeds gekende zilveren rozen met groene blaadjes en stengels. het

FAMILIEWAPEN VII Op de grafsteen van pastoor Peeter van Dun (+1635) (behorend tot de Goirlese van Dunfamilie) in de St. Jankerk te Goirle prijkt ook nog ons familiewapen op de rechterhelft van zijn blazoen, zoals U op de onderstaande foto kan bemerken. De linkerhelft, met de voorstelling van 3 bijen, toont ons het wapenschild van de familie van zijn moeder. Opvallend is de Latijnse spreuk op de grafsteen van pastoor van Dun, die luidt : "Nascendo morimur" - "Wij (beginnen te) sterven op het ogenblik dat we geboren worden". Merk tevens op dat de drie rozen hier NIET voorzien zijn van twijgen en blaadjes. 33 FAMILIEWAPEN VIII Dit familieblazoen hoorde toe aan Meester Vincent van Dun, geboren te Goirle in 1591 en overleden na 1669. Hij was schoolmeester en koster te Goirle. In 1669 zou dit blazoen door hem officieel aangewend zijn. In 1738 werd zijn laatste bekende nakomeling, eveneens Vincent genaamd, in Tilburg geboren. Het bevat 2 gekanteelde balken waaronder drie zilveren rozen met groene stengels en blaadjes.

FAMILIEWAPEN IX Het betreft hier een alliantiewapen van de Gerardus Ignatius van Dunne gehuwd met Elisabeth van Riethoven. Ton van Dun kwam dit familiewapen op het spoor toen hij de Grote Kerk in Breda bezocht naar aanleiding van de tentoonstelling “Woord en Wapen in dienst van de Nassau’s”, opgezet naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Grote kerk. Het bijzondere aan deze tentoonstelling was de expositie van gereconstrueerde wapenborden die tot 1798 in de kerk gehangen hebben. Op last van Napoleon moesten in 1798 alle invloeden die aan de adel gerelateerd waren verdwijnen, zo ook de wapen- of rouwborden in de kerken. Deze waren meestal van voorname families. gehangen met het wapen van de familie en de sterfdatum van de betrokken persoon. Voor een man was dit een vierkant bord, voor een vrouw een ovaal bord met familiewapen en links het wapen van haar man (een alliantiewapen dus). Gelukkig was door baron Yvoi, die enkele jaren daarvoor tijdens een rondreis Breda bezocht, een tekening gemaakt van alle borden die in de kerk aanwezig waren. Hierbij gaf hij ook de plaats aan waar zij hingen. Op het rouwbord van 30 september 1713 prijken langs de zijde van de echtgenoot 3 natuurlijke rozen, zij het telkens met 1 blad. In zijn genealogiebestand ontdekte Ton van Dun dat de aangebrachte 34 overlijdensdatum was van Elisabeth van Riethoven die op 30 september 1713 op nauwelijks 44 jarige leeftijd overleed. Zij was gehuwd met Gerardus Ignatius van Dunne De drie rozen zijn licht(geel?) van kleur en staan op een rood veld. Op het linkse bordgedeelte zien we een ogenschijnlijk zilveren zwaan op gele achtergrond, boven twee groen bebladerde bomen met bruine stam op een lichte achtergrond. In de buurt van hun graf in de kerk werd op een kerkpilaar een bord rechts haar 277 nauwkeurig datum de De rozen die op dit alliantieschild voorkomen lijken ons en bevestiging temeer van het van Dun-familiewapen. Elisabeth van Riethoven was de dochter van Johannes Cornelis van Riethoven en Catharina Cornelisdr Van de Leur. Deze familie was zeer welstellend. Bij een erfdeling van het gezin van Johannes Cornelis, in 1707, waar nog 3 kinderen in leven zijn erft Elisabeth 27 kavels waarbij 2 huizen en 6 boerderijen. De ganse erfdeling omvatte trouwens zomaar eventjes 25 pagina’s Gerardus Ignatius van Dunne’s vader was coopbrouwer in De Witte Handt, gelegen aan de oostzijde van de haven in Breda. We vinden hem terug in de Alphense tak van de familie van Dun.

FAMILIEWAPENS X, XI en XII De hierna afgebeelde familiewapens worden toegeschreven aan "van Dun". Behalve deze vermelding weten wij echter praktisch niets over de families die deze wapens voerden. Uit de arceringen kunnen we alleen maar de kleuren afleiden. De vorm zelf van die schilden staat voor schild XI en XII niet vast. Zij werden immers teruggevonden in het omvangrijke werk van RIETSTAP, waarin wel 30.000 familiewapens zijn afgebeeld, maar zonder enige verdere verklaring. Bovendien werden al deze blazoenen, uit praktische overwegingen, in dezelfde vorm getekend, zodat we niet kunnen uitmaken in welke periode ze thuishoren. Verder doorgedreven opzoekingen zullen hierover uitsluitsel moeten geven. Toch willen we ze hier vermelden. Blazoen X De vorm van dit blazoen laat uitschijnen dat het van oudere datum moet zijn, waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Het betreft drie zilveren rozen met dunne blaadjes en takken op een zalmkleurige achtergrond. Bij dit blazoen staat de vermelding : DUN (von) - Brabant Blazoen XI Bij dit blazoen vinden we de vermelding Dun (Van) - Holl. Het stelt twee staande honden in zilveren kleur voor aan weerszijden 35 van een zilveren boom met bruine stam, gesitueerd op een groene ondergrond. Blazoen XII Bij dit blazoen vinden we de vermelding Dunne (Van) - P.{rincipauté} de Liège. Ook hier staat de volledige roos, met stengel en twee blaadjes helemaal in het zilver afgebeeld en op en rode achtergrond.

Heraldische betekenissen van het huidige van Dun-BLAZOEN Voorafgaandelijk dient er opgemerkt totaal niet aan elkaar verwant. te worden dat het wapenschild voorkomt in de twee grote van Dun-families Zowel de Alphense familie als de Goirlese van Dun-familie hebben namelijk hetzelfde wapenschild. Nochtans zijn beide, zoals het DNA-onderzoek uitwees (zie aldaar) DE KLEUR: Rood : is de eerste heraldische kleur, symbool van moed, verdienstelijkheid voor het vaderland, gezag en macht. Zilver is het symbool van kuisheid, wijsheid, onschuld en vreugde. DE ROOS is de belangrijkste heraldische bloem, nog voor de lelie. In de oudste heraldische boeken is zij de enige gebruikte bloem en dient het symbool van de dageraad, de schoonheid en de liefde. Normaal telt de heraldische roos 5 blaadjes, al zijn uitzonderingen mogelijk. 36 Meestal blaadjes) is zij geknopt waarbij de knop evenveel punten(kleine uitspruitsels tussen de telt als er blaadjes zijn. De heraldische roos is normaal zonder stengels of blaadjes, uitgezonderd de “natuurlijke roos”, deze is zeldzaam in de heraldiek en verschijnt pas vanaf de 16de eeuw Haar kleur is meestal rood, wit of beide (cf. de Engelse roos). De zilveren roos, zoals die in de van Dun-wapenschilden veelvuldig voorkomt, zeldzaamheid. HET MEDAILLON komt pas in voege vanaf de 16de eeuw, is een typisch toernooimedaillon, dat teruggaat tot het onderscheidingsteken van de oude steekspelgezelschappen; DE HELM is een typische gesloten vizierhelm of traliehelm, die in de 16de eeuw in Nederland zeer gebruikelijk was. Het ceremoniehelm. DE WRONG werd boven de helm aangebracht en diende zowel als stootkussen om de slagen van de tegenstander op te vangen, als ter camouflage van de bevestiging van het helmteken. HET HELMTEKEN is hier dezelfde figuur als die op het schild, wat niet altijd het geval is. HET HELMKLEED ontstond als een nauwsluitende kap om de helm af te dekken tegen te felle zon. Hij werd mettertijd langer, dit om de nek en de schouders te bedekken en werd na een tijd ook gespleten, dit om het uitwaaieren te vergemakkelijken en onder druk van de toenemende versieringsdrang. Later werd hij “verbladerd”. Doordat het helmkleed opwaaide is geen strijdhelm, maar een typische tornooihelm of treft men soms aan, maar is een

met de wind, kon men ook de binnenzijde zien, die een andere kleur had. De kleur, die aanvankelijk geen belang had, werd later aangepast aan de kleuren van het schild. Bibliografie Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant, Mr. P.C. Bloys van Treslong - prins, Deel II, A. Oosthoek, Utrecht, 1924. The Almshouses of London, uitgev. Ashford Press Publishing , p. 32, Hampshire, 1987. Westminster Hospital, An outline of its History, W.G. Spencer, p.18, uitg. Henry J. Glaisher, London, 1924. A Glossary of Terms Used in Heraldry, Henri Cough & James Parker, London. Illustrations to the Armorial General, J.B. Rietstap, London, 1967. Handboek der Wapenkunde, Rietstap, Leiden, 1856 & 1943. Familiewapens, Oorsprong en Betekenis, Roelof Vennik, uitgev. Ad. Donker bv, Rotterdam, 1988. Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek. Encyclopedie van de Heraldiek, H.W.M.J. Kits, Amsterdam-Brussel, 1961. Genealogie, van stamboom tot Centraal Bureau voor Genealogie, 's Gravenhage, 1988. 37 familiegeschiedenis,R.Van Drie-N.Plomp-Vandertang,

38 De Alphense familie van Dun

De Alphense Familie van Dun(ne) 1340-2000 In 2013 verscheen het boek over de Goirlese Familie van Dun 1340-2000. In vervolg hierop moet u dit boek zien over de Alphense Familie van Dun. Zoals al eerder vermeld hebben deze beide families geen enkele verwantschap met elkaar. Uitgebreid DNA onderzoek heeft dit aangetoond. Mogelijk komen beide families wel van oorsprong uit het gehucht Dun, gelegen bij Esbeek onder Hilvarenbeek. De inwoners uit Dun die naar elders vertrokken noemden zich vaak van Dun. Het is dan een duidelijke topografische naam. Omdat Dun een Keltisch woord is en heuvel(fort) betekent( M. Philippa, Etymologisch woordenboek van het Nederlands), kan het ook zijn dat deze Keltische tak van Dun(ne) zich genoemd heeft naar een in de nabijheid gelegen heuvel. Verspreiding De Alphense tak van Dun(ne) woont in Alphen tot ongeveer 1560. Na deze tijd vinden wij ze daar niet meer terug. Uitgaande van Jan Jan van Dunne, geboren rond 1425 gaan we zien waarheen ze gegaan zijn. Genoemde Jan Jan van Dunne had minstens 2 zonen; Henrick en Jan. De kinderen van laatstgenoemde noemden zich soms ook Hofstadens. Van hem zijn alleen zijn kinderen en kleinkinderen als nakomelingen bekend. Van zijn kleinzoon Frans is bekend dat deze naar Brussel vertrokken is en daar 2 zonen gekregen heeft bij een onbekende vrouw. Naspeuringen hebben daar verder niets opgeleverd. Henrick had een boerderij in Alphen Terover die door zijn 12 kinderen in 1518 verkocht wordt. Van deze 12 kinderen zijn er 6 daarna terug te vinden in Turnhout. We krijgen nu de splitsing in de 2 grote takken van Dunne die in Alphen hun oorsprong hebben. De Chaamse tak en de Turnhoutse tak De Chaamse tak komt voort uit Cornelis Henrick Jan van Dunne, een van de 12 kinderen van Henrick. Deze huwt in Chaam met Petere een dochter van Lambrecht Reijner Pijnaerts, stammend uit een invloedrijke familie. De nakomelingen blijven de eerste 150 jaar in Chaam “boeren”. Helaas hebben ze daardoor ook te maken gekregen met de moeilijke omstandigheden op het platteland, vooral gedurende de 80 jarige oorlog. De Turnhoutse tak komt voort uit Jan Henrick Jan van Dunne, eveneens een van de 12 kinderen van Henrick. Jan vinden we eerst nog terug in Baarle, maar zijn zoon Cornelis vertrekt al snel naar Turnhout waar 6 van zijn ooms en tantes wonen. 39

De van Dunne’s waren in Alphen beslist geen keuterboeren. Het zou anders onmogelijk geweest zijn om, zeker in Turnhout, huwelijken aan te gaan binnen de hoogste standen. Dit zien we uitgebreid terug in het vervolg van dit artikel. Oorsprong in Alphen Wanneer en hoe deze Alphense familie van Dunne naar het dorp Alphen gaat is niet bekend. De vroegste vermelding is een charter uit 1427 uit het archief van de abdij van Tongerloo. De familie noemt zich dan Hoffstadens. Een akte van 1457 geeft voor het eerst de naam van Dunne. Dat beide families identiek zijn blijkt uit het gegeven dat Jan van Dunne, geboren rond 1425, minstens 2 zonen heeft waarvan de een zich Henrick Jan van Dunne noemt en de ander Jan Hoffstadens. Diens kinderen noemen zich weer Hoffstadens alias van Dunne. Waarschijnlijk noemden zij zich eerst Hoffstadens omdat zij woonden op Hoffstade. Nu nog bestaat er een straat in Alphen die Hofstade heet en begint bij de kerk in het centrum. Zie plattegrond. 40

Kort overzicht van de geschiedenis van Alphen: Een eerste vermelding van Alphen vinden we al in 709 wanneer Engelbert, zoon van Gaotbert, aan bisschop Willibrord al het erfgoed schonk, dat hij bezat te Alphen in de gouw Taxandria. Dit erfgoed bestond uit 11 hoeven, met herenhuis, met de horigen en hun goed en vee. 41 In 726 schenkt Willibrord deze bezitting aan de Benedictijnenabdij van Echternach. Rond deze tijd zal ook een kerk in Alphen zijn gesticht. In 1175 staat de abdij van Echternach de kerk van Alphen, wegens lange onachtzame besturing door haar pastoors, af aan Wilbert de abt van de Norbertijnenabdij van Tongerlo, tegen een vergoeding van een mark zilver. Als tegenprestatie moet de abdij van Tongerlo de pastoor voor de parochie leveren. 1 Toch blijkt Echternach het eigendomsrecht te houden. Iedere nieuwe abt van Tongerlo moet n.l. door de abt van Echternach als pastoor van Alphen worden aangesteld. Op zijn beurt had deze dan weer het recht om de werkelijk dienstdoende zielzorger in Alphen aan te wijzen. Tot 1833 heeft Tongerlo dit patronaatsrecht behouden. Vooral in de 13e eeuw heeft de abdij er veel bezittingen bijgekregen. Deze werden tot 1796 verpacht aan lokale families. In de 12e eeuw krijgt de Heer van Breda meer invloed. Diverse jongere zonen van deze Heer dragen de titel Heer van Alphen. Alphen blijkt dus een heerlijkheid te zijn. In 1229 is Gilles van Breda er de heer. Ook genoemd Philips van Liederkerke die tevens heer was van Ulvenhout en een zoon van Raso van Gavere, de heer van Breda. In 1342 komt de heerlijkheid aan Willem van Duivenvoorde, die haar weer overgeeft aan Jan van Polanen, waardoor zij definitief komt bij het land van Breda. 1 Dr. M.A.Erens De oorkonden van de abdij van Tongerloo, deel I nr. 27

De Heren van Breda zijn ook betrokken geweest bij de stichting van de enige commanderij van de Tempeliers in de Noordelijke Nederlanden. Dit moet hebben plaatsgevonden tussen 1144 en 1187. De Tempeliers woonden op de hoeve Ter Brake, later de Prinsenhoef genoemd. In 1312 heeft paus Clemens V tijdens het concilie van Vienne de orde der Tempeliers opgeheven en hun goederen toegewezen aan de orde der Johannieters. Als we na dit korte overzicht dieper ingaan op de geschiedenis van Alphen in de 13e en 14e eeuw en ook kijken naar de vroegste vermeldingen van de familie Hoffstadens alias van Dun(ne) komen we een aantal merkwaardige zaken tegen. Deze hebben betrekking op de abdij van Echternach en de abdij van Tongerlo. Allereerst Echternach omdat deze de oudste rechten had in Alphen. In de jaarboeken van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “DE ORANJEBOOM” delen XL111 en XLIV van 1990 en 1991 staan 2 hoofdstukken van de hand van prof. dr. Arnoud Jan Bijsterveld getiteld “Alphen van Echternachts domein tot Bredasche heerlijkheid 1175-1312.” Hij beschrijft hierin het desintegratieproces van dit domein en de oorzaken hiervan. De abdij van Echternach had voor het beheer van haar goederen in Texandrië een centrale administratieplaats in Waalre. Hier verbleef vermoedelijk ook de proost, een kloosterling die belast was met de inning van de inkomsten uit de inferiores partes, de ‘Lage Landen’ 42 Blijkens een inkomstenlijst opgesteld tijdens het abbatiaat van abt Reginbert (1051-1081) was de jaarlijkse afdracht 8 vette varkens en verrichting van diensten gedurende zes weken ten behoeve van de abdij2 Ook in Alphen had de abdij functionarissen belast met de beheersorganisatie. Dit waren de meier en de voogden. De meier was belast met de administratie, beheer en rechtspraak. De voogd assisteerde bij de rechtspraak. Hij behoorde in de 12e en 13e eeuw veelal tot de regionale adel. De meier tot de lokale elite. Beiden maakten misbruik van de vaak grote afstand tussen abdij en abdijgoed en eigenden zich delen van het domein en de hieraan verbonden rechten en inkomsten toe. Het ambt van meier werd van oudsher door leden van een familie bekleed en in de praktijk erfelijk. Het was een gunstige positie voor een stijging op de sociale ladder. Aanvankelijk hadden deze lieden een onvrije status, namelijk die van ministeriaal. Zij waren als dienstman opgenomen in de familia van de abdij. Dit was de kring van met de abdij verbonden, afhankelijke leken. De status was te typeren als onvrij doch aanzienlijk. Op grond van zijn ambt verwierf de meier vaak grondbezit in de marge van de oude domeingoederen. Door gebrek aan controle van bovenaf vergaarde de meier vaak meer inkomsten en goederen dan waar hij recht op had. In Brabant verschijnen deze lokale functionarissen pas in het laatste kwart van de 12e eeuw. 3 Prof. Bijsterveld vermeldt verder dat in Alphen een tweetal families tussen 1175 en 1215 inbreuk maakten op de rechten en bezittingen van de abdij van Echternach. Hun namen zijn van Alphen en Decanus. Decanus is de aanduiding voor een administratief-economische functie in de domaniale organisatie. Op het domein van de abdij van St. Truiden in Borlo was de decanus in de 12e eeuw belast met het toezicht op de uitvoering van de hofdiensten. Met 2 Bijsterveld Oranjeboom 1990 pag. 79 3 Bijsterveld, Oranjeboom 1990 pag. 96

de afbraak van de domeinorganisatie verloor hij deze taak en werd de functienaam decanus tot familienaam. Waarschijnlijk is hetzelfde gebeurd in Alphen.4 Decanus was ook een Latijnse jongensnaam en betekende ‘leider van tien’. In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands van M. Philippa staat ook de betekenis van ‘hoofdman van tien’ en werd in de nadagen van het Romeinse Rijk gegeneraliseerd tot hoofdman en kreeg daarna de burgerlijke betekenis van belangrijk ambtenaar. De vroegste vermelding van onze naam komt voor in een oorkonde van de abdij van Tongerloo uit 1223. Bartholomeus, abt van Echternach beleent de kerk van Alphen aan abt Egeric van Tongerloo. Getuige is Godfried de Dunis, decanus.5 Ik heb altijd gedacht dat de toevoeging decanus betrekking had op de kerkelijke functie van deken. Gezien het bovenstaande is het echter goed mogelijk dat wij het woord decanus hier mogen lezen als belangrijk ambtenaar. Omdat het gaat over de kerk in Alphen mogen we dan misschien ook veronderstellen dat hij deze functie heeft in Alphen. Godfried de Dunis zou dan kunnen behoren tot de al eerder genoemde belangrijke familie Decanus. In zijn artikel noemt prof. Bijsterveld meerdere personen met de naam Decanus uit Alphen. Reeds in een oorkonde uit 1187 van Hendrik van Schoten, heer van Breda, worden onder de getuigen genoemd Gillebertus decanus en zijn broer Arnulphus. De eerste zal dezelfde zijn als heer Gisilbertus, cognominatur (bijgenaamd) decanus, die met zijn zonen op gewelddadige wijze geroofd hebben een deel van de tienden die de afdrachten zijn voor de behoeftige zielen en ze nu als hun erfelijk recht beschouwen.6 De persoon (pastoor) van de kerk van Alphen had dit laten vastleggen bij Godefridus, magister in de kerk van HH Chrisantus en Daria uit Münstereifel. De priester ontkent hierin dat hij de tiend ooit aan iemand gegeven of beloofd heeft. Hij vraagt daarom de edelen en niet edelen die Gisilbertus en zijn zonen kennen hen aan te sporen het onrecht te staken. Ook op het pastoorsdeel van de tiend hebben zij beslag gelegd. Ook in een oorkonde uit 1204 van Godfried II, heer van Breda en zijn vrouw Lutgardis, gepasseerd op het kasteel van Schoten, waarin deze verklaren hun allodium (bezit) te Alphen te schenken aan de abdij van Tongerlo, worden Gisilbertus en zijn zonen genoemd. Zij worden als getuigen vermeld direct ná de kastelein van Breda en diens broers en vóór enkele anderen. Blijkbaar verkeerde de familie Decanus aan het einde van de 12e en 13e eeuw in de omgeving van de heer van Breda. Uit de prominente plaats die zij innemen in de getuigenlijst van deze oorkonde uit 1204 kunnen we afleiden dat zij mogelijk betrokken waren bij de overdracht van het genoemde allodium aan de abdij van Tongerlo. Het vermoeden dat de familie Decanus in Alphen van oudsher domeinbeambten van de abdij van Echternach zijn geweest wordt bevestigd door het volgende. In de lijst met hoeven en cijnzen van de abdij van Echternach uit het eerste kwart van de 13e eeuw worden, ressorterend onder de cijnskring Diessen, een viertal cijnsgoederen te Alphen genoemd. Deze werden bezeten door Gilbertus, Christianus, Arnoldus en nogmaals Gilbertus. We hebben hier te doen met leden van de familie Decanus. Mogelijk met vader Giselbertus en zijn beide zoons Arnoldus en Giselbertus zoals genoemd in 1204. De bezitters van de in de 4 Bijsterveld, Oranjeboom 1990 pag. 97 5 Dr. M.A. Erens, De oorkonden van de abdij van Tongerloo Deel 1 nr. 85 6 Dr. M.A. Erens, De oorkonden van de abdij van Tongerloo Deel 1 nr. 47 43

cijnslijst genoemde goederen zijn te beschouwen als herenboeren die een vorm van beheer uitoefenden. Het is niet ondenkbaar dat de genoemde cijnsgoederen ontginningsgoederen zijn. Giselbertus Decanus zou dan de functie hebben van zaakwaarnemer in Alphen van de meier van de abdij in Echternach. Deze meier verbleef meestal in Waalre. Op basis van hun grondbezit en het toe-eigenen van goederen en rechten van de abdij verwierven zij lokaal macht en aanzien. Dit bracht hen in de kring van getrouwen van de heer van Breda, die trachtte de lokale elite binnen zijn machtsgebied aan zich te binden. In de akte van 1187 wordt Gillebertus domnus genoemd. Dit is hetzelfde als dominus, wat heer betekent en in de middeleeuwen het woord was voor ridder. Een titel die hij mogelijk verkreeg van de heer van Breda. Aan de heer van Breda droeg de familie Decanus ook haar allodiaal bezit over in Alphen. De heer van Breda verkreeg dus vermoedelijk in de tweede helft van de 12e eeuw zijn goederen en rechten van de lokale abdij-beambten van Echternach. Op zijn beurt heeft de heer van Breda een deel van deze goederen gegeven aan de commanderij van de Tempeliers.7 Meer vermeldingen van de familie Decanus vinden we ook in de volgende aktes. Uit 1212, Hendrik I, hertog van Brabant, getuigt dat Wiric van Alphen afstand heeft gedaan aan de abdij van Tongerlo van zijn mogelijk recht op de tiend van Alphen en belooft heeft geen verdere twist uit te lokken. Dit in tegenwoordigheid van heer Godfried van Breda. De getuigen van Godfried zijn Godefridus decanus en Arnoldus, Segebertus en Giselbertus, fratres (broers) decani.8 Uit 1205, Godfried, abt van Echternach, geeft de abdij van Tongerloo tegen een vergoeding van 18 denier Keuls een hoeve te Alphen. Getuige is hierbij Walterus decanus.9 44 Uit 1232, Abt Reinerus van Echternach beleent Johannes abt van Tongerlo de kerk te Alphen. Getuige is domnus Godefridus decanus.10 Deze tekst laat ook zien dat het woord decanus hier geen geestelijke functie is. Uit 1287, Abt Richard van Echternach beleent de kerk van Alphen. Getuige is Lodvicus decanus.11 Een andere vroege vermelding van een van Dun naam vinden we in een oorkonde van 28 oktober 1281. Arnoud van Leuven, heer van Breda, geeft aan Johannem de Dunis, maritum Katherine, filie Willelmi Bonte. (Jan van Dun, gehuwd met Katherine, dochter van Willem Bonte) een renteleen van 18 pond klein Leuvense munt per jaar uit zijn cijns en de opbrengst van de gruit (kruid gebruikt bij het bierbrouwen) te Breda ter voldoening van 200 pond Leuvens, destijds door Hendrik V, heer van Breda, aan Willem Bonte, verschuldigd, en draagt de betaling hiervan op aan de ontvangers van de inkomsten van het land van Breda.12 7 Deze tekst is door mij voor een groot deel overgenomen uit het artikel van prof. Bijsterveld in het jaarboek van De Oranjeboom uit 1990. Zie pag. 98-100 8 Dr. M.A. Erens. De oorkonden van de abdij van Echternach deel I nr. 65 9 Dr. M.A. Erens. De oorkonden van de abdij van Echternach deel I nr.54 10 Dr. M.A. Erens. De oorkonden van de abdij van Echternach deel I nr. 116 11 Dr. M.A. Erens. De oorkonden van de abdij van Echternach deel I nr. 257 12 Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 deel 2 nr. 1211

Helaas is niet meer met zekerheid vast te stellen of bovengenoemde personen identiek zijn aan de Alphense familie Hoffstade/van Dunne. Toch zijn er veel aanwijzingen die in die richting gaan. Allereerst het feit dat in het dorp Alphen in deze tijd het inwoneraantal niet groot geweest kan zijn. Daarnaast waren de Hoffstades een van de meest vooraanstaande families. Prof. Bijsterveld haalt dit ook aan in het bovengenoemde artikel in De Oranjeboom. In zijn appendix 2 noemt hij de rechten van de abdijen van Munsterbilzen en Thorn in Alphen. Deze staan in een niet uitgegeven oorkonde van 31 oktober 142213. Op die datum verkoopt de abdis van het klooster Munsterbilzen nabij Tongeren 18 cijnzen aan broeder Heinric de Bye namens de orde der Johannieters en ten behoeve van de commanderij Ter Brake. De cijnzen moeten jaarlijks betaald worden op St. Lambertusdag (17 september) en hebben betrekking op landerijen voornamelijk gelegen te Kwaalburg en ‘van den Kerkelande’. Onder nr. 6 staat; Item Tiels kijnder vanden Parre des ouden op drie lopenzaet lands, geleghen int Schure te Hofstaden Onder nr. 7 staat; Item die persoon van Alphen van der kerken lande dat hij begraven heeft inder heijndinghen (omheind perceel) geleghen by Hein Hofstadens forneys (waarschijnlijk bakoven bedoeld).14 Daarnaast zijn in 1422 nog twee lijsten opgesteld door de Johannieters van goederen, tienden, erfpachten en erfcijnzen van de Tempeliers commanderij. Hierbij vallen hoge cijnzen op die rusten op twee goederen bij de kerk. Het gaat om de hoeve van Hein die Bye, gelegen aan de kerk dan wel aan het kerkhof en om de goederen van Hein Hofstaden genaamd ‘Groetaerde goede’ eveneens aan het kerkhof gelegen. 15 Hofstaden moest het meest betalen n.l. een erfpacht van 35 lopenzaad rogge en 8 lopenzaad haver. Aan erfcijns 5 stuivers, 7 deniers, 3 vierlinc en 2 hoenderen. 45 13 Drs. A.A. Streefland in De Oranjeboom jaargang 1979-1980, pag. 141-166. Het bewuste artikel bevindt zich in Parijs, Archives Nationales S. 5255,11,8 14 Zie ook Bijsterveld in De Oranjeboom 1991 pag. 147 15 ARA AND 1311 f 21 en Bijsterveld in De Oranjeboom 1990 pag. 92 en 107

46 Plaatje uit Artikel Prof. Bijsterveld in De Oranjeboom In de Brabantse Leeuw, jaargang 27 van 1977 staat op pagina’s 129 t/m 140 een uitgebreide studie van Jef van Gils (mede auteur van De Goirlese Familie van Dun 13402000) over de abdijhoeven van Tongerlo te Alphen, Chaam en Goirle. Het handelt over de pachters in de tijd van de vrede van Munster tot in de Franse tijd. Jef schrijft dat, verspreid over de Kempische zandgronden, de aloude abdij van Tongerlo vele abdijhoeven bezat, waarvan in de 17e en 18e eeuw er zes lagen onder Alphen, een te Chaam en een te Goirle. Deze hoeven werden verpacht volgens een stelsel dat de naam halfwinning droeg. De helft van de opbrengst voor de pachter en de andere helft voor de abdij. Ook het vee was voor de helft eigendom van de abdij. Aankopen werden gezamenlijk gedaan. De hoeve werd telkens voor een termijn van 6 jaar verpacht, ingaande omstreeks half maart. Contact persoon tussen pachters en abdij was de provisor. Bij de Franse omwenteling werd de abdij van Tongerlo opgeheven op 6 december 1796.

Het bezit van de Abdij onder Alphen wordt op het einde van de 17e eeuw als volgt omschreven; onder de jurisdictie van Alphen heeft d’ abdije van Tongerlo van outs vijff pachthoeven, waervan tegewordigh een genaempt de Nieulende is in twee gespleten , soo datter tegewordigh boven de hoeve genaempt de Leuwerckeneijck binnen Alphen sijn competerend vijff pachthoeve waervan d’een genaempt de hoeve ter Sande met den olijmolen is geleghen suijtwaerts van de kercke van Alphen omtrent een halff ure van d’andere dewelck met de voors. hoeve de Leuwerckeneijck ’t samen vijff int geheel sijn geleghen oostwaerts van de voors. kercke soodanigh dat hunne ackers, heijde, moeren ende weijden met ene opgeworpen kam bij den anderen omsingelt sijn dat nijmants erffe daer onder liggen. Het gebied van deze vijf hoeven met hun aaneengesloten landerijen werd ook wel “den singhel van de Nieulande tot Alpher” genoemd en lag vrij geïsoleerd voor een groot deel omringd door de “Goolse ghemeijn heide, de ghemeijnte inde Duijnen, de Beeckse heijvelden en de juffrou van Asten ven ofte wouwer” Een beschrijving van Jef van Gils van deze hoeven volgt nu in het kort; De Leuwerckeneijck; waarschijnlijk was het deze hoeve welke reeds in 1205 door de abdij van Echternach werd overgedragen aan Tongerlo, zodat deze hoeve de oudste hoeve van Tongerlo is in dit gebied. De hoeve lag in de onmiddellijke nabijheid van een oude Romeinse baan en een doorgang door de Oude Leij, in een gebied rijk aan prehistorische vondsten. Van de door Jef opgesomde pachters noem ik alleen Dingman Stouts en zijn vrouw Maria Jans Schram die in 1734 hun eerste jaar als pachter ingingen. Tot 1787 pachten vervolgens zijn zonen Francis en Jan de hoeve. De eerste Nieuwelandse Hoeve; werd in 1216 door Godfried III van Breda aan de abdij geschonken. In de jaren 1628-1629 vond een scheiding van de landerijen plaats en sprak men van de eerste of oudste Nieuwelandse hoeve en de tweede Nieuwelandse hoeve. 47

De al hierboven genoemde Dingman Stouts werd er in 1726 pachter. In 1734 gaan zij naar de Leuwerckeneijck en wordt Cornelis Henrick van Dun gehuwd met Jenno Hendrik Brouwers de nieuwe pachter. (Dingman Stouts zijn tante Maeijke Stouts is gehuwd met Henrick van Dun. Cornelis is zijn zoon. Zie verder in de onderstaande genealogie. I. Dingman Frans Stouts, zn. van Frans Cornelis Stouts en Heijlke Adriaen Henrick van den Nieuweleijnde, erfdeling Dingman Hendrick van Dun (zie IIb) te Chaam in 1703, kerk.huw. te Chaam op 26 jan 1630 met Anneke Symons, ovl. na 1675. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Frans Dingman, geb. te Chaam op 12 nov 1633, volgt IIa. 2. Mayeken Dingman, volgt IIb. 3. Cornelis Dingman. Generatie II IIa. Frans Dingman Stouts, zn. van Dingman Frans Stouts (I) en Anneke Symons, geb. te Chaam op 12 nov 1633, kerk.huw. te Chaam op 22 mei 1668 met Maeyken Willem Peter Moons, dr. van Guilelmus Petri (Willem) Moons en Lucia Joannes?, ged. te Chaam op 31 apr 1639, ovl. voor 1698. 48 1. 2. 3. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Lucia Franciscus Dingeman, geb. te Chaam op 31 jul 1668, volgt IIIa. Dingman Frans Dingman, geb. te Chaam op 10 nov 1670, volgt IIIb. Antonius Frans Dingman, geb. te Chaam op 8 mrt 1673, kerk.huw. te Chaam op 24 feb 1715 met Cornelia Anthoni Floris. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Joannes Frans Dingman, geb. te Chaam op 10 apr 1676, volgt IIIc. 5. Wilhelmus Frans Dingman, geb. te Chaam op 6 sep 1679. IIb. Mayeken Dingman Stouts, dr. van Dingman Frans Stouts (I) en Anneke Symons, tr. te Chaam op 1 dec 1670 met Hendrick Hendrickx van Dun (Huysmans), zn. van Henrick Henrick de Jonge van Dun en Margaretha Adriaen Peter Keessels, geb. circa 1638. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. Dingman Hendrick, geb. te Chaam op 18 sep 1673, (getuige: Petrus Henrici van Dun), erfdeling Dingman Frans Stouts (I) te Chaam in 1703, ovl. voor 1725, kerk.huw. te Chaam op 22 feb 1705 met Maria van Goirle, ovl. voor 1726. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Petrus Hendrick, geb. te Chaam op 14 okt 1675, verkoopt schuur Maria Dingman van Dun te Chaam in 1741, erfdeling te Chaam in 1755, ovl. te Chaam op 4 nov 1754, kerk.huw. te Chaam op 3 sep 1719 met Cornelia Marijnis van Arendonk, dr. van Marinus Cornelis van Arendonck en Angela Jan Schram, geb. te Chaam op 19 jan 1697, ovl. voor 1755. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3. 4. Cornelius Henrick, ged. te Chaam op 12 jul 1678. Cornelis Henrick, ged. te Chaam in aug 1682 (getuige: Cornelis Henrick van Dun), erfdeling te Chaam in 1729, ovl. te Alphen op 3 mei 1754, kerk.huw. te Chaam op 8 feb 1722 met Johanna Hendrik Brouwers, dr. van Hendrik Jan Hendrik Brouwers, ovl. na 1754. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 5. Johannes, geb. te Chaam op 19 mei 1685, (getuige: Adrianus Henrici van Dun), Niet genoemd bij erfdeling 1725, ovl. voor 1719. 6. Paschasia Hendrick, geb. te Chaam op 17 apr 1688, ovl. te Baarle-Hertog op 4 dec 1731, tr. te Baarle-Nassau op 25 jan 1711 met Cornelius Gasparis Christiaenen, geb. te Baarle. Uit dit huwelijk één zoon. Generatie III IIIa. Lucia Franciscus Dingeman Stouts, dr. van Frans Dingman Stouts (IIa) en Maeyken Willem Peter Moons, geb. te Chaam op 31 jul 1668, kerk.huw. te Chaam op 17 feb 1697 met Gerardus Jan Schram, zn. van Johannes Geert Andries Schram en Ida Adriaen (Yfken) Willemsen, geb. te Chaam op 13 mei 1666. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Joannes Gerardus, geb. te Chaam op 21 okt 1705, 5 kinderen kopen huis te Chaam in 1783, ovl. te Chaam op 4 jun 1754, kerk.huw. te Chaam op 7 mei 1741 met Maria Adriaen Brouwer, dr. van Adrianus Brouwer en Maria Mous, ged. te Chaam op 12 aug 1721, ovl. te Chaam op 14 okt 1802. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 2. Franciscus Gerardus, ged. te Chaam op 20 jun 1709, tr. te Chaam op 23 mei 1745 met Gertrudis Jan Block, dr. van Joannes Jan Block en Joanna Verhoeven, ged. te Chaam op 16 feb 1724. Uit dit huwelijk 7 kinderen. IIIb. Dingman Frans Dingman Stouts, zn. van Frans Dingman Stouts (IIa) en Maeyken Willem Peter Moons, geb. te Chaam op 10 nov 1670, kerk.huw. te Chaam op 19 feb 1702 met Maria Jan Geert Schram, dr. van Johannes Geert Andries Schram en Ida Adriaen (Yfken) Willemsen, ged. te Chaam op 14 okt 1673. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Maria Dingman, ged. te Chaam op 5 feb 1703. 2. 3. 4. 5. 6. Eva Dingman, ged. te Chaam op 19 nov 1704, ovl. te Chaam op 30 jun 1786, tr. te Chaam op 3 jul 1729 met Cornelis Hendrick Cornelis Michielsen, geb. te Meerle. Uit dit huwelijk 10 kinderen. Franciscus Dingman, ged. te Chaam op 1 mei 1706. Joanna Dingman, ged. te Chaam op 26 dec 1707. Joannes Dingman, ged. te Chaam op 4 feb 1710. Adrianus Dingman, ged. te Chaam op 11 jan 1712. 49

7. 8. Anna Dingman, ged. te Chaam op 31 jan 1714. Antonius Dingman, ged. te Chaam op 18 mei 1716, ovl. voor 1774, tr. met Eva Marinus van Arendonk, dr. van Marinus Cornelis van Arendonck en Angela Jan Schram, geb. te Chaam op 17 nov 1701, ovl. te Chaam op 3 jan 1781. Uit dit huwelijk één dochter. IIIc. Joannes Frans Dingman Stouts, zn. van Frans Dingman Stouts (IIa) en Maeyken Willem Peter Moons, geb. te Chaam op 10 apr 1676, tr. met Gertrudis Jan Block, dr. van Jan Gherit Block en Maria Meus van der Steen, ged. te Chaam op 12 apr 1679. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. 2. Joannes Joannes, ged. te Chaam op 15 mei 1709. Franciscus Joannes, ged. te Chaam op 3 feb 1708. 3. Maria Joannes, ged. te Chaam op 21 dec 1710. 4. 50 Cornelis betaalt de pacht nog op 20 maart 1751. In 1754 levert zijn zoon Henrick “in onse abdij 25 hamels” (schapen). Vanaf 1762 is deze Henrick hoevenaar voor eigen rekening. De tweede Nieuwelandse hoeve; Na de splitsing is Peter Havermans de eerste pachter. In 1758 e.v. vinden we hier leden van de familie Stouts. De Middelhoeve; geen pachters genoemd die in deze genealogie van belang zijn. De Cleijne Hoeve; idem Ter Sande was de hoeve gelegen ten zuiden van de kerk. Ze werd ook genoemd als hoeve tot Quaalburg. Er was ook een oliemolen aan verbonden. Joanna Joannes, ged. te Chaam op 15 mei 1712.

De Baronie van Breda ten tijde van de van Dun’s 1500-1750 Hoe was het leven in Brabant ten tijde dat de van Dun(ne)’s er woonden? Waarom kwamen zij naar Breda? Wat voor invloed had de 80 jarige oorlog? En hoe beleden zij er hun godsdienst? Dit zijn slechts enkele van de vragen die ik in onderstaand stuk probeer te beantwoorden. Als een rode draad loopt de 80 jarige oorlog (1568-1648 ) en zijn gevolgen door het verhaal. Breda was gelegen aan de noordelijke grenzen van het Hertogdom Brabant en daardoor al vroeg van strategisch belang. Samen met Brussel, Antwerpen, ’s-Hertogenbosch, Leuven en Lier was het ook een van de belangrijkste steden. Dat Breda daarom al vroeg een vestingstad werd, is niet verwonderlijk. De betrekkingen met het graafschap Holland waren niet altijd vriendschappelijk. We weten dat de van Dunne’s zeker al rond 1500 in Alphen woonden en mogelijk ook al in Turnhout. Ook toen al waren het moeilijke tijden. Deze begonnen met het overlijden van Karel de Stoute in 1477 in de slag bij Nancy. Hij had in 1473 Gelre veroverd en datzelfde hertogdom Gelre wilde nu zijn onafhankelijkheid terug. Het gevolg was het GeldersBourgondisch conflict, een reeks oorlogen, opstanden en familievetes. Vooral de Meijerei van ’s-Hertogenbosch werd er zeer door getroffen. Al in 1478 stormen 6000 soldaten vanuit het vestingstadje Grave naar het zuiden. Het was het begin van 8 Gelderse oorlogen die duurden tot 1543. Een jaar tevoren had Gelre een bondgenootschap gesloten met Frankrijk tegen de Habsburgers. Maarten van Rossum, de beruchte legeraanvoerder van Gelre, viel met 2500 ruiters en 14.000 voetknechten Brabant binnen en indachtig zijn lijfspreuk “ blaken en branden is het sieraad van de oorlog” verwoestte hij alles wat op zijn weg kwam. Na de Meijerei grotendeels platgebrand te hebben kwam ook de Baronie van Breda aan de beurt. De stad zelf was te sterk om aangevallen te worden. Wel werd op 22 juli 1542 Hoogstraten verwoest en ging zijn tocht richting Antwerpen. De prins van Oranje, René van Chalon, die vanuit Breda de stad te hulp kwam, werd eveneens verslagen. Turnhout en Geel ontkwamen plundering en verwoesting door een groot geldbedrag (brandschat) te geven. Ook in 1506 waren de Geldersen al eens in deze streken geweest en ook toen had Turnhout voor 15.000 gld. het onheil afgekocht. Wel werden Lommel, Rethy, Postel en nog enkele andere dorpen platgebrand. Gijzelaars werden meegenomen naar Roermond om tegen een hoog losgeld vrijgekocht te kunnen worden. Ook de pest droeg aan deze ellende bij door in 1518 en 1521 toe te slaan. Was het politieke geweld na de Gelderse oorlogen enigszins geluwd, het godsdienstige steekt nu de kop op. Luther, maar meer nog Calvijn, krijgen al snel veel sympathisanten. Opnieuw ontstaat onrust in onze gebieden. Zeker als de belangrijkste edelman van de Nederlanden, Willem van Oranje, de eed van trouw weigert aan de koning van Spanje. Reeds in 1567, na de dramatische beeldenstorm van een jaar tevoren, komt Alva naar hier. Willem heeft toen al de vlucht moeten nemen naar zijn stamslot Dillenburg. 51

Zijn goederen worden geconfisqueerd. Breda wordt een Spaanse vestingstad. De opstand onder leiding van Oranje wordt steeds heftiger. Toch lijdt hij in het begin vooral nederlagen. Bekend is de slag bij Dalheim, nadat hij eerst vergeefs Roermond had proberen in te nemen. Overigens lukte hem dat wel in 1572. Heel Europa reageerde toen met afschuw op de wreedheid van zijn troepen die niet alleen tot plundering overgingen maar ook vele katholieke priesters, waaronder 12 kartuizer monniken, gruwelijk vermoorden. (Martelaren van Roermond). Dit illustreert hoe barbaars deze oorlog vaak gevoerd werd. Bij de pacificatie van Gent in 1576 krijgt Willem zijn goederen terug. Breda heeft echter nog te maken met lastige Duitse huursoldaten onder kolonel von Frondsberg. De bevolking heeft hier zeer onder te lijden en pas als van Hohenlohe deze verdrijft kan de gemalin van Oranje, Charlotte de Bourbon, op 15 oktober 1577 de stad bezoeken. Na de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht, waarbij definitief een scheiding tot stand komt tussen katholieke zuiden en calvinistisch noorden in 1579, wordt de strijd in alle hevigheid hervat. Breda heeft zich dan aangesloten bij Utrecht. Op 28 augustus 1581 beleeft Breda een van zijn donkerste dagen. De furie van Haultepenne. Door een slechte bezetting van het kasteel en het listig handelen van een gevangen aanhanger van de Spaanse koning lukte het Claudius van Berlaymont, heer van Haultepenne, de stad met kasteel te veroveren. Zijn troepen gingen daarop over tot moord en plundering. 584 burgers werden gedood. Pastoor Gobbincx werd aan de staart van een paard door de stad gesleept. 52 Breda dus weer Spaans. Tal van burgers vluchten naar o.a. Antwerpen dat tot 1584 een bolwerk is van de Staatsen. In 1585 valt echter ook Antwerpen door de verovering door de hertog van Parma. De burgemeester, Marnix van St. Aldegonde, had tevoren een akkoord bereikt over de vrije aftocht van de burgers. Talloze rijke kooplieden en bekwame handwerkslui maken hier gebruik van en vestigen zich in de Noordelijke Nederlanden. Het is het begin van de Gouden Eeuw. Oranje is ondertussen in 1584, tijdens het beleg van Antwerpen, in Delft vermoord. Zijn zoon Maurits wordt de nieuwe bevelhebber van de Staatse troepen. Het blijft in Breda en wijde omgeving zeer onrustig met tal van vijandelijkheden. Op 3 maart 1590 slaagt Maurits erin om Breda in te nemen door de list met het turfschip. Breda weer Staats. En toen kwam weer de pest. Dit keer, 1603, zeer heftig. In totaal telde Breda toen 1823 slachtoffers. Velen van degenen die het zich konden veroorloven vluchtten uit de stad. Door geldgebrek en oorlogsmoeheid sluit men van 1609 tot 1621 het zogenoemde 12 jarig bestand. Na 1621 laaien de gevechten weer op en al in 1624 slaat Spinola het beleg voor Breda. Nadat diverse pogingen zijn mislukt om de omsingeling te doorbreken capituleert Breda, door honger gedreven, op 2 juni 1625 na een beleg van 11 maanden. Helaas hebben de veroveraars ook de pest de stad ingebracht. Beleg en de pest samen zorgden voor 1/3 vermindering van de bevolking. Breda weer Spaans. Bekend is dat er in 1631 zevenhonderd huizen leegstaan en er nog nauwelijks 2700 inwoners zijn.

Nauwelijks was de stad weer uit dit diep dal geklommen of Frederik Hendrik, halfbroer van Maurits, veroverde de stad in 1637 na een beleg van 3 maanden. In 1629 had hij ook al ’sHertogenbosch weten in te nemen. De totale overwinning op het zeer verzwakte Spanje lag voor het grijpen. Holland had echter geen geld meer voor over voor militaire successen in de Zuidelijke Nederlanden. Breda was en bleef hierdoor definitief Staats. Een overzicht van de dorpen Alphen, Chaam en Baarle en de steden Turnhout, Geel en Breda Na het algemeen overzicht van hierboven volgt nu een beschrijving van de dorpen en steden waar de van Dun(ne)’s woonden en zich gingen vestigen. Alphen Vanaf 1500 zijn er meer bronnen beschikbaar. In 1496 blijkt Alphen samen met Chaam te bestaan uit 312 heertsteden (woningen), waarvan 4 geestelijke, 10 van de armen en de al eerder genoemde 5 vrije hoeven van de abt van Tongerlo. Bovendien zijn er nog 8 onbewoond. Dit is een sterke stijging t.o.v. 1437, waar er 261 haarsteden worden genoemd (waarvan 41 armen vrijgesteld van belasting). De stijging zet zich door. In 1526 zijn er 380 haarsteden. Uitgaande van een gemiddelde van 5 personen per woning komen we tot een aantal inwoners van 1900. Alphen en Chaam voerden een gezamenlijke schepenbank, waarbij Alphen 4 schepenen en Chaam er 3 leverden. Deze werden jaarlijks door de Heren van Breda aangesteld. De beide dorpen deelden ook een schout en samen met Baarle een secretaris. In bovengenoemd artikel is Maarten van Rossum al ter sprake gekomen. Voor Alphen weten wij dat er 27 verwoeste steden waren, waarvan het merendeel in het centrum van het dorp. Ook tijdens de 80 jarige oorlog moesten de inwoners oorlogsschattingen leveren. De pestepidemieën slaan ook Alphen niet over. Bekend zijn die van 1513-1514, 1518-1519 en 53

1541. Het hoogtepunt was 1626 toen er meer dan 100 personen begraven werden. Ook 1635-1636 en 1669 zijn nog pestjaren. Een andere ziekte was de rode loop, een zware vorm van diarree. In 1676 overlijden hierdoor dubbel zoveel mensen als normaal. De vrede van Munster in 1648 zorgde ervoor dat de belangrijkste bestuursfuncties naar de protestanten gaan. Ook de kerk gaat naar hen. De katholieken richten dan een schuurkerk op. De van Dun’s zijn in diverse opeenvolgende kerken in Alphen naar de mis gegaan. Al vanaf Willebrord moet er een kerkje geweest zijn waarvan helaas geen enkel spoor meer is teruggevonden. Een volgende vermelding is uit 1175 als Tongerlo de zielzorg overneemt van Echternach. Misschien is er toen begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. In 1953 zijn bij opgravingen resten gevonden van een 13e-14e eeuwse kerk. Deze is de voorganger geweest van het gebouw waarvan de grote bakstenen toren in 1559 is voltooid. Kerkmeester is in deze tijd Peter Cornelis van Dunne. Aan hem leent Jan Henrick van Dunne 12 kgld. in 1553 om de timmeringen van de toren te kunnen voltooien. In het laatste kwart van de 16e eeuw werd aan deze toren een grote driebeukige kerk met een dwarsvleugel gebouwd. Deze heeft er gestaan tot 1909. De architecten Jos. Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers) en Jan Stuyt bouwden een nieuwe kerk, maar restaureerden de toren. In 1944 werden kerk en toren zodanig verwoest dat de kerk weer opnieuw gebouwd moest worden. 54 De toren werd opnieuw gerestaureerd en domineert heden ten dage nog het dorp Alphen. In 1648 bij het einde van de 80 jarige oorlog eisten de hervormden de kerk op. In het boek “50 jaar Willibrorduskerk Alphen” staat een ooggetuige verslag van die gebeurtenis. Hierin wordt vermeld dat op zaterdag 2 juli 1648 de Drossaert van Breda kwam met een groot aantal soldaten en een wagen predikanten die hetzij uit natuurnoodzakelijkheid hetzij uit boosaardigheid tegen de muur van de kerk begonnen te braken. Daarna naar binnen gingen om door ketterse redevoeringen en gezangen de kerk te ontheiligen en vervolgens buiten begonnen te preken over de verdiensten van de ketterij. Een vrouw wierp hierop met slijk wat tot eer der Alphenaren strekt. Er woonde toen een ketter in Alphen, Jan de Jonge geheten, die later een moord heeft begaan en nu gevlucht is. Aldus de kapelaan van Alphen, Gerardus van Herdegom, die hierna uitweek naar het Spaanse Baarle-Hertog en daar pastoor werd. In 1653 kwam er een dominee in Alphen. Samen met de gezinnen van de vorster en de koster vormden zij de enige hervormden in Alphen. Natuurlijk konden zij de grote kerk niet bijhouden. Maar pas in

1820 kwam de teruggave aan de katholieken. De van Dun’s woonden in het centrum, maar hadden later ook een boerderij op Terover, een buurtschap, zuidoost van Alphen gelegen. Zie plattegrond. In zijn boek “Bewonersgeschiedenis Terover” van Ir. Eddy de Swart worden op Terover 3 lokaties vermeld met plattegrond waar van Dunne’s woonden. Het zijn gezien op de kadastralekaart van 1827 de volgende percelen; 1) Op F 413 t/m 416 en ook 419 ( zie op ondestaande kaart nr. 3) lag een huis op anderhalve bunder grond dat in 1509 wordt verkocht door Peter Henricx van Coudelaer aan Anthonis Ghijsbrecht van Lamel. Deze verkoopt het al in 1511 weer door aan Cornelis Henrick Peter Goossens. Zijn broer Jan wordt in 1517 de nieuwe eigenaar. Hij heeft hiervoor een lening moeten doen bij Jan Thomas Weghe die in 1544 zijn onderpand verkoopt aan Jan Peter Cornelis van Dunne. Het huis blijkt belast te zijn met 9 stuivers aan het H. Kruisaltaar in de kerk van Baarle. Bij verkoop in 1563 aan Jan Adriaen Jan Haren (Keesen) blijkt er bij het huis ook een turfhuisje te staan. In latere tijd blijft dit pand genoemd naar Keesen ; Keesen stedeke. Nu in 2015 is het adres Terover 9. Er stond nog in 1964 een huis, café, schuur en hokken. Het café gedeelte is nu recent bij de woning getrokken. 2) Op F 582 ( zie op ondestaande kaart nr 1 en 2) begint de eerste vermelding met Henrick Jan van Dunne. Zijn 12 kinderen verkopen in 1518 aan Jan Peter Wils een huijsinge, schuere en 2 bunderland. Er rust een erfcijns op aan het St. Claeus altaar te Baarle. Dit is de stede waaruit de Alphense tak ontstaat. Nu in 2015 is het adres Terover 8 en staat er een huis met schuur. 3) Op F 371 (zie nr. 4 op onderstaande kaart) verkoopt Henrick Jan Willems aan Peter Cornelis Jan van Dunne een huijs en drie vierendeel bunder. Het huis is belast aan het Hof ter Brake. Peter koopt daarna ook percelen van zijn noordelijke buurman Mathijs Adriaen van den Oever. Deze koop bestaat uit 6 roeden erfs die een gracht (sloot) is en 2 stukken land van 300 en 260 roeden. In 1563 verkoopt Peter samen met andere familieleden het huis met de grond, die inmiddels 2 bunder bedraagt , aan de broers Cornelis en Berthelmeus van Dunne. Tot 1593 worden omliggende percelen nog genoemd als belendend aan van Dunne.De laatste vermelding is in dat jaar 1593 als Marie wordt genoemd als weduwe van Cornelis Peter Cornelisz. 55

Nu in 2015 is het adres Terover 32 en staat er een boerderij waar na 1990 een manege en een hondenkennel bijgebouwd zijn. 56 Chaam Cornelis Henrick Jan van Dunne vertrekt vanuit Alphen naar Chaam, een dorp op 7 km. afstand. Chaam wordt het eerst genoemd in een oorkonde uit 1236, waarbij abdis Hildegonde van de abdij van Thorn “silvam nostram de Cambe” ons bos van Cambe overdraagt aan de abdij van Tongerlo. Cambe betekent hier krom of kromming in een rivier. Het is een Keltisch woord en slaat hier waarschijnlijk op de diverse beken die dit gebied omgeven. Het hele grondgebied ligt hier vrij laag en was zeker in vroeger tijden erg nat. Deze laagte zal ook de reden zijn dat Chaam later ontstaan is dan Alphen of Baarle. Chaam bestaat uit de volgende gehuchten; Snijders-Chaam, Heikant, Dorp, Dassemus, Ginderdoor, Houtgoor en Legge. Tot de Franse tijd vormde het een gemeente met Alphen. Sinds 1997 zijn ze weer samen. Rond 1450 telde Chaam ongeveer honderd woningen. Overeenkomend met een vijfhonderttal inwoners. De bodem bestaat voornamelijk uit zandgronden. Vroeger werden hier vooral op verbouwd; rogge, haver, gerst en voederbieten. Tegenwoordig is het vooral maïs.

De totale oppervlakte van Chaam is 2911 ha. We weten dat in 1832 van de 636 ha. totaal bebouwde oppervlalkte hiervan 343 ha. rogge was. Uit het verpondingsboek van 1649 weten we ook het aantal stedes per gehucht. Dit waren er 24 voor Snijders-Chaam, 21 voor Heikant, 26 voor Dorp, 25 voor Dassemus, 17 voor Ginderdoor en 33 voor Houtgoor en Legge. Houden we dezelfde verhouding aan als in 1450, dan is in 200 jaar de bevolking nauwelijks toegenomen. Plus 230. Hieraan zullen ongetwijfeld de onlusten en de pest debet aan zijn, zoals eerder aangegeven. Cornelis huwt met Petere Pijnaerts. Haar ouders hebben een boerderij op Snijders-Chaam. Zelf koopt Cornelis eveneens op Snijders-Chaam een boerderij in 1534. Deze grote boerderij (6bdr.) blijft tot 1643 in familiebezit. De boerderij moet gelegen hebben bij de St. Lucia kapel. Deze kapel was al in 1480 gesticht en in 1484 verzamelde rector Henricus de Bije van het Onze-Lieve-Vrouwe altaar in Chaam inkomsten om de kapel met een beneficie van de H. Dymphna en de H. Sebastiaan te verrijken. De kapel was een eenvoudig gebouwtje met een strooien dak. In 1826 is de kapel afgebroken. Chaam was een onderdeel van de parochie Alphen. Voor een bezoek aan de kerk moesten de inwoners naar Alphen gaan. De afstand van 7 km. met in de winter meestal onbegaanbare wegen was reden om een eigen kapel te bouwen in Chaam Dorp. In 1423 mochten er van de bisschop van Luik twee missen per week worden opgedragen. Deze moesten gehouden worden op vrijdag en zaterdag. Voor de zondagse mis, dopen, huwelijk of begrafenis moest men nog altijd naar Alphen. In 1461 werd de kapel tot parochiekerk verheven. Het volk van Chaam was zo trots op de pas verworven zelfstandigheid dat het meteen een grote toren wilde gaan bouwen. 57

Hoe kon het kleine en altijd als armste dorp van de Baronie bekend staande dorp, zo’n monumentale kerk en toren bouwen? De uitleg is te vinden in het boek van Bram Vroon; “Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda”. Hij geeft hierin aan dat er een bijdrage was van de abt van Tongerlo en er inkomsten waren uit de verering van St. Antonius Abt. Deze Antonius Abt was een kluizenaar die in de Egyptische woestijn leefde rond 300 na Chr. Als heilige werd hij aangeroepen als beschermer tegen de pest en andere besmettelijke ziekten bij mens en dier. Aan zijn voeten is altijd een varken afgebeeld. De kerk van Chaam heeft van deze heilige een bijzonder beeld uit de 16e eeuw dat nu nog steeds is te zien in de huidige katholieke kerk van Chaam. De eerste pastoor was Henricus de Bollo (Hendrik Bollen). Zijn opvolger was Goeswijn Boeymeer. Volgens Bram Vroon in het hierboven genoemde boek karakteriseerde hij de Chaamse bevolking in een brief aan de abt van Tongerlo als ruw, maar ook als een goed volk, dat in het verleden door de afstand tot de parochiekerk van Alphen en de afhankelijkheid ervan in godsdienstzin verzwakt was met als gevolg een zekere verwildering van de zeden. Nog steeds volgens Boeymeer kon het Chaamse volk moeilijk de ontembare ruwheid van de bosmens van zich afschudden. Ook hier werd de kerk in 1648 in bezit genomen door de hervormden en nooit meer teruggegeven. Op vrijdag 27 oktober 1944 hebben de Duitsers de kerk en de toren opgeblazen evenals de toren van de katholieke kerk. Op de foto de Pelikaanhoeve op oude kaart 58 De toren van de hervormde ledevaartkerk is niet meer opgebouwd. De kerk bestaat nu uit transept koor en een gedeelte van het schip. Op het koor hing tot voor kort een bordje met een versje erop, met de tekst: ‘’Achter het paars gordijntje zit stil de organist die voor de gemeente pas gaat leven als hij zich een keer vergist’’ Een vergissing is ook gemaakt met de naam van de kerk. In de kerk hing altijd een grote luidklok met de tekst: “Ledenaert is mijne name’’ met het jaartal 1392. De N is hierbij altijd als een V gelezen, maar moet een N zijn van Leonardus aan wie de kerk ook toegewijd was. De katholieken kwamen vanaf 1648 bijeen in een schuurkerk bij de Pelikaanhoeve. Deze was eigendom van de abdij van Tongerlo.

Baarle 59 Jan Henrick Jan van Dunne de oude (hij heeft een broer Jan, die de jonge genoemd wordt) gaat vanuit Alphen naar Baerle. Hij koopt in Nijhoven in 1526 een huis. Nijhoven is een van de vele bewonerskernen van Baarle. In het boek”Baarle in stukken” met fragmenten uit het verleden van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen, uitgegeven door de

heemkundigekring Amalia van Sols staat dat tot het einde van de 10e eeuw Nijhoven het christelijk middelpunt van Baarle was. Opgravingen in 1950 toonden aan dat er al in de 8e eeuw een houten woudkapel met begraafplaats geweest moet zijn. Gevolgd door een drieschepige eveneens houten kapel in de 11e eeuw. Pas in de 14e eeuw komt er stenen kapel. In de registers van het bisdom Luik uit het jaar 1400 staat onder Baarle vermeldt de “Capella sancti Salvatorii”, de kapel van de heilige Verlosser. Jan Henrick van Dunne woont in de onmiddellijke nabijheid van deze kapel. Bij de verkoop van zijn huis in 1571 aan de priester Merten Willem van Leent staat vermeld dat het huis is gelegen in de Salvatorstraete. Ten tijde dat Jan daar woont wordt de kapel verbouwd tot een echte kerk. Jan leent hiervoor 12 kgld. aan de kapelmeester voor de timmeringe (bouwen) van de cruijsschoor in 1548. Dit is hoogst waarschijnlijk het transept (dwarsbeuk) aan de noordkant. 60 De Salvatorkapel Ook zijn achterneef Merten Jan van Dunne woont op Nijhoven en leent eveneens geld voor de vergroting van de kapel. De Salvator brandt af in de 80 jarige oorlog tussen 1577 en 1587. Kort voor het twaalfjarig bestand wordt zij herbouwd. In 1648 wordt het kerkgebouw aan de hervormden gegeven. De reden is dat de officiële parochiekerk, de Sint Remigius in het centrum van Baarle, gelegen is op het grondgebied van Baarle-Hertog (Spaans gebied) en dus niet door de hervormden kon worden opgeeist. Omdat ook in Baarle er zeer weinig hervormden waren was de kerk voor hen veel te groot. Zij gebruikten slechts het koorgedeelte. In 1926 was alles zo bouwvallig geworden dat tot sloop werd overgegaan. Vier jaar later werd op de fundamenten van het koor een nieuwe kapel gebouwd. Deze is nu nog prominent aanwezig. Tot 1960 werden er processies gehouden.

Baarle behoorde tot het grondgebied van de abdij van Thorn. De abdis Hilsondis had hier haar officiële parochiekerk gesticht, de Sint Remigius. In Baarle hadden we dus te maken met 2 katholieke kerken. In Loveren (westelijk deel van Baarle) had de abdij haar grootste bezittingen en was ook haar laathof gelegen. Toch werd de Sint-Remigius niet daar gebouwd. De huidige kerk, een voorbeeld van de Kempische gotiek, dateert van 1640. Zij was de opvolgster van een vroegere romaanse kerk. Van die kerk is bekend dat in 1555 (ten tijde van Jan van Dunne) zij 9 altaren had. De totale bevolking in 1526 van Baarle was 2450 inwoners. In 1708 waren dat er 2840. Deze geringe toename is verklaarbaar doordat ook Baarle getroffen werd door de 80 jarige oorlog en ook met de pest te maken kreeg. Berucht zijn de jaren 1626 en 1669. In november 1676 stierven 63 personen aan de dysenterie-epidemie. Deze werd veroorzaakt door doortrekkende en plunderende legers. Lodewijk XIV had in 1672 de oorlog verklaard aan de Hollandse Republiek. In het bovengenoemde Loveren stond in 1621 herberg de Swaen. Hugo de Groot, ontsnapt uit Loevestijn, bracht hier op 22 maart de nacht door. Het pand nu genaamd Estaminet “ In de Zwaan” is bekend omdat de grens dwars door het huis en de voordeur loopt. Hier ligt dan ook een van de 29 enclaves die Baarle rijk is. Een unicum in Europa. De enclaves zijn ontstaan in 1198 toen Hertog Hendrik I een overeenkomst sloot met de heer van Breda. Deze gaf de Hertog zijn land maar het vruchtgebruik bleef voor Breda. Enkele trouwe bondgenoten van de hertog werden hiervan uitgesloten. Zij bleven “onder de hertog” (Baarle-Hertog) Het andere land kwam door vererving in handen van de Nassau”s (Baarle-Nassau). De Swaan Een bekende kunstenaar uit Baarle is Petrus Christus. In het boek van M.J. Friedlaender “Die Altniederländische Malerei” (Leiden 1934) plaatst hij deze schilder op gelijke hoogte met Memling en van Eijck. Hij werd in 1444 poorter van Brugge. Jan Henrick Jan van Dunne de oude had een zoon Cornelis. Deze vertrekt ook naar Turnhout waar 6 van zijn ooms en tantes wonen. In 1573 koopt hij daar een huis. 61

Turnhout 62 De geschiedenis van Turnhout is onlosmakelijk verbonden met het kasteel. Waarschijnlijk lag er al voor 1109 een stenen burcht van de hertog van Brabant. In tegenstelling tot Breda waar een leenman van de hertog de burcht in eigendom had, was de hertog van Brabant hier de eigenaar. De Heer of Vrouwe van Turnhout en de Hertog of Hertoginne van Brabant waren dezelfde personen tot 1648. Dit hield in dat het kasteel van Turnhout met grote regelmaat bezoek kreeg van vorstelijke personen. Zij kwamen er voor de jacht of bewoonden ook zelf voor korte of langere tijd het kasteel. Het zullen ook de hertogen geweest zijn die aan de oorsprong stonden van de St. Pieterskerk. Reeds in 1212 werd zij van kapel uitgebouwd tot een kruiskerk. Het moet dan een domaniale kerk geweest zijn. De parochiekerk St Bavo lag in het oudste Turnhout, nu Oud-Turnhout genoemd. Daar lag ook een 11e eeuwse nederzetting waarvan het grootgrondbezit in 1187 door Gerard van Duffel overgedragen werd aan de Tempeliers. Zeker is dat in 1220 al hof werd gehouden op het kasteel. Op 4 maart van dat jaar vertrekt Hertog Jan I vanuit zijn jachthuis in Turnhout naar Mechelen voor de uitvaart van de gesneuvelde kruisvader Wouter Bertout. Een van de drie dochters van Hertog Jan III , Maria die gehuwd is met Reinoud van Gelre, vestigt zich vanaf 1371 definitief in Turnhout. Zij is het ook die de begijnhofkerk laat bouwen op een plaats waar zij, volgens de legende, begijnen aan een purperkleurig touw uit de hemel zag dalen. Na haar dood in 1399 en het overlijden van haar zus Johanna komt het land van Turnhout in bezit van Antoon van Bourgondië, zoon van Margaretha van Male, gehuwd met Filips de Stoute. Margaretha was ook een van de drie dochters van Jan III. Van Antoon is bekend dat hij een kwart van zijn regeerperiode doorbrengt in Turnhout. Hij sneuvelt in 1415 in de slag bij Azincourt in de Franse oorlog tegen Engeland.

In 1467 wordt Karel de Stoute de nieuwe kasteelheer. Van hem zijn slechts 4 bezoeken bekend aan Turnhout. Zijn dochter Maria stelt zijn raadsman Engelbrecht II van Nassau aan tot kastelein van het kasteel. Engelbrecht is het ook die haar huwelijk regelt met Maximiliaan van Oostenrijk, de latere keizer. Hiermee vervult zij de laatste wens van haar vader om annexatie door Frankrijk te voorkomen. Maximiliaan was een hartstochtelijk jager en hij kwam vaak naar Turnhout voor de jacht met valken of bloedhonden. Het was onder zijn bewind dat op 7 oktober 1506 Turnhout door de Geldersen werd ingenomen met steun van 2000 Fransen onder leiding van Robert van de Marck, bijgenaamd het everzwijn van de Ardennen. Hij legde een brandschatting op van 15.000 gld. en nam ook 8 vooraanstaande Turnhoutse vrouwen als gijzelaarsters mee naar Roermond. Pas na 8 maanden kwamen zij vrij. In het boek over de geschiedenis van Turnhout (1905) verhaalt A. de Laet, onderpastoor van Neerheylissem, dat de mannen hunne wederhelft gemisten, wellicht omdat zij zelf hunne eigen pot moesten koken. En onderweg naar huis zal er voorzeker woorden gewisseld zijn met de mannen omdat zij hen in brand hadden gelaten. Twee jaar later bezoekt Maximiliaan, samen met dochter en landvoogdes Margaretha van Oostenrijk stad en kasteel Turnhout. Het kasteel moet erg geleden hebben na de plundering door de Geldersen. Het is vooral Margaretha die de middeleeuwse burcht gaat ombouwen tot een echt paleis. Het zijn Antoon en Rombout Keldermans, Domien de Waghemakere en Mr. Willem Zeghers die de werken gaan uitvoeren. Het is ook in deze tijd dat we weten dat de eerste van Dunne’s in de streek rondom en in Turnhout verblijven. Zij moeten deze werkzaamheden hebben gezien en ook de glorietijd hierna hebben meegemaakt. 63 Het kasteel van Turnhout anno 2015

Ook de beruchte pestperiode van 1518-1521 in de gehele Kempen maakten zij mee. Evenals de inval van Marten van Rossem in 1542. Door het aannemen van een brandschatting bleef Turnhout gespaard. Karel V biedt Turnhout aan de stad om te bouwen tot een versterkte vesting. De Turnhouters bedanken voor de eer met de historische woorden “ liever de eerste der Vrijheden dan de laatste der steden” Dit gezien het lot van Herentals. De zus van Karel V, Maria van Hongarije, gaat door met de verbouw van het kasteel. Rond 1530 moet het al weer goed bewoonbaar zijn geweest want niemand minder dan Hendrik III van Nassau met zijn 3e gemalin Mencia de Mendoza verblijven er meer dan een jaar in 1531-1532. Hendrik had er in de rode kamer zijn voornaamste statievertrek. Het moet er pracht en praal geweest zijn. Bekend is dat Maria van Hongarije begin juni 1550 naar het kasteel kwam. Haar reisgezelschap omvatte o.m. 45 wagens en 180 paarden. Het gelag werd meestal gehouden in De Engel op de hoek van de markt en de Paterstraat. 64 De stad Turnhout was in deze tijd tot in het buitenland bekend om zijn befaamde leerlooierijen. Het gilde daarvan had octrooi gekregen om de bereide huiden en leeren te doen keuren en zegelen met lood met het stempel van Turnhout. Zij had ook een eigen hal voor deze huiden in de Hoogstraat in Antwerpen. Met de dood van Maria van Hongarije in 1558 komt ook een einde aan de grootste bloeiperiode van Turnhout. Naast het kasteel was er ook de St. Pieterkerk op de markt. De buitenzijde is uitgevoerd in sobere baksteenarchitectuur en heeft zeker geen indrukwekkende uitstraling. Dit zou men toch zeker verwacht mogen hebben als we de geschiedenis van het kasteel met zijn vorstelijke personen zagen. De toren is slechts 62 meter hoog. Het onderste gedeelte met de oude galmgaten dateert nog van omstreeks 1300. Helaas heeft ook hier de beeldenstorm zijn tol geëist. Op 27 augustus 1566 ging een groep van 100 personen het interieur te lijf. Zij verwoesten 4 à 5 altaren, het beeld van O.L. Vrouw, van St. Jacob en het crucifix boven het oksaal. De priorij van Corsendonck werd echter geheel verwoest evenals delen van het begijnhof. In de kerk is nu nog te bewonderen de gotische kooromgang met kapellen, gebouwd in 1484 in opdracht van deken Mutsarts. Na de beeldenstorm werd de kerk regelmatig verfraaid met kunstwerken. Zo hangen er 2 schilderijen van David Teniers. Walter Pompe ontwierp een nieuw monumentaal hoofdaltaar in 1740. Een zeer fraai drieluik over de marteldood van de

H. Apolonia bevindt zich achter het hoogkoor en is mogelijk van Aertgen van Leyden van ca. 1530. 65 De van Dunne’s zullen hier zeker ter kerke zijn gegaan. Hierbij moeten zij ook de roededrager en hondenslager van de kerk hebben ontmoet. Deze man moest ervoor zorgen dat de honden die hun baasjes achterna liepen niet de kerk inkwamen. Voor 1600 maakte men over het algemeen geen bezwaar tegen de honden. Dit vanwege de onveiligheid op de buitenwegen. Op schilderijen van kerkinterieurs ziet men dan ook vaak honden afgebeeld. Het woord hondenslager moet men hier zien als de man die de honden de kerk uitslaat. Met een net woord heette deze man Suisse. Dit gezien zijn uniform gelijkend op de Vatikaanse wacht. De beiaard van de kerk is een van de belangrijkste van België. Ook na de beeldenstorm blijft het onrustig in Turnhout. In 1562 brandt het begijnhof af. Het kasteel wisselt diverse malen van Spaans naar Staats en omgedraaid. In 1582 moet de bevolking 10.875 gld. betalen aan alimentatie voor het garnizoen. Ook in mei 1592 zijn er 12.000 manschappen 3 weken lang gelegerd.

Een zeer grote veldslag speelde zich af ten zuiden van Turnhout op de Tielenheide in 1597. 66 Vele auteurs hebben hierover bericht. In deze slag leden de Spaanse troepen onder bevel van de graaf van Varax een verpletterende nederlaag. Door een verrassingsaanval van Maurits sneuvelen in een half uur tijd ongeveer 2000 Spanjaarden en worden er 500 gevangen genomen. Ook het kasteel wordt door Maurits ingenomen. In 1648 wordt bij de vrede van Munster bepaald dat de heerlijkheid Turnhout met kasteel in eigendom komt aan het Huis van Nassau. Het is de weduwe van Frederik Hendrik, Amalia van Solms, die er ieder jaar maandenlang komt wonen. In 1650 is Pieter Post in Breda om voor haar timmerwerk te laten maken voor het kasteel. Bekend is ook dat op 11 juni 1657 haar bagage van Bavel naar Turnhout wordt gebracht. Waar woonden de van Dunne’s in Turnhout? We moeten hierbij uitgaan van de 12 kinderen van Henrick Jan van Dunne waarvan er een aantal vanuit Alphen naar omgeving Turnhout trekken. In 1541 vinden we de oudste vermelding van huizenbezit. Adriaen Henrick koopt dan een huis in Oud-Turnhout op Brooseinde (zie kaart). Zijn zoon Jan koopt daar in 1569 eveneens een huis en in 1576 koopt dezelfde Jan een huis in Oud-Turnhout zelf. De andere zoon van Adriaen, eveneens Adriaen genoemd koopt in 1564 een huis op Neerdarisdonck (Lage Darisdonk) zie kaart.

Eveneens op Darisdonk bij de molen moet Jan Henrick de jonge een huis gehad hebben want in 1681 vindt hiervan een erfdeling plaats. Cornelis Jan Henrick van Dunne gehuwd met Aleth Lemmens koopt in 1573 het huis Het Ossenhooft aan de westzijde van de Cingel. (markt). Zijn zoon Jan gehuwd met Martijntke van den Eijgene koopt in 1609 ook een huis aan de markt gelegen naast Het Ossenhooft. In 1611 koopt hij een hofstede in de Otterstraat en een hofstede in de Clinckstraat. En alle 3 de kinderen van Cornelis met name Henrick , Jan en Goedele krijgen uit de erfenis van hun moeder Aleth Lemmens een huis en een hofstede op Papenbrugge. Kleinzoon Livinus van Dunne gaat in Oisterwijk wonen maar bezit in 1651 het leenhof van Rode in Oud-Turnhout. Daarnaast wordt hij in 1639 genoemd als buurman van kanunnik Geerlings in de Cortestraat (nu Korte Gasthuisstraat). In de tweede helft van de 17e eeuw vinden we geen van Dunne’s meer in Turnhout. Het zal duren tot ca. 1850 voor er weer van Dun’s in Turnhout gaan wonen. Het zijn nazaten van Cornelis Henrick Jan van Dun, een van de 12 kinderen uit Alphen, die in Chaam ging wonen. Allereerst Jan van Dun, gehuwd met Maria Anna Sak, die via Baarle-Nassau naar Turnhout gaat in 1870. 67

Twee van zijn zonen zijn er weverij eigenaar en zoon Gustaaf heeft een grote likeur en wijnhandel op de markt. Gustaaf heeft een zoon Joseph die priester is geworden. Met hem heb ik menig gezellig uur mogen beleven. Een goed glas wijn hoorde erbij. Prachtige verhalen kon hij vertellen over zijn talrijke reizen waarvan hij er al vele maakte voor de 2e wereldoorlog. In de jaren 30 o.m. naar Oezbekistan, Mongolië en Ethiopië. Vanuit het receptenboekje van zijn vader hebben de Nederlandse en Belgische familieverenigingen nog onlangs 2 likeuren laten maken. In 1880 gaat een andere nazaat, ook een Jan van Dun en gehuwd met Maria Catharina van den Ouweland naar Turnhout. Van zijn zoon Cornelis is de huidige penningmeester van de Belgische Familievereniging van Dun een kleinzoon. Joseph van Dun, priester Geel In Geel bevindt zich in de St. Dimpnakerk het graf van Goedele van Dunne en haar man Jan van Cauwegom, drossard van het land van Geel van 1588 tot 1597. Goedele is de dochter van Cornelis van Dunne en Aleth Lemmens. Op de grafzerk staat het wapen van de van Cauwegom’s. 68 De St. Dimphnakerk

Tevens staan op de grafzerk nog de namen van 2 van hun kinderen waarvan de overlijdensdata nog niet zijn ingevuld. Naast de St. Dimpnakerk heeft Geel ook nog de St. Amandskerk in het centrum gelegen. Merkwaardig is dat beide grote kerken uit dezelfde periode dateren. De verklaring is dat het ontstaan van Geel niet los gezien kan worden van de St. Dimpna legende. Deze legende vertelt het verhaal van een Ierse heidense koning die leefde rond 750 en gehuwd was met een christelijke vrouw van grote schoonheid. Toen zij stierf kon hij geen andere mooie vrouw vinden en wilde zijn dochter Dimpna huwen. Deze vluchtte daarop met haar biechtvader Gerebernus naar de Kempen waar zij in de buurt van Geel als kluizenaars gingen leven. De koning wist haar echter op te sporen en toen zij opnieuw weigerde met hem te trouwen liet hij beiden onthoofden. Plaatselijke bewoners begroeven hun stoffelijke resten en op die plaats werd een kapel gebouwd. Nadat er enkele miraculeuze genezingen plaatsvonden stroomden de pelgrims toe. Het waren vooral geesteszieken die hier genezing zochten. Het is het begin van de zorg voor geesteszieken in Geel. Nog in 1970 verbleven er 1700 patiënten in de gezinszorg. De St. Dimpnakerk waar de relieken nog bewaard worden werd de pelgrimskerk. De kerk werd tussen 1349 en 1479 gebouwd in de demergotiek. Hij heeft een nooit voltooide toren. Een van de kinderen op de grafzerk waarvan de overlijdensdatum nog moest worden ingevuld is Lodewijk (Ludovicus) van Cauwegom. Hij was deken en rentmeester van het kapittel van de St. Dimpnakerk tussen 1618 en 1644. Hij was het ook die vele oorkondes optekende en overschreef die anders verloren zouden zijn gegaan. Hij was het ook die de St. Dimpna legende weer sterk deed opleven waardoor opnieuw talrijke pelgrims naar Geel kwamen. In de kerk hangt zijn portret uit 1627. In de kerk bevindt zich ook het monumentale praalgraf van Jan van Merode III. Hij stichtte in 1532 een college van vicarissen voor de missen van de vele pelgrims. Dit werd in 1562 een kapittel. De machtige familie de Merode speelde eeuwenlang een hoofdrol in geheel de Kempen en ook de heerlijkheid Geel was in hun bezit. De andere zoon van Jan en Goedele was Cornelis. Hij was licentiaat in de rechten en werd ook drossaard van Geel tussen 1617 en 1647. Hij huwde Johanna Courtois en zijn 5 kinderen brengen het geslacht van Cauwegom tot groter aanzien. Alle 4 zonen werden licentiaat in de rechten en vervulden belangrijke ambten. Zoon Herman was rentmeester van de baronie van Merode. Zoon Lodewijk Cornelis was rentmeester van het land van Geel. Zoon Hendrik Maarten was drossaard van Geel tussen 1647 en 1677. Tot slot zoon Cornelis jr. was provoost van het huis en hof in Brussel 69

van de heer van Lorreinen en Beatrix de Cusance, vrouwe van Geel. In 1648 wordt Cornelis naar Den Haag gezonden om aan de Staten een petitie te overhandigen over de aanspraken van Beatrix op het markiezaat van Bergen op Zoom. De van Cauwegom’s hielden er een adellijke levensstijl op na. Hierbij kwamen zij meerdere malen in conflict met de wapenherauten die erop moesten toezien of een familie wel of niet een getimbreerd wapenschild mocht voeren. Getimbreerd wil zeggen een wapenschild met uiterlijke versierselen, zoals helm, helmkroon, dekkleden en schildhouders. Na diverse processen kregen zij pas in 1718 hun gelijk en mochten zij zich jonker noemen. (zie hiervoor Jaarboek Geel van 2003). De al eerder genoemde zoon Hendrik Maarten van Cauwegom huwt in 1649 met Catharina van Roy, erfgename van Hubert van Roy, heer van Goordonk nabij ’s-Hertogenbosch. Het huwelijkscontract werd op 30 september gesloten op kasteel Bouvigne nabij Breda en het kerkelijk huwelijk volgde in de parochiekerk van Ginneken. Breda Eind 16e eeuw gaan de van Dun(ne)’s zich in Breda vestigen. Zowel uit Chaam als uit Turnhout komen ze naar de stad. Misschien waren de omstandigheden tijdens de 80 jarige oorlog op het platteland en in Turnhout nog slechter dan in de grote vestingstad. Henrick Cornelis van Dunne wordt poorter van Breda op 11 december 1585. Als zijn beroep geeft hij op huijvetter (leerlooier). Borg voor het poorterschap is Cornelis Jan Frayen, deken van het huijvetters en schoenmakersgilde. 70 Vermoedelijk kort tevoren is Henrick van Dunne gehuwd met Adriana Petri Jan Frayen. Deken Cornelis Jan Frayen is haar oom. Haar vader is schoenmaker en woont achter ’t gasthuis aan de wateringe. (achter de Beyerd aan de vest). In 1579 heeft hij samen met Jan Ruijsenaers de 2 windmolens van Breda gepacht voor 650 gld. In 1587 is hij gasthuijsmeester. Adriana haar zus Joanna is gehuwd met de lakenkoper Adrianus Biekens en haar andere zus Cathelijn met Peter Peter van den Broeck, zoon van Peter van den Broeck, schepen en oud burgemeester van Breda Of Henrick het beroep van huijvetter tevoren ook heeft uitgeoefend is niet bekend. Zoals al eerder aangegeven waren de Turnhoutse huiden en leeren befaamd tot in het buitenland. Het zou kunnen zijn dat Henrick vanwege zijn kennis hiervan naar Breda gehaald is. In 1591 is Henrick een van de 13 leden van het huijvetter en schoenmakersgilde dat verklaart de schorsmolen te mogen blijven gebruiken. In 1594 koopt Henrick opt Ghinnekenseijnde een huis met brouwerij die hij het Ossenhooft gaat noemen. Dezelfde naam als het huis in Turnhout waar zijn moeder nog in woont. Zijn vrouw Adriana Frayen overlijdt al in 1604. Misschien had hij plannen om terug te gaan naar Turnhout. Hij koopt daar in 1607, 1608 en 1609 respectievelijk een huis, 2 hofsteden en nog een hofstede te Papenbrugge (deel Turnhout) terwijl hij in 1612 de brouwerij verhuurt. Pas in 1631 hertrouwt hij in Weelde op 65 jarige leeftijd. Vier weken later overlijdt Henrick van Dunne.

Van zijn 8 kinderen (4jongens en 4 meisjes) kiest de oudste zoon Jan (1588-1639) ook voor het beroep van bierbrouwer. In 1621 wordt hij poorter van Delft. Deze stad was zeer bekend om zijn goede bieren. Het werd geëxporteerd naar Zeeland, Brabant, Vlaanderen en Engeland. Waarschijnlijk was hij al enige jaren in Delft om het vak beter te leren. Hij leert daar ook zijn vrouw kennen, Maria Theodora van Berckel, dochter van mr. Dirck van Berckel en Josina Splinters. Haar vader is advocaat bij het hof van Holland. Haar grootvader Clemens was schepen van Delft en brouwer in de Bril aan de Coorenmarkt. Delft telde in 1600 maar liefst 82 bierbrouwerijen. Breda in 1640 had er 32. Toch had Breda in 1650 een aandeel van 8,7 % van de totale bieromzet in Noord en ZuidHolland. Zie hiervoor ook Ton Kappelhof in het jaarboek 1998 van de Geschied en Oudheidkundige Kring van stad en land van Breda “De Oranjeboom” In het archief van Delft bevindt zich het familiearchief van de familie van Berckel. Het omvat maar liefst 839 nummers. Misschien is hierin meer te vinden over het gezin van Dirck van Berckel en het huwelijk van Jan van Dunne. De doopregisters van Delft voor 1618 zijn helaas verbrand. De van Berckel’s waren een zeer vooraanstaande katholieke familie in Delft en blijven dat ook eeuwenlang. Zo is Hendrick van Berckel de 1e katholieke burgemeester van Delft in 1840 en de grondlegger van de TU. In 1626 koopt Jan een eigen brouwerij in de Lange Brugstraat in Breda, eertijds Het Claverblat genaamd en door Jan herdoopt in de Vergulde Weerelt. Het moet een redelijk grote brouwerij geweest zijn want de prijs was 4000 gld. Al snel na het overlijden van zijn vrouw hertrouwt Jan met Anna Cornelis van Putte. Haar vader is in 1625 overleden en liet zijn kinderen o.a. 3 huizen en 2 woningen met hofkes na. Het was een echt katholieke familie. Een broer van Anna is jezuit in Lier en haar zus Jenneke stelt later het door haar geërfde huis De Oliton op de Haagdijk ter beschikking als schuurkerk. Als Jan in 1639 overlijdt, hertrouwt Anna met Andries Jan Gerit de Wijse. Ook weer een prominente katholieke familie in Breda. Zijn vader heeft de brouwerij De Brouwketel in de Lange Brugstraat. Zijn zus Cornelia is gehuwd met brouwer Dirck Roovers. Zijn broer Gerrit huwt Maria Sprongh, dochter van Huybreght Sprongh, deken van het cuypersgilde. Gerrit en Maria hebben een dochter Catharina Maria de Wijse die huwt met Jan Jan van Dunne (1639-1684) zoon van Jan en Anna van Putte. Jan volgt zijn vader op als brouwer in De Weerelt. In 1667 wordt hij zelfs de deken van het brouwersgilde. Een zeer belangrijke en voorname functie. De economie van Breda draaide hoofdzakelijk op de bierbrouwerijen. Tussen de Tolbrug en de Hoge Brug was tussen 1610 en 1617 een westelijke kademuur aan de haven gebouwd en ook op die plaats werden al snel nieuwe brouwerijen gevestigd. De brouwerijen zorgden ook voor veel nevenarbeid. 71

Kuipers, bierkruiers, brouwersknechten, kraankinderen (zij bedienden en liepen in het rad van de kraan op de kade om de schepen te laden en te lossen) en de scheepvaart zelf om de bieren naar Holland te vervoeren. Heel belangrijk was ook de werkverschaffing in de turfwinning. De brouwerijen hadden voor het stoken van de ketels veel turf nodig. De turfwinning was voor een groot deel in handen van de brouwers. Deze zorgden voor het kapitaal voor aankoop van de moergronden, het steken zelf en de aanleg van vaarten voor het vervoer naar Breda of andere havens. Een speciale compagnie werd hiervoor opgericht tijdens het 12 jarig bestand. De brouwers waren redelijk tot zeer vermogend. Een aantal van hen koopt buitenplaatsen in de omgeving. Daesdonck, Wolfslaer, Klein-IJpelaar en Honsdonck zijn enkele voorbeelden. Ook Jan Jan van Dunne koopt een grote stede met landerijen in Effen. De stad Breda zelf had ook een hoge bierconsumptie. Het was een vestingstad met een garnizoen en telde vele herbergen. Het is dus niet verwonderlijk dat het de van Dunne’s in Breda voor de wind gaat. Zij hebben brouwerijen en trouwen binnen rijke brouwersfamilies. Over de invloedrijke familie de Wijse heeft Ton Kappelhof 3 uitvoerige artikelen geschreven in de jaarboeken 2002, 2007 en 2009 van de al eerder genoemde Oranjeboom. Gerrit de Wijse, vader van de vrouw van Jan van Dunne, erfde de brouwerij de Brouwketel 72 in de Lange Brugstraat. Hij verkoopt deze in 1659. Vermoedelijk al in 1648 is hij zeepzieder geworden. Deze maakt zeep uit natuurlijke vetten of een mengsel van oliën zoals lijnolie en raapolie. In 1648 heeft Gerrit daartoe van de prins toestemming gekregen om een oliemolen op de vestingwallen te mogen bouwen. Ook hij heeft een grote hoeve buiten de stad. Deze was gelegen onder Kaarschot bij Rijsbergen. Van de 8 kinderen van Jan Jan van Dunne sterven er zes als kind. Er blijven 2 zonen over van wie bekend is dat Jacobus Franciscus voor priester in Leuven studeerde en zijn erfdeel nalaat aan de andere zoon Gerardus Ignatius van Dunne (1665-1720) Ook deze had in Leuven gestudeerd en was advocaat in Breda. In 1705 verkoopt hij brouwerij De Weerelt. Gerardus van Dunne huwt Elisabeth dochter van Johan van Riethoven en Catharina van de Leur. Johan van Riethoven is een zeer gefortuneerde brouwer en gehuwd met Catharina, dochter van brouwer Cornelis van de Leur. Nadat Johan van Riethoven in 1702 is overleden volgt in 1707 de erfdeling. Van zijn 9 kinderen zijn er dan nog 3 in leven. Dochter Elisabeth haar deel bestaat uit; 1) een huis met hof en plein gelegen aan de westzijde van de Visscherstraat, zuid het huis van Gerardus Montens en noord het huis genaamd Mechelen. 2) een huis met bovenkamers gelegen aan de oostzijde van de haven neve het huis genaamd De Drie Nootebomen. 3) een huis aan de westzijde van de Visscherstraat. Zuidw. grenzend aan het huis Mechelen, noord het huis genaamd De Drie Mooren en westw. de mouterij van brouwerij De Witte Handt.

4) het huis eertijds genaamd Hooghstraten en nu De Engel, gelegen op het einde van het Ginnekenseijnde omtrent de stadspoort. West het huis Meerle. 5) het huis Meerle 6) een huis omtrent de Haaghdijck, achter comend aan de Donckvaert. 7) een aenstede met huis genaamd De Orange Appelen met de grond waarop de RK kerk en pastoorswooning van Zundert zijn gebouwd. 8) een huis met schuren en stallingen tot Rijsbergen gelegen omtrent de turfvaert 9) nog 13 verschillende percelen land 10) schuldbrieven ter waarde van 1400 gld. Zoon Johan krijgt de brouwerij De Witte Handt aan de oostz. van de haven, 2 huizen genaamd De Witte Sluijer in de Halstraat, 2 huiskens met schuur en stalling over de pekbrug bij de Gasthuisvelden, huis De Drie Nootebomen aan de haven, een bloemhof met zomerhuis omtrent de Haaghdijck en moergronden onder Zundert. Aan schuldbrieven een bedrag van 900 gld. Zoon Cornelis, advocaat, krijgt het huis Prince van Orangen aan de oostz. van de Nieuwe Haaghdijck, een huis aan de zuidz. van de Gasthuisstraat, het huis Mechelen in de Visscherstraat, schuur en pakhuis bij de Pekbrug en de grote hoeve op de Rith bij Effen genaamd Vogelsanck en nu Meervliet. Daarnaast nog 11 verschillende percelen land en aan schuldbrieven een bedrag van 4450 gld. Gerardus heeft door deze erfenis van zijn vrouw en het kapitaal dat hij zelf al had een meer dan welvarend leven. Bovendien was hij in het testament van Johan de Wijse (broer van zijn moeder) in 1714 benoemd tot zijn erfgenaam voor een helft. De kunstenaar en roddeljournalist Jacob Campo Weyerman schreef in 1720 in het blaadje De Rotterdamsche Hermus dat Johan wel een half miljoen gulden aan contanten bezat. Voor de gehele afhandeling van de erfenis zie weer Ton Kappelhof in De Oranjeboom 2007. Het echtpaar heeft 14 kinderen, 6 dochters en 8 zonen. Van deze zonen zijn er 2 op jonge leeftijd overleden. De 6 overige hebben allemaal aan de universiteit gestudeerd.! Johannes, Hubertus, Cornelis, Franciscus en Henricus in Leuven. Gerardus zelfs in Dowai. Deze universiteit was door Philips II gesticht en lag 50 km. ten zuiden van Kortrijk. Johannes werd pastoor in Nieuwe Moeren (Z.Vlaanderen) en Hubertus onderpastoor in Vorsselaar. Henricus bleef ongehuwd evenals Cornelis. Gerardus woont met zijn talrijk gezin in de Visscherstraat op nr.7 Het huis was genaamd Bergaigne en genoemd naar Hendrick de Bergaigne die tot 1625 hier woonde. In het boek “Het Geheugen van een straat” van Wim Hupperetz staat vermeld dat Bergaigne na de val van Breda op 5 juni 1625 aan het hoofd van een lange stoet verslagen militairen en Bredanaars de Ginnekense poort uittrok. In 1637 werd hij benoemd tot hoog en laagschout van de stad en meijerei van ’s-Hertogenbosch. Het wordt jaren later eigendom van Johan van Riethoven. Vermoedelijk al in het jaar van zijn huwelijk (1692) gaat Gerardus hier wonen en krijgt het in 1707 in eigendom. 73

Een zeer uitvoerige beschrijving van huis en inrichting staat in deze genealogie bij hem vermeld. Elisabeth van Riethoven overlijdt op 30 september 1713. In de Grote Kerk wordt haar wapenbord opgehangen. Het is een alliantiewapen met aan de linkerzijde het wapen met de drie rozen van haar man Gerardus. Op de expositie in 2010 in dezelfde Grote Kerk hingen 277 wapenborden die door baron Yvoi minutieus waren nagetekend voordat zij bij de Franse revolutie verwijderd waren. Ook een kopie van het genoemde alliantiwapen hing er op de oorspronkelijke plaats. Omdat 2 zonen priester zijn en ook 2 zonen ongehuwd overlijden blijft alleen Franciscus Henricus van Dunne ( 1708-1766 ) over om het geslacht voort te zetten. Ook hij schijnt daar niet veel haast bijgemaakt te hebben. Hij huwt pas in 1756 op achtenveertig jarige leeftijd met Maria Catharina van Jeger, dochter van mr. Johannes Lambertus van Jeger, adjudant van een compagnie voetvolk en later kolonel geworden. 74 Heel toevallig vond ik jaren geleden in een Amsterdams antiquariaat een rijmdicht op de promotie van Heer Mr. Francois Henri van Dunne. Het gehele gedicht is te vinden bij zijn genealogie in dit boek. Toch geeft juist dit gedicht, opgesteld door zijn “confrees der stadt en Baronie van Breda”, een goed overzicht van zijn levensjaren tot 1750. Genoemd worden achtereenvolgens zijn studie te Brussel aan de jezuitenschool, zijn studie te Leuven waar hij afstudeert in “canoniek en Roomsche Reght”, het gaan wonen in Mons om goed Frans te leren spreken, zijn terugkeer naar Breda waar hij “nieuwspapieren” gaat schrijven, het gaan wonen in Antwerpen en daar verliefd te worden, het teleurgesteld zijn dat zijn uitverkorene hem daar laat zitten, opnieuw verliefd worden in Maastricht waar hij toen is gaan wonen, ondanks de verliefdheid toch bij de advocatuur in Parijs ging werken en nu uiteindelijk in september 1750 afgestuurd is in beide rechten aan de universiteit van Pont-àMousson. Zijn confrères wensen hem nu alle geluk in Maastricht. De universiteit van Pont-à-Mousson in de Vogezen werd in 1572 door de jezuiten gesticht en bleef daar tot eind 18e eeuw. Na de verhuizing naar Nancy werd het een koninklijke militaire academie. In 1750 was Maria Catharina van Jeger pas 17 jaar. Hij huwt met haar in 1758 zodat het zeer twijfelachtig is of de schone deerne uit Maastricht in het gedicht van 1750 ook zijn vrouw is geworden.

75

76

Met Maria Catharina krijgt Francois 4 kinderen. Lang heeft zijn huwelijk niet geduurd want al in 1766 wordt hij in Meerle begraven. Ook nu weer is er maar een zoon die de naam van Dunne voortzet; Joannes Franciscus van Dunne ( 1759-1829 ) De weduwe is pas 33 jaar als zij met 3 kinderen achterblijft. ( een zoon is al op 7 jarige leeftijd overleden.) Zij hertrouwt in 1769 met de protestantse baron Jan Joseph Wigbold van Coeverden, stammend uit een van de oudste adelijke geslachten van Nederland en schout van Wanneperveen, Dingsterveen en Zwartsluis. Hij is ook lid van de ridderschap Overijssel. Met hem krijgt zij nog 2 dochters waarvan Louise huwt met haar achterneef Charles Vancouver. Zijn broer is de bekende ontdekkingsreiziger George Vancouver. Naar hem is ook de stad Vancouver genoemd. Meer bijzonderheden over hem en de familie Vancouver of van Couverden staat vermeld bij Louise. George Vancouver Alle kinderen en hun nazaten gaan zich dan van Dunné noemen. Johannes Franciscus kiest voor een militaire loopbaan en is vaandrig in het batallion Oranjestad en lande. Later volgt zijn benoeming tot kapitein. Hij huwt 1786 in Groningen met Ikalina Tammen. Haar vader Jan Hendrik Tammen was organist en klokkenist van de Academiekerk van Groningen. Tevens was hij een van de twee keurmeesters van de Freytag en Snitger orgels. In 1790 zit hij in de bouwcommissie voor het orgel van de Hersteld Lutherse Kerk in Amsterdam. Al op 13 jarige leeftijd ging zijn kleinzoon Johannes Christianus van Dunné met hem orgels keuren. Op 15 jarige leeftijd mocht hij dit zelfs al zelfstandig doen bij het orgel van Oostwold. De vader van deze Lambertus Johannes is Lambertus Johannes van Dunné (1797-1876) ontvanger van rijksbelastingen en ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse. Zie voor meer bijzonderheden de genealogie van Dunné in dit boek. De van Dunne’s en het kerkelijk leven in Breda We hebben al gezien dat de van Dunne’s na hun komst uit Turnhout al spoedig in aanraking komen met prominente katholieke families in Breda. De eerste van Dunne is Henrick Cornelis. Zoon Peter (1590-1664) uit zijn huwelijk met Adriana Frayen wordt priester en pastoor in Moergestel en Rethy. De 2e generatie is Johannes van Dunne; uit zijn 1e huwelijk met Maria Theodora van Berckel heeft hij een dochter Adriana die huwt met de brouwer Jan Michiel van de Avoirt. Deze van de Avoirt is een van de 4 oprichters van de RK Kerkeraad, het college dat van 1649 tot 1817 het bestuur heeft gevoerd over de katholieke kerken in Breda. Johannes huwt voor de 2e keer Anna van Putte. Haar broer is jezuit in Lier en haar zus Jenneke stelt haar huis aan de Haegdijk beschikbaar als schuilkerk. 77

Uit dit 2e huwelijk heeft hij een dochter Catharina die augustinesse wordt in Antwerpen en een zoon Franciscus, advocaat, lid van de kerkeraad en oprichter van de latere schuilkerken. De 3e generatie is Johannes van Dunne gehuwd met Catharina Maria de Wijse, dochter van het kerkeraadslid Gerrit de Wijse. Haar zus Maria is religieuze, haar broer Jacob is kapucijn en later gardiaan van het klooster in Meersel-Dreef, gesticht met geld van haar broer Johan die is gehuwd met Ida van Rucphen, dochter van griffier en kerkeraadslid Dionijs van Rucphen. Johan is ook de eigenaar van Grimhuizen in Ulvenhout. De pastoor van Ginneken mag daar wederom met geld van Johan zijn schuurkerk bouwen. Tot slot is haar broer Cornelis is eveneens kerkeraadslid. Twee van diens kinderen worden ook geestelijke. Een zoon van Johannes en Catharina studeerde voor priester in Leuven. De zus van Gerrit de Wijse, Cornelia, is gehuwd met Dirck Roovers die zijn brouwerij De Drye Bellen aan de Tolbrugstraat ook als schuilkerk beschikbaar stelde. 78 De 4e generatie is Gerardus van Dunne gehuwd met Elisabeth van Riethoven, dochter van Johan van Riethoven die zijn huis en brouwerij als schuilkerk beschikbaar stelde. Elisabeth haar moeder was Catharina Cornelis van de Leur. Cornelis van de Leur was medeoprichter van de RK Kerkeraad en stelde ook zijn huis beschikbaar als schuilkerk. Zijn zoon Hendrick wordt eveneens kerkeraadslid. Een zus van Elisabeth van Riethoven wordt religieuze. Een zoon van Gerardus, Johannes Hubertus wordt pastoor in Nieuwe Moeren en een andere zoon Hubertus Cornelis wordt onderpastoor in Vorsselaar. In de jaarboeken van De Oranjeboom 1966 en 1970 heeft Dr. J.L.M. De Lepper 2 boeiende artikelen geschreven over de Bredase katholieken tussen 1637 en 1666 en hun schuilkerken tot 1817. In zijn artikelen staat dat nadat de stad Breda in 1637 weer staats is geworden de daar aanwezige priesters enig respijt kregen om te vertrekken o.a. de kanunniken van de Grote Kerk. In 1641 hield echter elke tolerantie op. Wel waren in de dorpen rond Breda de priesters mogen terugkeren. In Ginneken was de kerk nog tot 1648 in handen van de katholieken en had pastoor Lemmens, norbertijn, zelfs een

hulpje gekregen in de persoon van pater Noppe om het grote aantal Bredase burgers te kunnen bedienen. In 1649 werd in Breda de al eerder vermelde kerkeraad opgericht. Deze ging in overleg met drossaard Cornelis van Aerssen en stadhouder Daniël Buijcx. Over de uitkomst is niets officieel bekend maar stilzwijgend mag worden aangenomen dat de katholieken weer hun priesters en diensten mochten houden onder voorwaarde dat dit niet openlijk gebeurde. Het is het begin van de schuilkerken. Cornelis van de Leur noteerde dat in zijn huis De Weerelt gelegen op de hoek van de Vismarktstraat en de Schoolstraat de eerste kerkdienst werd gehouden op 18 oktober 1648. Deze heeft bestaan tot 1666. Een 2e schuilkerk was gelegen op de Haagdijk, genaamd De Olipot van Jenneke van Putte. Bestaan tot 1675. Een 3e schuilkerk was van Dirck Roovers gehuwd met Cornelia de Wijse en brouwer in de Drye Bellen aan de zuidz. van de Tolbrugstraat. Ook tot 1675 bestaan. De 4e schuilkerk was verreweg de grootste en genoemd de Smidskerk naar smid Peter Denderleeuw. Achter zijn huis lag de vroegere brouwerij De Vijf Ringen. In 1658 gekocht door Johan van Riethoven die ook een jaar later het ernaast gelegen huis het Blaeuw Schaep erbij koopt. Deze schuilkerk kon tot 1400 personen plaats bieden. Zij heeft bestaan tot 1868 toen de Barbarakerk gebouwd werd aan de haven. 79 De Brugstraatse kerk Na 1675 zijn er nog 3 schuilkerken over: 1) De Smidskerk en nu genoemd de kerk aan de Brugstraat. Na een verbouwing in 1672 werd zij in 1707 afgebroken en kwam er een geheel nieuwe kerk voor in de plaats met financiële steun van Francois van Dunne die ook met de bouw werd belast door de kerkeraad.

2) De franciscanen hadden in 1675 ter vervanging van de Drye Bellen een huis gekocht in de Nieuwstraat met steun van weldoeners, onder wie de gouverneur van het kasteel, baron von Weiboom. 3) Ook de jezuiten wilden niet achterblijven. En ook weer met steun van Francois van Dunne, die samen met stadhouder Damisse en de burgemeester voor definitieve goedkeuring naar Den-Haag waren geweest, werd een kerk gebouwd in de Waterstraat. Daarnaast was er nog steeds de Markendaalse kerk die op het grondgebied van Princenhage lag en de Kleine Kerk genoemd werd. 80

De Alphense tak van Dun(ne) I. Jan Hoffstadens, geb. circa 1340, Vermelding van land in Alphen in 1427, Abdij Archief Tongerloo deel 8 Ef 89, charter 43 van 27 mei 1427; Jan, Henrick en Gooswijn, gebroeders en wittige kinderen Jan Hoffstadens waren aen die ander zijde kende en lijdde dat zij. dat voormaels Jan Hoffstaden voorschr. ende Coenwout zijn wijf was. heeren Ghijsbrecht, persoon van Alphen dit landt voorschr. van deser tijt voort te houden Vriendelijke mededeling Ir. Eddy de Swart. Jan is gehuwd met een zekere Coenwout. Uit dit huwelijk minstens 3 zonen: 1. Henrick Jan (Heyn), geb. circa 1370, volgt IIa. 2. Gooswijn van Dunne, geb. circa 1370, volgt IIb. 3. Jan. IIa. Henrick Jan (Heyn) Hoffstadens, zn. van Jan Hoffstadens (I) en Coenwout, geb. circa 1370. Bij een onbekende vrouw heeft hij 6 kinderen: 1. Jan van Dunne, geb. circa 1395, volgt III. 2. Hillegond van Dunne. 3. Cathelijn van Dunne. 4. Godevaert van Dunne. 5. Meys van Dunne. 6. Geertruy van Dunne. Zijn kinderen verpanden rogge te Alphen in 1430, Abdij Archief Tongerloo deel 8, Ef29 charter 1; 13 maart 1430. Een halster rogge tsjaers vercregen bij Peeter Holtemans jeghens de kinderen van Henrick Jan Hoffstaedens, verpandt op sekere pande tot Alphen gelegen. Henrick Jan Hoffstadens kinderen, te weten Jan, Godevaert, Meys, Geertruijt, Hillegonde ende Cathelijn, die manspersonen elck voor hen selven, die vrouwen personen elck met haeren momboir (voogd) daer toe gecoozen ende haer metten vonnis gegeven op ene koolhoff gelegen te Alphen aen de straete metten voirschr. kinder erf ende westwaerts aen 's-Heerestraete ende neven Jan Schoenmaeckers erve noordw, oistw. en der Henr. Jans kinder huijsinge.zoo hebben zijn daer in ver. Jan Michiels haeren broeder daer Jan zijne broedere voorgen. Is comen Peter Ghijben G. zoon als momboir der kinder Geertruijde voorschr, die onmondig zijn en Jan Henrick Jans voorschr. als toesiender ende hebben dese onm. Kinderen. III. Jan van Dunne, zn. van Henrick Jan (Heyn) Hoffstadens (IIa), geb. circa 1395, één zoon bekend; 1. Jan Jan, geb. circa 1425, volgt IV. Schuld aan Jan van Dunne te Turnhout in 1491, Miscellanea Kan. J.E. Jansen Turnhout. Deel 1 Religieuze Geschiedenis f 188 ; Aleijdis Smeijers uxoris Hermannni 81

Walscarts 1 1/2 lopen Solvit Jan van Dunne cum suis en ortho sito opte Oudaen ; westw. Wouter Pauwels. Solvit betekent verschuldigd aan. Dit is mogelijk de van Dun van de Alphense tak en de opa van Henrick Jan van Dun met de 12 kinderen, IV. Jan Jan van Dunne, zn. van Jan van Dunne (III), geb. circa 1425. Jan huwt met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Henrick Jan, geb. circa 1460, volgt Va. 2. Jan Hofstadens, ovl. voor 1511, volgt Vb. 82 Koopt erfpacht te Alphen in 1457, RAT Alphen R91. Los vel met afschrift van een akte van 2 juni 1457. Margriet Hendrik Hoffstadens x Aeden Pauwels heeft verkocht Jan Jansz. die men heijt Jan van Dunne 6 lopen rogs jaers erfpacht, alle jaere te gelden op onser vrouwen dagt ligtmisse en op de onderpande nabeschreven te leveren, te weten uit stede te Alphen bij de kercke met de huyse en hove daeraenliggend, west en noord aen en neven Willem Swevers erve, oost Wouter Dircx en zuid 's-heerestraete,groot 50 roeden, noch uyt een hove neven de muer van de kerckhove gelegen, west Heynen Jan Ansem Francken hoff, zuid neve erve Jan Neggers en noord en oost Willem Gibs groot 1/2 bdr. Item op een heijninge houdende 7 lopensaet geheten den Oemsken oost en zuid liggend neven en aen de erve Jan Christus, noord Jan Neggers en west 's-heerestraete. Deze onderpand te vrijen met een ouden grooten erfchijns en met een veertel rogs jaers erffpacht jaerlijcks op 's-heerenchijnsdag en welck 6 lopen rogs erffpacht voirschreven de vorige Jan van Dunne gevest is op den 2 juni 1457, Va. Henrick Jan van Dunne, zn. van Jan Jan van Dunne (IV) en N N, geb. circa 1460, Henrick huwt met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 12 kinderen: 1. 2. 4. Jan Henrick Jan de Jonge, volgt VIb. 5. Kathelijn Henrick Jan, woont Turnhout, Koopt erfpacht te Turnhout in 1567, SAT R 1017 f 251, 31-12-1567; Lancelot Thijs verkoopt aan Cathelijn x Peter Heijns en aan Marie van Dunne x Aert Geenkens 2 veertelen rogs erfpacht, tr. met Peter Heijns. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Anne Henrick Jan. 7. Marie Henrick Jan, Koopt 2 veertel rogs te Turnhout in 1567, SA Turnhout R 1017 F 251, 31-12-1567; Lancelot Thijs verkoopt aan Marie en Cathelijn van Dunne 2 veertel rogs. Marie x Aert Geenkens en Cathelijn x Peter Heijns, Jan Henrick Jan de Oude, geb. circa 1490, ovl. na 1564, volgt VIa. Peter Henrick Jan. 3. Margriet Henrick Jan ,SA Turnhout R 1016 f 70, 3-3-1564; Margriet van Dunne koopt 2 mudden erfrogge, tr. met Jan Lommaerts. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

8. tr. met Aert Geenkens. Hieruit nog geen kinderen bekend. Aert heeft 6 kinderen bij zijn 1e vrouw Lijsbeth Ovemakers. Peterke Henrick Jan, geb. na 1494. 9. Adriaen Henrick Jan, geb. na 1494, ovl. voor 1568, volgt VIc. 10. Jenneken Henrick Jan, geb. na 1494. 11. Libbelia Henrick Jan (Libbeke), geb. na 1494. 12. Cornelis Henrick Jan, geb. circa 1500, ovl. na 1586, volgt VId. Verkoop huis door de kinderen te Alphen in 1518, SAB R 425 f 205v, 12-10-1518; Jan Adriaen van Ghils en Merten Merten Gherijt Canters, schepenen, quam Jan Henrick Jan van Dunne de Oude verkoopt aan Jan Peter Wils huysinge met 2 stukken land en een stuk dries te Alphen ter Oever (Over),noord Henric Peter Goossens, oost 's-heerestraete,zuid Henrick Peter ? en west voirschreven Jan Peter Wils. Jan Peter Wils zal uit dit huys uytreijcken 3 zester rogs erffs, die de voirschreven Jan Henrick van Dunne en Jan en Peter,zijn broers, heffen sullen, na uytweijsen de brief. Voorts zijn voor ons gekomen Jan Henrick van Dunne,de jonge, Margriet Henricxdr. van Dunne gehuwd met Jan Lommaerts, Kathelijn, Anne en Marie gesusteren Henricx van Dunne doghteren, met Henrick Peter Wils hun voigt en voirschreven Henrick Peter Wils als voigt van Corneliske, Peterke, Adriaenken, Jenke (Jeenken of Juetken) en Libbeken wettige onmondige kinderen Henrick van Dunne en Cornelis Aert Cornelissen als toesiender van selve onmondige kindren, bekenden dat zij de voirschreven verkochte huysinge den voirschreven Jan Henrick van Dunne aengeerfdeelt hebben, VIa. Jan Henrick Jan de Oude van Dunne, zn. van Henrick Jan van Dunne (Va) en N N, geb. circa 1490, overleden na 1564. Huwt met Guduly Gielis Jan Peeter Ghiels, dr. van Gielis Jan Peter Ghiels en Marie Peters Wilden, geb. circa 1495, overleden voor 1566 Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelis Jan Henrickxz, geb. circa 1530, ovl. in 1579, volgt VIIa. SAB R 791 f 116, 19-2-1566; Cornelis Jan Henricxsz. van Dunne en Jan Jan Gielis Jansz. verkopen Adriaen Merten Jan Claes de 11 lopen rogs erfpacht die Cornelis van wijlen Gudele Gielis Peter Ghielsdr,zijn moeder, was toegecomen. Verkoopt huis te Alphen op 12 okt 1518, SAB R 425 f 205v Jan Henrick Jan van Dunne de oude verkoopt aan Jan Peter Wils huysinge en 2 stukken land en een stuk dries te Alphen ten Oever,noord Henrick Peter Goossens,oost 's-heerestraete,west voirschreven Jan Peter Wils en zuid Henrick Peter ?. Voorts zal Jan Peter Wils uit zijn voirschr. huys uitreycken 3 zester rogs erffs die de voirschr. Jan Henricksz. van Dunne en Jan en Peter zijn broers heffen sullen na uitweysen de brief. Voorts zijn voor ons gecomen Jan Henrick van Dunne de jonge, Margriet Henricksdr. van Dunne met Jan Lommaerts haar man,Kathelijn,Anne en Marie gesusteren Henricksdr. van Dunne met Henrick Peter Wils hun voigt en voirschr. Henrick Peter Wils als voigt van Corneliske,Peterke,Adriaenke,Jennekeen Libbeken,wettige onmondige kinderen Henrick van Dunne en Cornelis Aert Cornelissen als toesiender van selven onmondige kinderen, bekenden dat zij de voirschr. verkochte huysinge aengeerfdeelt hebben. Koopt huys in 1526, SAB R 786 f 19v, 23-1-1526; Lijsbeth Jan Christusdr. weduwe wijlen Coenraet Adriaen Thiels,met Jan haar zoon, verkoopt Jan Henricxsz. van Dunne huys en 83

erve,groot 1/2 bdr. in desen doirsteken van 1518. Dit huis is te Nijhoven onder Baarle gelegen(zie f 22), Koopt 5 veertelen rogs In Marge datum 1644 te Baerle in 1538, SAB R 787 f 129, 1538; Jan Henricx van Dunne koopt 5 veertel rogs 's jaers. In Marge van 1644 (kantlijn) staat Jan Michiel van de Avoirt als man van Adriana van Dunne, voordochter van Jan van Dunne daer moeder af was Maria Dircksdr. van Berckel. Koopt 16 lopen rogs te Baerle in 1538, SAB R 787 F 156V,24-12-1538; Cornelis wijlen Pauwel Jan Bogaers,de molener, verkoopt Jan Henricx van Dunne 16 lopen rogs. Koopt 13 lopen rogs erfpacht te Chaam in 1543, SAB R 764 f 159, 2-10-1543; Melis Melis Smits verkoopt Jan Henrick van Dunne, wonend Baerle,13 lopen rogs erfpacht die hem na de dood van Cornelie,weduwe Cornelis Meren zijn oude moeder (oma) waren aangedeelt. Koopt 4 kgld. te Chaam in 1545, SAB R 765 f 16, 17-2-1545; Willem Sijmon Bollaerts heeft verkocht aan Jan Henricksz. van Dunne 4 kgld. Op 11-4-1546 koopt hij nog eens 9 kgld. Ook koopt hij dan 7 veertel rogs. 84 Verbindt zijn huis te Nijhoven in 1548, SAB R 789 f 15v, Jan Henricxsz. van Dunne, woonend Nijhoven verbindt voor de helft van de 12 kgld. zijn huys te Nijhoven , groot 3/4 bdr, noord 'sheerestraete,oost Kathelijn Joost Reijns, zuid Andries Michielsen en west Jan Peter Wouter van Schalluynen.Te vrijen met s-heerecijns. De 12 kgld. zijn gegeven aen de capelmeester van de St. Salvatorcapelle benodigd om de timmeringe van de cruyschoor, die nu aen de capel gemaakt wordt. Ook Merten Jansz. van Dunne tot Nijhoven woonend, verklaart dat de 12 kgld. in 2 malen gelost mogen worden. Merten Jansz. van Dunne koopt ook 3 kgld. erfcijns voor zelfde capelle. Koopt erfchijns te Chaam in 1552, SAB R 766 f 27, 23-5-1552; Anne Adriaen Jan Maes x Steven Aert Stevens verkopen Jan Henricx van Dunne 3 kgld. en 10 st. erfchijns. Leent geld voor de torenbouw. te Alphen op 20 aug 1553, SAB Breda R 766 f 90v; Jan Henricxz. van Dunne leent 12 kgld. aan Peter Cornelis van Dunne als kerkmeester der kerke van Alphen om de timmeringe der toren te volbrengen. Jan bepaalt ook dat indien zijn zoon Cornelis komt te overlijden zonder wettig oir (geboorte) achter te laten,deze 12 kgld. de kerk geheel zullen blijven. Opwinning erfpacht van zijn vrouw te Baerle in 1554, SAB R 789 f 224, 20-11-1554; Jan Henricx van Dunne als man van Guduly Gielis Jan Peeter Ghiels,doet opwinning van haar kenlijcke erfpacht. Koopt erfpacht te Chaam in 1556, SAB R 766 f 232v, 30-6-1556; Jan Henricxz. van Dunne koopt van Anssem Dyrck Beertens een vertel rogs erfpacht uit en op diens huys tot Snijders-Chaem aen de capelle. Koopt 8 en 5 loopen rogs erfpacht te Baerle in 1556 SAB R 790 f 20v en 21v.

Heeft een zester rogs opgewonnen te Chaam in 1557, SAB R 766 f 302, 27-7-1557; Jan Henrick van Dunne heeft een zester rogs opgewonnen op de stede van Andries Aert Andriessen op Snijders-Chaem. Groot 10 lopensaet. Noord 's-heerestraete. SAB R 767 f 46, 9-12-1558; Jan Henrick van Dunne heeft zester rogs opgewonnen op dezelde stede van Andries. Gevest is hiervoor Cornelis van Dunne namens zijn vader. Cornelis Jan Henrickxz van Dunne (VIIa) koopt huis voor zijn vader in 1561, SAB R 790 f 202, 31-12-1561; Jan Henricxsz. van Dunne koopt van de erfgenamen van de huysfrou van Peter Dyrck Buycx (Lijsbeth Lambreghtsdr.) huysinge, groot 1 1/2 bdr. tot Baerle in de Clockstraete, zuid Heer Hugo van Amerong, priester, en noord de weg gaende van de kercke van Baerle na St. Salvatorcapelle, west Heer Adriaen van Eijck,priester.Gevest is zoon Cornelis. SAB R 790 f 208v, 28-1-1561; Cornelis Jan Henricxsz. van Dunne verkoopt namens zijn vader aan Jan Druyts huysinge,groot 3/4 bdr. te Nijhoven. Verkopen 6 kgld. Joris Wijnant van Bernagien te Baarle in 1561, SAB R 790 f 226v, 29-7-1561; Cornelie Jan Claes van den Berge x Joris Wijnant van Bernagien verkoopt Jan Henricxsz. van Dunne 6 kgd. Koopt erfchijns te Chaam in 1561, SAB R 767 f 184v, 12-11-1561; Merten Henrick Willem Denijsz.(=Kieboom) x Jenneke Gherit Merten Gherit Wrijters verkopen Jan Henricx van Dunne een erfchijns van 9 kgld. waarvan de eerste chijnsdag zal zijn op Alderheijligendagh den yersten novembri 1562. Merten en Jenneke verbinden hiervoor hun stede op Dassemisse. Gevest is Cornelis Jan Henricxz. van Dunne tot behoef van zijn vader. Koopt erfchijns Henrick Henrick (De jonge) van de Kieboom te Chaam in 1562, SAB R 767 f 210, 17-2-1562; Jan Henrick van dunne koopt erfchijns van 6 kgld. van Marie Dyrc Aerts x Henrick Henrick van de Kieboom de jonge. Koopt schulbrief te Alphen in 1563, SAB R 767 f 262v, 17-8-1563; Gherit Godert van Ghilze verkoopt een erfchijns van 3 karolusgld. alle jare te betalen op St. Jans Baptistdag in juni aan Jan Henrick van Dunne. Zijn zoon Cornelis is namens zijn vader gevest. Onderpand van Gherit is een stuk land en dries te Alphen omtrent de kerk. Verkoop huis in 1571, SAB R 791 f 255v, 18-12-1571; Cornelis Jan Henricxsz. van Dunne verkoopt Heer Merten Willemsz. van Leent,priester, huysinge,schuere,groot 5 vierendeel bdr. aen St. Salvatorstraete. VIIa. Cornelis Jan Henrickxz van Dunne, zn. van Jan Henrick Jan de Oude van Dunne (VIa) en Guduly Gielis Jan Peeter Ghiels, geb. circa 1530, overleden 1579 Koopt huis Jan Henrick Jan de Oude van Dunne (VIa) in 1561, SAB R 790 f 202, 31-12-1561; Jan Henricxsz. van Dunne koopt van de erfgenamen van de huysfrou van Peter Dyrck Buycx (Lijsbeth Lambreghtsdr.) huysinge, groot 1 1/2 bdr. tot Baerle in de Clockstraete, zuid Heer Hugo van Amerong, priester, en noord de weg gaende van de kercke van Baerle na St. 85

Salvatorcapelle, west Heer Adriaen van Eijck,priester.Gevest is zoon Cornelis. SAB R 790 f 208v, 28-1-1561; Cornelis Jan Henricxsz. van Dunne verkoopt namens zijn vader aan Jan Druyts huysinge,groot 3/4 bdr. te Nijhoven. Koopt erfchijns voor zijn vader te Alphen in 1563, SAB Chaam R 767 f 262v, 17-8-1563; Cornelis Jan Henrick van Dunne koopt voor zijn vader een erfchijns van 3 kgld. en 5 st. op 1 bdr land te Alphen omtrent de kercke. Koopt schuldbrief te Chaam in 1564, SAB Chaam R 767 f 297; Gielis Cornelis Gielis Stevens verkoopt Cornelis Jan Henricx van Dunne tot behoef van zijn huysvrouwe Aleijdt Aert Lemmens een erfchijns van 15 kgd. Onderpand is Gielis stede op Ghinderdoor. Verkoopt 11 loopen rogs erfpacht te Baerle in 1566, SAB R 791 f 116, 19-2-1566; Cornelis Jan Henricx van Dunne en Jan Jan Gielis Jansz. verkopen Adriaen Merten Jan Claesz. de 11 loopen rogs erfpacht die Cornelis van wijlen zijn moedretr Gudele Gielis Peter Ghielsdr. zijn toegecomen. Koopt beemden en heijvelt te Baerle in 1569, SAB R 791 f 199, 26-1-1569; Cornelis Jan Henrick van Dunne koopt beemden en heijvelt groot 1 1/2 bdr. aen de Weersdonck omtrent de molenwieck. Hij verkoopt deze weer op 18-12-1571; SAB R 791 f 258v. 86 Koopt beemden te Princenhage in 1571, SAB Princenhage R 715 f 57, 1571; Jan Jan van der Voirt verkoopt Cornelis Jan Henrick van Dunne het gerecht 1/6 deel van 3 bdr. beemden gelegen in de lange buynder onder Hage. De andere delen behoren Margriet Jan van de Couwelaer en Jan Andries van Couwelaer. Koopt huys Het Ossenhooft te Turnhout in 1573, SA Turnhout R 1020 f 231, 29-12-1573; Cornelis Jan van Dunne koopt huys,hof,schuere en stalle aen den cingel genaemd het Ossenhooft. Koopt land te Turnhout in 1576, SAT R 1021 f 32, 12-2-1576; Cornelis Janssen van Dunne koopt stuk land achter de bogaert van de huysinge geheten Den Keijser. Erfdeling wijlen Cornelis Jansz. van Dunne te Turnhout in 1581, SA Turnhout R 1023 f 19-23, 14-3-1581; Zijn gecomen Steven Cornelis Henricx van Ghilse als momber en Jan Janssen van Baerl als toesiender van de vijff onmondige kinderen wijlen Cornelis Jansz. van Dunne ter eenre en Alit Lemmens moeder van voirschr. kinderen met Jan Dominicus heuren tegenwoordigen man ende momboir ter andere zijde. Alit krijgt huysinge,hovinge met schuere en stallinge geheijten Het Ossenhooft, gestaen en gelregen alhier aen de Cingel, als gekoght is staende het huwelijk van Cornelis en Alit van de erfgenamen van Jan Geraerts, met noch een deel aen de noordzijde van een acker en dries door de welcke men westwaerts op den. …compt gelegen achter de huysinge van het voirschr. Ossenhooft, tijdens het huwelijk gekoght van Cornelis van Gorp mette cleijne huysen op de voirschr. acker geboudt. Item noch een beempt gelegen in De Hage bij Breda. Totaal 1520 rgld. De kinderen krijgen het andere deel van de acker plus obligaties o.a. een obligatie op Peter Cornelis ende Jan zijn zoon wonend Chaam. Totaal 1117 rgld.

Afgebrand huys op Papenbrugge te Turnhout in 1608, Stads Archief Turnhout R 1026 f 340; Jacobijne Lemmens weduwe Everaert Broeckhuys en Alith Lemmens weduwe Cornelis van Dunne geven Henrick en Johan van Dunne en Mr. Johan van Cauwegom als man van Goedele van Dunne,ieder een gelijk deel van de afgebrande huysinge,land en gronde tot Papenbrugge gelegen,groot 11 bdr. gelijck comparanten gecogt hebben van Anna Lemmens weduwe van Hendrick Heijns volgens brief van 23-3-1584. Item heeft Alith Lemmens getransporteert tot behoef van voirschr. coopers, haar kinderen, de hofstede gelegen tot Papenbrugge welke eertijds in handen was van Dierick Heijns en dat in manieren gelijck zij 't gecogte vercregen heeft van de kinderen Hans van de Cloot. Oost Jacob Nelen, zuid de voirschr. vercogte hoeve,west 's-heerestraete en noord Thomas Faes kinderen. Cornelis behoorde tot de welgestelden. In 1578 waren er in Turnhout 38 personen die een taks moesten betalen omdat zij zich konden veroorloven om in zijden kleding te lopen. Deze taks varieerde van 15 st. tot 12 rgld. Onder hen was ook Cornelius van Dunne. Cornelis huwt met Aleth Lemmens, dr. van Aert Lemmens en Adriana Jans, geb. in 1536, In bevolkingsgegevens van 1601 is zij 65 jaar Zie Vlaamse Stam 1967 blz. 243, ovl. in 1608. De andere kinderen van Aert Lemmens zijn; 2. Mr. Jacob, ovl. circa 1572, tr. met Anna Jacops. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Geertruyt, tr. met Cornelis Henricx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Anna, tr. met Henrick van der Heyden ,schepen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Jacopmijne, tr. met Evert Broeckhuysen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Op 22 juni 1568 maken deze kinderen een erfdeling, waarbij Alith en Jacopmijne krijgen het huys,hoff en schuere geheten den Eenhoorn, gelegen aan de Cingel (markt) ,zuid molepadt, noord de straet, oost erve Jan van Dongenen en west de erve van Jacob van Perousel R1018 f26v. Jacob en Anne krijgen de hoeve tot Papenbrugge gelegen; Geertruyt krijgt de acker gelegen achter aan de Corte Gasthuysstraete. 87

Weduwe Adriana Jans mag blijven bewonen de grootte camer van het huys de Eenhoorn. SA Turnhout R1014 f14 ; In deze akte van 26 april 1560 staat dat Aert een dries heeft gekocht maar overleden is op 18 mei 1560. Uit het huwelijk van Cornelis en Aleth zijn 3 kinderen bekend. 1. Jan, geb. circa 1565, ovl. te Turnhout op 13 mrt 1626, volgt VIIIa. 2. Henrick Cornelis, geb. circa 1566, ovl. te Breda op 30 jul 1631, volgt VIIIb. 3. Goedele, geb. te Turnhout, ovl. te Turnhout op 17 mei 1621, volgt VIIIc. Aleth Lemmens, dr. van Aert Lemmens en Adriana Jans, tr. (2) met Jan Dominicus. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIIa. Jan van Dunne, zn. van Cornelis Jan Henrickxz van Dunne (VIIa) en Aleth Lemmens, geb. circa 1565, overleden 13 maart 1626 te Turnhout. Hij huwt met Martijntke van den Eygene, dr. van Mr. Lieven van den Eygene (advocaat en schepen in Geel), geb. circa 1570, ovl. op 2 apr 1628. Zij is getuige bij doop van Joannes Bapt. van der Mije te Breda op 8 apr 1627, RK dopen Brugstraat,. Uit het huwelijk van Jan en Martijnke kennen wij 4 kinderen. 1. Cornelius, ged. te Geel op 30 jun 1596. 2. 3. 88 Elisabeth, ged. te Geel op 26 sep 1598, volgt IXa. Livinus, ged. te Geel op 19 jul 1601, ovl. te Oisterwijk op 23 dec 1655, volgt IXb. 4. Aleth (eylken), ged. te Geel op 9 okt 1604, volgt IXc. Koopt huis te Turnhout in 1609, SA Turnhout R 1026 f 362, 2-1-1609; Jan van Cauwegom en Goedele van Dunne verkopen Jan van Dunne een huys gestaen aen de marckt alhier. Oost en zuid aent Ossenhooft, west de Cingel of Corenmarckt, noord de weduwe Walschaerts. Het huys is nu bewoond door Christien Crilits Jan van Dunne voor deur de poorte neffens de schuere en hof tot achter aent veken sal mogen genieten den waerborgh om te weijen en te keren sijne beesten daer deure te mogen leijen mitsgaders dat de voirschr. stede noch sal hebben een achterste gebinte in een schuere en daer toe noch de prolongatie van de hof tot aen de rode aelbessche hage. Koopt hofstede te Turnhout in 1611, SA Turnhout R 1027 f 42v, 19-3-1611; Jan van Dunne koopt een hofstede in de Otterstraet, Oost weduwe Dierck Diels, zuid de Otterstraet, noord coopers ander erve en west Wouter Jacobs. Koopt hofstede te Turnhout in 1611, SA Turnhout R 1027 f 52; 13-6-1611; Juffr. Clara Robijns verkoopt Jan van Dunne een hofstede met acker gelegen voor in de Clinckstraet. Oost Mr. Jan van Cauwegom, zuid de straet, west coopers erve en noord erfgenamen van Alith Lemmens. Overdracht van erfchijns te Baerle in 1615, SAB R 793 f 155v, 3-1-1615; Jan van Dunne, schepen tot Turnhout krijgt overgedragen 12 kgld. en 10 st. erfchijns van Christiaen Willem Cuylaerts.

Koopt land te Geel in 1620, Geel 1583-322v, 23-5-1620; Adriaen Slaets verkoopt Jan van Dunne en Marthijnken vanden Eijgene 105 roden land int Winckel op de Heystraete Martijntke Lieven van den Eygene lost 64 kgld. af in 1615, SAB R 768 f 224 van 26-5-1570; Cornelis Jan Henrick van Dunne koopt 64 kgld. I.M. staat dat Martijnke Lieven van de Eygene deze heeft afgelost op 10-4-1615. Martijntke koopt huis te Breda in 1627, SAB R 525 f 98v, 22-5-1627; Juffr. Martina van Eijgen, weduwe Johan van Dun koopt huis aan de veemerct neve Arnout Verlijnden huijs gen. 't Swert en huijs St. Huijbrecht. Noord Mr. Lucas Staes. Het huis heeft een achterhuis, plein en stallinge. Zij koopt dit van Heer Willem de Hertoge, Ridder van Orsmael. De acte is gepasseerd te Den-Haag, Het Huis Repos Ailleurs Het huis dat Martine van Eygen koopt is een bijzonder huis. Doordat het later officieel de naam draagt van Repos Alieurs heeft men lang gedacht dat Marnix van St. Aldegonde er gewoond heeft. Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde ( 1540-1598) stamde uit een ZuidNederlands adelijk geslacht. Na zijn studie aan de universiteit van Leuven , gevolgd door een aantal reizen naar andere universiteiten , bevindt hij zich in 1560 aan de universiteit van Genève. Daar bestudeert hij de calvinistische theologie. Na een verblijf in Engeland gaat hij in Breda wonen waar hij meehelpt de calvinistische gemeente op te bouwen. Hij werkt in 1566 ook mee aan de voorbereiding van het smeekschrift der edelen en de aanbieding ervan aan Margaretha van Parma. In 1567 moet hij uit Breda vluchten als de Spaanse troepen Breda bezetten. Van Marnix van St. Aldegonde wordt nog steeds gedacht dat hij de dichter is van het Wilhelmus, ons nationale volkslied. De lijfspreuk van Marnix was ‘Repos Ailleurs’. Op de koperen bogen van het doophek van de Evangelisch Lutherse Kerk bevinden zich de letters MH en SA. Dit samen met de naam Repos Ailleurs van het huis dat voor de kerk staat in de Veemarktstraat doet vermoeden dat Marnix in dat huis woonde.16 Als Martine het huis in 1627 koopt wordt geen naam vermeld. Het blijkt echter dat de verkoper Willem de Hertoge, heer van Orsmael ,op zijn grafzerk in de kerk van Breda, ook de spreuk Repos Ailleurs heeft laten beitelen. Deze had in 1613 het huis gekocht van de erfgenamen Cornelis Wachmans. Deze Cornelis Wachmans was een kleinzoon van Hendrik Montens , de bekende rentmeester van graaf Hendrik III van Nassau. Hij behoorde tot de aanzienlijkste ingezetenen van Breda. Hij was schepen , burgemeester en tienman. Zijn huis getuigde van aanzien en was door een groot plein van de straat gescheiden. Later werden daar 2 huizen voor gebouwd. Ook Cornelis Wachmans had calvinistische trekjes en was uitgeweken naar Antwerpen waar hij in 1581 overleed. Willem de Hertoge was eveneens een kleinzoon van Hendrik Montens. Zijn moeder was Anna Montens. Willem de Hertoge was heer van Orsmael, Steen en Hoogenhuyze 16 P. Scherft in De Oranjeboom 1957 ; pag. 142-­‐147 89

en lid van de Staten Generaal. Hij was ook eigenaar van de buitenplaats Pasgeld ten noorden van Delft, aan de Vliet gelegen. Ook was hij hoogbaljuw van Nijvel. Bij Catharina van Rhoon ,dochter van de baljuw van Putten, had hij een zoon Jan die in 1626 door Frederik Hendrik werd aangesteld als gouverneur van het prinsdom Oranje in Frankrijk.17 In het artikel van P. Scherft staat een mooie plattegrond waarop de ligging van Repos Ailleurs precies staat aangegeven. De huizen nr. 140 en nr. 143 zijn van latere datum. 90 Beeldcollectie Stadsarchief Breda Koperen boog van het doophek met De letters S.A. Beeldcollectie Stadsarchief Breda Ingang van de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat met rechts laars en schoenmakerij weduwe H. Veltman op nr.13 met gevelsteen repos ailleurs 17 Ton Oosterhuis, De vergeten geschiedenis van de hoge heerlijkheid Albrandswaard W.J.J.C. Bijleveld , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht de Hertoghe in De Nederlandsche Leeuw 1933

91 Afbeelding in het artikel van P. Scherft in De Oranjeboom 1957.

Lang heeft Martine niet kunnen genieten van haar aankoop. Reeds op 2 april 1628 overlijdt zij. Jarenlang vernemen we niets meer over het huis. Pas op 21-1-1660 verklaart Johan Wils, apothecaris, dat hij op 12-6-1658 gekocht heeft uit ’s-Heerehant (gedeeltelijke beslaglegging) zijn onderpand zijnde de huijsinge aan de veemerctstraete aan de westzijde van het huijs Het Sweert, toebehorend notaris en procureur Johan Beris . De akte vertelt verder dat het huis bewoond werd door luitenant Overschie en dat nu luitenant Wittenhorst er woont. De erfgenamen van Martine hebben het dus verhuurd na haar dood. Ook staat in de akte dat het huis behoort aan de weduwe van Hr. Doctor Frederick Vermie. Johan Wils legt beslag wegens een vordering van 735 gld. tegen penning 20 sedert 8 juli 1657 , een vordering van 1000 gld sedert 26 februari 1658 en nog een som van 100gld en een van 250 gld. wegens gedane reparaties aan dit huis. Tevens gedaan wegens ontlasting van de borgtocht ,bij hem aangegaan, voor de weduwe Vermie in het proces tegen Heeren wethouderen bij Joost Borckhouts, maior op Louvesteijn.18 92 Enkele jaren later op 5 april 1660 verkoopt Johan Wils aan Godefroy Le Maire, schoolmeester en gehuwd met Juffr. Judith Drentwedde het huis met het achterhuis en de gang neve de weduwe Pedro Blandino. Hij heeft het opgewonnen bij veste van 21 januari 1660, zoals wij hierboven reeds zagen. De omschrijving is dat het gelegen is naast notaris Johan Beerse huijs gen. ’t Sweert op deen en Jan Niclaes Keijsers huijs gen. St. Huijbert op dandere zijde. Noord de weduwe Blandino en voorts moet alles blijven zoals Juffr. Elia van Dunne ,weduwe van Dr. Frederick van der Mie, toebehoort heeft en haar bij doode van haar moeder Martine van der Eijgen is toegecomen. De verkoopsprijs is 4400 gld.19 Johan Wils was geen onbekende van de familie. Gedoopt te Breda in januari 1613 in de rk kerk aan de Brugstraat huwde hij op 27 november 1636 met Perina van Bernagien, dochter van de brouwer Cornelis Goos van Bernagien en Maeijke Henrick Cornelis van Dun. Hij was een zeer vermogend man en behoorde tot de katholieke elite van Breda. Naast zijn apotheek aan de Grote Markt bezat hij nog diverse huizen in Breda, landerijen en moeren voor de turfwinning. Samen met Johan de Wijse, gehuwd met Ida van Ruckphen was hij ook eigenaar van hoeve, huijsinge en landerijen van Grimhuijsen in Ulvenhout. Hier liet hij illegaal de pastoor van Ulvenhout zijn godsdienst oefeningen houden tijden de 80 jarige oorlog. Hij stierf kinderloos op 2 oktober 1679. In zijn testament stond als bijzondere bepaling dat de dienstbode haar leven lang het huisje De Pomp mochtblijven bewonen, gelegen op de hoek van de Waterstraat. Hierna zouden de profijten van dit huis en de twee daarachter gelegen wooningen 50 jaar lang aangewend moeten worden ten behoeve van de armste en behoeftigste bloedverwanten.20 18 SAB R 537 f 11v, 21-­‐1-­‐1660 19 SAB R 537 f 33 , 5-4-1660 20 G.J. Rehm , De Bredasche Apothekers van de 15e tot de 19e eeuw

IXa. Elisabeth van Dunne, dr. van Jan van Dunne (VIIIa) en Martijntke van den Eygene, ged. te Geel op 26 sep 1598. Koopt de helft van hoeve onder Papenbrugge te Turnhout in 1642, SAT R 1031 1642 f 31v; 4-6-1642 Dionijs van Rucphen, griffier van het leenhof van Breda gehuwd met Elia van Bernagie en Gooswijn van Bernagie als voogd van zijn halve broer Cornelis van Bernagie daer moeder af was Jenneke van Dunne en Dionijs ook voor Andries de Wijse, brouwer in Breda als behoudt vader van de 3 nagelaten wezen wijlen Jan Henrick van Dunne, Jan Michiel van de Avoirt, ook brouwer te Breda gehuwd met Adriana Jan Henrick van Dunne en Franchois van Rijckevorssel daer moeder af was Cornelia Henrick van Dunne en Joost van Berckhout,maior op Loevesteijn en Jan van Burckhout broers van halve bedde en mombers van de kinderen wijlen Willem Burckhouts kinderen van de nabedde daer moeder af was Adriana van Dunne. Blijkens de procuratie voor Jan Camphuijs notaris op 15-6-1642 en Anthony van Looy op 18-11-1641 beide notaris te Breda verkopen zij Elisabeth van Dunne,weduwe Mr. Philip Cleijmans de jonge,hun halve hoeve die zij zijn aangekomen bij delinge tegen voirschr. cooperesse gelegen onder Papenbrugge, uitgezonderd een stuk heide dat verkocht is aan Mr. Nicolaes Pauwels, schout in Gierle, Elisabeth trouwt te Turnhout op 19 jan 1620 met Mr. Philip Cleymans, notaris, woont in het huis “Schild van Turnhout “ in Geel in 1622, Philip Cleymans koopt huis met brouwerij te Turnhout in de Potterstraat in 1629 SAT R 1030 f 25v. Philip is voor 1641 overleden. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelius, ged. op 22 nov 1623, (getuigen: Joannis van Dun en Joanna Pauls). In 1648 verkoopt zijn moeder Elisabeth obligaties met als doel de studies van haar 25 jarige zoon te bekostigen. IXb. Livinus van Dunne heer in Turnhout Rhode en Beerse, zn. van Jan van Dunne (VIIIa) en Martijntke van den Eygene, ged. te Geel op 19 jul 1601, licentiaat in beide rechten, overleden te Oisterwijk op 23 december 1655. Volgens mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in zijn boek Genealogische en Heraldische gedenkwaardiheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant deel II staat op pag. 120 dat in de oude kerk van Oisterwijk een grafzerk aanwezig was van Livinus en zijn vrouw Angela. De tekst vermeldde; Hier leyt begraven Juffrou Comans huysvrou van de Heer Van Dun sterft 26 Maart 1632. De Heer Van Dun obiit 23 Décember 1655. Juffrou Van Cannaert geboren Van Dun sterft 5 Februari 1660. Ook een grafzerk was er aanwezig met de tekst; Hier leggen begraven Adriaen Comans, president dezer vrijheyd, sterft den 13 May 1595 en Alijda Geraerds de Bont sijn huysvrouw, sterft den 15 Juny 1625. Ook hingen er volgens van Treslong 14 wapenborden in de kerk waaronder het alliantiewapen Cannaert X Van Dun met tekst obiit den 5 februari 1660. Het wapen Cannaert is gedeeld; I. op zilver vijf groote aaneengesloten roode spitsruiten ; Van Dun is op rood drie zilveren rozen met groene stengels en bladeren. Eveneens aanwezig was het alliantiewapen Van Dun X Comans. Doorsneden: boven op goud een rode lelie : beneden drie drielingsbalken. Obeiit den 26 Maart 1637 (32?) Vervolgens het wapenbord met het wapen Van Dun. Obiit den 23 December 1655. 93

Ook nog een wapenbord met op goud drie roode rozen. Obiit den 7 January 1667. Nog een wapenbord met het alliantiewapen Comans X De Roy; Op rood drie palen van vair met en gouden schildhoofd, beladen met een zwarten barensteel. In ovaalvorm. Met tekst Juffrouw Johanna de Roy, weduwe van de Heer Adriaan Comans, obiit den 3 february 1670. Koopt recht van vondt te Turnhout in 1632, SAT R 1030 f 42, 1632; Levinus van Dunne koopt van de moeder van het gasthuys van Turnhout, Anna der Kinder, het recht van vondt over de halve vierschaar van Hilvarenbeek onder de hertoge en de dorpe van Goirl. Koopt acker te Turnhout in 1635, SAT R 1030 f 48, 16-10-1635; Levinus koopt acker achter de oyvaersnest, zuid Mr. Johan van Cauwegomme. Heeft leenhof met leenmannen of laten te Turnhout in 1651, SAT R 1030 f 26 van 1629, f 4 van 1631, f 51 van 1631 en f 11v van 1632.; Op al deze pagina's worden leenmannen en laten genoemd onder de hove van heer en mr. Levinus van Dunne resorterend onder de vrijheijt van Turnhout. Bij deze personen wordt ook zijn zwager Mr. Philip Cleijmans genoemd. In het boek "Turnhout de hoofdstad der Kempen"van A.F.J. de Laet, onderpastoor van Neerheylissem, staat op 130 een opsomming van leengoederen. Hierbij staat ook het gehucht Rode onder Oud-Turnhout. Dit leenhof behoorde oorspronkelijk de familie de Rode. De Heren van Rode waren leenmannen van de hertog van Brabant. 94 In Taxandria Nieuwe reeks LXXII pagina 177 wordt Livinus vermeld in maart 1639 als buurman van Kanunnik Geerlincx in Turnhout. Het huis met hof van kanunnik J.Geerlincx was gelegen in de Corte straet waar men naar Oosthoven ging. Het werd begrensd in het oosten door heer en meester Lemnius van Dunne,in het zuiden door Goyvaert Loockermans, in het westen door de kinderen Cornelis Verhofstadt en in het noorden door de straat. Hij huwt te Oisterwijk op 29 mei 1631 met Angela Coomans, dr. van Mr. Adriaan Coomans (schout van Oisterwijk en licentiaat in beide rechten) en Johanna de Roy, geb. te Oisterwijk op 20 sep 1609, ovl. te Oisterwijk op 26 mrt 1643. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Martina Angelina, ged. te Oisterwijk op 17 mrt 1632, ovl. op 5 feb 1660, volgt Xa. Xa. Martina Angelina van Dunne, dr. van Livinus van Dunne (IXb) (licentiaat in beide rechten) en Angela Coomans, ged. te Oisterwijk op 17 mrt 1632, dame van Turnhout, Beerse en Rode, ovl. op 5 feb 1660, kerk.huw. te Oisterwijk op 24 jan 1654 met Engelbert Frank Cannart D"Hamale, zn. van Mathias Cannart D"hamale en Johanna van Brouchoven, ged. te Loon-op-Zand op 19 mei 1629, vendrich in spaense leger, ovl. te Antwerpen op 18 sep 1665 en begraven in Massenhoven. Engelbert werd ook eigenaar van het huis Broeckhove in Beerse. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Mathias, ged. te Oisterwijk op 28 okt 1654, heer van Turnhout,Beerse en Rode. 2. 3. Livinus Adrianus ongehuwd, ged. te Oisterwijk op 27 sep 1658. Erard jong overleden, ged. te Oisterwijk op 5 feb 1660.

IXc. Aleth (Eylken) van Dunne, dr. van Jan van Dunne (VIIIa) en Martijntke van den Eygene, ged. te Geel op 9 okt 1604, wordt ook Elia genoemd. tr. met Fredericus van der Meye, medicus, ovl. tussen 1630 en 1638. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Joannes Baptist, ged. te Breda, ged. op 4 aug 1627. 2. Wilhelmus, ged. te Breda op 16 jun 1629, (getuige: Joanna van Dun,Elisabeth van Dun). 3. Philippus, ged. te Breda op 25 mei 1633, (getuige: Livinus van Dunne). R1031 f 39 Turnhout 11 aug 1643, zij bezit een dries van 140 roeden in de molengriende. Koopt land te Baerle in 1644, SAB R 794 f 206, 1-10-1644; Lodewijk van Couwegom, deken van den capittel van H. Dymphna binnen de vrijheit van Geel ende juffr. Elia van Dunne, weduwe Frederick van der Mei volgens de nieuwe ordonantie van 1597 kopen uit 'sheerenhant land de Heijninge toebehorend hebbend de erfgenamen van Peter Lenaerts aen de Reuth om te verhalen een rogrente van 4 loopen verachterd van 1629 tot 1639, VIIIb. Henrick Cornelis van Dunne, zn. van Cornelis Jan Henrickxz van Dunne (VIIa) en Aleth Lemmens, geb. circa 1566, brouwer int Ossenhooft opt Ginnekenseyndt. Overleden te Breda op 30 jul 1631. Volgens G.A.Breda R 815 fol.11 1590 is Henrick 24 jaar. Zie ook G.A.Breda R 771 fol. 254. Op 11-12-1585 poorter van Breda; borg is Cornelis Janssen Fray en als beroep van Hendrik Cornelis wordt huyvetter vermeld. Henrick huwt met (1) Adriana Petri Janssen Frayen, dr. van Peeter Janssen Frayen (schoenmaker) en Jehenne Jan Wagemaeckers, ovl. te Breda op 31 okt 1604. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Cornelia Henrick, ged. te Kerk Brugstraat op 8 sep 1586, ovl. voor 1627, volgt IXd. 2. 3. Johannes Hendrick (Jan), ged. te Breda op 25 apr 1588, ovl. te Breda op 5 jan 1639, volgt IXe. Peter 1645 tot 1663 pastoor Rethy, ged. te Breda op 4 jan 1590, pastoor in Rethy en daarvoor in Moergestel, Petrus was eerst bestuurder van de de nonnen van Catharinadal in Breda. In 1628 pastoor te Tongerloo en kwam in 1645 naar Retie. Ovl. in de abdij van Tongerloo op 23 apr 1664. 4. Maria Hendrick (Maeijke), ged. te Breda op 12 jan 1592, ovl. te Breda op 18 aug 1624, volgt IXf. 5. Adriana, ged. te Breda op 3 feb 1594, ovl. te Breda op 30 jan 1668, volgt IXg. 6. Cornelius, ged. te Breda op 3 okt 1595, ovl. te Breda op 10 nov 1602. 7. Cornelius zie R517 fol196v, ged. op 18 okt 1599, ovl. circa 1630. 8. Johanna Hendrick Cornelis (Jenneke), ovl. te Breda op 27 mrt 1631, volgt IXh. Vordering van 19 veertel rogs te Chaam in 1587, SAB R 488 f 115v, 15-6-1587; Adriaen Adriaen Goderts ,tot Snijders Chaem wonend ,verklaart dat tot voldoeninge eendeels en in mindernisse van de huur van 95

de stede nabeschreven, hij schuldig is Henrick Cornelis van Dunne en ook voor deze zijn broer en zuster 19 veertel rogs, goed en rustbaar op Lichtmisse in de jaren 81 en 82. Dit ter zake van de huur van de stede tot Snijders Chaem die Adrisaen Adtriaen Goderts huurt van de weeskinderen wijlen Adriaen Aert Andriessen en de rogpachten en chijnsen daer jaerlijcks uitgaende tot zijne last genomen heeft. Te voldoen en te betalen na uitwijsen van de bescheijde. Te leveren en te betalen de 19 veertel rogs de voirschreven Henrick binnen Breda en volgens de mate van Breda op St. Laureijsdage. Verbindend daarvoor te waarborge 2 trekossen, de ene swert en de andere root met een wit sterken voor ’t hooft. Huyvetter of schoenmaker in 1591, SAB r 492 f 118, 16-8-1591; Het gilde van de huyvetters en schoenmakers,samen 13 personen, verklaren namens hun deken Cornelis Jan Fray dat zij de schorsmolen mogen blijven gebruiken. Lid is Henrick Cornelis van Dunne. En om Maurits van Nassau voor het onderhoud te verzekeren verklaren zij zich met hun goederen hiervoor garant te stellen SAB R 492 f 120; Zelfde personen en nu genoemd met Jenneke Jan Jansdr. weduwe Peter Jan Fraye met zwager Henrick Cornelis van Dunne, verklaren dat zij de schorsmolen zullen blijven gebruiken. Heeft vordering in Snijders-Chaam in 1591, SAB R 492 f 95, 11-6-1591; Adriaen Adriaen Goderts te Snijders-Chaam wonend is verschuldigd Henrick Cornelis van Dunne ingesetene van Breda 40 veertelen rogs. Onderpand zijn 2 peerden, de een root met een witte bles oud 4 jaar en dander swartbruin ook met een bles oud 8 jaar en nog 2 koeijen deen root en dander swart. 96 Opwinning namens Johan van Couwegom te Chaam in 1594, SAB Chaam R 769 f 215v, 29-11-1594; Henrick Cornelis van Dunne koopt namens Johan van Couwegom stede te Chaam opte Wijschoot, toecomende de erfgenamen Adriaen Matheus Embrechts voor het verloop van 12 lopen rogs. Koopt brouwerij in 1594, SAB R 495 f 175v, 12-10-1594; Henrick Cornelis van Dunne ingesetene van Breda koopt van de weeskinderen Belgiaerts het huys genaamd 't Haveloopen metten brouwgesonken, gelegen opt Ghinnekenseijnde neven Jan Joris Andries huys genaamd den Raephoeck opte noortsijde en Mathijs Martens erfgenamen huys,genaamd de Halfmaene opte zuydzijde, achter westwaerts comend aen de rivier oft merck. Het huys was gekocht van de weeskinderen Godert Cornelis Belgiaerts x Anneke Jan Hendrick Dyrven die het gekocht hadden van wijlen Willem Henrick Michiel van Bregt x Jehenne Andriesdr. De koopsom was 850 kgld. te voldoen in 3 termijnen. De laatste is betaald op 9-1-1597. Het huis wordt later Ossenhooft genoemd. Woont in huis van kinderen van der Vleuten, dat hij daarna koopt te Breda in 1594, SAB R 158v, 12-8-1594; De erfgenamen van wijlen Peter van der Vleuten x wijlen Cornelie van der Veken zijn schuldig Mr. Jan Buycx 472 kgld. en verbinden hiervoor hun huis in de Eijndpoortstraete daer Henrick van Dunne tegenwoordig woont. SAB R 512 f 141, 17-10-1613; De erfgenamen van der Vleuten verklaren dat zij over lange verkocht hebben Henrick van Dunne het huis De Gortmolen in de Eijndpoortstraete. Van Dunne verklaart dit niet te zullen betalen voor hij van

voirschr. huis Heer en Meester is. Hij ligt n.l. in proces tegen de weduwe van Jan Buycx. In de akte is opgenomen dat hij het huis niet hoeft te kopen als hij dit proces verliest. Koopt zijn onderpand te Baerle in 1596, SAB R 792 f 125v, 29-6-1596; Henrick Cornelis van Dunne koopt uit 's-heerenhant zijn onderpand aen de Reuth. Koopt eenhoorn in 1601, SAB R 500 f 57, 28-3-1601; Henrick Cornelis van Dunne en Peter Peter van den Broeck (zijn zwager) kopen samen van Willem Jan van Herck,wonend Turnhout, een eenhoorn, wegende 13 pond. De eenhoorn berust nu bij captein Lambrecht Charles, die Adriaen Willems,visser buyten Dordrecht wonend hem verkocht heeft. SAB R500 f 66, 21-4-1603; Lambrecht Charles,gouverneur van Geertruidenberge zal Henrick Cornelis van Dunne en Peter Peter van den Broeck leveren den eenhoorn,gevonden door Adriaen Willems en Jan Gherijts, vissers van Dordrecht. Op de foto is de eenhoorn genaamd Narwal te zien. Lening verstrekt aan Adriaen van de Kieboom te Breda in 1603, SAB R 502 f 110, 6-8-1603; Henrick Cornelis van Dunne en Peeter Peeter van den Broeck verstrekken Adriaen Anthonis Peter van de Kieboom een lening van 108 kgld. Adriaen verbindt hiervoor zijn huis gen. de Backhoven aan de Veemerct neve het huis van de erfgenamen Peter Fraye. Koopt huys te Turnhout in 1607, SA Turnhout R 1026 f 300v, 16-7-1607; Hendrick van Dunne koopt van Jan Sijmons een huys en hof in de Herenthalsstraete daer wijlen heer Lucas Laureijssen,pastoor deser vrijheijt is uitgestorven. West 's-heerestraete en oost Claes Cornelissen brouwer. R1026 f 330, Hendrick koopt 3-4-1608 de helft van een wouwer die eertijds heer Lucas Laureijssen heeft toebehoord, gelegen achter de huysinge van de erfgenamen voirschr. Lucas. Zuid coopers erve,noord coopers erve en west Adriaen van Beeck. Koopt 2 hofsteden te Turnhout in 1608, SA Turnhout R 1026 f 329v, 3-4-1608; Hendrick van Dunne Cornelisz. van Breda ! koopt van Jan de Cock Sijmonsz. twee hofsteden samen en aeneengelegen in de Herenthalsstraete. Een heeft toebehoort de erfgenamen Willem Hermans en dander wijle Barbara Leijenborchs, comend beijde aen cooopers erve. Zuid een meulpat en hofstede van Hendrick Pauwels,west de Herenthalsstraete en noord Peeter Michiels gelaesmaecker. Volgens f 330 heeft Jan Sijmons de twee hofsteden dezelfde dag gekocht van Dierick Mattheus. Koopt hofstede te Papenbrugge in 1609, SA Turnhout R 1026 f 416, 11-12-1609; Hendrick koopt samen met zijn broer Jan een hofstede te Papenbrugge groot 500 roeden. 97

Verhuurt de brouwerij te Breda in 1612, SAB R 511 f 95v, 17-8-1612; Joost Everaerts, brouwer tot Breda x Maeijke Thomas Crols is schuldig Adriaen Groenewegen, coopman tot Delft, 1050 kgld. Hij verbindt hiervoor de brouwerij, ketelhuys als tonnen en alle andere gereetschap die hij is hebbende in de huysinge genaemt D'Ossenhooft Henrick van Dunne competerend. Kinderen verkopen huysinge te Breda in 1616, SAB R 515 f 156, 19-11-1616; Jan Henrick Cornelis van Dunne voor hemzelf, Cornelis Goossen Wijnant van Bernagien, brouwer als man van Maeijke Henrick Cornelis van Dunne, die mits haer sieckte niet conde compareren. Henrick Cornelis van Dunne zelf voor zijne kinderen Peeter, Cornelis, Adriaenken en Jenneke verkopen Cornelis Frans Cornelis van Rijckevorsel, timmerman, x Cornelie Henrick Cornelis van Dunne de 6/7 delen van de huysinge sijnde 2 woningen nu genaemt De Drie Suyckerbroden, de voirschreven vercooperen toegecomen van Adriana Peeter Jan Fraye hen moeder en Henrick sijne huysvrouwe. Kinderen verkopen land te Breda in 1618, SAB R 517 f 196v, 3-12-1618; Cornelie, Maeijke, Jan, Adriaentken, Jenneke en Cornelis, kinderen Henrick Cornelis van Dunne verkopen de gerecht helftscheijdinge van 3 bdr. land in de Santbergen daeraf de huysinge eertijds verbrand sijn. De kinderen aangecomen van hen moeder Adriana Peeter Fray. De wederhelft behoort de erfgenamen van Adriaen Stelaerts. De koper is Cornelis van Ghils. 98 Koopt stede uit 's-Heerenhant te Baerle in 1624, SAB R 794 f 40v, 14-6-1624; Henrick van Dunne koopt uit 's-heerenhant zijn onderpand achtergelaten bij wijlen Jasper Peter Cruysaerts om te verhalen een rente van 2 veertelen en 3 loopen rogs 's-jaers erfpacht die hij daarop heffende is en onbetaald staande van 1591 tot 1613. En daer niemand anders is gecomen is hij gevest op de stede. Koopt land in Chaam in 1627, SAB Breda r 771 f 141, 3-8-1627; Geertruy Jan Sijmons verkoopt hem 8 lopensaet land te Snijders-Chaam. Deze 8 lopensaet worden in1632 verkocht aan zijn zoon Jan door diens broers en zusters. Het zijn dan 1/5 parten. Eigenaar van bouwhoeve te Gilze in 1627, Volgens zijn testament was hij ook eigenaar van de bouwhoeve op de Doverijt te Gilze. Hij had deze gekocht in 1627. Koopt hoffstadt in Gilze in 1627, SAB R 666 f 115v, 19-10-1627; Geertruy Jan Sijmons, wed. van Peeter Hendrik Eyskens met voogd Huijbrecht Sprong en haar kinderen Adriaen, Jan,Lijnke en Geertruy Eyskens verkopen Henrick Cornelis van Dun een afgebroken hoffstadt,groot 2 1/2 bdr. gelegen op de Doofrijt te Gilze. Oost en zuid Adriaen Nelemans en west en noord 's-Heerestraete. Item nog een stuk heijvelt genaamd Het Staken, groot 1 bdr. gelegen daaromtrent. Te vrijen o.a. 14 lopen rogs aan de erfgenamen van Jan van Riel. Jan Henrick van Riel verklaart op 28-10-1637 dat Johan van Dun, brouwer, afgelost heeft de 6 lopen rogs die nog resteerden van de 14 lopen. SAB R 667 f 40, 18-5-1632; De erfgenamen van Henrick verkopen Jan Wouter

Anthonis 2 bdr. land opte Doofrijt te Gilze, oost en zuid Anneke Adriaen Nelemans. De verkoopprijs is 525 gld. SAB R 31 f 31, 10-2-1632; Erfgenamen wijlen Henrick Cornelis van Dun voor de helft en Anneke Adriaen Nelemans voor de andere helft kopen 6 veertel rogs die zij moesten uitreiken op de stede mette keette daarop, genaamd Janneke Nelemans stede groot 4á 5 bdr. opte Doofrijt te Gilze. Deze 6 veertel rogs waren gecalengeert (opgeeist) door Anthony Staijmans. Gevest namens de koopers is Jan Henrick van Dun. Koopt land in Chaam in 1628, SAB Breda R 771 f 161v, 28-7-1628; koopt land, heijde en beemden te Chaam int Broeck. Koopt afgebrande hofstede te Breda in 1628, SAB R 527 f 8, 7-4-1628; Henrick van Dun koopt uit 's-heerehant zijn onderpand is een afgebrande hofstede groot 8 lopensaet in de Lovensdijck, achtergelaten bij Jan Rombouts. Hij koopt tevens daeromtrent een stuk land van 3/4 bdr. toecomend de kinderen van Jan Mouwen op de Mol;engracht. en dit om te verhalen 't verloop van 12 rgld. 's-jaers op kerstavond te voldoen in 1622, 1623 en 1624. Hiervoor is nu aan van Dun hantvollinge (betaald) door Jheronimus Stoffel van den Poel. Kinderen verkopen huis te Breda in 1632, SAB R 528 f 60v, 8-5-1632; Kinderen van Henrick van Dun met namen genoemd ; Jan, de 3 onbej. kinderen wijlen Jenneke bij Wijnant van Bernagie, de 2 onbej. kinderen wijlen Maeijke bij Cornelis van Bernagie, de 2 onbej. kinderen wijlen Cornelie bij Cornelis Frans van Rijckevorssel en Willem Burckhouts, majoor op het fort Loevesteijn als weduwnaar van Adriana. Zij allen verkopen Francois Cornelis Franchoijs, olieslager, huijs eertijds genaamd 't Haverloopen en nu dÓssenhooff. Erfgenamen kopen 6 veertel rogs erfpacht te Gilze in 1632, SAB R 667 f 31, 10-2-1631; Cornelis Jan Cocx, wagemaecker in den lande van Schouwen tot Burgh, verkoopt erfgenamen Henrick Cornelis van Dun voor een helft en Anneke Adriaen Nelemans voor de andere helft 6 veertel rogs erfpacht uit stede mette keette daerop, genaamd Janneke Nelemans stede, groot 5 á 5 bdr. opte Dooverijt te Gilze. Dit omdat de coop van Anthonie Staeijmans is gecalengeert (niet doorgegaan) Gevest is Jan Henrick van Dun voor de andere erfgenamen. Erfgenamen verkopen beemd te Breda in 1632, SAB R 528 f 67, 18-6-1632; De erfgenamen van Henrick Cornelis van Dun verkopen Adriaen Henrick Oonincx stuk beemd van 1/2 bdr. in de Donck gelegen. Erfgenamen verkopen huis te Breda in 1643, SAB R 533 f 33v, 12-3-1643; Francois Cornelis van Rijckevorssel moeder af was Cornelia van Dunne, Jan Michiel van de Avoirt x Adriana Jan van Dunne, Johan Wils x Perijntke Cornelis van Bernagien, Dionijs van Rucphen, griffier van de leenhove van Breda x Elia Cornelis van Bernagien van wie moeder was Maria van Dunne, Johan Wils voogd ook van de nakinderen wijlen Jan Henrick van Dunne, Gooswijnus van Bernagien voogd van Cornelis wijlen Wijnant van Bernagien onmondige zoon daer moeder af was Jenneke van Dunne, Joost Burckhouts maior op Loevesteijn en Jan Burckhouts broeder van halve bedde en momber van Henrick Willem Burckhouts kinderen van de nabedde daer moeder af was Adriana van Dunne, 99

En Andries de Wijse x Anneke van Putte weduwe van Jan Henrick van Dunne Alle erfgenamen Henrick van Dunne verkopen Anthonis Anthonis van Wijck coopman huijs met hove en hoffstadt voor gemelde huijs aan de noordzijde. Gelregen in de stege genaamd De Koevoet in de Veter of St. Janstraete. Prijs 672 gld. De koop is afbetaald op 22-4-1648. Kleindochter vraagt inventaris uit zijn sterfhuis te Breda in 1657, SAB R 536 f 140, 25-6-1657; Anna Burckhhouts weduwe Philips van Nederveen, ambachtsheer van Rijswijk in het land van Altena vraagt de weesmeesteren de inventaris uit het sterfhuis van Hendrick van Dun, haar moederlijcke grootvader, geschreven op 15-2-1635. Zoon Johan en andere erfgenamen zouden teveel behouden hebben. 100 Geen eerlijke erfdeling ? te Breda in 1657, SAB R 536 f 140, 25-6-1657; Anna Burckhouts weduwe Philip Wilbort van Nederveen, was ambachtsheer van Rijswijck in het land van Altena, en de weesmeesteren van Breda, ingevolge het openen van brieve van mandamente van daechsel bij haar in de Rade van Brabant verworven op 12 oktober 1656, heeft doen dagvaerden reekeninge, relicte en bewijs van de sterfhuijse en goederen wijlen Henrick van Dun, haar moederlijke grootvader en van wijlen haar neve Huijbert van den Broeck. Dit omdat de weesmeesteren nooit hebben aanvaerd of hebben geadministreerd of zelfs penninge hebben ontvangen, maar dat de voornoemde Johan van Dun en andere erfgenamen dit onder hen hebben behouden volgens den staat onder hen berustende. Jan Michiel van de Avoirt x Adriana Jan van van Dun voordochter en voogd van de nakinderen en Dionijs van Rucphen, griffier, gehuwd met een dochter van Cornelis van Bernagien waarvan moeder was Jenneke van Dun verklaren de weesmeesteren schadeloos te stellen voor alles als blijkt dat zij tekort gedaan zijn. Henrick Cornelis van Dunne, kerk.huw. (2) te Weelde op 24 jun 1631 met Marie Michielsdr. van de Kieboom, geb. te Ravels. Herkomst Marie De herkomst van Marie Michielsdr. van de Kieboom is niet met zekerheid vast te stellen. Omdat het huwelijk in Weelde plaatsvindt lijkt het aannemelijk dat zij daar uit de beurt komt. Gevonden in de stamboom de Keijser inderdaad een Michiel van de Kieboom,die in 1589 pachter is van de gronden van de H.Gheesttafel van Weelde en woont in de wijk Leemputten. Deze Michiel zou omstreeks 1530 in Weelde zijn geboren. Er bestaat echter ook een Marie Michielsdr. van de Kieboom die gehuwd is met Jan Frans Stappaerts. SAB Not. 1113 f 258v, 11-9-1576 stellen Jan Frans Stappaerts x Marie Michiel van de Kieboom als hun plaatsvervanger aan Adriaen Anthonis Vingerhoets, stadhouder van de schout te Ghilze, om voor schepenen in Ghilze van de abdisse van Thorn haar ouden hof, de aanbestorven belangen van Marie vast te leggen. Het zijn een veertel rogs van Jan Woiuter Claes, een veertel rogs van Adriaen Jan Canters, 9 lopen rogs van de erfgenamen Adriaen Jan van Ghestel, 3 rgld. van Jan Adriaen Coomans en 3 kgld. van Cornelis Jansz. tot Donghen. SAB R 472 f 65v, 8-4-1567; Claude Michault x Elisabeth van den Wijngaerde verkoopt Jacop Adriaen Jacop van de Kieboom als oom en tot behoef van Wijerick, Jan, Willem en Marike wijlen Michiel Adriaen Jacop van de Kieboom zijn broers kinderen 2 stuks beemden in de Vught.

SAB R 477 f 126v, 23-1-1573; Jacop Adriaen van de Kieboom in deen partij Wijerick, Jan Frans Stappaerts x Marie, Jan en Willem tesamen in dandere partij verklaren de erfpachten te delen van Engele Jacop van Zonne de weduwe van Adriaen van de Kieboom, hun moeder en oude moeder was. Uit deze 2 aktes blijkt dat Marie gehuwd is tuusen 1567 en 1573. Het zou dan ook kunnen dat zij als weduwe van Stappaerts hertrouwt met Henrick van Dunne. Een 3e Marie Michiel van de Kieboom komt niet in aanmerking. Archief van de weeskamer nr. 197 van 11-6-1608 vermeldt dat Henrick Henrick Wilrijck, wonend Antwerpen, ook voor zijn broer Michiel een erfchijns van 3 Rgld. verkoopt die gekomen zijn van WIJLEN Marie Michiel van de Kieboom, zijn moeder. Uit dit huwelijk geen kinderen . IXd. Cornelia Henrick van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (VIIIb) en Adriana Petri Janssen Frayen, ged. te Kerk Brugstraat op 8 sep 1586, ovl. voor 1627, otr. te Breda op 15 mei 1609 met Cornelis Frans van Rijckevorssel, zn. van Frans Cornelis Marten van Rijckevorssel (mr. timmerman) en Anthonie Willem van Diependal, ged. te Breda op 13 mei 1585. Ovl. voor 1627. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Cornelius Franciscus, ged. te Breda op 9 jul 1611, Kerk Brugstraat. Franciscus Cornelis. Kinderen verkopen 2 woningen te Breda in 1627, SAB R 525 f 156, 20-9-1627; Henrick Cornelis van Dun, de moederlijke grootvader en Jan Frans van Rijckevorssel als vaderlijke oom, als de administratie hebbend van de goederen van de kinderen wijlen Cornelis Frans van Rijckevorssel daer moeder af was, Cornelie van Dun. De namen van de kinderen zijn Cornelisken en Fransken. Verkocht wordt een hof met zijne toebehoorte met 2 achterwoningen daer inne gestaen op of achter het Nonnenveld. Zuid diverse huizen in de Ackerstraete, west Henrick van Hijlaer, noord Lenaert de Haen en oost aen de erve van 6 woningen die de vercooperen behouden. De koper is Jan Perkijn Jansz. mineur ten dienste van zijne majesteit. De verkopers behouden de poort waardoor men bij de woning kan komen. De betaling is in 3 termijnen van 139 gld. SAB R 526 f 145v, 23-3-1629; Vercoopers ut supra verkopen ook huys en erve bestaande uit 2 woningen met de poortkamer boven de gang tussen dit verkochte huis en de 3 woningen die de vercoopers behouden. Gelegen aent Nonnenveldt. IXe. Johannes Hendrick (Jan) van Dunne, zn. van Henrick Cornelis van Dunne (VIIIb) en Adriana Petri Janssen Frayen, ged. te Breda op 25 apr 1588, brouwer. Overleden te Breda op 5 januari 1639. Jan huwt (1) met Maria Theodora Dircks van Berckel zie Ned. Leeuw blz.368, dr. van mr. Dirck Clemens van Berckel (advocaat voor het hof van Holland) en Josina Splinters. Zij overlijdt al in 1630 in Breda. Jaarlijks moet er op 14 maart een mis voor haar gedaan worden. Op 18-8-1630 heeft de kerk haar legaat ontvangen van haar man Jan Henrick van Dun. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Adriana Jan, ged. circa 1621, ovl. te Breda in 1668, volgt Xb. 101

2. Maria, ged. te Breda op 19 nov 1626 (getuigen: Joanna van Bernagie en Frederick van der Meij), ovl. voor sep 1639. 3. Cornelia, ged. te Breda op 21 sep 1628 (getuige: Petrus van de Broeck), ovl. te Breda voor sep 1639. Wordt poorter van Delft in 1621, Joannes Hendricksz. van Dunne x Marie Dirks van Berckel wordt in 1621 poorter van Delft. Hij is dan brouwer. Koopt brouwerij te Breda in 1626, SAB R 524 f 85, 11-8-1626; Cornelis Cornelis Ygrams als behoudt oom en voogd van de 4 onbej. kinderen wijlen Jan Godert Martens van Alffen daer moeder af was Franske Adriaen van Teteringen verkopen Jan Henrick Cornelis van Dun, brouwer, de huijsinge en brouwerij eertijds het Claverblat en nu De Vergulde Weerelt genaemd. De kinderen aangecomen van hen ouders. Daarbij wordt ook verkocht de erve bij voirschr. Jan Godert van Alffen eertijds gekocht van Peter Willem Snellen en waarop nu eensdeels de voirschr. brouwerij getimmert staet. De brouwerij staat in de Lange Brugstraete neve Sebastiaen van der Avoirt huijs en brouwerij genaemd Den Bril op de oostzijde. West aan de weduwe van Anthonis Claes Vermolen huisinge genaemd Den Bierwagen en nu De Drie Ruijten. Achter comend aan de rivier de Merck. Jan betaalt hiervoor 4000 rgld, af te betalen in 4 termijnen. De laatste is op 20-101629 afgelost. 102 Koopt hof bij zijn brouwerij te Breda in 1627, SAB R 525 f 22, 13-2-1627; Sebastiaen Jan Michiel Mercelis van der Avoirt, brouwer, verkoopt Jan Henricx van Dunne ook brouwer seecker plecxken van een hof gelegen achter het huys genaemt De Vergulde Weerelt, noordw aen de voirschreven Jan cooprs huys genaemt De Weerelt, west naar den hof van de Eijntvogel, zuid naar de marck. Achter het huys loopt ook nog een gang comend achter het huys De Brille staende oostelijk tegen het huys van Peeter Ansems, cuyper. Deze hof wordt verkocht op 21-4-1671 SAB R 540 f 154v door Francois en Johan van Dunne, Geertruydt Jan Michiel van de Avoirt x Willem Cluyters, brouwer en de 3 minderjarige kinderen wijlen Jan Michiel van de Avoirt daer moeder af was Adriana van Dunne, met name Jenneke, Marie en Jan. Alle als erfgenamen van Catharina van Dunne, religieuse te Antwerpen.Zij allen verkopen Johan van Riethoven, brouwer, hof en erve De Hof grenzend aen brouwerij De Weerelt. Prijs is 377 gld. Borg voor pacht van de windmolen te Breda in 1627, SAB R 525 f 154v, 27-8-1627; Jan Henricx van Dunne, brouwer in De Weerelt en Cornelis Henricx van Meerl, brouwer in De Witte Hant, bekennen dat Adriaen Jan Rombout Sgrauwen en Niclaes Adriaen van Overvelt, ook brouwers, hen gestelt hebben als borg voor de pacht die Wijnant van Bernagien,ook brouwer, heeft aangegaan van de wind, water en rosmalens binnen Breda voor de termijn van 3 jaar. Koopt huis en brouwketel te Breda in 1627, SAB R 525 f 128v, 12-6-1627; Jan Henrick Cornelis van Dun, brouwer, debet Thomas Adriaense (Francken) x Sara van Meldert 950 Rgld. wegens de koop van het huis De Drije Ruijten in de Lange Brugstraete. Het huis heette eerst Den Bierwagen. Tevens koopt Jan hierbij ook de in het voorhuis gelegen brouwketel en bierback.

SAB R 526 f 64, 29-7-1628; Uit deze akte blijkt dat Jan voor de aankoop van het huis en brouwerij De Drije Ruijten 250 rgld. geleend heeft van Elisabeth Willem van de Voorspoelt, weduwe van Henrick Anssems In de marge staat dat Heijlke Henrick Anssems verklaart dat Jan Henrick Cornelis van Dun de schuld heeft afgelost op 7 mei 1630. Koopt beemden te Breda in 1627, SAB R 525 f 160, 9-10-1627; Jan Henrick van Dun, brouwer, koopt van Peter Henrick Beris 1/2 bdr. beemden. Vordering voor geleverd bier te Breda in 1631, SAB R 527 f 80, 27-2-1631; Jan Henricx van Dun, brouwer heeft een vordering van 800 gld. op Christiaen Jan van der Weijer voor geleverde bieren aent Liggend Hert aen de Veemerct. Leentransport te Brussel [België] in 1631, SAB Nr 1 Varia Nr. 122; 1-9-1631 ;Leentransport voor het leenhof van Brussel door Jan Henricx van Dunne ten behoeve van Robert Dandelot van een beemd groot 1/2 bdr. driesland,genaamd den Briel te Lokeren onder Tunhout,. Vordering van 250 rgld. te Breda in 1632, SAB R 528 f 45v, 29-3-1632; Jan Henrick van Dun heeft een vordering van 250 rgld. op Jan Cornelis van de Venne, timmerman, wegens geleend geld. Dit bedrag is op 2-4-1635 afgelost. Krijgt onderpand op geleverd bier te Breda in 1633, SAB R 528 f 124, 15-4-1633; Aert Henricxsz, biercruyer, wonend opt Ghinnekenseijnde stelt zijne gehele huisraad als onderpand aan Jan Henricx van Dunne, brouwer, vanwege geleverde bieren. Heilige Gheestmeester te Breda in 1633, Verkoop brouwerij te Breda in 1634, SAB R 528 f 60v, 8-5-1634; Jan Henricx van Dun voor hem zelf als ook voor Cornelis wijlen Wijnant van Bernagien onmondige zoon daer moeder af was Jenneke Henricx van Dun. Jan van Rijckevorssel als oom van wijlen Cornelis Frans van Rijckevorssel onmondige kinderen daer moeder af was Cornelie Henricx van Dun. Jan Jan Wils, apothecaris, als man en voogd van Perijntken Cornelis van Bernagien ende in de name van Aeltken Cornelis van Bernagien sijne huysvrouwe suster, van welke moeder was Maeijke Henricx van Dun ende heer en Mr. Frederick van der Mie, doctor in de medicijnen alhier als gemachtigd van Willem Burckhouts majoor op het fort van Loevesteijn in huwelijk gehadt hebbende Adriana ook voirschreven Henricx van Dundr. ; Zij allen verkopen de meestbiedende Francois Cornelis Francois Olieslagers het huys eertijds Het Haverloopen en nu Dossenhooft genoemd. Vordering van 700 gld. voor geleverd bier te Breda in 1634, SAB R 529 f 14v, 2-3-1634; Hans Naters, weert in de Drije Coningen, bij de merckt alhier debet Jan Henricx van Dunne voor geleverde bieren de somme van 700 gld.Hij verbindt hiervoor zijn huys genaemt de Drije Coningen in de Gasthuysstraete naast huys De Leeuw en huys De Sterre van Jan Claes van Heusden. In marge staat dat Jan Michiel van de Avoirt,als voogd van de weeskinderen van Jan van Dun daer moeder af was Anneke Cornelis van Put, verklaart dat de weduwe van Hans Naters betaald heeft deze vordering op 24 april 1649. 103

Ontvangt geld voor 1 1/2 ton bier te Chaam in 1635, RAT 2106 R65, 1635; Hendrick Jacob van de Kieboom, voogd over onbejaarde kinderen wijlen Jan Geerden, betaalt Jan Henricx van Dun, brouwer in De Weerelt tot Breda 9 gld. 6 st. voor 1 1/2 ton bier. Verkoopt huis voor familie van zijn oom te Ulvenhout in 1635, SAB R 692 f 150v, 1635; Jan Henricx van Dun verkoopt namens de vaderlijke en moederlijke erfgenamen van Huybrecht Peeter van den Broeck aen Jan Jan Jan Ghijsbrecht de Jongh een hoffstede genaemt(niet ingevuld!) 2 bdr. te Ulvenhout, oost en noord Jans ander erve, zuid en west 's-heeren oft gebuerstraete. Prijs 700 gld. Koopt 2 1/2 veertel rogs erfpacht te Gilze in 1637, RAT Gilze R 667 f 95, 17-12-1637; Jan van Dunne brouwer te Breda koopt 2 1/2 veertel rogs erfpacht, uitgaande op stede opte Dovereijt van Anneke Nelemans. Heeft vordering van 1000 gld. te Breda in 1637, SAB R 530 f 118, 20-8-1637; Maria van Sutphen, weduwe van doctor Granius, is verschuldigd Jan van Dunne 1000 gld. Deze zijn op 20-4-1639 aan de weduwe Anna van de Put. Heeft 2000 gld geleend aan Henrick Godtschalck te Breda in 1638, SAB R 531 f 72, 21-5-1638; Henrick Godtschalck wonend Princeland debet Johan van Dunne, brouwer, 2000 gld. van goede geleend geld. In marge van 27-7-1641 verklaart Andries de Wijse namens Anneke Cornelis Putte dat deze de vordering heeft verkocht aan Maeijke Wouter Boudewijns. 104 Erfgenaam van Huijbert Peter van den Broeck te Breda in 1638, SAB R 531 f 5, 11-1-1638; Jan Henrick van Dun, brouwer voor hemzelf en als voogd van de kinderen wijlen zijn zussen Jenneke en Adriana als moederlijke erfgenamen wijlen Huijbert Peter van den Broeck verkopen samen met de vaderlijke erfgenamen een huis aan Cornelis wijlen Adriaen Biekens voor 400 gld. Dit volgens een akte van 27-11-1615. Leent geld aan Bastiaen Willems te Breda in 1638, SAB R 531 f 131v, 3-9-1638; Bastiaen Willems debet Johan van Dun 400 gld. geleend geld. Bastiaen verbindt hiervoor zijn huis De Rooij Deken op de Haeghdijck. leent 150 rgld. aan Anthonis Peeters te Breda op 15 mrt 1638 SAB R 531 f 28, Weduwe koopt hof te Breda in 1639, SAB R 531 f 233, 1-4-1639; Willem Snellen als buitenburgemeester verkoopt Anneke Cornelis Anthonis van Putte, weduwe Jan Henricx van Dun voor haarzelf en voor de achtergelaten kinderen soo voor als naer weeskinderen een hof achter de Karstraete. Weduwe heeft vordering voor geleverd bier te Breda in 1640, SAB R 532 f 43, 18-4-1640; Peeter Paridaens is schuldig Anna van Putte, weduwe Jan Henricx van Dun, brouwer was, 1900 gld. voor geleverde bieren. Als onderpand verbindt hij zijn huis De Wildeman opt Gasthuyseijnde. 3 nakinderen kopen rente te Breda in 1640, SAB R 534 f 313v, 23-8-1640; Henrick Willem Burckhouts, ook voor zijn zus Anna daer moederaf was Adriana van Dunne verkoopt Jan Michiel van de Avoirt als

voogd van de 3 nakinderen Johan van Dunne een rente van 12 kgld. In de marge staat dat Heer en Mr. Gerardus van Dunne, als enig erfgenamm van Jan Jan van Dunne verklaart datde rechten van deze 12 gld. aan hem zijn voldaan juni 1718. Weeskinderen hebben vordering voor geleverd bier te Baerle in 1647, SAB R 795 f 16, 19-3-1647; Daniël Buycx, secretaris van Baerle ten behoeve van de weeskinderen Jan Henricx van Dun saliger verweckt bij Anneke Put is schuldig de somme van 2100 Rgld. als reste van geleverd bier hem geleverd bij voirschr wijlen van Dun en Anne. In Marge staat 25-3-1667; Compareerde heer en mr. Francois van Dunne advocaat en Johan van Dun, brouwer tot Breda familie van Jan Henrick van Dun crediteur in desen hebben verclaert dat Marcus Pauli als executeur van het testament van Pieter Daniël Buycx voldaen zijn de somme van 2100 gld. Weduwe en weeskinderen hebben vordering te Breda in 1648, SAB R 534 f 178, 16-10-1648; Jan Michiel van de Avoirt, brouwer in De Weerelt, als voogd van de weduwe en weeskinderen Johan van Dunne heeft ontvangen 118 gld. van Willem Adolfs, biercruyer uit crachte van het opgewonnen recht van Aert Jansen,biercruyer, daer hij van Willem Adolfs de bierwagen of bierboom met consent van heerenmagistraat gekocht hadde. 3 nakinderen hebben vordering te Baerle in 1648, SAB R 795 f18v, 28-1-1648; Mechelina Peeter Wachmans weduwe Peter Jasper Cruysaerts is schuldig de 3 nakinderen Johan van Dun daer moeder af was Anna Corneis van Putte de somme van 940 gld. voor geleverd bier. I. M. Jan Michiel van de Avoirt bekent de 900 gld ontvangen te hebben als voogd van de 3 kinderen. Willem Adolfs, biercruijer betaalt de 3 nakinderen 118 gld. te Breda in 1648, SAB R 534 f 178, 16-10-1648; Willem Adofs heeft de bierwagen gekocht van de weduwe van Aert Janssen ook biercruijer. Het opgewonnen recht hiervan moet hij betalen aan Jan Michiel van de Avoirt, voogd van de 3 nakinderen Johan van Dunne. Vordering voor geleverd bier door weduwe en weeskinderen te Breda in 1650, SAB R 534 f 293, 4-10-1650; Peeter Wouter Paridaens, bode deeser stadt op 'sGravenhage, debet Jan Michiel van de Avoirt als voogd van de weduwe en weeskinderen Jan van Dun 571 gld. en 16 st. voor geleverde bieren. Hij verbindt hiervoor zijn huis De Wildeman opt Gasthuyseijnde.West het huys de Hulsboom en oost het huys De Drie Claverbladen. Weduwe koopt huis De Clock te Breda in 1651, SAB R 535 f 8v, 20-1-1651; Catharina Jans van Poppel met notaris Drabbe verkoopt Jan Michiel van de Avoirt als voogd van de weduwe en de drie nakinderen Jan van Dunne een huis en pleintken genaemt De Clock aen de Vismerckt neve huys genaamd De 3 Astonnen en ook nog de helft van het huys De Doorne Croon daer achter aen gestaen en uytcomend aen de Havermerckt. Erfgenamen kopen huis te Breda in 1651, SAB R 535 f 46v, 20-5-1651; Adriaen van Rijen, lasthebbend van de erfgenamen Jan Henricx van Dun en Anna van Put, koopt uit 's-heerenhant huysinge opt Ghinnekenseijnde In seeckeren gang genaemt achter De Roypoort toebehorend Anthony Peeters. Dit vanwege geleverde bieren. In 1698 is dit huis nog in bezit 105

van de familie; SAB R 553 f 110; Catharina Maria de Wijse heeft rente afgelost aan Cornelis Vereijck, schepen desr stad, uit en op haar huys aan de westzijde van het Ghinnekenseijnde in de ganck agter de Roypoort aldaer. Nakinderen verkopen wooningen te Breda in 1653, SAB R 535 f 178v, 10-5-1653; Jan Michiel van de Avoirt, brouwer, als voogd van de nakinderen Jan Henrick van Dun. de weeskinderen Cornelis Biekens en Jenneke Cornelis van Putte weduwe Peter Jan van Poppel verkopen Johan van Ghilse 6 wooninge oft cameren opt Gasthuijseijnde in de Doelstraete. West de Doelstraete. Kinderen verkopen beemden te Breda in 1664, SAB R 538 f 117, 2-12-1664; Juffr. Adriana van Dun, advocaat Francois van Dun en Johan van Dun, brouwer, verkopen als erfgenamen van Johan Henricx van Dun aan Thomas Jan Wagemans op de Molengracht wonend, halve bdr. beemden in de Crogten achter het Belcrums bosch. Zijn 2 zonen verkopen huyske te Breda in 1665, SAB R 538 f 186, 1-12-1665; Franchois van Dun, advocaat, en Johan van Dun, brouwer, verkopen als erfgenamen van Jan van Dun en Johanna van Putte, hen vader en moeder saliger. een huyske in de Nieuwstrate aan Cornelis Franssen, craenkint Het huiske is op 10 mei 1641 gekocht door Andries Jan Geerit de Wijse, brouwer in de Vergulde Werelt. (hun stiefvader) SAB R 532 f 340. 106 Kinderen verkopen hof te Breda in 1671, SAB R 540, f 154v, 20-4-1671; Mr. Francois van Dunne, Johan van Dunne, Geertruij Jan Michiel van de Avoirt met man Willem Cluijters, brouwer en de minderj. kinderen Jan Michiel van de Avoirt daar moeder af was, Adriana van Dunne genaamd Jenneke, Marie en Jan. Idem nog Catharina van Dunne, religieuze te Antwerpen. Alle erfgenamen van saliger Johan en Adriana van Dun, hen vader, zuster en moeder was. Zij verkopen Johan van Riethoven, brouwer, een hof achter de Latijnsche Schole. Zuid de watersloot tussen deze hof en de Latijnsche Schole, noord het Merckske tussen de hof en de erve van brouwerij De Werelt, oost de gang van de Latijnsche Schole en west de watersloot lopend tussen deze en de brouwerij De Brouketel. Johannes Hendrick (Jan) van Dunne, tr. (2) met Anna Cornelis van Putte, dr. van Cornelis Anthonis van Put en Catalijn Jan Cornelis Cheeuws. Zij overlijdt in Breda op 4 april 1645. Uit het huwelijk met Jan heeft zij 6 kinderen. 1. Cornelius, ged. op 15 sep 1631, ovl. voor sep 1639. 2. Catharina, ged. te Breda op 13 dec 1632, ovl. te Breda voor sep 1639. 3. 4. Maria, ged. te Breda op 12 aug 1635, ovl. voor sep 1639. 5. Catharina, ged. te Breda op 17 sep 1637 rk Brugstraat (getuige: Cornelis Jois van de Kieboom (oom)), religieuze der st. augustinus-orde, ovl. Te Antwerpen Klooster der Oostmallen op 27 feb 1701. 6. Joannes, ged. te Breda op 30 apr 1639, ovl. te Breda op 27 jun 1684, volgt Xc. Koopt stuk erfs te Breda in 1639, SAB R 531 f 233, 1-4-1639; De schepenen van Breda verkopen Anneke Cornelis Anthonis van Putte, weduwe Jan Henrick van Dunne een stuk erfs achter de Franciscus (Francois) ongehuwd, ged. te Breda op 16 jul 1634, advocaat te Breda, studeerde te leuven 1654-1658, ovl. te Breda op 8 jun 1691.

Karstraete bij de Latijnsche Schole. Oost Jacob Boge en de gang behorend tot de schole, zuid en west de watersloot en noor de merck. Vordering voor geleverd bier te Breda in 1640, SAB R 532 f 20v, 17-2-1640; Abraham Isaack van Sweebrugge debet Anna Cornelis van Putte, weduwe Jan Henrick van Dun, in zijn leven brouwer, 300 rgld. voor een helft voor geleverde waren en de andere helft voor geleend geld. Vordering van 1900 rgld. voor geleverd bier te Breda in mrt 1640, SAB R 532 f 43, Peter Wouter Paradaens debet Anna van Putte, weduwe Jan van Dun, 1900 rgld. voor geleverd bier. Hij verbindt hiervoor als onderpand zijn huijs (taverne) De Wildeman opt Gasthuijseijnde. 3 nakinderen hebben vordering van 600 gld te Breda in 1648, SAB R 534 f 132v, 18-2-1648; De 3 nakinderen van Anna van Putte hebben een vordering van 600 gld. op Mr. Alexander Geens voor geleverd bier. Geens verbindt hiervoor zijn huis De Son oft Prinse Cardinael aan de groote merct. Geens bewoont ook dit huis. Nakinderen hebben vordering van 571 gld. te Breda in 1650, SAB R 534 f 293v, 4-4-1650; Peter Wouter Paradaens is verschuldigd Jan Michiel van de Avoirt als voogd van de 3 nakinderen wijlen Johan Henrick van Dunne daer moeder af was Anna van Putte 571 gld. voor geleverde bieren. Anna Cornelis van Putte, dr. van Cornelis Anthonis van Put en Catalijn Jan Cornelis Cheeuws, tr. (2) te Breda op 2 sep 1640 met Andries Jan Gerrit de Wijse, zn. van Jan Gerrit Aert de Wijse (brouwer in de Brouwketel) en Anna Jan de Jonghe, brouwer in de Vergulde Werelt. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Joanna Andries de Wijse ged. te Breda op 28 mei 1641. Xb. Adriana Jan van Dunne, dr. van Johannes Hendrick (Jan) van Dunne (IXe) en Maria Theodora Dircks van Berckel, geb. circa 1621, begraven te Breda in de Grote Kerk op 3 februari 1668 met lichten van de zerk van het familiegraf. Adriana huwt te Breda op 3 maart 1641 met Jan Michielsz. van de Avoirt, zn. van Michiel Mercelis van de Avoirt en Maeijke Adriaen Leijten, brouwer, poorter van Breda in 1641. Jan overlijdt 6 januari 1658 in Breda. Uit haar huwelijk met Jan 7 kinderen: 1. Geertruydt Jan Michiel, volgt XIa. 2. Maria Jan Michiel, ged. te Princenhage op 18 okt 1647, jong overleden, ovl. voor 1671. 3. Michaël, ged. op 23 nov 1649, ovl. voor 1671. 4. Joanna Jan Michiel, ged. te Breda Kerk Brugstraat op 11 jul 1651, ovl. te Breda op 28 jun 1680, volgt XIb. 5. Michaël, ged. te Breda op 9 nov 1653, ovl. voor 1671. 6. Maria, ged. te Breda op 26 jan 1655 (getuige: Michiel Sebastiaen van de Avoirt, Petronella van Bernagien), begijntje op begijnhof te Breda. 7. Johannes Franciscus, ged. te Breda op 1 mrt 1657, volgt XIc. Verkrijgt stede te Bavel in 1659, SAB R 695 f 104v, 11-8-1659; Adriana van Dun weduwe Jan Michiel van der Avoirt die brouwer was in Breda krijgt in eigendom van Bastiaen van Rethy de stede op de Eickbergh waaop Adriaen Cornelis de Bruyn woont.Anna Biekens heeft deze overgedragen aan de vorster van Rethy. 107

Verkoop huis De Engel te Ginneken in 1663, SAB R 695 f 203, 5-6-1663; Adriana van Dun weduwe Jan Michiel van der Avoirt en erfgenamen Adriaen Michiel van der Avoirt van welcke Jan en Adriaen moeder was wijlen Maeijke Adriaen Leijten en Adriaentke Anthonis Peter Monden weduwe Henrick Cornelis Meren verkopen Cornelis Cornelis Smolders huys De Engel 25 roeden aen de plaets te Ginneken. Dit is de later bekende herberg De Vrachtwagen en later Boerke genoemd. Koopt brouwerij te Breda in 1643, SAB R 533 f 9, 15-1-1643; Jan Wils x Pitronella van Bernagien, Dionijs van Rucphen, griffier van de leenhove van Breda, x Elida van Bernagien verkopen Jan Michiel van de Avoirt x Adriana Jan van Dunne de huysinge, brouwerij eertijds De Singel en nu De Fortuyn genaemt opte Haeghdijck neve de erfgenamen Adriaen Couwelaer genaemt De Son en erfgenamen Jan Verhoeven genaemt Het Wit Peerdeken op dandere zijde, achterwaerts comend aen de marck. De coopers wonen al in dit huys. Zij kopen ook nog van vercoopers een hof in de Gasthuysvelden achter de Haeghdijck over de Gampel achter de voirschreven huysinge en brouwerij gelegen. Oostw. Pieter van Bernagien, Zuidw. erve van de nieuwe straete aldaer te maecken, west Cornelis Jan van de Kieboom en noord aen de erve om de nieuwe kaye of straete te maken. Eigenaar van huis De Raepcoeck te Breda in 1648, Huis De Raephoeck was gelegen op de haagdijk naast het pand waar het oude mannenhuis gevestigd was.Nr 180,. 108 Verkoop stede door familie van der Avoirt te Bavel in 1669, SAB R 696 f 175v,8-3-1669; Familie van der Avoirt o.a. Jenneke, Maria en Jan en de kinderen Jan Michiel van der Avoirt daer moeder af was juffr. Adriana van Dun verkopen Joost Jan Mijs stede groot 1 1/4 bdr. op de Eijckbergh te Bavel daer de straete tussen loopt, oost en zuid 's-heerestraete, west Henrick Pauwel Vermolen. Prijs 1500 gld. Kinderen delen erfenis te Breda in 1693, SAB R 549 f 39, 18-3-1693; Geertruydt van de Avoirt x Willem Cluyters coopbrouwer, Maria van de Avoirt begijntje alhier, Jan Francois van de Avoirt en Ignatius van der Locht weduwnaar Jenneke van de Avoirt verdelen erfenis waarbij Geertruydt krijgt de brouwerij voorheen Den Engel, daarna De Fortuyn en nu De Witte Sterre genaemd. gelegen opte haeghdijck aen de zuidzijde neve het huys genaemd De Sonne oost en het huys genaemd Het Peerd In De Wieg west. Achter zuid aen de gampelvaert. XIa. Geertruydt Jan Michiel van de Avoirt, dr. van Jan Michielsz. van de Avoirt en Adriana Jan van Dunne (Xb), tr. te Breda op 8 apr 1668 met Willem Cornelis Cluyters, zn. van Cornelis Cluyters en Helena Willems, brouwer. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Johannes, ged. te Breda op 5 sep 1675 rk Brugstraat (getuige: Catharina Maria de Wijse). Johannes, ged. te Breda op 18 mrt 1677, koopman in wijnen, tr. (1) te Breda op 25 jun 1702 met Anna Maria van de Leur, dr. van Hendrick van de Leur en Lucia Rietmaeckers, ged. te Breda op 19 feb 1682, ovl. circa 1703. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) te Breda op 1 dec 1704 met Elisabeth Wouters. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Deelt 2 steden met zijn broer te Bavel in 1697, SAB R 699 f 186, 2-11-1697; Broers Willem en Christoffel Cluyters resp. brouwer en mr. schoenmaker delen 2 steden waarvan 1 ligt in Bavel en de andere in Terheijden. XIb. Joanna Jan Michiel van de Avoirt, dr. van Jan Michielsz. van de Avoirt en Adriana Jan van Dunne (Xb), geb. te Breda Brugstraat op 11 jul 1651, ovl. te Breda op 28 jun 1680, tr. te Breda op 3 mei 1676 met Ignatius van der Locht, steenhouwer, woont in het huis In Den Ijserman in de Lange Brugstraat Breda in 1702. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adriana Angelina, ged. te Breda op 4 mrt 1677. 2. Petrus Ignatius, ged. te Breda op 21 jul 1678. Ignatius van der Locht, tr. (1) te Breda op 9 mei 1667 met Christina Nederven, ovl. te Breda op 14 mei 1671. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Engelina, ged. te Breda op 4 mei 1668. Ignatius van der Locht, tr. (3) te Breda op 9 jan 1682 met Maria Petrus van Heusden, dr. van Petrus Bartholomeus van Heusden en Maria Speelbergen, ged. te Breda op 25 jun 1662, ovl. te Breda op 11 okt 1702. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Petrus Ignatius, ged. te Breda op 27 nov 1682. 2. Dominicus Arnoldus, ged. te Breda op 31 jan 1687. 3. XIc. Lucia Ignatius, ged. te Breda op 2 dec 1683 (getuige: Lucia van Heusden). Johannes Franciscus van de Avoirt, zn. van Jan Michielsz. van de Avoirt en Adriana Jan van Dunne (Xb), geb. te Breda op 1 mrt 1657, (getuige: Johannes van Dun), tr. te Ginneken op 11 nov 1691 met Catharina Jan de Jongh, geb. te Gilze. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Joannes Jan Jan, ged. te Bavel op 30 aug 1692. 2. Maria Jan Jan, ged. te Ginneken op 11 jan 1694. 3. Adriana Jan Jan, ged. te Ginneken op 23 feb 1697. 4. Xc. Joannes Jan Jan, ged. te Ginneken op 16 jan 1700. Joannes Jan Jan, ged. te Ginneken op 9 okt 1706. 5. Henricus Jan Jan, ged. te Ginneken op 10 feb 1703. 6. Joannes van Dunne, zn. van Johannes Hendrick (Jan) van Dunne (IXe) en Anna Cornelis van Putte, geb. te Breda op 30 apr 1639, brouwer in De Weerelt, overleden te Breda op 27 jun 1684. Jan huwt te Breda op 11 mei 1664 met Catharina Maria de Wijse, dr. van Gerrit Jan Gerrit de Wijse (zeepzieder) en Maria Hubertus Sprongh, geb. te Breda op 20 sep 1638, ovl. te Breda op 29 mrt 1705. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Gerardus Ignatius, ged. te Breda op 18 jan 1665, ovl. te Breda op 23 nov 1720, volgt XId. 2. Johannes Fransiscus Xaverius, ged. te Breda op 12 mrt 1665, ovl. te Breda op 18 aug 1665. 3. Hubertus, ged. te Breda op 27 jan 1668, ovl. te Breda op 4 sep 1671. 4. Anna Maria, ged. op 21 aug 1669, ovl. op 15 okt 1671. 5. Maria Anna, ged. op 25 mrt 1672, ovl. te Breda op 28 okt 1673. 6. Joanna Catharina, ged. op 31 okt 1675, ovl. te Breda op 12 jun 1688. 109

7. Jacobus Fransiscus, ged. te Breda op 20 jan 1681, studeert voor priester te Leuven. Laat grote erfenis na aan broer Gerardus in 1707, SAB R 562 f 112, 6-5-1707; Staat en lijst van erfgoederen nagelaten bij Heer Jacobus van Dunne onlangs overleden te Sluijs in Vlaanderen. 1) onder het markiezaat van Bergen op Zoom een schuldbrief van 845 gld. Ten laste van Cornelis van den Dries, voster in Hoeven. 2) Schulbrief van 150 gld. op dezelfde persoon. 3) schuldbrief van 150 gld. op Wouter Wouter Buijs. 4) hlft van een huis met achterhuis en backhuis te Hoeven. 5) 12 gemeten land daaromtrent gelegen. 6) 375 roeden land in Stevensberg Hoeven. 7) 596 roeden land gelegen daaromtrent 8) 400 roeden land ook daar gelegen. 9) 725 roeden land aan het Opperstraetje aldaar. 10) 7 gemeten land genaamd De Cleijnen Heckenblock 11) 4 gemeten land en weide gelegen als voor 12) 4 gemeten land genaamd De Lamsgors 13) Onder WERNHOUT schulbrief van 300 gld. ten laste van Cornelis Bernard Dirven. 14) Onder ZUNDERT 4 gemeten bos en heide 15) onder RIJSBERGEN de helft van de 13e cavel van een heiveld genaamd De Gouwbergen groot int geheel 2 bdr. 110 16) een halve bdr. heide 17) Onder HAGHE huis met aenstede schuere, kooie, stallinge en boomgaard groot 25 gemeten. 18) INT HOUT 2 gemeten weiland 19) 2 gemeten weiland aan de turfvaart. 20) 3 bdr. beemden en hooilanden in de polder van Oijendonck. 21) Onder EFFEN huis met schuur, hof en boomgaard groot 5 bdr. 22) anderha; lve bdr. weiland genaamd De Brugacker. 23) 5 bdr. land en bos. 24) 1 gemeten land genaamd De Teumel. 25) 100 roeden land genaamd De Cloet 26) halve bdr. beemden 27) 100 roeden heide genaamd De Lange Dongen. 28) 1 bdr. land genaamd Courage Stedeke. 29) onder BREDA 1 bdr. land omtrent de stadsvesten. 30) onder CHAAM een akker genaamd De Hooghacker 31) heiveld, niet nader omschreven. 32) beemden en heide genaamd De Veldekens int broeck 33) stuk land en bos genaamd Hijntkens land 34) onder GHILSE een rente van 2 1/2 veertel rogs op stede De Dooverijt 35) huis met schuere en boomgaard. 36) 40 roeden heide gelegen in de vroente 37) 40 roeden heide gelegen daaromtrent. 38) Nog stukken land daaromtrent gelegen van 100 en 430 roeden 39) Nog stukken land ook daar gelegen van 2 1/2 bdr. en 1 bdr. 40) onder OOSTERHOUT de helft van een rente van 3 gld. en 12 st. op een pand te Stuijvesant gelegen. 41) de helft van 3/4 parten van een rente van 5 gld. en 5 st. 42) de rente van 3/4 parten van een rente van 4 gld. en 10 st.

Dit alles gaat naar zijn enige erfgenaam Gerardus. Ovl. te Sluis in 1707. 8. Apollonia, ged. te Breda op 10 feb 1683, ovl. te Breda op 13 feb 1683. Deken van het brouwersgilde te Breda in 1667, SAB R 538 f 356v, 17-12-1667; Johan van Dun en Bartholomeus van Huijsen, dekens van het brouwersgilde te Breda verklaren dat de pacht van de bieren, zijnde 2897 gld,6 st. en 3 oort betaald is in 2 delen; het 1e deel door Carel van Renesse, maior deser stadt; betaalt 850 gld. Het 2e deel van 1997 gld. 6 st. en 3 oort door zijn vader Lodevicus à Renesse, professor in de theologie en predikant alhier. Er rest dan nog 70 gld. om rederenen gerenuteert. Uit fol 357v blijkt dat Lodevicus beschadigd borg was voor zijn zoon, de pachter van 's-lants impost over de bieren deser stadt. Carel moet zijn vader nu geven zijn meubele en huijsraet, hout silver en schilderijen. Verkoopt 1/4 part van huis te Breda in 1669, SAB R 539 f 227v, 20-6-1669; Johan en Cornelis de Wijse kooplieden en Catharina de Wijse x Johan van Dunne coopbrouwer en Johan de Wijse ook voor zijn broer Jacobus verkopen Govaert van der Horst Mr. timmerman het 1/4 part van huys De Drie Snoecken. Coopers hebben al 3/4 parten. 111 Borstbeeld Johan de Wijse Vordering voor geleverde waren te Breda in 1670, SAB R 540 f 90, 22-11-1670; Jacob Pauwel de Wael, schipper van Aerdenburgh, debet Johan van Dunne brouwer en Willem Cluijters ook brouwer 150 gld. voor geleverde waren. Hij verbindt hiervoor zijn 3 jaar oude cromsteven schuijt. Koopt huiske met 4 gemetten land te Effen in 1674, SAB R 728 f 124v, 16-11-1674; Johan van Dunne, coopbrouwer te Breda koopt van Jan Hendrick Adriaen van Boeckel een huijsken met boomgaer, groot 4 gemetten te Effen bij de Crabben. West en noord 's-Heerebaen. Met nog veel meer gronden daarbij gelegen. Koopt huis aan de Havermarkt te Breda in 1674, SAB R 540 f 373v, 25-6-1674; Anthonetta Janssen x Jacob Doremans verkopen Johan van Dunne huijsinge aan de Havermarkt op de hoek van de Wijdestege neve huis van Henrick Vertholen, marcktschipper op 's Gravenhage.

Leent 400 gld aan Jacob Dooremans te Breda in 1675, SAB R 541 f 35v, 28-12-1675; Johan van Dunne leent Jacob Dooremans 400 gld. Deze zijn afgelost op 15 maart 1690. Borg voor schipper te Breda in 1676, SAB R 541, 16-9-1676; Johan van Dunne is borg voor Leendert van Egmont, die verzoekt om in deze slechte tijd marktschipper te mogen worden op Gorcum. Hij moet hiervoor de magistraat 250 gld. betalen. SAB R 542 f 230, 4-10-1680; Lenaert Paulissen van Egmont, marktschipper op Gorcum is schuldig 400 gld. aan Johan van Dunne en verbindt hiervoor zijn huys De Drie Stockvissen bij de Vischmerckt naast De Pellecaen en daarnaast ook zijn kaeghschip. Koopt huis De Groote Son te Breda in 1676, SAB R 541 f 145v, 25-4-1676; Johan van Dunne koopt van Pauwel Warijn, als procuratie hebbend van Anthont Bongers, weduwe van Jacob van Wesel, zijn moeder, huijs De Groote Son voor 1025 gld. Het huis is gelegen in de St. Janstraat naast huijs “Het Eemerken mede Roomen “ en oost naast huijs De Cleijn Son waarvan het is afgescheiden. 112 Koopt stede in Effen in 1677, SAB Princenhage R 729 f 18, 2-8-1677; Johan van Dun,brouwer alhier koopt van de weduwe van de predikant in Hage, Johannes van Dabekers stede,huysinge en schuere,groot 5 à 6 bdr. bij Effen omtrent het Ramschoor,oost clooster van Vredenbergh, zuid Anthonie Peter Reijnvaen, west Jan Wouters erfgenamen en noord 's-heerenvroente SAB Princenhage R 728 f 65, 1672; Johan van Dunne, brouwer in Breda, crediteur van 200 gld. van zijn huurder op de hoeve te Effen. Huurder is Jan Henrick van Bocksel. Verkoopt huis te Breda in 1677, SAB R 541, 11-12-1677; Johan van Dunne verkoopt een huys opt Gasthuyseijnde in de Leystraete voor 680 gld. Koopt een gemet land te Princenhage in 1678, SAB R 729 f 52, 19-8-1678; Johan van Dunne, coopbrouwer, koopt een gemet land in Effen, zuidw. gelegen aan zijn ander erve. Verkopers zijn Adrientje Mathijs Allaerts gehuwd met Peeter Cornelis Oomen. Verhuurt huis te Breda in 1681, Notaris van Eijll, 9-7-1681; De broers Johan en Francois van Dunne verhuren aan Margriet van Eijll jonge dochter, het huis De Klock in de Vischmerctstraat. De huur is 150 gld. per jaar. Om van dieven bevrijd te zijn wordt huurderesse verplicht om het huis te voorzien van goede sloten en blinden aan te brengen voor de ramen in het voorhuis. Koopt huis Groenenberghe in de Molenstraat te Breda in 1682, SAB R 543 f 151v, 26-9-1682; Johan van Dunne, coopbrouwer, koopt huis Groenenberghe gelegen aan de oostzijde van de Molenstraat van de erfgenamen van Catharina Verschueren weduwe van Johan van Lantschot voor 2000 gld. De helft van de stal achter de wooning blijft behoren tot het grote huis van mr. Cornelis Damis, stadhouder en drossaard gelegen aan de Veemerckt waarvan het door een muur is gescheiden. Zuid grenzend met een hof aan het Oude Vrouwenhuis.

Maria Catharina de Wijse machtigt haar zoon Gerardus te Breda in 1688, Notaria van Bommel, 16-7-1688; Maria Catharina de Wijse, weduwe Johan van Dunne, coopbrouwster machtigt haar zoon Gerardus, advocaat, om al haar belangen te behartigen. Weduwe heeft vordering van 2000 gld. te Breda in 1693, SAB R 549 f 48, 5-5-1693; Peter Cleijssen debet Catharina Maria de Wijse 2000 gld. en verbindt hiervoor zijn 2 huysen en brouwerije, dene genaemt De Oranjeboom en de andere De Suyckerkist neven malcander gestaen aen de Vischmerckt. SAB R 556 f 65, in marge 18-3-1704; Pieter Cleijssen heeft afgelost een schuld van 1400 gld. die hij van Catharina Maria de Wijse geleend heeft op 25-4-1701. Hij verbond hiervoor zijn 3 huizen a) huis Jeruzalem op de hoek van de Corte Brugstraete en de Kerckstraet. b) Huis De Vergulde Eenhoorn aan de westz. van de markt en c) een huis aan de noordz. van de Nieuwstraet neve de Mosselvaert ofte marck. SAB R 556 f 78, Hij leent nogeens 400 gld. van Catharina Maria en verbindt dezelde huizen. Weduwe leent 1500 gld. aan halfbroer te Breda in 1693, SAB R 549 f 90, 11-11-1693; Catharina de Wijse leent haar halfbroer Pieter de Wijse 1500 gld. Deze verbindt hiervoor zijn huis genaamd De Vogel aan de zuidzijde van de Havermarkt. De lening is afgelost op 13-10-1697. Weduwe heeft vordering op schipper van Egmondt te Breda in 1696, SAB R 551 f 55, 3-11-1696; Catharina Maria de Wijse leent 300 gld. aan Thomas Pauwel van Egmondt voor de aankoop van een damkraegh schip, dat 3 jaar geleden in Haarlem is gebouwd. Weduwe heeft vordering van 1500 gld. te Breda in 1697, SAB R 551 f 97v, 16-1-1697; Johannes Goyaerts, vleeshouwer ende cooper van de huysinge, eertijds De Bonte Craeij en nu De Vergulde Keern genaemt, in de Tolbrugstraete naast huys van Cornelis de Wijse genaamd De Brandewijnketel aan de westzijde debet Catharina Maria de Wijse weduwe Johan van Dunne 1500 gld. en verbindt hiervoor bovengenoemd huys. In marge staat dat Mr. Gerardus van Dunne eenigh erfgenaam is van zijn moeder Catharina Maria de Wijse en zijn vader Johan van Dunne. Weduwe heeft vordering van 300 gld. te Breda in 1697, SAB R 551, 14-5-1697; Catharina de Wijse heeft een vordering van 300 gld. op Pieter Segeren mr. hoedemaecker die hiervoor zijn huis verbindt genaemt De Lanterne in de Lange Brugstraete op de zuidzijde. Weduwe heeft vordering van 300 gld. te Breda in 1698, SAB R 553 f 106, 23-7-1698; Catharina Maria de Wijse weduwe Johan van Dunne die coopbrouwer was, heeft een vordering van 300 gld. op van Egmont. Onderpand is een nieuw schip genaemt deijnopschuyt oft damkraeck. Het schip is geleverd 19-3-1693 door scheepmaker Peeter Jansen Lelieveld te Haarlem. Weduwe verkoopt huis op de Havermarkt te Breda in 1699, SAB R 554 f 40, 28-2-1699; Mr. Gerardus van Dunne verkoopt namens zijn moeder Catharina Maria de Wijse aan Thomas Pauwel van Egmondt, schipper, gehuwd met Anneke van der Locht een huis op Havermarkt. Prijs 1800 gld. Het huis is gekocht op 25-1-1674. 113

Weduwe verkoopt huis De Groote Son te Breda in 1699, SAB R 554 f 105, 23-7-1699; Gerardus Van Dunne verkoopt voor zijn moeder Catharina Maris de Wijse aan Sijke van Siebergen, weduwe van Quireijn Hessels vleeschhouwer voor 1700 gld. het huis De Groote Son en nu genaamd De Rijngraeff gelegen op de noordz. van de St. Janstaete oft Veterstraete. Neve het huis De Cleijne Son waarvan het eerder is afgesplitst. De verkooper aangecomen op 25-4-1676. Weduwe verkoopt huis te Ginneken in 1700, SAB N 316 f 455, 23-6-1700; Catharina de Wijse, weduwe Jahan van Dunne verkoopt Johannes Havermans, coopbrouwer, huis genaamd Het Eijndt van de Werelt dat gelegen is op de steenweg van Breda naar Ginneken. Zie hiervoor Engelbrecht van Nassau 1993-4 pag 377. Artikel van Ad Janssen. Weduwe verkoopt huis Cranenburg te Breda in 1700, SAB R 555 f 166v, 21-9-1700; Catharina de Wijse verkoopt Adriaen Aernout Lips, speckvercooper, gehuwd met Margo Beens huijs Cranenburg aan de oostz. van de Molenstraat, oost haar achterhuis dat zij behoudt, west de Molenstraat, noord de erve van de weduwe van oud stadhouder Cornelis Damis. Het huis is door haar vehuurd aan Peter van der Linden. Verkoopprijs 2100 gld. en het huis is haar aangekomen van haar man die het kocht op 26-9-1682. Bijzondere bepaling is dat de cooper in de zuidelijke muur een cosijn met een deur mag maken om over het erf dat zij behoudt en door haar poort een vrije uitgang te hebben in de Molenstraat. Ook paarden en beesten mogen erdoor maar geen karren of wagens. 114 Weduwe heeft vordering van 1400 gld. te Breda in 1701, SAB R 556 f 65, 25-4-1701; Catharina Maria de Wijs heeft een vordering van 1400 gld. op Pieter Cleijssen, winkelier, gehuwd met Catharina Barend Kerckhof. Hij verbindt hiervoor zijn huis op de hoek van de Corte Brugstraet en Kerckstraet. Item zijn huis De Vergulde Eenhoorn op de westz. van de markt. Item zijn huis aan de noordz. van de Nieuwstraet neve de mosselvaert. Kort daarna leent hij nog 400 gld. en nog eens 150 gld. De vordering is afgelost op 18 maart 1704. Erfgenamen Johan de Wijse verkopen hoeve te Teteringen in 1739, SAB R 590 f 191, 24-3-1739; De kinderen van Catharina Maria de Wijse zijn ook erfgenamen van haar broer Johan de Wijse. Zij verkopen in die hoedanigheid mede aan Josephus Jamaije, mr. chirurgijn, de hoeve met stede groot 10 bdr. op de Meerberg te Teteringen voor de prijs van 2500 gld. XId. Gerardus Ignatius van Dunne, zn. van Joannes van Dunne (Xc) en Catharina Maria de Wijse, ged. te Breda op 18 jan 1665, advocaat te Breda,studeerde te Leuven 1684, woonde Visserstraat 7 in Huis Bergaigne Zie hiervoor het boek” Het Geheugen Van Een Straat “ van Wim Hupperetz. Overleden te Breda op 23 november 1720. Zie de uitgebreidde beschrijving van dit huis in Bijlage 5. Gerardus huwt te Breda op 6 juli 1692 met Elisabeth Johannes van Riethoven, dr. van Johannes Cornelis (Johan) van Riethoven (coopbrouwer) en Catharina Cornelis van de Leur, geb. te Breda op 18 jan 1669, ovl. te Breda op 30 sep 1713.

Uit dit huwelijk 14 kinderen: 1. Catharina Maria Johanna, ged. te Breda op 27 mei 1693, ovl. te Breda op 14 aug 1693. 2. Anna Ida, ged. op 9 mei 1694, ovl. te Breda op 11 aug 1743, volgt XIIa. 3. Maria Francisca, ged. te Breda op 19 dec 1695, ovl. te Breda op 15 dec 1762, volgt XIIb. 4. Catharina Josepha, ged. te Breda op 13 jun 1697, ovl. te Meerle op 21 jun 1765, volgt XIIc. 5. Johannes Hubertus, geb. te Breda op 26 feb 1699, pastoor in Nieuwe Moeren, studie te Leuven afgerond in 1736, Norbertijn, Joannes Hubertus deed zijn professie op 13-1-1721 in de norbertijner abdij van Tongerloo. Hij kreeg daar de naam Alexander van Dunne. Van juni 1728 tot nov. 1737 kapelaan te Tilburg in de Heijkensche kerk. In 1737 benoemd tot paenitentiaris te Duffel. Op 26-2 1740 volgde zijn benoeming tot rector te Nieuwmoer. Hij overleed aldaar op 26-9-1752 aan een kwaadaardige koorts. Ovl. te Nieuwmoer [België] op 26 sep 1752. 6. Petrus Jacobus, ged. op 9 jul 1700, ovl. voor 26 mei 1723. 7. Elisabeth Cornelia, ged. te Breda op 1 okt 1701, ovl. te Breda voor 4 feb 1743. 8. Gerardus Johannes, ged. te Breda op 27 dec 1702, studeerde te Dowai, in 1723 verbleef hij in Rotterdam, Zijn erfenis bedraagt 3954 gld. te Breda in 1723, SAB R 580 f 94, 1-9-1723; Lijst van na te laten goederen van dhr. Gerardus van Dunne onlangs te Rotterdam overleden zonder kint oft kinderen na te laten. De lijst is door zijn zwager mr. Cornelis Ludovicus Montens ter secretarij gebracht. Vaste goederen 1) parceel land groot 2 1/2 gemeten aan de Molengracht, belast met een rente van 2 veertel rogs aan het gasthuijs van Groot Zundert. 2) parceel land groot 3/4 gemet onder Achtmaal. Daarnaast nog bezittingen aan schepenschuldbrieven en rentes. Totaal bedrag 3954 gld. Ovl. te Rotterdam in 1723. 9. Hubertus Cornelius studeerde te Leuven 1725, ged. te Breda op 10 nov 1704, rector te Dorst, onderpastoor te Vorsselaar, Heeft vordering van 1900 gld. te Breda in 1739, SAB R 590 f 137, 2-3-1739; Anthony Lemmens x Adriana Schou debet 1900 gld. Hubertus van Dunne. Hij verbindt hiervoor zijn huis genaamd Het Hamerken aan de oostzijde van het Ghinnekenseijnde. In marge; Afgelost op 2-9-1748 aan mr. Cornelis van Dunne ten behoeve van zijn broer. Ovl. te Oosterhout op 6 mrt 1755. 10. Cornelius Franciscus, ged. te Breda op 12 mrt 1706, advocaat, studeerde te Leuven in 1724, Heeft vordering van 250 gld te Breda in 1742, SAB R 592 f 149v, 14-12-1742; Laureijs Besems debet Mr. Cornelis van Dunne 250 gld. voor geleend geld. Hij verbindt hiervoor zijn huis aan de noordzijde van de Lange Brugstraat genaamd De Franse Pasie Afgelost op 11-12-1747. Erfgenaam verkoopt stede te Gilze in 1771, RAT 2804 R 43 f 49v, 21-9-1770; Mr. Cornelis van Dunne heeft testament gemaakt voor notaris Roelants te Breda. Hierbij is Cornelis Ludovicus Montens erfgenaam van een stede groot 2 bdr. op Valckenberghe onder 115

Gilze. Hij verkoopt deze stede aan Adriaen van Gestel. Los vel; Op 1-8-1770 heeft Adriaen van Gestel stede van 7 1/2 bdr. onder Gilze. Verkoop huis te Breda in 1797, SAB R 623 f 348, 7-8-1797; Notaris Oukoop lashebbend van 1) Stickers wed. Fabry 2) J.P. van Dunne te Leeuwarden getekend, 3) de Roy geboren Montens 4) Huybertus Montens wonend Geel, 5) Johannes Montens wonend Geel 6) J.H. van Dunne huysvrouw van Guillaume Tijssen. Zij allen verkopen Johannes Cornelis en Catharina Melis huysinge aan de zuidzijde van de Nieuwstraet, oost en zuid huysinge toebehorend Mr. Cornelis Bierstekers, west huys genaemt Scheveling en noord de straete. Zie pondboek N 457 en zoals Mr. Cornelis van Dunne is gevest op 3-3-1761, aangecomen van Gerardus Sprong volgens testament voor notaris Mirandolle 8-5-1794. Ovl. te Breda op 12 apr 1770, begr. te Meerle op 14 apr 1770. 11. Jacoba Johanna, ged. te Breda op 14 mrt 1707, ovl. in 1756, volgt XIId. 12. Franciscus Henricus, ged. te Breda op 6 okt 1708, ovl. te Breda op 4 dec 1766, volgt XIIe. 116 13. Henricus Martinus studeerde te leuven 1729-1730, ged. te Breda op 11 nov 1709, ongehuwd. Ovl. te Breda op 21 okt 1779. Heeft vordering van 400 gld. te Breda in 1728, SAB R 584 f 36, 6-10-1728; Martinus Moescops, mr. wever, debet mr. Petrus Gerardus Montens als voogd van Hendricus Martinus van Dunne een som van 400 gld. voor geleend geld en verbindt hiervoor zijn huis vanouts genaamd De Zon aan de noordzijde van de St. Janstraete oft Veterstraet. Afgelost op 12-10-1735. Verhuurt land te Fijnaert in 1738, SAB N 695 akte 66, 18-11-1738; Henricus Martinus van Dun heeft land in verhuur te Fijnaert. Testament te Breda in 1778, SAB N 878 akte 56, 24-12-1778; Weledelgeboren Heer Hendrick Martinus van Dunne wonend Princenhage maakt testament waarbij de kinderen van zijn neef, de Weledele Heer Mr. Johan Gerard Montens verweckt aan Vrouwe Catharina Johanna Adriana van Niel, Vrouwe van Zuydewijn en toesiender (voogd) haar vaderlijcke oom, de weledelgeboren Heer Cornelis Ludovicus Montens advocaat te Breda en over de kinderen van wijlen zijn broer saliger de weledelgeboren 14. Jacobus Josephus, ged. te Breda op 4 jan 1711, ovl. te Breda op 6 apr 1711.Heer Mr. Franchois Henri van Dunne verweckt aan Catharina de Jeger tot administrerend voogd Mr. Hubertus Montens te Geel en toesiender voogd Johan Franciscus Montens, roomspastoot tot Etten. Verkoopt huis voor de erfgenamen Hendrick van de Leur, de oude te Breda in 1697, SAB R 552 f 65, 5-12-1697. Mr. Gerardus van Dunne en Willem van Bommel, notaris, namens Adriaen van de Leur, coopbrouwer alhier, die ook voogd is van de 3 onm. kinderen wijlen zijn broer Hendrick van de Leur de jonge, die coopman was in wijnen, bij namen Maria Anna, Arnoldus en Cornelis. Item nog als last hebbend van juffr. Josina van de Leur, vrouw van voirschr. notaris van Bommel, van Marie en Anna van de Leur beide meerderj. dochters, van Johannes van Riethoven j.m. en Anna van Riethoven meerderjarig en voor Elisabeth van Riethoven, vrouw van voirschr. Mr. Gerardus van Dunne en eijntelijck van de heer Johan van Riethoven,

coopbrouwer als bij de testament van mons. Hendrick van de Leur den ouden in dato 9 september 1697 aangesteld voogd over zijn 2 minderj. kinderen Cornelis en Petrus van Riethoven van dewelck gelijck van de 3 voorgaande haeren broeder en zuster moeder was juffr. Catharina van de Leur. Alle tesamen als erfgenamen van Hendrick van de Leur den ouden verkopen Johannes Schoenmaeckers, winkelier alhier de huijsinge, packhuijs genaemt Den Werelt met gebruick van pleijn daarachter gelegen, ook met regenback en ook 't privaat pot selve pleijn staende, mitsgaders van de gangen uijtcomend in de Schoolstraet. Gelegen op de noordzijde van de Vischmarcktstraete op de hoeck van de Schoolstraet neve het huijs genaemd Den Bijl toebehorend Cornelia Schoenmaeckers, west, voirschr. Schoolstraet oost, de Havermarckt zuid en noord het packhuijs comend tegen het achterhuijs van de huijsinge Den Baars van Mathijs Goijaerts, vleeschhouwer. Voirschr. Hendrick van de Leur aangecomen van juffr. Anna Molemans, weduwe was van Cornelis Cornelis van de Leur. Zie ook aktes 5 augustus 1621 en 4 februari 1631. Heeft obligatie van 1500 gld. te Breda in 1698, Notaris van Bommel, 7-10-1698; Antonetta Willem Anssems, wonend Oudenbosch, heet een schuld van 1500 gld. aan mr. Gerardus van Dunne, advocaat alhier. Deze vordering is later bevallen aan zijn zoon Cornelis en door diens voogd Cornelis Ludovicus Montens op 4-10-1729 afgelost verklaard. Verkoopt huis De Groote Son te Breda in 1699, SAB R 554 f 105, 23-7-1699; Gerardus van Dunne verkoopt namens zijn moeder huijs De Groote Son en nu De Rijngraeff genoemd aan de noordzijde van de St. Janstraete voor 1700 gld. aan Sijke van Siebergen. Het huis is gekocht door zijn vader op 25 april 1676,. Verkoop huis te Breda in 1700, SAB R 561 f 14, 5-6-1700; Gerardus verkoopt Otto ten Voorde gehuwd met Elisabeth van den Bergh huijs De Doorne Croon aan de noordwestzijde van de Havermarkt en achter comend aan het achterhuis van huijsinge De Clock dat Gerardus eigendom blijft. Verkoopprijs 1400 gld. Als mede-erfgenaam verkoopt hij huis te Breda in 1703, SAB R 558 f 92v, 6-6-1703; Gerardus van Dunne advocaat en Willem van Bommel notaris verkopen namens de erfgenamen van Cornelis van de Leur de oude aan Jacobus Parquin, maeckelaer in granen, woonhuis met 2 plaatsen waar voorheen 2 oliemolens met paarden stonden. Gelegen over de haven genaamd Vlaanderen achter de Zoutstege. Verkoopt als mede-erfgenaam een huis te Breda in 1704, SAB R 559 f 53v, 11-3-1704'De erfgenamen van Anna Molemans, weduwe van Cornelis van de Leur de oude verkopen Cornelis Huijbrecht de Vos voor 1275 gld. een huis aan de westzijde van de haven tegenover de stadscraen,genaamd Het Wapen van Sibol neve het huis De Cleijne Schenckkan en nu genaamd De Croon van Adriaen Vorstenbosch noord en ook noord het huis van verkopers dat zij behouden. De erfgenamen zijn Adrianus van de Leur, coopbrouwer, kinderen van wijlen diens broer Hendrick en zijn weduwe Lucia Rietmaeckers. Josina van de Leur weduwe van notaris van Bommel. Maria Anna van de Leur bejaarde dr. Anthony Wittens gehuwd met Digna Schuermans waarvan moeder was Helena van de Leur. Anna van Riethoven en Gerard van Dunne gehuwd met Elisabeth van Riethoven. 117

Anna Molemans had dit huis op 11-3-1660 gekocht. De koper leent voor deze koop 600 gld. van Anna van Riethoven geestelijk dochter. Verkoopt brouwerij te Breda in 1705, SAB R 560 f 184v, 18-5-1705; Mr. Gerardus Ignatius van Dunne verkoopt Johannes Havermans en zijn vrouw Jacopmijntie Cornelis van der Heijden huijsinge, brouwerij, mouterij en erve, vanouts genaamd De Werelt met brouwketels,kuijpen en backen. Alsook huijsinge genaamd Den Bierwagen en daarna genoemd De Drie Ruiten met nog een huijske uitcomend in de gang naast huis De Meerman. Uitgezonderd de meubels en schilderijen die de verkoper voor zich reserveet. Alles gelegen aan de zuidz. van de Lange Brugstraete, oostw. aan huis van Franchois de Moni, chirurgijn en het water ofte Marck. West huijs De Meerman en erve Johan Biekens, noord De Lange Brugstraete. Dit alles volgens testament van Catharina Maria de Wijse, weduwe Johan van Dunne voor notaris van Eijll op 10 maart 1705. Verkoopt met schoonfamilie stede te Breda in 1706, SAB R 562 f 150 1706; Johan van Riethoven, coopbrouwer, Cornelis van Riethoven en Gerardus Ignatius van Dunne x Elisabeth van Riethoven als erfgenamen van Johan van Riethoven de oude verkopen stede met boomgaert 3 1/2 bdr. op de Emelenbergh aen de Cleyne Warande.Prijs 1190 gld. 118 Leent geld te Breda in 1706, SAB R 562 f 46v, 4-6-1706; Catarina Damis, weduwe Adriaen Evertsen, leent 400 gld. van Gerardus en verbindt hiervoor haar huis De Wiite Lelie en nu Het Wit Vercken gelegen aan de noordwest zijde van de Havermarkt. In marge staat dat de lening op 15 mei 1744 is afbetaald aan mr. Cornelis van Dunne. Erfgenamen van Riethoven verkopen stede en land te Breda in 1706, SAB R 562 f 149v, 30-11-1706; De erfgenamen van Johan van Riethoven zijnde Johan van Riethoven, mr. Cornelis van Riethoven en hun zus Elisabeth gehuwd met mr. Gerardus Ignatius van Dunne verkopen Adriaen van Woensel x Isabella van Heeswijk stede met huis, schuur, hof, boomgaard, saeijlant en dries, groot 3 1/2 bdr. op Emelenberg aan de Cleijne Warande bij de Crochten. Prijs 1190 gld. Idem aan dezelfde koper 1 1/2 bdr. beemden en bos in de Snoeijvught onder Teteringen. prijs 390 gld. Ook verkopen zij Adriaen Henrick Buijcx de helft van 2 parcelen saeijlant en weiland aan de Terheijdense weg. Prijs 225 gld. Erfdeling van schoonfamilie te Breda in 1707, SAB R 563 f 39v, 6-1-1707; Erfdeling tussen de kinderen van Riethoven na dood van hun vader. Op dat moment zijn nog 3 kinderen in leven n.l. Johan, Mr. Cornelis en Elisabeth gehuwd met Gerardus Ignatius van Dunne. Uit deze erfdeling blijkt dat wijlen Johan van Riethoven, coopbrouwer, een zeer vermogend persoon was. Het is alleszins de moeite waard om de verdeling per onderdeel te vermelden. Zoon Johan krijgt de 1e cavel bestaande uit; a) brouwerij en mouterij genaamd De Witte Gecroonde Handt, gelegen aan de oostzijde van de haven neve het huis dat dochter Elisabeth erft. b) Huis De Witte Sluijer gelegen aan de westzijde van de Halstraat naast huis De Roode Osch van tavernier Adriaen Faes. c) Schuur met 2 huiskens gelegen over de peckbrugge omtrent de 118

Gasthuisvelden. d) Huis De Drije Noote Boomen met pakhuis gelegen aan de oostzijde van de haven, noord huis dat dochter Elisabeth erft. e) bloemhof met zomerhuis gelegen aan de noordzijde van de stad omtrent Valkenhaensbaracken. f) moeren onder Zundert en Westwesel. g) Schuldbrieven ter waarde van 400, 200 en 350 gld. Elisabeth erft de 2e cavel a) huis aan de westzijde van de Visscherstraat grenzend zuid het huis van mr. Gerardus Montens, noord aan het huis Mechelen van zoon mr. Cornelis van Riethoven en diens huis met brouwerij en mouterij, west met poort comend aan de haven. b) huis met bovenkamers aan de oostzijde van de haven, grenzend zuid aan huis De Drije Noote Boomen en huis met brouwerij genaamd De Witte Handt aan de noordzijde. c) huis aan de westzijde van de Vischerstraat neve het huis Mechelen aan de zuidzijde en huis De Drije Mooren van stadstimmerman Martinus van Ghils aan de noordzijde. Achter comend aan de mouterij van de Witte Handt d) Huis genaamd Hooghstyraeten en nu genoemd Den Engel, gelegen op de zuidwest hoek van het Ghinnekenseijnde omtrent de poorte. (stadspoort). Westwaats grenzend aan huis genaamd Meerle. e) huis genaamd Meerle grenzend oost aan voornoemd huis Den Engel. f) huis en barak bestaande uit 3 woningen gelegen neve Valkenshaenbarack. g) Aenstede met huijsinge met schuere genaamd De Orange Appelen met de grond waarop de Roomsche kerk met pastoorshuis is gebouwd. Gelegen in de cuijp van het dorp Zundert h) 1/2 bdr. land gelegen bij bovenstaande i) dries aan de zuidzijde van de Molenstraat te Zundert j) 3/4 gemet land k) 1/2 bdr. land ook daar gelegen. l) land onder Achtmaal. m) huis met schuere, stal, weide en grachten groot 1 bdr. onder Rijsbergen. n) 1 bdr. land genaamd Speelmans o) 2 bdr. heide p) 1 bdr. land q) 1 bdr. land ook genaamd Speelmans r) 2 bdr. heiveld. s) land, weide en bos groot 2 gemeten genaamd Speelmansacker t) 1 bdr. bos u) 1 1/2 bdr. weiden te Terheijden in de Harteltse polder v) Schuldbrieven met waardes van 1600, 100, 320, 100, 100, en 200 gld. Mr. Cornelis van Riethoven krijgt de 3e cavel; a) huis genaamd De Prince van Orange aan de oostzijde van de nieuwe Haeghdijck omtrent de Haeghdijckse Poorte. b) Huis genaamd De Meerminne aan de zuidzijde van de Gasthuijsstraete neve huijs en huijsbrouwerij De Witte Wijngaert van Niclaes Ramack op de oostzijde. c) huis Mechelen aan de westzijde van de Visscherstraete d) Groote schuere met packhuijs gelegen over de peckbrugge, oost en noord grenzend aan 's-heerestraete. e) Hoeve Lants genaamd De Vogelensanck en nu Meervliet met huis, bakhuis en kookhuis met boomgaard. Alles gelegen op de Rith onder Haghe tot Effen. f) een akker genaamd De Verwerstede met grachten en plantagien groot 2 bdr. gelegen op de Rith aan de turfvaart. 119

g) saeijlant met grachten en plantagien en eikbomen groot 302 roeden. h) saeijlant met mastbos op de Rith i) dreef met eikenbomen op de Rith. j) 2 bdr. heide op de Aert bij de Rith k) 10 bdr. heide op de Rith. l) 1 bdr. heide. m) heide bij Effen. n) 1 bdr. weide genaamd De Leemweijde. o) 3 bdr. turfveld aldaar. p) 1 gemet geide en bos aldaar. q) schuldbrieven ter waarde van 600, 218, 300, 460, 900, 1912, 1000, 200, en 500 gld. krijgt grote erfenis van overleden broer Jacobus (zie aldaar) te Breda op 6 mei 1707. 120 Verkoopt huis te Breda in 1708, SAB R 565 f 25v, 1-10-1708; Mr. Geraard van Dunne, advocaat, als in huwelijk hebbend juffr. Elisabeth van Riethoven verkoopt Antony van Opstal, coopman in toeback en gehuwd met Cornelia Raijmakers huijsinge vanouts genaamd Hoogstraten en nu Den Engel, gelegen op de suijtwestenhoek van het Ginnekenseijnde, omtrent de poorte neve de huijsinge voor desen genaamd Meel en nu Den Witten en Swarten Hondt hetwelk de Heer vercooper behoudt gelijck ook hij behoudt het solderken en dack boven de voirschreven huijsinge MeelGelegen westw. aan de huijsinge genaamd Het Root Clocxken darinne zij cooperen door de kinderen van Wouter van Gool en Adriana Maria Cluijters op heden ook gevest zijn. Voorts zal het secreet (vertaal toilet) deser verkochte huijsinge en de huisinge daar westw. aangelegen altijd ten gemeijnen kosten der propietarissen moeten worden geruijmt. Verkoopsprijs was 2150 gld. Schoonfamilie verkoopt huis te Breda in 1708, SAB R 565 f 64, 1-11-1708; Johan en mr. Cornelis van Riethoven en Gerardus Ignatius van Dunne namens zijn vrouw Elisabeth verkopen huis De Wiite Handt gelegen aan de zuidz. van de Haagsche Steenweg. Vordering van 1000 gld te Breda in 1709, SAB R 565 f 179, 14-6-1709. Gerardus van Dunne gehuwd met Elisabeth van Riethoven hebben een vordering van 1000 gld op Theodorus van Lith als wijlen zijn vader Anthony van Lith schuldig was wijlen Johan van Riethoven, brouwer alhier. Leent 200 gld. te Breda in 1709, SAB R 566 f 12, 20-6-1709; Catrina Maria van den Corput weduwe Servaes Servaessen leent 200 gld. van Gerardus en verbindt hiervoor haar huis aan de Havermarkt, noordoost aan het huis De Suijkerkist van Maria Gastelaers weduwe van Fredrik Veddens. In marge staat dat de lening is afbetaald op 26-10-1724 aan Petrus Stickers man van Catharina van Dunne. Leent 200 gld te Breda in 1709, SAB R 566 f 23, 2-7-1709; Arnout Laus x Cornelia Adam Goijaerts lenen 200 gld. van Gerardus en verbinden hiervoor hun huis genaamd De Trouwe aan de noordz. van de Visscherstraete omtrent de Havermarkt. Gelegen oost neve huis De Witte Swaen van Guilliam Schuermans, secretaris van Hooghstraeten.

Heeft vordering van 1000 gld. te Breda in 1720, SAB R 577 f 52v, 23-2-1720; Matheus Smits verbindt zijn huis genaamd De Drie Druifkens aan de noordz. van de Veemarkt. Dit om Gerardus van Dunne te verzekeren van de notariële obligatie die zijn vader Paulus Smits hem schuldig was. In marge; 9 maart 1731; Cornelis Ludovicus Montens x Anna van Dunne verklaart dat deze is afbetaald. Hij doet dit namens Hubertus van Dunne die hierop bij de erfenis bedeeld is. Kinderen wijle Gerardus kopen huis te Breda in 1725, SAB R 590 f 137, 2-3-1725; De kinderen wijlen Gerardus van Dunne kopen van Anneke van der Locht, weduwe Thomas Pauwel van Egmont en ook van de 3 minderj. kindren van haar dochter Geertruijd bij Dirck Crol een huis op de Havermarkt op de hoek van de Wijdtstege neve Thomas Rijcken huis noord en de Wijdtstege aan de zuidzijde. Gerardus heeft dit huis namens zijn moeder Catharina Maria de Wijse op 28 februari 1699 aan hen verkocht. XIIa. Anna Ida van Dunne, dr. van Gerardus Ignatius van Dunne (XId) en Elisabeth Johannes van Riethoven, ged. op 9 mei 1694 te Breda. Ovl. te Breda op 11 aug 1743, begraven te Turnhout (klooster H.Graf), kerk.huw. op 15 feb 1723 met Petrus Gerardus Montens, zn. van Gerardus Peter Montens (advocaat en raadsheer) en Maria Anna de la Rue, ged. te Breda op 13 sep 1696 en begraven te Turnhout (kloosterH.Graf). Uit dit huwelijk 7 zonen: 1. Gerardus Joannes Josephus, ged. te Breda op 4 sep 1724. 2. 3. Petrus Ludovicus Josephus, ged. te Breda op 27 jun 1729. Joannes Franciscus Josephus, ged. te Breda op 24 jul 1730, priester o.a. te Oosterhout en Etten, ovl. 29 jul. 1806 en begraven te Rijsbergen. 4. Hubertus Jacobus Josephus, ged. te Breda op 19 mei 1733 (getuige: Hubertus van Dunne). ovl. Te Geel op 2 feb. 1809. Hij huwt te Geel 15 feb. 1774 met Colette Barbe Ooms geb. te Oisterwijk op 3 aug. 1751 en ovl. te Mechelen op 15 mrt. 1816. Hieruit stamt de adelijke Belgische tak Montens. 5. Cornelis Jacobus Josephus, ged. te Breda op 4 aug 1734. 6. 7. Ludovicus Leonardus Emanuel, ged. te Breda op 24 dec 1735. Pastoor te Bavel, ovl. 23 aug. 1759. Begraven te Turnhout (klooster H.Graf) Franciscus Josephus, ged. te Breda op 10 okt 1735. Ludovicus Cornelis de la Rue, kanunnik te Turnhout, is voogd van Cornelis, zoon van wijlen Gerardus van Dunne. Krijgt ouderlijk huis bij erfdeling te Breda in 1723, SAB R 583 f 175 10-3-1728; Anna Ida gehuwd met Petrus Gerardus Montens is samen bedeeld met de minderj. Franciscus op erfgoederen wijlen Gerardus van Dunne. Hierbij krijgt Anna Ida een schoone groote huijsinge aan de westz. van de Visscherstraat. Noord mr. Cornelis van Riethoven. Bovendien krijgt zij ook een huijsinge met bovencamers gelegen aan de oostz. van de haven. Zuid grenzend aan huijs genaamd De Drije Noote Boomen van Johannes van Riethoven en noord brouwerij De Witte Handt. Zij zal deze cavel tot egalisatie van cavelinge moeten uitreijcken aan de 2e cavel 5342 gld. op 1 mei 1728. De voogden van Franciscus, die minderjarig is, krijgen 5300 gld die zij op 12 december 1739 aan hem betaald hebben. 121

XIIb. Maria Francisca van Dunne, dr. van Gerardus Ignatius van Dunne (XId) en Elisabeth Johannes van Riethoven, geb. te Breda op 19 dec 1695, ovl. te Breda op 15 dec 1762, kerk.huw. op 5 okt 1722 met Mr. Cornelius Ludovicus (Mr) Montens, zn. van Gerardus Peter Montens (advocaat) en Maria Anna de la Rue, ged. te Breda op 8 nov 1700, ovl. te Breda op 31 jul 1731. Maria koopt 2 buinder heide te Galder op 15 okt 1756, Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Johannes Gerardus Josephus, ged. te Breda op 20 jul 1723, tr. te Geffen op 9 feb 1756 met Catharina Johanna Adriana van Niel Vrouwe van Zuydewijn, geb. te Ravenstein. ovl. op 2 sep. 1770 te Zuydewijn-Capelle. Begraven te Turnhout (klooster H.Graf). Uit dit huwelijk 4 kinderen waaronder Catharina Wilhelmina Josephina Montens geb. te Breda 2 jan. 1760 en ovl. op 28 nov. 1821. Zij huwt te Breda 9 feb. 1784 met Adam Johannes Frans de Roy van Zuijdewijn geb.te ’sGravenhage op 9 jan. 1746, ovl. te Breda 30 jan. 1807. Hij was advocaat en procureur. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Van de zoon Johannes Franciscus Christianus Josephus de Roy (burgemeester en notaris in Breda) stamt Edwin Karel Willem de Roy van Zuydewijn die op 19 jun. 2001 huwt met Margarita Maria Beatriz, prinses de Bourbon Parma een dochter van prinses Irene van Oranje-Nassau. 2. Cornelis Ludovicus Josephus, ged. te Breda op 29 jun 1724. 3. Cornelis Ludovicus Josephus, ged. te Breda op 3 nov 1725, advocaat, ongehuwd, ovl. te Breda op 24 mei 1785. 122 XIIc. 4. Catharina Elisabeth Josepha, ged. te Breda op 4 nov 1726. Catharina Josepha van Dunne, dr. van Gerardus Ignatius van Dunne (XId) en Elisabeth Johannes van Riethoven, ged. te Breda op 13 jun 1697, Kerk Waterstraat, Ovl. te Meerle op 21 jun 1765, kerk.huw. te Breda op 24 mrt 1721 met Mr. Petrus Josephus Stickers, zn. van Franciscus Adriaen Stickers (raadsheer en advocaat) en Josina Maria van Beeck, ged. te Breda op 8 dec 1685, raedt en rekenmeester van Bergen op Zoom, ovl. voor 1737. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Josina Johanna Theresia, ged. te Breda op 1 jul 1722. Koopt 3 bdr. bos te Bavel in 1748, SAB Afd. 3, 54B, NR. 92, f 128v, 8-11-1748; Mevr. Catarina van Dunne, weduwe Mr.Petrus Stickers, koopt 3 bdr. bos op de Roosberg. XIId. Jacoba Johanna van Dunne, dr. van Gerardus Ignatius van Dunne (XId) en Elisabeth Johannes van Riethoven, ged. te Breda op 14 mrt 1707 en overleden aldaar in 1756, Jacoba doet op 27 oktober 1741 te Breda in de Waalse Kerk huwelijksbeloften aan Johannes Robertus Sprongh, zn. van Gerardus Sprongh en Joanna Catharina Friskes, ged. te Breda op 5 aug 1709, ovl. te Bavel op 4 okt 1783. Hij is lakenfabrikant en bezit o.a. een hoeve in Bavel. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria Catharina, ged. te Tilburg op 17 jan 1743. 2. Elisabeth Francisca, ged. te Breda op 25 apr 1744, ovl. te Breda op 5 jul 1744.

3. Catharina Josepha Francisca, ged. te Breda op 27 apr 1745. 4. Joannes Gerardus Petrus, ged. te Breda op 1 jan 1748. Verkoopt 2 huyskens te Breda in 1737, SAB R 589 f 248, 23-12-1737; Jacoba van Dunne, bejaerde dochter, wonend alhier verkoopt 2 huyskens gelegen neven malcander opt Ghinnekenseijnde in seeckeren ganck genaemd achter de Rooypoort, vercregen bij akte voor notaris van Bommel van haar outgrootvader en outgrootmoeder Jan Hendrick van Dunne en Anneke Put (vestbrief 20-5-1661) Bijzondere bepaling is dat het venster tegen de erve van juffr. de weduwe Johan van der Locht gesloten moet blijven. De huiskens zijn verkocht aan Willem de Crom voor 260 gld. Jacoba koopt deftig huis. te Breda in 1737, SAB R 589 f 57v, 23-6-1737; Jacoba van Dunne koopt huijs met pleijntje en hofke gelegen aan de zuidzijde van de Nieustraat voor 3000 gld.!! West grenzend aan het huis van Adriaen Baesch en oost aan het huis van mr. Cornelis van Riethoven. Heeft vordering van 500 gld. te Breda in 1738, SAB R 590 f 33, 5-3-1738; Jacoba leent 500 gld. aan Laureijs Besems voor de aankoop van zijn huis. Deze schuld is op 14 januari 1739 afgelost. Ontvangt erfenis te Ginneken in 1758, SAB Afd. 3, 54B, NR 93, f 83v, 1-2-1758; Johannes Robertus Sprongh als vader en procuratie hebbend van zijn huysvrouwe Jacoba Johanna van Dunne te Tilburg 4-2-1743 verklaart dat zijn huysvrouwe ontfangen heeft van advocaat Mr. Cornelius van Dunne, als executeur van het testament van Eerwaarde Heer Hubertus van Dunne, in leven pastoor tot Dorst, de somme van 2500 gld. waarvan 1500 gld. voor haar kinderen. Acte op 3-1-1755 voor Michiel van Tilborg, notaris in Oosterhout. Comparant verbindt hiervoor zijn huysinge op de Eijckbergh groot 600 roeden, hem aangecomen van zijn tante Jacoba Catharina Sprongh overleden 411-1757 bij testament. , Verkoop schuldbrief te Ginneken in 1742, SAB Afd. 3, 54B nr. 91 f 136v, 19-12-1741; Johannes Robertus Sprongh x Jacoba van Dunne, wonend Tilburg verkoopt een schuldbrief van 600 gld. ten laste van Wouter van de Laer, mr. metselaer te Ghinneken. Verkoopt stede te Bavel in 1759, SAB Afd 3, 54B, NR. 94 f 163, 31-10-1759; Johannes Robertus Sprongh verkoopt Jan Cornelis Robs stede met heerenhuysinge op de Eijckbergh en ook een boerenwoning met 2 schuere en backhuys groot 1 1/2 bdr. Zuid 's-heerestraete. Aangecomen als erfgenaam van zijn tante Juffr. Jacoba Catharina Sprongh. Prijs 3400 gld. XIIe. Franciscus Henricus van Dunne, zn. van Gerardus Ignatius van Dunne (XId) en Elisabeth Johannes van Riethoven, ged. te Breda op 6 okt 1708, advocaat te Breda, studeerde te Leuven 1729-1730. Ovl. te Breda op 4 dec 1766, begr. te Meerle, kerk.huw. te Breda op 15 nov 1756 met Maria Catharina van Jeger, dr. van Mr. Johannes Lambertus van Jeger (generaal majoor) en baronesse Anna Christina Magdalena van Thulden, ged. te Yperen op 30 mei 1733, ovl. te Breda op 26 feb 1771. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 123

1. Gerardus Ludovicus, ged. te Breda op 20 nov 1757, ovl. te Breda op 2 aug 1765. 2. 3. Joannes Fransiscus, ged. te Breda op 20 mei 1759, ovl. te Assen op 17 mrt 1829, volgt XIIIa. Josepha Henrica, ged. te Breda op 3 sep 1761, ovl. te Breda op 5 jan 1831, kerk.huw. op 18 apr 1792 met Guilleaume Thijsen, vaandrig regiment Waalse dragonders, ovl. te Luik voor 1831. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Maria Catharina Johanna, ged. te Breda op 6 jun 1763, ovl. te Breda op 8 jan 1787. Krijgt schulbrief van 1100 gld uit erfdeling te Breda in 1739, SAB R 590 f 113, 15-11-1738; Frederick George " Musades?" gehuwd met Margaretha Chambers hebben gekocht van de erfgenamen mr. Gerardus van Dunne en huis aan de westzijde van de Visscherstraat. Als betaling hebben zij o.m. een schepenschuldbrief gegeven van 1100 gld. Hierop is Franciscus van Dunne bedeeld bij delinge van de erfenis op 12 december 1639. Op 7 augustus 1740 is deze aan Franciscus afgelost. 124 Voogd van de kinderen is Hubertus Montens te Breda in 1781, Notaris Kamerling, 10-11-1781; Mr. Hubertus Montens, aangesteld als voogd over de kinderen van wijlen Mr. Francois Hendrik van Dunne in huwelijk verweckt bij vrouwe Catharina de Jeger en daartoe aangesteld door wijlen Henricus van Dunne voor notaris Jacobus van de Laar te Breda op 24-12-1778 verkoopt een obligatie van 1000 gld. aan Johannes Willebrordus Arnouts gehuwd met juffr. Hendrina Johanna van Vlimmeren. Deze stond op naam van Hendricus Martinus van Dunne en was ten laste van De Heer Marquis van Bergen op Zoom, Carel Philip Theodor. Maria Catharina van Jeger, dr. van Mr. Johannes Lambertus van Jeger (generaal majoor) en baronesse Anna Christina Magdalena van Thulden, kerk.huw. (2) op 16 aug 1769 met baron Jan Joseph Wigbold van Coeverden, zn. van Arent Lodewijk van Coeverden en Helena Gezina van Triest, ged. te Zwolle op 10 sep 1741, schout van Wanneperveen, Dingsterveen en Zwartsluis, Lid van de ridderschap Overijssel, Heer van Campherbeek, ovl. te Vollenhove op 2 jul 1818. In het lidmatenboek der Luthersche gemeente staat aangetekend: ‘’Mevr. de Wed. van Wijlen d’ Heer van Dunné, geb. M.C. van Jeger heeft de Roomsche religie verlaaten en eenige maanden, door den Predicant F.G.C. Rütz onderweezen zijnde, van den Lutherschen Godsdienst Professie gedaan den 16 Mei 1768 in praesentie van den ouderling A. Beverley.’’ Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Baronesse Louise Josephine Wigbold, ged. te Breda op 12 jun 1768, ovl. te Hardenberg op 5 jul 1831, tr. met Charles Vancouver, zn. van John Jasper Vancouver en Bridget Berners, geb. te Kings Lynn [Groot Brittanië] op 11 nov 1756, Scheiding en deling nalatenschap, In het Historisch Centrum Overijssel bevindt zich het archief Huis den Alerdinck. Onder 2.1.2.2.1 nr 278 staat de scheiding en deling van de nalatenschap van Charles Vancouver en Louise Josephine van Coeverden zijn weduwe. 1831-1858 Executeur is Joan Westenberg. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

2. Catharina Mechelina, ged. te Breda op 28 feb 1770, woont te Zwolle op 15 mei 1776, tr. op 21 mei 1791 met mr. Wicher Oncko Van Swinderen, ged. te Groningen op 4 jan 1766, overleden in huis Nijborg, ovl. te Paterswolde op 3 okt 1800. Uit dit huwelijk 2 dochters. Geschiedenis van het huis Kerkstraat 12 in Vollehoven, artikel overgenomen met toestemming van auteur Henk van Heerde Een herenhuis met een historie, van paupers en burgemeesters, van Vollenhove tot Vancouver De periode Goltbeck Op 9 juli 1594 wordt de verkoop gemeld van een 'huis, getimmerte en hof, staande aan de Kerkstraat' door een drietal mensen, namelijk Johanna, weduwe van Lubbert van Goor, Peter Lubberts en Anneken Jans. De kopers zijn het echtpaar(?) Arent Geerts en Hilleken. Hiermee is de familie Van Goor de oudste bekende eigenaar van het 'huis'. De erven Geerts verkopen in 1637 het huis en hof aan Jacob Goltbeeck en Catharina Rentinck. Van de van oorsprong Duitse familie Goltbeeck had Hans van Holsteijn, zich noemende Goltbeeck, zich vanaf 1603 als chirurgijn en pachter in Vollenhove gevestigd. Zijn zoon, Jacob (geb. 1597) is advocaat te Vollenhove, lid van het St. Anthoniusgilde en voor de tweede maal gehuwd met Catharina Rentinck. Gestudeerd hebbende in Franeker, maar niet de studie afgerond, treedt Jacob niet alleen op als advocaat, maar ook als partij in enkele plaatselijke vechtpartijen. Het huis is 67 jaar lang in het bezit van de familie Goltbeeck. Zoon Egbert, ook geen onbekende in de rechtbank, verlaat Vollenhove in 1675 en maakt in 1703 'eenighsints krank van lichaam, dog sijns verstandt te vollen machtigh' zijn testament op in Kampen. Een deel van het huis zou al die tijd bewoond zijn door 'paupers'. 1704-1774: diverse bewoners Na familie Goltbeeck wordt Adam Langenhert (gedoopt op 9-12-1668) kortstondig eigenaar van het huis: in 1708 verkoopt Adam het aan zijn broer Frederik Gerard. Beiden hadden in Franeker, Harderwijk en Leiden gestudeerd en zetten zich in voor het plaatselijk bestuur. Adam was secretaris van het Drostambt Vollenhove geweest en Frederik Gerard o.a. burgemeester van 1713 tot 1736. Zeer waarschijnlijk heeft Frederik Gerard als burgemeester tot aan zijn dood in1736 in het huis gewoond hebben. Daarna komt het pand, via Wilhelmina Sevenhoven, weduwe van dominee Landman, bij een openbare verkoop in handen van wijnkoper 125

Arend Herman Frantzen. Deze herbergier van de 'Schoole' vervult vele functies (dijkschrijver, diaken, gildenbroeder etc.). Als het echtpaar, met dertien jaar tussentijd, is overleden, verkopen de voogden van hun kinderen het pand aan Frederik Jan Engelenburg (1774). Periode Engelenburg De familie Engelenburg speelde een belangrijke rol in het bestuurlijke leven van Vollenhove. Zij bewoonde de havezate Rollecate en leden er van traden o.a. op als rentmeester over de Vollenhoofse goederen van de families Van Isselmuden en Van Dedem. Frederik Jan - ook wel Vredenrijk Jan genoemd -, zoon van oudburgemeester Lucas, wordt in 1774 eigenaar van het huis. Ook hij is burgemeester van Vollenhove gedurende twee periodes. Hij overlijdt in 1806 in Kampen. 126 Periode Van Coeverden Begin negentiende eeuw vindt er iets plaats wat niet helemaal duidelijk is. Het pand wordt door Frederik Jan Engelenburg als onderpand gebruikt voor een schuld aan de kinderen van Coenraad Kater en Geertrui Maaskamp. Vermeld wordt dat het pand aan de heer Van Coeverden zal worden overgedragen. Het huis zal met Allerheiligen worden overgedragen. Daarna zullen Engelenburg en echtgenote het door hen van J.J.W. van Coeverden aangekochte huis aan de Stadtsplaats (=Kerkplein) ten onderpand stellen. Dit transport van het woonhuis door het echtpaar Engelenburg aan het echtpaar van Coeverden geschiedt op 15 november 1802. Van Coeverden en Engelenburg wisselen blijkbaar van woning! Waarom dit gebeurt is niet helemaal duidelijk. De historicus Mooijweer concludeert uit onderzochte akten: 'Van Coeverden verwierf in 1802 het huis dat ten oosten direct grensde aan het perceel dat hij in 1809 kocht. Het lijkt waarschijnlijk dat hij de twee percelen samenvoegde tot het huidige pand en dit voorzag van een gezamenlijke gevel aan de straatzijde. Als deze aanname juist is, dan moet de huidige voorgevel dateren uit deze tijd, dus rond 1810. Dit lijkt aardig overeen te komen met de stijl van de gevel." Johannes Josephus Wigbold van Coeverden, geboren in 1741 te Zwolle, was schout en dijkgraaf in Wanneperveen, Dinxsterveen en Zwartsluis en had diverse militaire en bestuurlijke functies. In 1781 trouwde hij voor de derde maal, met Hillegonda van Ermel en werd in 1814 Jonkheer. Als hij in 1817 sterft, laat hij het huis na aan zijn dochter uit zijn eerste huwelijk Louise Josephine (geb. 1768). Deze Louise Josephine van Coeverden is in 1798 in Vollenhove in het huwelijk getreden met ene Charles Vancouver. Beide echtelieden waren niet al te verre familie van elkaar: Een telg uit het zeer oude adellijke Drentse geslacht Van Coeverden is ene Reint Wolter baron van Coeverden. Deze Reint Wolter, gehuwd met een Britse, reist rond 1700 naar de West. Op de terugreis lijdt het gezin schipbreuk, maar wordt gered. Reint Wolter trouwt, teruggekeerd in Holland, opnieuw. Een kleinzoon uit dat huwelijk heet Johannes Josephus Wigbold van Coeverden!! Reints zoon Lucas Hendrik (geboren te Meppel) vestigt zich na de reis naar de West te Engeland en noemt zich Luke Henri Vancouver. Hij krijgt met vrouw Sara een zoon John Jasper, later onderdirecteur van de

douane te King's Lynn. Het gezin van John Jasper en zijn vrouw Bridget Berners telt zes kinderen, onder wie George en Charles. Deze George (1757-1798) vaart mee met Captain James Cook en brengt in dienst van de Britse Admiraliteit de hele westkust van Noord-Amerika in kaart, waar hij plaatsen onderweg namen gaf uit zijn familie: Couverden Island, Couverden Rock, Bridget Cove en Lynn Canal. De steden Vancouver in Canada en in de Verenigde Staten zijn later naar hem vernoemd. Hij sterft op 40-jarige leeftijd in Petersham (Engeland). Zoon Charles (1756-1814) was landbouwkundige. Waarschijnlijk is hij alleen in Vollenhove geweest voor zijn huwelijk en daarna zelden of nooit. Hij was erg veel op reis in Engeland en Amerika, waar hij lezingen hield en plantages stichtte. Zo probeerde hij in 1789 een nederzetting te stichten daar waar later Louisa verrees, de hoofdstad van Lawrence County in Kentucky (USA). Ook schreef hij boeken over de landbouw in bijvoorbeeld Devon (Engeland). Hij was lid van de zgn. Rumseian Society, een vaag genootschap opgericht door James Rumsey, dat iets met stoomschepen deed, en had in 1785 een briefwisseling met de toenmalige president van de USA, George Washington. Louise Josephine is waarschijnlijk de schakel geweest in het bewijs dat George Vancouver van Nederlandse afkomst was en de Vancouvers en de van Coeverdens familie van elkaar waren. Rest negentiende eeuw Tot ca 1830 bewoont Louise Van Coeverden met haar dienstmaagd Gerrigje Bonninkhof het huis. Als zij in 1831 overlijdt, staat het huis nog steeds op haar naam. Pas in 1863 wordt het huis verkocht aan Sjoerd van der Veen, kastelein, en mede-eigenaren Lucas van Gulik en Jan van Smirren. Weduwe van Sjoerd van de Veen en de anderen verkopen het in 1874 aan Alexander Johannes Dijckmeester, ontvanger van het eerste Dijkdistrict in Overijssel. Zeventien laar later (1891) koopt Egbertus Dragt, Hoofd ener school te Vollenhove, het huis van Dijckmeester. Na het overlijden van Dragt in 1917 verkopen de erven Dragt het aan Peter Jansz. lJspeert (geb. 5-71886). Zie op de volgende pagina de genealogie van Coeverden: 127

128

XIIIa. Joannes Fransiscus van Dunne, zn. van Franciscus Henricus van Dunne (XIIe) en Maria Catharina van Jeger, ged. te Breda op 20 mei 1759, vaandrig in batallion oranjestad en lande, kapitein, 1827 Assen en 1834 Munnerwoude, Groningen,Kijk in het Jatstraat, ovl. te Assen op 17 mrt 1829, kerk.huw. te Groningen op 26 dec 1786 met Ikalina (Ikjen) Tammen, dr. van Jan Hendrik Tammen en Christina Johanna Müller, ged. te Groningen op 21 aug 1766, ovl. te Oudeschoot op 11 apr 1838. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Christina Johanna, ged. te Groningen op 11 nov 1787, ovl. te Leeuwarden op 14 feb 1867 ongehuwd. 2. 3. 4. Johannes Christianus, ged. te Groningen op 11 jan 1789, ovl. te Batavia op 14 nov 1839, volgt XIVa. Franciscus Henricus, ged. te Groningen op 12 jun 1791, ovl. te Groningen op 22 jun 1791. Franciscus Henricus van Dunné, ged. te Groningen op 16 mei 1793, kontroleur der belastingen/ambt.prov.gouvern.Assen, ovl. te Assen op 24 feb 1843, tr. te Assen op 16 mrt 1830 met Anna Adelheid Brandt, dr. van Johan Adam Brandt en Anna Adelheid Dinkgreven, ged. te Amsterdam op 9 mrt 1791, ovl. te Kesteren op 6 jun 1876. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Lambertus Johannes van Dunné, ged. te Utrecht op 21 feb 1796, ovl. te Leeuwarden op 5 jun 1876, volgt XIVb. 6. Maria Catharina, ged. te Groningen op 17 jan 1798, ovl. te Groningen op 20 apr 1866. XIVa. Johannes Christianus van Dunne, zn. van Joannes Fransiscus van Dunne (XIIIa) en Ikalina (Ikjen) Tammen, ged. te Groningen op 11 jan 1789, ovl. te Batavia op 14 nov 1839, één zoon: 1. 129 Johan Frans, Zie B.S. 81 II, ovl. te Semarang Indonesie op 7 feb 1837. De onderstaande tekst is een gedeelte van het het artikel ‘Van Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw ‘(Deel 1) door drs. V.M.H. (Victor) Timmer in het tijdschrift Het Orgel, 111( mei 2015), nummer 3, 3 - 7.Met toestemming van de auteur overgenomen. Van Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitgerorgel van de Groninger Der Aakerk in de 19e eeuw. (1) [Victor Timmer] Sinds de laatste restauratie is het Schnitger/Timpe/Van Oeckelen-­‐orgel in de Groninger Der Aa-­‐kerk met enige regelmaat weer in volle glorie te beluisteren, met als huidige ‘roerganger’ titulaire Peter Westerbrink. Hij staat aan het eind van een lange rij meer of minder illustere voorgangers, die het instrument sinds de bouw hebben bespeeld, eerst in de Academie-­‐ of Broerkerk, vanaf 1816 op de huidige locatie. Een overzicht daarvan heeft hijzelf gegeven in de in

2011 verschenen monografie over dit orgel.21 Uiteraard was er binnen het kader van dat boek slechts een beperkte ruimte beschikbaar om aan ieder van hen die aandacht te schenken, die hij wellicht verdient. Gelukkig lijkt het tij te keren: inmiddels is Johannes Tammen nader voor het voetlicht gehaald22, terwijl er een uitgebreide studie over Johan van Meurs, de voorganger van Westerbrink, op stapel staat. In deze tweedelige bijdrage willen we vooral stilstaan bij de organisten, die het orgel de eerste ruim 40 jaren hebben bespeeld ná de overplaatsing in de Der Aa-­‐kerk, t.w. Gerrit Cretier, Jurjen Walles, Willem Cammenga en Jan Worp. Daaraan voorafgaande besteden we echter eerst enige aandacht aan een tot nu toe minder belichte bladzijde uit de geschiedenis van het orgel zelf. Het betreft de periode tussen het overlijden van Johannes Tammen in 1809 en begin 1816, toen het instrument op zijn nieuwe stadplaats weer in gebruik kon worden genomen. De laatste jaren van het Schnitgerorgel in de Academie-­‐ of Broerkerk Aftakeling 130 In de loop der jaren ging was de bouwkundige toestand van de Academiekerk steeds meer verslechterd. Het verval werd zo manifest dat het gebouw uit veiligheidsoverwegingen steeds minder werd gebruikt voor zowel academische, kerkelijke als andere activiteiten (zoals boekverkopingen). De kerk werd in 1821 door het Rijk (sinds de Franse tijd eigenaar van de kerk) officieel afgestaan aan de rooms-­‐katholieke gemeenschap ter plaatse, al zou die pas 1829 effectief eigenaar worden. Tot eind 1826 vonden ondertussen nog wel al dan niet muzikaal opgeluisterde academische plechtigheden (zoals promoties) plaats in het koor.23 Een laatste concert in de ‘Academi Kerk’, na dat door Willem Tammen in 1803, was waarschijnlijk het ‘Geestelyk ORGEL-­‐CONCERT’ door J.C. Dethmar, ‘Componist en Organist van de Gereformeerde Kerk te Cleef’ op 19 juli 1806 van 6 – 8 uur ’s avonds, met als bijzonderheid: ‘verscheiden Stukken worden door het 21 Peter Westerbrink, ‘De organisten van de Der Aa-kerk’, in: Jan Luth (red.), Wereldberoemde klanken. Het Arp Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers, Zutphen 2011, 175 – 221. 22 Victor Timmer, ‘Rond Johannes Tammen, ‘beroemd organist en klokkenist te Groningen. Deel 1: Stad en ommeland(en)’, Het Orgel 109/5 (2013), 18 – 29; idem, ’Deel 2: Verwikkelingen in Amsterdam’, Het Orgel 109/6 (2013), 4 – 15. Victor Timmer, ‘Een Friese organist in Groninger dienst. Over de kortstondige carrière van Willem Cammenga’, Friese Orgelkrant 2015 (uitgave Stichting Organum Frisicum, Leeuwarden). 23 Zie over het gebouw zélf: A.(Auke) van der Woud, ‘De St.-Martinus en de Broerkerk in Groningen, Bulletin KNOB, 84/4 (september 1981), 195 – 219. Martin Hillenga en Kees Kuiken, ‘Een gesloten boek. De voormalige Academiekerk van Groningen’, Groninger kerken 31/4 (oktober 2014), 97 – 104; Over het muzikale gebruik van de Academiekerk tot 1815: Victor Timmer, ‘Muziek voor kerk en Hoogeschool. Rond het Schnitgerorgel in de vroegere Academiekerk’, Groninger Kerken, 31/4 (oktober 2014), 119 – 124.

Corps Hoboisten van Saxen-­‐Gotha geaccompagneerd’. De kaartjes kostten 6 stuivers de man, van de opbrengst zou een kwart voor de armen zijn.24 Ook het kerkelijk gebruik verschrompelde, nadat de sterk geslonken Waalse gemeente in 1804 de diensten had verplaatst naar de kapel van het Heilige Geest-­‐ of Pelstergasthuis; daar worden ze (met een onderbreking tussen 1850 en 1835, toen men een eigen kerkgebouw had) tot op heden nog steeds gehouden. Na 1812 werden er ook geen ´Academie-­‐preken´ meer gehouden25, daarna waren er alleen nog van de zomer van 1818 tot de herfst van 1820 op zondagmiddag ´kinderpreken’ voor de kinderen van de ‘Stads-­‐ en Armenscholen’.26 Het orgel werd voor het laatst gebruikt in 1812.27 De hierna te bespreken overplaatsing enige jaren later van het orgel naar de Der Aakerk zou het instrument een nieuw bestaan geven. In 1815 later werd in de kerk voorzover bekend voor het laatst in academisch verband gemusiceerd. Johannes Tammen en zijn musicerende kleinzoon, een rectificatie Na het overlijden van Johannes Tammen in 1809, werd diens post als organist van de Academiekerk tot de buitengebruikstelling van het Schnitgerorgel nog drie jaar bezet door een kleinzoon. We kunnen er van uitgaan, dat hij was opgeleid door zijn grootvader en dat hij hem de laatste jaren daar en elders al geregeld had vervangen. Hier dienen de gegevens in het artikel over Tammen betreffende deze kleinzoon te worden gerectificeerd: tot nu leek het, naar werd aangenomen (ook door de auteur!), steeds Lambertus Johannes van Dunne(n) (of: Dunné genoemd) te betreffen28, al stonden er in de bronnen van plaatsen waar hij actief was steeds andere initialen. Naar het scheen waren diens initialen slordig (dus: verkeerd) genoteerd in de geciteerde bronnen, danwel werd aangenomen dat de voorletter ‘J ‘ betrekking had op de eerste letter van zijn tweede naam. Dit alles blijkt echter een misvatting te zijn, zoals eerst nu is gebleken na het opduiken van een tot nu toe onbekende broer. Revisie is dus dringend gewenst. Mea culpa! Ikelina Tammen, een dochter van Johannes Tammen, trouwde op 26 december 1786 met Joannes Franciscus (Johan Frans) van Dunné (1759 Breda -­‐ 1829 Assen), die diverse militaire functies bekleedde op verschillende plaatsen in ons land, waaronder te Groningen. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de Waalse kerk te Groningen29, d.w.z. in Academie-­‐ of Broerkerk. Zoals we zagen, fungeerde haar vader er als organist; hebben beide echtelieden elkaar daar ontmoet? Zo werd Johannes Tammen dankzij deze dochter (en haar man) grootvader van: Christina Johanna (*1787), Johannes Christianus (*1788), Franciscus Henricus (1791 – 1791), Franciscus Henricus (*1793), Lambertus Johannes (1796 -­‐ 1876) en Maria Catharina (*1798). Verwarrend is vooral geweest, dat in de familiestamboom in Nederlandsch Patriciaat genoemde Johannes Christianus merkwaardigerwijs was aangeduid als dochter: Johanna Christina!30 Onder andere daardoor en door zijn vertrek naar ‘de Oost’ is hij binnen de familie een grote onbekende geworden, ook als musicus. 24 Aankondiging in de Groninger Courant, d.d. 18 juli 1806. Van Dethmar zijn in ons land ook concerten bekend op 19 april 1804 in de Dominicanenkerk te Maastricht (zie het bericht daarover in de Limburger Koerier van 24 januari 1931, met een interessant programma dat o.a. een ‘Herdersvreugd’, ‘Allons enfans de la Patrie’ en een ‘bataille’ bevatte), op 21 december 1805 ‘te half drie uuren’ in de Kamper Bovenkerk (bron: Gemeentearchief Kampen, inv.nr. O.A. 211, Apostillen van Campen en haar Jurisdictie 1624 – 1809, deel 26U [2 januari 1804 – 4 april 1809], nr. 229, d.d. 19 december 1805, fol. 71 vo.) en op 1 april 1806 in de Oude Kerk te Voorburg (Rotterdamsche Courant, d.d. 5 april 1806). 25 Het artikel ´De Broerkerk te Groningen’, Handelsblad 3 maart 1893, noemt 1812. 26 J. P. Beukema, Beschrijving der stad Groningen, Groningen 1821, 41. 27 J.P. Beukema, Beschrijving, 39, zegt daarvan, dat het in de Broerkerk ‘bijna geen dienst[meer] deed’. 28 Zie bijvoorbeeld http://freytagorgeloostwold.webklik.nl, onder ‘De adviseur’ 29 ‘Van Dunné’, Nederlandsch Patriciaat, jg. 76 (1992), 89. 30 Zie noot 9. 131

Johannes Christianus van Dunné Hij werd als oudste zoon in Groningen geboren op 31 december 1788 en gedoopt op 11 januari 1789 in de Nieuwe Kerk; zijn vader wordt in het doopboek Johan Frans van Dunnen genoemd. In 1809 vergezelde Johannes zijn grootvader (Tammen) naar de keuring van het Van Dam-­‐orgel in Garnwerd (hij werd daar als ‘J.H’ aangeduid en twee jaar later keurde hij zelf (als ‘J. van Dunne’) het Freytag-­orgel in Oostwold. Mogelijk werd hij daar vergezeld door zijn jongere broer Lambertus Johannes en kwam zó het verhaal over diens verblijf aldaar in de collectieve herinnering binnen de familie terecht, met buitensluiting van zijn oudste broer. Behalve met orgelspelen, hield Johannes van Dunné zich ook met randzaken bezig: zo fungeerde hij op 1, 8 en 13 oktober als balgtreder in de Martinikerk bij een kinderfeest.31 132 J.C. van Dunné noemde zich muziekmeester en organist en verkocht ook piano’s. Zo adverteerde hij in 1816:32 ‘De Ondergeteekende, Muziekmeester en Organist, geeft aan het geëerd Publiek te kennen, dat by hem, en wel eenig in de geheele Provincie Groningen, zyn te bekomen: alle soorten van PIANO – FORTES, die thans op de Fabriek van den Heer van der Does, te Amsterdam, gemaakt worden, zynde voortreffelyk met nieuwe Inventien, van alle vorige verbeterd; belovende eene goede en civiele bediening. J.C. v a n D U N N É. Thans gelogeerd ten huize van deszelfs Vader, den Heer J.F. van Dunné, in de Breede gang, no. 164, te Groningen. ‘ 31 CBG (Den Haag), Dossier van Dunné. 32 Groninger Courant, d.d. 30 april, 3 en 7 mei 1816. In de eerstgenoemde krant stonden overigens aansluitend aanbiedingen van een fraai KABINET-ORGEL, van 5 ½ registers (door de wed. H.H. Freytag), alsmede van ‘Een FORTE PIANO en een ENGELSCH STAARTSTUK, met Hamers gelyk een Forte Piano’(door ‘den Schoolonderwyzer J.ELBERTS, in de Groote Raam-straat, Lett. V. No.84’). Zie voor de mededeling over van Dunné ook: Lies Ast-Boiten, Stad tussen verlichting en Romantiek. Groningen 1780 – 1850 (Assen 2011), 258. De exacte herkomst van dit gegeven wordt bij haar niet gegeven en ze noemt hem hier abusievelijk ’J.C. Duné ‘.

Gezien de gebezigde initialen ‘J’ of ‘J.C’ was hij ook degene die zijn grootvader (na diens overlijden) opvolgde als vervanger en (daarna) als opvolger van zijn oom Henricus als organist in de Pepergasthuiskerk, tot hij daar in 1819 zelf stopte en werd opgevolgd door G. Brachthuizer.33 Ook was hij het die zijn grootvader opvolgde in de Academiekerk (tot 1812) en bij de diensten van de Waalse gemeente in de Pelstergasthuiskerk (van 1813 – 1817 voor f. 60,-­‐ per jaar; in de voorgaande jaren heeft hij er misschien pro deo gespeeld, er zijn dan geen uitgaven voor een organist).34 Per 1 april 1817 werd hij er ontslagen wegens aanhoudende klachten over onregelmatig spel etc. Hoe verging het hem verder? In 1823 liet de familie Van Dunné zich met attestatie uitschrijven als lidmaat van de Hervormde gemeente Groningen wegens verhuizing naar Assen35, maar daar liet alleen Johannes Christianus zich daar niet opnieuw als lidmaat inschrijven! Hij moet volledig gebrouilleerd zijn geraakt met de rest van het ouderlijk gezin, want bij het overlijden van vader Van Dunné in 1829 werden in de Memorie van Successie36 alle kinderen genoemd, behálve Johannes Christianus! De Lijst van ingezetenen van Assen (periode 1826 – 1830)37 meldt zonder datering dat hij (‘zonder beroep’) is vertrokken ‘naar de Oost Indies’. Zag hij is Assen geen toekomst in de muziek of waren wellicht de familieverhoudingen (zie boven) aanleiding om te vertrekken? Hij bleek zich te hebben aangemeld voor militaire dienst aldaar voor een dienstverband van zes jaar in de rang van sergeant. We kennen daardoor ook zijn signalement.38 Hij vertrok op 4 januari 1828 met het schip De Zeeuw naar ‘de O.I.’. Die periode van zes jaar heeft hij niet volgemaakt want op 8 maart 1831 vertrok hij vanuit Batavia met het schip ‘Fattal Barie’ naar Samarang39, waar hij zich vestigde als handelaar in en reparateur van (vooral) toetsinstrumenten. Zo adverteerde hij op 7 juli d.a.v. uit Europa ‘zes nieuwe briljante piano-­‐fortes’ ontvangen te hebben, alsmede muziek en snaren, ‘adres bij den heer de Graaf’.40 In 1833 adverteerde hij met ‘Engelsche piano-­‐fortes’ van Stodart en Zoon.41 Blijkbaar kon hij er zijn draai niet goed vinden, want eind 1834 meldde hij in november te repatriëren.42 Een half jaar later werd hij gesignaleerd op het schip ‘Anna’ dat van Batavia naar Rotterdam vertrokken was.43 Kennelijk is hij later toch weer teruggekeerd naar Indië en was hij (daarna?) getrouwd, aangezien in Semarang op 7 februari1837 (een dag na het overlijden) ‘zijn kind’ Johan Frans [!]werd begraven.44 Op 12 juni 1839 adverteerde Van Dunné vanuit het Marinehotel te Batavia, dat hij pianofortes maakt en verkoopt en ook ’grondig’ pianoles geeft.45 Hij moet daarna in datzelfde jaar ‘op terugreis uit 33 Van 1809 – 1811 stond de weduwe Tammen geboekt als ontvangster van het honorarium, waaraan in laatstgenoemd jaar werd toegevoegd dat dit nu verder gold voor ‘J:C: van Dunne’. 34 (RHC Groninger Archieven, toegang 1364, archief Waalse gemeente Groningen, inv.nr. 29, Rekeningen van het fonds voor de instandhouding van de eredienst 1810 – 1846). 35 GrA, toegang 1517, inv.nr. 337, register van naar elders vertrokken lidmaten 1803 – 1882. 36 Drents archief, toegang 0119.03, Memories van successie, kantoor Assen, reg.nr. 16, memorienummer 159. 37 Drents Archief, toegang 0921, ingeschreven op 17 juli 1826; idem: in het Huisregister van 1830 wordt hij niet meer genoemd. Hij is dus vóór dat jaar vertrokken. 38 Nationaal Archief (Den Haag), toegang 2.13.09, Troepen bestemd voor de kolonien, 1827, stamboek nr. 15348. Hij blijkt per 15 oktober 1827 ingeschreven te zijn als militair en werd op 20 december aangenomen. Opvallend is de geboortedatum die van hem genoteerd staat: 31 december 1795; heeft hij zich bewust jonger voorgedaan? Een aanvullend boek met gegevens uit Indië ontbreekt helaas. Zijn persoonlijke gegevens volgens bovengenoemde bron: ‘bij zijne aankomst bij het Korps, lang 1 ellen 6 palmen 2 duimen 3 strepen’ alsmede: ‘Aangezigt Ovaal Voorhoofd hoog Oogen Blaauw Neus Middelmatig Mond idem Kin Spits Haar Blond Wenkbrauwen Id Merkbare teekenen geene’. 39 Javasche Courant, d.d. 10 maart 1831. 40 Javasche Courant, d.d. 7 mei 1831. 41 Javasche Courant, d.d. 23 en 27 november 1833. 42Javasche Courant, d.d. 22 en 25 oktober 1834. Hij biedt tegelijk ‘uit de hand te koop aan eenige zeer fraaije piano’s’. 43 Javasche Courant, d.d.24 juni 1835. 44 CBG, notitie in Collectie Bloys van Treslong Prins, ontleend aan de burgerlijke stand, met als toevoeging: ‘begraven door den Heer J.H.Benighaus’. 45 Javasche Courant, d.d. 12 juni 1839. 133

Ned.-­‐Indië’46 zijn overleden. In december 1839 maakte de Weeskamer in Batavia melding van de insolvente boedel van wijlen J.C. van Dunné47, waarna van oktober 1840 tot augustus 1841 ‘den raad van justitie‘ te Batavia zich verder bezig hield met het afronden van deze affaire.48 De conclusie is al met al duidelijk: de in het ‘Tammen-­‐artikel’ aan Lambert Johannes van Dunné toegedichte muzikale activiteiten moeten gezien het voorgaande voortaan op naam worden gezet van diens oudste broer Johannes Christianus. - Afbeelding: SchnitgerOrgel Der Aa-­‐kerk De overplaatsing van het Schnitgerorgel naar de Der Aa-­kerk 134 Midden oktober 1814 werd het besluit genomen tot overplaatsing van het al twee jaar ‘buiten gebruik zijnde orgel der voormalige academiekerk’ naar de Der Aa-­‐kerk. Het instrument werd door orgelmaker J.W. Timpe afgebroken en lag van november 1814 tot mei 1815 opgeslagen in de daartoe ontruimde A-­‐school (nota H. Onnes).49 Het bestek van J.W. Timpe voor de bij herstel en overplaatsing horende werkzaamheden werd op 23 januari 1815 getekend. De orgelkassen werden gedemonteerd door timmerman Th. Raammaker en door hem weer opgesteld in de der Aa-­‐kerk; hij ontving daarvoor f. 532,-­‐ (kwitantie d.d. 10 januari 1817). De nieuwe locatie van het orgel (een veel hoger kerkinterieur) maakte enkele visuele aanpassingen gewenst: zo werd een stenen platform vervaardigd als onderbouw voor het hoger geplaatste en minder diep gemaakte orgelbalkon, waarvan de voorkant van het oorspronkelijke portaal nu iets voor de deels inspringende torenwand werd geplaatst. In de Academiekerk stonden portaal, balkon en orgel voorheen als geheel voor de westmuur. Daar was weinig ruimte beschikbaar voor de windvoorziening, een torenruimte ontbrak, er waren daarom zelfs nog stukken uit de achtermuur gekapt. De onderkas van het Hoofdwerk kreeg 46 Als noot 9. Blijkens een notitie in genealogische gegevens van de Familievereniging Stamboom Van Dun (Boxtel) 47 Javasche Courant, d.d. 26 december 1839. 48 Javasche Courant, d.d. 13 februari 1841. 49 RHC Groninger Archieven [GrA], toegang 1517, inventaris van de Kerkeraad der Hervormde Gemeente Groningen, inv.nr. 10, notulen (1809 – 1825), d.d. 16 oktober 1814. Vorst Willem I had daartoe op 23 september zijn toestemming gegeven. Zie de nota-Onnes, d.d. 1 mei 1815, ontvangst van 25 gld (toegang 1518, inv.nr. 930, rekeningen en kwitanties 1810- 1823, waarin ook andere nota’s en kwitanties rond de overplaatsing en aanpassing van portaal, balkon en orgel in deze periode). is J.C. van Dunné op 14 november 1839 te Batavia overleden (vriendelijke mededeling van dhr. Ton van Dun, Ulvenhout). Of betreft het hier slechts de plaats van registratie?

nu dezelfde breedte als de bovenkas, de consoles vervielen. Raammaker leverde ook piedestallen voor de door M. Walles op de orgelkassen geplaatste nieuwe beelden en andere ornamenten (nota Raammaker d.d. 4 oktober 1815). [afb. 00, Nota Walles] Niet alleen Timpe was bij de overplaatsing betrokken, ook de Leeuwarder orgelmaker Lambertus van Dam speelde een rol: op 8 en 9 augustus 1815 keurde hij het ‘gedeeltelijke verplaatste Orgel in de A:kerk’ en gaf toen ‘eene aanwijzing hoe ingevolge bestek tusschen Heeren Kerkmeesteren en den orgelmaker Timpe, door laatstgenoemde behoorde te worden gehandelt’. Kennelijk waren er meningsverschillen opgetreden. Van Dam ontving voor zijn bezoek f. 20,-­‐ en verrichtte van 26 – 31 december 1815: ‘een finaal examen’. Zijn onkosten bedroegen in totaal f. 139=16=: [afbeelding 000, nota L. van Dam] Daarnaast werd het wel en wee van het orgel tijdens de transitieperiode van demontage tot wederopbouw ‘bewaakt’ door J.C. van Dunné (als ‘kundig organist’ daartoe door H.H. kerkvoogden aangewezen), getuige diens navolgende verklaring: “Ik ondergetekende, Organist te Groningen, bekenne en verklare by dezen volkomen te willigen en tot volmachtigen de Heer S: Neumark alhier woonachtig om ten mynen behoeve te vragen, en te ontvangen van de H:H: Voogden van de A.Kerk te Groningen de gelden door dezen aan my toegelegd of als nog aan my zullende toeleggen voor een douceur voor alle geleverde myne gepresteerde Werkzaamheden van toevoorzigt over het uit de Academiekerk gedemoveerde en in de voornoemd A.Kerk wederom gerestablisseerde Orgel; -­‐ voorts om. des vereischt, daar voor Kwitancie te passeren, -­‐ zullende het geen door ZEd. in dezen zal worden verrigt; door my voor deugdelyk even als of door zulks door my zelfs ware geschied, gehouden worden.-­Groningen den 20 October 1816 [w.g] J:C: van Dunné Het bedrag ‘wegens het gehouden opzicht over het orgel’ werd hem, getuige de bewaard gebleven kwitantie van S.[M.] Neumark, inderdaad op 30 december van dat jaar betaald.50 Uiteindelijk zouden de kosten voor overplaatsing, aanpassing, nieuwe ornamenten etc. in totaal 9545 gulden bedragen.51 Naar een nieuwe organist Om het Schnitgerorgel opnieuw te laten functioneren zou er na de voorgaande orgelloze periode weer een organist moeten worden aangesteld. De kerkeraad ontving niet lang na de demontage van het instrument in de Academiekerk al een brief van “De organist van Dúnnen recommendeerende zich schriftelijk om in de Der Aakerk als organist geplaatst te worden, dit zijn verzoek daarmede aandringende dat hij ook in de academiekerk dit orgel bediend had.’52 Het betrof duidelijk Johannes Christianus van Dunné, zoals we al zagen de opvolger van (grootvader) Johannes Tammen in de Academiekerk vanaf 1809. Hij kende het Schnitgerorgel derhalve goed. De kerkeraad van de Der Aa-kerk besloot echter 50 Salomon Meijer Neumark was geboren in Leeuwarden. Hij overleed op 31 juli 1819 op vijfentwintigjarige leeftijd in Groningen. Na eerst in 1811 aan de Franker universiteit ingeschreven te zijn, had hij vanaf 1812 in Groningen rechten gestudeerd, was er op 19 juni 1817 ook gepromoveerd en was bij zijn overlijden advocaat. 51 GrA, toegang 1517, inv. nr. 8, d.d. 19 februari 1817. 52 Idem, d.d. 23 november 1814. 135

zijn aanbod ‘in advies’ te houden. Zoals zo vaak kwam van uitstel afstel, want toen het door Timpe overgeplaatste orgel op 28 januari 1816 voor het eerst in de Der Aa-kerk werd gebruikt, was de nieuwe organist niet Van Dunné, maar de uit Amsterdam afkomstige Gerrit Cretier. Deze verwierf weliswaar bij toeval, maar ook door eigen kwaliteit, deze positie. XIVb. Lambertus Johannes van Dunné, zn. van Joannes Fransiscus van Dunne (XIIIa) en Ikalina (Ikjen) Tammen, ged. te Utrecht op 21 feb 1796, in de Catharijnekerk, ontvanger rijksbelastingen, ridder Militaire Willems Orde vierde klasse, huwt voor de 2e keer met de dochter van zijn schoonbroer, ovl. te Leeuwarden op 5 jun 1876, tr. (1) te Leeuwarden op 9 jun 1827 met Attie Oenes Gorter, dr. van Oene Oedses Gorter en Aukje Folkerts Brouwer, geb. te Leeuwarden op 11 jul 1787. Ovl. 5 apr. 1832 Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 136 Lambertus Johannes van Dunné, tr. (2) te Leeuwarden op 18 sep 1834 met Aukje Folkert Gorter, dr. van Folkert Oene Oetses Gorter (koopman) en Catharina Elisabeth Braaksma, geb. te Leeuwarden op 13 feb 1810, ovl. te Den-Haag op 15 feb 1891. Aukje is de dochter van de schoonbroer van Lambertus Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Catharina Elisabeth, geb. te Schoterland op 20 jul 1835, ovl. te Delft in 1921. 2. 3. 4. Johannes Fransiscus, geb. te Schoterland, beneden-Knijpe op 10 aug 1837, ovl. te Middelburg op 7 sep 1911, volgt XVa. Ikalina Josephina Henriette, geb. te Schoterland op 22 aug 1839, ovl. te den-Haag op 17 jul 1884, volgt XVb. Folkert Oene, geb. te Schoterland op 30 nov 1841, segeant infanterie, ovl. te Leeuwarden op 15 dec 1866. 5. Meinardus Siderius, geb. te Schoterland op 21 aug 1846, ovl. te Schoterland op 23 feb 1852. 6. Anna Catharina, geb. te Schoterland op 8 mrt 1849, ovl. te den-Haag op 1 aug 1895. 7. Meinardus Siderius, geb. te Schoterland op 30 jan 1853, ovl. te Utrecht op 28 sep 1918, volgt XVc.

XVa. Johannes Fransiscus van Dunné, zn. van Lambertus Johannes van Dunné (XIVb) en Aukje Folkert Gorter, geb. te Schoterland, beneden-Knijpe op 10 aug 1837, directeur van registratie en domeinen te Middelbug, ovl. te Middelburg op 7 sep 1911, tr. te Groningen op 24 mrt 1880 met Arnoldina Aleida Maria van der Hoop, dr. van Mr.David van der Hoop (kantonrechter in Hoogezand) en Anna Catharina Wolderingh, geb. te Hoogezand op 26 jul 1845, ovl. te Middelburg op 18 aug 1912. hij was commandeur in de orde van OranjeNassau en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Lambertus Johannes, geb. te den-Haag op 16 dec 1884, ovl. te Middelburg op 27 aug 1890. XVb. Ikalina Josephina Henriette van Dunné, dr. van Lambertus Johannes van Dunné (XIVb) en Aukje Folkert Gorter, geb. te Schoterland op 22 aug 1839, ovl. te den-Haag op 17 jul 1884, tr. te Leeuwarden op 17 sep 1867 met Willem Henri Bruno Bok, zn. van mr Willem Bok (advocaat) en Welmoet Tideman, geb. te Texel in 1838, notaris, ovl. te Texel op 16 jul 1884. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Welmoet Maria Geertruida, tr. te Ginneken op 14 okt 1902 met Frederik Willem Santman. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Meinardus Siderius Arnold, ovl. te Dirksland op 10 jan 1900. 3. Aukje Lamberta Johanna, tr. te Breda op 27 jun 1895 met Willem Overbosch, geb. te Epe op 26 sep 1865. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVc. Meinardus Siderius van Dunné, zn. van Lambertus Johannes van Dunné (XIVb) en Aukje Folkert Gorter, geb. te Schoterland op 30 jan 1853, kandidaatnotaris/ontvanger der registratie, 1892 Heerenveen/1895 Delft, genoemd naar de broer van zijn moeder, ovl. te Utrecht op 28 sep 1918, tr. te Statum, Eindhoven op 14 mei 1884 met Anna Maria Elisabeth van Dissel, dr. van Elie Johannes Frans van Dissel (predikant en linnenfabrikant) en Elisabeth Cornelia Meyer, geb. te Bladel en Netersel op 11 aug 1862, ovl. te Utrecht op 22 feb 1938. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Lambertus Johannes, geb. te Strijp op 23 feb 1887, ovl. te Oegstgeest op 10 mrt 1957, volgt XVIa. 2. Elie Johannes Francois, geb. te Strijp op 31 dec 1890, ovl. te Tjimani Java, kamp op 17 mrt 1945, volgt XVIb. 3. Willem Henri Bruno, geb. te Heerenveen op 1 aug 1893, ovl. te Den-Haag op 25 jan 1976, volgt XVIc. 137 Van links naar rechts, Mr. Elie, Willem en Lambertus

XVIa. Lambertus Johannes van Dunné, zn. van Meinardus Siderius van Dunné (XVc) en Anna Maria Elisabeth van Dissel, geb. te Strijp op 23 feb 1887, directeur gemeentewerken Rotterdam, ovl. te Oegstgeest op 10 mrt 1957, tr. te Den-Haag op 26 okt 1909 met Charlotte Sophia Maria Le Comte, dr. van Adolf Le Comte (Nederlands Kunstenaar) en Anna Cornelia Carbentus, geb. te Delft op 9 jan 1886, ovl. te Oegstgeest op 20 jun 1951. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Adolf, geb. te Tjandi Semarang Indonesie op 3 aug 1910, ovl. te Leidschendam op 19 jan 1985 zwakzinnig. 2. Johannes Fransiscus, geb. te Bandjar Negara Indonesie op 25 sep 1912, ovl. te Den-Haag op 6 jan 1976, volgt XVIIa. 3. Bert, geb. te Rotterdam op 9 mei 1927, ovl. te Rotterdam op 22 jul 1927. Levensloop, 1908 diploma civiel-ingenieur aan TH Delft 1908-1911adsp.adj.-ingenieur bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 1911-1913 Ingenieur bij de Serajoedal Stoomtram Maatschappij 1913-1922 Ingenieur bij Lindeteves Stokvis 1922-1940 adj. directeur Gemeentewerken Rotterdam 1940-1945 Directeur Dienst Uitvoering Wederopbouw Rotterdam XVIIa. 138 Johannes Franciscus (Dick) van Dunné, zn. van Lambertus Johannes van Dunné (XVIa) en Charlotte Sophia Maria Le Comte, geb. te Bandjar Negara Indonesie op 25 sep 1912, edelsmid, ovl. te Den-Haag op 6 jan 1976, tr. te Leiden op 19 nov 1947 met Elisabeth Adriane van Maarseveen, dr. van Adriaan Cornelis van Maarseveen en Caatje Müller, geb. te Pretoria Zuid-Afrika op 7 okt 1913. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Paul Christiaan, geb. te Leiden op 17 dec 1948, werkzaam op Ministerie van Justitie, tr. te Den Haag op 31 mei 1979 met Fernande Louise Ingrid de Ridder, geb. te Den Haag op 6 aug 1947, redactrice. 2. Karin Julia (Julia), geb. te Leiden op 29 jun 1951, ovl. 5 jun. 2015, beroep kunstschilderes, tr. 6 sept. 1973 in Leiden (sch. 1 mei 1984) met Johannes Christiaan (John) Visser geb. Rotterdam 20 maart 1942, beroep kunstschilder. Hieruit twee zonen; Miguel en Guido. Julia krijgt in 1994 weer een relatie met haar jeugdliefde Jos Hendriks. Jos heeft uit een eerder huwelijk twee kinderen; Martijn en Merle. Julia had in Den Haag een kinderopvang: Julia Kinderopvang voor 0-4 jarigen. 3. Maarten Leonard, geb. te Leiden op 27 feb 1954, volgt XVIIIa. XVIIIa. Maarten Leonard van Dunné, zn. van Johannes Franciscus van Dunné (XVIIa) en Elisabeth Adriane van Maarseveen, geb. te Leiden op 27 feb 1954, fysiotherapeut, tr. te Terschelling op 19 mei 1989 met Gesina Maria (Polly) van Dijk, geb. te Amsterdam op 6 aug 1957, rechter te Amsterdam. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Nick Alexander, geb. te Amsterdam op 24 jan 1991. 2. 3. Vera Elise, geb. te Amsterdam op 9 apr 1993. Frank Sebastiaan, geb. op 7 sep 1995.

XVIb. Elie Johannes Francois van Dunné, zn. van Meinardus Siderius van Dunné (XVc) en Anna Maria Elisabeth van Dissel, geb. te Strijp op 31 dec 1890, dr. in de rechtswetenschappen, promotie 1915 Utrecht, landsadvocaat, ovl. te Tjimani Java, kamp op 17 mrt 1945, tr. te Batavia op 16 dec 1938 met Mr.Frederica Opperman, dr. van Johan Valentin Leonard Opperman en Therese Anette Henriette Baurmayer Von Barienkhofn, geb. te Semarang Indonesie op 19 dec 1902, ovl. te Nootdorp op 13 okt 1982. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Bruno van Dunné geb. te Batavia op 5 okt 1939, tr. te Den-Haag op 7 mei 1966 met Pauline Alida Johanna Dozy, dr. van Jean Jacques Dozy (geoloog) en Margo Schröter, geb. te Guatamala City op 21 sep 1939. Kinderen van Bruno zijn ; a) Frédérique Margo van Dunné (foto hiernaast) , geb. 30 aug. 1968 te Dampier (Western Australia) huwt Jan Jacob De Vries Robbé. Kinderen zijn: 1) Pieter 2) Mathijs 3) Noortje Eleonora Pauline geb. 12 sept. 2004 Frédérique van Dunné is (2015) als gynaecoloog verbonden aan het ziekenhuis Haaglanden en heeft vele publicaties op haar naam staan. b) Martin Bruno van Dunné geb. Perth (West Australia) 7 jan. 1970. c) Johan Bart van Dunné geb. Den-Haag 17 jan. 1971 2. 3. Jan Meinard van Dunné geb. te Batavia op 14 feb 1941, volgt XVIIb. Johan Frederik (Hans) van Dunné geb. te Batavia op 14 nov 1942, tr. te Den-Haag op 8 jul 1967 met Augustina Paulina Hendrika (Ineke)Tempelman, dr. van Hendrik Anthonius Johannes Tempelman en Annelise Wessendorf, geb. te Voorst op 9 okt 1943. Uit dit huwelijk 3 kinderen; a) dr. Hein Johan Francois (Frans) doctoraat in Biologie geb. 17 jan. 1971 Den-Haag huwt Zaire Gonzalez geb. Costa Rica. Uit dit huwelijk dochter Nahara van Dunné geb. 7 jan. 2012 in Colombia b) Folkert Engelbert (Folkert) geb. 1973 Folkert (foto hiernaast) is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den-Haag en wekt nu (2015) als docent fotografie aan de faculteit Bellas Artes van Medellin in Colombia. Hij is gehuwd met dr. Ana Maria Benavides geb. Colombia en doctoraat in Biologie. Zij hebben een dochter; Emma Carolina van Dunné geb. 21 jul. 2011 in Colombia. c) Rodette Wieteke Patricia geb. 1 dec. 1976 Den-Haag huwt Kasper Knoester Uit dit huwelijk 3 dochters; Ysé Annelies Knoester geb. 9 apr. 2004 Resa Knoester geb. 5 jun. 2007 Dette Knoester geb. 19 dec. 2012. 139

XVIIb. Jan Meinard van Dunné, (op foto hiernaast) zn. van Elie Johannes Francois van Dunné (XVIb) en Mr.Frederica Opperman, geb. te Batavia op 14 feb 1941, mr. wetenschappelijk medewerker Kath. Hogeschool Tilburg, hoogleraar in Rotterdam, met emeritaat op 1 maart 2006 aan de Erasmus Universiteit Hij huwt te Wassenaar op 20 jun 1964 met Beatrix Anna Catharina Smeenk, dr. van Bernardus Henricus Smeenk en Cornelia Anna Clerck, geb. te Velsen op 2 okt 1941. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Henriette Valentine Anna (op foto hiernaast weergeven), geb. te Tilburg op 5 mrt 1966. Huwt Peter Snoeker , advocaat. Henriette studeerde theologie te Leiden en Amsterdam. Haar scriptie in 1992 ging over Antonie van Dale 1638-1708 en zijn doopsgezinde geschriften. Emmanuel, geb. en ovl. te Tilburg op 13 mrt 1967. 2. 3. Esther Marie Beatrice geb. te Rotterdam 3 jul. 1973, relatie met Rens van Overdam, geb. te Schiedam op 10 mrt 1966, registeraccountant. Uit deze relatie één zoon: Cornelis Laurens Jan, geb. te Rotterdam op 10 jun 2003. 4. Fleur Marie Frederieke geb. Tilburg 11 mrt. 1968 gehuwd met Rosier Fleur is (2015) als gynaecoloog verbonden aan het Tergooi ziekenhuis. Zij promoveerde in 2010 op onderzoek naar hersenafwijkingen bij ongeboren kinderen. 140 XVIc. Willem Henri Bruno van Dunné, zn. van Meinardus Siderius van Dunné (XVc) en Anna Maria Elisabeth van Dissel, geb. te Heerenveen op 1 aug 1893, directeur bouwmij, ingenieur, ovl. te Den-Haag op 25 jan 1976, tr. te Delft op 12 jun 1926 met Wendelina Grietje (Wendel) Groen, dr. van Adriaan Groen (commies rijksbelastingen) en Gepke Stubbe, geb. te Zaltbommel op 30 jan 1903, ovl. te Oegstgeest op 3 apr 1969. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Anna Maria Elisabeth (Marlies), geb. te Dieren op 4 okt 1927, volgt XVIIc. 2. Wendeline, geb. te Dieren op 11 apr 1929, ovl. te Wageningen op 14 apr 2000, volgt XVIId. 3. Esther Marie, geb. te Velp op 7 sep 1935, volgt XVIIe. 4. Meinard, geb. te Dieren op 29 apr 1938, volgt XVIIf. XVIIc. Anna Maria Elisabeth (Marlies) van Dunné, dr. van Willem Henri Bruno van Dunné (XVIc) en Wendelina Grietje (Wendel) Groen, geb. te Dieren op 4 okt 1927, meester in de rechten, tr. in 1957 met Mr. Cornelis Johannes (Kees) van Rossem, geb. op 28 sep 1919, bankdirecteur, ovl. te 's-Gravenhage op 23 sep 2009. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. 2. Peter Arthur Hugo, geb. te Hongkong op 11 sep 1958, volgt XVIIIb. Lucas David Jan (David), geb. te Hongkong op 29 mei 1961, volgt XVIIIc. 3. Willem Henri Bruno, geb. te Leiden op 4 dec 1963, volgt XVIIId. XVIIIb. Peter Arthur Hugo van Rossem, zn. van Mr. Cornelis Johannes (Kees) van Rossem en Anna Maria Elisabeth (Marlies) van Dunné (XVIIc) , geb. te

Hongkong op 11 sep 1958, Mijnbouwkundig Ingenieur, tr. met Lydia Wilma Meissner, geb. te Leiden op 11 aug 1957, communitatietrainer. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Nina Sterre Julie (Sterre), geb. te Groningen op 12 dec 1984. 2. Lijster Reneé, geb. te Groningen op 1 apr 1986. 3. Amber Linde Florentine, geb. te Groningen op 24 sep 1990. XVIIIc. Lucas David Jan (David) van Rossem, zn. van Mr. Cornelis Johannes (Kees) van Rossem en Anna Maria Elisabeth (Marlies) van Dunné (XVIIc), geb. te Hongkong op 29 mei 1961, Directeur Strategie bij Elsevier BV, tr. met Hester Geertruid van Veen, geb. te Dordrecht op 18 aug 1964, klinisch neuropsycholoog. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Nina Sofie, geb. te Amsterdam op 25 jan 1999. 2. Lisette, geb. te Haarlem op 26 sep 2001. XVIIId. Willem Henri Bruno van Rossem, zn. van Mr. Cornelis Johannes (Kees) van Rossem en Anna Maria Elisabeth (Marlies) van Dunné (XVIIc), geb. te Leiden op 4 dec 1963, diplomaat, tr. met Heleen Marguerite Hoogendijk, geb. te Amsterdam op 29 jul 1967, communication manager. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. XVIId. Wendeline van Dunné, dr. van Willem Henri Bruno van Dunné (XVIc) en Wendelina Grietje (Wendel) Groen, geb. te Dieren op 11 apr 1929, ovl. te Wageningen op 14 apr 2000, tr. te Oegstgeest op 8 sep 1956 met Ir. Nicolaas Hendrikus Antonius Greve, geb. te Zutphen op 13 aug 1926. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Anne Marjan, geb. te Wageningen op 6 jul 1958, Directeur Greve HR Interim managment &coach. 2. Wendelina (Wen), geb. te Wageningen op 2 mei 1960, mededirecteur Greve&Koning Talentontwikkeling, relatie met Bart Elffers, geb. te Amsterdam op 6 jan 1958, arts voor verstandelijk gehandicapten. 3. Elisabeth Marie (Lies), geb. te Wageningen op 11 jun 1963, Directeur Greve interim mangment, tr. met Wim Krook, geb. op 10 mei 1967, Directeur de Bruijn &Co. XVIIe. Esther Marie van Dunné, dr. van Willem Henri Bruno van Dunné (XVIc) en Wendelina Grietje (Wendel) Groen, geb. te Velp op 7 sep 1935, lerares Frans, tr. te Oegstgeest op 15 jun 1960, kerk.huw. Remonstrants met Pieter Klazes Pel, zn. van Pieter Klazes (Piet) Pel, huisarts, en mr. Adèle Octavie Henriëtte Tielenius Kruythoff, geb. te Wassenaar op 21 jul 1933, arts. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Anna Maria Elisabeth (Marlies), geb. te Zwolle op 22 okt 1961, volgt XVIIIe. 2. Henriette, geb. te Zwolle op 19 sep 1963, volgt XVIIIf. 3. 4. Pieter Klazes, geb. te Amsterdam op 29 aug 1965, volgt XVIIIg. Florentine Esther, geb. te Zwolle op 15 mei 1968, volgt XVIIIh. XVIIIe. Anna Maria Elisabeth (Marlies) Pel, dr. van Pieter Klazes Pel en Esther Marie van Dunné (XVIIe), geb. te Zwolle op 22 okt 1961, historisch drs, tr. te Amsterdam op 4 sep 1987, kerk.huw. Remonstrants met Bernard Rudolf ter Haar, zn. van Bernard ter Haar (advocaat) en Ada Marga Tiessen, geb. te Hilversum op 14 sep 1957, advocaat. Jacomijn Ioanna Wendelien, geb. te 's-Gravenhage op 3 dec 2001. Jan Olivier Alexander (Alexander), geb. te 's-Gravenhage op 27 jun 2003. 141

Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Ole Arnout, geb. te Heemstede op 9 mrt 1991. 2. Carlijn Esther, geb. te Heemstede op 24 feb 1993. 3. Jeroen Bernard, geb. te Hilversum op 7 apr 1997. XVIIIf. Henriette Pel, dr. van Pieter Klazes Pel en Esther Marie van Dunné (XVIIe), geb. te Zwolle op 19 sep 1963, manager zorg, tr. te Amsterdam op 29 feb 1995 met Zakaria Cadi, geb. te Cassablanca [Marokko] op 3 jun 1959. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Lisa Adèle, geb. te Amsterdam op 16 apr 1996. Zakaria Yahya (Sjaak), geb. te Amsterdam op 5 okt 1997. 3. Noor Hind, geb. te Amsterdam op 27 apr 2001. XVIIIg. Pieter Klazes Pel, zn. van Pieter Klazes Pel en Esther Marie van Dunné (XVIIe) , geb. te Amsterdam op 29 aug 1965, consultant IT, tr. te Amsterdam op 12 dec 1998 met Maria Dymphna (Maaike) Sijpkens, geb. te Veldhoven op 10 jan 1966. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Pieter Klazes, geb. te Blaricum op 3 mrt 2001. Felice Maria, geb. te Blaricum op 16 okt 2006. XVIIIh. Florentine Esther Pel, dr. van Pieter Klazes Pel en Esther Marie van Dunné (XVIIe) , geb. te Zwolle op 15 mei 1968, samenwonend in jul 2003, tr. te Nederhorst den Berg op 12 sep 2909 met Henricus Rembertus Jozef (Erik) Jonker, geb. te Obdam op 2 apr 1969, interim manager. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Joanne Esther, geb. te Amsterdam op 4 mei 2005. 142 2. Rikus Pelle Jozef, geb. te Amsterdam op 22 sep 2006. 3. Biene Floor, geb. te Amsterdam op 22 sep 2006. XVIIf. Meinard van Dunné, zn. van Willem Henri Bruno van Dunné (XVIc) en Wendelina Grietje (Wendel) Groen, geb. te Dieren op 29 apr 1938, advocaat en procureur, oud reserve ritmeester, tr. te De Steeg op 23 jun 1962 met Nelly (Nelleke) de Josselin de-Jong, dr. van Antoon Willem de Josselin de Jong en Sara Maria Louise Loopuyt, geb. te Arnhem op 7 feb 1937. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Willem Henri Bruno, geb. te Apeldoorn op 16 apr 1964, volgt XVIIIi. 2. 3. Justinus Franciscus, geb. te Rotterdam op 24 jul 1965, volgt XVIIIj. Esther Marie Louise (Essemie), geb. te Rotterdam op 23 apr 1971, volgt XVIIIk. XVIIIi. Willem Henri Bruno van Dunné, zn. van Meinard van Dunné (XVIIf) en Nelly (Nelleke) de Josselin de-Jong, geb. te Apeldoorn op 16 apr 1964, adviseur en gemeenteraadslid Voorschoten tr. te Leiden op 12 sep 1996 met Mr. Idske Catharina van den Ban, geb. te Beverwijk op 3 nov 1967, notarieel jurist en dr. van Mr. Frans van den Ban en drs. Tine Claasje Osinga. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Meinard Jan Jippe, geb. te Leidschendam op 19 jun 1998. 2. Frans Folkert Oene, geb. te Leidschendam op 29 okt 2001. XVIIIj. Justinus Franciscus van Dunné, zn. van Meinard van Dunné (XVIIf) en Nelly (Nelleke) de Josselin de-Jong, geb. te Rotterdam op 24 jul 1965, Software Engineer, tr. te Rotterdam op 4 sep 1993 met Else Louise (Els) de Bijll Nachenius, geb. te Rotterdam op 3 sep 1966, Remonstrants Predikant en dr. van Mr. Henri Joachim de Bijl Nachenius en Johanna Gezina Sterkenburg

Uit dit huwelijk één dochter: 1. Albertine Elisabeth, geb. te Dordrecht op 5 dec 1997. XVIIIk. Esther Marie Louise (Essemie) van Dunné, dr. van Meinard van Dunné (XVIIf) en Nelly (Nelleke) de Josselin de-Jong, geb. te Rotterdam op 23 apr 1971, geestelijk verzorgster, werkzaam bij jeugd en opbouwwerk in Amsterdam Noord rond de kerk aan het Meerpad. Predikant bij de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, Esther tr. te Amsterdam op 12 jun 2004 met Dine Cornelie Jaqueline (Cornelie) Peeck, geb. te Middelburg op 4 jan 1968, rechter en dr. van Mr. Antonie Johannes Peeck en Dine Marie Haasnoot Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Dionijs Bruno Cornelis (Dijs) van Dunné, geb. te Amsterdam op 2 sep 2005. 2. Antonie Gerbrand Cornelis (Kees) van Dunné, geb. te Amsterdam op 19 jun 2009. IXf. Maria Hendrick (Maeijke) van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (VIIIb) (brouwer int Ossenhooft opt Ginnekenseyndt) en Adriana Petri Janssen Frayen, geb. te Breda op 12 jan 1592, ovl. te Breda op 18 aug 1624, kerk.huw. te Turnhout op 20 jan 1613 met Cornelis Goosen Wijnant van Bernagien, zn. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, geb. te Breda op 1 mei 1588. Ovl. te Breda op 12 apr 1625. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Petronella (Perina), geb. circa 1614, huwt op 28 nov 1636 met Jan Jan Hendrick (Johan) Wils, zn. van Jan Hendrick Adriaen Wils en Jacomijntien Jan Zibs, geb. te Breda circa jan 1613, apotheker. Ovl. te Breda op 2 okt 1679 Eigenaar van Grimhuijsen, Samen met Johan de Wijse en zijn vrouw Ida van Rucphen heeft hij gekocht de hoeve, huijsinge en landerije van Grimhuijsen onder Ulvenhout. Koopt onderpand De Drie Swaantjes te Breda op 21 jan 1660, SAB R 537 f 12, 21-1-1660; Johan Wils, als gewesen voogd van Cornelis van Bernagien, koopt zijn onderpand De Drie Swaantjes op de Haeghdijck. Heeft apotheek aan de Groote Markt Hij vestigde zijn apotheek in het huis,erf, plein met achterhuis of stal. en woning,eertijds genaamd Bethlehem en daarna de Witte Pluym,gelegen aan de Grote Markt. Zie Bredasche Apothekers van G. Rehm in de Brabantsche Leeuw 1960. 2. Elia (Eeltken) van Bernagie, geb. te Breda in 1618, ovl. te Breda op 2 mei 1681, volgt Xd. 3. Adriana, overleden aan de pest, ovl. te Breda in 1625. Koopt brouwerij te Breda in 1619, SAB R 525 f 518, 18-10-1619; Jan Janssen Deij verkoopt Cornelis Goos Wijnant van Bernagie x Maeijke Henrick van Dun huijsinge en brouwerij genaamd Den Engel mette gang west, gelegen op de Haeghdijck neve Adriaen Cornelis Cauwelaers des Ruijters huijs op deen en Jan Peter Verhoeven huijs op dandere zijde genaamd Het Wit Peerdeken. Achter comend aan de rivier oft Mercke. Later zien we in de weesrekeningen dat hij deze brouwerij huurt na overlijden van Cornelis. 143

Xd. Elia (Eeltken, Aleijde) van Bernagie, dr. van Cornelis Goosen Wijnant van Bernagien en Maria Hendrick (Maeijke) van Dunne (IXf), geb. te Breda in 1618, ovl. te Breda op 2 mei 1681, tr. met Dionys Jan van Rucphen, griffier leenhof heer van Breda. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Maria Caecilia, ovl. te Breda op 8 apr 1709, volgt XIe. 2. 3. Ida, ovl. op 6 okt 1692, volgt XIf. Joanna, ged. te Breda op 24 dec 1652. 4. Adriana, ged. te Breda op 22 feb 1655, ovl. voor 1700, volgt XIg. XIe. Maria Caecilia van Rucphen, dr. van Dionys Jan van Rucphen en Elia (Eeltken) van Bernagie (Xd), ovl. te Breda op 8 apr 1709, begr. te Meerle op 12 apr 1709, kerk.huw. in 1664 met Cornelis de Wijse, zn. van Gerrit Jan Gerrit de Wijse (zeepzieder) en Maria Hubertus Sprongh, geb. te Breda op 6 sep 1640, zie Oranjeboom 2002 en2007 de artikelen van Ton Kappelhof, woont in het huis De Brandewijnstoker aan de noordzijde van de Tolbrugstraat in 1697 SAB R 551 f 97v, 16-1-1697, ovl. in 1704. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Maria, ged. te Breda op 30 aug 1665. 2. Dionisius, ovl. te Teteringen op 14 dec 1739, volgt XIIf. 3. Gerardus, geb. circa 1668, kapucijn, ovl. te Meerle klooster in 1745. 4. Cornelis Adriaan, ged. te Breda op 29 apr 1669. 5. Maria Anna Josepha, geb. in 1672, ged. te Breda rk brugstraat op 15 mei 1672. 6. 144 7. 8. Jan Frans, ged. te Breda op 29 nov 1675, ovl. te Breda op 7 okt 1735, tr. te Meerle op 14 sep 1722 met Elisabeth Pitronelle Woutiers, ovl. te Breda op 4 mrt 1761. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Elia Theresia, geb. in 1678, volgt XIIg. Petronella, ged. te Breda op 20 jun 1681, ovl. te Baarle-Hertog op 15 jul 1744 ongehuwd. 9. Cornelis Josephus, pastoor in Baarle, ovl. te Baarle-Hertog in 1733. Erfdeling in 1709, SAB Breda R 565 f 181; 17-6-1709. Erfdeling onder zijn kinderen na het overlijden van hem en zijn weduwe. 1) Dionisius krijgt huysinge, seepziderije,packhuys en erve genaemt 'sHertogenbosch door Dionisius bewoont. Gelegen aan de zuidz. van de Tolbrugstraete nevens huysinge vanouds De Drie Bellen en nu Den Kolft genaemt, toebehorend kinderen Mr. Johan van Erfrenten oostw. en huysinge genaemt De Vijff Ringen toebehorend kinderen en erfgenamen de heer Johan van Riethoven westw,aghter comend aen de marck oft riviertje aldaer genaemt het mosselvaertje. 2) Johan Franciscus is bevallen op hoeve,huys,schuere genaemt De Endekoye gelegen tussen de bredasche en roosendaelse vaerten onder Zundert in den bovenmoer. Verder nog veel land bestaande uit bosschen,heijde en moeren. Bovendien alle gereedschap,torfschuyte,inbegrepen de torven,die voor januari 1709 geslagen zijn. 3) Elia krijgt de oude stede met huysinge,schuere en landerijen genaemt Den Dogh met de lange dreef gelegen op De Rith en nu in huere bij Peter van Boxtel. Verder nog erg veel grond en heij, plus nog een half huys en schuere genaemt Het Beijltje, Het Steeltje en Het Croontje gelegen aghter hoff Den Crommendijck,die zij ook verkrijgt en gelegen aan de noordz. van de Haeghstraete. Ook nog 2 bdr. weijden onder Zwaluwe in den Moerdijck in huere bij Cornelis van Rijsbergen, beenhacker te Breda. Voorts nog huysinge genaemt

Den Biekorff aan de noordz. van de Tolbrugstraete nevens huysinge toebehorend Johannes Goyaert Beenhacker oostw. en huysinge genaemt Den Brandenwijnketel van Jacobus Flooren en in huere bij Adriana van den Kieboom gheestelijckdr. westw. 4 en 5) Petronella en Cornelis zijn bevallen op zeer veel land te Effen gelegen bestaande uit heijde,bos en weijde. verder nog Den Beeckert te Effen met huysinge en schuere. Ook nog 4 gemeten van de gansweijde te Ghinneken. Daarnaast nog 2 wooningen met stallinge en hoff, voor desen een oliemolen geweest sijnde gelegen binnen Breda recht tegensover de Beeckbrugge neven schuer en hoff behorend Johan van Riethoven oostw. en huysinge en loyerije behorend weduwe Cornelis Biersteeckers westw. Voorts nog huys aen de oostz. van de St. Annastraete of hoendermarckt nevens huys Het Ijsere Cruys van de weduwe en kinderen Henrick Raes zuidw. en huys toebehorend Jan Ten Broeck, lijstmaecker noordw. in huere bewoont door stoeldrayer Aert van der Ven. Verder nog beemden in Zundert en alle landerijen,weijde en blieken in de polder van Lillo. Cornelis krijgt ook nog het huys aghter den Haeghdijck in de Donck,oost den hove van Bernaert Parquin,silversmith alhier, en Thomas Zeemans, voorleser in de Grote Kerk, zuidw. de Donckvaert,westw. den manhuys op den Haeghdijck en noord de stadswalle. Ook is Cornelis nog bedeelt op 3 huyskes gelegen als voor, oost en noord voirschreven hoff. XIIf. Dionisius de Wijse, zn. van Cornelis de Wijse en Maria Caecilia van Rucphen (XIe), ovl. te Teteringen hoeve Meerberg op 14 dec 1739, tr. op 30 okt 1694 met attestatie van elders met Cornelia van de Lemmer, dr. van Cornelis Gregorius van de Lemmer en Johanna Govaert van Gúlick, ged. te Breda op 30 jun 1672. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Ida Theresia, ged. te Breda op 13 dec 1701, ovl. te Breda op 8 nov 1770, volgt XIIIb. 2. Maria Joanna, ged. te Breda op 27 jan 1696, ovl. te Breda in 1745, begr. te Meerle op 22 aug 1745, tr. met Gregorius van de Elsacker. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Catharina Josepha, ged. te Breda op 1 dec 1697 (getuige: Gregorius van de Lemmer, Catharina Maria de Wijse), begijn te Hoogstraten. 4. Gerardus Joannes, ged. te Breda op 16 mrt 1700 (getuige: Maria van Ruckven). 5. Cornelis Hubertus, ged. te Breda op 17 jul 1703. 6. 8. Cornelis Herman, ged. te Breda op 25 dec 1707. 9. Joanna Elisabeth, ged. te Breda op 20 jul 1704 (getuige: Joannes Franciscus de Wijse). 7. Cornelis Antonius, ged. te Breda op 21 jan 1706 (getuige: Joannes de Wijse). Joanna Elisabeth, ged. te Breda op 23 sep 1709 (getuige: Cornelis de Wijse). 10. Antonia Adriana, ged. te Breda op 17 okt 1710 (getuige: Maria de Wijse), ongehuwd. 11. Cornelis Hermanus, ged. te Breda op 21 jan 1712 (getuige: Cornelis de Wijse,raadsheer). XIIIb. Ida Theresia de Wijse, dr. van Dionisius de Wijse (XIIf) en Cornelia van de Lemmer, ged. te Breda op 13 dec 1701, ovl. te Breda op 8 nov 1770, begr. te Meerle op 10 nov 1770, tr. te Breda op 23 apr 1736, (Waals Hervormd) met Petrus van de Goorbergh, huisbrouwer. begr. te Meerle op 18 nov 1756. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Dionysus Joannes, ged. te Breda op 10 jul 1737, volgt XIVc. 145

2. Christophorus Gregorius, ged. te Breda op 13 sep 1739. 3. Cornelia Joanna Theresia, ged. te Breda op 15 okt 1740 (getuige: Antonia Adriana de Wijse). 4. Adriana Catharina Cornelia, ged. te Breda op 31 jan 1743, begijn in Hoogstraten, zie Oranjeboom 2007, ovl. te Princenhage op 2 nov 1798. 5. Cornelius Antonius, ged. te Breda op 6 jun 1746, kapucijn te MeerselDreef, zie Oranjeboom 2007, ovl. te Princenhage op 19 nov 1819. Ida bezit een brouwerij en een huis te Breda, 1) eigenaar van brouwerij De Twee Klimmende Leeuwen aan de westzijde van het Ghinnekenseijnde. Geschat in 1735 op 4650 gld. 2) eigenaar van huis De Brandewijn Tonnekes aan de oostz. van de Ghinnekenstraat, geschat op 1600 gld. zie Oranjeboom 2007 pagina 64-71, poorter van Breda in 1728; borg is Anthony van Opstal, toebackvercooper, Grafzerk Grote Kerk te Breda in 1734, Zij ligt begraven in de Grote Kerk te Breda onder een mooie grafzerk met familiewapen. Zie Engelbrecht van Nassau 2007/3 Petrus van de Goorbergh, tr. (1) te Breda op 26 dec 1728 met Adriana Maria van Opstal, dr. van Anthony Peeter van Opstal (koopman in toeback) en Cornelia Herman Raymakers, ged. Rooms Katholiek te Breda op 13 okt 1701. Ovl. te Breda op 28 mrt 1734. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 146 2. XIVc. Henricus, ged. te Breda op 25 sep 1729 (getuige: Antonius van Opstal), tr. te Breda op 13 okt 1755 met Maria de la Couchez. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Petrus Antonius Johannes, ged. te Breda op 5 sep 1733 (getuige: Petrus van Opstal). Dionysus Joannes van de Goorbergh, zn. van Petrus van de Goorbergh en Ida Theresia de Wijse (XIIIb), ged. te Breda op 10 jul 1737, brouwer, Inventarisatie in 1768, SAB ONA nr831 akte 35; 1-10-1768; Inventarisatie van zijn voorraad voor de belastingen. Hij bezit dan slechts 120 flessen wijn en geen bier, tr. te Breda op 27 sep 1761 met Cornelia Maria van Wesel, dr. van Joannes van Wesel en Joanna Eeltiens, ged. te Breda op 16 jan 1737. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Maria Petronella, ged. te Breda op 6 aug 1763, volgt XVd. 2. 3. Johannes Wilhelmus Antonius, ged. te Breda op 12 sep 1764. Petrus Joannes, ged. te Breda op 19 aug 1765. 4. Henricus Joannes, ged. te Breda op 15 nov 1766. 5. Cornelius Antonius, ged. te Breda op 25 sep 1767. 6. 7. 8. Joanna Maria, ged. te Breda op 9 sep 1768. Franciscus, ged. te Breda op 15 aug 1769. Joanna Maria, ged. te Breda op 3 jul 1771. 9. Adriana Catharina, ged. te Breda op 28 mei 1772. 10. Antonia Helena, ged. te Breda op 8 jul 1773. XVd. Maria Petronella van de Goorbergh, dr. van Dionysus Joannes van de Goorbergh (XIVc) en Cornelia Maria van Wesel, ged. te Breda op 6 aug 1763, tr. te Breda op 8 feb 1790 met Johannes Henricus Nissen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Henrica Adriana, ged. te Breda op 10 sep 1790.

XIIg. Elia Theresia de Wijse, dr. van Cornelis de Wijse en Maria Caecilia van Rucphen (XIe), geb. in 1678, tr. met Mr. Johan Cheeuws, ovl. te Breda op 13 dec 1765, begr. te buiten de stad, (waarschijnlijk in Meerle) Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Adrianus Cornelis, ged. te Breda op 9 apr 1709. 2. Doodgeb. kind, ovl. te Breda op 30 mei 1710. 3. mr. Cornelis Joannes, ged. te Breda op 23 jun 1711, ovl. te Breda op 11 mei 1780. 4. Maria Anna, ged. te Breda op 1 mei 1713, ovl. te Breda op 19 nov 1713. 5. Maria Anna, geb. te Breda op 31 mrt 1715, ovl. ongehuwd op 23 nov 1791. 6. 7. Anna Ida, ged. te Breda op 27 feb 1719 (getuigen: Franciscus van Dunne en MR. Gerard Ignatius van Dunne). 8. Antonia Elisabeth Theresia, ged. te Breda op 15 okt 1720. 9. Anna Petronella Josepha, ged. te Breda op 27 sep 1722, ovl. te Breda op 19 okt 1793, tr. te Breda op 23 sep 1754 met Johan Gaspar Calckberner. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Mr. Johan Cheeuws, tr. (1) te Breda op 14 mrt 1706 met Maria Francisca van der Locht, dr. van Franciscus Xaverius van der Locht en Catharina Maria Rietmaeckers, ged. te Breda op 27 nov 1683, ovl. te Breda op 1 feb 1707. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIf. Ida van Rucphen, dr. van Dionys Jan van Rucphen en Elia (Eeltken) van Bernagie (Xd), ovl. op 6 okt 1692, begr. te Meersel-Dreef, huwt in 1671 met Johan de Wijse, zn. van Gerrit Jan Gerrit de Wijse (zeepzieder) en Maria Hubertus Sprongh, geb. te Breda op 25 nov 1636. ovl. te Breda op 27 dec 1725, begr. In de kerk van Meersel-Dreef. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Maria Anna, ged. te Breda op 1 mei 1672 (getuige: Joannes van Dun, Aleijdis van Bernagien). 2. Antonius Franciscus, ged. te Breda op 25 dec 1681 (getuige: Cornelis de Wijse, Petronella van Bernagien). Verkoop verbantbrief voor onm.Kinderen wijlen Gerrit de Wijse door Bartholomeus Adriaen van Huysen in 1670, SAB Breda R 540 f 99v, 11-12-1670; Bartholomeus van Huysen, brouwer, heeft actie en transport van Johan de Wijse, coopman, van dato 22-11-1667 om te verkopen aan Franchois de Bons, schepen, een verbantbrief van 1000 gld. van dato 10-2-1662 tot behoef van Cornelis van Godewijck, administrateur van de goederen van de onm. kinderen wijlen Gerrit de Wijse daer moeder af was, Maria Sprong. Johan heeft o.a. een hoeve op Overa . Op 12-10-1711 is er een vermelding dat hij huisbrouwer is op zijn hoeve op Overa. Deling erfenis in 1726, SAB R 582 F 236V, 1-8-1726; Zie Ton Kappelhof Oranjeboom 2007. De totale som van zijn bezittingen is 8061 gld. Dit moet onder 2 partijen verdeeld worden. Tot de goederen behoort ook Grimhuijsen te Ulvenhout. Erfgenamen verkopen molen te Breda in 1726, SAB R 582 f 288, 12-11-1726; De erfgenamen (alle met name genoemd0 Johan Gerard, geb. te Breda op 19 feb 1717, ovl. te Breda op 23 dec 1750. 147

verkopen Geraert Johan Noortbergh een dubbele windtolijmolen opt Hollanders Bolwerk omtrent de Gasthuijsvelden met molenaarshuis en met zeijlen zoals deze toebehoorde Johan de Wijse sinds 15 mei 1699. XIg. Adriana van Rucphen, dr. van Dionys Jan van Rucphen en Elia (Eeltken) van Bernagie (Xd), ged. te Breda op 22 feb 1655, ovl. voor 1700, tr. te Breda op 29 jun 1681 met Johannes de Vroom, zn. van Arnold Jan de Vroom en Helena de Roij, doctor en raadsheer. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Arnoldus Josephus, ged. te Breda op 22 mrt 1682, testament op de langstlevende met broer Joannes te Hoogstraten op 30 apr 1716, ovl. te Breda op 19 jan 1738. 2. Aleijdis Anna, ged. te Breda op 17 jan 1684, ovl. te Breda op 30 mei 1685. 3. Dionijsius Cornelis, ged. te Breda op 6 feb 1686, kloosterling bij de minderbroeders. 4. Gerardus Bonaventura, ged. te Breda op 14 jul 1688. 5. 6. 7. Joannes Franciscus, ged. te Breda op 5 mei 1691, ovl. te Breda op 2 jul 1692. Ida Maria, ged. te Breda op 11 mei 1693, ovl. voor 1701. Joannes Franciscus, ged. te Breda op 19 okt 1695, koopman in wijnen, tr. te Breda op 6 aug 1727 met Christina Josepha van de Lemmer, dr. van Anthony van de Lemmer en Sophia Frenque, ged. te Breda op 3 sep 1700, wonend te Rotterdam in 1743. 148 Verkoopt manschap of leenboek in 1752, SAB Not de Bruijn, 18-7-1752; Christina van de Lemmer, weduwe van Jan Francis de Vroom verkoopt Jacob Johan Swaens, oud schepen, het manschap of leenboek van Langendonck en Boxteldonck onder de Vrijheit Roosendaal. Ovl. te Breda op 2 nov 1773. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes de Vroom, zn. van Arnold Jan de Vroom en Helena de Roij, tr. (2) te Breda op 8 feb 1706 met Petronella Cluyters, dr. van Christoffel Cornelis Cluyters (mr. schoenmaker) en Joanna (Jenneke) van Dongen, ged. te Breda op 2 apr 1676, bezit brouwerij De Twee Hoefijsers te Breda in 1706 gelegen aan de westz. van het Ginnekenseijnde. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adrianus Ignatius, ged. te Breda op 16 okt 1706. 2. Cornelis Josephus, ged. te Breda op 28 mrt 1708. 3. Helena Theresia, ged. te Breda op 21 feb 1711 (getuige: Arnoldus de Vroom). 4. Antonius Franciscus, ged. te Breda op 14 jun 1712. IXg. Adriana van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (VIIIb) en Adriana Petri Janssen Frayen, geb. te Breda op 3 feb 1594, ovl. te Breda op 30 jan 1668, begr. begraven in eiken kist in familiegraf in de grote kerk, tr. met Willem Burckhouts, majoor op het fort Loevesteijn. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna, tr. met Philip Willebrord van Nederveen, ambachtsheer van Rijswijk. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXh. Johanna Hendrick Cornelis (Jenneke) van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (VIIIb) en Adriana Petri Janssen Frayen, ovl. te Breda op 27 mrt 1631, tr. met Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien deken brouwersgilde, zn.

van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, geb. te Breda op 15 nov 1586, brouwer, ovl. te Breda in 1636. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adriana Wijnant, geb. te Breda op 18 sep 1625, volgt Xe. 2. Adrianus Wijnant, geb. te Breda op 24 jan 1627. 3. Cornelis Wijnant, geb. te Breda op 25 okt 1628, wordt genoemd in akte R 1031 te Turnhout in 1642. 4. Joanna Wijnant, geb. te Breda op 23 dec 1629, (getuige: Adriana van Bernagien). Koopt huys in 1609, SAB R 508 f 162v, 21-10-1609; Wijnant Goos van Bernagien koopt van Jan Rutgeering Benergheern huys omtrent de oude Gasthuyseijndsebrugge. Prijs 850 kgld. Pacht windmolen in 1619, SAB R 517 f 171v,1-1-1619; Wijnant Goos van Bernagien, brouwer, pacht de windmolen in de Santbergen bij Ghinneken met woonhuys, behalve de grote schuer, ingaende 1-1-1619 voor 5 jaar. Pachtprijs 2100 gld. per jaar. Schuldeiser voor zoon Gooswinus in 1636, SAB R 772 f 6,20-11-1636; Jan Jan Cornelis Sijmons is schuldig Wijnant Goos van Bernagie als vader van zijn zoon Goos Wijnant van Bernagien daer moeder af was Digne Zibs Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien deken brouwersgilde, zn. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, tr. (1) te Breda op 7 sep 1607 met Dingena Jan Zibs, dr. van Jan Zibs en Elisabet Jan Sprangers, ged. te Breda RK Brugstraat op 9 okt 1582 (getuige: Wouter Cornelij), ovl. tussen 1622 en 1625. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Gooswinus Wijnant Gooswinus, advocaat en stadhouder te Breda, ovl. te Breda op 3 sep 1676, Afleegen van eed in 1644, Commissieboeken Breda; eed als advocaat afgelegd op 12-7-1644. Als advocaat fiscaal aanstelling op 27-11-1645 en de eed daarvoor afgelegd op 4-1-1646. Aanstelling als stadhouder op 29-10-1660. tr. (1) te Breda op 14 aug 1644 met Adriana Jan van Schendel, dr. van Jan Adriaen van Schendel en Paesschijntien Lieve Joris Speelmans, ovl. te Breda op 3 mrt 1650. Uit dit huwelijk één zoon, tr. (2) te Geertruidenberg op 21 feb 1652 met Maria Adriaen Swaen, dr. van Adriaen Cornelis Swaen en Cataline van Luchtenburg, geb. in 1629. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 2. Wijnant Wijnant Goos, ovl. te Breda op 21 jan 1617. Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien deken brouwersgilde, tr. (3) met Anna Gisberti Biens. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Gisbertus Wijnant, geb. te Breda op 3 nov 1632, woont Rotterdam in 1669. 2. Joannes Wijnant, geb. te Breda op 4 jul 1634. 3. Adrianus Wijnant, geb. te Breda op 4 mrt 1636. 149

tr. (4) met Maria Gijsbrecht Geerit Biens (Eijckberch), dr. van Gijsbrecht Geerit Bijens (mr. timmerman) en Cornelia van Hoijdonck, ged. te Breda op 24 apr 1610, Verwarrende naam., Haar naam wordt afwisseld vermeld als Biens en als Eijckberch. Deze laatste naam verwijst naar de Eijckbergh onder Bavel waar haar familie woonde. Haar vader was mr. Gijsbrecht Geerit Bijen, mr. timmerman van de Prins van Oranje. Na het overlijden van haar zus Anna hetrouwt haar weduwnaar Gosuinus van Bernagie met Maria. Verkoopt brouwerij de Haen te Breda in 1653, 150 SAB R 535 f 148, 11-1-1653; Maria Eijckbergh, weduwe en testamentair boedelhoudster van zaliger Gosuinus van Bernagien, brouwer was, naat luijdt van de selve testament daer ende voor notaris A. Borremans binnen Breda gepasseert op 27 juli 1640 kende de comparante in dier qualiteit geassisteert met dhr. Jaqcues Wilboirts secretaris tot Oosterhout, haar swager en haar voigt verkocht te hebben Michiel Jan van Nouweneijnde burger en brouwer alhier, huijsinge achterhuijsinge en brouwerij genaamd De Haen met ook de 2 schueren daerachteraen behorend, gelegen aan de oude Ghinnekenseijndsebrugge neve de marck aan de noord en westzijde, Johan van Velthoven huijsinge aan de zuidz. gelijk Peeter Peeter Daem Leijten de voirschr. huijsinge en brouwerij in huren heeft en Jan Wils en Andries Buijsen de schueren in huren hebben. In marge staat dat op 26 juli 1657 Maria Eijckbergh dochter van mr. Ghijsbrecht Geeritsen verklaart dat Michiel Janssen van de Nouweleijnde haar betaald heeft de rente van 4 gld. 2 st. en 2 oirt 'sjaers. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Wijnandus Gosewinus, ged. te Breda op 19 jan 1639 (getuige: Cornelia van Hoijdonck (moeder van Maria)). 2. Dimpna Gosewinus, ged. te Ginneken op 10 jun 1643. 3. Joannes Gosewinus, ged. te Breda RK Brugstraat op 14 mrt 1650. Xe. Adriana Wijnant van Bernagien, dr. van Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien en Johanna Hendrick Cornelis (Jenneke) van Dunne (IXh), geb. te Breda op 18 sep 1625, tr. (1) met Johannes Roelant, coopman, kerkmeester, woont huis de Witte Wan, Grote Markt Breda, ovl. te Breda op 27 jul 1669. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Roelant, ged. te Breda op 18 aug 1652, ovl. te Breda op 24 dec 1707, volgt XIh. 2. 3. 4. Ida Maria, ged. te Breda op 19 jul 1654. Pierre Jan, ged. te Breda op 13 feb 1656 (getuigen: Martin Reijckevorssel, Adriana Bernagien en Petronella Bernagien). Johannes, ged. te Breda op 4 jul 1657.

5. Goswinus, ged. te Breda op 9 okt 1658. 6. Maria, ged. te Breda op 19 mrt 1660. 7. 8. 9. Engeltje, ged. te Breda op 30 apr 1664. 10. Elisabeth, ged. te Breda op 3 mei 1666. Adriana Wijnant van Bernagien, tr. (2) te Breda Luthers in 1671 met George Philip Zumdam, geb. te Frankfurt a/d Main [Duitsland]. XIh. Roelant Roelant, zn. van Johannes Roelant en Adriana Wijnant van Bernagien (Xe), ged. te Breda op 18 aug 1652, burgerkapitein, ovl. te Breda op 24 dec 1707, tr. te Princenhage op 8 nov 1673 met Lucia Puttinghs, ovl. te Breda op 13 mei 1733. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Johannes Roeland, ged. te Breda op 31 okt 1677. 2. Corneille Roeland, ged. te Breda op 2 jul 1679. 3. Maria Roeland, ged. te Breda op 11 mrt 1682, ovl. te Breda op 15 feb 1763, volgt XIIh. 4. 5. Johanna Cornelia Roeland, ged. te Breda op 3 apr 1684. Johannes Petrus Roeland, ged. te Breda op 18 nov 1685. 6. Cornelis Roeland, ged. te Breda op 2 jul 1687. 7. Lucia Roeland, ged. te Breda op 8 aug 1688. 8. Cornelis Godefridus, ged. te Breda op 29 sep 1690. XIIh. Maria Roeland Roelant, dr. van Roelant Roelant (XIh) en Lucia Puttinghs, ged. te Breda op 11 mrt 1682, ovl. te Breda op 15 feb 1763, tr. te Breda op 30 dec 1703 met Michael Adriaen (Michiel) van de Avoirt, zn. van Adrianus Michiel van de Avoirt en Elisabeth van Sweebrugge, ged. te Breda op 22 okt 1680, kapitein staatse leger, ovl. te Breda op 23 feb 1770. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Adrianus Albertus Michiel, ged. te Breda op 21 sep 1704. 2. Cornelis Michiel, ged. te Breda op 23 okt 1705. 3. 4. 5. Pieter Michiel, ged. te Breda op 14 sep 1707. Lucia Michiel, ged. te Breda op 25 jan 1711. Johannes Petrus, ged. te Breda op 18 okt 1713. 6. Maria Michiel, ged. te Breda op 30 nov 1716. XIi. Sebastiaan Roelant, zn. van Johannes Roelant en Adriana Wijnant van Bernagien (Xe), ged. te Breda op 19 jun 1662, wijkmeester, ovl. te Breda op 13 apr 1712, tr. te Ginneken op 23 nov 1687 met Josina van Eijll, dr. van Theodorus van Eijll (predikant) en Catharina Cornelis Jan van de Kieboom, ovl. te Breda op 4 sep 1720. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. 2. Johannes Sebastiaen, ged. te Breda op 23 apr 1688, volgt XIIi. Theodorus Sebastiaen, ged. te Breda op 11 nov 1689, ovl. op 19 dec 1689. 3. Theodorus Sebastiaen, ged. te Breda op 17 nov 1690, ovl. te Breda. 4. Adriana Catharina, ged. te Breda op 4 nov 1691. 5. Catharina Sebastiaen, ged. op 28 dec 1693. 6. Sebastiaen Sebastiaen, ged. te Breda op 23 jul 1695. 7. Catharina Sebastiaen, ged. te Breda op 11 jan 1697, ongehuwd, maakt testament op 6 okt 1745, ovl. te Breda op 30 nov 1746. 151 Johannes, ged. te Breda op 26 jun 1661. Sebastiaan, ged. te Breda op 19 jun 1662, ovl. te Breda op 13 apr 1712, volgt XIi.

8. Cornelius Sebastiaen, ged. te Breda op 31 aug 1698, maakte testament in 1716, ovl. te Breda op 19 mrt 1717. 9. Adriana Sebastiaen, ged. te Breda op 12 mei 1700, ovl. te Breda op 13 dec 1729, volgt XIIj. 10. Paulus Sebastiaen, ged. te Breda op 26 dec 1703. nog 4 kinderen in leven te Breda in 1720 Met name Johannes, Catharina, Cornelis en Adriana. Huurt huis te Breda in 1687, Notaris van Eijll, 7-10-1687; Josina van Eijll, weduwe van Bernard Delva huurt voor 8 jaar het huis Den Spaerpot aan de westzijde van de Vischmerctstraat. Josina van Eijll, dr. van Theodorus van Eijll (predikant) en Catharina Cornelis Jan van de Kieboom, tr. (1) te Ginneken op 1 jan 1686 met Bernardt Delva, schoenmaker, woonde in de Gampelstraat, ovl. te Breda op 10 mrt 1687, begr. op 15 mrt 1687 in de Grote Kerk. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Theodorus, ged. te Ginneken op 22 nov 1686. XIIi. 152 Johannes Sebastiaen Roelant, zn. van Sebastiaan Roelant (XIi) en Josina van Eijll, ged. te Breda op 23 apr 1688, tr. te Breda op 25 okt 1716 met Antonetta Massa, dr. van Jan Massa (advocaat) en Elisabeth Coenraets ged. te Breda op 16 jan 1684, ovl. te Breda op 12 feb 1772. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebastiaen Jan, ged. te Breda op 28 jan 1725, ovl. voor 1745. 7. Bernhard Johannes, ged. te Breda op 27 nov 1727. Nog 2 kinderen in leven te Breda in 1745, Op 6-10-1745 worden in het testament van Catharina Roelants nog 2 kinderen genoemd; Johanna Catharina en Bernardus Johannes, XIIj. Adriana Sebastiaen Roelant, dr. van Sebastiaan Roelant (XIi) en Josina van Eijll, ged. te Breda op 12 mei 1700, ovl. te Breda op 13 dec 1729, tr. te Breda nh op 2 dec 1726 met Pieter Brackman, ovl. te Breda op 3 okt 1758. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Josina Maria, ged. te Breda op 22 dec 1727, ovl. te Breda op 17 sep 1728. Pieter Brackman, otr. (2) op 21 okt 1730 met Jozina Draak, geb. te Den Bommel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIIc. Goedele van Dunne, dr. van Cornelis Jan Henrickxz van Dunne (VIIa) en Aleth Lemmens, geb. te Turnhout, ovl. te Turnhout op 17 mei 1621, tr. te Turnhout in 1588 met Sebastiaen Jan, ged. te Breda op 25 apr 1717, ovl. voor 1745. Sebastiaen Jan, ged. te Breda op 15 mrt 1719, ovl. voor 1745. Josina Jacoba, ged. te Breda op 4 okt 1720, ovl. te Breda op 1 nov 1742. Elisabeth Jan, ged. te Breda op 18 mrt 1722, ovl. voor 1745. Johanna Katharina, ged. te Breda op 8 aug 1723.

Mr. Johan van Cauwegom, jonker, zn. van Lodewijk van Cauwegom (schepen van Geel van 1564 tot 1578) en Joanna Geudens, geb. te Geel in 1558, drossaard van de Lande van Geel, woont na dood van Gudela bij zijn zoon Lodewijk, deken van het kapittel van Geel. ovl. te Geel in 1646. Goedele van Dunne is genoemd naar haar grootmoeder Gudely Giels. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis, geb. te Geel op 27 okt 1596, ovl. in 1654, volgt IXi. 2. Angela, ongehuwd. 3. Lodewijk, deken van het kapittel van de collegiale kerk St.Dimpna in Geel, ovl. in 1651. 4. Aleth, volgt IXj. Verdacht van samenzwering in 1583, Nr. 271 Aanhoudingsbevel tegen Jan van Cauwegom, verdacht van medeplichtigheid van samenzwering tegen de Verenigde Nederlanden, Gedwogen emigratie uit Geel in 1584, Geel nr. 272 getuigschrift van zijn gedwongen emigratie uit Geel in 1584. Opwinning te Chaam in 1596, SAB R 769, f 233, 23 april 1596; Johan van Couwegom doet namens zijn vrouw opwinning van land te Snijders-Chaam. Dit omdat de weduwe en erfgenamen van Matheus Jan Matheussen niet op tijd de erfpacht van 4 veertel rogs hebben voldaan. Verkoopt huys te Turnhout in 1602, SA Turnhout R 1026, 21-6-1602; Mr. Johan van Cauwegom verkoopt Hans Janssen huys aen de Cingel, oost en zuid erve Alith Lemmens en gelegen neffens coopers ander huys. Koopt 1/2 stede te Severdonck [België] in 1602, SAB R 501 f 45v, 25-3-1602; Jan van Couwegom x Goedele van Dunne koopt helft van eenstede groot 3 bdr. gelegen te Severdonck onder Turnhout met nog 3 heivelden. Gekocht van Anneke Cornelis Mechelman gehuwd met Jan Jan Stucx. Koopt stede te Papenbrugge [België] in 1608, SA Turnhout R 1026 f 340v, 18-7-1608; Johan koopt naast het deel dat zijn vrouw Goedele vercregen heeft ( zie f 340 en vermeld bij Goedele's vader) ook nog een stede met huys groot 4 roeden !! 153

Koopt huis te Geel in 1610, 154 Geel 1583 - 179v, 27-2-1610; Henrick Gudens verkoopt Jan van Cauwegom en Gudula van Dunne zijn huysvrouwe een huis en hof gelegen in de Nieustraete. Oost vercoopers erve, zuis 's-heerestraete, west Willem Sonerius en noord vercoopers erve. Verkoopt zelfde huis te Geel in 1611, Geel 1583-145, 26-7-1611; Gudula van Dunne met procuratie van haar man Jan van Cauwegom verkoopt Bartholomeus van den Nieuwenhuijsen en diens huysvrouw Dingene Sonerius huis en hof in de Nieuwstraet. Oost Henrick Gudens, west Willem Sonerius

De eerste generaties van Cauwegom Generatie I I. Jan van Cauwegom, geb. circa 1430, Gegevens van Cauwegom, Dimaz Vandeperre (e-mail rianevandepaer@hotmail.com) heeft stamboom van Cauwegom uitgezocht, tr. met Elisabetha van Passchele. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Judocus, geb. circa 1460, volgt II. Generatie II II. Judocus van Cauwegom, zn. van Jan van Cauwegom (I) en Elisabetha van Passchele, geb. circa 1460, tr. met Anna Moerlants. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Martinus, geb. circa 1485, ovl. in 1541, volgt III. Generatie III III. Martinus van Cauwegom, zn. van Judocus van Cauwegom (II) en Anna Moerlants, geb. circa 1485, organist St. Amandskerk; schepen ; gasthuismeester, ovl. in 1541, tr. met Catharina Luyten, dr. van Jan Luyten en Elisabeth van Swertgoor. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Jan, notaris te Lier, drossaard van het land van Mechelen in 1585. 2. Lodewijk, geb. circa 1510, ovl. in 1593, volgt IV. Generatie IV IV. Lodewijk van Cauwegom, zn. van Martinus van Cauwegom (III) (organist St. Amandskerk; schepen ; gasthuismeester) en Catharina Luyten, geb. circa 1510, schepen van Geel van 1564 tot 1578, stadhouder van de lenen van de domproost van Utrecht, ovl. in 1593, tr. (1) te Geel met Cathalijn van den Eygene, ovl. te Geel in 1552. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Jan, kanunnik van Ter Holen, pastoor van Etterbeek, ovl. in 1599. 2. Niclaes, priester, studeerde te Leuven. Lodewijk van Cauwegom, tr. (2) met Joanna Geudens, dr. van Hendrik Geudens en Maria van Geel. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Johan, geb. te Geel in 1558, ovl. te Geel op 12 jan 1646, volgt Va. 2. Hendrik, geb. te Geel in 1553, raadsheer-pensionaris van Brussel, ovl. te Brussel [België] in 1587, tr. met Maria Molckemans. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Maria, volgt Vb. 155

Generatie V 156 Va. Mr. Johan van Cauwegom jonker, zn. van Lodewijk van Cauwegom (IV) (schepen van Geel van 1564 tot 1578) en Joanna Geudens, geb. te Geel in 1558, drossard van de lande van Geel, woont na dood van Gudela bij zijn zoon Lodewijk, deken van het kapittel van Geel, Verdacht van samenzwering in 1583, Nr. 271 Aanhoudingsbevel tegen Jan van Cauwegom, verdacht van medeplichtigheid van samenzwering tegen de Verenigde Nederlanden, gedwogen emigratie uit Geel in 1584 Geel nr. 272 Getuigschrift van zijn gedwongen emigratie uit Geel in 1584. Opwinning te Chaam in 1596, SAB R 769, f 233 datum 23 april 1596; Johan van Couwegom doet namens zijn vrouw opwinning van land te Snijders-Chaam. Dit omdat de weduwe en erfgenamen van Matheus Jan Matheussen niet op tijd de erfpacht van 4 veertel rogs hebben voldaan. Verkoopt huys te Turnhout in 1602, SA Turnhout R 1026, 21-6-1602; Mr. Johan van Cauwegom verkoopt Hans Janssen huys aen de cingel, oost en zuid erve Alith Lemmens en gelegen neffens coopers ander huys. Koopt 1/2 stede te Severdonck [België] in 1602, SAB R 501 f 45v, 25-3-1602; Jan van Couwegom x Goedele van Dunne koopt helft van eenstede groot 3 bdr. gelegen te Severdonck onder Turnhout met nog 3 heivelden. Gekocht van Anneke Cornelis Mechelman gehuwd met Jan Jan Stucx. Koopt stede te Papenbrugge [België] in 1608, SA Turnhout R 1026 f 340v, 18-7-1608; Johan koopt naast het deel dat zijn vrouw Goedele vercregen heeft ( zie f 340 en vermeld bij Goedele's vader) ook nog een stede met huys groot 4 roeden !! Koopt huis te Geel in 1610, Geel 1583 - 179v, 27-2-1610; Henrick Gudens verkoopt Jan van Cauwegom en Gudula van Dunne zijn huysvrouwe een huis en hof gelegen in de Nieustraete. Oost vercoopers erve, zuis 's-heerestraete,west Willem Sonerius en noord vercoopers erve. Verkoopt zelfde huis te Geel in 1611, Geel 1583-145, 26-7-1611; Gudula van Dunne met procuratie van haar man Jan van Cauwegom verkoopt Bartholomeus van den Nieuwenhuijsen en diens huysvrouw Dingene Sonerius huis en hof in de Nieuwstraet. Oost Henrick Gudens, west Willem Sonerius Ovl. te Geel op 12 jan 1646, tr. te Turnhout in 1588 met Goedele van Dunne, dr. van Cornelis Jan Henrickxz van Dunne en Aleth Lemmens, geb. te Turnhout, vertrekt april 1598 naar Turnhout terug samen met haar man, ovl. te Turnhout op 17 mei 1621. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis, geb. te Geel op 27 okt 1596, ovl. in 1654, volgt VIa. 2. Angela, ongehuwd. 3. Lodewijk, deken van het kapittel van de collegiale kerk St.Dimpna in Geel, ovl. in 1651. 4. Aleth, volgt VIb. Vb. Maria van Cauwegom, dr. van Lodewijk van Cauwegom (IV) (schepen van Geel van 1564 tot 1578) en Joanna Geudens, tr. met Lambrecht Smolderen. Uit dit huwelijk één dochter:

1. Anna, tr. met Jan Joost van Dunne (van Dungenen), woont 1604 in Breda. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. In deze genealogie, fragmenten overgenomen van Dimaz Vandeperre IXi. Cornelis van Cauwegom, zn. van Mr. Johan van Cauwegom en Goedele van Dunne (VIIIc), geb. te Geel op 27 okt 1596, drossaard van het land van Gheel (1617-1647), ovl. in 1654, tr. te Lier op 31 jan 1616 met Johanna Courtois, dr. van Joannes Courtois (secretaris van Lier), ovl. in 1643. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Lodewijk Cornelis, geb. te Geel op 2 feb 1621, volgt Xf. 2. Gudula, tr. met Gommarus van Tongerloo. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Herman Hendrik, rentmeester van de baronie van Merode. 4. Hendrik Maarten, drossaard van Geel, tr. in 1649 met Catharina van Gerven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Cornelis, provoost van hotel van de Lorreines in Brussel, ovl. in 1656. Xf. Lodewijk Cornelis van Cauwegom jonkheer, zn. van Cornelis van Cauwegom (IXi) en Johanna Courtois, geb. te Geel op 2 feb 1621, advocaat, rentmeester van het Land van Geel, tr. met Ida van Tongerloo, dr. van Amandus Tongerloo en Joosyncken Van Hove, geb. te Geel op 24 feb 1625. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Joanna Catharina, geb. te Geel op 21 apr 1654, ovl. te Geel op 30 sep 1710, tr. Grobbendonk [België] op 9 aug 1682 met Blereau Carolus Lancelotus van Grobbendonk. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 157 IXj. Aleth van Cauwegom, dr. van Mr. Johan van Cauwegom en Goedele van Dunne (VIIIc), geb. 30 sept. 1622, tr. (1) met Anthony van de Plassche. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adriaen. 2. Gudula. 3. Maria. Aleth van Cauwegom, tr. (2) met Jan Bellens. Uit dit huwelijk een zoon Johannes Bellens. Aleth van Cauwegom, tr. 6 jan. 1661 (3) Mathias van Meurs, burgemeester van Turnhout. Koopt rente van 5 veertelen te Turnhout in 1640, SAT R 1031 f4 1-1-1640; Alith van Cauwegom, weduwe lestmaal Jan Bellens koopt deze 5 veertelen van begijn Marie Staes. 3 voorkinderen kopen gedeelte van huis aan de Corenmarkt te Turnhout in 1640, SAT R 1031 f 30; 1640; Cornelis van Cauwegom, drossaert van het land van Geel voor hemzelf en als procuratie van Mr. Jan van Cauwegom, oudt drossaert in de lande van Geel, Heer Lodewijk van Cauwegom, canonick in de collegiale kerk St Dimphna te Geel en Juffr. Angela van Cauwegom resp. vader, broer en zuster verkopen de 3 voorkinderen Alith van Cauwegom, met name Adriaen , Gudula en Maria daer vader af was Anthonie van den Plasch voor de helft een huis.De andere helft van dit huijsinge aan de Corenmarkt ,aan de oostzijde van het huis geheten Het Ossenhooft ,aan de kinderen van Dunne,

VIb. Jan Henrick Jan de Jonge van Dunne, zn. van Henrick Jan van Dunne (Va) en N N, tr. met Lijsbeth Henrick Verhoeven, ovl. voor 1581. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan Jan Henrick, geb. circa 1565, ovl. voor 1612, volgt VIIb. Krijgt bij deling helft van het huis te Turnhout in 1581, SAT R 1023 f 31v, 22-4-1581; Jan van Dunne de Jonge, weduwnaar van Lijsbeth Verhoeven ten eenre en Jan van Aken mits zijn minornutijt van 21 jaren met momber Cornelid de Bie, sone van voirschreven Lijsbeth Verhoeven ten andere maken erfdelingvan de stede en huys met hoff en torfhox, gelegen op d'Aversdonck omtrent de molen bij de stede van Wouter Cuyts. Jan van Dunne krijgt de middelhelft van het huis en de helft van het achterhuys aan de noordzijde met het torfhox. Jan van Aken krijgt de camere. Zij zullen voorts alles samen gebruiken, ook o.a. de peerboom. Verkoop huis te Oud-Turnhout in 1616, SAT R 1028 3-6-1617 f 24; Heer Lucas Laurentius Baetsen, pastoor, heeft eertijds gekocht van Jan van Dunne en Jan van Aecken zekere erfenisse op Darisdonck gelegen. Oost de kinderen Jan van Aecken en noord Jan Henrick van Aecken. Hendrik van der Schoot x Regina Baetsen is executeur van het testament van de pastoor waarin ook genoemd worden de erfgenamen van Jan van Aecken en onm. kinderen Jan van Dunne met momber Sijmon de cocq en Lodewijk Stijne, 158 Lijsbeth Henrick Verhoeven, tr. (1) met Jan van Aken. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Jan Jan. 2. Henrick Jan, tr. met Alith Claes Jansdr. zie R 1021 f 55, 3-4-1576. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Martijn Jan. 4. VIIb. Jasper Jan. Woont in Gent in 1568. Jan Jan Henrick van Dunne, zn. van Jan Henrick Jan de Jonge van Dunne (VIb) en Lijsbeth Henrick Verhoeven, geb. circa 1565, ovl. voor 1612, tr. (1) met Anneke van Dael, ovl. voor 1611. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Adriaentke Jan, woont Oisterwijk in 1620, tr. met Cornelis Claes. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Eijcken Jan, tr. met Niclaes van Deuren. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jan Jan Henrick van Dunne, tr. (2) met Delie Vervoort. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. ?. 2. ?. Verkoop land te Oud-Turnhout in 1612, SAT R 1027, 1612; Sijmon de Cocq als momber en Lodewijk Stijn als toesiender van de onmondige voorkinderen wijlen Jan van Dunne daer moeder af was Tanneke van Tael (sic) en Peter Stijn als mober van de 2 nakinderen Jan van Dunne voirschr. verkopen Elisabeth Blos weduwe Adriaen Michiels en haar kinderen stuk land op de Darisdonck geheten de Dussel. Zuid de voirschr. nakinderen Jan van Dunne,

Er zijn ook voorkinderen te Oud-Turnhout in 1612, SAT R 1027 f 53; Hier worden voorkinderen vermeld bij Anneke van Dael. SAT R 1029 1620 f 35v. 21-11-1620;Adriaentken van Dunne x Cornelis Claes woont Oisterwijk, Eijcken van Dunne x Niclaes van Deuren en Sijmon de Cock als momber en Lodewijk Stijne als toesiender van de onm. kinderen Jan van Dunne daer moeder af was Anneke van Dael verkopen Jasper Sips een eusel VIc. Adriaen Henrick Jan van Dunne, zn. van Henrick Jan van Dunne (Va) en N N, geb. na 1494, poorter van Turnhout in 1536, tr. met ? ?. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Jan Adriaen, tr. met Lijsbeth Zibs. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopterfpacht te Turnhout in 1563, SAT R 1015, 1-2-1563; Jan van Dunne Adriaensz. koopt 3 veertelen erfpacht. In 1567 koopt hij nog eens 4 veertelen rogs erfpacht. Verklaring te Turnhout in 1564, SA Turnhout R 1016 f 48v, 15-6-1564; Jan van Dunne Adriaensz. en Lijsbeth Zibs met voirschr Jan heuren wettige man en momber aen deene en Thomas Tiriaens momber en Adriaen Zibs als toesiender van de twee onbejaerde kinderen wijlen Peter Tiriaens daer moeder af is,de voirschr. Lijsbeth Zibs te weten Peter en Margriet Tiriaens aen dandere zijde maken overeenkomst. Koopt rente te Turnhout in 1568, SAT R 1018 f 84v, 28-2-1568; Claes van Dale, verwer, en Jan van Dunne wijlen Adriaensz. kopen rente. Koopt huis te Turnhout in 1569, SAT R 1018 f 230, 18-3-1569; Familie Cops verkoopt de meestbiedende Jan Adriaen van Dunne huys en hof te Brootseijnde noord aan 'sheerestraete voor 166 kgld. Er staat nog te betalen Henricus wijlen Adriaen van Dunne. Koopt land te Turnhout in 1576, SAT R 1021 f 50, 23-3-1576; Jan van Dunne Adriaensz. koopt 60 roeden land gelegen in de Deijkenstraet tot Brootseijnde, oost Cornelis Aerts, zuid 's-heerestraete. Koopt huis te Oud-Turnhout in 1576, SAT R 1021 f 55, 3-4-1576; Henrick en Martijn van Aken verkopen de hoogstbiedende Jan van Dunne Adriaensz. huys en hof gelegen Toutuerenhout ( Oud-Turnhout). Oost, zuid en noord aan de erve der kinderen Jan van Aken en Jan van Dunne, west 's-heerestraete Idem ook nog een acker en beempt gelegen omtrent voirschr. huysinge. Noord de kinderen Jan van Aken en Jan van Dunne. Jan, Henrick en Martijn zijn kinderen van Jan van Aken x Lijsbeth Verhoeven. Een zoon Jasper van Aken woont in Gent. Na de dood van Jan hertrouwt Lijsbeth met Jan van Dunne de Jonge die een oom is van Jan Adriaen van Dunne, 159

2. Henrick Adriaen, koopt erfpacht te Turnhout in 1563 SAT R 1015, 28-81563; Henrick van Dunne koopt 2 veertelen erfpacht. Koopt akker te Turnhout in 1576, SAT R 1021 f 118, 17-11-1576; Henrick van Dunne koopt samen met Rombout Rombouts een acker geheten Coppenshof op de Daerisdonck, oost en west erve van de kopers voirschr. zuis Corssendonck. Ook kopen zij ook een stuk land geheten Hannen Dries hof. 3. Adriaen Adriaen, Koopt beempt te Oud-Turnhout in 1563, SAT R 1015, 6-5-1563; Adriaen en Jan van Dunne, broers, kopen beempt te Oud-Turnhout, Koopt stede te Oud-Turnhout in 1564, SAT R 1016 f 131v, 14-1-1564; Adriaen van Dunne en Jan Poels kopen stede touturnhout op de needarisdonck, oost 's-heerestraete,noord erve Peter Poels, zuid erve Wilbort Ladthouwers en erve Heijlwich Faes. Ook nog een stuk land geheten de Cleijn Hoeve. Koopt huys te Oud-Turnhout in 1541, SA Turnhout R 1004 f 209v, 3-5-1541; Adriaen Henricx van Dunne koopt van Daniël Merthens huys en hof tot Brootseijnde. Oosr 's-heerestraete. koopt dries te Oud-Turnhout in 1544, koopt beemdeken te Oud-Turnhout in 1551, ovl. voor 1568, 160 VId. Cornelis Henrick Jan van Dunne zn. van Henrick Jan van Dunne (Va) en N N, geb. circa 1500, ovl. na 1586, tr. met Petere Lambreght Reijnersdr. Pijnaerts, dr. van Lambrecht Reyner Pijnaerts en Heylwich, ovl. voor 1535. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Alyth, geb. circa 1530, volgt VIIc. Vermelding cijnsboek, Cijnsboek Alphen-Chaam nr. 60, eerste tijdvak derde deel nr. 26 f 90v; Cornelis heeft zestalf bdr. te Snijders-Chaam aan de capelle met huyse en schuere bij 't schoor. Oost Aert Steven Wouters, zuid Mathijs van Galder, west Cornelis Godschalcx en noord wijlen Jacob Jan Lenaerts. Dit gaat daarna naar de kinderen van Hendrick Cornelis van Dun, daarna naar Lijsbeth Hendrick Cornelis van de Kieboom. Deselve heeft ook nog 1/4 bdr. en 30 roeden voor aan de voorschr. hoffstadt,west daer de schuere staat, oost 's-heerestraete en de dijck. Dit gaat naar Henrick Cornelis van Dun. Deselve nog 5 vierendeel bdr. in Snijders broeck. Deselve nog 4 loopensaet. Koopt huis te Chaam op 3 feb 1534, SAB Breda R 763 f 73v; Cornelis Henricxsz. van Dunne koopt van Jan en Neelken onm. kinderen wijlen Jacob Jan Lenaerts huysinge,schuere,weyde en lant, groot omtrent 6 buynder tot Snijders Chaem gelegen. Noordw. 's-heerenstraete, oostw. Aert Andries erve, zuid Govert Cornelis Mattheusz. en west Cornelis Goedschalcx van der Hoelt huysfrou erve. Bij deze koop komt ook nog een buynder lant. Deze stede verkoopt hij aan zijn zoon Henrick in 1568.

Erfdeling te Chaam op 23 feb 1535, SAB R 762 f 98v; Cornelis Henricxz. van Dunne voor hem zelven en in de name van Aleyt zijn onmondige dochter, daer moeder af was wijlen Petere Lambrecht Reynersdr, maken erfdeling op de huysinge op Snijders Chaem groot 2 buynder, oost 's-heerenstraete. Bij de erfdelers is ook de familie Puynaerts betrokken. Jan Lambrecht Reyner Puynaerts, broer van wijlen Petere, krijgt genoemde huysinge. Verkoopt weijde te Chaam in 1540, SAB Chaam R 764 f 14, 6-4-1540; Cornelis Henrick van Dunne verkoopt Andries Cornelis Henricx stuck weijde groot 3/4 bdr. te Chaem int Broeck. Andries verbindt hiervoor zijn stede te Snijders-Chaam, Koopt land te Chaam in 1550, SAB R 765 f 249v, 2-12-1550; Cornelis Henricx van Dunne koopt stuk land naast land dat hij al in bezit heeft te Snijders-Chaam groot 292 roeden, Koopt 8 kgld. te Ginneken in 1565, SAB R 683 f 63, 13-2-1565; Jan Willem Gherit Laureijsz. x Lijsken Jan Cornelis Nijs verkopen Cornelis Henricx van Dunne 8 kgld. Zij zetten hiervoor te onderpande hun stede op de Eijckbergh te Bavel. In marge staat Digne Cornelis Henricx van Dunne dr. met Huybrecht Willem Cornelissen heur man verklaart dat Jan Willem afgelost heeft 4 kgld. dander helft toebehoort Steven Cornelis Henricx van Dunne heuren broeder. In marge staat opnieuw; Adriaen Steven Cornelis Henricx van Dunne voor hem zelven als in de name van Denijs Cornelis Pauwels kinderen daer moeder af was Elisabeth Steven Cornelis Henricx van Dunnedr. verklaart dat Cornelis Jan Willems hem betaelt heeft de resterende 4 rgld. Koopt 3 rgld. te Ginneken in 1565, SAB R 683 f 101v, 1565; Gherit Peter Henrick Moleners, oick molener waarvan moeder was Petere Laureijs Willem Capkens verkoopt Cornelis Henrick van Dunne tot Chaem wonend 3 rgld. Koopt 10 lopen rogs te Ginneken in 1567, SAB R 683 f 161, 1567; Cornelis Henricx van Dunne tot Chaem wonend koopt 10 lopen rogs erfpacht. Stelt plaatsvervangers aan voor zijn zaken in Breda te Chaam in 1567, SAB N 10 f 40, 1567; Cornelis Henrick van Dunne woonend Chaem stelt plaatsvervangers aan om zijn zaken in Breda te behartigen. Koopt 3 veertel rogs te Ginneken in 1569, SAB R 684 f 5, 1569; Cornelis Henrick van Dunne, wonend Chaam koopt 3 veertel rogs. Koopt 6 veertel rogs te Chaam in 1572, SAB Chaan R 768 f 279v, 9-9-1572; Jan Cornelis Henrick van Gorp verkoopt Cornelis Henricx van Dunne 6 veertel rogs. In marge staat dat Henrick Henricx van Dunne verklaart dat Adriaen Jan Matheus Janssen alias Snijders hem de 6 veertel afgelost heeft op 3-4-1612. Huurt beemden te Hage in 1573, SAB R 477 f 176, 1573; Cornelis Henrick van Dunne, wonend Chaam, heeft van Jan van Baerle, schepen in Breda, beemden gehuurd onder Hage. De prijs is 64 kgld. per jaar. Hij huurt ze voor 4 jaar. 161

Heeft vordering van 12 veertel rogs te Ginneken in 1576, SAB R 480 f 77v, 17-4-1576; Cornelis Henrick van Dunne heeft een vordering van 12 veertel rogs en 15 kgld. op Adriaen Cornelis op Hoeck tot Ghinneken op Francois van Grimhuijsen goet aldaer wonend, wegens 't verloop van 10 lopen rogs en 2 kgld. s-jaers, Koopt zijn onderpand te Breda in 1577, SAB R 481 f 44, 6-3-1577; Cornelis Henricx van Dun koopt uit 's-heerenhant zijn onderpand die Cornelis van Gent in handen heeft op een een huys opte Haegdijck. Hij is daar nu in gevest. Van Gent vertoeft in Londen. Het gaat om een rente van 2 Rgld. en 12 st. Verkoopt schuldbrief in 1579, SAB R 483 f 166v, 23-11-1579; Cornelis Henrick van Dunne verkoopt Jan Peter van Baerle een obligatie van 200 kgld. die zekere schepenen en ingesetene van Chaem hem schuldig zijn. De obligatie is van datum 25-9-1578, Huurt beemden te Breda in 1581, SAB R 485 f 64v, 14-3-1581; Henrick Frans Witbols en Cornelis Henricx van Dunne huren van Jan van der Warch, pensionaris te Antwerpen 2 percelen beemden inde croegte achter Belcrum. Koopt schuldbrief te Gilze in 1587, SAB R 663 f 142, 7-1-1587; Gherit Peter Gherits van Beurden verkoopt Cornelis Henricx van Dunne, alias Huijsman, een schuldbrief van 131 kgld. Gherit verbindt hiervoor zijn stede te Ghilze op Verhoven op Raeckeijnt. 162 Cornelis koopt op 19 december 1562 een erfchijns van 3 kargld. en 18 st. Deze zijn verkocht door erfgenamen van Lambrecht Reyner Pijnaerts. R767 f229v Verkoopt zijn zoon stede op Snijders-Chaem Chaam R 768 f 106 7-1-1568; Cornelis Henrick van Dun verkoopt zijn zoon Henrick Cornelis Henrick van Dun stede, huysinge, schuere, twee koyen, hovinge en erve groot 7 buynder gelegen tot Snijders Chaem, noord s'Heerenstraet; te vrijen met 5 vertel en 2 lop rogs. Cornelis Henrick Jan van Dunne huwt 2) een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Steven Cornelis Henricus van Dun, geb. circa 1540, ovl. na 1595, volgt VIId. 2. Henrick Cornelis Henricx, geb. circa 1537, ovl. voor 1593, volgt VIIe. 3. Digne Cornelis Henrick, Pacht 2 stedes te Chaam in 1562, SAB R 767 f 214, 7-1-1562; Philip wijlen Jan Cornelis Godschalcx x Digne Cornelis Jan Henrick van Dunne alias Huysmans pacht van Jan Back 2 stedes voor de termijn van 8 jaar, ingaande half maart 1562. Er staan allerlei pachtvoorwaarden in het contract. Een daarvan is dat de pachter op het laatste halfjaar van zijn contract evenveel beesten moet houden als de tegenwoordige

laet Cornelis Jan Broeckmans nu heeft. dat zijn 2 paarden, 6 koeye,10 of 12 leeghbeesten en 100 schapen. Jan Back houdt voor zichzelf ter beschikking de hooghcamer mette kelder en het solderken met enige grond. Een van de 2 steden is pas gekocht door Jan Back van erfgenamen Steven Steven Wouters. Aflossing rente te Chaam in 1607, SAB N 19 f 73, 10-7-1607; Sophie Philip Boenders x Aert Jan Wrijters verklaart dat Cornelis Cornelis Boenders haar afgelost heeft de 3 kgld. als de voirgenoemde Cornelis haar als erfgenaam van Digne Cornelis Henricx van Dunne heur moeije (tante) schuldig was uit en op zijn stede te Chaem, tr. (1) met Huybrecht Willem Cornelissen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) met Philip Jan Cornelis Godschalcx (boenders), zn. van Jan Cornelis Peter Godschalcx en Lijsbeth Philip Jan Philips. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIc. Alyth van Dunne, dr. van Cornelis Henrick Jan van Dunne (VId) en Petere Lambreght Reijnersdr. Pijnaerts, geb. circa 1530, woont Gilze, tr. met Cornelis Henrick Lemmens (Lambrechts). Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adriaen Cornelis Henrick, tr. met Marie Peter Adriaen van Mer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. SAB R 664 f 21v 4-3-1596 : Adriaen Cornelis Henrick Lemmens en Marie Peter Adriaen van Mer zijn huysfrou, zijn schuldig uit te rijcken Cornelis Henrick Lemmens en Aleijde Cornelis Henrick van Dunne zijn huysfrou 2 zester rogs erfpacht en 30 kgld. erfchijns 's jaers uit en op de stede, die hij bij voirschr. Cornelis verkocht zijn, groot 1 1/2 bdr. te Ghilse Verhoven. Krijgt erfdeel te Chaam in 1538, SAB R 763 f 187v, 2-4-1538; De kinderen van Lambrecht Reijner Pijnaerts,te weten Jan, Reijner,Heijlwich en Lijsbeth en de kinderen van hun overleden broer Cornelis verklaren dat het zesde deel van 11 kgld. losrente toebehoort aan Alijtken, onm. dochter van Cornelis Henrick van Dunne en wijlen Petere Lambrecht Pijnaerts. Krijgt erfdeel te Breda in 1596, SAB R 497 f 155v, 17-9-1596; Aleijde Cornelis Henrick van Dun gehuwd met Cornelis Lambrecht Henricx verkoopt samen met vele andere erfgenamen 1/2 bdr. weijde aan de Molengracht gelegen. West Anthonis Adriaen van Heusden, smid, oost en noord Henrick Cornelis Henricx die dit stuk weijde ook koopt. De weijde is afkomstig van Heijlwich Reijner Lambrechts, haar tante die weduwe was van Adriaen Huijbrecht Smits (Vermolen). Alith en haar man verkopen hun zoon de stede te Gilze in 1597, SAB R 664 f 21v, 4-3-1597; Cornelis Henrick Lemmens en zijn vrouw Aleijde Cornelis Henricx van Dunne verkopen hun zoon Adriaen gehuwd met Marie Peeter Adriaen van Mer de stede te Verboven opt Raeckeijndt. Oost Jan Jan Cornelis Huijbrechtes en noord 's-Heerestraete, VIId. Steven Cornelis Henricus van Dun, zn. van Cornelis Henrick Jan van Dunne (VId), geb. circa 1540, pachter van Luchtenburg. Ovl. na 1595, Steven huwt met een nog onbekende vrouw. 163

Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adriaen Steven Cornelis, geb. circa 1565, ovl. voor 1627, volgt VIIId. 2. Lijsken Steven Cornelis, ovl. voor 1609, volgt VIIIe. 3. Aleyde Steven Cornelis, ovl. voor 1609, volgt VIIIf. Koopt 14 lopen rogs erfpacht te Ginneken in 1567, SAB R 683 f 172v, 25-2-1567; Steven Cornelis Henricx van Dunne koopt 14 lopen rogs erfpacht. Omschrijving familierelaties te Ginneken in 1567, SAB R 683 f 183, 13-5-1567; Steven Cornelis Henricx van Dunne koopt 8 kgld. In marge staat Adriaen Steven Cornelis Henricx van Dunne als oom en voigt van Jannen en Jacopmijne,onbejaerde zoon en dochter van Jacob Cornelis Venmans daer moeder af was Aleijde Steven Cornelis Henricx van Dunne op 17-5-1607. Ook in de marge staat Denijs Pauwel (waarschijnlijk Lenaerts) als vader en voigt van zijn kinderen daer moeder af was Elisabeth Steven Henrick Cornelis van Dunne 11-3-1608. Pacht hoeve van Valckenbergh in 1574, SAB R 478 f 123v, 14-9-1574; Steven pacht de hoeve van Valckenbergh. Zijn vader Cornelis Henrick van Dunne is borg. De pachttermijn is 12 jaar. De pacht gaat in op 1 maart 1575. 164 Verkoopt beemden te Princenhage in 1595, SAB Princenhage R 717 f 158v, 1595; Steven Cornelis Henricx van Dunne verkoopt de kinderen van Jan Peter Floris 2 bdr. beemden die hij volgens vestbrief gekocht heeft op 8-3-1575. SAB Princenhage R 715 f168v, 8-3-1575; Steven koopt deze beemden die gelegen zijn in Oeijendonck; gekocht van Joncker Roelant de Roovere. Kinderen verkopen erfchijns Merten Henrick Willem Denijs van de Kieboom in 1607, SAB R 770 f 90v, 8-5-1607; Adriaen Steven Cornelis Henricx van Dun en de kinderen van wijlen zijn zus Elisabeth Steven Cornelis Henricx van Dun die gehuwd was met Denijs Pauwels verkopen erfchijns van 4 kgld. aan Henrick Marten Henrick van de Kieboom. VIIId. Adriaen Steven Cornelis van Dun, zn. van Steven Cornelis Henricus van Dun (VIId) (pachter van luchtenburg), geb. circa 1565, ovl. voor 1627, tr. met Anneke Jan Claes van de Kieboom, dr. van Jan Claes van de Kieboom en Maeyke Huybrecht Matheusdr, ovl. tussen 1627 en 1630. Wordt ook genoemd Huysmans. Zie SAB Afd.3 54b nr 17; Ick Hendrick Huysmans bekent ontfangen te hebbe van Aert Adriaensse vanwege Anneke de weduwe van Adriaen Steven Huysmans 4 dukaten geleend hadde. 22 februari 1627. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Aert Adriaen Steven, volgt IXk. 2. Johannes Adriaensz, geb. circa 1590, ovl. voor 1664, volgt IXl. 3. Maeyke Adriaen Steven, tr. met Huybrecht Laureijs Huybrecht Sgrauwen, in 1631 zijn er weeskinderen te Chaam SAB R 525 f 103v, ovl. voor 1627. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Pachter van het goed Valckenbergh in 1589, SAB R 490 f 89, 24-7-1589; Adriaen Steven Cornelis van Dunne op Valckenbergh debet de gegradueerde kanunnikken van 's-Hertogenbosch 10 veertelen rogs toecomend de pachtinge van Valckenbergh.

Verkoop erfdeel van zijn vrouw te Ginneken in 1601, SAB R 685 f 215v, 9-1-1601; Claes Jan Claes van de Keijeboom met zijn zus Anneke x Adriaen Steven Cornelis van Dunne verkopen Peter Jan Claes van de Keijeboom hun 2/5 delen van hun ouders toegecomen van de stede groot 18 of 20 bdr. op Coudelaer. De broers Jan en Joachim hebben de andere 2/5 delen. Verkoopt heijvelt Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) te Chaam in 1618, SAB R 771 f 35, 10-4-1618; Henrick Henrick van Dunne verkoopt ieder voor de helft samen met Adriaen Steven Cornelis van Dunne (zijn neef) heijvelt te Chaam aan de Heijcant groot 300 roeden. Koper is Henrick Matgeeus van de Kieboom. Koopt een koe te Chaam in 1619, RAT 2106 R 206, 22-12-1619; Marij weduwe Jan Jan Willem Sijmons verkoopt Adriaen Steven Huysmans een koeij voor 14 gld. en st. Item een koeij voor 13 gld. 5 st. en 2 calver voor 5 gld. 10 st. Adriaen Steven Cornelis van Dun (VIIId) te Breda in 1627, SAB BREDA R 525 f 103v 26-5-1627; Cornelis Jan Claes van de Kieboom,ook voor zijn zus Jenneke en ook voor de kinderen van wijlen zijn zus Lijntken gehuwd was met Thomas Henrick Thomas en ook als oom van de zoon van Hendrick Adriaen Jan Oonincx daer moeder aff was Adriana Jan Claes van de Kieboom. Jan Joachim Jan van de Kieboom en Anneke zijn zus, Dielis Peeter Jan van de Kieboom en Anneke Peeter Jan van de Kieboom gehuwd met Cornelis Cornelis Mou. Jan en Aert broers en zonen wijlen Adriaen Steven van Dun, Adriaen Laureijs Huybrecht Sgrauwen als oom en voigt en voirschreven Jan Adriaen Steven van Dun als toesiender van nagelaten weeskinderen wijlen Huybrecht Laureijs Huybrecht Sgrauwen van welck Jan, Aert en de kinderen moeder en grootmoeder was Anneke Jan van de Kieboom. Alle als erfgenamen van wijlen Claes Jan Claes van de Kieboom en Maeijke Christoffel Buys. Voor de familie Buys zijn de erfgenamen Cornelis Christoffel Buys wonend in Dordrecht. Marten, Christoffel en Cornelis wijlen Willem Buys zonen. Wouter Adriaen Christoffel Buys met zus Margriet gehuwd met Anthoni Claessen en Adriane Adriaen Christoffel Buys gehuwd met Marcus Peter Adriaens en de 4 nagelaten weeskinderen van wijlen Adriaen Jan de Regt daer grootmoeder aff was Anna Christoffel Buys. Zij allen verkopen Cornelis Adriaen Bartholomeus huys opt Gasthuyseijnde voor 550 gld. Gebedsdienst te Chaam in 1630, In december 1630 wordt in de DTB van Chaam de gebedsdienst vermeld van Adriaen Steven van Dun en Anneke zijn huijsvrouw Anneke Jan Claes van de Kieboom, dr. van Jan Claes van de Kieboom en Maeyke Huybrecht Matheusdr, tr. (2) met Cornelis Cornelis Meren. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXk. Aert Adriaen Steven van Dun, zn. van Adriaen Steven Cornelis van Dun (VIIId) en Anneke Jan Claes van de Kieboom, huwt te Rijen op 27 jan 1630 met Adriaentien Stoffel Adriaensdr. Goders, dr. van Christoffel Adriaen Goders en Adriaentken Jan Jan Tempelers. 165

Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Mayeken Aert, ged. te Rijen op 3 feb 1631, ovl. te Chaam in 1690, tr. met Peter Michiel Peter Antonissen, zn. van Michiel Peter Antonissen en Lijsbeth Jacob Wouter Lips, Zie ook Chaam afd.b nr 6 f52 1690 Koopt huis te Chaam in 1680, SAB R 775 f 77v, 27-2-1680; Peter Michiel Peter Antonissen x Maeyke Aert van Dun koopt van zijn zus Cathelijn x Peeter Jan Ruelen 1/8 part van het huys met aenstede groot 2 bdr. te Chaam op Dasmisse, oost en zuid 'sheerestraete, west Willem Cornelis van de Kieboom ennoord de erfgenamen van Thomas Henrick van Ghils, Testament te Chaam in 1683, SAB N 292 f 546,4-12-1683; Peter Michiel Peters maakt samen met zijn vrouw Maeijke Aert van Dun testament op de langstlevende. Verandert testament te Breda in 1684, Notaris van Oerle, 11-1-1684; Peeter Michiel Peeters verklaart zijn testament van 4-12-1683 dood. Hij benoemt nu tot zijn erfgenamen zijn vrinden en erfgenamen. Dit alles volgens het landrecht. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Adrianus jong overleden, geb. te Rijen op 2 feb 1633. 3. Christoffel Aert Adriaen, ged. te Rijen in 1635, ovl. in 1694, volgt Xg. 4. Adriaen Aert, geb. te Rijen op 21 jul 1639, volgt Xh. 5. Anneke, geb. te Rijen op 26 dec 1642, volgt Xi. 6. Cornelis, geb. te Gilze op 2 aug 1646. 7. 166 SAB N 410 f 19, 19-7-1690; Jan Aerden van Dun verclaert samen met anderen zijn huys cijns te hebben aangegeven. 8. Stephanus Aert Adriaen, geb. te Rijen onder Gils, volgt Xj. Koopt 1/4 deel van stede in 1634, SAB R 667 f 62 30-1-1634; Adriaentien Stoffel Adriaens x Aerdt Adriaen van Dun koopt 1/4 deel van een stede te Rijen aen de heijcant. Gekocht van Christoffel Adriaen Goders. De andere 3/4 delen zijn van Peeter en Adriaen,broers en zonen de voirschr. Christoffel. Het resterend vierde deel behoort al aan de cooperesse, Koopt 1/2 stede te Rijen in 1635, SAB R 667 f 86v, 27-3-1635; Weeskinderen Stoffel Adriaen Goderts daar moeder af was Adriaentken Jan Jan Tempelersdr. verkopen Aerdt Adriaen Steven van Dun de gerechte helft van de stede groot 20 lopen, de andere helft de voirschr Aerden toebehoort. Gelegen te Rijen, oost de kerckstraete, Xg. Christoffel Aert Adriaen van Dun, zn. van Aert Adriaen Steven van Dun (IXk) en Adriaentien Stoffel Adriaensdr. Goders, geb. te Rijen in 1635, woont op de Haensberg-Gilze, Ovl. in 1694, huwt te Gilze op 4 feb 1663 met Maria Peter Daem Meermans, dr. van Peter Daem Meermans en Barbara Hendrik Janssen van Haeren. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Oosterhout op 6 nov 1664, ovl. voor 1710. Jan Aert, geb. te Gilze op 26 dec 1649, heeft impost van het gemaal in 1689, Heeft huis cijns betaald te Rijen in 1690,

2. Dymphna, geb. te Oosterhout op 28 jul 1666, ovl. voor 1710. 3. Adriana, geb. te Oosterhout op 6 sep 1669, ovl. voor 1710. 4. Nicolaas, geb. te Oosterhout op 10 sep 1671, ovl. voor 1710. 5. Adriana Christoffel, geb. te Oosterhout op 22 jun 1673, volgt XIj. 6. Barbara Stoffel, ovl. te Teteringen op 14 jul 1726, volgt XIk. 7. 8. Wilhelmina, ovl. te Gilze op 5 sep 1743, volgt XIl. 9. Elisabeth, volgt XIm. 10. Jenneke (de Oude) van Dun, ovl. te Gilze op 9 jul 1742, volgt XIn. Schuld aan Peeter Onincx in 1681, SAB N 277 f 91, 11-10-1681; Christoffel Aert van Dun, wonend op de Haensberge onder Gilze, is schuldig aan Peeter Onincx de somme van 250 rgd. Genoemd worden ook Adriaen Aert van Dun wonend Rijen, Steven Aert van Dun wonend tot Chaem en Peter Michiel Peeters (x met Maeijke Aert van Dun). Gearresteerd wegens vermeende ontduiking van de zoutimpost te Breda in 1684, SAB Notaris van Bommel 18-8-1684; Christoffel Aert van Dun, wonend op de Haensbergh onder Ghilze verklaart onder eede dat hij op heden voor de middag om klocke 10 uur van de weduwe van Strik-Sleddens gekocht heeft een halve zak zout. Hij is in zijn wagen gegaan en zei een billet te zullen halen ten huize van de Drije Hasen, het woonhuis van de verkoopster, alwaar hij den halve zak zout op zijn karre heeft geladen. Daarop is gecomen Adam Adriaenssen, roeijdrager, die hem arresteerde beneffens zijn paard en karre. Dit ofschoon hij zijn billet toonde. Hierop stond abusievelijk geschreven door de collecteur van het zout De Drije Astonnen in plaats van de Drije Hasen. Erfdeling van de kinderen Meermans Gilze R 673 f170 29-6-1710. Adriaentje, Maria en Cathalijn verkopen de boerderij met goederen, die ze bij erfenis van hun oom Daem en van hun vader was aangekomen. Die boerderij stond in de Biestraat. In de vestbrief staat dat Maria 6 kinderen had die deelden. Genoemd met name Jenneke de jonge,Jenneke de oude,Adriaentje,Berbel, Willemijntje en Elisabeth. De andere kinderen zullen dus vroeg overleden zijn. XIj. Adriana Christoffel van Dun, dr. van Christoffel Aert Adriaen van Dun (Xg) en Maria Peter Daem Meermans, ged. te Oosterhout op 22 jun 1673, .huwt te Oosterhout op 6 jan 1692 met Christianus Gerrit Liefmans, zn. van Gerardus Wouter Liefmans en Joanna Adriaan van der Schoot, geb. te Oosterhout op 12 dec 1655. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Gerardus, geb. op 7 dec 1692. 2. Petrus, geb. te Oosterhout op 11 mrt 1699. 3. Maria, geb. te Oosterhout op 11 dec 1701, tr. te Bergen op Zoom op 14 nov 1731 met Philibertus Couwenbergh, zn. van Jan Jan Couwenbergh en Anna Cornelis Verstijnen, geb. te Oisterwijk op 10 feb 1700, bierkruier, ovl. te Bergen op Zoom op 7 okt 1747. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jenneke (de Jonge) van Dun, kerk.huw. te Breda op 13 apr 1705 met Petrus Jacobi van Ginneken, geb. te Teteringen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 167

XIk. Barbara Stoffel van Dun, dr. van Christoffel Aert Adriaen van Dun (Xg) en Maria Peter Daem Meermans, ovl. te Teteringen op 14 jul 1726, huwt te Breda Herv. op 9 feb 1701 met Adriaen Andreas Janssen Soffers, zn. van Andreas Janssen Soffers en Eva Jans Schoenmakers, ged. te Teteringen op 2 apr 1676, ovl. te Alphen en Riel op 30 jun 1753. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Johannes, ged. te Teteringen op 24 jan 1702. 2. Petrus, ged. te Teteringen op 29 nov 1703. Koopt stede te Teteringen in 1703, SAB R 558 f 165v, 24-11-1703; Aert Schippers verkoopt Adriaen Andries Soffers x Berbel Stoffel van Dun stede met backhuys groot 1 1/2 bdr. te Teteringen in de Gouwe voor 1300 gld. XIl. 1. Wilhelmina van Dun, dr. van Christoffel Aert Adriaen van Dun (Xg) en Maria Peter Daem Meermans, ovl. te Gilze op 5 sep 1743, huwt (1) te Breda op 13 nov 1701 Ned.Herv met Adrianus van der Borst, ovl. te Breda op 2 dec 1702. Uit dit huwelijk één dochter: Maria Adriaen, geb. te Breda op 21 sep 1702, (getuige: Joanna van Dun). Leent geld uit te Breda in 1703, Notaris de Beunje, 9-1-1703; Willemijntie van Dun, weduwe Adriaan van der Borst leent 125 gld. aan Boudewijn Boumans, metselaarsgast. 168 Maakt testament op sterfbed te Breda in 1702, Notaris van Bommel, 2-12-1702; Adriaan en Wilhelmina maken testament op de langstlevende. Dit gebeurt in hun woonhuis op het Ginnekenseijnde. Wilhelmina van Dun, tr. (2) te Breda op 4 mei 1704, kerk.huw. rk Waterstraat met Joannes de Soomer poorter op 16-5-1704, witkleermeker, ovl. te Gilze Nerhoven op 24 mrt 1735. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Joannes Baptist, geb. te Breda op 19 mrt 1705. 2. Maria Jan, ged. te Breda op 18 nov 1706. 3. Christophorus, geb. te Breda op 22 nov 1708. 4. Cornelia, geb. te Breda op 31 okt 1709, (getuige: Joannes Bol). 5. Petrus, geb. te Breda op 5 mrt 1711. 6. Adriana, geb. te Breda op 7 aug 1712, (getuige: Elisabeth van Dun). 7. Gerardus, geb. te Breda op 2 okt 1713, (getuige: Adriana van Dun). XIm. Elisabeth van Dun, dr. van Christoffel Aert Adriaen van Dun (Xg) en Maria Peter Daem Meermans, tr. (1) met Lenaert Peter Vrijters, ovl. voor 1703. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Maria, geb. te Gilze op 31 jul 1692. 2. Margaretha, geb. te Gilze op 21 mei 1694. 3. Adriana, geb. te Gilze op 23 feb 1696. 4. Christophorus, geb. te Gilze op 8 mrt 1698. 5. 6. Johannes Lenaert Frijters, ged. te Rijen op 18 aug 1700. Joanna Lenaert Frijters, ged. te Rijen op 21 jun 1702. Elisabeth van Dun, tr. (2) te Gilze op 3 mei 1705 met Joannes Petri Cornelii. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

XIn. Jenneke (de Oude) van Dun, dr. van Christoffel Aert Adriaen van Dun (Xg) en Maria Peter Daem Meermans, ovl. te Gilze op 9 jul 1742, huwt (1) in 1694 met Peter Beljaerts, ovl. te Gilze Haansberg circa 1699. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Stoffel, tr. met Mechelina Brocx. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Jenneke (de Oude) van Dun, huwt (2) in 1701 met Andries Michiel Andriessen Goijaerts de nakomelingen noemen zich Michielsen, woonde Biestraat te Gilze, ovl. te Gilze Haansberg op 11 aug 1731. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Petrus Andries, ged. te Gilze op 11 jun 1703. Xh. Adriaen Aert van Dun, zn. van Aert Adriaen Steven van Dun (IXk) en Adriaentien Stoffel Adriaensdr. Goders, ged. te Rijen op 21 jul 1639, huwt (1) te Gilze op 1 mei 1666 met Maria Johannes Vrijters. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. 2. 3. Johanna, geb. te Gilze op 8 feb 1668. Petrus, geb. te Gilze op 26 sep 1669. Elisabeth, geb. te Gilze op 5 nov 1671, ovl. te Breda op 31 okt 1741, volgt XIo. 4. Joannes, geb. te Gilze op 28 sep 1677. 5. Arnoldus, geb. te Gilze op 4 feb 1680. 6. Willem, geb. te Breda op 23 nov 1683. 7. Marinus, ged. te Breda kerk Nieuwstraat op 21 nov 1685 (getuige: Maria van Dun). Ruzie bij een maaltijd bij hem thuis te Rijen in 1673, SAB N 144 f 70, 29-10-1673; Ten huyse van Adriaen Aert van Dun te Rijen is een maaltijd gebruikt waarbij het een en ander is gezegd. Leent 250gld. te Breda in 1685, SAB N 285 f 38, 18-5-1685; Adriaen Aert van Dun borger alhier debet 250 gld. Christoffel Verhoff, landmeter. Borg is Peter Onincx. Terugbetaald op 2-2-1690, Adriaen Aert van Dun, tr. (2) te Oosterhout op 27 jan 1697 met Anneke Pieter Meys, geb. te Alphen. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Christoffel, ged. te Breda op 16 feb 1699, timmerman. Ovl. te Azië op 6 mrt 1737. Op 6 mrt 1737, Chrisoffel monstert aan bij de VOC kamer Zeeland op het schip Reigersbroeck dat op 7-6-1736 uit Nederland vertrekt en op 25-10-1736 bij de Kaap aankomt. Hij treedt uit dienst bij de VOC door overlijden in Azië op 6-3-1737 XIo. Elisabeth van Dun, dr. van Adriaen Aert van Dun (Xh) en Maria Johannes Vrijters, ged. te Gilze op 5 nov 1671, ovl. te Breda op 31 okt 1741, tr. te Breda op 2 mei 1706 met Joannes Bol, mr. cuiper, ovl. te Breda in sep 1739. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Breda op 22 jul 1709, (getuige: Willem van Dun). 2. Dorothea, geb. te Breda op 24 nov 1707, volgt XIIk. 169

Maken testament te Breda in 1726, Notaris van Deutecum, 16-1-1726; Jan Bol en Elisabeth maken testament waarbij zoon Adriaan al het kuijpers gereedschap zal krijgen en het geld om de meesterproef af te leggen. Dorothea zal hiervoor extra 80 gld. krijgen. Koopt huis De Vijgenboom aan de oostzijde van de Halstraat te Breda in 1711, Koopt huis te Breda in 1737, SAB R 589 f 237, 14-11-1737; Johan Bol mr. cuyper, x Elisabet van Dun koopt huis genaamd Den Vlasblom aan de oostzijde van de Halstraat, achter comend het armenkinderhuys. XIIk. Dorothea Bol, dr. van Joannes Bol en Elisabeth van Dun (XIo), ged. te Breda op 24 nov 1707, (getuige: Joannes de Soomer), tr. met Christophorus Menskit, soldaat. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adriana Menskit, ged. te Breda op 13 okt 1732, (getuige: Oma Elisabeth van Dun). 2. 3. Xi. Joannes Christophorus Menskit, ged. te Breda op 2 sep 1733, (getuigen: Elisabeth van Dun, oma). Joannes Josephus, ged. te Breda op 20 mrt 1735. Anneke van Dun, dr. van Aert Adriaen Steven van Dun (IXk) en Adriaentien Stoffel Adriaensdr. Goders, ged. te Rijen op 26 dec 1642, tr. met Jan Marten Nicolai van Dijck. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia, ged. te Rijen op 17 aug 1681. 170 Xj. Stephanus Aert Adriaen van Dun, zn. van Aert Adriaen Steven van Dun (IXk) en Adriaentien Stoffel Adriaensdr. Goders, geb. te Rijen onder Gils, huwt (1) te Chaam op 9 jan 1677 met Gertruda Jan Henrick Onincx, dr. van Johannes Henrick Adriaen Onincx en Jenneke Cornelis Willem van de Kieboom, ged. te Chaam op 11 feb 1652, ovl. te Chaam op 21 aug 1682. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Maria, ged. te Chaam op 11 nov 1678, volgt XIp. 3. Johanna, ged. te Chaam op 1 okt 1677, ovl. te Chaam op 20 okt 1677. Johannes Stephanus, ged. te Chaam op 4 aug 1681. Testament te Chaam in 1681, SAB N 322 akte 50,30-5-1681; Steven Aert van Dun x Geertruy Onincx, maken testament op de langstlevende. Zij hebben in Alpen een dochter Maria x Nicolaes Schransma. Zij wonen dan in Chaam. Erfdeling te Chaam in 1713, SAB R 777 f 74 17-2-1713; Steven krijgt bij erfdeling van Adriaen Onincx en Jenneke Thomas van Gils huysinge aen de heijcant groot 5 a 6 buynder. Erfdeling te Chaam in 1725, RAT Chaam R 175, 2-1-1726; Aert, Adriana,Jenno,Anna en Adriaen maken erfdeling waarbij Adriaen alle delen opkoopt van zijn broer en zusters van het huys moolenhuys groot 600 roeden op Heijcant,

Stephanus Aert Adriaen van Dun, kerk.huw. (2) te Chaam op 3 jan 1683 met Joanna Adriaen Onincx, dr. van Adriaen Henrick(de Jonge) Onincx (schepen te Chaam) en Jenneke Thomas Henrick van Ghils, geb. te Chaam op 24 mrt 1661. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Aert Steven, ged. te Chaam op 17 nov 1683, ovl. te Chaam op 18 sep 1758, volgt XIq. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 2 jan 1685, ovl. te Chaam op 9 dec 1771, volgt XIr. 3. Cornelius, ged. te Chaam op 30 okt 1686. 4. Henricus, ged. te Chaam op 21 aug 1689. 5. Adriana Stephanus, ged. te Chaam op 24 aug 1691, volgt XIs. 6. Cornelius, ged. te Chaam op 11 sep 1693. 7. 8. Joannes, ged. te Chaam op 12 jan 1696. Johanna Stephani, ged. te Chaam op 4 apr 1698, volgt XIt. 9. Anna, ged. te Chaam op 10 mei 1701, kerk.huw. te Hilvarenbeek op 22 jul 1732 met Jan Laurijs Bolders. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 10. Gertruda, ged. te Chaam op 8 feb 1704. 11. Maria N322 akte 50. XIp. Maria van Dun, dr. van Stephanus Aert Adriaen van Dun (Xj) en Gertruda Jan Henrick Onincx, ged. te Chaam op 11 nov 1678, huwt te Chaam op 12 mei 1705 met Nicolaas Schransmans. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Adriana, ged. te Alphen op 15 feb 1706. 2. Elisabeth, ged. te Alphen op 8 jan 1708. 3. Anna, ged. te Alphen op 26 jul 1709. 4. Maria, ged. te Alphen op 1 jun 1714. 5. 171 Elisabeth, ged. te Alphen op 23 feb 1716. 6. Cornelius, ged. te Alphen op 27 mrt 1718. 7. Joannes, ged. te Alphen op 11 jun 1721. Verkoopt half huis te Chaam in 1749, RAT Chaam R 177 f 140, 10-10-1749; Maria van Dun x Nicolaes Schransmans verkoopt Peeter de Bie half huys met halve schuer en diverse parselen lant waaronder het Cloosterheijvelt, Verkoopt beemt te Chaam in 1752, RAT Chaam R 179 f 48, 25-2-1752; Marie Steven van Dun weduwe Nicolaes Schransmans verkoopt Melchior Crol een beemt. XIq. Aert Steven van Dun (XIq), zn. van Stephanus Aert Adriaen van Dun (Xj) en Joanna Adriaen Onincx, ged. te Chaam op 17 nov 1683, ovl. te Chaam op 18 sep 1758, huwt (1) te Chaam op 15 aug 1717 met Johanna Francus Verdonck, dr. van Franciscus Zacharias Verdonck en Angela Hendricx van Dun (Xt) (zie XIaf). Voogd koopt 1/2 schuer te Chaam in 1733, RAT Chaam R 176 f 303, 27-11-1733; Adriaen Steven van Dun, voogt van het weeskint wijlen Engelina Anthonis Peeters daer vader af is Aert Steven van Dun koopt van de erfgenamen Adriaen Hendricx van Dun in huwelijk gehad hebbende Maria Jan Matheussen de gerechte helft van een schuere.

Kinderen verkopen half huis te Chaam in 1771, RAT Chaam R 180 f 165, 26-4-1771; Stephen, Jan en Adriaen van Dun verkopen aan de zussen van Eijckeren helft van een huysken aen de Heijcant 300 roeden, zuid Adriaen Jan van Dun en noord de straet. Aert Steven van Dun (XIq), kerk.huw. (2) te Chaam op 18 mei 1721 met Engel Antoni Peeters, ovl. voor 1733. Uit dit huwelijk 2 zonen:, XIaf. 1. Johannes, ged. te Chaam op 22 apr 1722, ovl. te Chaam op 24 dec 1773, volgt XIIm. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 4 jul 1725, ovl. te Gilze op 23 mrt 1797, volgt XIIn. Aert Steven van Dun, kerk.huw. (3) te Chaam op 30 okt 1729 met Maria Janssen wed. Cornelis van Eekeren, ovl. te Chaam op 10 jan 1767. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIl. Stephanus Aert van Dun, zn. van Aert Steven van Dun (XIq) en Johanna Francus Verdonck (XIaf), ged. te Chaam op 16 apr 1720,ovl. te Chaam op 23 dec 1788, tr. te Chaam op 23 mei 1745 met Maria Jacobus Sommen, geb. te Sondereygen, ovl. te Breda op 2 mrt 1797. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 25 okt 1745, craenkint, binnenvoerman. Ovl. te Breda op 24 nov 1803, tr. te Breda op 22 okt 1797 met Clasina Bacx, ovl. te Breda op 21 mrt 1803. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 172 Naar Breda in 1781, Johannes krijgt in 1781 zijn aanstelling als craenkint te Breda. Hij heeft geen kinderen. SAB N 1060 akte 62; testament op de langstlevende. SAB R 630 f 68, 27-2-1804. De nalatenschap wordt verdeeld onder de kinderen op den Enden Aanstellingen in 1795, In 1795 wordt Clasina Bacx aangesteld als sleepster bij het binnenvoerdersgilde. Haar overleden man Lambertus was op 22-4-1765 in die funktie aangesteld. 2. Cornelis, geb. te Chaam op 15 apr 1748, herbergier, ovl. te Breda op 6 nov 1814, huwt te Breda op 6 mei 1781 met Johanna Wolfers (Wolvers), dr. van Matthias Wolfers en Anthonet Verboven, geb. te Bavel op 5 jan 1746, herbergierster, ovl. te Breda op 20 apr 1826. Uit dit huwelijk geen kinderen. Koopt huis te Breda in 1786, SAB R 617 f 90v, 1-5-1786; Cornelis van Dun x Johanna Wolfers koopt huis genaemd Boere Holleke gelegen op de oostzijde van de haven. Zuid Potkanstraetje en west 's-heerestraete. Verkoper was Anthony van Gastel gehuwd met Pieternella Reijniers. Huurt huis te Breda in 1786, Notaris Mirandolle, 18-4-1786; Cornelis van Dun huurt van de weduwe van Adriaan Hoeijmans voor de termijn van 6 jaar het huis 's-Lants Welvaren in het Potkanstraatje. De huur is 80 gld. per jaar.

Maakt een nieuw testament te Breda op 25 jan 1787, SAB N 1130 akte 13 ; Als hij en zijn vrouw zonder kinderen overlijden zijn de begunstigden zijn broeders, zusters en halve broer genaamd Jan, Jacobus, Anna, Maria en Johanna van Dun Halve broer is Adriaen van Ekkermond. Johanna haar hele en halve broers genaamd Jan, Matheus en Hendrik Wolvers. Koopt huis te Breda in 1788, Notaris Roelants, 18-4-1788; Johannes Craheij gehuwd met Adriana Hoeijmans en haar ongehuwde broer Cornelis verkopen Cornelis van Dun huis gelegen aan de oostz. van de haven en zuid De Wijde Stege. Het huis ligt naast het huis De Potkan van de koper en de naam was De Koning van Engeland en nu 's-Lants Welvaren. Uit een akte van 31-3-1788 blijkt dat Cornelis dit huis al huurde. Verkoopt huis te Breda in 1809, Notaris Oukoop, 22-3-1809; Cornelis van Dun verkoopt Martinus van Riel, gezworen meter, huis genaamd Het Boereholleke op de oostzijde van de haven, zuidw. de Wijde Stege of Potkanstraatje. Prijs 800 gld. Zijn weduwe leent 1000 gld uit te Breda in 1823, Notaris van Naerssen, 22-2-1823. Johanna Wolvers herbergierster en weduwe van Cornelis van Dun leent 1000 gld aan Jan Jacobus van der Westen, bouwman op de Santspuy onder Etten. 3. Anna Maria, ged. te Chaam op 17 apr 1751, ovl. te Breda op 10 mei 1807, tr. te Breda op 12 mei 1793 met Adrianus van Gastel, zn. van Cornelis van Gastel en Cornelia Clement Verheijen, ged. te Meer op 11 mrt 1754, tabaksnijder, ovl. te Breda op 22 jul 1822. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. 5. Jacobus jong overleden, geb. te Chaam op 24 dec 1754. Jacobus, geb. te Chaam op 3 jun 1756, winkelier, Akkerstraat Breda, Koopt 2 huisjes te Breda in 1798, SAB R 624 f 114v, 14-4-1798; Jacobus van Dun x Adriana Geens kopen 2 huisjes neven malcander op de zuidzijde van de Ackerstraete. Ovl. te Breda op 1 jun 1815, kerk.huw. te Breda op 12 mei 1786 grote kerk met Adriana Geens, geb. te Zundert, winkelierster, ovl. na 1828. 6. Johanna, geb. te Chaam op 4 jun 1762. Cornelis is voogd over kinderen van halfbroer te Breda in 1773 SAB N 1130 akte 13; Steven is voogd over de 4 onmondige kinderen van Adriaen. Weduwe verkoopt huis te Chaam in 1796, RAT 2106 Chaam R 182 f 232, 3-11-1796; Maria Somme, weduwe Steven Aert van Dun verkoopt Maria Schram, weduwe Cornelis Rovers huis, schuur en stal groot 380 roeden gelegen op de Mijsberg, west Govert van Opstal. Prijs 770 gld. De cooppenningen zijn voldaan aan Johannes, Cornelis Jacoba en Maria van Dun, alle wonend te Breda. Maria Jacobus Sommen, tr. (1) met Henricus Antonius van Eggermonde. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 9 sep 1742. 173

XIIm. Johannes van Dun, zn. van Aert Steven van Dun (XIq) en Engel Antoni Peeters, ged. te Chaam op 22 apr 1722, ovl. te Chaam op 24 dec 1773, tr. te Ginneken op 3 mei 1760 met Dymphna de Bruyn, dr. van Adriaen Jan de Bruyn en Johanna Jan van Dorst, ged. te Bavel op 1 sep 1736, ovl. te Ginneken op 10 jun 1794 wed. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Engelina, ged. te Ginneken op 29 dec 1761, ovl. te Ginneken op 12 aug 1816, volgt XIIIc. 2. Adriana Maria, ged. te Chaam op 20 sep 1764, ovl. te Bavel op 10 okt 1794, volgt XIIId. 3. Arnold, ged. te Chaam op 6 mrt 1767, kleermaker, Bavel Nr. 343 in 1827, ovl. te Ginneken op 6 jan 1830, huwt te Ginneken op 24 feb 1808 met Maria Adriaan Sprangers, dr. van Adriaan Sprangers en Petronella Vermolen, ged. te Bavel op 24 jan 1773. Ovl. te Bavel op 3 feb 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen. Verkoopt saaylant te Galder in 1807, SAB Afd. 3, 54B, NR 82 F 134V, 19-1-1807; Arnoldus van Dun, Engelien van Dun x Cornelis Janssen, Johanna van Dun x Bart Verdaasdonk, Adriaan van den Bogert als voogd van het kind van Adriana van Dun daar vader van is Hendrick Antonissen alias van Gool, met name Maria van Gool, verkopen perceel saaylant groot 130 roeden op Galder. Koopt zaaylant te Bavel in 1810, SAB R 104 f 68, 13-11-1810; Arnoldus van Dun koopt 1/2 bdr. zaaylant te Bavel voor 450 gld. 174 Maakt testament op de langstlevende te Breda op 29 sep 1813, Notaris van Ginneken, 29-9-1813, Arnold van Dun, kleermaker in Bavel maakt testament op de langstlevende. Bijzondere bepalingen zijn 1) 25 gld. voor de armen van Bavel 2) 25 gld. voor armen van Teteringen. 3) 125 gld. voor zielemissen kort na zijn dood. 4) 50 gld. voor een mis op zijn jaargetij en dat 50 jaar lang. 6) 25 gld. voor plaatsing van zijn naam in het weldoenersboek. Executeur in testament te Bavel in 1819, SAB Afd. 3,89, 4860 akte 56, 28-5-1819; Testament van Elisabeth Vermeulen x Peter Laureijssen. Hierin wordt genoemd als erfgenaam Arnoldus van Dun,kleermaker te Bavel en is hij ook als executeur aangesteld. Procuratie om huis te verkopen te Ginneken in 1821, SAB Afd. 3, 89, 4862 akte 17, 2-2-1821; Arnoldus van Dun krijgt procuratie van Jan van Rooy x Cornelia Bruyns om het huis te verkopen genaamd De Langenakker op Overacker. Koopt schaarhout voor 46 gld. te Teteringen in 1823, Maakt testament te Breda in 1831, Not Breda, notaris Beens; 7-2-1831. Maria Sprangers, weduwe Arnoldus van Dun legateert haar halve zuster Maria Catharina Sprangers x Johannes Boemaars 1) haar huis en schuur gelegen op het Kerkeind te Bavel 2) parceel zaailand, geheten de Mortel op de Bolberg 3) parceel zaailand geheten de Lul en 4) parceel zaailand, beide gelegen in de Bavelsche akker.

Legateert voor 1/3 Johanna van Dun, weduwe Lambertus Verdaesdonk, wijlen Engelina van Dun haar kinderen bij Cornelis Janssen voor 1/3, en ook 1/3 aan Maria Antonissen, dochter van wijlen Adriana van Dun bij Henricus Antonisse. Zij verdelen 1) parceel schaarbosch, 2) parceel weiland, beide op Tervoort gelegen, 3) parceel zaailand en bosch gelegen op IJpelaarse Eind en 4) som van 200 gld. 4. Adrianus, ged. te Chaam op 2 nov 1769. 5. Johanna, ged. te Chaam op 21 feb 1772, hovenierster, Breda B 364 in 1829, ovl. te Breda op 5 jan 1865, tr. te Ginneken op 3 mei 1795 met Lambertus Verdaesdonck, zn. van Lambertus van Daesdonk en Cornelia Nuijten, ged. te Ginneken op 23 jul 1771, ovl. tussen 1824 en 1829. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Lambertus maakt testament te Breda in 1824, Notaris Beens, 30-11-1824; Lambertus Verdaasdonk, hovenier, ziek, geeft zijn vrouw Joanna van Dun haar leven lang het vruchtgebruik van al zijn na telaten roerende en onroerende goederen. Zijn enige erfgenamen worden zijn zusters Antonetta en Maria. Daarnaast de kinderen van zijn overleden zuster Jacoba bij Jan Baptist van Gool. Maakt testament in 1828, Notaris Beens, 22-4-1828; Johanna, weduwe van Lambertus Verdaesdonk maakt testament. Haar broer Arnold krijgr 1/3 e deel van haar bezit. Ook de kinderen van wijlen haar zus krijgen 1/3 en zus Adriana het resterend 3e gedeelte. Eerst moet er echter 50 gld. afgehouden worden voor zielemissen. Slachtoffer vechtpartij te Bavel in 1754, SAB Afd. 3, 54B r 76 f 9v, 8-5-1754; Jan Aert van Dun wonend Bavel, van competenten ouderdom, is bij een vechtpartij in de hals met een mes gestoken bij Jan van der Schoot ,tavernier op de Eijckbergh. De daders zijn waarschijnlijk Cornelis van Hooijdonck en zijn zoon wonend op Meersel. XIIIc. Engelina van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIIm) en Dymphna de Bruyn, ged. te Ginneken op 29 dec 1761, ovl. te Ginneken op 12 aug 1816, huwt te Bavel op 1 mei 1785 met Cornelis Adriaen Jansen, geb. te Gilze circa 1751, ovl. te Ginneken op 15 feb 1814. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Adrianus, ged. op 6 mei 1786, (getuige: Dympna de Bruijn). 2. Cornelia, ged. te Bavel op 2 sep 1788. 3. Joannes, ged. te Bavel op 1 jan 1791. 4. Nicolaas, ged. te Bavel op 3 jan 1795, ovl. in 1795. 5. Digna, ged. te Bavel op 17 apr 1797, ovl. in 1797. 6. Digna, ged. te Bavel op 21 okt 1798. 7. Adriana, ged. te Bavel op 27 jul 1800. 8. Brigida, geb. op 9 feb 1805, ovl. te Ginneken op 21 nov 1812. XIIId. Adriana Maria van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIIm) en Dymphna de Bruyn, ged. te Chaam op 20 sep 1764, ovl. te Bavel op 10 okt 1794, huwt te Ginneken op 6 mei 1787 met Henricus Antonissen, geb. te Meerle. Uit dit huwelijk 2 dochters: 175

1. XIIn. Joanna, ged. te Ginneken op 29 jun 1793. 2. Maria, ged. te Bavel in 1791, tr. te Alphen op 27 mei 1813 met Adriaan Schellekens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adrianus van Dun, zn. van Aert Steven van Dun (XIq) en Engel Antoni Peeters, ged. te Chaam op 4 jul 1725, ovl. te Gilze op 23 mrt 1797, huwt (1) te Bavel op 23 nov 1753 met Maria Mathijs van Poppel, dr. van Mathijs Adriaen van Poppel en Martijnken Cornelis van der Sticht (Steegh), ged. te Bavel op 18 jan 1728, ovl. in 1771. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Engelberta, ged. te Bavel op 10 jan 1756, ovl. voor 1772. 2. Adriana, ged. te Bavel op 6 jul 1757, ovl. voor 1772. 3. Arnoldus, ged. te Bavel op 4 feb 1762, ovl. voor 1772. 4. Adrianus, ged. te Bavel op 21 jun 1763, ovl. te Gilze op 17 okt 1794. 5. Joanna, ged. te Bavel op 30 mei 1767, (getuige: Arnoldus Stephanus). 6. Walterus, ged. te Bavel op 26 dec 1768, ovl. te Gilze op 28 sep 1794. 7. Antonia , ged. te Bavel op 28 jan 1770, ovl. voor 1806, huwt te Gilze op 12 mei 1794 met Adrianus Johannes van den Bogaert, geb. te Ginneken. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adrianus is de knecht van haar vader. Inventaris gemaakt voor zijn kinderen te Bavel in 1772, SAB Afd. 3 54B, 4-6-1772; op verzoek van Adriaen van Dun is een inventaris van de goederen gemaakt ten behoeve van zijn 4 minderjarige kinderen na overlijden van Maria van Poppel. De kinderen zijn Antonia 12 jaar, Adriaen 9 jaar, Johanna 5 jaar en Wouter 3 jaar. 176 Adrianus van Dun, huwt (2) te Gilze op 21 jun 1771 met Maria Hendrik van Kuyk, dr. van Hendrik van Kuyk en Adriana Marcelissen, ged. te Gilze op 10 feb 1739. Ovl. te Gilze op 8 nov 1815. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis ongehuwd overleden, ged. te Bavel op 23 aug 1773, landbouwer. Ovl. te Bavel op 6 dec 1830. Leent 2000 gld. uit in 1819, Notaris van Naerssen, 24-11-1819; Cornelis van Dun wonend op de Aart onder Gilze leent 2000 gld. aan Nicolaas Jacobus Hoffen gehuwd met Ida Elisabeth Havermans te Breda. Hun onderpand is de hoeve Valkenberg te Heusdenhout groot 2 bdr. gelegen omtrent de kapel aldaar. Vanwege dit grote bedrag geven zij ook nog 23 percelen zaailand en weide in onderpand. Leent 1000 gld. te Ginneken in 1824, Notaris Wiercx, 20-12-1824; Cornelis van Dun, bouwman onder Gilze leent 1000 gld aan Jan Kleijmans, hovenier en Cornelis Donkers beide wonend Breda. Deze geven als onderpand het huis met stal, turf en kar kooi op Overakker onder Ginneken. Item nog 3 percelen weiland, 2 percelen boomgaarden en een perceel zaailand genaamd Het Lang Akkerke. 2. Adriana, ged. te Bavel op 10 apr 1776, ovl. te Ginneken op 20 mrt 1814, volgt XIIIe. 3. Johannes, ged. te Bavel op 16 feb 1779. Ovl. te Rijen op 9 jan 1840, tr. te Ginneken op 14 feb 1837 met Maria Menschen wed.Johannes van

Sundert, dr. van Adriaen Menschen, geb. circa 1791. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt samen met broer hoeve te Gilze in 1829, Notaris van Naerssen, 11-12-1829; Cornelis koopt samen met broer Johannes hoeve Den Aard, groot 1 bdr. grotendeels gelegen onder Gilze en eendeels onder Bavel, zuid de baan, west eige erve, noord en oost mevr. de Douariere Jantzon van Nieuwland. Item een perceel zaailand genaam De Pan Item een perceel zaailand genaamd Den Inneem Item een perceel zaailand genaamd De Hooge Dries Item een perceel zaailand genaamd Den Heiakker Item een perceel zaailand genaamd Den nieuwe Grond Item een perceel zaailand genaamd Den Mulhof Item een perceel zaailand genaamd Het Midde Weike Item een perceel zaailand en bos genaamd Het Heester Bosje Item een perceel weiland en bos genaamd De Paardewei Item een perceel zaailand genaamd Den Boschakker. Item een perceel zaailand genaamd De Oude Schuur Item een perceel zaailand genaamd De Oude Boomgaard Item een perceel weide genaamd De Kwade Weide Item een perceel heiveld Item een perceel zaai en weiland genaamd De Bolberg, noord de Leij en zuid De Kerkstraat Item een perceel heide Item een perceel heiveld 4. Engelina, geb. te Bavel op 13 jul 1783, ovl. te Bavel op 19 mei 1784. Herroept testament in 1815, Notaris van Naerssen, 25-9-1815; Maria van Kuijk, weduwe van Adriaan van Dun, landbouwster wonend onder Gilse, verklaart hierbij het testament van 4-5-1814 te herroepen. In dit testament kreeg haar zoon Cornelis 800 gld. en zoon Johannes 500 gld. Nu krijgen zij ieder 50 gld. ieder jaar vanaf de trouwdag van hun overleden zuster Adriana. Dit op voorwaarde dat zij bij haar blijven inwonen en haar op de boerderij helpen. XIIIe. Adriana van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XIIn) en Maria Hendrik van Kuyk, ged. te Bavel op 10 apr 1776. Ovl. te Ginneken op 20 mrt 1814, tr. te Gilze op 9 feb 1812 met Cornelis van Chaam (Kaem), zn. van Petrus van Chaam en Maria Schellekens. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria van Kaam, geb. te Ginneken op 19 jun 1813, ovl. te Ginneken op 3 jan 1883, tr. te Ginneken op 20 okt 1838 met Adriaan Diepstraten, zn. van Johannes Diepstraten en Hendrina Staal, geb. te Ginneken op 19 apr 1816, ovl. te Ginneken op 1 okt 1899. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Huren boerderij te Heusdenhout in 1811, Notaris de la Rivière, 22-7-1811; Cornelis van Kaem en Adriana van Dun, aanstaande huwelijkslieden, huren van Nicolaas Hosten rentenier te Breda een stede in Heusdenhout bestaande uit huis, schuur, bakhuis en schaapskooi. Dit voor 6 jaren voor 400 gld. jaarlijks. 177

Inventaris te Ginneken in 1820, Notaris Beens, 2-8-1820; Ten behoeve van zijn dochter Maria, wordt bij Cornelis van Kaam, weduwnaar van Adriana van Dun, een inventaris opgemaakt te Heusdenhout door Adriaan vamn Beek, bouwman te Teteringen. Cornelis van Kaam is,na het overlijden van zijn vrouw Adriana van Dun,door de vrederechter van Ginneken op 7-2-1816 tot voogd benoend over dit kind dat nu 7 jaar oud is. In deze akte is ook te zien dat de stede van Cornelis van Kaam bestaat uit een keuken, opperkamer, kelder, moos en zolder. Daarnaast is er een paarde en koestal. In de paardestal staan 3 paarden; een afgetans merriepaard van 54 gld, een ruin van 120 gld. en een jong paard met een waarde van 150 gld. Daarnaast zijn er 9 koeien met een gemiddelde waarde van 70 gld. En nog 8 vaarzen met een gemiddelde van 30 gld. De toeziender voogd is Cornelis van Dun, oom van Maria. De huiselijke boedel wordt begroot op 3871,30 gld. Aan vorderingen een bedrag van 1429,30 gld. Aan schulden een bedrag van 3787 gld. Getuige hierbij is Willem Oomen, brouwer te Heusdenhout. In het bedrag aan schulden zit een post van 3000 gld. Het bedrag dat Adriana van haar ouders bij haar huwelijk meekreeg ten behoeve van de bouwerij. ( bouwen van de stede? ) XIr. 178 Adrianus van Dun, zn. van Stephanus Aert Adriaen van Dun (Xj) en Joanna Adriaen Onincx, ged. te Chaam op 2 jan 1685. Ovl. te Chaam op 9 dec 1771, tr. met Petronella Petrus Sebastiaenssen, ovl. te Chaam op 22 mrt 1763. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Cornelis, ged. te Chaam op 2 dec 1730, ovl. te Chaam op 24 apr 1812, volgt XIIp. Koopt akker te Chaam in 1753, RAT Chaam R 179 f 73, 16-3-1753; Adriaen Steven van Dun koopt acker groot 364 roeden, oost en zuid Adriaens eigen land. En is aan schepenen gebleeken acte van cassatie van de verkopers waarbij Adriaen 700 gld. betaald heeft. Deze akte is gepasserd voor notaris Jan Baptist van Dun binnen Antwerpen. Kinderen maken erfdeling te Chaam in 1773, RAT 2106 Chaam R 180 f 218v, 28-5-1773; Stephen en Cornelis van Dun verdelen de goederen van wijlen hun ouders Adriaan Stephen van Dun en Pitronella Cornelis Christiaansen. Stephen krijgt de westelijke helft van een huis bestaande in keuken en stal met 1/2 kelder en 1/2 bovenkamer. Item het turfhuis, olymolen en 1/2 werve met put. bomen en gebruik van de groenkuyl. Item een dries groot 2 bdr. en een akker gelegen agter de schuur groot 168 roeden. Item een dries van 72 roeden. Item land,dries en bos groot samen 255 roeden. Item een weijde en bosch groot 167 roeden. Item een dries van 128 roeden en tot slot stuk heijde groot 100 roeden. Cornelis krijgt de oostelijke helft van keuken en stal met de 1/2 kelder, 1/2 bovenkameren 1/2 werve. Item de schaapskooy en schuur aan de noordkant en ook de groenkuyl. Item de hof aan de oostzijde van het huis. Item de aenstede groot 485 roeden, een akker op Dassemis genaamd Denis Akker groot 364 roeden. Item Denis Dries groot 294 roeden en Denis Heijvelt groot 104 roeden. Item heijde op Dassemis groot 1/2 bdr. Item stuk heijde groot 100 roeden en stuk Stephanus, ged. te Chaam op 17 mei 1729, ovl. te Chaam op 7 feb 1787, volgt XIIo.

heijde tussen Alphen en Chaam groot 50 roeden. Beide zullen de corentienden door de schuur mogen wegen en ook tot hun beijde gemak moge in en uitrijden. Het straetje van 's-heerestraete naar de werve blijft gemeenschappelijk. XIIo. Stephanus van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XIr) en Petronella Petrus Sebastiaenssen, ged. te Chaam op 17 mei 1729, Ovl. te Chaam op 7 feb 1787, tr. met Maria Peter Bruijnings. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Petronella, ged. te Chaam op 18 apr 1775, ovl. te Chaam op 30 mrt 1857, volgt XIIIf. 2. Adriana Maria, ged. te Chaam op 13 nov 1776, ovl. te Chaam op 2 nov 1794 ongehuwd. 3. Adrianus, ged. te Chaam op 11 sep 1778, ovl. te Chaam op 2 apr 1844, volgt XIIIg. Stephen heeft zijn broer uitgekocht en leent geld te Chaam in 1776, RAT 2106 Chaam R 180 f 263 en 271, 1776; Stephen heeft van zijn broer Cornelis diens erfdeel gekocht en leent nu geld. Een keer 1000 gld en een keer 700 gld. Bij dit laatste verbindt hij zijn oliemolen. Maria Peter Bruijnings, kerk.huw. (2) op 2 dec 1787 met Jacobus Geerts. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIf. Petronella van Dun, dr. van Stephanus van Dun (XIIo) en Maria Peter Bruijnings, ged. te Chaam op 18 apr 1775, ovl. te Chaam op 30 mrt 1857,huwt te Chaam op 20 feb 1803 met Jacobus de Swart, zn. van Adrianus Jacobus de Swart en Elisabeth Bartholomeus Petrus Zeeuws, ged. te Chaam op 22 jan 1776, dagloner. Ovl. te Chaam op 12 jul 1830 Zij wonen Heijkant 61 te Chaam. In 1827 naar Alphen.. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 10 jan 1804. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 14 feb 1805. XIIIg. Adrianus van Dun, zn. van Stephanus van Dun (XIIo) en Maria Peter Bruijnings, ged. te Chaam op 11 sep 1778. Ovl. te Chaam op 2 apr 1844, huwt te Chaam op 12 feb 1804 met Cornelia van den Broek, dr. van Joannes van den Broek en Cornelia van Reusel, ged. te Chaam op 24 jan 1781, ovl. te Chaam op 12 sep 1849. Zij wonen op Snijders Chaam. 179 Boerderij aan de Leg te Chaam.

De oude boerderij werd in 1782 gebouwd door Jan van den Broek die gehuwd was met Cornelia van Reusel. Hun dochter Cornelia huwt in 1804 met Adrianus van Dun. Zij gingen op de boerderij wonen en kregen er 7 kinderen. De van Dun’s blijven eigenaar van deze boerderij tot 20 december 1949 als Franciscus van Dun haar verkoopt aan Jan Baptist Stevens, die haar al huurde vanaf ongeveer 1936. Verkocht wordt dan voor notaris J.L.J. Clercx te Breda een landbouwerswoning aan de Leg A 250 te Chaam voor 14266 gld. Bij deze koopt hoort ook de stal,schuur, bakhuis,weiland en bouwland. Het geheel groot 8 ha, 39 aren en 50 centiaren. Van 1969 tot 2005 was het een varkensstal. In 2003 gekocht door René Stevens van zijn vader Toon Stevens. Hij was het die in 2005 de nieuwe boerderij bouwde rondom het skelet van de oorspronkelijke. De oude balken zijn hierdoor bewaard gebleven. Medewerkers van de Stichting Boerderij Onderzoek stelden vast deze balken afkomstig waren van een nog oudere boerderij en zeker 400 jaar oud moesten zijn. Een uitvoeriger verslag is te lezen in Dundoenerij van december 2007 in het artikel van Rina van Dun uit Dordrecht. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. 2. 180 Stephanus, geb. te Chaam op 12 feb 1805, ovl. te Chaam op 17 feb 1873, volgt XIVd. Johannes, geb. te Chaam op 12 jul 1807. 3. Adriana Maria, geb. te Chaam op 3 mrt 1808, volgt XIVe. 4. Johannes, geb. te Chaam op 24 jul 1810. Ovl. te Antwerpen op 8 feb 1873 ongehuwd. Onderscheiden met het Metalen Kruis in 1830, Op 1 mei 1830 als loteling en fuselier bij de infanterie. Naar de 10e afdeling infanterie op 7 oktober 1830. Naar de 17e afdeling op 22 januari 1831 en in hetzelfde jaar op 6 april overgegaan naar de grenadiers. Uit dienst in 1839. Hij is onderscheiden met het Metalen Kruis ter gelegenheid van de opstand in België voor de jaren dat hij diende bij het mobiele leger in 1831, 1832, 1833 en 1834. Het metalen kruis werd gegeven aan de deelnemers aan de 10 daagse veldtocht in België. Zijn lichaamskenmerken waren; lang 1 ellen en 7 palmen, ogen blauw, kin rond, haar kastanje, aangezicht rond. Opmerking; 1 el = 1 meter, 1 palm =1 decimeter 5. Cornelia, geb. te Chaam op 18 apr 1812. 6. Adrianus geb. te Chaam op 5 sep 1816, ovl. te Gilze op 20 jan 1898, tr. te Gilze op 9 mei 1856 met Engelina Loomans, dr. van Cornelis Loomans en Johanna Raaijmakers, geb. op 19 okt 1816. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Hij werkte als knecht bij Dirk Arnoldus Bekkers brouwer. 7. Anna Maria, ovl. te Chaam op 6 jul 1815 oud 2,5 jaar. Koopt broek, Notaris Wiercx, 17-7-1816. Adriaan Steven van Dun koopt een broek voor 1 gld. en 1 st. uit de openbare verkoping van goederen van Maria Magdalena Niet.

Hypotheek te Chaam in 1816, SAB Afd. 3, 89 nr 4857 akte 15; 9-3-1816; Adriaan van Dun x Cornelia van den Broek wonen Heijkant te Chaam debet Hendrik Jacobus van Nouhuys, rentenier te Strijbeek 300 gld. verbindend 1/3 part van stede op Snijders-Chaam int geheel 10 bdr. De andere 2/3 delen behoren de broers van Cornelia van den Broek, Cornelis en Antony. Koopt koe in 1816, Notaris Wiercx, 21-12-1816; Adriaan Steven van Dun koopt op openbare verkoping van Thomas Ernst een grijs getiegende (getekende?) koeij voor 32 gld. Koopt een klok in 1817, Notaris Wiercx, 19-3-1817; Adriaan koopt op een openbare verkoping een klok voor 11 gld. uit de nalatenschap van wijlen Antony Snijders. Koopt trekos te Chaam in 1818, Notaris Wiercx, 3-12-1818; Adriaan Steven van Dun koopt op een openbare verkoping een trekos van Adriaan Hermans te Chaam voor 64 gld. Koopt gordijnen te Chaam in 1819, Notaris Wiercx, 14-1-1819; Adriaan Steven van Dun koopt gordijnen voor 2 gld. en 10 ct. van Jan Cornelis Nuijten te Chaam op een openbare verkoping. XIVd. Stephanus van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XIIIg) en Cornelia van den Broek, geb. te Chaam op 12 feb 1805, ovl. te Chaam op 16 feb 1873, tr. (1) te Chaam op 5 mei 1831 met Johanna Floren, dr. van Johannes Floren en Catharina van der Flaes, geb. circa 1804, ovl. te Chaam op 18 apr 1853. Hij woonde eerst volgens bevolkingsregister bij van Lil als knecht. op heijkant nr. 47. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 4. 181 Johannes, geb. te Chaam op 5 feb 1832, ovl. te Chaam op 11 feb 1832. 2. Catharina, geb. te Chaam op 20 feb 1833, ovl. te Chaam op 29 sep 1834. 3. Cornelia, geb. te Chaam op 4 feb 1835, ovl. te Chaam op 26 jul 1897, tr. met Pieter Paulussen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes, geb. te Chaam op 23 mrt 1837, ovl. te Breda op 24 dec 1903, volgt XVe. 5. Catharina, geb. te Chaam op 20 mrt 1839, volgt XVf. Stephanus van Dun, tr. (2) Chaam op 11 feb. 1854 met Maria Kuysters, dr. van Hendrik Kuysters en Maria Rovers. Ovl. te Chaam op 30 aug. 1889. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVe. Johannes van Dun, zn. van Stephanus van Dun (XIVd) en Johanna Floren, geb. te Chaam op 23 mrt 1837, landbouwer, ovl. te Breda op 24 dec 1903, tr. met Johanna Boomars, dr. van Thomas Boomaars en Anna Maria van Beckhoven, geb. op 25 apr 1837, ovl. op 23 apr 1925. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Chaam op 8 jun 1861, ovl. te Chaam op 14 jun 1949 ongehuwd. 2. Thomas, geb. te Chaam op 6 mrt 1864, ovl. te Chaam op 29 nov 1925, volgt XVId. 3. Cornelis, geb. te Chaam op 7 jul 1866, ovl. te Chaam op 6 mrt 1932 ongehuwd.

4. 5. Petrus Johannes, geb. te Chaam op 17 mrt 1869, ovl. te Chaam op 25 feb 1932. ongehuwd Stephanus Johannes, geb. te Chaam op 22 jul 1872, ovl. te Chaam op 10 feb 1944 ongehuwd. 6. N.N, geb. op 17 feb 1874 (doodgeb.). 7. Johanna Maria, geb. te Chaam op 22 mei 1875, tr. te Baarle-Nassau op 27 apr 1912 met Franciscus Martinus Hesemans, zn. van Adriaan Hesemans en Maria Arnolda Beum, geb. te Sprundel op 20 jun 1879, ovl. te Rijen op 4 jul 1965. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 8. Antonius, geb. te Chaam op 10 mrt 1877, ovl. te Chaam op 5 aug 1878. 9. Franciscus, geb. te Chaam op 10 mrt 1877, ovl. te Dongen op 13 okt 1952 ongehuwd. 10. Cornelia Angelina, geb. te Chaam op 10 jul 1878, ovl. te Chaam op 24 dec 1940 ngehuwd. XVId. Thomas van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVe) (landbouwer) en Johanna Boomars, geb. te Chaam op 6 mrt 1864, arbeider, ovl. te Chaam op 29 nov 1925, tr. te Chaam op 25 okt 1890 met Maria Helena Matthijssen, dr. van Adrianus Matthijssen en Joanna Dekkers, geb. te Meerle op 29 apr 1865, ovl. te Chaam op 8 apr 1917. 182 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Johanna Maria, geb. te Chaam op 13 aug 1891, ovl. te Chaam op 27 aug 1891. 2. Adrianus Johannes, geb. te Chaam op 11 aug 1892, ovl. te Hoensbroek op 16 aug 1956, volgt XVIIg. 3. Anna Maria, geb. te Chaam op 6 dec 1893, ovl. te Etten-Leur op 4 mei 1977, volgt XVIIh. 4. 6. Johannes, geb. te Chaam op 7 feb 1896, ovl. te Chaam op 13 mei 1896. 5. Maria Elisabeth, geb. te Chaam op 26 nov 1897, ovl. te Chaam op 25 sep 1898. Jacobus Cornelis, geb. te Chaam op 16 sep 1899, ovl. te Apeldoorn op 8 jan 1966, volgt XVIIi. 7. Maria Elisabeth, geb. te Chaam op 22 sep 1902, ovl. te Breda op

15 nov 1982, volgt XVIIj. 8. 9. Johannes, geb. te Chaam op 11 apr 1906, ovl. te Meer op 8 jun 1991, volgt XVIIk. Fransiscus Adrianus, geb. te Chaam op 10 aug 1909, ovl. te Hoensbroek op 21 dec 1980, volgt XVIIl. XVIIg. Adrianus Johannes van Dun, zn. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 11 aug 1892, ovl. te Hoensbroek op 16 aug 1956, tr. te Hoensbroek op 11 aug 1920 met Maria Hubertina Agnes Hamers, geb. te Hoensbroek op 15 feb 1889, ovl. te Heerlen op 25 feb 1969. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. Thomas Johannes Fransiscus, geb. op 25 mei 1921, volgt XVIIIl. Johannes Albertus, geb. te Hoensbroek op 5 jul 1922, ovl. te Heerlerheide op 29 mrt 1972, volgt XVIIIm. 3. Stephanus Albertus (Albert), geb. te Hoensbroek op 26 dec 1923, ovl. te Hoensbroek op 17 aug 1979, tr. met Maria Sophia Noteborn. Uit dit huwelijk minstens 1 zoon, Mathieu van Dun geb. 16 okt. 1948 en ovl. 12 sept. 2015. 4. Maria Elisabeth Jacqueline, geb. te Hoensbroek op 5 jun 1926, ovl. te Melick op 1 okt 2013, volgt XVIIIn. 5. 6. XVIIIl. Leonardus Marinus, geb. te Hoensbroek op 19 jun 1929, ovl. te Hoensbroek circa 1930. Jan Leonard, geb. te Hoensbroek op 28 mei 1931, ovl. te Hoensbroek op 9 jul 2011, volgt XVIIIo. Thomas Johannes Fransiscus van Dun, zn. van Adrianus Johannes van Dun (XVIIg) en Maria Hubertina Agnes Hamers, geb. op 25 mei 1921, tr. met Antonetta Nijssen. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adrianus. 2. 3. Jacobus. Jeanine. XVIIIm. Johannes Albertus van Dun, zn. van Adrianus Johannes van Dun (XVIIg) en Maria Hubertina Agnes Hamers, geb. te Hoensbroek op 5 jul 1922, ovl. te Heerlerheide op 29 mrt 1972, tr. met Hermenegilde (hilda) Maria Pacha. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Gertrude Maria Juliana Agnes (Jessy), geb. te Hoensbroek op 30 apr 1949, tr. (1) met ? de Greff. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) met Martijn Dingemans, zn. van Josephus Johannes Dingemans en Emma Maria Henrica Johanna Donders, woont Maastricht. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. XIXa. Franciscus Stanislaus, geb. te Heerlen op 5 dec 1952, volgt XIXa. Franciscus Stanislaus van Dun, zn. van Johannes Albertus van Dun (XVIIIm) en Hermenegilde (hilda) Maria Pacha, geb. te Heerlen op 5 dec 1952, woont Roermond, tr. op 18 okt 1974 met Jozefine Henriëtte Godefride den Teuling, geb. op 25 jun 1952. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Kasper Jan, geb. te Roermond op 12 mei 1981. 2. Sander Jan, geb. te Roermond op 26 mrt 1983. XVIIIn. Maria Elisabeth Jacqueline van Dun, dr. van Adrianus Johannes van Dun (XVIIg) en Maria Hubertina Agnes Hamers, geb. te Hoensbroek op 5 jun 1926, ovl. te Melick op 1 okt 2013, tr. met Wim van Haren. 183

Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. XIXb. 3. Ger, volgt XIXd. Jessy van Haren, dr. van Wim van Haren en Maria Elisabeth Jacqueline van Dun (XVIIIn), tr. met Jack Bongaerts. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Petra. 2. Karin. XIXc. Yvonne van Haren, dr. van Wim van Haren en Maria Elisabeth Jacqueline van Dun (XVIIIn), tr. met Rik De Vries. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Juliette. XIXd. Ger van Haren, zn. van Wim van Haren en Maria Elisabeth Jacqueline van Dun (XVIIIn), tr. met Mariëlle Smeets. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Kim. 2. Inge. 184 XVIIIo. Jan Leonard van Dun, zn. van Adrianus Johannes van Dun (XVIIg) en Maria Hubertina Agnes Hamers, geb. te Hoensbroek op 28 mei 1931, ovl. te Hoensbroek op 9 jul 2011, tr. met Maria Elisabeth Kuijpers, geb. te Voerendaal op 2 dec 1934. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Agnes Angela Maria, geb. te Voerendaal op 21 okt 1961, volgt XIXe. 2. Roger Willem Leonard, geb. te Hoensbroek op 6 aug 1968, volgt XIXf. XIXe. Agnes Angela Maria van Dun, dr. van Jan Leonard van Dun (XVIIIo) en Maria Elisabeth Kuijpers, geb. te Voerendaal op 21 okt 1961, medisch secretaresse, tr. te Hoensbroek op 23 sep 1982 met Roger Pierre Marie Habets, zn. van Willem Hendrik Jozef Habets en Maria Theresia Mathilda Delahaye, geb. te Ubachsberg op 13 apr 1959, brouwer. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Gijs Leonard Marie, geb. te Brunssum op 15 apr 1990. 2. Sanne Emma Wilhelmina, geb. te Brunssum op 6 mei 1993. 3. Marlijn Josephina Marcelina, geb. te Heerlen op 12 jun 1997. XIXf. Roger Willem Leonard van Dun, zn. van Jan Leonard van Dun (XVIIIo) en Maria Elisabeth Kuijpers, geb. te Hoensbroek op 6 aug 1968, magazijnmeester, woont Hoensbroek, tr. met Yolanda Anna Josephina Langen, geb. te Heerlen op 10 nov 1969, manager. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Kelly Nicole Harriëtte, geb. te Heerlen op 29 sep 1997. 2. Samantha Maria Antoinette, geb. te Heerlen op 9 jul 2000. XVIIh. Anna Maria van Dun, dr. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 6 dec 1893, ovl. te Etten-Leur op 4 mei 1977, tr. te Chaam op 2 feb 1922 met Franciscus Josephus van der Velden, zn. van Petrus van der Velden en Cornelia Graumans, geb. te Ginneken. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria Agnes, ovl. te Chaam op 2 jun 1933. Jessy, volgt XIXb. Yvonne, volgt XIXc.

XVIIi. Jacobus Cornelis van Dun, zn. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 16 sep 1899, winkelier Helmond 1932, ovl. te Apeldoorn op 8 jan 1966, tr. te Helmond op 24 sep 1923 met Catharina Maria Kuijs, dr. van Dilianus Kuijs en Anna Johanna van Kuijk, geb. te Oisterwijk in 1900. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Maria Helena, geb. te Helmond op 7 sep 1925. 2. Anna Johanna Maria, geb. te Helmond op 2 mei 1929. XVIIj. Maria Elisabeth van Dun, dr. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 22 sep 1902, ovl. te Breda op 15 nov 1982, tr. met Josephus Jacobus van Boxel, zn. van Cornelis van Boxel en Maria Theresia Pemen, geb. te Rijsbergen op 6 apr 1900, ovl. te Breda op 13 apr 1975. Uit dit huwelijk één kind: 1. N.N, geb. en ovl. op 18 aug 1933 (doodgeb.). XVIIk. Johannes van Dun, zn. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 11 apr 1906, landbouwer, Meerle, ovl. te Meer op 8 jun 1991, tr. te Chaam op 16 jan 1930 met Antonia Martens, dr. van Hendrik Martens en Joanna Pemen, geb. te Meerle op 24 aug 1907, ovl. te Chaam op 9 feb 1972. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Antonius Adrianus Hendrikus (Jos), geb. te Chaam op 22 sep 1930, ovl. te Merksem op 14 jul 2013, volgt XVIIIp. 2. Henricus Wilhelmus (Henri), geb. te Chaam op 4 feb 1933, ovl. te Hoogstraten op 14 nov 2013, volgt XVIIIq. 3. 4. Jacobus Cornelis (Jaak), geb. te Meerle op 7 sep 1935, ovl. te Loenhout op 20 mrt 2001, volgt XVIIIr. Johannes Fransiscus (Jan) , geb. op 13 dec 1938, volgt XVIIIs. 5. Augusta Helena, geb. op 15 mrt 1943, volgt XVIIIt. 185 Geboortehuis kinderen van Dun – Martens XVIIIp. Antonius Adrianus Hendrikus (Jos) van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIIk) (landbouwer) en Antonia Martens, geb. te Chaam op 22 sep 1930, Merksem, ovl. te Merksem op 14 jul 2013, tr. te Loenhout in 1956 met Annie Vermeiren.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Anita, geb. op 9 aug 1957, tr. met Gerard Anthonissen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Walter, geb. op 27 mrt 1960, volgt XIXg. XIXg. Walter van Dun, zn. van Antonius Adrianus Hendrikus van Dun (XVIIIp) en Annie Vermeiren, geb. op 27 mrt 1960, tr. met Marleen Roelen. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Alexandra, geb. op 22 jun 1985. 2. Amanda, geb. op 12 jun 1987. 3. Charlien, geb. op 17 dec 1990. XVIIIq. Henricus Wilhelmus (Henri) van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIIk) (landbouwer) en Antonia Martens, geb. te Chaam op 4 feb 1933, landbouwer, Lid van het imkersgilde St. Ambrosius, ovl. te Hoogstraten op 14 nov 2013, tr. te Meer op 26 apr 1955 met Eliza Constantia Adams, dr. van Jan Adams, geb. te Meer op 9 jan 1934. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. Herman Joannis Antonia, geb. te Meer op 24 mei 1957, volgt XIXi. 3. Annie Josepha Maria (An), geb. te Meer op 10 dec 1958, volgt XIXj. 4. 186 5. Diane, geb. op 25 feb 1967, volgt XIXk. Joannes Antonius Catharina (Jan), geb. te Meer op 17 feb 1956, volgt XIXh. Linda, geb. te Turnhout op 1 aug 1962, samenw. met Gerard Moerenhout, zn. van Jan Moerenhout en Joke Stoop. Uit deze relatie nog geen kinderen bekend.

Van links naar rechts: Jan, Herman, Henri, Elisa, An, Diana, Linda 187 Alle klein kinderen van Henri en Elisa

XIXh. Joannes Antonius Catharina (Jan) van Dun, zn. van Henricus Wilhelmus (Henry) van Dun (XVIIIq) (landbouwer) en Eliza Constantia Adams, geb. te Meer op 17 feb 1956, tr. met Maria Elisabeth (May) Vermonden, dr. van Adrianus Josephus Vermonden en Julia Francisca Koyen, geb. te Meerle op 26 jan 1958. (Op de foto hiernaast ziet u vier generaties met de kleine Jesse) Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Nick, geb. op 5 jan 1981 te Turnhout, volgt XXa. 2. Tom, geb. te Turnhout op 9 mrt 1984, tr. met Wendy Brosens. 3. Kristel, geb. op 3 jul 1990 te Turnhout. XXa. Nick van Dun, zn. van Joannes Antonius Catharina (Jan) van Dun (XIXh) en Maria Elisabeth (May) Vermonden, geb. op 5 jan 1981, samenw. met Monique Janssen. Uit deze relatie één zoon: 1. Jesse, geb. te Turnhout op 11 okt 2013. XIXi. 188 Herman Joannis Antonia van Dun, zn. van Henricus Wilhelmus (Henry) van Dun (XVIIIq) (landbouwer) en Eliza Constantia Adams, geb. te Meer op 24 mei 1957, tr. met Treza Jacobs. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Annemie, geb. op 16 mrt 1979, volgt XXb. 2. Tinne, geb. op 1 jun 1981, volgt XXc. 3. Dorien, geb. op 10 apr 1985. XXb. Annemie van Dun, dr. van Herman Joannis Antonia van Dun (XIXi) en Treza Jacobs, geb. op 16 mrt 1979, tr. met Kris Rombouts Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jinthe, geb. 29 aug. 2005. 2. Milan, geb. 5 jul. 2008. XXc. Tinne van Dun, dr. van Herman Joannis Antonia van Dun (XIXi) en Treza Jacobs, geb. op 1 jun 1981, tr. (sch) met Erik van Besauw. Hieruit 2 kinderen 1) Senne geb. 10 jun. 2006 2) Loïc geb. 31 aug. 2008 Tinne van Dun relatie met Daniël de Kinder. Daniël heeft uit eerdere relatie een zoon Lander de Kinder geb. 10 mrt. 2009 XIXj. Annie Josepha Maria (An) van Dun, dr. van Henricus Wilhelmus (Henry) van Dun (XVIIIq) (landbouwer) en Eliza Constantia Adams, geb. te Meer op 10 dec 1958, tr. te Hoogstraten op 19 sep 1980 met Johannes Marinus Maria (Jan) van Dun, zn. van Cornelis Josephus (Nil) van Dun (timmerman) en Adriana Maria Bastiaansen, geb. te Nieuw-Ginneken op 2 feb 1958, woont Meersel-Dreef. Jan stamt uit de Goirlese tak. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Rob, geb. op 5 jan 1987, tr. met Hanne Govaers. Uit dit huwelijk een dochter Ella geb. 21 aug. 2014. 2. Jeroen, geb. op 15 dec 1989, tr. met Silke Braekmans.

XIXk. Diane van Dun, dr. van Henricus Wilhelmus (Henry) van Dun (XVIIIq) (landbouwer) en Eliza Constantia Adams, geb. op 25 feb 1967, tr. met Luk Roos. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Lien, geb. op 17 nov 1997. Siemen, geb. 29 jun. 2000. XVIIIr. Jacobus Cornelis (Jaak) van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIIk) (landbouwer) en Antonia Martens, geb. te Meerle op 7 sep 1935, ovl. te Loenhout op 20 mrt 2001, tr. met Jeanne Vermeiren. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Marina, geb. op 24 dec 1959, tr. met Jos van Oevelen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Rudy, geb. op 9 jul 1963. 3. Nancy, geb. op 24 apr 1968, tr. met Kees Smets. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Steven, geb. op 13 dec 1973. XVIIIs. Johannes Fransiscus (Jan) van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIIk) (landbouwer) en Antonia Martens, geb. op 13 dec 1938, tr. met Coleta Aerts. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Luc Joannes Maria, geb. op 23 feb 1965, volgt XIXl. 2. Danny, geb. op 1 apr 1970. XIXl. Luc Joannes Maria van Dun, zn. van Johannes Fransiscus van Dun (XVIIIs) en Coleta Aerts, geb. op 23 feb 1965, tr. met Rita Goeschalkx. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Jeroen, geb. op 20 okt 1991. 2. Nick Benny Coleta, geb. te Turnhout op 3 mrt 1994. XVIIIt. Augusta Helena (Gusta) van Dun, dr. van Johannes van Dun (XVIIk) (landbouwer) en Antonia Martens, geb. op 15 mrt 1943, tr. te Meerle op 11 aug 1965 met Alphons Muësen, geb. te Meerle op 4 okt 1941, modelmaker. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Joost, geb. te Hoogstraten op 11 jul 1967, banketbakker, woont Hoogstraten. 2. XVIIl. Suzanne Louise Jan, geb. te Hoogstraten op 17 aug 1970. Fransiscus Adrianus van Dun, zn. van Thomas van Dun (XVId) (arbeider) en Maria Helena Matthijssen, geb. te Chaam op 10 aug 1909, ovl. te Hoensbroek op 21 dec 1980, tr. te Heerlen op 22 okt 1931 met Margaretha Süler, dr. van Eduard Suler en Josefa Sattler, geb. te Heerlen op 19 dec 1913, ovl. op 29 feb 2004. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. 2. Thomas Adrianus, geb. op 24 mei 1938, volgt XVIIIv. 3. Walter Josephus, geb. te Hoensbroek op 28 sep 1941, volgt XVIIIw. 4. Franciscus Josephus, geb. te Hoensbroek op 21 nov 1947, volgt XVIIIx. 189 Eduard Thomas Fransiscus, geb. te Heerlen op 30 aug 1932, volgt XVIIIu.

XVIIIu. Eduard Thomas Fransiscus van Dun, zn. van Fransiscus Adrianus van Dun (XVIIl) en Margaretha Süler, geb. te Heerlen op 30 aug 1932, tr. te Hoensbroek op 24 feb 1960 met Maria Petronella Carolina (Carla) Verhooren, dr. van Pierre Verhooren en Lisa Schmeits, geb. op 15 jul 1933. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Elisabeth Francisca Maria, geb. te Hoensbroek op 25 sep 1961, volgt XIXm. 190 XIXm. Elisabeth Francisca Maria van Dun, dr. van Eduard Thomas Fransiscus van Dun (XVIIIu) en Maria Petronella Carolina (Carla) Verhooren, geb. te Hoensbroek op 25 sep 1961, tr. (1) op 25 sep 1984, (gesch. in 1993) met Ben Peters, geb. te Heerlen op 25 apr 1960. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Petronella, geb. op 15 nov 1989. 2. Margaretha, geb. op 10 feb 1991. Elisabeth Francisca Maria van Dun, tr. (2) op 20 mei 2005 met Emile Agnes Franciscus Antonius Bosch, geb. te Hoensbroek op 21 apr 1951. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIv. Thomas Adrianus van Dun, zn. van Fransiscus Adrianus van Dun (XVIIl) en Margaretha Süler, geb. op 24 mei 1938, tr. te Hoensbroek op 24 sep 1959 met Hubertina Hamers, geb. op 9 jan 1938. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Margaretha Hubertina (Marga), geb. op 23 mei 1961, volgt XIXn. 2. Jeanette Martha, geb. op 29 dec 1965, volgt XIXo.

XIXn. Margaretha Hubertina (Marga) van Dun, dr. van Thomas Adrianus van Dun (XVIIIv) en Hubertina Hamers, geb. op 23 mei 1961, tr. met Albert Wijnen. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Simone, geb. in 1987. 2. Robert, geb. in 1992. 3. Rianne, geb. in 1992. XIXo. Jeanette Martha van Dun, dr. van Thomas Adrianus van Dun (XVIIIv) en Hubertina Hamers, geb. op 29 dec 1965, tr. met Theo Claus. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Patrick. 2. Dennis. XVIIIw. Walter Josephus van Dun, zn. van Fransiscus Adrianus van Dun (XVIIl) en Margaretha Süler, geb. te Hoensbroek op 28 sep 1941, tr. te Hoensbroek op 12 mei 1966 met Wilhelmina Hendrika Maria (Wilma) Jans, geb. op 12 dec 1945. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. XIXp. Fransiscus Eduard, geb. te Hoensbroek op 17 mei 1967, volgt XIXp. Peter Walter Joseph, geb. te Hoensbroek op 11 jul 1968, volgt XIXq. Fransiscus Eduard van Dun, zn. van Walter Josephus van Dun (XVIIIw) en Wilhelmina Hendrika Maria (Wilma) Jans, geb. te Hoensbroek op 17 mei 1967, tr. te Heerlen op 9 okt 1992 met Maria Louisa (Marlou) Bruinsma, geb. te Hoensbroek op 10 jul 1967. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Joost Petrus Chris, geb. te Brunssum op 16 sep 1995. 2. Anne Yvon Danyl, geb. te Amstenrade op 6 apr 1997. XIXq. Peter Walter Joseph van Dun, zn. van Walter Josephus van Dun (XVIIIw) en Wilhelmina Hendrika Maria (Wilma) Jans, geb. te Hoensbroek op 11 jul 1968, proces operator, tr. op 4 mrt 1999 met Chantal Margaretha Jozefina Auckel, geb. te Ubach over Worms op 24 jul 1968. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Sem, geb. te Heerlen op 30 sep 1999. 2. Mo, geb. te Heerlen op 8 jan 2002. XVIIIx. Franciscus Josephus van Dun, zn. van Fransiscus Adrianus van Dun (XVIIl) en Margaretha Süler, geb. te Hoensbroek op 21 nov 1947, relatie met Katha van Kerkhof. 191

Uit deze relatie 2 kinderen: 1. 2. Dean van Kerkhof. XIXr. Larissa van Kerkhof, dr. van Franciscus Josephus van Dun (XVIIIx) en Katha van Kerkhof, 2 kinderen: 1. 2. Jaïr van Kerkhof. Perris van Kerkhof. XVf. Catharina van Dun, dr. van Stephanus van Dun (XIVd) en Johanna Floren, geb. te Chaam op 20 mrt 1839, tr. te Chaam op 25 nov 1876 met Franciscus Verheijen, zn. van Jan Verheijen en Petronella van Zon. Uit dit huwelijk één zoon: 1. XIVe. Larissa van Kerkhof, volgt XIXr. Johannes Stephanus, geb. te Chaam op 28 mrt 1882, ovl. te Nijmegen op 5 mei 1945. Adriana Maria van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XIIIg) en Cornelia van den Broek, ged. te Chaam op 3 mrt 1808, tr. met Antonij Cornelissen, geb. te Chaam op 10 jun 1813, jager, houtzager, woonde Heijkant Chaam. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Adriaan, geb. te Chaam op 22 feb 1838. 2. Johannes, geb. te Chaam op 21 apr 1841. XIIp. 192 Cornelis van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XIr) en Petronella Petrus Sebastiaenssen, ged. te Chaam op 2 dec 1730. Ovl. te Chaam op 24 apr 1812, huwt te Chaam op 28 jan 1759 met Rosalia Petrus Broosens, geb. te Minderhout. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 8 apr 1759, ovl. te Chaam op 27 feb 1762. 2. Petronella, ged. te Chaam op 14 mei 1761, ovl. te Chaam op 25 nov 1829 ongehuwd. 3. Anna Maria, ged. te Chaam op 22 jul 1763, ovl. te Chaam op 25 apr 1767. 4. Adrianus, ged. te Chaam op 27 dec 1764, ovl. te Chaam op 24 apr 1767. 5. Wilhelma, ged. te Chaam op 16 aug 1766, ovl. te Chaam op 24 apr 1767. 6. Wilhelma, ged. te Chaam op 14 jul 1768, ovl. te Chaam op 26 jul 1768. 7. Wilhelma, ged. te Chaam op 15 feb 1770, ovl. te Chaam op 23 jan 1809, volgt XIIIh. 8. 9. Petrus, ged. Chaam op 18 jun 1774, ovl. Breda op 29 mrt 1812, volgt XIIIi. Johanna, ged. te Chaam op 16 mrt 1776. Cornelis verkoopt broer Stephen zijn deel van de erfdeling te Chaam in 1775, RAT 2106 Chaam R 1180 f 260v, 23-12-1775; Cornelis verkoopt zijn broer Stephen de oostelijke helft van huis met schaapskooy en al hetgene hij bij de erfdeling van 28-5-1773 gekregen heeft voor 1080 gld. Cornelis koopt huys te Chaam in 1776, RAT 2106 Chaam R 180 f 265, 5-1-1776; Cornelis koopt van Cornelis en Dingman Voeten huys aan de Heijkant groot 491 roeden met land voor totaal 1535 gld. Op 16-5-1777 koopt hij daar nog een bdr. land bij voor 530 gld.(R 180 f 277), Cornelis leent geld te Chaam in 1777, RAT 2106 Chaam R 181 f 3, 16-5-1777; Cornelis leent 1200 gld van de Diaconie van de Armen van Chaam. Hij verbindt hiervoor zijn pas gekochte stuk land groot 1 bdr aan de Heijkant,

Cornelis verkoopt dries te Chaam in 1782, RAT Chaam R 181 f 82, 28-12-1782; Cornelis verkoopt Cornelis Adriaan Geerden land, weijde en bosch op Dassemus 400 roeden Genaamd Denis dries. Prijs 336 gld. Deze goederen zijn hem aangekomen bij erfdeling met zijn broer. XIIIh. Wilhelma van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XIIp) en Rosalia Petrus Broosens, ged. te Chaam op 15 feb 1770, ovl. te Chaam op 23 jan 1809, tr. te Breda op 26 apr 1795 met Cornelis Adriaen van Bavel, ged. te Dorst. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Maria, ged. te Chaam op 10 jan 1797. 2. Adriana, ged. te Chaam op 25 mei 1799. Cornelis Adriaen van Bavel, tr. (2) te Chaam op 13 jun 1810 met Petronella Ridders. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIi. Petrus van Dun, zn. van Cornelis van Dun (XIIp) en Rosalia Petrus Broosens, ged. te Chaam op 18 jun 1774, dagloner, ovl. te Breda op 29 mrt 1812, huwt te Teteringen op 3 mei 1801 met Johanna Baardemans, geb. te Breda. Ovl. Breda 3 jan. 1848, d. v. Michiel Baardemans en Petronella Adriaansen Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adrianus, ged. te Ginneken op 1 apr 1802, ovl. te Ginneken op 10 jun 1805. 2. 4. Petrus, ged. te Ginneken op 7 jun 1805, ovl. te Breda op 24 jan 1811. 3. Adriana, ged. te Ginneken op 14 nov 1807, ovl. te Breda op 30 jun 1877, volgt XIVf. Johanna, ged. te Breda circa 1808, ovl. te Breda op 19 dec 1885, tr. met Cornelius Wilbrords. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johanna Baardemans tr. (2) Breda 19 jan. 1829 Pieter de Jong zn. van Waltherus en Adriana Wijnen. XIVf. Adriana van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIIIi) en Joanna Baardemans, ged. te Ginneken op 14 nov 1807, ovl. te Breda op 30 jun 1877, tr. op 3 nov 1828 met Antonius l'Abee, ged. te Breda op 1 apr 1800, kleermaker, woonde Breda B 628b in 1839, ovl. te Breda op 2 mei 1842. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelis, geb. te Breda op 14 jul 1834, ovl. te Breda op 9 apr 1911, tr. met Anna Maria van Galen, geb. te Breda op 13 jun 1837, ovl. te Breda op 30 nov 1902. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIs. Adriana Stephanus van Dun, dr. van Stephanus Aert Adriaen van Dun (Xj) en Joanna Adriaen Onincx, ged. te Chaam op 24 aug 1691,huwt (1) te Breda op 5 dec 1719 met Lambregt Petrus Moonen, zn. van Petrus Reyner Moonen en Anneke Lambert Naeijkens, ged. te Hilvarenbeek op 4 dec 1689, ovl. voor 1734. Zij wordt vermeld in de ingekomen borgbrieven van Oisterwijk op 25-7-1732. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. Henricus Lambertus, ged. te Hilvarenbeek in nov 1722. 3. 4. 5. Petrus Lambertus, geb. te Hilvarenbeek op 8 mei 1721. Joanna Lambertus, ged. te Hilvarenbeek op 13 jun 1724. Petronella Lambertus, ged. te Hilvarenbeek op 30 okt 1727. Lambertus Lambertus, ged. te Hilvarenbeek in sep 1729. 193

Adriana Stephanus van Dun, kerk.huw. (2) te Diessen op 30 jun 1734 met Peter Otto, zn. van Peter Otto en Jenneke Cornelsdr. Beersmans. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIt. Johanna Stephani van Dun, dr. van Stephanus Aert Adriaen van Dun (Xj) en Joanna Adriaen Onincx, ged. te Chaam op 4 apr 1698, huwt (1) te Chaam op 2 mei 1723 met Cornelius Petri van Beckhoven, zn. van Petrus Cornelis van Beckhoven en Elisabeth Joannes Verhoeven, ged. te Meerle op 19 dec 1691, ovl. te Meerle op 29 jun 1742. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. 2. Joanna, ged. te Meerle op 13 dec 1725, volgt XIIq. Stephanus, ged. te Meerle op 28 feb 1727. 3. Maria Elisabeth, ged. te Meerle op 11 jul 1729. 4. Helena, ged. te Meerle op 24 feb 1731. 5. Gertrudis, ged. te Meerle op 28 dec 1732, (getuige: Adriana van Dun). 6. Anna, ged. te Meerle op 4 jan 1735, (getuige: Petronilla Adriani van Dun). 7. Cornelius, ged. te Meerle op 20 jul 1737, volgt XIIr. 8. Joannes Baptista, ged. te Meerle op 19 okt 1739, ovl. te Minderhout op 21 apr 1810, volgt XIIs. Cornelius Petri van Beckhoven, zn. van Petrus Cornelis van Beckhoven en Elisabeth Joannes Verhoeven, tr. (1) te Meerle op 6 jan 1720 met Cornelia Lauwreijsen. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 194 2. Petrus Cornelis, ged. te Meerle op 17 okt 1720, ovl. te Meerle op 12 feb 1753, huwt te Meerle op 4 feb 1744 met Anna Maria van Dun, dr. van Petrus van Dun en Guilelma Joanna Jacoba van den Bergh, ged. te Minderhout op 27 jun 1717, (getuige: Agnes van Dun). Uit dit huwelijk 5 kinderen. Laurentius, ged. te Meerle op 26 dec 1722. Johanna Stephani van Dun, huwt (2) te Meerle op 27 jul 1743 met Adrianus Antoni Verhoeven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIq. Joanna van Beckhoven, dr. van Cornelius Petri van Beckhoven en Johanna Stephani van Dun (XIt), ged. te Meerle op 13 dec 1725, (getuige: Adrianus Stephanus van Dun), tr. te Meerle op 31 jul 1753 met Hubertus Norbertus Schrickx, zn. van Christiaen Remigius Schrickx (molenaar) en Adriana Hubert Maes, ged. te Weelde op 24 mrt 1733, dood gevonden langs de weg te Ginneken op 30 nov 1786. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Christianus Hubertus, ged. te Meerle op 16 jun 1754, volgt XIIIj. 2. Adriana Maria, ged. te Meerle op 15 aug 1755, ovl. te Meerle op 29 okt 1755. 3. Cornelius, ged. te Meerle op 8 aug 1756, ovl. te Meerle op 7 sep 1756. 4. Adriana, ged. te Meerle op 10 apr 1758. 5. Cornelius, ged. te Meerle op 24 apr 1759, ovl. te Meerle op 16 jun 1759. 6. Adriana Maria, ged. te Meerle op 1 aug 1760. 7. Cornelia Joanna, ged. te Meerle op 1 sep 1762, ovl. te Meerle op 25 sep 1762. 8. Cornelia, ged. te Meerle op 17 sep 1763. 9. Joanna, ged. te Meerle op 15 feb 1765, ovl. te Meerle op 23 mei 1782. 10. Franciscus, ged. te Meerle op 4 okt 1767, ovl. te Meerle op 3 mrt 1768.

XIIIj. Christianus Hubertus Schrickx, zn. van Hubertus Norbertus Schrickx en Joanna van Beckhoven (XIIq), ged. te Meerle op 16 jun 1754, handelaar, tr. met Elisabeth van Mechelen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Joannes Baptist, ged. te Meerle op 30 jun 1783, ovl. te Meerle op 1 apr 1784. 2. Henricus Huberus, ged. te Meerle op 13 sep 1791. 3. Cornelia Joanna, ged. te Meerle op 18 feb 1793, ovl. te Meerle op 30 mrt 1793. 4. Anna Catharina, ged. te Meerle op 15 mrt 1795. XIIr. Cornelius van Beckhoven, zn. van Cornelius Petri van Beckhoven en Johanna Stephani van Dun (XIt), ged. te Meerle op 20 jul 1737, bakker, tr. te Meerle op 30 okt 1764 met Catharina Joseph Janssen. Uit dit huwelijk 13 kinderen: 1. Cornelius Corneli, ged. te Meerle op 20 apr 1765, (getuige: Joanna van Dun). 2. Cornelia, ged. te Meerle op 5 jan 1767. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Joannes, ged. te Meerle op 27 dec 1768. Joanna, ged. te Meerle op 4 mrt 1770. 5. Maria Cornelius, ged. op 5 sep 1771, (getuige: Joanna van Dun (vrouw van Adrianus Verhoeven)). Joanna, ged. te Meerle op 20 jan 1773. Petrus, ged. te Meerle op 20 apr 1774. Joanna, ged. te Meerle op 23 jul 1775. Joanna, ged. te Meerle op 26 nov 1776. 10. Josephus, ged. te Meerle op 18 jun 1778. 11. Dympna, ged. te Meerle op 10 apr 1780. 12. Anna Catharina, ged. te Meerle op 18 mrt 1782. 13. Joannes, ged. te Meerle op 19 aug 1784. XIIs. Joannes Baptista van Beckhoven, zn. van Cornelius Petri van Beckhoven en Johanna Stephani van Dun (XIt), geb. te Meerle op 19 okt 1739, ovl. te Minderhout op 21 apr 1810, tr. te Minderhout op 11 jan 1763 met Isabella Peter Faesen, geb. te Oudenbosch, ovl. te Minderhout op 2 apr 1793. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Adrianus Cornelius, ged. te Lille op 25 mrt 1765. 2. Daniel, ged. te Lille op 12 jul 1766, koopman in hoornvee, tr. te Rijckevorsel op 22 aug 1816 met Joanna Maria van Nueten. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Joannes Gerardus, ged. te Lille op 18 dec 1768, burgemeester, ovl. te Rijckevorsel op 17 mei 1823, tr. te Rijckevorsel op 3 feb 1796 met Theresia Snellincx, ged. te Rijckevorsel op 12 jun 1778, ovl. te Rijckevorsel op 4 nov 1824. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Cornelius, ged. te Minderhout op 4 dec 1770, ovl. te Minderhout op 17 dec 1772. 5. Benedictus Petrus, ged. te Minderhout op 10 jan 1773, ovl. te Minderhout op 24 feb 1773. 6. Norbertus, ged. te Minderhout op 13 apr 1775. 7. Joanna, ged. te Minderhout op 14 aug 1779. 8. Antoinetta, ged. te Minderhout op 8 sep 1782, ovl. in 1855, tr. te Minderhout op 11 mrt 1813 met Joannes Baptist Janssens, ged. in 1786, ovl. in 1857. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 195

IXl. Johannes Adriaensz van Dun, zn. van Adriaen Steven Cornelis van Dun (VIIId) en Anneke Jan Claes van de Kieboom, geb. circa 1590, woont op Valkenbergh te Chaam, Ovl. voor 1664, huwt in 1618 met Digne Willem Henricx van de Kieboom, dr. van Willem Henrick Willem Denijs van de Kieboom en Heijlwich Cornelis Adriaen Peters, ovl. te Chaam op 2 jun 1669. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Adrianus Johannes Adriaen, geb. te Chaam in 1618, ovl. na 1707, volgt Xk. Stephanus Johannes, geb. in 1623, ovl. te Chaam in dec 1669, volgt Xl. 3. Wilhelmus Johannes, ovl. te Chaam tussen 1665 en 1670, volgt Xm. 2. Wezenrekening in 1628, RAT 2106 R 63, MAART 1628; Hendrick Adriaen Onincx voogd en Jan Dielis Verhoeven als toesiender voogd van Adriaen Henrick Adriaen Onincx daer moeder af was (overleden) Adriaenken Jan van de Kieboom. Zij hebben geld ontvangen van Jan Adriaen Stevens wonend op Valckenbergh. Ook nog ontvangen van Henrick van Dunne en van Adriaen Huysmans. Jan voogd van de kleinkinderen van zus Anneke te Chaam in 1631, SAB R 525 f 103v, april 1631; Jan en zijn broer Aert worden genoemd bij de erfgenamen van wijlen Claes Jan Claes van de Kieboom en wijlen Maeijke Christoffel Buijs. Jan is tevens voogd van de kinderen wijlen huijbrecht Laureijs Huijbrecht Sgrauwen waarvan de grootmoeder was Anneke Jan Claes van de Kieboom. (zus van Jan en Aert), 196 Koopt huisje aan de kerk te Chaam in 1640, RAT 2106 R 210, 15-12-1640; Jan Adriaen van Dun koopt van Laureijske, weeskint wijlen Peter Louwerijs van Coudelaer, huysken aen de kerck voor 330 Rgld. Testament op langstlevende te Chaam in 1652, SAB N 129 f 120, 9-8-1652; Jan Adriaen Steven van Dun x Dingena Willem van de Kieboom maken testament op langstlevende. Als deze is overleden krijgen de broers Willem, Steven en Adriaen gelijke parten. Zijn weduwe verkoopt huis te Chaam in 1664, SAB R 774 f 121,14-10-1664; Dingena Willem van de Kieboom,weduwe Adriaen Jan van Dun met zonen Willem,Steven en Adriaen, verkoopt Jan Henrick Onincx huys met aenstede groot 1 1/2 bdr. op Dassemisse. West en noord 'sheerestraete, oost erfgenamen Peter Jan Matheus en zuid Jan Vincx erfgenamen. Xk. Adrianus Johannes Adriaen van Dun, zn. van Johannes Adriaensz van Dun (IXl) en Digne Willem Henricx van de Kieboom, geb. te Chaam in 1618, ovl. na 1707, huwt te Chaam op 6 mei 1650 met Adriana Jacob Andriessen Schram, dr. van Jacob Andries Jan Schram en Lijsken Anthonis Goossen, geb. te Chaam op 23 jun 1630. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Elisabeth Adriaen, ged. te Chaam op 22 jan 1651, tr. met Jacob Adrianus Adriaansz. van Dun, Gilze. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 5 nov 1655, ovl. te Baarle-Hertog op 18 jun 1727.

3. Johanna, ged. te Chaam op 4 sep 1659, Ongehuwd en verkoopt obligatie te Breda in 1702, Notaris van Bommel, 28-3-1702; Jenneke en Dingena ongehuwde dochters van Adriaen Janssen van Dun wonende te Chaam verkopen een obligatie van 200 gld. aan Christiaen de Roij te Tilburg. De obligatie is ten laste van Jenneke Adriaen Anthony Wiltens, wonend opt Houtghoir te Chaam. 4. Maria, ged. te Chaam op 8 apr 1662, ovl. als kind overleden. 5. 6. Johannes, ged. te Chaam op 24 mrt 1664. Jacobus, ged. op 23 nov 1667. 7. Maria, ged. te Chaam op 7 mrt 1671, volgt XIu. 8. Dymphna, ged. te Chaam op 2 sep 1675, ongehuwd, Geeft obligatie te Chaam in 1702, SAB N 317 f 135, 1702; Compareerde Dingena Adriaen Jan vanDun, ongehuwd geeft een obligatie van 200 gld. aan Christiaen de Roy te Tilburg. Leent geld te Chaam in 1702, Notaris van Bommel, 19-5-1702; Digna Adriaan van Dun, bej. ongehuwde dochter. leent 100 gld. van de heer Joan Kerckhoven te Alphen. Huurt stede op de Mijsbergh te Chaam in 1655 RAT 2106 R 70 1655; Adriaen Jansen van Dun huurt stede op de Mijsbergh. koopt beemden te Chaam in 1659 SAB R 774 f 23v, 1659; Adriaen Jan van Dun koopt 1/2 bdr. beemden int Broeck. Koopt huys te Chaam in 1660 SAB R 774 f 39v, 25-5-1660; Adriaen Jan van Dun koopt huis op de Leege Legge te Chaem, groot 2 bdr. Erfdeling wijlen schoonouders te Chaam in 1664, SAB R 774 f 93v, 31-3-1663; Adriaentken Jacob Andries Janssen Schram x Adriaen Jan van Dun erfdeling van haar ouders op de stede gelegen op de Mijsbergh. Zij en haar zus Eva krijgen ieder de helft. Koopt stroey te Chaam in 1667, RAT 2106 R 71,1667; Voogd van Anneke Jan Peter Antonissen verkoopt stroey aan Adriaen Janssen van Dun, Lening van 400 gulden te Breda in 1678, SAB N 135 f 78, 26-4-1678; Adriaen Jan van Dun, landtman te Chaam, verclaert schuldig te zijn de rentmeester van het klooster St. Catharinadal 400 gulden voor goeden geleend gelde. Borg voor 200 gld. te Chaam in 1683, SAB Notaris van Oerle 17-4-1683; Adriaen Jan van Dun is borg voor Jacob Aert Adriaens (er staat Aert met Adriaens erboven) Dus vermoedelijk toch zijn zoon. Deze is 200 gld schuldig aan Peter Onincx, brandewijnstoker te Breda. Verdeling door diverse kinderen aangevochten. te Breda in 1698, Notaris Leempoel, 28-11-1698; Jacob, Dingena en Jenneke, kinderen Adriaen Jan van Dun verklaren dat de verdeling op 24-4-1698 onder alle kinderen door hun vader, een man van 80 jaren, tegen zijn wil is gedaan. Volgens deze 3 kinderen heeft hij de vruchten van de hierna te noemen goederen nodig voor zijn alimentatie. De goederen zijn 1) een stede genaamd Het Waelstedeke op de Hooge Legge. 2) De Hoppenbrouwersbeemd. 3) Saijlant en bos op de Legge genaamd Preussenacker.4) 1/2 bdr. saijlant op de berg.5) De interest van 200 gld. 6) 197

Stedeke op de Legge op de berg en 7) stukken moervelden. De waarde is geschat op 1100 gld. Een proces is ook tegen hun vader aangespannen door de zwagers, Kinderen verdelen stedes te Chaam in 1699, SAB N 333 f 5, 23-1-1699; Jacobus Adriaen van Dun, Dingena en Jenneke, kinderen van Adriaen van Dun verdelen een stede op de Legge onder Chaam en een stede genaamd Jacob Driesstede. Testament te Breda in 1700, SAB N 333 f 151, 11-1-1700; Adriaen Janssen van Dun wonend Chaam maakt testament en geeft Elisabeth Adriaen van Dun getrouwt hebbende Jacob Adriaen van Dun ( is vermoedelijk Jacob Aert Adriaenssen ) wonend tot Ghils de somme van eenen gulden. Ook Maria van Dun getrouwt hebbende Jan Govert Biemans krijgt eenen gulden. Dit alles omdat voirschreven Jacob Adriaenssen hem testateur heeft gedreijgt te slaan, den hals te breken, gevloekt en andere. Ook de andere kinderen met name Jacobus en Jenneke krijgen eenen gulden in de plaats van hen legitieme portie. De hele erfenis gaat naar dochter Digna. Not.62 akte 84 25-3-1702 verklaring Jacob Aert Adriaensen tot Gilse ende Jenneke met Jacobus Adriaens van Dun in Chaam ter req. van Dingena Adriaen van Dun over Jan Govert Biemans hun swager over het gebruik van het zgn. Jacob Driessen stedeke en het Waelsstedeke Not.63 akte 6 Adriaen van Dun met dochter Digna 3-3-1707. XIu. 198 Maria van Dun, dr. van Adrianus Johannes Adriaen van Dun (Xk) en Adriana Jacob Andriessen Schram, ged. te Chaam op 7 mrt 1671, huwt te Chaam op 16 okt 1695 met Jan Govert Biemans, zn. van Godefridus Joannis Biemans en Maria Henricus Oomen, ged. te Oirschot op 18 jun 1671, ovl. te Chaam op 27 jan 1742. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Henrica, ged. te Chaam op 27 mrt 1697. 2. Adriana, ged. te Chaam op 6 apr 1699. 3. Godefridus, ged. te Chaam op 21 dec 1701, ovl. te Oosterhout op 15 mrt 1746, huwt te Oosterhout op 18 mei 1738 met Cornelia Anthony Gosens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Joanna, geb. te Chaam op 11 aug 1707. 4. Schuld aan de tafel van de H. Gheest te Chaam in 1697, SAB Chaam R 776 f 104v, 27-8-1697; Marie Adriaen van Dun is schuldig de armen van de Helige Gheest tot Chaam 100 gld. en verbindt hiervoor haar 1/5 deel van de stede, groot 2 1/2 bdr, gelegen op de Meijsbergh. Aangecomen van haere moeder saliger, Jan Govert Biemans, zn. van Godefridus Joannis Biemans en Maria Henricus Oomen, huwt (2) te Chaam op 23 feb 1716 met Pieternel Hendrick Vlaminsch, ged. te Ulicoten op 18 mei 1691. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Henricus, ged. te Chaam op 2 nov 1716. 2. 3. 4. Joannes, ged. te Chaam op 29 nov 1718. Joannes, ged. te Chaam op 8 apr 1721. Theodorus, ged. te Chaam op 16 apr 1724. 5. Marinus, ged. te Chaam op 21 jul 1725. 6. Maria, ged. te Chaam op 22 nov 1727. 7. Henricus, ged. te Chaam op 5 mrt 1731.

8. Xl. Johanna, ged. te Chaam op 11 sep 1735, ovl. te Chaam op 29 apr 1737. Stephanus Johannes van Dun, zoon van Johannes Adriaensz. van Dun (IXb)en Digne Willem Henricx van de Kieboom, geb. te Chaam in 1623. Ovl. te Chaam in dec 1669, huwt te Chaam op 27 jan 1646 met Johanna Mattheus Ravels, dr. van mr. Mattheus Adrianus van Ravels (koster, schoolmeester, chirurgijn, substituutsecretaris van Chaam) en Elisabeth Jan van den Couwelaer, ovl. na 1683. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Adriaen, ged. te Chaam op 12 feb 1647, ovl. circa 1675, volgt XIv. 2. Maria, ged. te Chaam op 19 dec 1648. 3. Johannes, ged. te Chaam op 27 aug 1651, Laat broeders en zuster na te Chaam in 1676, RAO Chaam Afd. B nr. 6d f 26, 19-12-1676; Jan Steven van Dun jonge man, laat broeders en zuster na. Ovl. te Chaam op 19 dec 1676. 4. Heylwiges, ged. te Chaam op 3 apr 1654. 5. 6. Mattheus, ged. te Chaam op 16 feb 1657. 7. Johannes, ged. te Chaam op 16 feb 1657, volgt XIw. Petrus, ged. te Chaam op 3 aug 1660. 8. Elisabeth, ged. te Chaam op 24 aug 1665 (getuige: Wilhelmus Jan van Dun). R775 f80 30-3-1680; Jenneke wed. Steven Jansen van Dun woont Chaam Mijsberg. Schuld aan de stadhouder Adam Michiel Heijblom te Chaam in 1656, SAB R 12v, 12-5-1656; Adam Michiel Heijblom brouwer in De Boom opt Gasthuyseijnde x Adriaenke Matheus Ravels debet de stadhouder 10 honderd gld. verbindend hem gerecht part van de stede en schuere onder Alphen tot Chaem op de bergh, tegenwoordig in huere bij Steven Jan van Dun hem swager en hem toecomende bij doode van Mr. Marteus Ravels x Elisabeth Janssen van de Couwelaer nu weduwe. Huurt stede Adam Michiel Heijblom te Chaam in 1657, SAB R 774 f 12v, 1657; Adam Michiel Heyblom, borger en brouer binnen Breda in den Boom opt Gasthuyseijnde x Adriaenken Ravels debet d'heer Johan Reijers, substituut van de stadhouder Daniël Buycx de somme van 10 honderd gulden ter lening van de coop van voornoemde brouwerij, gekocht van Adriaen van den Ouwelande hennen behoudt vader als mede van hen broeders en zusters verbindend hiervoor hen gerechte part van de stede groot 3 bdr. te Caem op de berch, in huere bij Steven Jansz. van Dun hen debiteuren swager. Noord Huybrecht Verboven en west 's-heerestraete. De lening is terugbetaald op 14-6-1661. Huurt stede van zwager Adam Heijblom, brouwer in Breda te Chaam in 1661, SAB R 774 f 53v, 24-6-1661; Adam Michiel Heijblom, brouwer in den Boom opt Ghasthuijseijnde te Breda x Adriaentke Matheus Ravels hebben een lening afgesloten van 1000 gld. bij Johan Wils, apothecaris in Breda.tegen 4 % interest. Onderpand is de stede te Chaam opten bergh die Steven Janssen van Dun, hen swager nu in huere gebruikt. Stede groot 3 bdr. De stede is Adriaentke aanbestorven van haar vader. Borg voor de 1000 gld. staat ook de moeder van Adriaentke, Elisabeth Janssen van den Couwelaer, weduwe van Mr. van Ravels. 199

Zijn weduwe koopt akker te Chaam in 1671, SAB R 774 f 223v, 13-2-1671; Kinderen Augustijn Janssen (is Augustijn Jan Kin van Meerle) met Hendrick Hendrick van Dun als toesiender voogt verkopen Jenneke Mattheus Ravels,weduwe Steven Janssen van Dun een parceel saylant op de Meijsbergh, noord cooperesse ander erve. Weduwe heeft insolventen boedel te Chaam in 1683, SAB R 775 f 116v, 5-1-1683; Curator van de insolventen boedel van Jenneke Matheus Ravels, weduwe Steven van Dun en haere kinderen voor een helft en Maria Adam Heijblom x Jacobus Roovers verkopen Adriaen Laureijs Cornelis en Henrick Laureijs Cornelis stede 4 bdr. op den Meijsbergh. Oud rechterlijk archief Baarle nr.311 bevat diverse aktes. Een hiervan. gaat over Jan Adriaensz. Verbove die is doodgeschoten.Hij was gehuwd met. Maeyke Denijssen,die een aantal personen heeft gevraagd om te verklaren onder ede dat haar man geboortig was van goede en eerlijcke ouders. Een van deze personen is Steven Jansz. van Dun oud 35 jaar. Ook Dingeman Frans Cornelis Stouts getuigt. Hij is 53 of54 jaar oud. S.A.B. R775 Alphen. XIv. 200 Adriaen Steven van Dun, zn. van Stephanus Johannes van Dun (Xl) en Johanna Mattheus Ravels, ged. te Chaam op 12 feb 1647, brouwersgast, woont Breda, Ovl. circa 1675, tr. te Chaam op 21 mrt 1673 met Anna Henrick Beecken, dr. van Henrick van Beeck. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Stephanus , ged. te Chaam op 23 jun 1673 (getuigen: Cornelis Henrick Beken en Elisabeth Mathei Janssen). 2. Stephanus , geb. te Breda op 2 sep 1675. Inventaris te Breda in 1677, SAB Not. 145 f 46, 24-6-1677; Adriaen Steven van Dun, in sijn leven brouwersgast alhier en omtrent 3 jaar geleden overleden, nagelaten een kind oud 2 jaar verwekt aan Anneke Hendrik Beeken, sijn nagelaten weduwe, laat na meubels en 97 gld. 5 stuivers volgens de staet en inventaris bij de weduwe opgeeist, waartegens aen lastige schulden de somme van 47 gld. 40 stuivers. Anneke is hertrouwt met Leonart Brunel van de compagnie van luitenant Cornel. Gecompareert is ook Jenneke Matheus van Ravels, weduwe van Steven van Dun en vaderlijke grootmoeder van voirschreven kind. Anna Henrick Beecken, dr. van Henrick van Beeck, tr. (2) te Breda op 4 dec 1677 met Leonard Brunel, geb. te Montpellier. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIw. Johannes Steven van Dun, zn. van Stephanus Johannes van Dun (Xl) en Johanna Mattheus Ravels, ged. te Chaam op 16 feb 1657, , otr. (1) te Geertruidenberg op 31 jan 1694, kerk.huw. te Waspik op 14 feb 1694 met Joanna de Zeeuw, geb. te Waspik, ovl. voor 1710. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johanna, ged. te Waspik op 23 nov 1694, (getuige: Helena van Dun), tr. met Peter de Custer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Petrus ged. te Waspik op 16 dec 1696. Leeft in 1722 GWR 144, 3. Adrianus, ged. te Waspik op 9 aug 1699. 2.

4. Adriana, ged. te Waspik op 23 jun 1702. 5. Adrianus, ged. te Waspik op 19 mrt 1706. 3 kinderen gestorven in 1703 en 1706 Johannes Steven van Dun, otr. (2) te Waspik op 15 jun 1708 met Petronella Paulus van Turnhout. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Petronella Paulus van Turnhout, tr. (1) met Hendrik Jan Vogelsangh. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xm. Wilhelmus Johannes van Dun, zn. van Johannes Adriaensz van Dun (IXl) en Digne Willem Henricx van de Kieboom, Ovl. te Chaam tussen 1665 en 1670, tr. te Ginneken op 24 okt 1640 met Joanna Joannis Walteri (Jenneke) Schellekens, dr. van Jan Wouter Schellekens, ovl. na 1691 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Maria Willem, ged. te Ginneken op 8 sep 1644, Ovl. na 1720, huwt te Ginneken op 31 aug 1684 met Andries Wouter van Hal, zn. van Wouter van Hal, ged. op 9 dec 1658, molenaar op de Goudberghse molen te Strijbeek in 1696. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 201 Maria verkoopt een olijmolen op Strijbeek SAB Ginneken R 85 120v.

Verkoopt saylant te Strijbeek in 1720, SAB R 704 f 120v,2-1-1720; Maria Willem van Dun,weduwe Andries Wouter van Hal verkoopt saylant genaemt Den Molenacker op Strijbeek. Oost Elisabeth Willem van Dun, haar aangecomen bij deling van 24-2-1708. En ook nog de onverdeelde helft van huysinge en schuere en olymolen groot 1 bdr. gelegen als voor. Oost de molenweg. Verkocht aan Cornelis Adriaen Laureijssen x Goeltien Andries van Hal. Prijs 600 gld. Koopt perceel heijde te Strijbeek in 1696, SAB R 699 f 144, 9-1-1696; Jenneke Mathijs Cornelissen verkoopt Andries Wouter van Hal x Marike Willem van Dun stuk heijde omtrent den Goutberchen molen waarop Andries mulder is. 2. Adriaan Willem, ged. te Ginneken op 1 mrt 1649, ovl. tussen 1721 en 1723, volgt XIx. 3. Margaretha, ged. te Ginneken op 27 aug 1651, ovl. voor 1708. 4. Anna, ged. te Ginneken op 24 nov 1656, ovl. voor 1708. 5. Dymphna, ged. te Ginneken op 20 jul 1659. 6. Cornelius, geb. te Ginneken op 7 mrt 1662, ovl. voor 20 nov 1723, huwt te Ginneken op 30 jul 1719 met Dingena Paulus Schellekens, dr. van Paulus Cornelis Roeland Schellekens en Joanna Marten Joris Buys, geb. te Bavel, ged. te Ginneken op 4 sep 1687. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Elisabeth Willem, ged. te Ginneken op 31 jan 1666. Ovl. tussen 1745 en 1748. 202 Erfgenamen verkopen huis te Strijbeek in 1749, SAB Afd. 3, 54 B, nr 93 f 44v,19-7-1749; Erfgenamen Elisabeth Willem van Dun verkopen Anthony Jochem Peeters stede 1/2 bdr. op Strijbeek, oost 'sheerestraete, zuid en west erfgenamen Anthony van Hooijdonck en noord het straetje. Aangecomen van haar ouders, broers en zusters. Alle erfgenamen worden genoemd.Dit zijn 21 personen. 8. Jan. 9. Clerken, ovl. voor 1708. 10. Cornelia, kerk.huw. te Zevenbergen op 23 jan 1691 met Marijnis Cornelis Jongeneels. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Willem is getuige in 1665 bij doop van Elisabeth, de dochter van zijn broer Steven, De zonen Jan en Adriaen zijn borg voor hun moeder in 1691 SAB N270 f 461 Schuldbrief van 400 gld., SAB R 556 f 163, 28-10-1701; In de lijst van erfgoederen van wijlen Johan Stickers is er een schuldbrief van 400 gld. ten laste van Willem Janssen van Dun cum uxore. De brief is opgemaalkt voor schepenen in Ginneken. Verkoop saylant te Galder in 1643, SAB R 693 f 164, 3-3-1643; Jenneke Jan Wouter Scheckens x Willem Jan van Dun verkoopt stuk saylant op de Galderse acker. Verkoopt huis te Galder in 1645, SAB R 693 f 221v, 4-4-1645; Willem Janssen van Dun x Jenneke Schellekens verkopen hun gerechte helft in aenstede en huysinge 3/4 bdr. te Galder aen de capelle.Verkocht aan de weeskinderen Adriaen Jan Meren.

Leent geld te Ginneken in 1656, SAB R 695 f 43v, 20-3-1656; Willem Janssen van Dun x Jenneke Schellekens veronderpanden 2 bdr. land op Strijbeek genaemt den Meulenacker en ook nog een aenstede genaemt Neel Hansenstedeken. Weduwe verdeelt erfenis onder kinderen te Strijbeek in 1690, SAB N 291 f 417; 7-6-1690 Jenneke Jan Wouter Schellekens, weduwe Willem Jan van Dun verklaart dat haar 5 kinderen Jan, Cornelis, Clercken, Anneke en Elisabeth in volle bezit zullen blijven van haar woning en beesten. Uitgenomen die woning die haar dochter Margriet bewoont en door haar gekocht is.De andere 5 kinderen Margriet, Adriaen, Cornelia, Dingetje en Marie hoeven geen aandeel in de erfenis. Weduwe leent geld te Breda in 1691, Notaris Buijsen, 9-3-1691; Jenneke Jan Wouters, weduwe Willem van Dun, wonend bij de capelle van Strijbeek leent 300 gld. van Willem Goossen van Besou. Op 7-10-1699 heeft zij dit afbetaald. Weduwe maakt aanvulling op vorig testament te Strijbeek in 1695, Notaris Brackman, 29-7-1695; De 5 kinderen Jan, Cornelien, Clercken, Anneke en Elisabeth krijgen voor 10 jaar het vruchtgebruik van haar gehele inboedel. Ook de beesten, paarden en schapen vallen hieronder. Mocht een van die 5 kinderen huwen dan valt dit kind buiten deze regeling. Dochter Margriet mag in het huisje blijven wonen dat zij haar heeft verkocht. Na haar overlijden krijgen 1) de zonen Jan en Adriaan de stede op Strijbeek aan de Molenacker.2) de dochters Maria en Cornelia land in de Molenacker. 3) de dochters Clara en Margriet parcelen land en beemden.4) dochter Elisabeth en zoon Cornelis krijgen parceel saijlant genaamd de Raijacker en weilanden.5) de dochters Dingena en Anneke een akker genaamd het Lock, Erfdeling te Strijbeek in 1708, SAB R 701 f 146v, 24-2-1708; De 7 kinderen wijlen Willem Jansen van Dun en Jenneke Jan Wouter Schellekens met name Jan, Elisabeth, Dingena, Cornelis, Adriaen, Maria x Andries Wouter van Hal en Cornelia x Marijnis Cornelis Jongeneels maken erfdeling; Jan krijgt keuken,kelder,hooghkamer en de moos Elisabeth de noordelijke helft van de schuer Dingena het cleijn huysken Cornelis de schaepscoyeen turfhuys Cornelia de camer en kelderken met het camerken daerboven Adriaen de zuidelijke helft van de schuer en hof Maria het achterhuys met missen Bovendien krijgt elk der kinderen ook nog vele stukken grond. XIx. Adriaan Willem van Dun, zn. van Wilhelmus Johannes van Dun (Xm) en Joanna Joannis Walteri (Jenneke) Schellekens, ged. te Ginneken op 1 mrt 1649, woont Strijbeek. Ovl. tussen 1721 en 1723, huwt te Meerle op 8 feb 1684 met Adriana Jan Peter Voeten, dr. van Joannes Petrus Lenaerts Voeten en Gertrudis Jacobs, ged. te Meerle op 13 apr 1650, ovl. voor 1721. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Willem, ged. te Meerle op 28 nov 1685, Al 30 jaar verdwenen in 1745, SAB R 777 f 82, 26-3-1745; Lieve Claes Lievens gaat over de boedel van Adriaen 203

Willem van Dun. Zijn zoon Willem bij Adriaentje Jan Peter Voets is nu al 30 jaar verdwenen. Elisabet Willem van Dun is enige erfgenaam. Heeft vordering te Chaam in 1706, SAB R 562 f 153, 28-12-1706; Adriaen Willem van Dun wonend Strijbeek heeft een vordering van 350 gld. op Anthonis Anthony van Hooydonck. Deze is afgelost op 27-1-1711, Testament te Chaam in 1721, SAB N 518 akte 24, 23-9-1721; Adriaen heeft een zoon Willem bij wijlen Adriaentien Jan Peter Voet. Deze Willem is nu 7 jaar uitlandig en absent zonder enig bericht. Zijn erfenis gaat naar zijn nicht Dingena van Dun en de kinderen van Mariken, dochter van wijlen zijn oom Adriaen Jan van Dun wonend Chaam.Ook krijgt Nicolaes Lievens wonend onder Meerle een stuk heijde. 204 Staat en inventaris van de boedel te Strijbeek in 1723, Notaris Rijckevorssel, 19-4-1723; Staat en inventaris van Adriaan Willem van Dun overleden te Strijbeek en opgemaakt door Nicolaas Lievens. Het contant geld is opgemaakt aan de uitvaart. De inventaris bevat een wageschotte (eiken) kast met 4 deuren. Hierin lagen 3 paar slaaaplakens, een broek, een camisol, een klein lapke grof wit linnen, hoed en 9 hemden, 3 paar fluwijnen (kussenslopen). En nog 2 stoelen Aan obligaties; 1) 100 gld ten laste van Jacob Boeren,borgemeester van Meerle,van 27-8-1719. 2) 150 gld. schepenschuldbrief van Meerle van 5-9-1714. 3) 100 gld. Jan van den Ackerveeken, borgemeester van Meerle. 4) 100 gld. Peter Cornelis van Hoijdonck.van 10-1-1716 5) 500 gld. Nicolaas Lievens van 11-12-1706 6) 100 gld ten laste van Cornelis Laureijssen gehuwd met Goeltien van Hal. Dit in een obligatie van 800 gld. Er resteren nog 200 gld. van zijn zusters Digna en Elisabeth. Aan land; 1) parceel van 350 roeden te Strijbeek, west de beek 2) 1/4 part in en keuken met achterhuis 200 roeden, oost erfgenamen van Cornelis en Cornelia Willem van Dun. 3) 1/4 part in een parceel saaijlant van 150 roeden, genaamd De Roijweide, zuid de beek. 4) 1/7 part in heide en moeren groot 1 bdr. en 2/4 parten van 2/7 parten. Uitvoer testament te Breda in 1726, SAB N 525 akte 21; Adriaen Willem is onlangs overleden en Nicolaes Lievens voert zijn testament uit. Het blijkt dat de weinige contante penningen opgegaan zijn aan de begrafenis. Er zijn wel veel manuele obligaties en bezit aan land. Uit het testament blijkt dat zijn zusters Digna en Elisabeth zijn overleden. VIIIe. Lijsken van Dun, dr. van Steven Cornelis Henricus van Dun (VIId), ovl. voor 1609, tr. met Dionysus Pauwel Lenaerts. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Christine Denijs Pauwel, tr. met Adriaen Jan Mathijssen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

VIIIf. Aleyde van Dun, dr. van Steven Cornelis Henricus van Dun (VIId), ovl. voor 1609, tr. met Jacob Cornelis Venmans. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jan 2. VIIe. Jacopmijne Henrick Cornelis Henricx van Dunne, zn. van Cornelis Henrick Jan van Dunne (VId), geb. circa 1537, Ovl. voor 1593, tr. met ? Cornelis Henrick Gerritsdr., dr. van Cornelis Henrick Gherijt Costers (schepen in Chaam) en Marie Mathijs Meeus Peter Metten. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Henrick Henrick Cornelis, geb. circa 1560, ovl. te Chaam op 30 mrt 1636, volgt VIIIg. 2. Maeyke Henrick Cornelis, volgt VIIIh. 3. Anneke Henrick Cornelis, ovl. voor 1627, volgt VIIIi. 4. Cornelis Henrick Cornelis, ovl. te Chaam voor jan 1640, volgt VIIIj. 5. Henricxken Henrick Cornelis, tr. met Henrick Frans Cornelis Stouts, zn. van Frans Cornelis Stouts en Heijlke Adriaen Henrick van den Nieuweleijnde, In 1631 is Henrick Stouts gehuwd met Maeijke Andries Jan Schram. Zie SAB R 771 f 221, 1-4-1631; Adriaen Andries Janssen als oom en voogd van de weeskinderen van wijlen zijn broer Cornelis Andries Janssen daer moeder aff was Adriaentke Aert Cornelisdr. heeft verkocht aan Henrick Franchys Cornelisz. en diens huysfrouw Maeijke Andries Janssen de voirschr. Andries Janssen dochter stede, huysinge en hovinge 2 1/2 bdr. tot Chaam RAT Chaam 2106 R 210 f 67, 1639; Hendrick Hendrick van Dun de jonge voogd over 2 dochters wijlen Anneke Hendrick van Dun daer vader af is Peter Jan Willem Sijmons. Rendant ontvangt huur van 1/6 part van de stede van Hendrick de oude van Dun Iden Hendrick Franssen gehuwd met Henricxke van Dun. In Chaam komt in deze periode maar een persoon voor die Hendrick Franssen als voornamen heeft. De achternaam Franssen komt helemaal niet voor. Naast Maeijke Andries Jan Schram komt in 1612 nog een Maeijke Andries Janssen voor. Dit is Maeijke Andries Jan Buys x met Adriaen Adriaen Berckemeijer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Adriaen Henrick, geb. circa 1580, volgt VIIIk. Aantal kinderen is verwarrend, In R 769 f 245v van 24-6-1597 worden 4 kinderen genoemd. Ik ben er bijna zeker van dat ook Adriaen en Hendricxken kinderen van hem zijn. Dit omdat volgens SAB R 772 f 46v van 27-1-1643 Adriaen Hendricx van Dun en zijn zus Hendricxken Hendricx van Dun hun deel van de stede op Snijders-Chaam, groot 6 bdr. verkopen aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendricx van Dun. Gevest is dan Hendrick Hendrick Hendricx van Dun voor sijn selven en voor de gemeene erfgenamen Hendrick Hendricx van Dun. Vreemd is dan weer dat alleen Henrick, Marie, Anneke en Cornelis worden genoemd in 1600 te Ginneken. Henricxken en Adriaen kunnen kinderen uit een mogelijk 2e huwelijk zijn. 205

Koopt stede van zijn vader te Chaam in 1568, SAB R 768 f 106, 7-1-1568; Cornelis Henricxsz. van Dunne verkoopt zijn zoon Henrick de stede op Snijders-Chaam groot 7 bdr. Noord 's-Heerestraete, oost Anssem Dyrck Beerten, west Aelbrecht Franck Wiltens en zuid Cornelis Jan Ghoris. Daarnaast nog 3/4 bdr. heide en weide, genaamd 't Heurnincxken, gelegen op Snijders-Chaem, west en noord de hoeve van de Heren van Mal, genaamd Valckenbergh; 5/4 bdr. beemden genaamd het Ruessel, gelegen ook op Snijders-Chaem west aan de erve van de Cloosterhoeve van Wuestenbergh die behoort aan het klooster van Vredenbergh op Boeymer. Daarnaast nog de helft van een stuk heiveld groot 1 bdr. ook op Snijders-Chaem, west aan Jan Lambrecht Pijnaerts, Schuldbrief aan zijn vader in 1568, SAB R 768 f 106v, 7-1-1568; Henrick is zijn vader schuldig een erfpacht van 7 vertel rogs en erfchijns van 9 kgld. op zijn stede, te weten huysinge, schuere, twee koyen, hovinge en erve die hij van zijn vader heeft gekocht. Gelegen op Snijders-Chaem, 206 Vechtpartij te Chaam in 1571, SAB Chaam R 812, 12-9-1571; 1 1/2 jaar geleden is de chirurgijn ontboden en gehaelt tot Snijders-Chaam bij Henrick Cornelis Henricx zone, aldaer in een herberge gequest of gewont wesende, te weten dat deselve Henrick aldoen hadde een wonde in zijnen buick, gedaen met eenen viercanten prijm of viercant eijser van een zwijnstaf, deselve wonde al binnenwaerts int lijf gebloet hebbende, zoo dat deselve Henrick was in groot perijckel (gevaar) van de doot ende hij deponent( is de chirurgijn) aldaer gecomen sijnde en metten vader van de voirgenoemde Henrick, gequetsten, ende met noch twee ander manpersonen doen daer bijwesende, sprekende aengaende de curen van de wonden voirschreven, zoo heeft hij deponent aldan gemerckt en gehoirt dat de selve twee manspersonen mette vader van de gequetsten voirschreven, apart secere woorden ende proposten (voorstellen) hadden teneijnde dat de vader van de gequetsten de wonde of quetsure voorde selve twee manspersonen hem deponent aenbesteden soude opdat 't seijt secreet blijven en aen den here niet comen. Soude deselve twee manspersonen sonder den vader van de gequetsten des anderdachs en al seggen wat sij daer af doen soude zoo als de vader van de gequetsten voirschreven hem deponent de cure van de wonden voirschreven voor 17 Rijnsgulden eens aenbestaet heeft ende dat hem deponent noch wel kenlick en waerachtig is dat de twee manspersonen voirschreven hem deponent aldoen buijten alleen geroepen, hebbende hem deponent vragende wat hem van de wonde voirschreven doight en oft perijckel van de doot soude mogen sijn en op hij deponent hen aldaer antwoorde dat hij 'tselve nijet en wist en dat 'tselve aen god was. In de kantlijn staat dat Henrick 4 à 5 weken in Breda is verpleegd. De chirurgijn heeft na 1 1/2 jaar een proces aangespannen omdat zijn honorarium nog steeds niet is betaald. Heeft vordering van 19 veertel rogs te Chaam in 1587, SAB R 488 f 115v, 15-6-1587; Adriaen Adriaen Goderts, tot Snijders Chaem wonend verklaart dat hij schuldig is Henrick Cornelis van Dunne en ook deze zijn broer en zuster 19 veertel rogs. Deze moest hij in de jaren 1581 en 1582 op Lichtmisse leveren. Dit tot voldoeninge en in mindernisse van de huur van de stede op Snijders Chaaem die hij, Adriaen, huurt van de weeskinderen wijlen Adriaen Aert Andriessen. De rogpachten en chijnzen die jaarlijks uit deze stede gaan heeft genoemde Adriaen Goderts tot zijne last genomen. Adriaen Goderts moet nu de 19 veertel rogs betalen en leveren aan Henrick van

Dunne binnenBreda en volgens de mate van Breda. Als waarborg verbindt Adriaen hiervoor 2 trekossen. 'De een swert en de andere root met een wit stercken voor 't hooft". Kinderen verkopen stede te Chaam in 1597, SAB R 769 f 246, 24-6-1597. Cornelis, Marie met man Adriaen Merten Henrick van de Kyeboom, Anne met man Jan Anthonis Cornelis Henrick Schoenmaeckers verkopen hun deel van het gerecht derde deel van de stede, groot 6 bdr. op Snijders Chaam aan hun broer Henrick. De andere 2 derde delen zijn van Anthonie en Marie dochters van Cornelis Henrick Geeryts. De stede ligt noord 's-Heerestraete en zuid Lambrecht Franck Anthonissen. Idem verkopen zij hun deel van 5/4 bdr. beemden in het Snijders Broeck en de helft van stuk heijvelt groot 1 bdr. Kinderen verkopen hun zus Maeijke hun deel van stede te Dasmis in 1597, SAB R 769 f 245v, 24-6-1597; De kinderen van Henrick, genaamd Henrick, Cornelis en Anna, verkopen hun zus Maeijke gehuwd met Adriaen Marten Henrick van den Kieboom elk hun 1/4 part in een derde deel van de stede hun ouders aanbestorven, gelegen op Dasmus groot 5 bdr. Oost Adriaen Jan Henricx, zuid Dingman Henrick Vincx, west Cornelis Joost Lenaerts en noord 's-Heerestraete. Zelf bezit Maeijke al het resterende 1/4 part. De andere 2/3 delen behoren Anthonie Cornelis Henrick Geerijtsdr, huisvrouw van Goos Andries Aertssen en Marie Cornelis Henrick Geeijtsdr. weduwe lestmael Joos Janssen Verhoeven. Erfgenamen winnen stede op te Chaam in 1599, SAB Chaam R 770 f 12, 11-2-1599; Adriaen Marten Henricx (van de Kijeboom) wint namens de erfgenamen van Henrick Cornelis Henrick van Dunne een stede op die Adriaen Matheus Embrechts in handen te hebben plach. De stede ligt aan de Wijschoot SAB R 769 f 215v, 29-11-1594; Johan van Couwegom, drossaert der Vrijheijt en Lande van Gheel koopt uit 's-Heerehant de stede opte Wijschoot te Chaam omdat 12 lopen rogs niet zijn betaald door de erfgenamen van wijlen Adriaen Matheus Embrechts. Kinderen verkopen zester rogs erfpacht te Ginneken in 1600, SAB R 685 f 194, 22-2-1600; Henrick wijlen Henrick Cornelis Henricx van Dunne en Adriaen Marten Henrick Denijs als man van Marie de voirschreven wijlen Henrick Cornelis Henrick van Dunnedr. en in de name van Cornelis en Anneke voirschreven wijlen Henrick van Dunne zoon en dochter verkopen zester rogs erfpacht. Brief van 14-7-1556. VIIIg. Henrick Henrick Cornelis van Dunne, zn. van Henrick Cornelis Henricx van Dunne (VIIe) en? Cornelis Henrick Gerritsdr, geb. circa 1560, ovl. te Chaam op 30 mrt 1636, tr. (1) met Engel Laureijs Pauwel Ghijbs, dr. van Laureijs Pauwel Jan Ghijbs en Engel Cornelis Adriaen Gherit Peter Thijs, ovl. voor 1608. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Magdaleenken Henrick, ovl. voor 1636, volgt IXm. 2. Anneke Henrick van Dun, ovl. voor 1636, volgt IXn. 3. Cornelia Henrick van Dun, ovl. voor 1636, volgt IXo. 4. Henrick Henrick, ovl. te Chaam op 14 okt 1668. Hier was een probleem! Uit diverse aktes blijkt dat Henrick bij Cornelia Jan 207

Cornelis Sijmons 3 kinderen heeft met name 1) Maeyke gehuwd met Jan Peter Moons 2) Jenneke gehuwd met Geraert Cornelis Joosten en 3) zoon Henrick de jonge. Er is echter ook een Henrick Henrick van Dun gehuwd met Engel Laureijs Pauwel Gijbs (Engel overleden voor 1608 Chaam R 687 f91 en 132) met de kinderen 1) Magdaleenken gehuwd met Jacob Lambrecht Franck Anthonis 2) Anneke gehuwd met Peeter Jan Willems 3) Neelken gehuwd met Matheus en 4) ook een zoon Henrick. Deze kinderen zijn in 1608 nog onbejaard. RAT 2106 R 209 f 338v 26-7-1636; Verhuurcedulle van de stede wijlen Henrick Huysmans de oude. Hendrik Hendrick Huysmans de jonge, Jan Peter Moons gehuwd met Maeyke Henrick van Dun alias Huysmans, Geraert Cornelis Joosten gehuwd met Jenneke, Peter Thomas Janssen gehuwd met Engelke Matheusse moeder was Neelke, Cornelis Vranck Lambrechts voogd van Lambrecht Jacob Lambrecht Vrancken de jonge daar moeder af was Magdaleenken Henrick van Dun, Henrick Cornelis Boenders voogd van de 2 dochters wijlen Anneke Henrick van Dun verweckt bij Peeter Jan Willems. Zij allen verhuren Henrick Henrick van Dun hun broer en oom de stede bij doot wijlen Henrick van Dun geruymt, gelegen tot Snijders voor 6 jaar. De betalingen van deze huur lopen tot 1647. 208 Koopt de stede van zijn medeerfgenamen te Snijders-Chaam in 1597, SAB R 769 f 246,24-6-1597; Cornelis Henrick Cornelis Henrick van Dunne verkoopt samen met zijn zus Marie x Adriaen Marten van de Kieboom en zijn zus Anne x Jan Schoenmaeckers hun parten van de stede op Snijders-Chaam aan hun broer Henrick. De stede is groot 6 bdr. noord 's-heerenstraete, oost Cornelis Snels, zuid Lambrecht Franck Anthonissen en west Adriaen Cornelis Ophouck. Krijgt erfdeel van zijn vrouw te Ginneken in 1609, SAB R 687 f 132, 31-3-1609; Henrick van Dunne krijgt uit de erfenis van zijn schoonvader Laureijs Pauwel Jan Ghijbs de peetacker opt Gheertbroeck en een halve schuer. Verkoopt heijvelt Adriaen Steven Cornelis van Dun (VIIId) te Chaam in 1618, SAB R 771 f 35, 10-4-1618; Henrick Henrick van Dunne verkoopt ieder voor de helft met Adriaen Steven Cornelis van Dunne (zijn neef) heijvelt te Chaam aan de Heijcant groot 300 roeden. Koper is Henrick Matheeus van de Kieboom. Verkoopt de weduwe van zijn zwager 1/2 schuer. te Ginneken in 1627, SAB R 690 f75, maart 1627. Henrick wijlen Henrick Henrick van Dun en zijn zus Magdaleenke x Jacob Lambrecht Franck Anthonis verkopen Cornelie Matheus Anthonis, weduwe Pauwel Laureijs Ghijbs de helft van de schuer op Gheertbroeck. Kinderen verkopen huisraad te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 326, 19-6-1636; Jan Peter Moens x Maeijke Henricx van Dun. Geeraert Cornelis Joosten x Jenneke Henricx van Dun. Hendrick Hendrick van Dun en Peter Thomas Janssen als voogden van Engelke Matheus daer moeder af was Neelien Henricx van Dun. Cornelis Vranck Lambreghts als voogd van nagelaten soon wijlen Magdalena Henricx van Dun. en voirschreven Henrick van Dun en Henrick Boenders als voogt en toesiender van de nagelaten kinderen wijlen Anneke Henricx van Dun. Zij allen verkopen de huysraet van wijlen Henrick van Dun voor 17 gld. en 19 st.

Kinderen vekopen parcelen coren en verhuren de stede te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 336, 26-7-1636; Kinderen en erfgenamen wijlen Henrich Henrick van Dun verkopen de meestbiedende 6 parcelen coren staende op de erfenisse bij Henrick Huysmans met de doot ontruymt gelegen bij Snijders-Chaam. Geraert Cornelis Joosten pacht 2 parcelen en ook Jan Peter Moens pacht een parceel. Op dezelfde datum verhuren de kinderen en erfgenamen de stede aan hun broer en oom Henrick Henrick van Dun, Erfgenamen verkopen stede te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 354v, 1636; Gelijck erfgenamen Hendrick van Dun verkopen stede op Snijders-Chaam. Jan Peter Moens krijgt hiervan geld. Verkoop stede door kinderen onderling in 1643, SAB Breda R 772 f 48, 5-5-1643; Maeijke Henricx van Dun, weduwe Jan Peter Moons, geassisteert met oom Jan Jan Cornelis Sijmons en Geraert Cornelis Joosten, weduwnaar Jenneke Henricx van Dun, voor zijn kinderen verkopen Henrick Henrick van Dun hun parten in de stede te Snijders-Chaem omtrent de capelle, gelijck Henrick van Dun de oude de selve met de doot heeft ontruymt. Zoon Henrick voogd over weeskind van zus Magdaleenken te Chaam in 1630, SAB Chaam R 771 f 207, 18-6-1630; Anneke Cornelis Lambrechts x Sebastiaen Adriaen Wagemaeckers verkoopt Henrick Henrick van Dun als voogd van het weeskind wijlen Jacob Lambrecht de jonge heur 20 ste deel van sekere hoffstede te Snijders-Chaam, groot 10 of 11 bdr. Goed gelijck Jacob Lambrecht d'oude dat met de dood heeft geruymt. 209 Zoon Henrick huurt stede op Snijders Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 338v, 26-7-1636; Zijn broer en zusters verhuren hem voor 6 jaar de stede op Snijders Chaam van wijlen Henrick van Dunne, zijn vader. Verlenging huur te Chaam in 1642 aan zoon Henrick? RAT 2106 R 210, 24-2-1642; Boven deze akte staat Verhuur van stede van wijlen Henrick Henrick van Dun de oude aan Henrick zijn zoon. Peter Thomas Janssen x Engelke Matheus, Cornelis Vranck Lambrechts als voogd van Lambrecht nagelaten zoon van wijlen Jacob Lambrecht de Jonge, Geraert Cornelis Joosten als voogd van zijn kinderen verweckt aen Jenneke Henrick van Dunne en Cornelis Willem van de Kieboom als voogd van de nagelaten dochtere wijlen Anneke Henrick van Dun daer. Peter Jan Willems, verhuren Henrick Henrick van Dun stede te Snijders-Chaam na doot van Henrick van Dun. Dit kan betekenen dat de huur verlengd wordt, maar aannemelijker is dat Henrick Henrick van Dun gestorven is en de huur nu gaat naar Henrick Henrick Henrick van Dun de Jonge. Henrick Henrick Cornelis van Dunne, tr. (2) met Cornelia Jan Cornelis Sijmons, dr. van Jan Cornelis Sijmons en Martijne Adriaen Cornelis, geb. na 1572, ovl. voor 1630. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Maeyken Henrick, geb. circa 1600, volgt IXp. 2. Jenneke Henrick, geb. circa 1605, ovl. voor 1643, volgt IXq. 3. Henrick Henrick de Jonge van Dun, ovl. te Chaam in nov 1659, volgt IXr.

IXm. Magdaleenken Henrick van Dunne, dr. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Engel Laureijs Pauwel Ghijbs, ovl. voor 1636, tr. met Jacob Lambrecht Franck Anthonis de jonge, zn. van Lambrecht Franck Anthonis Maes en Cornelie Cornelis Jan Ghoris, ovl. voor 1631. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Lambrecht Jacob Lambrecht Vranck, ovl. voor 1662, volgt Xn. Baten en lasten van het weeskind te Chaam in 1637, RAT 2106 R 65, 10-1-1637; Hendrick van Dun die in zijn leven voogd was en grootvader van de nagelaten weeskinderen wijlen Jacob Lambrecht den cleijnen daer moeder af was Magdaleen Hendrick van Dun; 1) somme van 85 Rgld. die de rendante vader naer doot van voirschreven weeskints ontvangt uit verkoop van haeff van Jacob Lambrecht Vrancken den grooten des weeskints oom. 2) 204 gld. van verkoop haeff en meuble. 3) 46 gld. die Anthonie Jan Anthonie Knubbe als voogd van de nagelaten dochter wijlen Adriaenke Lambrechts en onder Laureijs Cornelis Joosten berust. In totaal 535 gld. 9 st. Aan uitgaven een nieuw getimmert schuer op Snijders-Chaam, die bij 't beleg van Breda afgebroken is; 43 gld. Betaalt Jan Jan Cornelis Sijmons voor verteringe op de coopdag. Rendant vader heeft het weeskint opgevoed. Uitgaven totaal 611 gld. 7 1/3 st. So is betekent bij Hendrick Hendrick van Dun de jonge, den tegenwoordigen voogt ( kan niet schrijven),. 210 Baten en lasten van het weeskind te Chaam in 1643, RAT 2106 R 67,1643; Ontvangen van Hendrick Hendrick Huysmans, zijn oom, 7 gld. 10 st. voor sijn gerechtigheijt in een jaar huur van zijn grootvaders stede tot Snijders-Chaam. Betaalt Mr. Jan Cornelissen 12 st. voor 6 maanden schoolgeld. Betaalt schoenmaecker tot Breda 32 st. voor een paar schoenen. Betaalt 28 st. voor schoenen op de Baerlse mert. Betaalt Henrick van Beeck cleermaecker. Betaalt Mr. Jan Smolders 10 st. voor 5 maanden schoolgeld. Betaalt Henrick van Beeck 2 st. voor het maken van een paar kousen. Weeskind koopt 1/20 part van stede te Chaam in 1630, SAB R 771 f 207v, 18-6-1630; Anneke Cornelis Lambrechts x Sebastiaen Adriaen Wagemaeckers verkoopt heur 1/20 part van de stede te Snijders-Chaam,int geheel 10 of 11 bdr. aan Henrick Henricx van Dun als voogd van het weeskind van wijlen Jacob Lambrechts de jonge. Goed gelijck Jacob Lambrechts de oude die metter doot geruympt heeft. Xn. Lambrecht Jacob Lambrecht Vranck Anthonis, zn. van Jacob Lambrecht Franck Anthonis en Magdaleenken Henrick van Dunne (IXm), ovl. voor 1662, tr. met Maeyke Wouter Jan Wouters Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. Joanna Lambrecht Jacobs, ged. te Chaam op 2 aug 1646. Jacobus Lambrecht Jacobs, ged. te Chaam op 15 mrt 1651. 3. Martine Lambrecht Jacobs, ged. te Chaam op 5 sep 1655. 4. Antonia Lambrecht Jacobs, ged. te Chaam op 17 sep 1656. 5. Martine Lambrecht Jacobs, ged. te Chaam op 27 feb 1658.

Weduwe koopt ackerlant in 1662, SAB R 774 f 86v, 21-11-1662; De weduwe van Lambrecht, Maeijke Wouter Jan Wouters koopt ackerlant te Snijders-Chaam van Jan Adriaen Matheus Jan Snijders. Oost en noord Peeter Jan Willem Sijmons Koopt 100 roeden ackerlant te Snijders-Chaam in 1662, SAB R 774, 21-11-1662; Maeyke Wouter Jan Wouters, weduwe Lambrecht Jacob Lambrechts koopt parcheeltken ackerlant, groot 100 roeden te Snijders-Chaam. Gekocht van Jan Adriaen Matheeus Jan Snijders. IXn. Anneke Henrick van Dun, dr. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Engel Laureijs Pauwel Ghijbs, ovl. voor 1636, tr. met Peeter Jan Willem Sijmons, zn. van Jan Willem Sijmon Bollaerts en Lijsbeth Peter Anssems, Ovl. voor 1645. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Engel Peter Jan Willem, volgt Xo. 2. Martijnke Peter Jan Willem, tr. met Adriaen Henrick van Reusel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend Koopt stede te Chaam in 1656, SAB R 774 f 9v, 2-5-1656; Adriaen Henrick van Reusel koopt stede op Snijders-Chaam groot 4 bdr, west de erfgenamen van Jan van Dun, oost 'sheerestraete. Dochters verkopen huysraet te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 331v, 1-7-1636; de 2 nagelaten dochters wijlen Anneke Henricx van Dun daer vader af is Peeter Jan Willems verkopen huysraet voor 19 gld. Ook verpachten zij veel land. Dochters verkopen hun 1/6 part te Chaam in 1638, RAT 2106 R 65, 17-4-1638; Hendrick Hendrick van Dun voogt van de 2 onmondige weesen wijlen Peter Jan Willems daer moeder af was Anneke Hendrick van Dun ontvangt 136 gld. 18 st. van verkoop hun 1/6 part bij gelijcke erfgenamen wijlen Hendrick van Dun. Koopt stede te Chaam in 1618, SAB R 771 f 33, 20-3-1618; Peter Jan Willem Sijmons x Anneke Henrick van Dunne koopt de helft van de stede groot int geheel 3 bdr. op SnijdersChaam met 1/3 part van een heijvelt int geheel 5 bdr. Gekocht van zijn broer Jan, wonend St. Job, en van zijn zus Jacopmijne x Cornelis Wilem Schieters. Huurt stede voor 10 jaar te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 339v, 26-7-1636; Zijn 2 dochters verhuren hem voor 10 jaar hun gedeelte in de stede van hun vader. Peeter Jan Willem Sijmons, zn. van Jan Willem Sijmon Bollaerts en Lijsbeth Peter Anssems, tr. (2) met Anneke Anthonis Mathijs. 5 nakinderen bij Anneke Anthonis Mathijs te Chaam in 1644, RAT 2106 R 67, Jan Anthonis Mathijsen als voogd van de 5 nakinderen wijlen Peter Jan Willem Sijmons 211

Xo. Engel Peter Jan Willem Sijmons, dr. van Peeter Jan Willem Sijmons en Anneke Henrick van Dun (IXn), tr. met Jan Adriaen Matheus Snijders, zn. van Adriaen Matheus Jan Snijders en Jenneke Adriaen Cnubben, geb. circa 1620. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Maria Jan Adriaen Matheus Snijders, ovl. voor 5 nov 1717, kerk.huw. te Chaam op 6 sep 1687 met Adrianus Hendrik van Dun, zn. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, geb. te Chaam op 15 jul 1653. Ovl. na 1717. Verdeling erfenis te Chaam in 1733, RAT Chaam R 176 f 287, 4-6-1733; Hendrick Peter van Dun voor 1/5 part; Cornelis en Peter Hendricx van Dun, Cornelis Jesper Christiaenssen voor zijn kinderen verweckt bij wijlen Pasina Hendrick van Dun en Maria Dingeman Hendrick van Dun x Cornelis Maes voor 1/5 part Maria Verdonck x Adriaen Havermans en het weeskint van Jenno Verdonck voor 1/5 part Kinderen Nicolaes Onincx daer moeder af was Adriaentje Adriaen Laureijssen en Cornelis Adriaen Laureijssen voor 1/5 part Jan Cornelis van Dun en Cornelia Hendrick van Dun x Michiel Adriaenssen voor 1/5 part Alle als erfgenamen van Adriaen Hendrick van Dun verkopen land op Snijders-Chaam met stuk dries. Verkocht wordt lant aan Cornelis Maes, een beemt aan Cornelis Jacob Laureijssen en aan Melchior Crol de onverdeelde helft van een schuer op Snijders 212 Chaam R.A.nr.175 5-11-1717. Adriaan Hendrik van Dun weduwnaar van Marij Jan Snijders heeft de tochte ( is vruchtgebruikt). bij testament verkregen van haar goederen voor 1/3 deel. Haar broer Peeter en zus Adriana hebben elk ook een 1/3 deel. Alle zijn erfgenamen van Jan Adriaan Mateus Snijders en Engel Peeter Jan Willems. De goederen liggen op Snijders Chaam. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 2. Peter Jan Adriaen Matheus, kerk.huw. te Chaam op 22 feb 1702 met Cathalijn Peeters. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Adriaentje Jan Adriaen Matheus, tr. met Antony Peters de Jonge. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXo. Cornelia Henrick van Dun, dr. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Engel Laureijs Pauwel Ghijbs, ovl. voor 1636, tr. met Matheus Jan Wagemaeckers. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Engel Matheus, ovl. voor 1688, volgt Xp. Xp. Engel Matheus Wagemaeckers, dr. van Matheus Jan Wagemaeckers en Cornelia Henrick van Dun (IXo), ovl. voor 1688, tr. met Peter Thomas Jan van den Schalieboom, ovl. voor 1688. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Huybrecht Peter Thomas van den Schaliboom, geb. te Chaam, volgt XIy. 2. Thomas Peter, volgt XIz. 3. Cornelia, tr. met Heijliger Adriaen Henricx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

Zijn kinderen verkopen op 27-2-1688 te Chaam 2 parcheelen soo lant als groese als heijde groot 2 1/2 buynder genaamd de Couterman en de Locht gelegen aan de Chaemdijck. Zij verkopen ook een parcheel saeylant groot 60 a 70 roeden genaamd het Cleijn Ackerken gelegen op het Houtghoir. Zij verkopen dit als eenige erfgenamen van Peeter_Thomas van den Schalieboom en Engeltje_Matheus Wagemaeckers aan Jan_Cornelis Arendonck gehuwd met Jenneke_Geerit Block. XIy. Huybrecht Peter Thomas van den Schaliboom, zn. van Peter Thomas Jan van den Schalieboom en Engel Matheus Wagemaeckers (Xp), geb. te Chaam, tr. te Bavel op 3 dec 1670 met Adriana Adriaen Meeus Brocx. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Cornelia Huybrecht, ged. te Bavel op 15 jul 1676. 2. Adrianus Huybrecht, ged. te Bavel op 26 nov 1672, volgt XIIt. XIIt. Adrianus Huybrecht van den Schaliboom, zn. van Huybrecht Peter Thomas van den Schaliboom (XIy) en Adriana Adriaen Meeus Brocx, ged. te Bavel op 26 nov 1672 (getuige: Peter Thomas Schaliboom), tr. te Bavel op 21 jan 1703 met Adriana Adriaen Hoij. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Petrus Adriaen Huybrecht, ged. te Bavel op 23 mrt 1710, ovl. te Bavel op 20 mei 1743, volgt XIIIk. XIIIk. Petrus Adriaen Huybrecht van den Schaliboom, zn. van Adrianus Huybrecht van den Schaliboom (XIIt) en Adriana Adriaen Hoij, ged. te Bavel op 23 mrt 1710, ovl. te Bavel op 20 mei 1743, tr. te Bavel op 2 feb 1738 met Joanna Corneli Robs, dr. van Cornelis Adriaen Robs en Aldegonda Dingeman Anssems, ged. te Bavel op 21 nov 1716. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus Peter Adriaen, ged. te Bavel op 10 sep 1740, volgt XIVg. Joanna Corneli Robs, dr. van Cornelis Adriaen Robs en Aldegonda Dingeman Anssems, tr. (2) te Ginneken op 10 mei 1744 met Heijliger Joannes Jansens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVg. Adrianus Peter Adriaen van den Schaliboom, zn. van Petrus Adriaen Huybrecht van den Schaliboom (XIIIk) en Joanna Corneli Robs, ged. te Bavel op 10 sep 1740, schepen, tr. (1) te Bavel op 22 nov 1767 met Maria Adriaen Meeren, ovl. te Bavel op 5 okt 1772. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelia Adriaen, ged. te Bavel op 18 feb 1769, ovl. te Bavel op 18 feb 1769. 2. Cornelia Adriaen, ged. te Bavel op 12 mrt 1770, ovl. te Ginneken op 9 feb 1826, volgt XVg. 3. Petrus Adriaen, ged. te Bavel op 12 sep 1771. Adrianus Peter Adriaen van den Schaliboom, tr. (2) te Bavel op 23 feb 1783 met Anna Henrici Verhees. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Henricus Adriaen, ged. te Bavel op 30 okt 1784. 2. Maria Adriaen, ged. te Bavel op 25 sep 1786. XVg. Cornelia Adriaen van den Schaliboom, dr. van Adrianus Peter Adriaen van den Schaliboom (XIVg) (schepen) en Maria Adriaen Meeren, ged. te Bavel op 213

12 mrt 1770, ovl. te Ginneken op 9 feb 1826, tr. te Ginneken op 28 jan 1793 met Johannes Henricus Maassen, zn. van Johannes Maassen en Joanna Burick, geb. te Vollenhoven circa 1754, chirurgijn, ovl. te Ginneken op 12 okt 1814. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Maria Johanna, ged. te Ginneken op 1 nov 1793. 2. 3. Johannes Henricus, ged. te Ginneken op 5 jan 1797. Elisabeth Francisca, ged. te Ginneken op 10 okt 1800. 4. Antonius Dammianus, ged. te Ginneken op 27 sep 1802, bierbrouwer, tr. te Rucphen op 20 jun 1837 met Maria de Wert, dr. van Jacobus de Wert (bierbrouwer) en Dymphna Verdiessen, geb. circa 1798. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. XIz. Jacobus Bernardus, ged. te Ginneken op 23 jan 1807. Thomas Peter van den Schalieboom (van den Schaliboom), zn. van Peter Thomas Jan van den Schalieboom en Engel Matheus Wagemaeckers (Xp), tr. te Bavel op 8 feb 1671 met Margaretha Peter Cornelis Senten, geb. te Gilze. Uit dit huwelijk 12 kinderen: 1. Adriaantje Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 29 jun 1671, volgt XIIu. 2. Catharina Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 26 feb 1673. 3. Mattheus Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 5 jan 1675. 4. 5. 6. 214 Joannes Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel in jun 1677, volgt XIIv. Petrus Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 20 feb 1680. Petronilla Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 15 mrt 1681. 7. Antonius Thomas, ged. te Bavel op 4 sep 1683, volgt XIIw. 8. Cornelia Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 18 mrt 1686. 9. Maria Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 3 okt 1688. 10. Petrus Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 9 mei 1691. 11. Angela Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 7 okt 1693. 12. Joanna Thomas Peter van der Schaliboom, ged. te Bavel op 12 dec 1696, tr. te Ginneken op 29 jan 1730 met Mathijs van Hooijdonk. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIu. Adriaantje Thomas Peter van der Schaliboom, dr. van Thomas Peter van den Schalieboom (XIz) en Margaretha Peter Cornelis Senten, ged. te Bavel op 29 jun 1671, huwt (1) te Ginneken op 17 sep 1695 met Petrus van Dun, zn. van Nicolaas Laureijs van Dun en Geertruy Jan Denijs Meynaerts, ged. te Chaam op 30 okt 1661, ovl. voor 1701. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Geertruy, volgt XIIIl. 2. Nicolaes Peter, ged. te Bavel op 19 jul 1697. Petrus van Dun komt uit de Goirlese tak. Zie het boek De Goirlese Familie van Dun 1340-2000 Adriaentje maakt testament te Breda in 1739, Notaris Brackman, 24-6-1739; Adriaentje Schaliboom, ziek te bed liggend maakt testament waarbij Dingeman de Hoon, Pieter de Graeff als onmondige zoon van Pieter de Graeff en haar dochter Geertruij van Dun, Pieter Willem Stoops en Petronella Willem Stoops ieder 36 gld. krijgen

Haar overige kinderen Hendrick, Jan en Margo Stoops krijgen samen de rest van haar erfenis, Adriaantje Thomas Peter van der Schaliboom huwt (2) te Ginneken op 17 jul 1701 met Willem Willem Barend Stoops. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Petronella Willem, ged. te Bavel op 16 okt 1709. 2. Margaretha Willem, ged. te Bavel op 14 jan 1714. 3. Hendrik Willem. 4. Jan Willem. 5. XIIIl. Pieter Willem. Geertruy van Dun, dr. van Petrus van Dun en Adriaantje Thomas Peter van der Schaliboom (XIIu), relatie (1) met Arnoldus Medegaels. Arnoldus Medegaels en Geertruy van Dun extramarital. Uit deze relatie één zoon: 1. Aert van Dun, ged. te Bavel op 14 nov 1721, (getuige: Adriana Thomas van der Schaliboom). Geertruy van Dun, otr. (2) te Breda op 24 apr 1728, tr. te Steenbergen met Pieter de Graef, tamboer in de comp. van luitenant de Neufville, Steenbergen. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Pieter. XIIv. Joannes Thomas Peter van der Schaliboom, zn. van Thomas Peter van den Schalieboom (XIz) en Margaretha Peter Cornelis Senten, ged. te Bavel in jun 1677, tr. te Ginneken op 21 jun 1705 met Maria Hendrik Schippers. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. 2. Maria Joannes, ged. te Ginneken op 15 jan 1708. 3. 4. 5. Henricus Joannes, ged. te Ginneken op 10 mei 1706. Petrus Joannes, ged. te Ginneken op 14 dec 1709. Petrus Joannes, ged. te Ginneken op 12 jun 1711. Johanna Joannes, ged. te Ginneken op 26 jan 1714, volgt XIIIm. 6. Cornelia Joannes, ged. te Ginneken op 25 dec 1715. 7. Margaretha Joannes, ged. te Ginneken op 25 dec 1715. 8. Petrus Joannes, ged. te Ginneken op 25 mrt 1717. 9. Wilhelmus Joannes, ged. te Ginneken op 20 jul 1720. 10. Adrianus Joannes, ged. te Ginneken op 22 apr 1723. XIIIm. Johanna Joannes van der Schaliboom, dr. van Joannes Thomas Peter van der Schaliboom (XIIv) en Maria Hendrik Schippers, ged. te Ginneken op 26 jan 1714, tr. met Joannes Adriaen van Boxel. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Petrus Joannes, ged. te Ginneken op 20 dec 1743. 2. Maria Joannes, ged. te Ginneken op 31 mei 1745. 3. Maria Joannes, ged. te Ginneken op 7 mei 1746. 4. Joanna Maria, ged. te Ginneken op 14 jul 1747. 5. Henricus Joannes, ged. te Ginneken op 3 jan 1752. 6. Hendrikus Joannes, ged. te Ginneken op 27 mei 1754. 7. Cornelia Joannes, ged. te Ginneken op 3 dec 1758. XIIw. Antonius Thomas van den Schalieboom, zn. van Thomas Peter van den Schalieboom (XIz) en Margaretha Peter Cornelis Senten, ged. te Bavel op 4 sep 1683, tr. te Bavel op 24 jun 1708 met Maria Niclaes van Beeck. 215

Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Adriana Antoni van den Schaliboom, ged. te Bavel op 21 jun 1711, volgt XIIIn. 2. Margaretha Antoni, ged. te Bavel op 17 nov 1713. Maria Niclaes van Beeck, tr. (2) te Bavel op 25 jan 1739 met Wilhelmus van Beeck. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIn. Adriana Antoni van den Schaliboom, dr. van Antonius Thomas van den Schalieboom (XIIw) en Maria Niclaes van Beeck, ged. te Bavel op 21 jun 1711, tr. te Ginneken op 15 feb 1733 met Cornelius Johannes de Jongh, woont Valkenberg onder Gilze. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Ginneken 21 apr 1744, ovl. op 24 aug 1783, volgt XIVh. 2. 3. Antonia, ged. te Ginneken op 26 aug 1735. 4. Joannes, ged. te Ginneken op 8 mrt 1734. Joanna, ged. te Ginneken op 18 apr 1737. 5. Antonius, ged. te Ginneken op 6 mei 1741. 6. Maria, ged. te Ginneken op 20 okt 1746. 7. Henricus, ged. te Ginneken op 23 apr 1749. 8. Nicolaus, ged. te Ginneken op 23 apr 1749. 9. Petrus, ged. te Ginneken op 17 mrt 1751. 10. Nicolaus, ged. te Ginneken op 15 jun 1753. XIVh. 216 IXp. Adrianus de Jongh (XIVh), zn. van Cornelius Johannes de Jongh en Adriana Antoni van den Schaliboom (XIIIn), ged. te Ginneken op 21 apr 1744, ovl. op 24 aug 1783, .huwt op 16 jun 1771 met Antonia van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIIaf) en Gertruda Arnoldus van Ghestel (zie XIIIw). Maeyken Henrick van Dunne, dr. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Cornelia Jan Cornelis Sijmons, geb. circa 1600, tr. te Chaam op 14 jan 1626 met Jan Peter Moons (Sijmons), zn. van Peter Jan Moons, vorster te Chaam, ovl. te Chaam op 17 jan 1641. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Maria Joannes, ged. te Chaam op 20 jun 1633, (getuige: Gerardus Corneli (?)), tr. Jan Henrick van Beeck. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Henrica Jan Peter, ged. te Chaam op 19 jun 1639. 3. Cornelia Jan Peter, tr. met Hendrick Willem van Os. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Verkoopt 1/2 huis te Chaam in 1641, SAB Chaam R 772 f 39, 19-5-1641; Commer Henrick van Bedaff en Cornelis Willem van de Kieboom als oppervoogden van de weduwe en weese van wijlen Jan Peter Moens, in leven vorster te Chaem verkopen Matheeus Ravels en Thomas Henrick van Ghilse hen beijden tesamen ieder halff en halff een half huys met gehele schuere, int geheel 200 roeden te Chaem tegensover de kercke. De wederhelft behoort Jan Jan Cornelis Simons. Verkoop huisraad te Chaam in 1641, RAT 2106 R 210, 3-3-1641; Jan Jan Cornelis Sijmons als oom en voogd van Maeijke Henricks, weduwe Jan Peter Moens, Willem Peter Moens als voogd en Henrick Henrick van Dun als toesiender van de nagelaten weeskinderen verkopen huysraet. De inventaris brengt op 444 gld. en 8 st,

Verhuurt stede te Chaam in 1626, RAT 2106 R 66 nr. 2; betaalt Jan Peter Moens voor 4 jaar huur van de stede van 1626 tot 1629 2L en 12 st. IXq. Jenneke Henrick van Dunne, dr. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Cornelia Jan Cornelis Sijmons, geb. circa 1605, ovl. voor 1643,huwt te Chaam op 7 mei 1628 met Geerit Cornelis Joosten, zn. van Cornelis Joosten, Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adrianus Geerit Cornelis, ged. te Chaam op 10 okt 1632, tr. te Chaam op 15 jan 1662 met Adriaentje Mattheus Wouters. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Cornelia Geerit Cornelis, tr. te Chaam op 18 feb 1653 met Claes Henrick Claessen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Lijsbeth Geerit Cornelis, ged. te Chaam in mei 1635, ovl. voor 1678, volgt Xq. Verkoop 1/4 part te Chaam in 1630, SAB Breda R 771 F 203, 29-3-1630; Jenneke Henricx van Dun verkoopt haar 1/4 part van de huysinge, schuere,groot 2 bdr. te Chaam tegensover de kercke, daer moeder af was,Cornelia Jan Jan Cornelis Sijmons. De koper Jan Peter Moons bezit al een 1/4 part. De 2 andere 1/4 parten behoren Jan Jan Sijmons. Koopt stede te Chaam op 13 mei 1631, SAB R771 f 222Av; 13-5-1631; Geraert Cornelis Jooste x Jenneke Henricx van Dun kopen van Thomas Henrick van Ghils stede en huysinge,groot 6 1/2 bdr. te Chaam aan de Heijsijde. Te vrijen met 1 veertel rogs Mr. Jan Couwegom tot Geil.(Geel) 217 Geerit Cornelis Joosten, zn. van Cornelis Joosten, tr. (2) met Johanna Henrici. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xq. Lijsbeth Geerit Cornelis Joosten, dr. van Geerit Cornelis Joosten en Jenneke Henrick van Dunne (IXq), ged. te Chaam in mei 1635 (getuige: Joanna Adriaen Knubben), ovl. voor 1678, tr. met Peeter Adriaen Wijts, zn. van Adriaen Wijts, Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Adriaen Peeter Adriaen. 2. Jan Peeter Adriaen. 3. Cornelis Peeter Adriaen. Weeskinderen verkopen land te Chaam in 1678, SAB Breda R 775 f 51; mei 1678; Claes Adriaen Henrick Claessen als voogd en Jan Adriaen Wijts als toeziender van de 3 onm. weeskinderen van Peeter Adriaen Wijts, daer moeder af was, Lijsbeth Geerit Cornelis Joosten verkopen Adriaen Heijliger van Gool stuck saeylant 300 roeden op Dassemis te Chaam. IXr. Henrick Henrick de Jonge van Dun (Huysmans), zn. van Henrick Henrick Cornelis van Dunne (VIIIg) en Cornelia Jan Cornelis Sijmons, ovl. te Chaam in nov 1659, huwt te Chaam op 13 feb 1635 met Margaretha Adriaen Peter Keessels, dr. van Adriaen Peter Keessels en Adriaentje Wouter Timmermans, ovl. na 1671.

Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Hendrick Hendrickx, geb. circa 1638, ovl. voor 1703, volgt Xr. 2. Engelbetha Hendricx, ged. te Chaam op 12 feb 1640, (getuige: Henricus Adriaan van Dun) Vader wordt JUNIORIS genoemd in 1640, Doopboek Chaam, 12-2-1640; baptisatus est Angela filia Henrici van Dun Junioris et Margaretha. Susp. Henrick Adriaen van Dun et Marie Lemmens. 3. Cornelis, ged. te Chaam op 18 jan 1642. 4. Petrus Henrick, ged. te Chaam op 2 jul 1643, volgt Xs. 5. Angela Hendricx, ged. te Chaam op 13 mei 1646, volgt Xt. 6. Cornelis Henricus, ged. te Chaam op 1 mei 1649, volgt Xu. 7. Adrianus Hendrik, ged. te Chaam op 15 jul 1653. Ovl. na 1717, tr. met Maria Jan Adriaen Matheus Snijders, dr. van Jan Adriaen Matheus Snijders en Engel Peter Jan Willem Sijmons (Xo). Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Verdeling erfenis te Chaam in 1733, 218 RAT Chaam R 176 f 287, 4-6-1733; Hendrick Peter van Dun voor 1/5 part; Cornelis en Peter Hendricx van Dun, Cornelis Jesper Christiaenssen voor zijn kinderen verweckt bij wijlen Pasina Hendrick van Dun en Maria Dingeman Hendrick van Dun x Cornelis Maes voor 1/5 part Maria Verdonck x Adriaen Havermans en het weeskint van Jenno Verdonck voor 1/5 part Kinderen Nicolaes Onincx daer moeder af was Adriaentje Adriaen Laureijssen en Cornelis Adriaen Laureijssen voor 1/5 part Jan Cornelis van Dun en Cornelia Hendrick van Dun x Michiel Adriaenssen voor 1/5 part Alle als erfgenamen van Adriaen Hendrick van Dun verkopen land op Snijders-Chaam met stuk dries. Verkocht wordt lant aan Cornelis Maes, een beemt aan Cornelis Jacob Laureijssen en aan Melchior Crol de onverdeelde helft van een schuer op Snijders 8. Adriana Henrick, volgt Xv. Toesiender voogd te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f 304, 5-4-1636; Cornelis Vranck Lambrechts en Hendrick Hendrick Henricx van Dun als toesiender van de nagelaten zoon wijlen Jacob Lambrecht Vrancken de Jonge met name Lambrecht verhuren Matheus Adriaen Cornelis Heuvelmans huys tot Snijders. In marge verklaart Hendrick Hendrick van Dun op 15-2-1654 de huurpenningen te hebben ontvangen RAT 2106 R 209 f 335, 6-7-1636; Dezelfde voogden over zelve weeskint verkopen de meestbiedende weeskints stede tot Snijders-Chaam, Henrick verkoopt 1/3 deel van het ouderlijk huis van zijn vrouw te Alphen (Nb) in 1637, SAB R 772 f 10, 20-1-1637. Adriaen Adriaen Peter Keesen en Margriet Adriaen Peter Keesen met man Henrick Henrick van Dun verkopen hun 2/3 delen van de stede te Alphen Terover opt Honseijnt met weijde en lant aan Augustijn Janssen van Meerl. Deze bezit al 1/3 deel. Uit latere aktes blijkt dat hij gehuwd is met Anneke Adriaensen. (Peter Keesen).

SAB R 774 f 223, 27-1-1671, Anneke Adriaensen, weduwe Augustijn van Meel verkoopt stuk land en weijde te Alphen Terover. Hierbij is Hendrick Hendricx van Dun toeziender voogd Willem, Jenneke, Neeltje en Maeyke Augustijn Janssen. De andere kinderen die mede verkopen zijn Mathijs Jan, Adriaentje gehuwd met Jan Adriaen Denissen en Pirijntje gehuwd met Merten Jeronimus Janssen. Deze Hendrick van Dun moet de zoon zijn van Henrick en Margaretha Keesen. Zijn vader is n.l. in 1659 overleden. SAB R 774 f 225v, 2-5-1671. De verkoop van het land heeft niet geholpen want enige maanden later wordt de stede als insolvente boedel verkocht door de curator. Koopt 1/6 part van de kinderen van zijn zus Anneke te Chaam in 1638, RAT 2106 R 65, 17-4-1638. Hendrick Hendrick van Dun als voogt van de 2 onm. weesen wijlen Peter Jan Willems daer moeder af was Anneke Hendrick van Dun, ontvangt 136 gld. en 18 st. voor de verkoop van hun 1/6 part bij gelijcke erfgenamen wijlen Hendrick van Dun, Koopt parten van stede te Chaam in 1643, SAB Breda R 772 f 48, 5-5-1643; Maeijke Henricx van Dun, weduwe van Jan Peter Moons met haar oom en voogd Jan Jan Cornelis Sijmons, en Geeraert Cornelis Joosten als vader van zijn onm. kinderen verweckt aen Jenneke Henricx van Dun verkopen Henricx Henricx van Dun hun aanparten in de stede die Henrick van Dun de oude de selve metter doot geruympt heeft. De stede ligt Snijders-Chaam omtrent de capelle, Koopt 1/6 part van stede op Snijders-Chaam in 1643, SAB R 772 F 49v, 16-12-1643; Hendrick Hendricx van Dun koopt van Lamrecht Jacob Lambrechts 1/6 part van de stede te Snijders-Chaam, int geheel 5 bdr. Oost Adriaen Heuvels, zuid Cornelis Lambrechts, west Lareijs Cornelis Joosten en noord Jenneke Wouter van Helmond. Item nog beemden 1/6 part int geheel 5/4 bdr. Voogd van de dochter wijlen Anneke van Dun te Chaam in 1643, RAT 2106 R 67, ca 1643; Hendrick Hendrick van Dun de jonge, voogd over 2 nagelaten dochters wijlen Anneke Hendrick van Dun daer vader af is Peter Jan Willem Sijmons. Rendant huur van de stede 1/6 part van Hendrick de oude waar rendant nu op woont. Hendrick is ook voogd van Engelke Peter Willem Sijmons, Koopt 1/6 part van stede te Chaam in 1647, SAB R 772 f 72, 1-3-1647; Engeltken Matheus Janssen (= Wagemaeckers) x Peter Thomas Janssen (= Schaliboom) verkopen Hendrick Hendrick van Dun 1/6 part van de stede op Snijders-Chaam groot int geheel 5 bdr. ( Engelke is de dochter van Cornelia van Dun), Laat vrouw en kinderen na te Chaam in 1659, RAO Chaam Afd. B nr.6d f 5v, november 1659; Gestorven Hendrick alias Huysmans, laat vrouw en kinderen na. Zijn weduwe koopt beemden te Chaam in 1671, SAB R 774 f 230v, 3-11-1671; Erfgenamen Huybreghts verkopen de weduwe en kinderen Henrick Henrick van Dun een parceel beemde 1 1/4 bdr. genaamd den Leegen Beemt te Snijders-Chaam int Broeck, noord cooperen ander erve. 219

Margriet Hendrick Huysmans koopt craegh te Chaam in 1636, RAT 2106 R 209 f257v, 1635; Margriet Hendrick Huysmans koopt een craegh bij een openbare verkoping. Xr. Hendrick Hendrickx van Dun (Huysmans), zn. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, geb. circa 1638, ovl. voor 1703, tr. te Chaam op 1 dec 1670 met Mayeken Dingman Stouts, dr. van Dingman Frans Stouts en Anneke Symons. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Dingman Hendrick, ged. te Chaam op 18 sep 1673, ovl. voor 1725, volgt XIaa. 2. Petrus Hendrick, ged. te Chaam op 14 okt 1675, ovl. te Chaam op 4 nov 1754, volgt XIab. 3. Cornelius Henrick, ged. te Chaam op 12 jul 1678. 4. Cornelis Henrick, ged. te Chaam in aug 1682, ovl. te Alphen op 3 mei 1754, volgt XIac. 5. Johannes, geb. te Chaam op 19 mei 1685, (getuige: Adrianus Henrici van Dun). 220 Niet genoemd bij erfdeling 1725, SAB Breda Chaam R.A. nr.175 f 269, 12-1-1725; Erfdeling 1) Cornelis krijgt de helft van een huys opt Houtghoir 2) Paschina krijgt de helft van de schuur. 3) Peeter krijgt huys opt houtghoir 4) De 2 weeskinderen van Dingman krijgen de schuere. Jan wordt niet meer vermeld en is dus vermoedelijk al overleden. 6. Paschasia Hendrick, geb. te Chaam op 17 apr 1688, ovl. te Baarle-Hertog op 4 dec. 1731 volgt XIad. Koopt land te Chaam in 1698, SAB Chaam R 776 f 113v, 20-6-1698; Cornelis van Halbeeck weduwnaar Cornelia Verboven verkoopt Hendrick van Dun en de kinderen Frans Dingman Stouts ieder voor de helft een parcheel weijlant 1/2 bdr. op Sluys, een parcheel saeylant 1/2 bdr. ook op Sluys en een parcheel heijvelt ofte moerputten 100 roeden gelegen in de Flaessen. De kinderen van Frans Dingman Stouts bij wijlen Maeyken Willem Moens zijn; Dingman, Anthony, Sijcken x Geerit Jan Schram, Jan en Willem. voogd over de kinderen Fans Dingman Stouts in 1698 Notaris Damisse, 9-5-1698, Weduwe koopt huys in 1708, SAB Breda R 777 f 11, 20-3-1708; De kinderen en erfgenamen van Aert Heuvelcamp en Jenneke Commer van Bedaff verkopen Maeijke Dingman Stouts, weduwe Hendrick van Dun stede met huys en schuere groot 6 1/2 bdr. te Chaem te Schaen.

XIaa. Dingman Hendrick van Dun, zn. van Hendrick Hendrickx van Dun (Xr) en Mayeken Dingman Stouts, ged. te Chaam op 18 sep 1673, (getuige: Petrus Henrici van Dun), ovl. voor 1725, huwt te Chaam op 22 feb 1705 met Maria van Goirle, ovl. voor 1726. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Anna, ged. te Chaam op 2 jan 1706. 2. Adriana, ged. te Chaam op 14 mei 1707, (getuige: Josina Henrici van Dun). 3. Henricus, ged. te Chaam op 8 jul 1708, (getuigen: Adrianus van Dun en Maria van Dun). 4. Adriana, ged. op 26 jul 1709. 5. Maria Dingman, ged. te Chaam op 3 okt 1710, ovl. te Merksplas op 12 apr 1784, volgt XIIx. 6. Henricus, ged. te Chaam op 22 jan 1715, Erfdeling Dingman Frans Stouts te Chaam in 1703, SAB R 776 f 152, 12-3-1703; Maeijke Dingman Stoudts, weduwe Henrick Henrick van Dun, geassisteert met Dingman Henrick van Dun haren zoon, delen mede in de erfenis van Dingman Frans Stoutdts en Anneke Sijmons. Maeijke krijgt toebedeelt de caemer en de koeystal scheijdend op den middelmuur en schouw, item op het westelijk gebint van de schuer, item op de turfkoye. Alles op de Sluys gelegen. XIIx. Maria Dingman van Dun, dr. van Dingman Hendrick van Dun (XIaa) en Maria van Goirle, ged. te Chaam op 3 okt 1710, ovl. te Merksplas op 12 apr 1784, huwt (1) te Wortel op 27 jan 1733 met Cornelis Maes. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Anna, geb. in 1733. 2. Anna, geb. in 1735. 3. Joannes, geb. in 1737, tr. (1) te Merksplas op 6 mei 1765 met Joanna Maria Boudewijns, geb. in 1733, ovl. in 1806. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) te Merksplas op 11 mei 1808 met Theresia van Ackerbroeck, ged. in 1753, ovl. in 1832. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adrianus, geb. in 1740, tr. te Merksplas op 7 feb 1780 met Helena van Beeck. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Digna, geb. in 1743. 6. Petrus, geb. in 1746. 7. Anna Cornelia, geb. in 1749. 8. Cornelius, geb. in 1752. Verkoop schuur aan Petrus Hendrick van Dun (XIab) te Chaam in 1741, RAT Chaam R 177 f 53v, 1741; Maria Dingman van Dun x Cornelis Maes verkoopt Peeter Hendrick van Dun schuer en dries genaamd den hoogen dries en nog veel meer land alles gelegen op Houtghoir. Verkoopt huys met schuer te Dassemus in 1751, RAT Chaam R 179 f 1, 20-3-1751; Maria Dingman van Dun x Cornelis Maes verkoopt Hendrick Onincx huys en schuer op Dassemis, noord 's-heerestraete. Maria Dingman van Dun, huwt (2) te Merksplas op 5 mei 1755 met Jan Dirckx, ovl. te Merksplas op 7 mrt 1781. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 221

XIab. Petrus Hendrick van Dun, zn. van Hendrick Hendrickx van Dun (Xr) en Mayeken Dingman Stouts, ged. te Chaam op 14 okt 1675, ovl. te Chaam op 4 nov 1754, huwt te Chaam op 3 sep 1719 met Cornelia Marijnis van Arendonk, dr. van Marinus Cornelis van Arendonck en Angela Jan Schram, ged. te Chaam op 19 jan 1697, ovl. voor 1755. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria Peter, ged. te Chaam op 14 nov 1720. Ovl. na 1755. Verkoopt tante Eva een dries te Chaam in 1759, RAT Chaam R 179 f 170, 19-10-1759; Marie Peter van Dun verkoopt Eva Marijnis van Arendonck een dries op 't Schaan, zuid Jan Peter van Dun. 2. Henricus, ged. te Chaam op 9 feb 1723, ovl. te Chaam op 14 jul 1744 jongman. 3. Marinus, ged. te Chaam op 26 nov 1724, ovl. te Chaam op 23 jun 1744. 4. Johannes Petrus, ged. te Chaam op 15 jul 1727, ovl. te Chaam op 27 mrt 1756, volgt XIIy. Verkoop schuur door Maria Dingman van Dun (XIIx) te Chaam in 1741, RAT Chaam R 177 f 53v, 1741; Maria Dingman van Dun x Cornelis Maes verkoopt Peeter Hendrick van Dun schuer en dries genaamd den hoogen dries en nog veel meer land alles gelegen op Houtghoir. 222 XIIy. Erfdeling te Chaam in 1755, RAT Chaam R 179 f 129v, 28-11-1755; Jan Peeter van Dun en Marie Peter van Dun delen erfenis van hun ouders Peter Hendrick van Dun en Cornelia van Arendonck Jan krijgt het huys 2 bdr. op 't Schaan onder de gehuchte van Houtghoir Marie krijgt land bij de Legge met dries. Jan kan niet schrijven, Marie wel. Johannes Petrus van Dun, zn. van Petrus Hendrick van Dun (XIab) en Cornelia Marijnis van Arendonk, ged. te Chaam op 15 jul 1727, ovl. te Chaam op 27 mrt 1756, huwt te Chaam op 25 jan 1750 met Josina Johannes Severijns, dr. van Johannes Severijns en Johanna Maria Hendrick Deckers, ged. te Chaam op 1 feb 1724, ovl. te Chaam op 4 dec 1784. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Henricus, ged. te Chaam op 21 dec 1750, ovl. te Chaam op 2 aug 1818, volgt XIIIo. 2. Christophorus, ged. te Chaam op 24 jan 1752, ovl. te Chaam op 3 mrt 1825, volgt XIIIp. 3. Cornelis, ged. te Chaam op 20 jul 1754, ovl. te Chaam op 1 feb 1759. 4. Petrus, ged. te Chaam op 17 dec 1755, ovl. te Chaam op 29 jan 1759. Josina Johannes Severijns, dr. van Johannes Severijns en Johanna Maria Hendrick Deckers, tr. (2) met Joseph Ridders, ovl. te Chaam op 4 okt 1794. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIo. Henricus van Dun, zn. van Johannes Petrus van Dun (XIIy) en Josina Johannes Severijns, ged. te Chaam op 21 dec 1750, schepen van Chaam, ovl. te Chaam op 2 aug 1818, tr. met Maria Hendricks, dr. van Marinus Hendricks en Maria van de Bosch, ged. te Chaam op 3 mrt 1767, ovl. te Chaam op 8 dec 1840. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johanna, ged. te Chaam op 27 jan 1797, ovl. te Ginneken op 24 jan 1871, volgt XIVi.

2. 4. 6. Petrus, ged. te Chaam op 11 jul 1798, ovl. te Chaam op 15 okt 1857, volgt XIVj. 3. Anthonius, ged. te Chaam op 6 jan 1800, ovl. te Chaam op 30 sep 1865, volgt XIVk. Josina, ged. te Chaam op 14 okt 1802, ovl. op 30 mrt 1881, volgt XIVl. 5. Adriana Maria, ged. te Chaam op 8 dec 1804, ovl. op 29 jul 1865, tr. met Cornelis Michielsen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes, ged. te Chaam op 17 dec 1806, ovl. te Chaam op 20 jan 1869, tr. te Chaam op 2 mei 1846 met Adriana Maria Schoenmakers, dr. van Joannes Petrus Schoenmakers en Joanna Mathei Reijntjes, geb. te Chaam op 27 feb 1812. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Anna Maria (Cornelia), geb. te Chaam op 17 okt 1812, ovl. te Chaam op 2 okt 1904, tr. Hendrik Michielsen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Koopt een akker te Chaam in 1804, RAT Chaam R 184 f 21, 17-3-1804; Johan Baptist Roovers verkoopt Hendrik Johannes van Dun, mede schepen, een parceel zaaylant groot 250 roeden, genaamd het Biesland, gelegen onder de Legge. Prijs 335 gld. Koopt spinnewiel en ploeg te Chaam in 1814, Notaris Wiercx, 17-11-1814; Op een openbare verkoping door en in het huis van Jan van den Broek te Chaam koopt Hendrik van Dun een spinnewiel voor 2 gld. en een ploeg voor 10 gld. XIVi. Johanna van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIIIo) en Maria Hendricks, ged. te Chaam op 27 jan 1797, ovl. te Ginneken op 24 jan 1871, tr. te Chaam op 25 mei 1823 met Johannes Janssen, zn. van Adrianus Janssen en Cornelia Adriaensen, ged. te Meerle op 23 okt 1786, ovl. te Chaam op 8 jun 1853. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hendrika, geb. te Chaam, tr. te Chaam op 29 aug 1857 met Cornelis Bluekens, zn. van Jacobus Bluekens en Wilhelmina Maria Leijs, geb. te Chaam op 3 apr 1828. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVj. Petrus van Dun (XIVj), zn. van Henricus van Dun (XIIIo) en Maria Hendricks, ged. te Chaam op 11 jul 1798, landbouwer, ovl. te Chaam op 15 okt 1857, tr. te Chaam op 7 jun 1832 met Petronella van Beckhoven, dr. van Abraham van Beckhoven (XIIIaq) en Cornelia Oomen (zie XIVam). XIVk. Anthonius van Dun, zn. van Henricus van Dun (XIIIo) en Maria Hendricks, ged. te Chaam op 6 jan 1800, ovl. te Chaam op 30 sep 1865, tr. te Ginneken op 1 mei 1841 met Cornelia van Gestel, geb. te Ginneken op 14 aug 1806, ovl. te Ginneken op 17 okt 1879. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Hendrik, geb. te Ginneken op 16 jun 1843, landbouwer, Geersbroek C 145 Ulvenhout, ovl. te Ulvenhout op 14 apr 1925, tr. (1) te Ginneken op 7 jan 1880 met Adriana van Eyk, dr. van Gerardus van Eyk en Lucia van de Moeren, geb. te Ginneken op 2 feb 1836, ovl. te Ginneken op 22 mrt 1899. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. tr. (2) te Ginneken op 18 nov 1899 met Digna van Oers, geb. te Chaam op 15 okt 1858, ovl. te Ginneken op 3 mrt 1941. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 223

2. Adriana Maria, geb. te Chaam op 28 nov 1845, ovl. te Ginneken op 8 mrt 1924. volgt XVl. Koopt remplacant voor Nat. Militie te Chaam in 1819, Notaris van Naerssen, 30-4-1819; Antony van Dun heeft lot nr. 5 getrokken voor de Nationale Militie. Hij verschijnt samen met zijn moeder Maria Hendriks, weduwe Hendrik van Dun, voor de notaris en betaalt 25 gld. aan Johan Timmermans uit Breda als remplacant. Dit voor de tijd van 5 jaar. De vrouw van bakker Johan Timmermans is Maria Louisa van der Zee. Zij krijgt ieder jaar dat haar man dient 50 gld, 5 zakken aardappels en 25 pond spek. XVl. Adriana Maria van Dun, dr. van Anthonius van Dun (XIVk) en Cornelia van Gestel, geb. te Chaam op 28 nov 1845, ovl. te Ginneken op 8 mrt 1924, tr. te Ginneken op 28 jan 1871 met Adrianus Claasen, geb. te Ginneken op 8 apr 1845, ovl. te Ginneken op 20 jan 1920. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Adrianus Hendrikus, geb. in 1889, ovl. te Ginneken op 1 mrt 1890. XIVl. 224 Josina van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIIIo) en Maria Hendricks, ged. te Chaam op 14 okt 1802, ovl. op 30 mrt 1881, tr. te Chaam op 9 apr 1842 met Cornelis Paulussen, zn. van Gerard Paulussen en Adriana Beenhakkers, ovl. te Chaam op 1 jul 1872. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Gerardus, geb. te Chaam op 12 jan 1843. 2. Adriana Maria, geb. te Chaam op 27 sep 1844, tr. te Chaam op 10 nov 1880 met Adriaan van Loon, zn. van Hubertus van Loon en Dimphna van der Avoird, geb. te Baarle-Nassau op 25 mrt 1831. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Hendrik, geb. te Chaam op 12 aug 1847, tr. met Anna Catharina Verkooijen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIp. Christophorus van Dun, zn. van Johannes Petrus van Dun (XIIy) en Josina Johannes Severijns, ged. te Chaam op 24 jan 1752, landbouwer, ovl. te Chaam op 3 mrt 1825, huwt te Chaam op 27 jan 1782 met Johanna van Alphen, ovl. na 1825. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 7 jan 1783, ovl. te Alphen op 15 mrt 1841, volgt XIVm. 2. Petrus, ged. te Chaam op 4 okt 1784, ovl. te Chaam op 21 apr 1856 ongehuwd. 3. Cornelis, ged. te Chaam op 15 feb 1787, ovl. te Chaam op 3 mrt 1787. 4. Cornelia, ged. te Chaam op 16 okt 1788, ovl. te Chaam op 6 dec 1859 . tr. te Chaam op 29 mei 1824 met Cornelis Matteuwse, zn. van Wouter Matteuwse en Cornelia van Heertom, geb. te Oirschot, linnenwever, ovl. te Chaam op 29 feb 1828. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Cornelis, ged. te Chaam op 21 feb 1792, ovl. te Baarle-Hertog op 10 okt 1868, volgt XIVn. 6. Adrianus, ged. te Chaam op 21 apr 1794, ovl. te Chaam op 28 dec 1868 ongehuwd. Josephus Johannes, geb. te Ginneken op 4 sep 1882, timmerman, tr. te Princenhage op 27 mei 1925 met Antonia Francisca Dirven, dr. van Johannes Dirven (hovenier) en Maria van de Corput, geb. te Princenhage op 16 jan 1892. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

7. Maria, ged. te Chaam op 24 jun 1799, ovl. te Chaam op 6 nov 1884, tr. te Chaam op 21 nov 1840 met Cornelis Cockx, zn. van Wouter Cockx en Elisabeth van Genhoven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt een akker te Chaam in 1804, RAT Chaam R 184 f 33, 17-3-1804; Johan Baptist Roovers verkoopt Christoffel van Dun een parceel zaaylant groot 150 roeden, gelegen onder de Legge. Prijs 138 gld. Koopt kast te Chaam in 1819, Notaris Wiercx, 29-9-1819; Stoffel van Dun koopt op een openbare verkoping van Anthony Manny, grutter te Chaam, een kast voor 9 gld. Pacht kavel hooigras te Chaam in 1822, Van Helena Bles pacht Stoffel van Dun een kavel hooigras aan de Alphense beemd voor 10 gld. op 25-6-1822. Memorie van successie in 1825, Breda Memorie van Successie 30-3-1825 invent. nr. 10 akte 263; De kinderen worden aangeslagen voor de erfenis zijnde een stede, stal, zaailand en weide Totaal 15 bdr. en 41 roeden. De kinderen genoemd zijn Johannes, wonend in Alphen, Pieter, Cornelis, Adriaan, Anna en Cornelia alle wonend Chaam. XIVm. Johannes van Dun, zn. van Christophorus van Dun (XIIIp) en Johanna van Alphen, ged. te Chaam op 7 jan 1783, ovl. te Alphen op 15 mrt 1841, tr. te Chaam op 9 apr 1815 met Jacoba van Stakenburg, dr. van Cornelis van Stakenburg en Catharina van Tilburg, geb. te Alphen in 1790. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis, geb. te Alphen op 30 jul 1815, ovl. te Brussel op 30 aug 1880, volgt XVm. 2. Adrianus, geb. te Chaam op 20 aug 1820, volgt XVn. 3. Maria Christina, geb. te Alphen op 23 jan 1824, volgt XVo. 4. XVm. Johanna, geb. te Alphen op 13 mei 1829, ovl. te Alphen op 31 okt 1829. Cornelis van Dun, zn. van Johannes van Dun (XIVm) en Jacoba van Stakenburg, geb. te Alphen op 30 jul 1815, ovl. te Brussel op 30 aug 1880, tr. te Brussel op 3 jul 1858 met Louise Joosen, geb. te Brussel op 30 okt 1819. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Jeanne Maria, geb. te Brussel op 4 nov 1845, ovl. te Brussel op 20 aug 1846. XVn. Adrianus van Dun, zn. van Johannes van Dun (XIVm) en Jacoba van Stakenburg, geb. te Chaam op 20 aug 1820, slotenmaker/smid, tr. te Brussel met Caroline van Cruchten, dr. van Jean Baptist van Cruchten en Marie Therèse Goemers, geb. te Mechelen op 24 apr 1838. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Rosalie, geb. te Brussel op 19 mrt 1857. 2. 3. 4. Louis, geb. te Brussel op 30 dec 1858, ovl. te Brussel op 3 jan 1859. Jean Theodore, geb. te Brussel op 10 dec 1859, volgt XVIn. Jean Baptist, geb. te Brussel op 13 jul 1862. 225

XVIn. Jean Theodore van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVn) (slotenmaker/smid) en Caroline van Cruchten, geb. te Brussel op 10 dec 1859, pensenverkoper/vrachtwagenbestuurder, woont Anderlecht, tr. met Isabelle Monnawé, geb. te Brussel. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Eugène, geb. te St.Gillis op 29 dec 1878, tr. te Brussel, (gesch. te Brussel op 30 jul 1927) met Bertha de Roeck, geb. te Laken op 24 apr 1880. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. 4. 5. Jacques, geb. te St.Gilles op 9 jun 1883, tuinman, tr. te Brussel op 20 aug 1910 met Jeanna Mathilda Tuytschaever, geb. te Parijs op 29 sep 1889, bontwerkster. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Francois, geb. te St.Gilles in 1885. Jean, geb. te St.Gilles in 1886. Frederic, geb. te St.Gilles op 22 mei 1887, volgt XVIIad. 6. Dorothé, geb. te St.Gilles op 29 jul 1889, tr. te Brussel op 20 aug 1910 met Louis Meert, meubelpolierder. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Georges, geb. te St.Gilles op 8 mrt 1903, handelsreiziger, woont in 1947 Rue de Waterloo, tr. te Moresnet met Rose Faniel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIad. Frederic van Dun, zn. van Jean Theodore van Dun (XVIn) en Isabelle Monnawé, geb. te St.Gilles op 22 mei 1887, smid, tr. (1) met Jeanne Louise Reniers. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Theodore Joseph, geb. te Brussel op 18 jan 1915. 226 XVo. Frederic van Dun, tr. (2) te Brussel op 9 mei 1931 met Alida de Wael. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Maria Christina van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIVm) en Jacoba van Stakenburg, geb. te Alphen op 23 jan 1824, werkster, tr. te Brussel op 25 sep 1847 met Jean de Camp, geb. te Brussel op 19 mrt 1819, sigarenmaker. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Rose, geb. te Brussel op 3 mrt 1848, tr. te Brussel op 11 jan 1886 met Francois van Neerstraeten, geb. te Brussel op 29 jun 1857. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVn. Cornelis van Dun, zn. van Christophorus van Dun (XIIIp) en Johanna van Alphen, ged. te Chaam op 21 feb 1792, dienstknecht, ovl. te Baarle-Hertog op 10 okt 1868, tr. te Chaam op 5 mei 1821 met Johanna Hendrikx, dr. van Adriaan Hendrikx en Maria Stoops, geb. circa 1799, ovl. te Baarle-Hertog op 4 sep 1856. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adriana Maria, geb. te Chaam op 6 mrt 1824, dienstmeid, ovl. te Turnhout op 20 mei 1880 ongehuwd. 2. Johanna, geb. te Chaam op 21 feb 1827, ovl. te Baarle-Hertog op 13 sep 1846. 3. Adrianus, geb. te Chaam op 1 mei 1831, volgt XVp. 4. XVp. Johannes, geb. te Baarle-Nassau op 11 jun 1835, ovl. te Turnhout op 2 jan 1891, volgt XVq. Adrianus van Dun, zn. van Cornelis van Dun (XIVn) en Johanna Hendrikx, geb. te Chaam op 1 mei 1831, dienstknecht, landbouwer, tr. te Baarle-Hertog in 1871 met Petronella Jansen, dr. van Paulus Jansen en Henrica Jansen, geb. te Alphen op 6 okt 1842, dienstmeid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Henrica Louisa, geb. te Baarle-Hertog in 1871, tr. te Baarle-Hertog in 1907 met Carolus Johannes van de Pol. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. 4. 5. XVIo. Johanna Maria, geb. te Baarle-Hertog in 1873, kloosterzuster, Zusters Augustinessen, ovl. te Mol op 5 mrt 1962. Ludovicus Cornelis, geb. te Baarle-Hertog op 10 nov 1875, ovl. te Merksplas op 25 sep 1960, volgt XVIo. Joanna Catharina, , ovl. te Baarle-Hertog op 24 mrt 1880. Oud 17 maanden Johanna Catharina, geb. te Baarle-Hertog op 21 okt 1881, tr. te Baarle-Hertog op 7 okt 1907 met Franciscus Cesar Maria Peeters, geb. te Antwerpen op 21 nov 1881, bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Ludovicus Cornelis van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVp) en Petronella Jansen , geb. te Baarle-Hertog op 10 nov 1875, ovl. te Merksplas op 25 sep 1960, tr. te Weelde op 8 jul 1914 met Maria Catharina Janssen, geb. te Weelde op 11 okt 1876, ovl. te Merksplas op 26 feb 1967. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Albert Adrianus Julia, geb. te Turnhout op 4 sep 1915, ovl. te Merksplas op 24 jul 1977, volgt XVIIae. XVIIae. Albert Adrianus Julia van Dun, zn. van Ludovicus Cornelis van Dun (XVIo) en Maria Catharina Janssen, geb. te Turnhout op 4 sep 1915, kleermaker, ovl. te Merksplas op 24 jul 1977, tr. (1) te Merksplas in 1943 met Joanna Maria Florentina Viskens, geb. te Merksplas op 12 apr 1922, ovl. te Merksplas op 28 mrt 1946. 227 Albert Adrianus Julia van Dun, tr. (2) te Wortel op 11 okt 1949 met Anna Cornelia Peeters, dr. van Josephus Joannes Baptista Peeters en Maria Josephina Schoenmaekers, geb. te Minderhout op 13 nov 1916, ovl. te Herentals op 9 sep 1991. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Ludovicus Jozef Maria, geb. te Beerse op 9 nov 1950, ovl. te Leuven op 1 okt 1993, volgt XVIIIay. 2. Maria Ludwina Josephina, geb. te Beerse op 8 dec 1951, ovl. te Merksplas op 26 sep 2010, volgt XVIIIaz. 3. 4. Jozef Marie Louise Adriaan, geb. te Turnhout op 18 jan 1953, volgt XVIIIba. Theresia Maria Karel, geb. te Turnhout op 13 dec 1954, volgt XVIIIbb. XVIIIay. Ludovicus Jozef Maria van Dun, zn. van Albert Adrianus Julia van Dun (XVIIae) en Anna Cornelia Peeters, geb. te Beerse op 9 nov 1950, ovl. te Leuven op 1 okt 1993, tr. met Maria van Noten, geb. te Turnhout op 10 jun 1953, ovl. te Turnhout op 16 jun 1992. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Inge. 2. Bart, volgt XIXw. XIXw. Bart van Dun, zn. van Ludovicus Jozef Maria van Dun (XVIIIay) en Maria van Noten, tr. met Ilse Peeters. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Bhore, geb. op 13 jul 2006. 2. Vince, geb. op 31 dec 2007.

XVIIIaz. Maria Ludwina Josephina van Dun, dr. van Albert Adrianus Julia van Dun (XVIIae) en Anna Cornelia Peeters, geb. te Beerse op 8 dec 1951, ovl. te Merksplas op 26 sep 2010, tr. in 1971 met Ferdinand Alfred Maria Verhoeven, zn. van Josephus Verhoeven en Philomena van Erven, geb. te Beerse op 2 apr 1948. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Wendy Catharina, geb. te Turnhout op 19 sep 1972. 2. Ilse, geb. te Turnhout op 12 nov 1975. 3. Annick Carolus Maria, geb. te Turnhout op 9 nov 1977, volgt XIXx. XIXx. Annick Carolus Maria Verhoeven, dr. van Ferdinand Alfred Maria Verhoeven en Maria Ludwina Josephina van Dun (XVIIIaz), geb. te Turnhout op 9 nov 1977, tr. met Kris Geenen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Rhune, geb. te Turnhout op 3 feb 2005. XVIIIba. Jozef Marie Louise Adriaan van Dun (Jef) ,zn. van Albert Adrianus Julia van Dun (XVIIae) en Anna Cornelia Peeters, geb. te Turnhout op 18 jan 1953, direkteur reisbureau de Noorderkempen te Merksplas, tr. met Erna Catharina van der Linden, geb. te Rijkevorsel op 18 apr 1954. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Jan, geb. te Turnhout op 28 apr 1968, volgt XIXy. Tim Cornelia, geb. te Turnhout op 7 apr 1970, volgt XIXz. XIXy. 228 XIXz. Jan van Dun, zn. van Jozef Marie Louise Adriaan van Dun (XVIIIba) en Erna Catharina van der Linden, geb. te Turnhout op 28 apr 1968, tr. met Evy Bruynen. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Daan, geb. op 12 mrt 2006. 2. Kobe, geb. te Malle op 24 okt 2007. Tim Cornelia van Dun, zn. van Jozef Marie Louise Adriaan van Dun (XVIIIba) en Erna Catharina van der Linden, geb. te Turnhout op 7 apr 1970, tr. met Isabelle van den Broeck. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Lieze, geb. te Turnhout op 2 okt 2008. XVIIIbb. Theresia Maria Karel van Dun, dr. van Albert Adrianus Julia van Dun (XVIIae) en Anna Cornelia Peeters, geb. te Turnhout op 13 dec 1954, tr. te Merksplas in 1975 met Carlo Marc Abelshausen, geb. op 21 feb 1953. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Roel Cornelia Marcel, geb. te Turnhout op 15 dec 1978. 2. 3. XVq. Jelva, geb. te Leuven op 22 sep 1983, ovl. te Leuven op 25 sep 1983. Fenja Ludwina Freddy, geb. te Turnhout op 8 jan 1985. Johannes van Dun,zn. van Cornelis van Dun (XIVn) en Johanna Hendrikx, geb. te Baarle-Nassau op 11 jun 1835, weverij-eigenaar, ovl. te Turnhout op 2 jan 1891, tr. te Turnhout op 7 apr 1869 met Maria Anna Sak, dr. van Josephus Sak en Elisabeth van de Loo, geb. te Budel op 10 nov 1839, ovl. te Turnhout op 3 apr 1899.

Jan van Dun Maria Anna Sak Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Josephus Johannes Maria, geb. te Turnhout op 20 apr 1870, ovl. te Turnhout op 30 mrt 1878. 2. Adrianus Franciscus Maria, geb. te Turnhout op 11 nov 1871, ovl. te Turnhout op 7 jun 1944, volgt XVIp. 3. Hubertus Josephus Maria, geb. te Turnhout op 20 jul 1873, ovl. te Turnhout op 28 jan 1941, volgt XVIq. 4. Ludovicus Johannes Maria, geb. te Turnhout op 10 jul 1875, ovl. te Turnhout op 11 feb 1876. 5. Gustavus Henricus Maria, geb. te Turnhout op 24 sep 1877, ovl. te Turnhout op 7 mrt 1944, volgt XVIr. 6. Maria Josephina Elisabeth, geb. te Turnhout op 25 feb 1880, ovl. te Turnhout op 27 feb 1880. 7. Maria Leonia Julia, geb. te Turnhout op 28 dec 1881, ovl. te Turnhout op 10 okt 1943, tr. met Henri Graulus, zn. van Cornelis Josephus Graulus en Anna Paulina Willekens, geb. op 3 dec 1875, postmeester, ovl. op 19 okt 1924. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Op de foto’s hieronder is Henri Graulus en Maria Leonia Julia afgebeeld. 229

XVIp. Adrianus Franciscus Maria van Dun(zie foto), zn. van Johannes van Dun (XVq) en Maria Anna Sak, geb. te Turnhout op 11 nov 1871, eigenaar weverij, ovl. te Turnhout op 7 jun 1944, tr. te Turnhout op 25 jun 1901 met Maria Philomena Celina Eduarda Spruyt, dr. van Joannes Franciscus Spruyt (bureelbediende) en Barbara Mathildis Hallemans, geb. te Turnhout op 18 feb 1877, ovl. te Turnhout op 28 aug 1928. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Magdalena Mathilda Maria Anna Huberta, geb. te Turnhout op 13 jun 1902, ovl. te Leuven op 20 dec 1992, tr. met Albert Lainé. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Franciscus Johannes Maria, geb. te Turnhout op 28 feb 1904, ovl. te Temse op 18 mei 1980, volgt XVIIaf. 3. Gustavus Josephus Antonius Emerentia, geb. op 2 mrt 1906, ovl. te Turnhout op 5 jan 1977, volgt XVIIag. 4. Marcel, geb. te Turnhout op 31 aug 1919, ovl. te Leuven op 15 mei 2002, volgt XVIIah. 230 Foto Turnhout van Dun-Sak 1922; Bovenste rij van links naar rechts Frans van Dun 1904, Maria van Dun 1907, van Ael (uit huwelijk van Ael-Sak), zus van Celine Spruyt,Gustaaf van Dun, Celine van Dun-Spruyt, priester van Ael, ? , ? Madeleine van Dun 1902, ? Midden; Mevr. Stroobant-Heijlen uit Geel, Emerentia( zus van Celine Spruyt), Victoire van Dun-Graulus, van Ael x Sak , Theresia Stroobant 1873 en een dochter van van Ael-Sak Onder; Eduard Stroobant(zoon van mevr.Stroobant-Heijlen) , Marcel van Dun en Joseph ( zoon van van Dun-Graulus.

XVIIaf. Franciscus Johannes Maria van Dun, zn. van Adrianus Franciscus Maria van Dun (XVIp) en Maria Philomena Celina Eduarda Spruyt, geb. te Turnhout op 28 feb 1904, ingenieur, ovl. te Temse op 18 mei 1980, tr. met Marie Louise Verbruggen, geb. te Temse op 8 mei 1907. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Guy, geb. te Temse op 24 aug 1932, volgt XVIIIbc. 2. Lilas, geb. te Temse, tr. met Charles Dumortier. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIbc. Guy van Dun (XVIIIbc), zn. van Franciscus Johannes Maria van Dun (XVIIaf) en Marie Louise Verbruggen, geb. te Temse op 24 aug 1932, ingenieur, tr. met Marguerite De Vel, dr. van Henri De Vel en Maria Joseé Antonia Gustavus van Dun (XVIIaj) (zie XVIIIbf). XVIIag. Gustavus Josephus Antonius Emerentia van Dun,(zie foto hiernaast) zn. van Adrianus Franciscus Maria van Dun (XVIp) en Maria Philomena Celina Eduarda Spruyt, geb. op 2 mrt 1906, ovl. te Turnhout op 5 jan 1977, tr. met Marcelle Decocq, geb. te Enghien op 11 okt 1910, ovl. te Turnhout op 28 apr 1975. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Michel, geb. te Turnhout op 17 jul 1943, volgt XVIIIbd. XVIIIbd. Michel van Dun, zn. van Gustavus Josephus Antonius Emerentia van Dun (XVIIag) en Marcelle Decocq, geb. te Turnhout op 17 jul 1943, tr. met Rita De Corte, geb. te Arendonk op 24 mrt 1946. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Katia, geb. te Turnhout op 8 jul 1968. 2. Dirk, geb. te Turnhout op 11 dec 1971. 231 Michel Rita

XVIIah. Marcel van Dun,(zie foto hiernaast) zn. van Adrianus Franciscus Maria van Dun (XVIp) en Maria Philomena Celina Eduarda Spruyt, geb. te Turnhout op 31 aug 1919, apotheker, woonde Schaarbeek, ovl. te Leuven op 15 mei 2002, tr. te Turnhout op 9 okt 1943 met Paula Meewis, geb. te Neerpelt op 16 jun 1920. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johan, geb. te Ukkel op 25 sep 1945, volgt XVIIIbe. XVIIIbe. Johan van Dun, zn. van Marcel van Dun (XVIIah) en Paula Meewis, geb. te Ukkel op 25 sep 1945, architekt, tr. te Ukkel op 30 jun 1972 met Viviane Hoverlant de Beauwelaert, geb. te Ukkel op 15 aug 1948, dr. van Arthur Elie Hoverlant de Beauwelaëre en Kristien Michiels. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Margareta (Griet), geb. te Vilvoorde op 8 jan 1974, volgt XIXad. 2. Katelijne (Kaat), geb. te Vilvoorde op 15 dec 1975, volgt XIXae. 232 XIXad. Margareta Kristien Celine Theodoor (Griet) van Dun, dr. van Johan van Dun (XVIIIbe) en Viviane Hoverlant de Beauwelaert, geb. te Vilvoorde op 8 jan 1974, tr. (gesch) met Frederick de Riemaecker.

Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Alexandra (Alexa), geb. 11 feb 2002 te Leuven. 2. Sofie, geb. 26 jun. 2003 te Leuven XIXae. Katelijne Paula Elie Lucie (Kaat) van Dun, dr. van Johan van Dun (XVIIIbe) en Viviane Hoverlant de Beauwelaert, geb. te Vilvoorde op 15 dec 1975, tr. met Andre Cnops. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Arne. XVIq. Hubertus Josephus Maria van Dun, (zie foto hiernaast) zn. van Johannes van Dun (XVq) en Maria Anna Sak, geb. te Turnhout op 20 jul 1873, weverij-eigenaar, ovl. te Turnhout op 28 jan 1941, tr. te Turnhout op 12 sep 1898 met Theresia Maria Hubertus Eduardus Stroobant, geb. te Turnhout op 20 jun 1873, ovl. te Turnhout op 11 jan 1947. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Joannes Gerardus Franciscus Maria, geb. te Turnhout op 23 jun 1899, ovl. te Merksem op 21 feb 1976, volgt XVIIai. 2. Victor Hubertus Eduardus Maria, geb. te Turnhout op 18 sep 1903, ovl. te Turnhout op 20 nov 1966, tr. met Irma Boenders. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Maria Joseé Antonia Gustavus, geb. te Turnhout op 9 feb 1907, ovl. te Turnhout op 3 nov 2004, volgt XVIIaj. 4. Marguerite, geb. te Turnhout op 11 okt 1912, ovl. te Turnhout op 2 sep 2013. XVIIai. Joannes Gerardus Franciscus Maria van Dun, zn. van Hubertus Josephus Maria van Dun (XVIq) en Theresia Maria Hubertus Eduardus Stroobant, geb. te Turnhout op 23 jun 1899, handelsreiziger, ovl. te Merksem op 21 feb 1976, tr. met Maria van Deun, geb. te Turnhout op 3 mrt 1905. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Hubert ongehuwd, geb. te Antwerpen op 23 apr 1926. 2. Maria, geb. op 22 apr 1939. XVIIaj. Maria Joseé Antonia Gustavus van Dun, dr. van Hubertus Josephus Maria van Dun (XVIq) en Theresia Maria Hubertus Eduardus Stroobant, geb. te Turnhout op 9 feb 1907, ovl. te Turnhout op 3 nov 2004, tr. met Henri De Vel, geb. te Retie op 13 aug 1903, ovl. te Turnhout op 4 jun 1975. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Marguerite, geb. te Turnhout op 13 feb 1936, volgt XVIIIbf. 2. Louis, kunstschilder, woont Oostende, tr. met B. van Aalderen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. 4. Jacqueline, tr. met ? van Mierlo. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Paul, tr. met ? Ooms. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIbf. Marguerite De Vel, dr. van Henri De Vel en Maria Joseé Antonia Gustavus van Dun (XVIIaj), geb. te Turnhout op 13 feb 1936, tr. met Guy van Dun (zie XVIIIbc). Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Sophie, geb. te Temse op 12 apr 1961, volgt XIXaa. Stephan, geb. te Temse op 18 sep 1962, volgt XIXab. 233

3. Marie Christine, geb. te Temse op 18 okt 1966, volgt XIXac. XIXaa. Sophie van Dun, dr. van Guy van Dun (XVIIIbc) en Marguerite De Vel (XVIIIbf), geb. te Temse op 12 apr 1961, tr. met Rodolf (Roy) Sax. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Nicolaas, geb. te Sint Niklaas op 19 mei 1988. 2. Christophe, geb. te Sint Niklaas op 10 sep 1990. XIXab. Stephan van Dun, zn. van Guy van Dun (XVIIIbc) en Marguerite De Vel (XVIIIbf), geb. te Temse op 18 sep 1962, ingenieur, Temse, tr. met Daniëlle Werbroeck. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Julie, geb. te Sint Niklaas op 25 nov 1993. Louis, geb. te Sint Niklaas op 19 mrt 1996. XIXac. Marie Christine van Dun, dr. van Guy van Dun (XVIIIbc) en Marguerite De Vel (XVIIIbf), geb. te Temse op 18 okt 1966, tr. met Christophe Laruelle, zn. van Jean Pierre Laruelle en Francine Marinus, geb. op 31 mei 1966, cardioloog. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Gregory, geb. te Brussel op 7 nov 1994. 2. Thibaud, geb. te Ysselstein Nederland op 14 mrt 1996. 3. Cedric, geb. te Namen op 23 jun 2000. XVIr. 234 Gustavus Henricus Maria van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVq) en Maria Anna Sak, geb. te Turnhout op 24 sep 1877, likeur en wijnhandel, ovl. te Turnhout op 7 mrt 1944, tr. te Turnhout met Anna Catharina Victoria (Victoire) Graulus, dr. van Cornelis Josephus Graulus en Anna Paulina Willekens, geb. te Retie op 5 dec 1872, ovl. te Turnhout op 14 mrt 1958. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Joseph, geb. te Turnhout op 24 dec 1916, priester/prof. in aardrijkskunde. Ovl. te Turnhout op 7 jan 2013.

235 Menu met zeer bijzondere wijnen ter gelegenheid van de plechtige communie van Joseph. Joseph met zijn vader en moeder op de foto hiernaast

236 Het menu bij de eerste communie van Joseph

Omschrijving levensloop, Priester gewijd te Mechelen op 25 juli 1942 Leraar aan de Technische Scholen en Coloma-instituut te Mechelen 1960-1982 Weekend pastor te Oud-Turnhout St. Bavo Oud scoutaalmoezenier XIac. Cornelis Henrick van Dun, zn. van Hendrick Hendrickx van Dun (Xr) en Mayeken Dingman Stouts, ged. te Chaam in aug 1682 (getuige: Cornelis Henrick van Dun), ovl. te Alphen op 3 mei 1754, huwt te Chaam op 8 feb 1722 met Johanna Hendrik Brouwers, dr. van Hendrik Jan Hendrik Brouwers, ovl. na 1754. Hij maakt een testament op de langstlevende op 20-4-1754.Cornelis is dan ziek en woont te Alphen. Hij pacht maart 1734 de eerste Nieuwlandse Hoeve te Alphen Zie de Brabantsche Leeuw 1977 f 133. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Maria, ged. te Chaam op 14 dec 1722, volgt XIIz. 2. Henricus, ged. te Chaam op 21 apr 1724. 3. Adriana, ged. te Chaam op 24 nov 1725, ovl. te Chaam op 3 feb 1792, volgt XIIaa. 4. Anna, ged. te Chaam op 13 mei 1727. 5. Cornelia, ged. te Chaam op 17 okt 1729. 6. Henricus, ged. te Chaam op 26 nov 1730, volgt XIIab. 7. Johannes, ged. te Chaam op 17 okt 1732, ovl. te Alphen op 4 jun 1734. 8. Elisabeth, ged. te Alphen op 4 jan 1737, ovl. te Alphen op 2 sep 1802, volgt XIIac. Erfdeling te Chaam in 1729, RAT Chaam R 176 f 181, 20-10-1729;Cornelis Henrick van Dun als vader van zijn kinderen verweckt aan Jenno Hendrik Brouwers maakt deling met Johannes,Adriaen en Willem zoons van wijlen Jan Henrick Brouwers en Adriaentje Cornelis Schellekens. Cornelis krijgt keuken en koeijstal scheijdend op het midden van de schouw, de halve kelder en halve bovecamer met de moos en de erve tussen de schuer en de koeijstal. Deze goederen moet hij delen met Adriaen Jan Brouwers. Het huis is gelegen aen de kerck. Bovendien krijgt ieder veel land. 237

XIIz. Maria van Dun, dr. van Cornelis Henrick van Dun (XIac) en Johanna Hendrik Brouwers, ged. te Chaam op 14 dec 1722, tr. te Alphen op 3 sep 1756 met Martinus van den Broek. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Joannes, ged. te Alphen op 24 apr 1757, ovl. te Alphen op 27 apr 1757. Joanna, ged. te Alphen op 24 apr 1757, ovl. te Alphen op 27 apr 1757. XIIaa. Adriana van Dun, dr. van Cornelis Henrick van Dun (XIac) en Johanna Hendrik Brouwers, ged. te Chaam op 24 nov 1725, ovl. te Chaam op 3 feb 1792, tr. te Alphen op 7 mei 1752 met Hendrik Jois Severijns, ged. te Chaam op 22 nov 1719, ovl. te Chaam op 16 aug 1792. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Joanna Maria, ged. te Chaam op 21 okt 1756, ovl. te Alphen op 21 nov 1819. Leent 400 gld. te Chaam in 1786, RAT 2106 Chaam R 181 f 174v, 5-11-1786; Hendrik Severeijns x Adriana van Dun debet diaconie der Armen van Baarle-Nassau 400 gld. Hij verbindt hiervoor zijn 1/2 huis groot 55 roeden, oost, west en noord Marijnis Mannie 238 XIIab. Henricus van Dun, zn. van Cornelis Henrick van Dun (XIac) en Johanna Hendrik Brouwers, geb. te Chaam op 26 nov 1730, huwt te Alphen op 1 mei 1763 met Johanna Leemans, dr. van Joannes Leemans en Dymphna Martens, ged. te Alphen op 26 okt 1735. Hij is vanaf 1762 pachter van de eerste Nieuwlandse Hoeve te Alphen. Zie Brabantse Leeuw 1977 folio 133. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Cornelis, ged. te Alphen op 6 jul 1764, ovl. te Gilze op 15 apr 1831, volgt XIIIq. 2. Johannes, ged. te Alphen op 23 apr 1766, ovl. te Alphen op 4 mei 1774. 3. Adrianus, ged. te Alphen op 23 sep 1767, ovl. te Alphen op 18 dec 1769. 4. Dymphna, ged. te Alphen op 8 mei 1769, ovl. te Alphen op 15 okt 1770. 5. Henricus, ged. te Alphen op 9 mrt 1771, ovl. te Gilze op 10 feb 1841 ongehuwd. 6. Petrus (Pieter), ged. te Alphen op 3 dec 1772, ovl. te Alphen op 29 apr 1824, volgt XIIIr. 7. Dingemannus, ged. te Alphen op 23 apr 1775. 8. Dymphna Maria, ged. te Alphen op 22 jan 1777, volgt XIIIs. 9. Johanna Elisabetha, ged. te Alphen op 24 apr 1778, ovl. te Teteringen op 10 nov 1856, volgt XIIIt. Kinderen zijn erfgenaam van Cornelius Leemans, Notaris Mirandolle, 7-3-1815; Cornelius van Dun, bouwman te Gilze, Hendrik van Dun, arbeider te Gilze, Pieter van Dun, arbeider te Alphen, Jan Graumans x Dymphna Maria van Dun, arbeider te Breda en Martinus van Riel x Johanna van Dun. Alle als erfgenamen van Cornelis Leemans erven een obligatie van 400 gld. ten laste van Hubertus Schellekens, XIIIq. Cornelis van Dun, zn. van Henricus van Dun (XIIab) en Johanna Leemans, ged. te Alphen op 6 jul 1764, Gilze Bolberg E 99, ovl. te Gilze op 15 apr 1831, huwt te Gilze op 19 feb 1792 ned.herv met Adriana Joannes Gerardus Paulus Kanters, dr. van Jan Geert Paulussen en Maria Meeuwissen, ged. te Gilze op 26 dec 1756. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Maria, ged. te Gilze op 1 dec 1792.

2. 3. 4. Petrus, ged. te Gilze op 2 jul 1800, ovl. te Gilze op 21 feb 1801. Johanna, ovl. te Gilze op 13 jan 1794. ?, ovl. te Gilze op 22 okt 1795. 5. ?, ovl. te Gilze op 21 okt 1797. Benoemd tot enig erfgenaam te Gilze in 1810, Notaris Houynck van Papendrecht, 28-10-1810; Adriana Jan Poulus benoemd in haar testament haar man Cornelis van Dun tot enig erfgenaam van haar goederen. Omgekeerd doet hij hetzelfde voor zijn vrouw als hij eerder mocht overlijden. XIIIr. Petrus (Pieter) van Dun, zn. van Henricus van Dun (XIIab) en Johanna Leemans, ged. te Alphen op 3 dec 1772, arbeider, ovl. te Alphen op 29 apr 1824, tr. te Gilze op 23 nov 1806 met Antonetta Gijsbert Leemans, geb. te Riel. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Joanna, ged. te Gilze op 15 nov 1808, ovl. te Gilze op 17 dec 1858, tr. met Cornelis van Tilburg, zn. van Norbertus van Tilburg en Maria Jansen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Gijsbertus, geb. te Gilze op 4 apr 1810, koopman, Gilze Bolberg E 99, ovl. te Gilze op 31 jan 1861, tr. te Gilze op 22 apr 1836 met Petronella van de Broek, dr. van Petrus van de Broek en Adriana van Eijck, geb. te Alphen op 25 okt 1802. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Hendrina, geb. te Alphen op 7 feb 1813, ovl. te Alphen op 12 okt 1876, tr. met Walterus Vermeulen, ged. te Alphen op 25 apr 1807, metselaar, ovl. te Alphen op 19 okt 1886. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Cornelius, geb. te Alphen op 7 nov 1815, ovl. te Alphen op 11 mei 1823. 5. Dingeman, geb. te Alphen op 3 okt 1817, ovl. te Alphen op 18 okt 1817. XIIIs. Dymphna Maria van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIIab) en Johanna Leemans, ged. te Alphen op 22 jan 1777, huwt op 31 jul 1803 met Jan Graumans, geb. te Ginneken. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Antonius, geb. op 27 jun 1805. 2. Joanna, geb. te Breda op 3 feb 1807. 3. Henricus, geb. te Breda op 29 mrt 1809, tr. te Dongen op 3 feb 1853 met Anna Maria Groenendaal, dr. van Jan Cornelis Groenendaal en Maria Peter Laureijsen, geb. te Dongen op 22 okt 1813. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. XIIIt. Johannes Grauwmans, geb. te Schoonhoven op 25 jul 1817. Johanna Elisabetha van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIIab) en Johanna Leemans, geb. te Alphen op 24 apr 1778, ovl. te Teteringen op 10 nov 1856, tr. te Ginneken op 26 apr 1807 met Martinus Jan van Riel, zn. van Joannis Joannis van Riel en Joanna Martina Mertens, geb. te Ginneken op 2 feb 1775, bouwman te Meerle in 1815. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Joanna, geb. te Ginneken op 20 feb 1808. XIIac. Elisabeth van Dun, dr. van Cornelis Henrick van Dun (XIac) en Johanna Hendrik Brouwers, ged. te Alphen op 4 jan 1737, ovl. te Alphen op 2 sep 1802, huwt te Alphen op 10 jul 1763 met Cornelis van Loon, zn. van Antonius van Loon en Johanna Wilhelmus Bluekens, ged. te Alphen op 26 mrt 1740, ovl. te Alphen op 20 okt 1806. 239

Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Anna Catharina, ged. te Alphen op 19 jan 1764. 2. Cornelis Antonius, ged. te Alphen op 16 jun 1765. 3. Antonius, ged. te Alphen op 11 apr 1767, ovl. te Alphen op 30 jul 1830, tr. te Alphen op 17 jan 1808 met Johanna van Rijsewijk, ged. te Alphen op 11 apr 1770, ovl. te Alphen op 3 jan 1848. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adrianus, ged. te Alphen op 5 dec 1770, ovl. te Alphen op 13 mrt 1825, tr. met Maria Rentjens, dr. van Laurentius Rentjens en Anna Cornelia Verheijen, geb. te Ulicoten op 2 jun 1776, ovl. te Alphen op 8 apr 1841. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Verkoopt land te Chaam in 1780, RAT Chaam R 181 f 47, 4-8-1780; Elisabeth van Dun x Cornelis van Loon verkoopt Petrus Beckers 100 roeden land op de bergh. RAT Chaam R 181 f 47, 15-7-1780; Elisabeth verkoopt ook aan Petrus Beckers, ontfanger der Heerlijkheden, land op den berg genaamd Den Dierencoop, groot 200 roeden. Prijs 208 gld. 19 st. Gelegen zuid 's-heerestraete, west erfgenamen Adriaan Jan van Dun XIad. 240 Xs. Paschasia Hendrick van Dun, dr. van Hendrick Hendrickx van Dun (Xr) en Mayeken Dingman Stouts, ged. te Chaam op 17 apr 1688, ovl. te Baarle-Hertog op 4 dec 1731, tr. te Baarle-Nassau op 25 jan 1711 met Cornelius Gasparis Christiaenen, geb. te Baarle. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan, ged. te Baarle-Nassau op 20 okt 1724. Petrus Henrick van Dun, zn. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, ged. te Chaam op 2 jul 1643, huwt te Chaam op 8 mei 1672 met Joanna Cornelis Francken, dr. van Cornelis Franck Lambrecht Anthonis en Maeyke Jan van Heijl, ged. te Chaam op 7 sep 1649. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Henricus Petrus, ged. te Chaam op 13 jun 1673, ovl. te Chaam op 8 apr 1747, volgt XIae. XIae. Henricus Petrus van Dun, zn. van Petrus Henrick van Dun (Xs) en Joanna Cornelis Francken, ged. te Chaam op 13 jun 1673 (getuigen: Adrianus Lauryssen en Adriana Cornelis Francken), ovl. te Chaam op 8 apr 1747, tr. (1) met Maria Mathijs Gijsels, dr. van Mathijs Adriaen Gijsels en Anthonia Peeter Jan Willemsen, ged. te Chaam op 29 okt 1673, ovl. voor 1725. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Petrus, ged. te Chaam op 5 okt 1701, ovl. te Gilze op 30 nov 1789, volgt XIIad. 2. Mattheus getuige op 24-7-1766, geb. te Chaam op 19 mei 1703, ovl. na 1766. in gemaallijst van gilze is hij vermeld op aert en valkenberg bij zijn broer jan voor het jaar 1749-1750. 3. Cornelia Henrici, geb. te Chaam op 8 feb 1705, ovl. te Chaam op 6 feb 1772, volgt XIIae. 4. 5. Johannes, geb. te Chaam op 25 jun 1706, ovl. te Chaam op 23 dec 1750, volgt XIIaf. Engelina, geb. te Chaam op 30 sep 1707, kerk.huw. te Ginneken op 13 feb 1752 met Wilhelmus Peter Roeland Schellekens, zn. van Petrus

Roeland Cornelis Schellekens en Adriana Willem Peermans, ged. te Ginneken op 19 jul 1718. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Gerardus, geb. te Chaam op 19 dec 1708, Prinsenland, kerk.huw. te Dinteloord op 16 mei 1745 met Cornelia Pieters van Bael, geb. te Hoeven, ovl. te Oud en Nieuw Gastel op 8 dec 1775. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Anthonius, geb. te Chaam op 14 mei 1712, ovl. te Chaam op 29 jan 1801, volgt XIIag. Borgstelling te Chaam in 1712, SAB Chaam R 777 f 65v, 4-10-1712; Hendrick Peeter van Dun verklaart dat om Daniël Peeters schadeloos te stellen van borgtochte te verbinden een parcheel driessen groot 50 a 60 roeden op Snijders-Chaam. Zuid Cornelis Hendrick van Dun kinderen, west Adriaen Hendrick van Dun, noord ander erve van Hendrick Peter van Dun, oost 's-heerestraete. Verkoopt land te Chaam in 1712, SAB Chaam R 777 f 60, 14-4-1712; Hendrick Peter van Dun verkoopt Jan Jan Schellekens x Adriaentje Hendrick Wagemans saylant op Snijders-Chaem groot 85 roeden. Leent 200 gulden te Chaam in 1713, SAB Chaam R 777 f 161, 27-4-1713; Henrick Peter van Dun, wonend SnijdersChaam debet de armen van Chaem 200 gld. van goeden geleende gelden en verbindt daarvoor een perceel driessen tot Snijders-Chaam en nog een perceel saylant. Erfdeling kinderen uit eerste huwelijk te Chaam in 1749, RAT 2106 R 177 f 150; Peter, Mathijs, Cornelia x Marten van den Broeck, Engelina, Gerit en Anthony alle kinderen wijlen Maria Mathijs Gijsels delen erfgoederen van moeders kant. In de akte staat dat zij allen niet kunnen schrijven. Erfdeling onder kleinkinderen Mathijs Adriaen Gijsels te Chaam in 1749, RAT Chaam R 177 f 150, 8-12-1749; Peter van Dun, Mathijs van Dun, Cornelia Hendricx van Dun x Marten van den Broeck, Jan van Dun, Engelina van Dun, Gerit van Dun en Antony van Dun alle kinderen wijlen Maria Mathijs Gijsels verweckt bij Hendrick van Dun. Zij krijgen een stuk heijde op Snijders uit de erfenis van wijlen hun ooms Adriaen en Peeter Mathijs Gijsels I.M. Op 3-4-1752 compareerde opnieuw de kinderen van wijlen Henrick van Dun; Engelina is nu x met Willem Schellekens. Niet meer genoemd zijn Jan en Gerit. Ook Maria Hendrick Buys x Adam Paulus Vermeulen en Jenno Jan Lips beijde kinderen van wijlen Geertruydt Mathijs Gijsels verweckt bij Hendrick Buys en Jan Lips delen ook uit bovengenoemde erfenis een parseel land. Henricus Petrus van Dun, huwt (2) te Chaam op 25 nov 1725 met Geertry van de Laeck, geb. te Gilze, ovl. te Ginneken op 19 jan 1762. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis, ged. op 7 sep 1723. 2. Henricus, ged. te Chaam op 27 feb 1726. 3. Maria, ged. te Chaam op 26 sep 1728, ovl. te Breda op 24 feb 1799, volgt XIIah. 4. Elisabeth, ged. te Chaam op 30 jun 1731 (getuige: Angelina van Dun). 241

XIIad. Petrus van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XIae) en Maria Mathijs Gijsels, ged. te Chaam op 5 okt 1701 , woont van 1752 tot 1786 Kerkhof te Gilze, ovl. te Gilze op 30 nov 1789, huwt te Chaam op 3 mei 1744 met Anna Hendrik Schoenmakers, dr. van Henricus Christiaen Schoenmakers en Joanna Boymaers, ged. te Chaam op 24 feb 1709, ovl. te Gilze op 10 mei 1781. Hij maakt een testament op de langstlevende op 18-2-1752 (Not. Chaam) Hij kan niet schrijven. Zij is weduwe van Wouter Schoofs. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria, geb. te Chaam op 24 mrt 1745, ovl. te Chaam op 3 jan 1821, volgt XIIIu. 2. Henricus, geb. te Chaam op 27 sep 1747, ovl. na 1803. in 1786 is hij knecht bij de kinderen van pieter van pelt in de kerkstraat te gilze volgens de gemaallijst. In1803 is hij volgens deze lijst knecht op bolberg bij Nicolaas van Eyk. 3. Adrianus, geb. te Chaam op 22 jun 1749. 4. Joanna, geb. te Gilze op 25 jun 1752, ovl. te Oosterhout op 3 jan 1830, volgt XIIIv. Koopt half huis te Chaam in 1751, RAT Chaam R 179 f 23v, 6-9-1751; Peeter Hendrick van Dun koopt half huys. De wederhelft is van de weeskinderen Wouter Schooff. Het geheel is 364 roeden, Koopt parceel beemden en heij te Chaam in 1751, RAT Chaam R 179, 21-12-1751; Peter van Dun koopt parceel beemden en heijde groot 700 roeden gelegen onder de Doir. 242 Heeft vordering van 3000 gld. te Gilze in 1752, SAB R 599 f 230v, 21-3-1752; Peeter Hendrik van Dun, lantman, wonend Ghilse heeft vordering van 3000 gld. Koopt land, bos en heijde te Chaam in 1752, RAT Chaam R 179, f 60, 9-12-1752; Peter van Dun koopt land, bos en heijde groot 4 bdr. op Dassemis, oost en noord 's-heerevroente. Proces tegen Peter te Breda in 1784, Notaris Kamerling, 12-10-1784; Jan Schoofs, wonend Chaam machtigt Alexander van Kessel procureur voor Heere Raden en Leenhove van Brabant in 'sGravenhage om zijn belangen te behartigen in het proces tegen Peter Hendrik van Dun Anna Hendrik Schoenmakers, dr. van Henricus Christiaen Schoenmakers en Joanna Boymaers, tr. (1) met Wouter Jan Schoofs, ovl. te Chaam op 28 mrt 1743. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Henricus, ged. te Chaam op 13 aug 1738. 2. Adam, ged. te Chaam op 18 apr 1740, tr. met Maria Francisca Pistorius. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 3. Adriaen, ged. te Chaam op 30 okt 1741. 4. Joannes, ged. te Chaam op 14 jun 1737, dagloner, ovl. te Zevenbergen op 10 jan 1811, tr. met Cornelia Voermans. Uit dit huwelijk 6 kinderen. XIIIu. Maria van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIIad) en Anna Hendrik Schoenmakers, ged. te Chaam op 24 mrt 1745, ovl. te Chaam op 3 jan 1821, huwt te Gilze op 19 jul 1767 met Hendrik Vlasblom, geb. te Hoogstraten, ovl. te Gilze in jul 1812.

Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Petrus, ged. te Gilze op 22 sep 1769, mr. broodbakker, ovl. te Rotterdam op 2 aug 1828, tr. met Lena Maria Graat. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Wilhelmus, ged. te Gilze in 1777, ovl. te Breda op 23 mei 1848, volgt XIVo. 3. Lucia, ongehuwd, ovl. te Gilze op 23 sep 1818. Jan, bakker te Breda in 1812. Francis, metselaar te Ginneken in 1812. 4. Adriaan, ongehuwd, ovl. te Gilze op 8 jan 1859. 5. 6. Antony, landbouwer. 7. 8. Nicolaus. 9. Maria Figuerina Legitina. Verkoopt huis te Gilze in 1812, Notaris Wiercx, 17-10-1812; Maria van Dun, weduwe Hendrik Vlasblom en haar kinderen verkopen huis met schuurtje omtrent het kerkhof te Gilze nr. C 58 met een perceel zaailand. Item een perceel zaai en weiland genaamd De Lange Vooren. Item een perceel zaailand en weide aan de Spoel. Item een perceel zaailand aan de weg van de Horst. Item een perceel schaerbos op het Weijlen Eijnde De eerste 4 goederen zijn hun aangekomen bij koop van Adriaentje Cornelis van de Ven, huisvrouw van Hermanus Thielen op 18-7-1774. De opbrengst is 2890 francs. De 4e koop is niet verkocht. Hendrik Vladsblom tr. 1) met Geertruy Pieterselie Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 243 XIVo. Wilhelmus Vlasblom, zn. van Hendrik Vlasblom en Maria van Dun (XIIIu), geb. te Gilze in 1777, herbergier te Teteringen, ovl. te Breda op 23 mei 1848, tr. met Jacoba Bastiaensen. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Elisabeth, ged. te Teteringen op 25 nov 1805, tr. te Teteringen op 8 feb 1838 met Laurentius Cornelis van Genk, zn. van Gerardus van Genk en Cornelia Vermeulen, geb. te Princenhage op 23 jul 1811. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Johannes Cornelis, ovl. te Standdaarbuiten op 16 sep 1903. 3. Martinus, geb. te Teteringen in 1816, tr. te Breda op 23 sep 1850 met Helena Maria Antonia Aertgeerts, dr. van Petrus Johannes Aertgeerts en Antonia Adriana Crane. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIv. Joanna van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIIad) en Anna Hendrik Schoenmakers, ged. te Gilze op 25 jun 1752, ovl. te Oosterhout op 3 jan 1830, huwt te Gilze op 25 apr 1779 met Wouter van den Bleek, Deze was knecht bij vader Peeter. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Waltherus Walther, ged. te Gilze op 27 apr 1786. 2. Nicola Walther, ged. te Gilze op 10 aug 1787. 3. Petrus Walther, ged. te Gilze op 22 nov 1788. 4. Adriana Walther, ged. te Gilze op 18 feb 1790. 5. Gerardus Walther, ged. te Gilze op 9 apr 1791. 6. Joannes Walther, ged. te Gilze op 26 jul 1793. XIIae. Cornelia Henrici van Dun, dr. van Henricus Petrus van Dun (XIae) en Maria Mathijs Gijsels, ged. te Chaam op 8 feb 1705, ovl. te Chaam op 6 feb 1772,

huwt te Chaam op 6 mei 1742 met Martinus Nicolaes van de Broeck, ged. te Chaam op 7 sep 1715, ovl. te Chaam op 26 dec 1784. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Nicolaus Martinus, ged. te Chaam op 4 nov 1742. 2. Maria Martinus, ged. te Chaam op 3 dec 1743 (getuige: Angela Henrici van Dun). 3. XIIaf. Joannes Martinus, ged. te Chaam op 27 jan 1747. Johannes van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XIae) en Maria Mathijs Gijsels, ged. te Chaam op 25 jun 1706, woont Snijders-Chaam, ovl. te Chaam op 23 dec 1750, huwt (1) te Ginneken op 7 nov 1734 met Cornelia Beenhackers, dr. van Joannes Corneli Beenhackers en Catharina Jan Schoenmakers, ged. te Teteringen op 30 jun 1694, ovl. in 1735. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Cornelia Beenhackers, dr. van Joannes Corneli Beenhackers en Catharina Jan Schoenmakers, tr. (1) te Breda op 3 okt 1717 met Adriaan Peter van der Schoot, zn. van Peter Adriaen van der Schoot en Eva Jan van Berckel, ged. te Bavel op 9 apr 1694, ovl. voor 1734. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Petrus Adriaan Peter, ged. te Bavel op 1 sep 1718 (getuige: Antonia Peter van der Schoot). 2. 3. 244 Joannes Adriaen Peter, ged. te Bavel op 9 mei 1720. Elisabeth Adriaen Peter, ged. te Bavel op 4 jul 1721, ovl. te Teteringen op 9 okt 1755, tr. te Ginneken op 29 mei 1746 met Cornelius van Wesel, zn. van Joannes Huybreght van Wesel en Catharina Cornelis Jacob de Jongh, ged. te Ginneken op 28 jul 1721, Uit dit huwelijk 7 kinderen. Allerhande acten Ginneken 1760. Van Elisabeth zijn nog 2 minderj. kinderen in leven. 4. Petronilla Adriaaen Peter, ged. te Bavel op 19 jan 1723, tr. te Ginneken op 24 jan 1745 met Antony Cornelis Antonissen, geb. te Chaam. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 5. Maria Adriaen Peter, ged. te Bavel op 8 apr 1724. 6. Maria Adriaen Peter, ged. te Bavel op 22 jun 1731, tr. te Breda op 12 okt 1749 met Martinus Bastiaansen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Adrianus Adriaen Peter, ged. te Bavel op 23 jun 1733, tr. te Breda op 11 jan 1761 met Anna Catharina van Hooijdonk, ovl. te Breda op 21 jan 1796. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 8. Cornelis Adriaen, ongehuwd ,wordt in allerhande acten van Ginneken genoemd in 1760, ovl. te Breda op 16 feb 1801. Johannes van Dun, tr. (2) te Chaam op 15 mei 1740 met Gertruda Arnoldus van Ghestel, dr. van Aert Leendert van Ghestel en Anthonetta Henricus Gerardus Godtschalcx, ged. te Snijders-Chaam op 18 aug 1712, ovl. te Chaam op 31 jan 1761. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Arnold, ged. te Chaam op 31 okt 1740, ovl. te Chaam op 15 nov 1740. 2. 3. Maria, ged. te Chaam op 27 nov 1742, ovl. te Chaam op 3 apr 1758. 4. 5. Adriana Maria, ged. te Chaam op 18 apr 1746, ovl. te Chaam op 13 apr 1752. 6. Henricus, ged. te Chaam op 20 dec 1748. 7. Antonia, ged. te Chaam op 8 sep 1750, ovl. te Breda op 25 dec 1811, volgt XIIIw. Petrus, ged. te Chaam op 31 okt 1741, ovl. te Chaam op 4 nov 1754. Petronella, ged. te Chaam op 26 jan 1745.

Gertruda Arnoldus van Ghestel, dr. van Aert Leendert van Ghestel en Anthonetta Henricus Gerardus Godtschalcx, had voor dit huwelijk al een dochter. 1. Petronilla van Ghestel, geb. te Chaam op 3 okt 1737. XIIIw. Antonia van Dun in 1767 meid bij oom Aert van Gestel, dr. van Johannes van Dun (XIIaf) en Gertruda Arnoldus van Ghestel, ged. te Chaam op 8 sep 1750, ovl. te Breda op 25 dec 1811, tr. (1) met Adrianus de Jongh (zie XIVh). Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Cornelius, ged. te Ginneken op 28 jul 1771. 2. Joannes, ged. te Chaam op 13 aug 1773, ovl. te Kalmthout op 1 dec 1856, tr. met Anna Maria Maes. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Antonia, ged. te Chaam op 20 nov 1775. 4. Gerardus, ged. te Chaam op 3 mrt 1778. 5. Adrianus, ged. te Chaam op 19 mrt 1780. 6. Maria, ged. te Meerle op 16 mrt 1782. 7. Adriana de Jong, ged. te Meerle op 3 mei 1784, ovl. te Ginneken op 23 feb 1870, tr. in 1811 met Johannes de Koning. Geeft toestemming huwelijk dochter te Breda in 1811, Notaris Oomen, 5-1-1811; Antoinette van Dun weduwe van Adrianus de Jongh en nu gehuwd met Gerardus Foeseneck geeft toestemming voor het huwelijk van haar dochter Adriana de Jong met Jan Koning. Zij woont op Strijbeek, maar logeert nu in Breda. Antonia van Dun huwt (2) te Meerle op 6 okt 1784 met Adrianus van der Schoot, landbouwer, ovl. te Meerle op 15 dec 1790. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Wilhelmina, ged. te Meerle op 28 mrt 1788, ovl. te Meerle op 14 nov 1790. 2. Adrianus, ged. te Meerle op 2 jun 1791, geboren na overlijden van zijn vader. Belastende verklaring over stiefvader te Ginneken in 1804, SA Breda Allerhande akten; 24-7-1804. Adriaen van der Schoot, oud 13 jaar, wonend bij zijn stiefvader Gerardus Foesenek op Strijbeek legt een belastende verklaring over zijn stiefvader af. Deze is betrokken bij diverse diefstallen Een ervan is bij Pieter Hendrik van Gestel op Geersbroek en een ander bij Cornelis Lambrecht van Hooijdonk op Rakens. Antonia van Dun huwt (3) te Meerle op 13 sep 1791 met Gerardus Foesenek, zn. van Joannes Philippi Foesenek en Joanna Gerardi Sommen, ged. te Meerle op 10 okt 1766. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIag. Anthonius van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XIae) en Maria Mathijs Gijsels, ged. te Chaam op 14 mei 1712, woonde bij huwelijk te Ginneken, daarna op Aart en Valkenburg, ovl. te Chaam op 29 jan 1801, otr. (1) te Ginneken op 15 apr 1747 met Arjaantje Antoni Cornelis Theunen, ovl. voor 1748. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Anthonius van Dun, otr. (2) te Gilze op 25 jan 1749 , huwt te Gilze op 7 feb 1749 met Maria Arnoldi van Ghestel, dr. van Aert Leendert van Ghestel en Anthonetta Henricus Gerardus Godtschalcx, ged. te Chaam op 5 nov 1709, Had beruchte misdadiger in dienst te Bavel in 1763, GA Nieuw-Ginneken inv.nr. 184 gemaallijsten 1763; Bol en Eijkberg, Antonij van 245

Dun en Adriaen van Campen de knegt. Ovl. te Chaam op 13 feb 1784. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Henricus, geb. te Bavel op 1 dec 1751, ovl. te Alphen op 4 jan 1832, volgt XIIIx. Adriaan van Campen is diverse malen veroordeeld o.a. voor het leggen van brandbrieven. Hij was de schrik van de Baronie. Op 17 april 1787 werd hij terechtgesteld op de Grote Markt in Breda. Eerst werd zijn hand afgehakt, vervolgens werd hij gevierendeeld en ook nog onthoofd. XIIIx. Henricus van Dun, zn. van Anthonius van Dun (XIIag) en Maria Arnoldi van Ghestel, ged. te Bavel op 1 dec 1751, (getuige: Mechtilda), ovl. te Alphen op 4 jan 1832, tr. te Chaam, op 13 mei 1781 met Elisabeth Peter Grootenboers, ged. te Gilze op 19 mrt 1756, ovl. te Alphen op 20 jan 1840. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Antonia, ged. op 19 mei 1782, ovl. op 9 apr 1847 huwt te Chaam op 5 mei 1805 met Cornelis Michielsen, geb. te Meerle. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Cornelia, ged. te Chaam op 23 nov 1783, ovl. te Alphen op 7 mrt 1851 tr. te Alphen op 23 jul 1819 met Joannes de Jong, zn. van Pieter de Jong en Joanna van Beek, geb. in 1794. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Adriana, ged. te Chaam op 7 nov 1785, ovl. te Chaam op 3 feb 1801. 4. Maria, ged. te Chaam op 22 sep 1788, ovl. te Baarle-Hertog op 13 apr 1861, volgt XIVp. 246 5. Wilhelmina, ged. te Chaam op 7 aug 1791, ovl. te Chaam op 20 aug 1848, volgt XIVq. 6. Antonius, ged. te Chaam op 17 okt 1794, ovl. te Alphen op 28 jan 1847, volgt XIVr. 7. Maria Magdalena, ged. te Chaam op 28 jun 1801, tr. te Alphen op 6 sep 1833 met Jan Aarts, zn. van Michiel Aarts en Ida Verschueren, ged. te Ginneken op 9 nov 1797. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt schaarhout in 1816, Notaris Wiercx, 27-11-1816; Hendrik Antonie van Dun koopt voor 40 gld. schaarhout van Helena Bles. Het perceel is gelegen aan het bos aan De Grooten Akker te Chaam. XIVp. Maria van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIIIx) en Elisabeth Peter Grootenboers, ged. te Chaam op 22 sep 1788, ovl. te Baarle-Hertog op 13 apr 1861, kerk.huw. te Chaam op 12 feb 1809 met Dingeman Hendriks, zn. van Henricus Hendriks en Maria van Loon, ged. te Alphen op 22 jan 1776, landbouwer, pachter op de Prinsenhoef te Alphen in 1829 Zie bewonersgeschiedenis Terover van Ir. Eddy de Swart, ovl. te Baarle-Nassau op 28 nov 1852. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Henricus, geb. te Alphen op 14 jan 1824, landbouwer, ovl. te Baarle-Nassau op 12 aug 1879, tr. te Baarle-Nassau op 12 mei 1848 met Clasina Kuypers, dr. van Jan Baptist Kuypers (landbouwer) en Adriana van den Broek, geb. te Baarle-Hertog op 2 mei 1817, ovl. te Baarle-Nassau op 18 dec 1875. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVq. Wilhelmina van Dun (XIVq), dr. van Henricus van Dun (XIIIx) en Elisabeth Peter Grootenboers, ged. te Chaam op 7 aug 1791, ovl. te Chaam op 20 aug 1848, tr. te

Chaam op 11 mei 1817 met Hendricus Schram, zn. van Laureijs Schram en Maria van Beckhoven (XIIIap) (zie XIVak). XIVr. Antonius van Dun, zn. van Henricus van Dun (XIIIx) en Elisabeth Peter Grootenboers, ged. te Chaam op 17 okt 1794, landbouwer, ovl. te Alphen op 28 jan 1847, tr. te Alphen op 15 feb 1833 met Adriana Pelckmans, dr. van Willem Pelkmans en Antonia van Gorp, ged. te Alphen op 2 jun 1802. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Henricus, geb. te Alphen op 5 feb 1834, landbouwer, ovl. te Goirle op 17 okt 1916. 2. Antonia, geb. te Chaam op 26 sep 1836, ovl. te Alphen op 14 okt 1911, volgt XVt. 3. Cornelia Elisabeth, geb. te Alphen op 26 mei 1839, ovl. te Goirle op 14 aug 1914, volgt XVu. 4. Maria, geb. te Alphen op 25 aug 1841, ovl. te Goirle op 21 mei 1916, tr. met Antonius de Keijzer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Adriana, geb. te Alphen op 28 sep 1842, ovl. te Alphen op 31 jan 1883, tr. met Joannis Frans Segers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Willem, geb. te Alphen op 18 mrt 1846, ovl. te Alphen op 7 aug 1861. XVt. Antonia van Dun, dr. van Antonius van Dun (XIVr) (landbouwer) en Adriana Pelckmans, geb. te Chaam op 26 sep 1836, ovl. te Alphen op 14 okt 1911, tr. te Alphen en Riel op 19 jun 1869 met Adriaan de Jong, zn. van Antonie de Jong en Digna Moonen, geb. te alphen in 1810. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Adriana Antonia, geb. te Alphen op 14 apr 1870. 2. Dimphna, geb. te Alphen op 28 dec 1873. 3. Johanna Maria, geb. te Alphen op 25 mrt 1876. 4. Antonius, geb. te alphen op 25 mrt 1876, tr. te Baarle-Nassau op 7 jul 1906 met Louisa Maria van Dun, dr. van Carolus (Charles) van Dun (dienstknecht) en Johanna van Gestel, geb. te Baarle-Hertog op 11 apr 1876, ovl. te Alphen op 3 dec 1926. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Adrianus, geb. te Alphen op 30 jul 1879. XVu. Cornelia Elisabeth van Dun, dr. van Antonius van Dun (XIVr) (landbouwer) en Adriana Pelckmans, geb. te Alphen op 26 mei 1839, ovl. te Goirle op 14 aug 1914, tr. te Alphen en Riel op 25 jul 1863 met Cornelis Houtepen, zn. van Johannes Houtepen en Anna Maria van Gestel, geb. te Gilze op 21 dec 1832, ovl. te Goirle op 14 dec 1903. Cornelia Elisabeth van Dun Uit dit huwelijk 15 kinderen: 1. Adriana Maria, geb. te Gilze op 27 apr 1864, ovl. te Gilze op 11 mei 1864. 2. Antonius, geb. te Gilze op 27 apr 1864, ovl. te Gilze op 18 mei 1864. 3. Wilhelmus, geb. te Oosterhout op 20 mei 1868, ovl. te Oosterhout op 9 jun 1868. 4. Adriana Maria, geb. te Oosterhout op 16 aug 1869, ovl. te Tilburg op 12 aug 1938, tr. met Johannes van Heeswijk, zn. van Simon Peter van 247

Heeswijk en Dingena Verhagen, geb. te Goirle op 1 okt 1861, ovl. te Goirle op 1 apr 1917. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Antonetta, geb. te Alphen en Riel op 10 jan 1871, ovl. te Alphen en Riel op 29 jan 1871. 6. Willem, geb. te Alpen en Riel op 6 mrt 1872, ovl. te Alphen en Riel op 5 mei 1872. 7. Adriana, geb. te Alphen en Riel op 25 jul 1873, ovl. te Tilburg op 14 jun 1958, tr. met Cornelis Joseph Tooten, zn. van Cornelis Hubertus Tooten en Maria Cornelia Koolen, geb. te Tilburg op 31 jan 1878, stukkenperser, ovl. te Tilburg op 9 dec 1949. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 8. Antonetta, geb. te Alphen en Riel op 1 nov 1874, ovl. te Goirle op 21 apr 1959, tr. te Goirle op 29 jul 1913 met Joannes Baptist van Gool, zn. van Adriaan van Gool en Johanna Maria van Diessen, geb. te Goirle op 27 okt 1876, blauwverver, ovl. te Goirle op 31 aug 1959. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 9. Bernardina, geb. te Goirle op 12 mrt 1877, ovl. te Goirle op 26 mei 1877. 10. Johanna, geb. te Goirle op 12 mrt 1877, ovl. te Goirle op 1 jun 1877. 11. Maria Cornelia, geb. te Goirle op 24 apr 1879, ovl. te Goirle op 7 mei 1879. 12. Anna Maria Cornelia huishoudster op de pastorie, geb. te Goirle op 10 jul 1881, huishouster, Mierlo_Hout, ovl. te Helmond op 8 nov 1951. 13. Johannes. 14. Antonius. 15. Adriaan. 248 XIIah. Maria van Dun, dr. van Henricus Petrus van Dun (XIae) en Geertry van de Laeck, ged. te Chaam op 26 sep 1728, ovl. te Breda op 24 feb 1799, otr. te Bavel op 9 feb 1754 met Adrianus Roberti Janssen, geb. te Rijen, woont Kerckeijnt Bavel in 1766, Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Joannes, ged. te Bavel op 18 jul 1755, (getuige: Gertrudis van de Laeck). 2. Maria, ged. te Bavel op 29 okt 1758, (getuige: Cornelia van Dun). 3. Antonia, ged. te Bavel op 7 jan 1761. 4. Gerardus, ged. te Bavel op 8 mei 1765, (getuigen: Antonius van Dun en Petronella van Dun). 5. Petronella, ged. te Bavel op 24 jul 1766, (getuige: Petronella van de Laeck). 6. Gerardus, geb. te Bavel op 8 nov 1770, (getuige: Antonius van Dun ) Testament op langstlevende te Bavel in 1766, SAB N 1029 akte 185, 17-12-1766; Adriaen Robrecht Jansen, landsman te Bavel, x Maria Hendrick van Dun maken testament op langstlevende. Adriaen was eerder gehuwd met Johanna Maria Wouter Evers. Verkoopt huis te Bavel in 1772, SAB Afd. 3, 54B R 96 f 162v, 6-10-1772; Maria Henfrik van Dun, weduwe Adriaen Robbrecht Janssen,wonend Bavel kerckeijnt, met haar 6 minderjarige kinderen volgens testament voor notaris Roelands op 17-12-1766, En Johanna Adriaen Janssen x Adriaen van de Langerijt, zijnde een voordochter van voorgenoemde Adriaen in eerste huwelijk bij Johanna Wouter Evers verkopen Adriaen Jan Sprangers huysinge omtrent de kerck van Bavel groot 130 roeden Lenen 700 gld. te Bavel in 1766, SAB Afd. 3,54B, R 95 f 193v,23-12-1766; Adriaen Robbrecht Janssen x Maria van Dun zijn schuldig Hendrikus van Amersfoort, coopman te Breda 700 gld. verbindend hun huysinge aan de kerck te Bavel,groot 130 roeden, Oost

gebuerstraet, zuid de straet, west weduwe Antony Vermolen en noord weduwe Jan Peter Schellekens. De debiteur aangecomen van zijn vrouw Johanna Evers in zijn eerste huwelijk. Adrianus Roberti Janssen, tr. (1) met Johanna Wouter Evers. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Johanna Adriaen, geb. te Teteringen, tr. (1) te Bavel op 14 sep 1766 met Adriaen van de Langerijt. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) te Breda op 31 dec 1786 met Antonius Cieron. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xt. Angela Hendricx van Dun, dr. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, ged. te Chaam op 13 mei 1646, (getuige: Maeyke Wouters), tr. (1) met Guilelmus de Wijs, ovl. voor 1685. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna, tr. met Jan Schrijvers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend Rijkarchief Antwerpen Hoogstraten 204 nr. 02 23-1-1685; Engel_Hendricx van Dun weduwe Guilliam de Wijs en nu gehuwd met Frans_Zacharias Verdonck, Hendrick_Hendrick van Dun als toesiender van het weeskint van Guilliam de Wijs, Niclaes de Wijs als voogt en Hendrick_Hendrick van Dun als toesiender over het weeskint wijlen Guilliam de Wijs daer moeder aff is Engeltje_Hendrick van Dun. Verkocht is huys,schuere gelegen binnen dese vrijheijt tegensover het Sweert vanouds genoempt de Croon. Coper is Heyliger Peters voor 1535gld. Totaal der goederen is 1756gld. en totaal der lasten is 1831gld. Nadelig saldo van 75gld wordt in 4 delen betaald door 1) Anna_Guilliam de Wijs gehuwd met Jan Schrijvers in 1697 2) Hendrick Verdonck en 3) Hendrick_Hendrick van Dun als momber van Jenneke en Maria van Dun voor twee vierde delen op 20-4-1700. . Angela Hendricx van Dun, tr. (2) met Franciscus Zacharias Verdonck. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Johanna Francus, ged. te Hoogstraten op 24 mei 1680, volgt XIaf. 2. Anna, geb. te Hoogstraten in 1681. 3. Maria Francois, geb. te Hoogstraten, volgt XIag. XIaf. Johanna Francus Verdonck, dr. van Franciscus Zacharias Verdonck en Angela Hendricx van Dun (Xt), ged. te Hoogstraten op 24 mei 1680, tr. met Aert Steven van Dun (zie XIq). Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Angelina, ged. te Chaam op 6 okt 1717. 2. Stephanus Aert, ged. te Chaam op 16 apr 1720, ovl. te Chaam op 23 dec 1788, volgt XIIl. Stephanus Aert van Dun, tr. met Maria Jacobus Sommen. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 25 okt 1745, craenkint, binnenvoerman, ovl. te Breda op 24 nov 1803, tr. met Clasina Bacx. Naar Breda in 1781, Johannes krijgt in 1781 zijn aanstelling als craenkint te Breda. Hij heeft geen kinderen. SAB N 1060 akte 62; testament op de langstlevende. SAB R 630 f 68, 27-2-1804. De nalatenschap wordt verdeeld onder de kinderen op den Enden 249

2. Cornelis, ged. te Chaam op 15 apr 1748, herbergier, Ovl. te Breda op 6 nov 1814, tr. met Johanna Wolfers, dr. van Matthias Wolfers en Anthonet Verboven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt huis te Breda in 1786, SAB R 617 f 90v, 1-5-1786; Cornelis van Dun x Johanna Wolfers koopt huis genaemd Boere Holleke gelegen op de oostzijde van de haven. Zuid Potkanstraetje en west 's-heerestraete. Verkoper was Anthony van Gastel gehuwd met Pieternella Reijniers. Huurt huis te Breda in 1786, Notaris Mirandolle, 18-4-1786; Cornelis van Dun huurt van de weduwe van Adriaan Hoeijmans voor de termijn van 6 jaar het huis 's-Lants Welvaren in het Potkanstraatje. De huur is 80 gld. per jaar. 250 Maakt een nieuw testament te Breda op 25 jan 1787, SAB N 1130 akte 13; Als hij en zijn vrouw zonder kinderen komen te overlijden zijn de begunstigden Cornelis zijn broeders, zusters en halve broer; genaamd Jan, Jacobus, Anna, Maria en Johanna van Dun Halve broer is Adriaen van Ekkermond. Johanna haar hele en halve broers genaamd Jan, Matheus en Hendrik Wolvers. Koopt huis te Breda in 1788, Notaris Roelants, 18-4-1788; Johannes Craheij gehuwd met Adriana Hoeijmans en haar ongehuwde broer Cornelis verkopen Cornelis van Dun

huis gelegen aan de oostz. van de haven en zuid De Wijde Stege. Het huis ligt naast het huis De Potkan van de koper en de naam was De Koning van Engeland en nu 's-Lants Welvaren. Uit een akte van 31-3-1788 blijkt dat Cornelis dit huis al huurde. Verkoopt huis te Breda in 1809, Notaris Oukoop, 22-3-1809; Cornelis van Dun verkoopt Martinus van Riel, gezworen meter, huis genaamd Het Boereholleke op de oostzijde van de haven, zuidw. de Wijde Stege of Potkanstraatje. Prijs 800 gld. Zijn weduwe leent 1000 gld uit te Breda in 1823, Notaris van Naerssen, 22-2-1823. Johanna Wolvers herbergierster en weduwe van Cornelis van Dun leent 1000 gld aan Jan Jacobus van der Westen, bouwman op de Santspuy onder Etten. 3. Anna Maria, ged. te Chaam op 17 apr 1751, ovl. te Breda op 10 mei 1807, tr. met Adrianus van Gastel, zn. van Cornelis van Gastel en Cornelia Clement Verheijen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jacobus jong overleden, ged. te Chaam op 24 dec 1754. 4. 5. Jacobus, ged. te Chaam op 3 jun 1756, winkelier, woonde Akkerstraat Breda. Ovl. te Breda op 1 jun 1815, tr. met Adriana Geens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt 2 huisjes te Breda in 1798, SAB R 624 f 114v, 14-4-1798; Jacobus van Dun x Adriana Geens kopen 2 huisjes neven malcander op de zuidzijde van de Ackerstraete. 6. Johanna, ged. te Chaam op 4 jun 1762. Maria Jacobus Sommen, tr. (1) met Henricus Antonius van Eggermonde. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus. XIag. Maria Francois Verdonck, dr. van Franciscus Zacharias Verdonck en Angela Hendricx van Dun (Xt), geb. te Hoogstraten, huwt (1) te Ginneken op 8 feb 1710 (bij huwelijk genoemd Gerrit Klaassen ) met Gerardus Johannes van Dun, zn. van Johannes Nicolaas van Dun en Catharina Mathei Heuvels, ged. te Chaam op 1 jan 1675. Ovl. voor 1719. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 11 feb 1711, (getuige: Opa Johannes van Dun (?)). 2. Adrianus, ged. te Chaam op 13 mrt 1716, ovl. na 1734. Voogd van weeskind te Chaam in 1734, RAT Chaam R 176 f 325, Adriaen Geerden is voogd van het weeskind Gerrit van Dun daer moeder af is Marie Verdonck. Maria Francois Verdonck, huwt (2) te Chaam op 11 sep 1718 met Adriaen Hendrick Havermans. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Gerardus, ged. te Chaam op 18 apr 1719. 2. Cornelia, ged. te Chaam op 24 dec 1720, (getuigen: Henricus van Dun en Dympna van Dun). 3. Cornelius, ged. te Chaam op 10 dec 1722, (getuige: Petronella van Dun). 251

Adriaen Hendrick Havermans, tr. (1) met Anneke van Berreghen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xu. Cornelis Henricus van Dun alias Huysmans, zn. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, ged. te Chaam op 1 mei 1649, (getuige: Cornelia Jacobs), huwt te Chaam op 3 dec 1675 met Adriana Jan Henrick Oninx, dr. van Johannes Henrick Adriaen Onincx en Jenneke Cornelis Willem van de Kieboom, ged. te Chaam op 12 okt 1654. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Henricus, ged. te Chaam op 16 okt 1676, jong overleden. 2. 3. Henricus, ged. te Chaam op 15 nov 1681, jong overleden. 4. Joanna, ged. te Chaam op 14 feb 1683. 5. Henricus Cornelis, ged. op 31 dec 1687, jong overleden. 6. Henricus Cornelis, geb. op 10 sep 1691, volgt XIai. Erfdeling te Chaam in 1750, RAT 2106 R 177, 22-10-1750; Voor de erfdeling zijn nog in leven zoon Jan en de man van Cornelia,de dochter van zoon Henrick. Michiel Adriaense als erfgenaam van zijn huisvrouw Cornelia Hendricx van Dun en Jan Cornelis van Dun verdelen erfenis van Cornelis van Dun en Adriana Jan Onincx. O.a. huysinge op Snijders-Chaam groot 300 roeden. 252 XIah. Adriana Jan Henrick Oninx, dr. van Johannes Henrick Adriaen Onincx en Jenneke Cornelis Willem van de Kieboom, tr. (2) te Chaam op 16 apr 1697 met Leendert Adriaen Lenaerts, geb. te Meerle. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes Cornelis Henricus van Dun, zn. van Cornelis Henricus van Dun (Xu) en Adriana Jan Henrick Oninx, ged. te Chaam op 3 feb 1680, ovl. te Chaam op 8 jan 1768, huwt te Chaam in 1707 met Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, dr. van Paulus Antonis Adriaenssen en Adriaentje Peeter Henrick de Bie, geb. circa 1681, ged. te Chaam op 30 mrt 1701 . Bij doop vermeld heretica (heiden) en circa 20 jaar, ovl. te Chaam op 27 dec 1752. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Cornelis, ged. te Chaam op 11 feb 1707, ovl. voor 1785, volgt XIIai. 2. Paulina jong overleden, ged. te Chaam op 22 dec 1708, ovl. voor 1768. 3. Adrianus Jan, ged. te Chaam op 31 dec 1709, ovl. te Chaam op 9 okt 1794, volgt XIIaj. 4. Henricus, ged. te Chaam op 30 sep 1712, ovl. te Gilze op 12 dec 1793, volgt XIIak. 5. Anthonius, ged. te Chaam op 6 nov 1714, ovl. te Chaam op 20 dec 1807, volgt XIIal. 6. Henrica Johannes, ged. te Chaam op 4 apr 1717, ovl. voor 1768. 7. Adriana, ged. te Chaam op 13 mei 1718, ovl. te Chaam op 6 feb 1784, volgt XIIam. 8. 9. Johannes, ged. te Chaam op 2 jan 1721 vroeg overleden. Johanna, ged. te Chaam op 4 mei 1722, ovl. op 15 feb 1787, volgt XIIan. 10. Johannes, ged. te Chaam op 27 dec 1726. Erfdeling te Chaam in 1768, RAT Chaam R 180 f 96, 1-4-1768; Cornelis, Adriaen, Hendrick, Adriana x Sibertus van Lil, Anthony, en Johanna x Niclaes Verheijen delen erfenis van wijlen hun ouders Jan van Dun x Jacomijne Paulus Anthonisse. Johannes Cornelis Henricus, ged. te Chaam op 3 feb 1680, ovl. te Chaam op 8 jan 1768, volgt XIah.

1) Cornelis krijgt oostelijk deel van stukheijde en moervelt genaamd de Leege Weijde aent Snijders Schoor 2) Adriaen krijgt land op Snijders groot 82 roeden met naastgelegen parceel samen 130 roeden, oost de zesde cavel. Item parceel land gelegen als voor in de Groote Acker, oost Adriaen Hendrik van Dun, zuid en noord comparante erve. Item nog een heijvelt gelegen tussen Ghilze en Chaam. groot 1/2 bdr. 3) Hendrick krijgt westelijk deel van cavel 1 en is een stuk heijde en moervelt aen Snijders Schoor 4) Adriana krijgt een beemt in Snijders Broeck groot 214 roeden, zuid comparante erve, oost Adriaen Hendrik van Dun en west de nonnen van Vredenburg. Item stuk land en dries genaamd De Inneem, groot 156 roeden. Item een heijvelt 300 roeden. 5) Anthony krijgt de aenstede aen den heijcant genaamd de Lange en Korte bedde groot 130 roeden. Item een heijvelt onder Snijders aen de Gooren, groot 50 roeden. 6) Johanna ten slotte een stuk lant groot 106 roeden onder Snijders aghter het Leegbroeck. Item een weijde 186 roeden. Item een heijvelt 1/3 bdr. tussen Ghilze en Chaam Alle kinderen verklaren niet te kunnen schrijven. XIIai. Cornelis van Dun, zn. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 11 feb 1707, ovl. voor 1785, kerk.huw. (gereformeerd) te Breda op 2 apr 1736 met Christina Driessen Lammers, ged. te Vessem op 8 jan 1712, ovl. te Breda op 7 jul 1789. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Johannes, ged. te Breda op 8 feb 1737, ovl. te Breda op 25 mrt 1737. 2. Adrianus, ged. te Breda op 2 mrt 1738, ovl. te Rotterdam op 27 nov 1812, volgt XIIIy. 3. Henricus, ged. te Breda op 27 okt 1740, ovl. te Breda op 20 mrt 1810, volgt XIIIz. 4. Elisabeth, ged. te Breda op 10 feb 1743, (getuige: Elisabeth Clocks), ovl. te Breda op 14 okt 1743. 5. Andreas, ged. te Breda op 4 nov 1744, ovl. te Oosterhout op 29 sep 1804, volgt XIIIaa. 6. Cornelia, ged. te Breda op 13 okt 1747, ovl. te Breda op 30 jun 1829, volgt XIIIab. 7. Joanna, ged. te Breda op 23 dec 1749, ovl. te Breda voor 1801, volgt XIIIac. 8. Arnoldus, ged. te Breda op 7 feb 1752, ovl. te Oosterhout op 30 mrt 1837, volgt XIIIad. 9. Nicolaus, ged. te Breda op 2 mrt 1754, ovl. te Oosterhout op 9 jul 1755. 10. Petrus, ged. te Breda op 5 apr 1758, ovl. te den-Haag op 20 okt 1810, volgt XIIIae. Maakt testament op de langstlevende te Breda in 1747, SAB N 704 akte 100, 4-12-1747; Cornelis van Dun x Christina Lammers maakt testament op de langstlevende. Cornelis ligt ziek te bed. Accordeert huwelijk van zoon te Breda in 1772, SAB N 1035 akte 60, 6-4-1772; Cornelis van Dun wonend Breda accordeert het huwelijk van zijn zoon Jan geboren Breda met Lodewina van Tel ,geboren te Rotterdam. (Dit moet zijn Adriaen van Dun!!), 253

Kinderen verkopen land te Chaam in 1785, RAT Chaam R 181 f 149, 9-9-1785; Adriaen Jan Van Dun procuratie hebbend van 1) Hendrik van Dun wonend Breda 2) Adriaen van Aert x Johanna van Dun 3) Adriaen van Ginneken x Cornelia van Dun 4) Adriaen van Dun wonend Rotterdam 5) Hendrick Cornelisse van Dun 6) Peter van Dun wonend Rotterdam. Alle kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis van Dun x Christina Lammers en ook familie van Gorp verkopen Benjamin, baron van der Borch, drossaard, parseel heijde en water aent Snijders-Schoot genaamd De Lange Weijde. Prijs 329 gld. XIIIy. Adrianus van Dun, zn. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 2 mrt 1738, timmermansknecht, woont Karresteeg E163 te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 27 nov 1812, tr. (1) te Rotterdam op 10 mei 1772 met Lodewina van Tel, dr. van Johan van Tel en Joanna Schouten, geb. te Rotterdam op 9 nov 1751, ovl. te Rotterdam op 1 jan 1781. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Joanna, ged. te Rotterdam op 11 feb 1773, ovl. te Rotterdam op 18 okt 1773. 2. Christina, ged. te Rotterdam op 2 mrt 1774, (getuige: Cornelia), woont Leeuwestraat E629 Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 15 apr 1809, huwt te Rotterdam op 25 aug 1804 met Hendricus Royackers, geb. te Den- Bosch. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Cornelis, ged. te Rotterdam op 3 apr 1776, (getuige: Joanna van Dun), ovl. te Rotterdam op 15 apr 1776. 4. 254 5. Joannes, ged. te Rotterdam op 1 mei 1777, (getuige: Andreas), waarschijnlijk overleden voor 1781. Bij het overlijden van zijn moeder laat zij in 1781 2 minderjarige kinderen na.Dit zijn Christina en Petrus. Petrus, ged. te Rotterdam op 26 dec 1778, ovl. te Oosterhout op 5 nov 1852 ongehuwd. Adrianus van Dun, tr. (2) te Rotterdam op 21 okt 1781 met Catharina Voeteloos, dr. van Henricus Voeteloos en Anna Maria Kosters, geb. te Rotterdam in 1740, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1831. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIz. Henricus van Dun, zn. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 27 okt 1740, hovenier, ovl. te Breda op 20 mrt 1810, huwt (1) te Teteringen op 7 jan 1776 met Johanna Kools, geb. te Princenhage, ovl. te Teteringen op 21 aug 1776 bij bevalling. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Cornelius, geb. op 21 aug 1776, ovl. te Teteringen op 7 sep 1776. 2. Joanna, geb. te Teteringen op 21 aug 1776. Testament te Breda in 1779, SAB N 1179 akte 18, 20-3-1779; Hendrik van Dun, hovenier, wonend Breda x Lucia van Boxel maakt testament. Lucia heeft kind uit eerder huwelijk met Mathijs van Hooijdonk, Herroeping testament te Breda in 1808, Notaris Oomen, 9-7-1808; Hendrik van Dun, hovenier te Breda, herroept zijn testament van 20-3-1779. Hij benoemt nu tot zijn enige erfgenaam zijn stiefzoon Mathijs van Hooidonk gehuwd met Cornelia Voermans. (Dit is de zoon uit het eerste huwelijk van zijn overleden vrouw Lucia van Bocxel.)

Henricus van Dun, huwt (2) te Breda op 27 sep 1778 met Lucia van Bocxel, dr. van Joannes Petri van Bocxel en Elisabeth Block, ged. te Princenhage op 8 mei 1737, ovl. te Breda op 10 feb 1803. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Lucia van Bocxel, dr. van Joannes Petri van Bocxel en Elisabeth Block, tr. (1) te Ginneken op 14 nov 1773 met Matthias van Hooijdonk. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mathias, ged. te Breda op 5 jan 1775, tr. te Breda op 16 jun 1793 met Cornelia Voermans. Uit dit huwelijk 9 kinderen. XIIIaa. Andreas van Dun in 1755 scheper (herder) bij tante Johanna gehuwd met Verheyen, zn. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 4 nov 1744, zilversmid te Breda, ovl. te Oosterhout op 29 sep 1804, huwt (1) te Oosterhout op 12 apr 1777 met Pieternella Broekhoven, ovl. te Oosterhout op 27 dec 1797. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Christina, ged. te Oosterhout op 4 mrt 1779, winkelierster in Antwerpen in 1829. 2. Arnoldus, ged. te Oosterhout op 17 jun 1780. 3. Gaspar, ged. te Oosterhout op 1 mei 1782, ovl. te Dongen op 2 sep 1823, volgt XIVs. 4. Cornelis, ged. te Oosterhout op 8 okt 1783, ovl. te Breda op 18 aug 1829, volgt XIVt. 5. Lucia, ged. te Rijckevorssel,B op 19 mei 1786, ovl. te Coevorden op 12 sep 1827, volgt XIVu. Andreas van Dun huwt (2) te Oosterhout op 2 sep 1798 met Maria van Welt wed.J. Havermans. XIVs. Gaspar van Dun, zn. van Andreas van Dun (XIIIaa) en Pieternella Broekhoven, ged. te Oosterhout op 1 mei 1782, kleermaker, ovl. te Dongen op 2 sep 1823, huwt te Dongen op 14 okt 1810 met Maria van de Berg. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Antonius, geb. te Dongen op 24 mei 1813, bakker, ovl. te Dongen op 25 sep 1852 ongehuwd. 3. Adriana, geb. te Dongen op 26 aug 1817. XIVt. Cornelis van Dun, zn. van Andreas van Dun (XIIIaa) en Pieternella Broekhoven, ged. te Oosterhout op 8 okt 1783, zilversmid, woont in de Reigerstraat Breda, ovl. te Breda op 18 aug 1829, tr. te Breda op 2 sep 1810 met Adriana de Jong, geb. te Oosterhout. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Petronella, geb. te Breda op 19 sep 1810, (getuigen: Judocus en Cijne van Dun), ovl. te Breda op 18 mrt 1814. Mogelijk remplacant voor keizerlijk leger te Breda in 1811, Notaris Oukoop, 25-9-1811; Cornelis van Dun, zilversmid en wonend op de Bosstraat te Breda wordt remplacant voor Joost Dubbelman uit Lage-Zwaluwe mocht deze worden ingeloot in het keizerlijk leger de komende 2 jaar. Hij ontvangt hiervoor 525 gld. 255 Petronella, geb. te Dongen op 17 jul 1811, winkelierster, ovl. te Dongen op 2 jul 1889 ongehuwd.

Als hij werkelijk in dienst moet wordt dit bedrag verhoogd met 1575 gld. In geval hij sneuvelt, krijgt zijn weduwe Adriana de Jong dit bedrag uitgekeerd. Memorie van successie in 1829, Adriana de Jong, weduwe van Cornelis van Dun, wonend Reigerstraat 4 D39 verklaart dat bij testament voor notaris Hoyinck van Papendrecht op 24-5-1817 zij tot enig erfgenaam is benoemd. De nalatenschap bestaat uit baten 1) een lening van 270 gld. door de stad uitgetrokken en waarde nu 5 gld. 2) goud en zilver 20 gld. 3) contant geld 15 gld. ; 4) klederen 20 gld. 5) meubilaire goederen 25 gld. Lasten zijn de begrafeniskosten van 80 gld. en chirurgijnskosten van 7,96 en 7,15 gld Blijft een batig saldo 97,81 gld. Bij abinstatio Christina van Dun winkelierster in Antwerpen, Antonie, Petronella en Adriaan van Dun kinderen van Kaspar van Dun wonende te Dongen. Geen vaste goederen nagelaten. XIVu. Lucia (Sophia) van Dun, dr. van Andreas van Dun (XIIIaa) en Pieternella Broekhoven, ged. te Rijckevorssel, op 19 mei 1786, ovl. te Coevorden op 12 sep 1827, tr. te Breda op 1 feb 1818 met Jacobus Hermanus van Teeckelenburg, zn. van Hermanus van Teckelenburg en Catharina van Nuijs, ged. te Den-Haag op 16 aug 1775, kok militair hospitaal/ 1820 winkelier, ovl. te Coevorden op 18 dec 1827. Uit dit huwelijk één dochter: 1. 256 Pieternella Adriana, bij overlijden 1 1/2 jaar, ovl. te Breda op 28 mei 1820. Testament te Breda in 1820, Notaris van Naerssen, 12-7-1820; Sophia van Dun vrouw van Jacobus Hermanus van Teeckelenburgh, geemployeerde in het militaire hospitaal, benoemt haar man tot universele erfgenaam. XIIIab. Cornelia van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 13 okt 1747, ovl. te Breda op 30 jun 1829, tr. met Adriaan van Ginneken. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Christina, tr. met Hermanus Hendrickx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Maria, ged. te Breda op 16 feb 1785, volgt XIVv. Memorie van successie in 1829, Akte 159; toegangsnr 036.03.03; inventnr. 15 ; Christina van Ginneken weduwe van Hermanus Hendrickx en Maria van Ginneken x Christiaan van den Belt verklaren dat hun moeder Cornelia van Dun, weduwe van Adrianus van Ginneken is overleden. "Hoegenaamd niets is nagelaten" XIVv. Maria van Ginneken, dr. van Adriaan van Ginneken en Cornelia van Dun (XIIIab), ged. te Breda op 16 feb 1785, tr. te Breda op 4 mei 1806 met Christiaan Wilhelmus van den Belt, zn. van Barend van den Belt, geb. te Maastricht circa 1783, kledermaker, Bij huwelijk minderjarig en militair, ovl. te Breda op 26 apr 1858. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Bernardus Joannes.

XIIIac. Joanna van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 23 dec 1749, , ovl. te Breda voor 1801, huwt te Breda op 3 nov 1776 met Adrianus van Aert, ged. te Oosterhout op 1 nov 1747, ovl. te Breda op 28 jan 1816. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Cornelia, ged. te Breda op 7 jul 1778. 2. Christina, ged. te Breda op 28 apr 1781. 3. Maria, ged. te Breda op 23 sep 1783. 4. 5. Lucia, ged. te Breda op 9 mrt 1786. Joanna, ged. te Breda op 20 nov 1788. 6. Cornelis, ged. te Breda op 10 dec 1791, ovl. te Breda op 23 mei 1794. 7. Christina, ged. te Breda op 2 okt 1794, ovl. te Breda op 18 okt 1794. Testament op de langstlevende te Breda op 27 mrt 1784 voor Notaris van de Laar Adrianus van Aert, tr. (2) Breda 18 jan 1801 Wilhelmina van Eyl, geb. Breda. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIad. Arnoldus van Dun, zn. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 7 feb 1752, ovl. te Oosterhout op 30 mrt 1837, huwt te Oosterhout op 13 apr 1782 met Johanna de Graeff, ged. te Oosterhout op 21 okt 1754. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Cornelia, ged. te Oosterhout op 27 jul 1783, tr. (1) met Franciscus Hendrik Schoormans, ovl. te Oosterhout op 3 mei 1817. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) te Oosterhout op 6 mei 1819 met Johannes Verhulst, zn. van Gijsbertus Verhulst en Maria Peterselie, ged. te Oosterhout op 30 aug 1791, ovl. te Oosterhout op 10 apr 1870. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. Johanna, ged. te Oosterhout op 8 feb 1785. Johannes, ged. te Oosterhout op 1 jul 1786, volgt XIVw. 4. Maria, ged. te Oosterhout op 2 aug 1788. 5. Cornelis, ged. te Oosterhout op 12 jun 1791. 6. Henrica, ge. te Oosterhout op 2 dec 1793, ovl. te Oosterhout op 2 nov 1887, volgt XIVx. 7. Christina, ged. te Oosterhout op 12 jan 1797, ovl. te Oosterhout op 3 jun 1834. huwt te Oosterhout op 3 mei 1818 met Gerardus de Hoogh, zn. van Adrianus de Hoogh en Johanna Bouwens, ged. te Oosterhout op 5 feb 1797, hoedenmaker. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Overleden kinderen te Oosterhout in 1791, Er zijn 3 overlijdensdata van kinderen voor 1791; 4-7-1785, 5-9-1789 en 16-51790. Johannes vinden we later terug. Er is dus vermoedelijk een doodgeboren kind bij deze data aangegeven. XIVw. Johannes van Dun, zn. van Arnoldus van Dun (XIIIad) en Johanna de Graeff, ged. te Oosterhout op 1 jul 1786, pottenbakkersknecht, vertrokkken uit Oudshoorn in 1829, tr. te Oudshoorn op 27 mei 1810 met Maria Dorothea Kok, geb. te Loenen. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Johanna, ged. te Oudshoorn op 19 mei 1811, ovl. te Oudshoorn op 17 jul 1811. 2. Arnoldus, ged. te Oudshoorn op 21 dec 1812, ovl. te Oudshoorn op 5 mei 1815. 257

3. Dorothea Maria, geb. te Oudshoorn in 1815, volgt XVv. 4. Arnoldus, ged. te Oudshoorn op 2 jan 1817, ovl. te Oudshoorn op 14 feb 1817. 5. 6. Johanna, ged. te Oudshoorn op 3 apr 1818, tr. te Gouda op 8 jul 1863 met Cornelius Agidius Willemse, zn. van Luca Willemse en Petronella de Koster, geb. in 1803. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes Arnoldus, ged. te Oudshoorn op 25 mrt 1820, ovl. te Oudshoorn op 8 mei 1820. 7. Gerardus Johannes, ged. te Oudshoorn op 22 nov 1821, ovl. te Oudshoorn op 10 feb 1822. 8. Wilhelmina, ged. te Oudshoorn op 19 feb 1823, ovl. te Oudshoorn op 13 nov 1823. 9. Wilhelmina, ged. te Oudshoorn op 26 aug 1824, ovl. te Oudshoorn op 4 okt 1824. 10. Gerardus Arnoldus, ged. te Oudshoorn op 1 apr 1826, ovl. te Oudshoorn op 1 mei 1826. XVv. Dorothea Maria van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIVw) en Maria Dorothea Kok, geb. te Oudshoorn in 1815, tr. te Gouda op 18 jun 1846 met Machiel Louman, zn. van Matthijs Louman en Maria Nabbe, geb. te Gouda in 1815. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Matthijs, tr. met Cornelia Maria de Jong, dr. van Maarten de Jong en Catharina van Hofwegen, geb. te Gouda. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVx. 258 Henrica van Dun, dr. van Arnoldus van Dun (XIIIad) en Johanna de Graeff, ged. te Oosterhout op 2 dec 1793, ovl. te Oosterhout op 2 nov 1887, tr. te Oosterhout op 2 dec 1819 met Gregorius Broekhoven, zn. van Andries Broekhoven en Cornelia Smits, geb. circa 1793. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Arnoldus, geb. te Oosterhout in 1823, tr. (1) te Rotterdam op 6 mei 1857 met Johanna Rensen, dr. van Jan Rensen en Aaltjen Leijzer, geb. te Wisch in 1826. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) te Rotterdam op 7 jun 1876 met Elisabeth de Groot, dr. van Johannes de Groot en Pieternella Wolsberge, geb. te Rotterdam op 1 aug 1822. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIae. Petrus van Dun poorter in1780 in Rotterdam, zn. van Cornelis van Dun (XIIai) en Christina Driessen Lammers, ged. te Breda op 5 apr 1758, (getuige: Adrianus van Dun), kleermaker, ovl. te Den-Haag op 20 okt 1810, huwt te Rotterdam op 22 sep 1780 met Anthonia Brouwers, geb. te Geertruidenberg. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Cornelius Adriaan, ged. op 22 dec 1781, ovl. te Rotterdam op 6 feb 1782. 2. Catharina Adriana, ged. te Rotterdam op 11 dec 1782, volgt XIVy. XIVy. Catharina Adriana van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIIIae) en Anthonia Brouwers, ged. te Rotterdam op 11 dec 1782, huwt te Rotterdam op 19 jun 1807 met Georg Gotlob Jung, zn. van Adam Frederik Jung en Sophia Keller, geb. te Lüdwigsburg in 1766, koopman, ovl. te Rotterdam op 10 feb 1826. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Adam Friederich Georg, ged. te Rotterdam op 2 aug 1808, ovl. te Leuven [België] op 27 jan 1885, tr. met Jeanne Antoinette Vandenhooven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Pieter David Georg, geb. te Rotterdam op 22 jan 1810. Johanna Maria Sophia, geb. te Rotterdam op 2 jul 1811. 2. 3.

4. Gottfried David, geb. te Rotterdam op 17 dec 1812. 5. Georg Gottlob, geb. te Rotterdam op 2 jan 1814. 6. Gottfried David, geb. te Rotterdam op 20 feb 1815. 7. 8. 9. XIIaj. Johan Christoph, geb. te Rotterdam op 21 jun 1816. Emanuel Lodewijk, geb. te Rotterdam op 14 sep 1817, ovl. te Rotterdam op 24 mei 1818. Emanuel Lodewijk, geb. te Rotterdam op 24 okt 1818, ovl. te Rotterdam op 1 jan 1822. 10. Maria Antoinetta, geb. te Rotterdam op 6 aug 1821. Adrianus Jan van Dun, zn. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 31 dec 1709, ovl. te Chaam op 9 okt 1794 zie GTMWB 96-3 huwt te Chaam op 23 jan 1735 met Anna Joannes Coenraedts, dr. van Joannes Adriani Coenraedts en Maria Jois Adriani Govarts, ged. te Baarle-Hertog op 27 jul 1712, ovl. te Chaam op 12 mrt 1788. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 28 mrt 1736, volgt XIIIaf. 2. Maria, ged. te Chaam op 24 mrt 1738, ovl. te Chaam op 28 apr 1798, volgt XIIIag. 3. Johannes, ged. te Chaam op 8 apr 1740, ovl. te Chaam op 23 jun 1814, volgt XIIIah. 4. Adriana, ged. te Chaam op 16 mei 1742. 5. Jacobus, ged. te Chaam op 21 mrt 1744. 6. Adriana, ged. te Chaam op 29 sep 1746, volgt XIIIai. 7. Jacobus, ged. te Chaam op 4 mrt 1749, ovl. te Chaam op 23 jul 1810, volgt XIIIaj. 8. Adrianus, ged. te Chaam op 1 apr 1752, ovl. te Chaam op 23 nov 1811, volgt XIIIak. 9. Cornelia, ged. te Chaam op 16 nov 1754, ovl. op 2 mrt 1820, volgt XIIIal. Koopt land te Chaam in 1771, RAT Chaam R 180 f 162, 22-3-1771; Adriaen Jan van Dun koopt land en weijde op Dassemis, oost weduwe Peter de Bie en zuid de straet. koopt land op Dassemis te Chaam op 4 apr 1783, Erfdeling door kinderen te Chaam in 1796, RAT 2106 Chaam R 182 f 243v, 22-12-1796; Erfdeling na dood van hun ouders. 1) Johannes krijgt weijde genaamd De Osseweij, groot 200 roeden. Item stuk land genaamd Het Nieuwe Land groot 100 roeden, item stuk heijde groot 300 roeden en tot slot een stuk dries van 100 roeden. 2) Jacobus krijgt parceel land en weijde op Dassemis groot 350 roeden. 3) Maria, weduwe Adriaan Montee, wonend Gilze krijgt parceel land genaamd Bokkesteken groot 250 roeden. Item 1/2 beemd oft weijde gedeelt met Anthony Jan van Dun op Snijders, noord aan de nonnen van Vredenburg 4) Adriaan krijgt het huis en de helft van de schuur op Dassemis groot 300 roeden, oost Peter de Bie, zuid 's-heerestraete, west Abraham van Gils. Item stuk land genaamd het Agterste Stuk, oost de kinderen Nicolaas Onincx. Item stuk bos 100 roeden, item stuk land genaamd 't Voorste Velt groot 200 roeden, item stuk heijde genaamd De Schutskooy groot 200 roeden west aan de beek. Item het voorste gedeelte van parceel heijde genaamd de Halve Buynderkens ( het achterste gedeelte behoort cavel 6) groot int geheel 300 roeden. Item stuk heijde genaam de Schooten onder Snijders groot 100 roeden. Item stuk heijde genaamd 't Cloosterheijvelt groot 150 roeden zuid aan 's-heerestraete. Item stuk heijde genaamd Het Langlaar groot 200 roeden. 259

Omdat Adriaan de boerderij krijgt met veel grond moet hij ieder van de andere partijen 350 gld. betalen 5) Cornelia x Peter Schuurmans krijgt stuk land op Dassemis groot 60 roeden en een beemd genaam het Weijvelt groot 150 roeden. Item stuk land van 100 roeden onder de Doir gelegen. Item stuk land genaamd de Broekakker op Dassemis groot 100 roeden en een gedeelte van een moervelt. 6) De 2 minderjarige kinderen wijlen Adriana van Dun daar vader af is Jan Ruts met name Catharina en Anna Cornelia. Zij krijgen land op Snijders groot 82 roeden en nog een stukje land op Snijders groot 50 roeden, oost Johannes van Dun. Item stuk land van 121 roeden, oost Adriaen Henrick van Dun, west Henrick van Dun. Item stuk heijvelt groot 1/2 bdr. gelegen tussen Gilze en Chaam en tot slot het achterste gedeelte van van parceel heijde genoemd bij 4. Bij het ondertekenen van de akte blijken Cornelia en Jacobus niet te kunnen schrijven. XIIIaf. Adrianus van Dun, zn. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 28 mrt 1736, landbouwer, tr. in 1782 met Adriana Petrus Bruyninckx, dr. van Petrus Bruyninckx en Anna Waltherus van Hamme, ged. te Chaam op 26 okt 1742. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Elisabeth, geb. te Chaam op 5 jun 1786, ovl. te Chaam op 2 apr 1828, volgt XIVz. Huwelijkse voorwaarden te Breda in 1782, Adriaan van Dun aanstaand bruidegom en Adriana Bruijnings, weduwe Adriaan van der Linden, maken huwelijkse voorwaarden waarbij geld en effecten worden uitgesloten van gezamelijk bezit. Adriana is geassisteerd met Stephanus van Dun. 260 Adriana Petrus Bruyninckx, dr. van Petrus Bruyninckx en Anna Waltherus van Hamme, huwt (1) te Chaam op 1 mrt 1772 met Adriaen Bernardus van der Linden, ged. te Chaam op 17 feb 1743, ovl. te Chaam op 12 mrt 1777. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Bernardus, ged. te Chaam op 21 dec 1774. XIVz. Elisabeth van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XIIIaf) en Adriana Petrus Bruyninckx, ged. te Chaam op 5 jun 1786, ovl. te Chaam op 2 apr 1828, huwt te Chaam op 8 mei 1803 met Thomas de Swart, zn. van Adrianus Jacobus de Swart en Elisabeth Bartholomeus Petrus Zeeuws, ged. te Chaam op 11 aug 1777, landbouwer, woont wijk B Heijkant Nr. 35 Chaam . ovl. te Chaam op 2 apr 1840. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Adriana, ged. te Chaam op 28 jan 1804. 2. Elisabeth, ged. te Chaam op 12 feb 1805. 3. Anna, ged. te Chaam op 10 jul 1806. 4. Maria, ged. te Chaam op 5 dec 1808. 5. 6. Johannes, ged. te Chaam op 4 nov 1810. Peter, geb. te Chaam op 27 aug 1812. 7. Wilhelmus, geb. te Chaam op 5 aug 1814. 8. Anna, geb. te Chaam op 24 feb 1817. 9. Antonius, geb. te Chaam op 18 okt 1818. 10. Jacobus, geb. te Chaam in 1821, ovl. te Chaam op 8 apr 1831. Krijgt 150 gld. uit testament te Chaam in 1811, Elisabeth krijgt na overlijden van de ongehuwde Martina Adriana van Dun 150 gld. Testament Martina 11-7-1811

Leent 325 gld. te Chaam in 1813, Notaris Wiercx, 1-6-1813 ; Thomas Adriaan de Swart en zijn vrouw Elisabeth van Dun lenen 325 gld. van Hermanus Wagemans, burgemeester van Chaam. Onderpand is hun huis met grond. XIIIag. Maria van Dun, dr. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 24 mrt 1738, ovl. te Chaam op 28 apr 1798, huwt (1) op 4 jun 1769 met Andreas Joannes Canters, zn. van Joannes Petrus Canters en Lucia Adamus Simons, ged. te Chaam op 29 nov 1738, ovl. voor 1778. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Lucia Kanters, ged. te Chaam op 4 sep 1771 (getuige: Anna Coenraets). Maria van Dun, tr. (2) te Gilze op 27 sep 1778 met Adriaan Montee, zn. van Francois Montee en Adriaentje van der Wee, ovl. te Gilze op 27 mrt 1789. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIah. Johannes van Dun, zn. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 8 apr 1740, ovl. te Chaam op 23 jun 1814, huwt (1) te Chaam op 5 feb 1786 met Maria Nuyten, ovl. te Chaam op 11 feb 1789. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelis, ged. te Chaam op 25 feb 1787, ovl. op 7 jan 1829, volgt XIVaa. Johannes van Dun, huwt (2) te Chaam op 13 mei 1792 met Cornelia Geerts, dr. van Adrianus Cornelis Geerts en Johanna Laurentius Rijniers, ged. te Chaam op 15 apr 1746, ovl. te Chaam op 7 okt 1794. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes van Dun, tr. (3) met Adriana Mannie, dr. van Cornelius Mannie en Cornelia van Boymeer, ged. Chaam op 13 apr 1754, ovl. Chaam op 22 jan 1811. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 18 apr 1798, ovl. te Chaam op 27 jul 1801. XIVaa. Cornelis van Dun, zn. van Johannes van Dun (XIIIah) en Maria Nuyten, geb. te Chaam op 25 feb 1787, (getuige: Anna Coenraedts), bouwman, ovl. op 7 jan 1829, tr. te Chaam op 16 apr 1815 met Petronella Geerts, dr. van Hendrik Geerts en Maria Adriaansen, geb. te Breda in 1787. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria ongehuwd, geb. te Chaam op 18 feb 1817, ovl. te Chaam op 15 jul 1888. 2. Johannes ongehuwd, geb. te Chaam op 6 jun 1818, ovl. te Chaam op 23 feb 1890. 3. Adriana, geb. te Chaam op 28 aug 1820, ovl. te Dongen op 19 dec 1887, volgt XVw. 4. Anna, geb. te Chaam op 24 jul 1822, ovl. te Dongen op 2 jun 1911, volgt XVx. Verkoopt half huis te Chaam in 1815, Notaris Wiercx, 5-1-1815; Cornelis verkoopt half huis op Houtgoor, gekomen van zijn ouders Johannes van Dun en Maria Nuyten. De wederhelft aan de oostzijde behoort Nicolaas van Gils. De koper is Nicolaas van den Broek, bouwman te Chaam voor de prijs van 200 gld. Het perceel was 69 roeden groot. Item verkoopt Cornelis een perceel land genaamd Dijkakker, groot 79 roeden, ook op Houtgoor aan notaris Wircx zelf voor 175 gld. Item een stuk beemd, groot 73 roeden en genaamd De Bovenbbeemd, ook op Houtgoor voor 75 gld. aan Adriaen Oomen. 261

Item stuk land geheten Den Heijakker, groot 100 roeden voor 82 gld. aan Nicolaas van den Broek. Item stuk land aan de Langegracht voor 50 gld. aan Nicolaas van Gils. Ten noorden hiervan ligt nog een perceel heide van Cornelis. Item een stuk land genaamd De Heining groot 260 roeden, zuid en west de heide, voor 125 gld. aan heer Hermanus Wagemans, burgemeester van Chaam. Al het hierboven staande is voor 44 gld. per jaar verhuurd aan Peter van Meer volgens onderhandse akte van 19-5-1811. Op 10-9-1823 verkoopt Nicolaas van de Broek dit halve huis aan Nicolaas van Gils voor 200 gld.; zodat deze nu het hele pand bezit. Leent 250 gld. in 1816, Notaris Wiercx, 23-7-1816, Cornelis van Dun is schuldig voor geleende gelde 250 gld. aan Marcellus Bekkers, burgemeester te Chaam. XVw. Adriana van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XIVaa) en Petronella Geerts, geb. te Chaam op 28 aug 1820, ovl. te Dongen op 19 dec 1887, tr. te Dongen op 4 mei 1848 met Jan van Boxel, zn. van Peter Joseph van Boxel en Brigida Diepstraten, geb. te Dongen op 3 jul 1812, bouwman, ovl. te Dongen op 19 nov 1869. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Cornelis, geb. te Dongen op 9 apr 1851, ovl. te Dongen op 31 dec 1886. 2. Petronella, geb. te Dongen op 12 dec 1853. 262 XVx. 3. Anna Catharina, geb. te Dongen op 26 jul 1856. 4. Maria, geb. te Dongen op 14 feb 1859. 5. 6. Johannes, geb. te Dongen op 19 dec 1862. Jacobus, geb. te Dongen op 17 jul 1867. Anna van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XIVaa) en Petronella Geerts, geb. te Chaam op 24 jul 1822, ovl. te Dongen op 2 jun 1911, tr. met Adriaan Koenen, zn. van Hendrik Adriaan Koenen en Petronella Laurijssen, geb. te Dongen op 30 aug 1827. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adriana Petronella, geb. te Dongen op 21 aug 1859. 2. Cornelis, geb. te Dongen op 12 apr 1861. 3. Maria, geb. te Dongen op 23 mei 1864. XIIIai. Adriana van Dun, dr. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 29 sep 1746, tr. te Chaam op 21 mei 1769 met Jan Jacobus Ruts, zn. van Jacobus Ruts en Catharina Mutsaerts, ged. te Chaam op 12 mrt 1741, ovl. te Chaam op 14 sep 1816. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Catharina Jan, ged. te Chaam op 22 apr 1770, volgt XIVab. 2. 3. Jacobus Jan, ged. te Chaam op 13 sep 1772. Joannes, ged. te Chaam op 2 jul 1779. 4. Anna Cornelia, ged. te Chaam op 30 sep 1776, volgt XIVac. Kinderen verdelen erfenis te Chaam in 1819, Notaris Wiercx, 25-8-1819; Adriaan Vissers, onmondige zoon wijlen Willem Vissers en wijlen Catharina Ruts en Anna Cornelia Ruts x Peter Marijnissen als enige erfgenamen van Jan Ruts x Adriana van Dun. Adriaan Vissers krijgt hierbij land op Snijders-Chaam en Anna Cornelia Ruts het huiske en stalleke gelegen aan de Heijkant te Chaam, west en noord de straat.

XIVab. Catharina Jan Ruts, dr. van Jan Jacobus Ruts en Adriana van Dun (XIIIai), ged. te Chaam op 22 apr 1770, tr. met Wilhelmus Vissers, zn. van Joannes Vissers en Adriana Zijlmans, geb. te Raamsdonk, gereelmaker, ovl. te Chaam op 10 jun 1819. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 8 jul 1809. XIVac. Anna Cornelia Ruts, dr. van Jan Jacobus Ruts en Adriana van Dun (XIIIai), geb. te Chaam op 30 sep 1776, tr. met Peter Marijnissen, geb. te Ulicoten. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Anna, ged. te Chaam op 12 dec 1805. 2. Adriana, ged. te Chaam op 23 nov 1808. XIIIaj. Jacobus van Dun, zn. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 4 mrt 1749, ovl. te Chaam op 23 jul 1810, huwt (1) te Chaam op 12 feb 1786 met Adriana Cornelia Brouwers, ovl. te Chaam op 25 sep 1794. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 10 feb 1787, ovl. te Chaam op 30 mrt 1850, volgt XIVad. 2. Adriana, ged. te Chaam op 6 mrt 1788, ovl. te Ginneken op 5 dec 1853, volgt XIVae. 3. Adrianus, ged. te Chaam op 17 okt 1789, ovl. te Chaam op 1 feb 1790. 4. Anna, ged. te Chaam op 9 jan 1791, ovl. te Chaam op 1 jun 1791. 5. Adrianus , geb. te Chaam op 12 jul 1792, bij de marine van Napoleon geplaatst, ovl. te Verdun op 18 dec 1813 Hospital St. Nicolas. Leent 325 gld. te Chaam in 1805, RAT Chaam R 184 f 121, 28-11-1805; Jacobus van Dun x Martina van Engelen debet Johanna van der Schoot, weduwe Johannes Baptist Ansems, 325 gld. en verbindt zijn huis op Dassemus, Kinderen verkopen half huis te Chaam in 1822, Notaris Wiercx, 20-8-1822; Johannes van Dun, bouwman te Chaam, Adriana van Dun gehuwd met linnewever Christiaan Willem Horn wonend Geersbroek, Martina van Engelen als weduwe van Jacobus, Anna Maria van Dun dienstbode te Bavel en Adriana Cornelia van Dun dienstmeid te Chaam verkopen 1) perceel land en weide op Dassemus groot 350 roeden en 2) half huis groot 10 roeden ook op Dassemus, noord de straat. Nadat eerst Christiaan Horn 300 gld. geboden heeft voor het land en Nicolaus van Gils 210 gld. voor het halve huis, wordt Christaan van Horn op de finale toewijzing eigenaar van land en huis voor 530 gld. Jacobus van Dun, huwT (2) te Chaam op 7 feb 1796 met Martina van Engelen, dr. van Adriaan van Engelen en Anna Maria Broers, ged. te Ginneken op 14 jul 1765, ovl. te Chaam op 22 feb 1851. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Anna Maria, ged. te Chaam op 11 mrt 1797. 2. Anna Maria, ged. te Chaam op 2 mei 1799, ovl. te Chaam op 29 feb 1876, volgt XIVaf. 3. Adriana Cornelia, ged. te Chaam op 20 mei 1801, ovl. te Chaam op 26 jan 1880, tr. te Ginneken op 16 nov 1827 met Willem van de Ende, zn. van Joannes van de Ende en Petronella Joannes Lippens, geb. te Hilvarenbeek circa 1802. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adriana Elisabeth, ged. te Chaam op 22 sep 1805. 263

Martina van Engelen, dr. van Adriaan van Engelen en Anna Maria Broers, tr. (2) te Chaam op 23 nov 1816 met Cornelis Govers, zn. van Marijnis Petri Govers en Johanna Cornelia Janssens, ged. te Meerle op 23 okt 1757, ovl. te Chaam op 10 mei 1841. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVad. Johannes van Dun, zn. van Jacobus van Dun (XIIIaj) en Adriana Cornelia Brouwers, ged. te Chaam op 10 feb 1787, dienstknecht, woont Heijkant 50 Chaam, ovl. te Chaam op 30 mrt 1850, tr. te Chaam op 30 apr 1820 met Cornelia van Riel, dr. van Franciscus van Riel (bakker) en Adriana Petri Verbeek, geb. te Meerle op 20 sep 1792. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Adriana, geb. te Chaam op 26 feb 1821, ovl. te Meerle op 16 mrt 1892, volgt XVy. 2. Jacobus, geb. te Chaam op 2 jun 1823, schoenmaker, ovl. te Chaam op 3 feb 1899, tr. te Chaam op 23 nov 1861 met Catharina van Lil, dr. van Adrianus van Lil en Maria Backx, geb. te Chaam op 2 sep 1824, ovl. te Chaam op 1 jan 1900. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Adriaan, geb. te Chaam op 25 dec 1825, ovl. te Breda op 21 apr 1875, volgt XVz. 4. 5. Francus, geb. te Chaam op 11 nov 1828, ovl. te Teteringen op 16 feb 1916, volgt XVaa. Johannes, geb. te Chaam op 24 sep 1831, schoenmaker, ovl. te Ginneken op 4 jan 1898, tr. te Ginneken op 5 jan 1863 met Maria Josephina Peeters, dr. van Johannes Peeters en Maria Verhoeven, geb. te Ginneken op 18 jan 1829, ovl. te Ginneken op 18 jun 1890. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 264 XVy. 6. Johanna, geb. te Chaam op 15 nov 1834. Adriana van Dun, dr. van Johannes van Dun (XIVad) en Cornelia van Riel, geb. te Chaam op 26 feb 1821, ovl. te Meerle op 16 mrt 1892, tr. (1) te Chaam op 12 jan 1850 met Johannes van Gestel, zn. van Antony van Gestel en Angelina Charnterel, geb. te Gilze op 21 mrt 1821. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johannes, ovl. te Gilze op 17 feb 1853. Adriana van Dun, tr. (2) te Chaam op 17 mei 1862 met Jan Baptist Schellekens, zn. van Henricus Schellekens en Jacoba de Swart, geb. te Alphen op 6 jul 1839, schoenmaker, woont Meersel-Dreef in 1870. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Joannes Henricus, geb. te Meerle op 30 nov 1863, ovl. te Meerle op 21 mrt 1893, volgt XVIt. XVIt. Joannes Henricus Schellekens, zn. van Jan Baptist Schellekens en Adriana van Dun (XVy), geb. te Meerle op 30 nov 1863, schoenmaker, ovl. te Meerle op 21 mrt 1893, tr. te Meer op 11 okt 1886 met Philomena Koyen, dr. van Joannes Koyen (landbouwer) en Theresia Laurijssen, geb. te Ginneken op 20 nov 1852, ovl. te Antwerpen op 5 jun 1920. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. 2. 3. Johannes Franciscus, geb. te Zundert op 18 aug 1887. Jacobus Adriaen Jan Hendrik, geb. te Meerle op 18 aug 1889. Joseph Jan, geb. te Meerle op 24 mrt 1891.

XVz. Adriaan van Dun, zn. van Johannes van Dun (XIVad) en Cornelia van Riel, geb. te Chaam op 25 dec 1825, ovl. te Breda op 21 apr 1875 aan pneumonie, tr. te Princenhage op 28 aug 1856 met Catharina Taks, winkelierster. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelia, geb. te Princenhage op 24 mei 1857, ovl. te Hoboken op 19 aug 1934, volgt XVIu. 2. 3. XVIu. Johannes Cornelis, geb. te Princenhage op 25 sep 1858, volgt XVIv. Johannes Fransiscus, geb. te Princenhage op 8 aug 1860, ovl. te Breda op 19 apr 1871. Cornelia van Dun, dr. van Adriaan van Dun (XVz) en Catharina Taks, geb. te Princenhage op 24 mei 1857, ovl. te Hoboken, op 19 aug 1934, tr. te Antwerpen op 18 feb 1888 met Hendrik Adriaan de Boer, geb. te Oosterhout op 16 apr 1838, handelsreiziger, ovl. te Hoboken, op 1 feb 1910. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Christianus Eugenius onwettig, geb. te Antwerpen op 18 okt 1883. XVIv. Johannes Cornelis van Dun, zn. van Adriaan van Dun (XVz) en Catharina Taks, geb. te Princenhage op 25 sep 1858, sergeant zesde regiment infanterie, concierge gymnasium, tr. te Ginneken op 5 nov 1890 met Johanna Antonia Roovers, geb. te Ginneken op 18 mrt 1868. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Johanna Cornelia, geb. te Breda op 16 dec 1891, woont 1920 in Brussel. XVaa. Francus van Dun, (zie foto hiernaast) zn. van Johannes van Dun (XIVad) en Cornelia van Riel, geb. te Chaam op 11 nov 1828, hovenier, ovl. te Teteringen op 16 feb 1916, tr. (1) te Breda op 28 apr 1856 met Anna Catharina van Beek, dr. van Johannes Baptist van Beek en Petronella Hack, geb. te Rijsbergen op 28 feb 1829. d Francus en Anna Catharina van Beek bij hun 50 jarig huwelijksfeest 265

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. 3. Johannes, geb. te Princenhage op 1 mrt 1858, ovl. te Breda op 8 okt 1926, volgt XVIw. Jacobus, geb. te Princenhage op 24 jun 1859, ovl. te Chaam op 3 dec 1872. Petronella, geb. te Princenhage op 24 dec 1860. 4. Adrianus, geb. te Princenhage op 8 aug 1862, ovl. te Antwerpen op 4 mrt 1947, volgt XVIx. 5. Anna Cornelia, geb. te Princenhage op 31 jul 1863, ovl. te Ginneken op 15 jul 1942, tr. met Christiaan Marijnissen, zn. van Johannes Marijnissen en Elisabeth Koenraats, geb. te Ginneken in 1864. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Francus van Dun, tr. (2) te Terheijden op 30 jan 1865 met Antonia Vriends, dr. van Adrianus Vriens en Adriana Rijken, geb. te Princenhage op 29 apr 1829, ovl. te Teteringen op 3 okt 1916. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johannes Petrus Franciscus, geb. te Teteringen op 27 feb 1866, ovl. te Nieuw-Ginneken op 24 apr 1953, volgt XVIy. 2. Cornelia, geb. te Teteringen op 22 mei 1867, ovl. te Teteringen op 1 aug 1867. 3. Hendrikus Antonius, geb. te Teteringen op 4 jun 1868, landbouwer, ovl. te Ginneken op 11 feb 1928, tr. te Ginneken op 18 nov 1896 met Joanna Diepstraten, geb. te Ginneken op 4 jan 1870, ovl. te Ginneken op 28 jan 1933. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adrianus Antonius, geb. op 26 apr 1870, ovl. te Teteringen op 7 mei 1919, volgt XVIz. 266 5. Adriana Maria, geb. te Teteringen op 7 apr 1873, ovl. te Teteringen op 8 mei 1960. Drie generaties, link: Franciscus (1899), midden: Adrianus (1862), rechts: Francus (1828)

XVIw. Johannes van Dun, zn. van Francus van Dun (XVaa) en Anna Catharina van Beek, geb. te Princenhage op 1 mrt 1858, landbouwer, hovenier. Maakte zijn fortuin in de veehandel. Woonde waar nu de Vincent van Goghstraat is, ovl. te Breda op 8 okt 1926, tr. te Oosterhout op 28 feb 1889 met Maria Catharina Moerenhout, dr. van Cornelis Moerenhout en Dymphna Broeders, geb. te Oosterhout op 29 jan 1856, ovl. te Princenhage op 26 sep 1920. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. Dijmphna Cornelia, geb. te Princenhage op 19 jun 1891, ovl. te Princenhage op 9 jul 1891. 3. Cornelis Petrus, geb. te Princenhage op 29 sep 1892, ovl. te Breda op 27 sep 1978, volgt XVIIal. 4. Adrianus Jacobus, geb. te Princenhage op 15 mrt 1894, ovl. te Breda op 27 feb 1974, volgt XVIIam. 5. 6. Petrus Johannes, geb. te Princenhage op 30 okt 1895, ovl. te Princenhage op 28 feb 1896. Petrus Johannes, geb. te Princenhage op 23 apr 1897, ovl. te Breda op 9 okt 1946, volgt XVIIan. XVIIak. Franciscus Cornelis van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIw) en Maria Catharina Moerenhout, geb. te Princenhage op 17 jul 1890, brandstoffenhandelaar aan de Haagweg, ovl. te Breda op 25 mei 1966, tr. te Breda op 28 jan 1915 met Cornelia Adriana Klijn, dr. van Marijnus Klijn en Elisabeth Nobelen, geb. te Breda op 28 okt 1885, ovl. te Breda op 9 jul 1970. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Maria Catharina Elisabeth, geb. te Breda op 6 nov 1915, ovl. te Breda op 15 jan 1986, tr. te Breda op 18 jan 1943 met Johannes Brant, geb. te Breda op 20 feb 1908, ovl. te Breda op 8 dec 1963. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. Elisabeth Johanna Antonia, geb. te Breda op 28 dec 1916, ovl. te Breda op 21 jan 1997, volgt XVIIIbg. Johannes Marinus Fransiscus, geb. te Princenhage op 19 sep 1923, ovl. te Breda op 13 okt 1997, volgt XVIIIbh. XVIIIbg. Elisabeth Johanna Antonia van Dun, dr. van Franciscus Cornelis van Dun (XVIIak) en Cornelia Adriana Klijn, geb. te Breda op 28 dec 1916, ovl. te Breda op 21 jan 1997, tr. op 19 jul 1945 met Johannes Nicolaas Janssens, geb. te Ginneken op 5 mrt 1914, ovl. te Breda op 3 okt 1985. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Ad. Frans. XVIIIbh. Johannes Marinus Fransiscus van Dun, zn. van Franciscus Cornelis van Dun (XVIIak) en Cornelia Adriana Klijn, geb. te Princenhage op 19 sep 1923, brandstoffenhandel, ovl. te Breda op 13 okt 1997, tr. te Breda op 12 jun 1951 met Anna Hendrika Heijnen, dr. van Johannes Antonius Heynen en Maria van Oosterbosch, geb. te Roosendaal op 2 jan 1922. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Fransiscus Johannes, geb. te Breda op 17 mei 1953, woont Rilland. Franciscus Cornelis, geb. te Princenhage op 17 jul 1890, ovl. te Breda op 25 mei 1966, volgt XVIIak. 267

XVIIal. Cornelis Petrus van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIw) en Maria Catharina Moerenhout, geb. te Princenhage op 29 sep 1892, landbouwer, woonde Oranjeboomstraat en had grond op Boeimeer, ovl. te Breda op 27 sep 1978, tr. te Princenhage op 5 feb 1917 met Maria Elisabeth Schoormans ( op de foto hiernaast ), dr. van Petrus Schoormans en Maria Verkooijen, geb. te Breda op 21 aug 1892, ovl. te Breda op 29 jul 1962. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Maria Sophia (Miets), geb. te Princenhage op 20 mrt 1918, ovl. te Breda op 9 dec 1986, volgt XVIIIbi. 2. 4. Johannes Petrus, geb. te Princenhage op 1 apr 1919, ovl. te Breda op 9 feb 1968, volgt XVIIIbj. 3. Adriana Maria (Sjanna), geb. te Princenhage op 30 dec 1920, ovl. te Breda op 6 feb 2004, volgt XVIIIbk. Petrus Franciscus, geb. te Princenhage op 22 jan 1922, ovl. te Schiedam op 18 jan 2000, volgt XVIIIbl. 5. Cornelia Adriana (Corrie), geb. te Princenhage op 30 jan 1924, ovl. te Breda op 9 jan 1993, volgt XVIIIbm. 6. Cornelis Adrianus, geb. te Princenhage op 27 feb 1927, ovl. te Breda op 24 dec 2000, volgt XVIIIbn. 268 XVIIIbi. Maria Sophia (Miets) van Dun, dr. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. te Princenhage op 20 mrt 1918, ovl. te Breda op 9 dec 1986, tr. te Princenhage op 25 sep 1941 met Antonius Josephus Cornelis van Gils, geb. te Princenhage op 11 jan 1914, ovl. te Breda op 13 sep 1965. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Maria A.L. (Mietsie), volgt XIXaf. 2. P.J.C. (Piet), volgt XIXag. XIXaf. Maria A.L. (Mietsie) van Gils, dr. van Antonius Josephus Cornelis van Gils en Maria Sophia (Miets) van Dun (XVIIIbi), tr. te Oudenbosch op 13 sep 1965 met Marinus (Rien) van Goorden. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Miriam. 2. Jolanda. XIXag. P.J.C. (Piet) van Gils, zn. van Antonius Josephus Cornelis van Gils en Maria Sophia (Miets) van Dun (XVIIIbi), electro-installateur, tr. met Truus Kanters. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Mariska.

XVIIIbj. Johannes Petrus van Dun, zn. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. te Princenhage op 1 apr 1919, chauffeur, ovl. te Breda op 9 feb 1968 aan een hartinfarct, tr. te Breda op 28 nov 1946 met Adriana Gommeren, dr. van Adrianus Franciscus Gommeren en Maria Willemsen, geb. te Teteringen op 2 aug 1921, ovl. te Geertruidenberg op 22 sep 2011. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis Adrianus Johannes, geb. te Breda op 1 apr 1947, ovl. te Duiven op 18 okt 2009, volgt XIXah. 2. Maria Elisabeth Adriana, geb. te Breda op 19 sep 1948, volgt XIXai. 3. Johannes Cornelis Adrianus, geb. te Breda op 27 nov 1950, ovl. te Oosterhout op 1 aug 2003, volgt XIXaj. 4. Adriana Maria Elisabeth (Sjaantje), geb. te Breda op 27 aug 1956, ovl. te Breda op 5 okt 1957. 269 XIXah. Cornelis Adrianus Johannes van Dun, zn. van Johannes Petrus van Dun (XVIIIbj) en Adriana Gommeren, geb. te Breda op 1 apr 1947, militair in Elburg en in Duitsland, woonde in Duiven, ovl. te Duiven op 18 okt 2009, tr. (1) te Breda op 29 nov 1968, (gesch. te Zwolle op 24 nov 1972) met Cornelia Antoinette Catharina van Rijckevorsel, geb. te Breda op 22 jan 1951. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Cornelis Adrianus Johannes van Dun, tr. (2) te Breda op 25 mei 1973, (gesch. te Den-Haag op 27 jun 1983) met Elfriede Emma Josepha Kösters, dr. van Robert Ludwig Peter Kösters en Johanna Ida Flerlage, geb. te Neuenbunnen (Löningen) Duitsland op 29 mrt 1947. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johannes Cornelis Wilhelmus, geb. te Celle Duitsland op 19 okt 1973.

Kees met zoon Erik 270 Elfriede Emma Josepha Kösters, dr. van Robert Ludwig Peter Kösters en Johanna Ida Flerlage, tr. (1) te Löningen op 24 jan 1966 met Horst Helmut Ahlbrink, geb. te Lastrup Duitsland op 6 aug 1941. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Michael, geb. op 23 mrt 1966. 2. Andreas van Dun, geb. te Löningen op 22 apr 1968. op 4 mei 1978 in Celle de geslachtsnaam van Dun verkregen. Hem is bij wet d.d. 24-10-1979 nr. 606 het Nederlanderschap verleend. Cornelis Adrianus Johannes van Dun, tr. (3) te Breda op 25 aug 1983 met Mildred Henriette van Dijk, dr. van Johannes van Dijk (bootsman) en Henriëtte Caroline Webelink, geb. te Den-Helder op 4 mei 1949. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Mildred Henriette van Dijk, dr. van Johannes van Dijk (bootsman) en Henriëtte Caroline Webelink, tr. (1) te Den-Helder op 29 okt 1970 met Frederik Gerrit Prins, wachtmeester rijkspolitie. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Frederik Johannes, geb. te Hardinxveld-Giessendam op 18 aug 1971. 2. Ruben Roelof, geb. te Dordrecht op 5 nov 1974.

Cornelis Adrianus Johannes van Dun (Kees) is mede oprichter van de Nederlandse familievereniging van Dun. Hij was tot zijn plotseling overlijden ook de secretaris hiervan. Met zijn imposante figuur en zeker ook zijn stemgeluid was hij vooral de drijvende kracht van de vereniging. Met militaire precisie werd alles door hem georganiseerd en begeleid. Kees op oefening Cijferlijst van Kees op de vakschool XIXai. Maria Elisabeth Adriana van Dun, dr. van Johannes Petrus van Dun (XVIIIbj) en Adriana Gommeren, geb. te Breda op 19 sep 1948, tr. te Breda op 10 okt 1969 met Marinus van Opstal, zn. van ? van Opstal en ? Pelkmans, geb. te Breda op 1 mei 1947, timmerman, ovl. te Breda op 15 feb 2011. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Johannes Petrus Marinus (Marco), geb. te Breda op 7 mrt 1972, tr. met Fay. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. XIXaj. Sandra, tr. met Ricky. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Johannes Cornelis Adrianus van Dun, zn. van Johannes Petrus van Dun (XVIIIbj) en Adriana Gommeren, geb. te Breda op 27 nov 1950, chauffeur, ovl. te Oosterhout op 1 aug 2003, tr. te Wateringen op 5 mrt 1971 met Christina Geertruida (Ineke) van der Lee, dr. van Willem Jacobus van der Lee en Geertruida Jantje Langerveld, geb. te Den-Haag op 22 okt 1950. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Alexandra Christina Johanna (Sandra), geb. te Breda op 20 okt 1975, volgt XXd. 2. 3. XXd. Ingeborg Alexandra Christina, geb. te Geertruidenberg op 9 okt 1977, verkeersslachtoffer, ovl. te Breda op 4 feb 1997. Jurgen Alexander Christiaan (Jurgen), geb. te Raamsdonkveer op 27 jul 1981, volgt XXe. Alexandra Christina Johanna (Sandra) van Dun, dr. van Johannes Cornelis Adrianus van Dun (XIXaj) en Christina Geertruida (Ineke) van der Lee, geb. te Breda op 20 okt 1975, tr. te Geertruidenberg op 27 mei 1999 met Jeroen Wilhelmus Broeders, geb. te Raamsdonkveer op 28 nov 1974. 271

Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Kasper Johannes Wilhelmus (Cas), geb. te Geertruidenberg op 19 jan 2001. 2. 3. Isis Christina Maria (Isis), geb. te Geertruidenberg op 3 jun 2002. Jutta Wilhelmina Alexandra (Jutta), geb. te Geertruidenberg op 22 sep 2004. 4. Mats Wilhelmus, geb. te Oosterhout op 26 dec 2006. 5. Lasse 6. Nora 7. Hanne 272 XXe. Jurgen Alexander Christiaan (Jurgen) van Dun, zn. van Johannes Cornelis Adrianus van Dun (XIXaj) en Christina Geertruida (Ineke) van der Lee, geb. te Raamsdonkveer op 27 jul 1981, tr. (1), (gesch. in 2008) met Miriam Franssen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

Jurgen Alexander Christiaan (Jurgen) van Dun, tr. (2) op 11 okt 2012 met Nancy Broers, geb. op 25 mei 1985. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Roos Ingeborg, geb. op 7 jul 2013. 2. Joep Wietse, geb. op 15 sept. 2015 Oosterhout. XVIIIbk. Adriana Maria (Sjanna) van Dun, dr. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. te Princenhage op 30 dec 1920, ovl. te Breda op 6 feb 2004, tr. op 28 mrt 1940 met Cornelis van den Enden, geb. te Breda op 9 feb 1916, woonde Oranjeboomstraat Breda, ovl. te Breda op 25 jan 1986. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Ria, geb. op 29 jun 1940, tr. met Toon van den Heuvel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Adrianus Cornelis (Ad), geb. te Breda op 4 mei 1946, volgt XIXak. 3. Wilhelmina Maria, ovl. jong overleden. XIXak. Adrianus Cornelis (Ad) van den Enden, zn. van Cornelis van den Enden en Adriana Maria (Sjanna) van Dun (XVIIIbk), geb. te Breda op 4 mei 1946, tr, (gesch.) met E de Bruyn. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Johanna Adriana Engelina (Jolanda), geb. te Breda op 17 apr 1966. XVIIIbl. Petrus Franciscus van Dun, zn. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. Princenhage op 22 jan 1922, machinist,ovl. te Schiedam op 18 jan 2000, tr. te Breda op 30 jan 1947 met Jacoba Konings, dr. van Andries Konings en Cornelia Jaspers, geb. te Rucphen op 8 jun 1928. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelis Andreas Petrus, geb. te Breda op 15 jul 1947, volgt XIXal. 2. Andries Cornelis Petrus, geb. te Breda op 20 apr 1950, volgt XIXam. 3. Cornelia Maria Jacoba (Cocky), geb. Breda op 30 aug 1956, volgt XIXan. XIXal. Cornelis Andreas Petrus van Dun, zn. van Petrus Franciscus van Dun (XVIIIbl) en Jacoba Konings, geb. te Breda op 15 jul 1947, garagehouder, tr. te Schiedam op 4 okt 1968 met Dirkje Hermina Pasztjerik, geb. te Schiedam op 7 jul 1948. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Corina Maria Hermina, geb. te Schiedam op 1 apr 1970, tr. te Schiedam op 3 jul 1998 met Alexander Constantijn Sloots, geb. te Schiedam op 14 mei 1974, autoverkoper. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. Petra Catharina Hendrika, geb. te Schiedam op 8 mrt 1976, tr. te Schiedam op 11 aug 1997 met Edwin Knoops, geb. op 3 apr 1975, autoverkoper. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Cornelis Andreas Petrus, geb. te Schiedam op 27 jan 1984. XIXam. Andries Cornelis Petrus van Dun, zn. van Petrus Franciscus van Dun (XVIIIbl) en Jacoba Konings, geb. te Breda op 20 apr 1950, aannemer timmerwerken, tr. te Schiedam op 21 dec 1973 met Inge Jacoba Helena Noordijk, dr. van Antonius Johannes Noordijk en Ursula Roth, geb. te Schiedam op 12 aug 1951. 273

Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Andrea, geb. te Schiedam op 14 dec 1977, volgt XXf. 2. Linda, geb. te Schiedam op 3 mrt 1981. XXf. Andrea van Dun, dr. van Andries Cornelis Petrus van Dun (XIXam) en Inge Jacoba Helena Noordijk, geb. te Schiedam op 14 dec 1977, Uit dit huwelijk één kind: 1. Cary van Dun, geb. op 16 dec 2000. XIXan. Cornelia Maria Jacoba (Cocky) van Dun, dr. van Petrus Franciscus van Dun (XVIIIbl) en Jacoba Konings, geb. te Breda op 30 aug 1956, tr. te Schiedam op 23 sep 1977 met Mathias Johannes Heinsma. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Nancy, geb. te Schiedam op 26 jul 1980. 2. Shirley Maria, geb. te Schiedam op 16 jun 1987. XVIIIbm. Cornelia Adriana (Corrie) van Dun, dr. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. te Princenhage op 30 jan 1924, ovl. te Breda op 9 jan 1993, tr. te Breda op 23 jun 1952 met Coenraad Petrus van Oers, geb. te Oudenbosch op 23 nov 1919, chauffeur, ovl. te Roosendaal op 5 okt 1960 ,auto ongeval. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Mieke, volgt XIXao. 274 XIXao. Mieke van Oers, dr. van Coenraad Petrus van Oers en Cornelia Adriana (Corrie) van Dun (XVIIIbm), verpleegster, één dochter: 1. Corinne van Oers. XVIIIbn. Cornelis Adrianus van Dun, zn. van Cornelis Petrus van Dun (XVIIal) en Maria Elisabeth Schoormans, geb. te Princenhage op 27 feb 1927, werknemer bij Philips, ovl. te Breda op 24 dec 2000, tr. te Breda op 9 nov 1953 met Hendrika Antonia Adriana Stuer, geb. te Breda op 6 okt 1930. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Dymphina Maria Sophia, geb. te Breda op 24 jun 1961, tr. met John de Ley. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIam. Adrianus Jacobus van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIw) en Maria Catharina Moerenhout, geb. te Princenhage op 15 mrt 1894, landbouwer, woonde Oranjeboomstraat, ovl. te Breda op 27 feb 1974, tr. te Breda op 12 mei 1924 met Adriana Johanna Klemans, dr. van Andries Klemans en Maria Feskens, geb. te Breda op 20 apr 1894, ovl. te Breda op 29 jan 1956. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johannes Andreas, geb. te Princenhage op 6 mrt 1925, ovl. te Sprundel op 22 feb 2001, volgt XVIIIbo. 2. Andreas Fransiscus, geb. te Princenhage op 25 apr 1927, ovl. te Breda op 30 mrt 1930. 3. Fransiscus Cornelis, geb. te Breda op 8 jul 1928, ovl. te Breda op 23 mei 2013, volgt XVIIIbp. 4. Maria Catharina, geb. te Breda op 1 apr 1930, ovl. te Breda op 16 dec 2004, tr. te Breda op 23 jun 1955 met Johannes Wilhelmus Adrianus de Koning, geb. circa 1927, Breda, ovl. te Breda op 22 apr 2005. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Cornelia Maria Catharina, geb. te Breda op 15 sep 1931, ovl. te Breda op 16 nov 1931.

6. Cornelia Maria Catharina, geb. te Breda op 1 mei 1935, ovl. te Breda op 18 okt 2011, tr. te Breda op 10 mei 1958 met Adriaan (Adri) Luijken, geb. te Princenhage op 16 dec 1930, ovl. te Breda op 13 apr 1980. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. N.N, (doodgeb.), ovl. te Breda op 20 dec 1932. XVIIIbo. Johannes Andreas van Dun, zn. van Adrianus Jacobus van Dun (XVIIam) en Adriana Johanna Klemans, geb. te Princenhage op 6 mrt 1925, werknemer C.S.M. woonde Haagweg ovl. te Sprundel op 22 feb 2001, tr. te Breda op 11 jun 1965 met Regina Maria van Heel, dr. van Emile van Heel en Regina Santvliet, geb. te Breda op 6 jan 1933. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adrianus Johannes (Arjan), geb. te Breda op 19 mei 1967, in 1991 medisch student, tr. met Irene. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Regina Adriana, geb. te Breda op 17 mrt 1970, volgt XIXap. XIXap. Regina Adriana van Dun, dr. van Johannes Andreas van Dun (XVIIIbo) en Regina Maria van Heel, geb. te Breda op 17 mrt 1970, tr. met Ronald ?. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Reggie. 2. Roy. XVIIIbp. Fransiscus Cornelis van Dun, zn. van Adrianus Jacobus van Dun (XVIIam) en Adriana Johanna Klemans, geb. te Breda op 8 jul 1928, rijschoolhouder, ovl. te Breda op 23 mei 2013, tr. (1) te Breda op 10 nov 1949 met Petronella Johanna Dijmphna Roovers, geb. te Princenhage op 3 apr 1932. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus Wilhelmus Fransiscus, geb. te Breda op 7 dec 1949, volgt XIXaq. Fransiscus Cornelis van Dun, tr. (2) te Breda op 27 okt 1980 met Johanna Maria Catharina (Anneke) Meyer, geb. te Rijswijk. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIXaq. Adrianus Wilhelmus Fransiscus van Dun, zn. van Fransiscus Cornelis van Dun (XVIIIbp) en Petronella Johanna Dijmphna Roovers, geb. te Breda op 7 dec 1949, rijschoolhouder, tr. te Breda op 22 mei 1970 met Edith Josepha Nieuwkoop, geb. op 16 aug 1951. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jorgen Fransiscus Andreas, geb. te Breda op 16 okt 1970, volgt XXg. XXg. Jorgen Fransiscus Andreas van Dun, zn. van Adrianus Wilhelmus Fransiscus van Dun (XIXaq) en Edith Josepha Nieuwkoop, geb. te Breda op 16 okt 1970, tr. te Breda op 28 mei 2004 met Gertruda Margaretha Johanna (Sabine) Willems, geb. te Breda op 18 aug 1977. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Tommie, geb. te Breda op 21 jan 2005. 2. Sem Edith Josepha, geb. te Breda op 25 mei 2008. XVIIan. Petrus Johannes van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIw) en Maria Catharina Moerenhout, geb. te Princenhage op 23 apr 1897, expediteur, ovl. te Breda op 9 okt 1946, tr. te Breda op 8 mei 1930 met Anna Maria Catharina Heijnen, dr. van Johannes Antonius Heynen en Maria van Oosterbosch, geb. te Roosendaal op 2 feb 1908, ovl. te Breda op 6 okt 1993. Petrus Johannes was werknemer bij machinefabriek Backer en Rueb tot midden 275

1930. Daarna begon hij een zelfstandig expeditiebedrijf met twee bestelwagens. Deze werden in de oorlog gevorderd. In de oorlog heeft hij in Duitsland krijgsgevangen gezeten. Daarna is hij bij de genie geweest en dienst gedaan bij de mijnopruimingsdienst. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Johannes, geb. te Princenhage op 20 jan 1934, volgt XVIIIbq. 2. Antonius Johannes (Antoon), geb. te Princenhage op 10 mrt 1936, ovl. te Breda op 5 sep 2012, volgt XVIIIbr. Anna Maria Catharina Heijnen, dr. van Johannes Antonius Heynen en Maria van Oosterbosch, tr. (2) met Johannes van de Luijtgaarden. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 276 XVIIIbq. Johannes van Dun, zn. van Petrus Johannes van Dun (XVIIan) en Anna Maria Catharina Heijnen, geb. te Princenhage op 20 jan 1934, technisch ambtenaar gemeente Dordrecht, tr. te Breda op 17 apr 1958 met Catharina Walthera Peeters, dr. van Marinus Peeters (chauffeur) en Antonia Maria Leemans, geb. te Ginneken op 6 jul 1936, ovl. te Dordrecht op 4 aug 2011. Hij heeft in Breda de machinistenschool gevolgd,en daarna was hij eerste machinist bij de koopvaardij. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Petrus Marinus, geb. te Breda op 8 aug 1958, volgt XIXar. 2. Marinus Petrus Johannes, geb. te Breda op 29 jan 1960, Chaam in 1986. Jan is nu bevriend met Cobi Verloop. XIXar. Petrus Marinus van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIIIbq) en Catharina Walthera Peeters, geb. te Breda op 8 aug 1958, tr. op 9 mrt 1989 met Barbara Kuijk, geb. op 12 jul 1959. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Nadieh Isabelle, geb. te Dordrecht op 28 aug 1989. XVIIIbr. Antonius Johannes (Antoon) van Dun, zn. van Petrus Johannes van Dun (XVIIan) en Anna Maria Catharina Heijnen, geb. te Princenhage op 10 mrt 1936, stukadoor, woonde Terheijden, ovl. te Breda op 5 sep 2012, tr. te Ginneken op 19 aug 1959 met Catharina Adriana Maria (Toos) Kuyten, dr. van Franciscus Kuyten, geb. te Ginneken op 19 aug 1936. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Elsa Vera Maria Antonia Catharina (Els), geb. te Breda op 15 okt 1960, volgt XIXas. XIXas. Elsa Vera Maria Antonia Catharina (Els) van Dun, dr. van Antonius Johannes (Antoon) van Dun (XVIIIbr) en Catharina Adriana Maria (Toos) Kuyten, geb. te Breda op 15 okt 1960, tr. met Toon Krijnen, zn. van Frans Krijnen en Nelly Damen. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Femke. 2. Maaike. 3. Neeltje. 4. Aukje.

XVIx. Adrianus van Dun, zn. van Francus van Dun (XVaa) en Anna Catharina van Beek, geb. te Princenhage op 8 aug 1862, smid, ovl. te Antwerpen op 4 mrt 1947, tr. te Princenhage op 12 jan 1898 met Jacoba van Bavel, geb. te Oosterhout op 12 nov 1868, ovl. te Princenhage op 22 aug 1909 d.v. Johannes van Bavel en Adriana Broeders Hij was werknemer bij de machinefabriek Backer en Rueb aan de Markendaalseweg. Na een goede verzorging bij zijn zoon Johannes in Antwerpen is hij daar gestorven en begraven op kerkhof Schoonselhof . Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 3. Fransiscus Johannes, geb. te Princenhage op 15 jan 1899, ovl. te Breda op 21 jun 1950, volgt XVIIao. 2. Adriana Catharina, geb. te Princenhage op 5 apr 1900, ovl. te Rotterdam op 3 okt 1986, volgt XVIIap. Johannes Hendrikus, geb. te Princenhage op 14 jan 1902, ovl. te Eekeren op 10 jan 1971, volgt XVIIaq. Jacoba van Bavel tr. (1) 9 nov. 1893 Oosterhout met Pieter de Rooij, zoon van Pieter de Rooij en Paulina van der Pluijm. Pieter ovl. Oosterhout op 25 feb. 1897 XVIIao. Franciscus Johannes van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVIx) en Jacoba van Bavel, geb. Princenhage op 15 jan 1899, expediteur bij de PTT, ovl. te Breda op 21 jun 1950, tr. te Princenhage op 31 okt 1922 met Joanna van Baal, dr. van Johannes van Baal en Elisabeth Hermans, geb. te Princenhage op 24 jul 1901, ovl. te Breda op 8 feb 1996. (Zie trouwfoto hiernaast van Franciscus en Joanna) Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. 3. 4. Jacoba Elisabeth (Coba), geb. te Princenhage op 3 nov 1923, ovl. te Breda op 11 sep 2004, volgt XVIIIbs. Elisabeth Joanna (Bep), geb. te Breda op 6 jun 1927, ovl. op 6 jul 2014, volgt XVIIIbt. Johannes Adrianus, geb. Princenhage 11 okt 1931, volgt XVIIIbu. Fransiscus Christianus Gerardus, geb. te Princenhage op 7 jan 1937, schoenmaker op de Nieuwe Haagdijk, lid van fanfare Amicitia, ovl. te Breda op 26 okt 1987, tr. te Cuyk op 7 mei 1966 met Wilhelmina Catharina Maria Rikken, geb. te Bemmel op 2 mei 1938, ovl. in jun 1986. 5. Adrianus Gerardus, geb. te Ginneken op 31 dec 1940, volgt XVIIIbv. 6. Anna Maria Cornelia Gerarda (Annemiek), geb. te Breda op 26 jun 1945, volgt XVIIIbw. 277

PTTelftal uit 1923, rechts met pet Franciscus en links met hoed zijn broer Jan. XVIIIbs. Jacoba Elisabeth (Coba) van Dun, dr. van Fransiscus Johannes van Dun (XVIIao) en Joanna van Baal, geb. te Princenhage op 3 nov 1923, ovl. te Breda op 11 sep 2004, één dochter: 1. Cornelia (Lia) van Dun, volgt XIXat. 278 Jacoba Elisabeth (Coba) van Dun, tr. te Breda op 23 jun 1949 met Hendrik van der Plas. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. A.M. (Anneke), geb. op 8 mei 1950, ovl. in 1956. 2. 3. Johanna (Jannie), tr. met Paul Landweer. Franciscus (Frans), tr. met Joyce Geertsema. 4. Wilhelmina (Wilma), woont in Frankrijk, tr. (sch.) Alex Jordana. Hieruit 2 kinderen 5. Johannes (Jan), tr. met Johanna Bul. 6. Adrianus (Ad), griffier bij de rechtbank, tr. met Sanne Leijten. XIXat. Cornelia (Lia) van Dun, dr. van Jacoba Elisabeth (Coba) van Dun (XVIIIbs), tr, (gesch.) met Rob van der Wiel. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Eelco. 2. Catharina (Kaatje). XVIIIbt. Elisabeth Joanna (Bep) van Dun, dr. van Fransiscus Johannes van Dun (XVIIao) en Joanna van Baal, geb. te Breda op 6 jun 1927, ovl. op 6 jul 2014, één dochter: 1. Yvonne van Dun. Elisabeth Joanna (Bep) van Dun, tr. te Arnhem op 5 aug 1957 met Karl Ernst Jelkman, leraar klassieke talen. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Elisabeth. 2. Hubertus, graficus.

XVIIIbu. Johannes Adrianus van Dun, zn. van Fransiscus Johannes van Dun (XVIIao) en Joanna van Baal, geb. te Princenhage op 11 okt 1931, tr. te Breda op 26 apr 1956 met Norberta Gertruda Sabina (Bep) Scherer, dr. van Isidoor Scherer en Petronella Arnst, geb. te Ginneken op 10 nov 1931, ovl. te Breda op 16 jan 2012. Vader van dirigent Frans van Dun was ook hij een zeer verdienstelijk muzikant. Al op 14 jarige leeftijd, eerder kon niet vanwege de oorlog, werd hij lid van de Koninklijke Harmonie Cecilia in Princenhage. Hij speelde de bastuba. Van deze vereniging is hij ook jarenlang voorzitter geweest. Op 30 maart 2006 was hij 60 jaar muzikant. Sinds 1989 als lid van Amor Musae in Prinsenbeek. De vereniging die ook in 2006 het prestigieuze muziekconcours in Valencia won onder leiding van zijn zoon Frans. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Franciscus Gregorius Hendrikus Maria (Frans), geb. te Breda op 6 feb 1958, dirigent en muziekdocent, tr. (1), (gesch.) met Christel Andrik. Relatie (2) met Letty Aerts. Bekend dirigent, In 2005 behaalde Frans “goud met onderscheiding” op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dat gebeurde met het Brabants Fanfare Orkest dat was samengesteld uit muzikanten uit de gehele provincie NoordBrabant. Frans studeerde muziekwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Aan het Brabants conservatorium studderde hij muziekpedagogiek 1e graad, harmonie en fanfaredirectie, DM en UM met als bijvak koordierctie. Bij al zijn examens slaagde hij cum laude mede te danken aan zijn absoluut gehoor. Als dirigent was hij al werkzaam bij Harmonie Amor Musae te Prinsenbeek, Harmonie EMM te Budel, Fanfare KNA te Schijf en muziekvereniging de Edesche Harmonie. (tot 2005 ken ik de gegevens) Hij was ook gastdirigent bij de befaamde Desford Colliery Brassband uit Leicester. 2. Gregorius Adrianus Maria (George), geb. te Breda op 29 apr 1959, volgt XIXau. 3. Petronella Johanna Elisabet Maria (Marinel), geb. te Breda op 6 feb 1964, volgt XIXav. 279

XIXau. Gregorius Adrianus Maria (George) van Dun, zn. van Johannes Adrianus van Dun (XVIIIbu) en Norberta Gertruda Sabina (Bep) Scherer, geb. te Breda op 29 apr 1959, tr. met Margret Kroese. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Dennis, geb. te Breda op 1 okt 1983, volgt XXh. 2. Brenda, geb. te Breda op 3 sep 1987. XXh. Dennis van Dun, zn. van Gregorius Adrianus Maria (George) van Dun (XIXau) en Margret Kroese, geb. te Breda op 1 okt 1983, tr. met Emilie van Aart, geb. te Breda op 30 jul 1981. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Jordy, geb. op 7 sep 2011. Femke, geb. te Breda op 2 jul 2014. XIXav. Petronella Johanna Elisabet Maria (Marinel) van Dun, dr. van Johannes Adrianus van Dun (XVIIIbu) en Norberta Gertruda Sabina (Bep) Scherer, geb. te Breda op 6 feb 1964, tr. met Theodorus Herrings. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Rick, geb. te Breda op 25 apr 1990. 2. Monique, geb. te Breda op 26 aug 1992. 280 XVIIIbv. Adrianus Gerardus van Dun, zn. van Fransiscus Johannes van Dun (XVIIao) en Joanna van Baal, geb. te Ginneken op 31 dec 1940, tr. te Breda op 13 mrt 1964 met Lucia Maria Schneydenberg geb. te Princenhage op 8 nov. 1941. Ad was o.a. 24 jaar lang muzikant bij de Kon. Mil. Kapel die in 2005 na 175 jaar wegens bezuinigingen werd opgeheven. Ook kapelmeester bij de taptoe’s die in Breda gehouden zijn. (zie foto op de volgende pagina waarbij hij in gesprek is met de Koningin)

. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Lucia Johanna Adriana Wilhelmina Francisca Maria (Lucienne) van Dun geb. te Breda op 16 jul 1966, huwt met Ton van Gastel. Zij hebben 2 geadopteerde kinderen uit Thailand ; Thanne en Yot. 2. Michaël Franciscus Theodorus (Michel) van Dun was manager bij de Keukenhof en de Efteling, woont nu in Duitsland, geb. te Breda op 11 apr 1975 tr. te Idstein op 30 nov. 2007 met Sonja Kaufmann geb. te Frankfurt. Uit dit huwelijk een zoon Yannick van Dun geb. te Idstein op 22 jul. 2008 Sonja Kaufmann huwt (1) ? Linnemann Op de foto hiernaast, drie generaties. XVIIIbw. Anna Maria Cornelia Gerarda (Annemiek) van Dun, dr. van Fransiscus Johannes van Dun (XVIIao) en Joanna van Baal, geb. te Breda op 26 jun 1945, tr. te Breda op 9 dec 1966 met Jacobus Bastiaansen. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. 2. Jolanda, geb. op 8 apr 1968. Jacqueline (Pien), geb. 15 apr. 1971. XVIIap. Adriana Catharina van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XVIx) en Jacoba van Bavel, geb. te Princenhage op 5 apr 1900, ovl. te Rotterdam op 3 okt 1986, tr. te Rotterdam op 18 jan 1921 met Petrus Cas. 281

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adriana Jacoba, geb. te Rotterdam op 27 jan 1922. 2. XVIIaq. Johannes Hendrikus van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVIx) (smid) en Jacoba van Bavel, geb. te Princenhage op 14 jan 1902, hotelhouder te Antwerpen in 1947, ovl. te Eekeren op 10 jan 1971, tr. te Tilburg op 28 nov 1933 met Anna Adriana Bierens, dr. van Henricus Bierens en Cornelia Anna Bosmans, geb. te Tilburg op 31 jul 1902. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Harry, geb. te Tilburg op 17 apr 1935, ovl. te Leuven op 14 okt 2006, volgt XVIIIbx. 2. 3. Jacqueline ongehuwd, geb. in 1937, woont in Kent in Engeland. Jan, geb. te Merksem op 19 aug 1939, volgt XVIIIby. Anna Adriana Bierens, dr. van Henricus Bierens en Cornelia Anna Bosmans, tr. (1) met Henricus Wilhelmus van der Linde, geb. op 27 feb 1899, ovl. op 29 nov 1927. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Johanna Cornelia Theresia, geb. op 31 okt 1927. 282 XVIIIbx. Harry van Dun, zn. van Johannes Hendrikus van Dun (XVIIaq) (hotelhouder te Antwerpen in 1947) en Anna Adriana Bierens, geb. te Tilburg op 17 apr 1935, woonde Diest, ovl. te Leuven op 14 okt 2006, tr. met Albertina de Kesel, dr. van Albert de Kesel en Mientje Schrijvers. Harry runde tot 2001 in Diest het befaamde restaurant Het Dambord; een 15de eeuws vakwerkgebouw dat algemeen gezien wordt als het meest fotogenieke plekje van Diest. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Jan, ovl. voor 2006. Peter, volgt XIXaw. 3. Ann, volgt XIXax. XIXaw. Peter van Dun, zn. van Harry van Dun (XVIIIbx) en Albertina de Kesel, tr. met Han Weetjens. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Lena. XIXax. Ann van Dun, dr. van Harry van Dun (XVIIIbx) en Albertina de Kesel, tr. met Johan Juchtmans. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Jill. 2. Wouter. 3. Ruth. Petrus Johannes, geb. te Rotterdam op 14 nov 1923.

XVIIIby. Jan van Dun, zn. van Johannes Hendrikus van Dun (XVIIaq) en Anna Adriana Bierens, geb. te Merksem op 19 aug 1939, was restauranthouder van salon de Groene Jager, op de Bredabaan in Brasschaat, tr. met Josephina Vanden Kieboom, geb. te Kalmthout op 29 jul 1944. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Kristin, geb. te Ekeren op 30 sep 1967, volgt XIXay. 2. Jan, geb. te Ekeren op 10 feb 1971, volgt XIXaz. XIXay. Kristin van Dun, dr. van Jan van Dun (XVIIIby) en Josephina Vanden Kieboom, geb. te Ekeren op 30 sep 1967, relatie met ? van Gastel. Uit deze relatie één dochter: 1. Anouk, geb. te Brasschaat op 21 apr 2001. XIXaz. Jan van Dun, zn. van Jan van Dun (XVIIIby) en Josephina Vanden Kieboom, geb. te Ekeren op 10 feb 1971, tr. met Caroline van Thillo, geb. op 27 feb 1971. Jan is uitbater van Salons De Groene Jager, Het Kasteel van Brasschaat en Hof ter Delft in Ekeren. 283

De Bredabaan is de weg tussen Antwerpen en Breda: de Belgische N1 en de Nederlandse N263. Tegenwoordig heet alleen het Belgische gedeelte nog Bredabaan. Al in 1700 lag er tussen Antwerpen en Merksem een verharde weg. Tussen 1715 en 1740 werd deze door de Oostenrijkers verlengd tot aan Brasschaat. In 1764 werd de weg wederom langer toen het deel tot de Nederlands-Belgische grens bij Wuustwezel aangelegd werd. Tussen Antwerpen en Merksem vindt men de Kleine Bareel en de Oude Bareel. In Vlaanderen wordt het woord 'bareel' gebruikt om een slagboom aan te duiden. Op de plaats van deze twee barelen lagen vroeger tolplaatsen. De geïnde tolgelden werden gebruikt om het onderhoud van de wegen betaald. Nog steeds zijn de barelen zichtbaar in de omgeving in straatnamen als de Oudebareellei. Tussen Merksem en Brasschaat ligt 'De Groene Jager' in Maria-ter-Heide. Hier stopten vroeger de koetsen om de paarden te laten verzorgen en de reizigers te laten rusten. Tegenwoordig is het een restaurant en zalencentrum. 284 De geschiedenis van het Kasteel van Brasschaet neemt ons mee naar de zeventiende eeuw. De streek telde toen drie nederzettingen: de Vagevuurhoeve, de Hemelhoeve en de Helhoeve. In 1869 verwierf Armand Reussens de Helhoeve waar hij, nadat hij in 1873 burgervader wordt van Brasschaat, een prachtig kasteel laat bouwen. Akkers, weilanden en gronden veranderden in een park met bosaanplantingen, dreven, grasvelden en een grote vijver. Later werden er twee boswachterswoningen en een hovenierswoning opgetrokken. Eind negentiende eeuw werd het kasteel uitgebreid met twee dwarsvleugels en enkele terassen die het kasteel verbinden met de vijver. De laatste decennia wordt het kasteel gebruikt als locatie voor de meest uiteenlopende feesten en seminaries. Tevens huisvest het ook een brasserie waar u ongedwongen kan genieten van spijs en drank met het spectaculaire zicht op het park. Sinds dit jaar werd brasserie Armand opgenomen in de invite_ group waartoe het gehele kasteel, Hof ter Delft in Ekeren, restaurant de kleine Zavel in Antwerpen en onze Catering activiteiten behoren. Uit dit huwelijk één dochter: 1. XVIy. Josephine, geb. te Wilrijk op 24 feb 2005. Johannes Petrus Franciscus van Dun, zn. van Francus van Dun (XVaa) en Antonia Vriends, geb. te Teteringen op 27 feb 1866, kantonnier, ovl. te Nieuw-Ginneken op 24 apr 1953, tr. te Ginneken op 12 nov 1890 met Maria Wirken, dr. van Johanna Wirken, geb. te Ginneken op 22 dec 1862, ovl. te Chaam op 27 feb 1948. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johannes Petrus Franciscus, geb. te Breda op 9 mei 1891, ovl. te Breda op 2 okt 1891. 2. Anna Maria, geb. te Ginneken op 25 jul 1892, ovl. te Chaam op 1 aug 1964, tr. op 20 apr 1921 met Henricus Cornelissen, geb. te Bavel op 12 apr 1890, ovl. te London Ontario [Canada] op 1 jul 1966. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

3. Jeanette Maria, geb. te Ginneken op 16 mrt 1894, ovl. te Breda op 1 aug 1965, volgt XVIIar. 4. Maria Francisca, geb. op 1 sep 1896, ovl. in 1989, tr. op 14 okt 1926 met Nicolaas van Dongen, geb. op 13 feb 1895, ovl. te Breda op 3 mei 1980. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Antonia, geb. te Teteringen op 26 mrt 1899, ovl. op 15 okt 1946, volgt XVIIas. 6. Franciscus, geb. te Teteringen op 27 dec 1900, ovl. te Breda op 16 apr 1971, volgt XVIIat. 7. Hendricus Franciscus, geb. te Ginneken op 6 okt 1903, ovl. te Breda op 5 jul 1961. XVIIar. Jeanette Maria van Dun, dr. van Johannes Petrus Franciscus van Dun (XVIy) (kantonnier) en Maria Wirken, geb. te Ginneken op 16 mrt 1894, ovl. te Breda op 1 aug 1965, Een zoon; 1. Harry Johannes van Dun, geb. te Ginneken op 5 mei 1916, ovl. te Chaam op 19 mei 1998, volgt XVIIIbz. Jeanette Maria van Dun, tr. te Ginneken op 14 mei 1919 met Marinus Bekers, zn. van Adriaan Bekers en Johanna van Wijmeren, geb. te Ginneken op 18 dec 1883, ovl. te Breda op 2 jul 1965. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Marinus Bekers, zn. van Adriaan Bekers en Johanna van Wijmeren, tr. (1) met Antonetta Buijnsters, geb. te Princenhage op 24 apr 1893, ovl. te Ginneken op 20 nov 1918. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIbz. Harry Johannes van Dun, zn. van Jeanette Maria van Dun (XVIIar), geb. te Ginneken op 5 mei 1916, ovl. te Chaam op 19 mei 1998, tr. te Gilze-Rijen op 17 feb 1944 met Gertruda Catharina Oprins, dr. van Wilhelmus Oprins en Antonetta Maria Pelkmans, geb. te Gilze-Rijen op 4 sep 1919, ovl. in 2005. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Antonetta Jeanette Maria, geb. te Chaam op 6 mrt 1945, volgt XIXba. 2. 285 Franciscus Wilhelmus Henricus, geb. te Chaam op 12 jul 1946, ovl. te Baarle-Nassau op 18 mei 1968. 3. Wilhelmus Cornelis Henricus, geb. te Chaam op 3 jul 1948, volgt XIXbb. 4. Maria Jeanette (Ria), geb. te Chaam op 17 sep 1949, volgt XIXbc. 5. Antonius Franciscus Maria, geb. te Chaam op 5 apr 1954, volgt XIXbd. XIXba. Antonetta Jeanette Maria van Dun, dr. van Harry Johannes van Dun (XVIIIbz) en Gertruda Catharina Oprins, geb. te Chaam op 6 mrt 1945, tr. te Chaam op 26 nov 1966 met Cornelis Kniknie, geb. op 13 okt 1939. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. 2. Trudy, geb. op 29 aug 1967, volgt XXi. Francisca Joanna Maria (Franca), geb. op 3 feb 1969, volgt XXj. XXi. Trudy Kniknie, dr. van Cornelis Kniknie en Antonetta Jeanette Maria van Dun (XIXba), geb. op 29 aug 1967, tr. op 28 dec 1985 met Rene Luiken. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Kevin, geb. op 29 jun 2000. 2. Sanne, geb. op 12 aug 2002.

XXj. Francisca Joanna Maria (Franca) Kniknie, dr. van Cornelis Kniknie en Antonetta Jeanette Maria van Dun (XIXba), geb. op 3 feb 1969, tr. met Frank Adams. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Anna Cornelia Francisca (Deborah), geb. op 13 apr 1992. 2. Antonius Cornelius Franciscus (Nick), geb. op 17 okt 1994. XIXbb. Wilhelmus Cornelis Henricus van Dun, zn. van Harry Johannes van Dun (XVIIIbz) en Gertruda Catharina Oprins, geb. te Chaam op 3 jul 1948, tr. op 26 nov 1982 met Corrie Koole, geb. op 1 aug 1953. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Mirella, geb. op 19 nov 1976, volgt XXk. 2. Vanessa, geb. op 2 dec 1979, volgt XXl. 3. Dolinda, geb. op 22 apr 1983, volgt XXm. XXk. Mirella van Dun, dr. van Wilhelmus Cornelis Henricus van Dun (XIXbb) en Corrie Koole, geb. op 19 nov 1976, tr, (gesch.) met Remco Michiel Baks, geb. op 4 sep 1974. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Daphne, geb. op 10 sep 2001. XXl. Vanessa van Dun, dr. van Wilhelmus Cornelis Henricus van Dun (XIXbb) en Corrie Koole, geb. op 2 dec 1979, tr. op 1 jul 2006 met Berrie de Jong. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Pien, geb. op 26 sep 2005. 2. Geertje, geb. te Chaam op 14 sep 2007. XXm. 286 Dolinda van Dun, dr. van Wilhelmus Cornelis Henricus van Dun (XIXbb) en Corrie Koole, geb. op 22 apr 1983, tr. op 12 mei 2006 met Ron Aerts. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Bloem, geb. te Chaam op 14 mei 2005. XIXbc. Maria Jeanette (Ria) van Dun, dr. van Harry Johannes van Dun (XVIIIbz) en Gertruda Catharina Oprins, geb. te Chaam op 17 sep 1949, tr. te Chaam op 17 dec 1971 met Henk van Oosterwijk, geb. op 17 aug 1945. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Miranda, geb. op 8 apr 1974. 2. Robbert, geb. op 31 jul 1977. XIXbd. Antonius Franciscus Maria van Dun, zn. van Harry Johannes van Dun (XVIIIbz) en Gertruda Catharina Oprins, geb. te Chaam op 5 apr 1954, tr. op 5 nov 1976 met Carien Ansems, geb. op 14 jun 1952. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Maria Cornelia Antonia, geb. te Breda op 25 nov 1978, volgt XXn. 2. Ilona Gertruda Johanna, geb. op 17 jan 1982. XXn. Maria Cornelia Antonia van Dun (Marisca) , dr. van Antonius Franciscus Maria van Dun (XIXbd) en Carien Ansems, geb. te Breda op 25 nov 1978, tr. op 16 jul 2006 met Roel Leenders. Uit dit huwelijk één dochter: 1. ?. XVIIas. Antonia van Dun, dr. van Johannes Petrus Franciscus van Dun (XVIy) en Maria Wirken, geb. te Teteringen op 26 mrt 1899, ovl. op 15 okt 1946, tr. te Ginneken op 10 mei 1922 met Hendricus van Aert, zn. van Jacobus van Aert en Maria (Marie) van Dongen, geb. te Princenhage op 26 mrt 1893, ovl. te Breda op 10 aug 1975.

Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Piet, geb. op 26 jun 1935, volgt XVIIIca. Jacobus (Sjaak), ovl. voor 2008, tr. met Corrie de Koning. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Frans, tr. met Jo Vermetten. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jan, tweelingbroer van Frans, ovl. 3 jaar oud. Johannes (Jan), tr. met Nel Dekkers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. An. Jet, tr. met Cornelis (Kees) Voesenek. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Toos. Joke, tr. met Martien Floren. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 10. Cor. 11. Maria (Riet), tr. met Piet van Riel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIca. Piet van Aert, zn. van Hendricus van Aert en Antonia van Dun (XVIIas), geb. op 26 jun 1935, kipauto chauffeur bij firma Stoof, tr. met Cisca (Zus) Hermus, geb. op 28 nov 1935. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Erik, geb. op 12 dec 1962, volgt XIXbe. 2. Marcel, geb. op 7 nov 1965, volgt XIXbf. 3. Mariëtte, geb. op 9 aug 1968, volgt XIXbg. XIXbe. Erik van Aert, zn. van Piet van Aert (XVIIIca) en Cisca (Zus) Hermus, geb. op 12 dec 1962, tr, (gesch.) met Susan Witsenboer. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Monica, geb. op 18 jul 1990. 2. Daphne, geb. op 27 okt 1992. XIXbf. Marcel van Aert, zn. van Piet van Aert (XVIIIca) en Cisca (Zus) Hermus, geb. op 7 nov 1965, tr. met Corninne Mol, geb. op 18 mrt 1963. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Arnold, geb. op 16 apr 1995. 2. Ruther, geb. op 14 okt 2002. XIXbg. Mariëtte van Aert, dr. van Piet van Aert (XVIIIca) en Cisca (Zus) Hermus, geb. op 9 aug 1968, tr. met René Thijs, geb. op 30 apr 1966. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jeroen, geb. op 21 jul 1991. 2. Mythe, geb. op 6 sep 1994. XVIIat. Franciscus van Dun, zn. van Johannes Petrus Franciscus van Dun (XVIy) en Maria Wirken, geb. te Teteringen op 27 dec 1900, ovl. te Breda op 16 apr 1971, tr. te Teteringen op 20 sep 1921 met Johanna Elisabeth de Laat, dr. van Jan Hendrik de Laat en Elisabeth Span, geb. op 20 sep 1902, ovl. te Bavel op 1 okt 1989. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. 3. Jan Hendrik, geb. te Teteringen op 18 feb 1923, ovl. te Teteringen op 9 apr 1980, volgt XVIIIcc. Johannes Petrus Hendrikus, geb. te Ginneken op 27 dec 1924, ovl. te Breda op 12 jul 1939. 287 Johannes Petrus Franciscus (Frans), geb. te Ginneken op 29 dec 1921, ovl. te Breda op 11 mrt 1990, volgt XVIIIcb.

4. Bertus, geb. te Chaam op 22 nov 1930, volgt XVIIIcd. 5. Elisabeth Maria Antonia, geb. op 2 jul 1938, volgt XVIIIce. XVIIIcb. Johannes Petrus Franciscus (Frans) van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIat) en Johanna Elisabeth de Laat, geb. te Ginneken op 29 dec 1921, ovl. te Breda op 11 mrt 1990, tr. te Breda op 31 mei 1945 met Christina Schouten, dr. van Wilhelmus Schouten en Christina Homfeld, geb. te Princenhage op 17 mrt 1921, ovl. te Breda op 9 apr 1996. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Christina Johanna, geb. te Breda op 28 mrt 1947, volgt XIXbh. 2. Johanna Christina, geb. te Breda op 2 mrt 1950, tr. te Breda op 19 dec 1969 met Petrus van Loo, geb. te Eisden op 5 jan 1946. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Hendrica (Hennie), geb. te Breda op 10 jun 1953, volgt XIXbi. 4. Franciscus Wilhelmus, geb. te Breda op 19 apr 1956, volgt XIXbj. XIXbh. Christina Johanna van Dun, dr. van Johannes Petrus Franciscus (Frans) van Dun (XVIIIcb) en Christina Schouten, geb. te Breda op 28 mrt 1947, tr. te Breda op 30 jun 1967 met Theo van den Elsen, geb. te Eindhoven op 21 mrt 1940. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Christel. 2. Edwin. 288 XIXbi. Hendrica (Hennie) van Dun, dr. van Johannes Petrus Franciscus (Frans) van Dun (XVIIIcb) en Christina Schouten, geb. te Breda op 10 jun 1953, tr. te Breda op 2 sep 1973 met Marinus (Rien) van Praet, geb. te Breda op 8 dec 1946. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. 2. Ivonne. Emmie. XIXbj. Franciscus Wilhelmus van Dun, zn. van Johannes Petrus Franciscus (Frans) van Dun (XVIIIcb) en Christina Schouten, geb. te Breda op 19 apr 1956, instrument pijpfitter, woont Wernhout, tr. te Breda op 7 dec 1979 met Cornelia van Gurp, dr. van Johannes Antonius van Gurp en Adriana Peemen, geb. te Breda op 8 jun 1959. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Franciscus Johannes, geb. te Breda op 21 jun 1978. 2. Adriana Christina (Janine), geb. te Breda op 19 mrt 1981. XVIIIcc. Jan Hendrik van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIat) en Johanna Elisabeth de Laat, geb. te Teteringen op 18 feb 1923, werkmeester Enka, ovl. te Teteringen op 9 apr 1980, tr. te Teteringen op 17 feb 1946 met Jacoba Cornelia Oomen, dr. van Hermanus Oomen en Helena Maria van de Kaa, geb. te Teteringen op 10 mrt 1923, ovl. te Teteringen op 5 nov 2014. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria Johanna Hendrica (Ria), geb. te Teteringen op 16 dec 1948, volgt XIXbk.

Jan op de wagen tijdens de optocht van de bevrijdingsfeesten XIXbk. Maria Johanna Hendrica (Ria) van Dun, dr. van Jan Hendrik van Dun (XVIIIcc) en Jacoba Cornelia Oomen, geb. te Teteringen op 16 dec 1948, 2 kinderen: 1. Marinus Johannes Jacobus (Richard) van Dun, geb. te Breda op 5 sep 1969, volgt XXo. 2. Petronella Helena Maria van Dun, geb. te Teteringen op 3 sep 1971. Maria Johanna Hendrica (Ria) van Dun, tr. op 15 apr 1981 met Antonius Oyens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XXo. Marinus Johannes Jacobus (Richard) van Dun, zn. van Maria Johanna Hendrica (Ria) van Dun (XIXbk), geb. te Breda op 5 sep 1969, tr. te Prinsenbeek op 28 jun 1996 met Manuela Isolde van Zonneveld, geb. te Tilburg op 19 apr 1967. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Sylvana, geb. te Breda op 18 mrt 1997. XVIIIcd. Bertus van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIat) en Johanna Elisabeth de Laat, geb. te Chaam op 22 nov 1930, vertegenwoordiger, tr. te Theribon Indonesie op 27 dec 1955 met Anna Viola Eysbach, geb. te Theribon Indonesie op 27 jul 1934. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Franciscus Victor, geb. te Jakarta op 11 dec 1956. 2. Rudolf Hendrik, geb. te Breda op 17 okt 1958, volgt XIXbl. XIXbl. Rudolf Hendrik van Dun, zn. van Bertus van Dun (XVIIIcd) en Anna Viola Eysbach, geb. te Breda op 17 okt 1958, tr. met Astrid van Gammeren, geb. te Rotterdam op 8 aug 1966. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Rowan, geb. te Rotterdam op 11 jul 1997. 289

XVIIIce. Elisabeth Maria Antonia van Dun, dr. van Franciscus van Dun (XVIIat) en Johanna Elisabeth de Laat, geb. op 2 jul 1938, tr. op 31 jan 1956 met Antonius Cornelis van Engelen, geb. te Ginneken op 4 jul 1932, ovl. te Bavel op 2 jun 2012. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Anny. 2. 3. Conny. 4. Leny. Lizet. 5. XVIz. Toine. Adrianus Antonius van Dun, zn. van Francus van Dun (XVaa) en Antonia Vriends, geb. op 26 apr 1870, landbouwer, ovl. te Teteringen op 7 mei 1919, tr. te Teteringen op 15 mei 1895 met Apolonia van Ginneken, dr. van Arnoldus van Ginneken en Anna Maria Pijpers, geb. te Teteringen op 17 jun 1872, ovl. te Teteringen op 16 dec 1940. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Franciscus, geb. te Teteringen op 23 mrt 1896, ovl. te Teteringen op 12 jan 1968, volgt XVIIau. 2. Anna Maria, geb. te Teteringen op 22 feb 1902, tr. op 1 jun 1924 met Johannes Pauwels, geb. te Waspik op 5 jul 1900. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Antonia Cornelia, geb. op 23 dec 1908, ovl. op 12 sep 1964, tr. op 14 jun 1928 met Adrianus Blom, geb. te Raamsdonksveer op 13 apr 1904, ovl. te Raamsdonksveer op 22 mrt 1956. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 290 XVIIau. Franciscus van Dun, zn. van Adrianus Antonius van Dun (XVIz) en Apolonia van Ginneken, geb. te Teteringen op 23 mrt 1896, ovl. te Teteringen op 12 jan 1968, tr. te Teteringen op 8 jun 1922 met Cornelia Adriana Bol, geb. te Oosterhout op 8 okt 1893, ovl. te Bavel op 18 nov 1977. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Apolonia Elisabeth, geb. te Teteringen op 23 mrt 1923, tr. te Teteringen op 14 jul 1948 met Franciscus Gosens 6 kinderen, geb. te Gilze op 25 mei 1922, ovl. te Gilze op 29 jun 1997. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Elisabeth Maria, geb. te Teteringen op 2 aug 1925, volgt XVIIIcf. 3. Maria Fabriana, geb. te Teteringen op 31 okt 1926, tr. te Teteringen op 19 nov 1954 met Jacobus Sins, geb. op 2 jan 1925. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adriana Antonia, geb. te Teteringen op 27 nov 1928, tr. te Teteringen op 17 feb 1955 met Wilhelmus van Miert, geb. op 10 mrt 1925. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Antonius Adrianus, geb. te Teteringen op 16 sep 1930, ovl. te Teteringen op 27 dec 1930. 6. Antonia Maria, geb. te Teteringen op 4 mrt 1932, ovl. te Breda op 17 jul 2007, volgt XVIIIcg. 7. Mechelina Maria, geb. te Teteringen op 14 sep 1933, ovl. te Teteringen op 19 nov 1934. 8. Adrianus Antonius (Ad), geb. te Teteringen op 16 okt 1935, volgt XVIIIch. XVIIIcf. Elisabeth Maria van Dun, dr. van Franciscus van Dun (XVIIau) en Cornelia Adriana Bol, geb. te Teteringen op 2 aug 1925, tr. te Teteringen op 4 mei 1944 met Henricus Johannes Damen, geb. op 16 okt 1920, Teteringen, ovl. te Oosterhout op 9 mrt 2005.

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Henk. 2. 3. Frans. Ton. 4. Corné. 5. Liesbeth. XVIIIcg. Antonia Maria van Dun, dr. van Franciscus van Dun (XVIIau) en Cornelia Adriana Bol, geb. te Teteringen op 4 mrt 1932, ovl. te Breda op 17 jul 2007, tr. (1) te Teteringen op 22 sep 1955 met Laurens Leemans, geb. op 31 mrt 1926, ovl. te Bavel op 26 jan 1986. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Corry, tr. met Ton Jacobs. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Peter. Antonia Maria van Dun, tr. (2) met Jan Cornelissen, geb. op 28 feb 1921, ovl. op 21 jan 1996. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jan Cornelissen, tr. (2) met Adriana Wirken. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIch. Adrianus Antonius (Ad) van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIau) en Cornelia Adriana Bol, geb. te Teteringen op 16 okt 1935, tr. te Teteringen op 28 okt 1966 met Maria Petronella Elisabeth (Ria) Siemons, geb. te Dongen op 24 sep 1939. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. 2. Franciscus Adrianus Maria (Frank), geb. te Teteringen op 8 jan 1969, volgt XIXbn. 3. Adrianus Maria (Adriaan), geb. te Breda op 2 nov 1973. 4. Martinus Adrianus Maria (Martijn), geb. te Breda op 3 jul 1976, volgt XIXbo. XIXbm. Petronella Adriana Maria (Anja) van Dun, dr. van Adrianus Antonius (Ad) van Dun (XVIIIch) en Maria Petronella Elisabeth Siemons, geb. te Teteringen op 24 nov 1967, tr. met Peter van der Wolf. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mike, geb. op 7 jul 1998. XIXbn. Franciscus Adrianus Maria (Frank) van Dun, zn. van Adrianus Antonius (Ad) van Dun (XVIIIch) en Maria Petronella Elisabeth Siemons, geb. te Teteringen op 8 jan 1969, tr. te Breda op 1 nov 1996 met Chantal Bakkers, geb. te Breda op 7 okt 1972. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Nienke, geb. te Breda op 13 dec 1999. 2. Tim, geb. te Breda op 14 okt 2002. XIXbo. Martinus Adrianus Maria (Martijn) van Dun, zn. van Adrianus Antonius (Ad) van Dun (XVIIIch) en Maria Petronella Elisabeth (Ria) Siemons, geb. te Breda op 3 jul 1976, tr. 15 mei 2004 te Breda met Maaike van Eijck, geb. te Teteringen op 25 feb 1976. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Malou, geb. te Breda op 29 jun 2006. Petronella Adriana Maria (Anja), geb. te Teteringen op 24 nov 1967, volgt XIXbm. 291

2. Lars, geb. te Breda op 28 jun 2008. 3. Noa, geb. te Breda op 28 jun 2008. Martijn & Maaike en de kinderen XIVae. Adriana van Dun, dr. van Jacobus van Dun (XIIIaj) en Adriana Cornelia Brouwers, ged. te Chaam op 6 mrt 1788, ovl. te Ginneken op 5 dec 1853, tr. (1) te Chaam op 23 aug 1812 met Willem Horn, zn. van Christiaan Horn en Maria Judith van Glabeek, geb. te Alphen op 1 jan 1791, linnewever, Uit dit huwelijk één dochter: 1. Petronella, geb. te Ginneken op 11 dec 1828, tr. te Terheijden op 7 nov 1857 met Ludovicus de Leij, zn. van Nicolai de Leij en Antonia Kerremans, geb. te Terheijden op 22 okt 1808. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 292 Plaatsvervanger Nat. Militie in 1816, Notaris Beens, 1-4-1816; Willem Horn gaat als vervanger voor Cornelis Gommeren uit Rucphen in dienst bij de Nationale Militie voor 5 jaar. Hij krijgt hiervoor 25 gld. en zijn vrouw Adriana van Dun 10 stuivers wekelijks gedurende deze 5 jaar. Adriana van Dun, tr. (2) met Godefridus Goeyers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVaf. Anna Maria van Dun, dr. van Jacobus van Dun (XIIIaj) en Martina van Engelen, ged. te Chaam op 2 mei 1799, ovl. te Chaam op 29 feb 1876, tr. te Chaam op 1 mrt 1829 met Antonius van den Broek, zn. van Johannes van den Broek en Cornelia van Reusel, ged. te Chaam op 6 mrt 1779, landbouwer, ovl. te Chaam op 11 mei 1859. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johannes (Jan), geb. te Chaam op 3 jul 1829, volgt XVab. 2. Martinus, geb. te Chaam op 4 nov 1832, ovl. te Gilze-Rijen op 7 feb 1912, volgt XVac. 3. Adriana Maria, geb. te Chaam op 11 jan 1839, ovl. te Chaam op 4 dec 1868, tr. te Chaam op 6 jun 1863 met Martinus Hendrickx, zn. van Anthony Hendrikx en Anna Maria van Gestel, geb. te Chaam op 22 nov 1833. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Jacobus, geb. te Chaam op 23 jan 1837, ovl. te Gilze-Rijen op 12 jan 1902, volgt XVad. 5. Anthony, geb. te Chaam op 7 aug 1842, volgt XVae. Antonius van den Broek, zn. van Johannes van den Broek en Cornelia van Reusel, tr. (1) te Chaam op 12 feb 1804 met Adriana Maria Roovers, dr. van

Petrus Roovers en Catharina van Meel, ged. te Chaam op 8 dec 1786, ovl. te Chaam op 18 feb 1813. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Cornelia, ged. te Chaam op 1 apr 1805, ovl. op 10 mrt 1879, tr. te Chaam op 7 jun 1828 met Cornelis Beenhakkers, zn. van Cornelis Beenhakkers en Petronella Paulussen, geb. te Chaam op 23 okt 1803. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Gerardus, geb. te Chaam op 9 dec 1806, tr. te Chaam op 11 jan 1840 met Maria Elisabeth van Engelen, dr. van Franciscus van Engelen en Anna Maria Remeijssen, ged. te Chaam op 8 okt 1808, ovl. te Chaam op 29 mrt 1872. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Petrus, geb. te Chaam in apr 1808, tr. te Chaam op 13 feb 1847 met Maria Gooijaarts. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Catharina, geb. te Chaam op 20 nov 1810, tr. met Sebastiaan van Engelen, zn. van Franciscus van Engelen en Anna Maria Remeijssen, ged. te Chaam op 16 feb 1806. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Cornelis, geb. te Chaam op 4 feb 1813, ovl. te Chaam op 28 jul 1831. Antonius van den Broek, tr. (2) te Chaam op 20 jun 1816 met Adriana Vrins, ged. te Chaam op 18 mrt 1797, ovl. te Chaam op 22 jun 1817. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVab. Johannes (Jan) van den Broek, zn. van Antonius van den Broek en Anna Maria van Dun (XIVaf), geb. te Chaam op 3 jul 1829, tr. te Chaam op 17 feb 1855 met Johanna Maria Hendrikx, dr. van Anthony Hendrikx en Anna Maria van Gestel, geb. te Chaam op 9 sep 1826. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Chaam op 23 mrt 1856. 2. Godefridus Antonius, geb. te Chaam op 19 mrt 1858. 3. 4. Petrus, geb. te Chaam op 14 sep 1859. 5. Hendrikus Antonius, geb. te Chaam op 29 mrt 1863. 6. 7. Antony Cornelis, geb. te Chaam op 25 mrt 1870. XVac. Martinus van den Broek, zn. van Antonius van den Broek en Anna Maria van Dun (XIVaf), geb. te Chaam op 4 nov 1832, ovl. te Gilze-Rijen op 7 feb 1912, tr. (1) te Gilze-Rijen op 6 jul 1865 met Adriana Wenselaars, dr. van Jan Wenselaars en Antonia van Son, geb. te Gilze-Rijen op 9 jan 1814. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Martinus van den Broek, tr. (2) te Gilze-Rijen op 16 mei 1877 met Johanna van Gestel, dr. van Petrus van Gestel en Pitronella van Bezouw, geb. te Gilze-Rijen op 4 mei 1851, in haar huwelijksakte staat 36 jaar in 1877. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Maria Cornelia, geb. te Gilze-Rijen op 30 nov 1888. 2. Petronella Gerardina, geb. te Gilze-Rijen op 19 jul 1891. 3. Hendrika Antonia, geb. te Gilze-Rijen op 19 jul 1891. XVad. Jacobus van den Broek, zn. van Antonius van den Broek en Anna Maria van Dun (XIVaf), geb. te Chaam op 23 jan 1837, ovl. te Gilze-Rijen op 12 jan 1902, tr. te Chaam op 27 mei 1863 met Huiberdina Verdaat, dr. van Hendrikus Verdaat en Adriana Lam, geb. te Dongen op 11 nov 1836. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Johanna Maria, geb. te Chaam op 22 feb 1864. Petronella Maria Cornelia, geb. te Chaam op 7 jul 1861. Johannes Lodewikus, geb. te Chaam op 17 jun 1868. 293

2. Cornelia, geb. te Chaam op 9 aug 1865. 3. Antonie, geb. te Chaam op 6 mei 1867, ovl. te Chaam op 25 nov 1872. 4. Catharina Adriana, geb. te Chaam op 4 mei 1868. 5. Johannes, geb. te Chaam op 23 jan 1871. 6. Adrianus, geb. te Chaam op 22 nov 1872. 7. Antonius, geb. te Gilze-Rijen op 22 jan 1875. 8. Johanna Maria, geb. te Gilze-Rijen op 27 jan 1877. Huiberdina Verdaat, dr. van Hendrikus Verdaat en Adriana Lam, tr. (1) te Chaam op 12 apr 1856 met Johannes Gerardus Vlaminkx. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gerardus, geb. te Dongen op 30 jan 1858. XVae. Anthony van den Broek, zn. van Antonius van den Broek en Anna Maria van Dun (XIVaf), geb. te Chaam op 7 aug 1842, tr. te Chaam op 25 mei 1867 met Petronella Hendrikx, dr. van Anthony Hendrikx en Anna Maria van Gestel, geb. te Chaam op 5 apr 1832. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adrianus Antonius, geb. te Chaam op 16 mei 1871. 2. Petrus Johannes, geb. te Chaam op 3 sep 1872. 3. Maria Petronella, geb. te Chaam op 2 jun 1874. 294 XIIIak. Adrianus van Dun, zn. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, geb. te Chaam op 1 apr 1752, ovl. te Chaam op 23 nov 1811, huwt te Chaam op 16 apr 1780 met Maria Susanna van der Borst, geb. te Mechelen, wordt ook Maria Francisca genoemd, ovl. na 1822. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Anna Maria, ged. te Chaam op 1 feb 1781. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 19 okt 1782, ovl. te Chaam op 2 feb 1816 ongehuwd. 3. Cornelia, ged. te Chaam op 10 apr 1786, ovl. te Teteringen op 8 jan 1875, volgt XIVag. 4. Magdalena, ged. te Chaam op 23 aug 1790, ovl. op 7 aug 1834, volgt XIVah. 5. Michaël, ged. te Chaam op 23 aug 1790, ovl. te Chaam op 6 jan 1874, volgt XIVai. 6. Johanna, ged. te Chaam op 16 aug 1797, ovl. te Chaam op 24 mrt 1811. Weduwe verkoopt meubelen en huisraad te Chaam in 1812, SAB Afd. 3 85, N 4853 akte 146, 25-11-1812; Maria Francisca van der Borst, weduwe Adriaan van Dun verkoopt ; 1) rommel aan A .Smekens 1 gld. 2) ijzerwerk aan Jacobus Godes 1 gld 11 st 3) Een kuyp aan Cornelis Geerts 1 gld 18 st 4) Een mand met erwten aan H. Koks voor 45 st. 5) Een riek aan C. van Raak voor 30 st 6) Een zijsie en vorken aan A .Meeuwissen voor 30 st. 7) Touwen aan J. Godes voor 33 st. 8) Een emmer aan D. Bogaars voor 1 gld 3 st. 9) Een brandijzer aan H .Bekkers voor 1 gld 18 st 10) Een haak aan D. Bogaars voor 1 gld 8 st. 11) Een koperen ketel aan G. Kusters voor 16 gld 12) Een maat aan J Smekens voor 2 gld 10 st. 13) Een ossejuk aan A .Hendriks voor 1 gld 14 st. 14) Een koperen ketel aan A .Smekens voor 1 gld 14 st.

15) Een aker aan Marijnis Smekens voor 2 gld. 16) Een keteltje aan Willem Monté voor 2 gld. 17) Een ijzeren pot aan Paulussen voor 1 gld 12 st. 18) Een zadel aan Jan Lomme voor 3 gld 12 st. 19) Een ligt aan A. Smekens voor 27 st. 20) Een stoel aan A. Meeuwissen voor 15 st. 21) Een stoel aan idem voor 2 gld. 22) Een stoel aan A. Geerts voor 2 gld 6 st. 23) Een zeef aan D. Hendriks voor 16 st. 24) Een lamp aan D. Bogaars voor 16 st. 25) Een bierkan aan A .Joosen voor 17 st. 26) Tinnen borden aan J. Godes voor 1 gld 4 st. 27) Schalen met gewicht aan P. van den Ouweland voor 22 st. 28) Een klok aan Joseph van Engelen voor 12 gld 8 st. 29) Een kast aan David Bogaars voor 1 gld 2 st. 30) Een tang aan David Bogaars voor 8 st. 31) Een tafel aan A. Geerts voor 1 gld 14 st. 32) Een karnton aan Cornelis Kanters voor 5 gld. 33) Een laanton aan A. Geerts voor 1 gld 6 st. 34) Een trog aan A. Geerts voor 1 gld 4 st. 35) Een zaaieg aan C. van de Klundert voor 1 gld 8 st. 36) Een kafmolen aan A. Smekens voor 3 gld 14 st. 37) Een snijbak aan H. Koks voor 18 st. 38) Bonenstaken aan Jan Sprangers voor 1 gld. 39) Een hoop vlas aan Cornelis Vlamings voor 3 gld 2 st. 40) Dito aan G. Paulussen voor 1 gld 6 st. 41) Dito aan A. Meeuwissen voor 2 gld. 42) Mutsaards aan N. Schuurmans voor 17 st. 43) Een aardkar aan Antony Smekens voor 18 gld. 44) Boekwijtstrooij aan H. van Boxel voor 2 gld 2 st. 45) Dito denselven voor 2 gld 12 st. 46) Een hoop kaf aan C .Kanters voor 1 gld 18 st. 47) Dito den selven voor 1 gld 12 st. 48) Dito Cornelis Jansen voor 2 gld. 49) Krom buigelen aan J .Kwast voor 2 gld 14 st. 50) Haver en rogge strooij aan C. Kanters voor 3 gld. 51) Een os aan Nicolaas van Gils voor 62 gld. 52) Een capeson (?) aan denselven voor 6 st. 53) Een zwartbonte koeij aan Cornelis Jansen voor 38 gld. 54) Een kalf aan Peter Rovers voor 13 gld. 55) Ardappelen aan C. Vlamings voor 28 st. 56) Een veertel dito aan A. Meeuwissen voor 1 gld 6 st. 57) Drie veertel dito aan Adam van de Ven voor 3 gld 14 st. De totale opbrengst is dus 260 gld en 9 st. Het additioneel bedraagt 15 gld en 12 st. 295 Weduwe en kinderen verkopen land te Chaam in 1823, SAB Afd. 3,89, 4864, akte 72, 30-5-1823; Susanna van der Borst weduwe Adriaan van Dun en haar kinderen Anna Maria, dienstmeid te Antwerpen, Cornelia x Marijn Nuyten, Michaël en Magdalena bouwlieden te Chaam verkopen Christiaan Schrickx, schout van Meerle, 8 stukken land. 1) Het Agterste Stuk groot 300 roeden. 2) Land en bos genaamd Het Bosch groot 100 roeden. 3) land Het Akkerken genaamd 66 roeden. 4) weide genaamd Het Veldeken groot 200 roeden.

5) heide genaamd de Schutskooij groot 80 roeden. 6) weide genaamd de Buynderkens groot 200 roeden. 7) heide genaamd de Schootjens groot 100 roeden. 8) heide genaamd het Langelaar groot 200 roeden. Opbrengst 600 gld. Blijkbaar is deze verkoop niet voldoende want op 9-6-1823 lenen zij weer 400 gld. van Schricx. Zij geven hun huis als onderpand. Kinderen verkopen huis te Chaam in 1824, Notaris Wiercx, 16-1-1824; Anna Maria van Dun, dienstbode te Antwerpen, Cornelia van Dun gehuwd met Marijnis Nuijten, Michael van Dun en Magdalena van Dun verkopen Christiaan Schricx, burgemeester van Meerle het huis te Dassemus, west de straat en ook nog een perceel dries en zaailand, genaamd De Huisakker groot 90 roeden. Verkoopsprijs 185 gld. XIVag. Cornelia van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XIIIak) en Maria Susanna van der Borst, ged. te Chaam op 10 apr 1786, ovl. te Teteringen op 8 jan 1875.huwt op 20 mei 1810 met Marijn Nuyten, zn. van Petrus Nuyten en Cornelia Bastiaensen, ged. te Princenhage op 30 jan 1785, ovl. te Teteringen op 13 mei 1845. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Anna Cornelia, geb. te Teteringen op 8 mrt 1811. 2. Maria Susanna, geb. te Teteringen op 8 feb 1813, ovl. te Teteringen op 17 sep 1873, tr. met Carolus Kerremans. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. 296 4. Adrianus, geb. te Ginneken op 13 jun 1815. 5. Joanna, geb. te Teteringen op 9 apr 1813. Petrus, geb. te Ginneken op 2 okt 1818. 6. Marijnus, geb. te Teteringen op 3 jan 1823. XIVah. Magdalena van Dun, dr. van Adrianus van Dun (XIIIak) en Maria Susanna van der Borst, ged. te Chaam op 23 aug 1790, ovl. op 7 aug 1834, ongehuwd, Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adrianus van Dun onwettig, geb. te Chaam op 25 mrt 1822, ovl. te Chaam op 11 aug 1839. XIVai. Michaël (Machiel) van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XIIIak) en Maria Susanna van der Borst, ged. te Chaam op 23 aug 1790, ovl. te Chaam op 6 jan 1874, tr. te Chaam op 5 jun 1824 met Jacomijna Luyckx, dr. van Franciscus Luyckx en Johanna Kuypers, ged. te Meerle op 23 mei 1792. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Adrianus, geb. te Chaam op 19 mrt 1825, ovl. te Baarle-Hertog op 29 apr 1908, volgt XVaf. 2. Fransisca, geb. te Meerle op 2 apr 1827, ovl. te Chaam op 19 nov 1852. 3. Cornelis, geb. te Baarle-Nassau op 24 sep 1832, ovl. te Chaam op 23 jan 1900, volgt XVag. Koopt theeketel in 1825, Notaris Wiercx, 25-1-1825; Machiel van Dun koopt voor 2 gld en 20 ct. een theeketel bij verkoping van goederen door Peter Janssen op Geersbroek.

XVaf. Adrianus van Dun, zn. van Michaël van Dun (XIVai) en Jacomijna Luyckx, geb. te Chaam op 19 mrt 1825, landbouwersknecht, ovl. te Baarle-Hertog op 29 apr 1908, tr. te Chaam op 3 feb 1867 met Johanna Houtepen, dr. van Cornelis Houtepen (landbouwer) en Petronella Blous, geb. te Chaam op 13 okt 1841. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Wilhelmina, geb. te Chaam op 10 dec 1867, ovl. te Gilze op 2 jan 1951, tr. te Baarle-Nassau op 18 mei 1907 met Petrus van Tilburg, zn. van Willem van Tilburg en Adriana de Swart, geb. te Gilze. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Anna Maria Petronella, geb. te Chaam op 20 jan 1870, ovl. te Chaam op 5 aug 1877. 3. Cornelia, geb. te Chaam op 5 feb 1872. 4. Adriana, geb. te Chaam op 5 mei 1874, tr. te Baarle-Nassau op 5 apr 1913 met Adrianus van Gool, zn. van Bernardus van Gool en Petronella Verhoeven, geb. op 1 okt 1874, timmerman, ovl. te Baarle-Nassau op 20 jan 1945. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Johanna Maria, geb. te Chaam op 17 feb 1876, ovl. te Chaam op 21 dec 1953, tr. te Baarle-Nassau op 25 apr 1908 met Andreas Jansen, zn. van Adrianus Jansen en Joanna van Rijsewijk. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Cornelis, geb. te Chaam op 22 feb 1878, ovl. te Baarle-Nassau op 13 aug 1947, volgt XVIaa. 7. Anna Maria Petronella, geb. te Chaam op 7 mei 1880, begijn, Begijnhof Herentals. viert gouden kloosterjubileum op 14-6-1959 (FOTO). 8. Hendrikus, geb. te Chaam op 28 jun 1883, volgt XVIab. XVIaa. Cornelis van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVaf) en Johanna Houtepen, geb. te Chaam op 22 feb 1878, werkman, ovl. te Baarle-Nassau op 13 aug 1947, tr. te Baarle-Nassau op 13 jan 1912 met Dimphna Stoffels, dr. van Franciscus Stoffels en Clara van Loon, geb. te Baarle-Nassau in 1883. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adrianus Franciscus, geb. op 6 sep 1915. 2. Cornelia Maria, geb. op 11 feb 1918, volgt XVIIav. 3. Adriana Josepha, geb. op 25 feb 1920, ovl. op 23 jan 1992. 4. XVIIav. Cornelia Maria van Dun, dr. van Cornelis van Dun (XVIaa) en Dimphna Stoffels, geb. op 11 feb 1918, tr. te Baarle-Nassau op 18 nov 1947 met Emile Carolus Klaasen. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Réné Carolus Maria, geb. te Breda op 30 jul 1949, tr. met ? Aerts. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Maria Philomena Dimphna Petronella, geb. te Baarle-Nassau op 14 aug 1954, tr. met Adriaan Laurentius Antonius van Oerle. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 297 Petrus Adrianus, geb. te Baarle-Nassau op 3 okt 1921, ovl. op 4 dec 1992, tr. met Miet Blous, geb. op 15 sep 1928, ovl. op 2 aug 1990. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

XVIab. Hendrikus van Dun, zn. van Adrianus van Dun (XVaf) en Johanna Houtepen, geb. te Chaam op 28 jun 1883, landbouwer, tr. te Baarle-Nassau op 12 nov 1910 met Joanna Louisa Haneveer, dr. van Johannes Baptist Haneveer en Joanna Verbaandert, geb. te Baarle-Nassau op 22 dec 1883, ovl. te Goirle op 14 mei 1948. (Op de foto Joanna Louisa met de tweeling) Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Adrianus Cornelis, geb. te Alphen op 21 sep 1911, ovl. te Goirle op 1 jan 1980, volgt XVIIaw. 2. Wilhelmina Johanna, geb. te Baarle-Nassau op 28 apr 1914, ovl. te Turnhout op 3 sep 1998, tr. te Poppel op 6 jul 1938 met Aloïs van Rooy, geb. te Poppel op 14 sep 1910, ovl. te Turnhout op 8 mei 1986. Uit dit huwelijk een dochter Louisa van Rooy geb. te Turnhout 14 juni 1940 ovl. 11 april 2015 te Arendonk. Zij was gehuwd met Frans Roefs, uit dit huwelijk twee kinderen: 1. Karin Roefs, geb. 13 juni 1964 te Turnhout, ovl. 6 augustus 2015 te Turnhout. Zij was gehuwd met Marc Nuyts. 2. Rudy Roefs 3. 298 4. Petrus Johannes, geb. te Baarle-Nassau op 13 jan 1917, ovl. te Turnhout op 14 sep 1999, volgt XVIIax. Franciscus, geb. te Baarle-Nassau op 3 okt 1919, ovl. te Tilburg op 25 okt 1996, volgt XVIIay. 5. Cornelis (Nilles), geb. te Baarle-Nassau op 3 okt 1919, ovl. te Tilburg op 20 jul 1987, volgt XVIIaz. 6. Adriana Maria, geb. te Baarle-Nassau op 7 sep 1922, volgt XVIIba. XVIIaw. Adrianus Cornelis van Dun, zn. van Hendrikus van Dun (XVIab) en Joanna Louisa Haneveer, geb. te Alphen op 21 sep 1911, nachtwaker, ovl. te Goirle op 1 jan 1980, tr. te Goirle op 28 aug 1939 met Theresia Vermeulen, dr. van Jan Baptist Vermeulen (landbouwer) en Maria Paulussen, geb. te Hilvarenbeek op 29 nov 1911, ovl. te Goirle op 6 jul 1995. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Hendrikus Johannes Louisa Maria ongehuwd, geb. te Goirle op 27 sep 1940. 2. 3. Johannes Alphonsus Cornelis (Jo), geb. te Goirle op 15 jul 1943, volgt XVIIIci. Johanna Louisa Maria, geb. te Goirle op 22 dec 1944, volgt XVIIIcj. 4. Cornelis Johannes Maria, geb. te Goirle op 18 dec 1946, volgt XVIIIck. 5. Maria Antonetta Louisa, geb. te Goirle op 30 sep 1953, volgt XVIIIcl. XVIIIci. Johannes Alphonsus Cornelis (Jo) van Dun, zn. van Adrianus Cornelis van Dun (XVIIaw) en Theresia Vermeulen, geb. te Goirle op 15 jul 1943, tr. te Goirle op 20 apr 1968 met Aldegonda (Gonnie) Hoogendoorn, geb. te Goirle op 16 jun 1947. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Aagje, geb. op 26 sep 1970, volgt XIXbp. 2. Brechje, geb. op 11 feb 1973, tr. 19-09-2014 met Remon van Reijn.

XIXbp. Aagje van Dun, dr. van Johannes Alphonsus Cornelis (Jo) van Dun (XVIIIci) en Aldegonda (Gonnie) Hoogendoorn, geb. op 26 sep 1970, tr. met Pieter Simon, geb. op 12 jun 1968. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Pien, geb. op 19 jan 2001. Teun, geb. op 8 feb 2004. XVIIIcj. Johanna Louisa Maria van Dun, dr. van Adrianus Cornelis van Dun (XVIIaw) en Theresia Vermeulen, geb. te Goirle op 22 dec 1944, tr. op 28 apr 1970 met Rudolphus Joseph Maria Hendriks, geb. op 17 mrt 1945, overleden tijdens vakantie op Philipijnen, ovl. te Lucena City [Philippines] op 24 apr 2010. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Bas, geb. op 25 jan 1976 samenwonend sinds 30 sept. 2006 met Geertje van de Wiel. Geertje geb. 29 september 1978. Hieruit 2 kinderen; 1) Mees geb. 16 mei 2009 2) Jet geb. 8 feb. 2012 XVIIIck. Cornelis Johannes Maria van Dun, zn. van Adrianus Cornelis van Dun (XVIIaw) en Theresia Vermeulen, geb. te Goirle op 18 dec 1946, tr. feb 1979 met Elisabeth Petronella Johanna Adriana (Liesbeth) Wouters geb. op 4 jan 1958, ovl. te Goirle op 7 feb 2012. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Marc, geb. op 3 jun 1980, volgt XIXbq. 2. Jeroen, geb. op 13 apr 1982, volgt XIXbr. 3. Monique, geb. op 24 jul 1983, tr. mei 2011 met Christ van den Hout, geb. 18 okt. 1982 Uit dit huwelijk 2 kinderen; a) Lars geb. 25 juni 2012 b) Lisa geb. 18 dec. 2014 XIXbq. Marc van Dun, zn. van Cornelis Johannes Maria van Dun (XVIIIck) en Elisabeth Petronella Johanna Adriana (Liesbeth) Wouters, geb. op 3 jun 1980, tr. in april 2004 met Mandy Ketelaar, geb. op 4 jul 1983. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Mayke, geb. op 5 aug 2004. 2. Nick. geb. 11 juli 2007 3. Luuk. geb. 18 feb. 2009 XIXbr. Jeroen van Dun, zn. van Cornelis Johannes Maria van Dun (XVIIIck) en Elisabeth Petronella Johanna Adriana (Liesbeth) Wouters, geb. op 13 apr 1982, relatie met Brigit van Trier, geb. op 27 mrt 1982. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. 2. Seth. geb. 22 sept. 2007 Isis. geb. 1 febr. 2010 XVIIIcl. Maria Antonetta Louisa van Dun, dr. van Adrianus Cornelis van Dun (XVIIaw) en Theresia Vermeulen, geb. te Goirle op 30 sep 1953, tr. te Goirle op 2 aug 1974 met Karel Moeskops, geb. te Poppel op 16 jul 1951. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Karina, geb. op 29 jul 1980. Zij heeft 3 kinderen; a) Dieuwke geb. 13 feb. 2007 b) Dynthe geb. 6 feb. 2008 299 Erwin, geb. op 21 aug 1972 gehuwd met C. Buster geb 14 juni 1984. Uit dit huwelijk een zoon Jordi , geb. 18 okt. 2006

c) Yelmer geb. 13 juli 2010 2. Jan, geb. op 17 sep 1981 relatie met Dymphie Tuytelaars. Uit deze relatie 2 kinderen; a) Xanthe geb. 7 feb. 2009 b) Joyelle geb. 3 sept. 2010 XVIIax. Petrus Johannes van Dun, zn. van Hendrikus van Dun (XVIab) en Joanna Louisa Haneveer, geb. te Baarle-Nassau op 13 jan 1917, ovl. te Turnhout op 14 sep 1999, tr. met Adriana Antonia Primus, geb. in 1910. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Andreas Henricus Maria, geb. te Turnhout op 20 sep 1938, volgt XVIIIcm. 2. Josepha, geb. op 20 okt 1949. 300 Familiefoto: v.l.n.r. Anja, Maria, André, Opa, Jose, Anton, Sonja, Walter en in rolstoel Oma. Deze foto hoort bij XVIIIcm hieronder. XVIIIcm. Andreas Henricus Maria van Dun, zn. van Petrus Johannes van Dun (XVIIax) en Adriana Antonia Primus, geb. te Turnhout op 20 sep 1938, tr. met Maria Verheyen, geb. te Weelde op 25 jun 1966. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Sonja, geb. op 16 jul 1967, tr. met Walter van Rooy, geb. op 17 jun 1964. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Anja, geb. op 12 mrt 1971, volgt XIXbs.

XIXbs. Anja van Dun, dr. van Andreas Henricus Maria van Dun (XVIIIcm) en Maria Verheyen, geb. op 12 mrt 1971, tr. op 4 aug 2000 met Luc Adriaensen, geb. op 25 feb 1969. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anouk, geb. op 4 okt 2003. XVIIay. Franciscus van Dun, zn. van Hendrikus van Dun (XVIab) en Joanna Louisa Haneveer, geb. te Baarle-Nassau op 3 okt 1919, geboren op landgoed Nieuwkerk bij Poppel, ovl. te Tilburg op 25 okt 1996, tr. te Goirle op 17 jul 1945 met Antoinetta Antonia Maria (Anneke) Versteden, dr. van Lambertus Josephus Versteden en Catharina Cornelia Maria Vromans, geb. te Goirle op 22 nov 1922, ovl. te Goirle op 23 mrt 2005. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Hendricus Aloysius Johannes (Henk), geb. te Goirle op 2 nov 1946, volgt XVIIIcn. 2. 3. Lambertus Josephus Maria (Bert), geb. te Goirle op 8 mrt 1950, volgt XVIIIco. Franciscus Maria Josephus (Frans), geb. te Goirle op 4 nov 1952, volgt XVIIIcp. 4. Maria Louisa, geb. te Goirle op 18 aug 1960. XVIIIcn. Hendricus Aloysius Johannes (Henk) van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIay) en Antoinetta Antonia Maria (Anneke) Versteden, geb. te Goirle op 2 nov 1946, tr. te Tilburg op 18 nov 1969 met Mia de Kock, geb. op 12 aug 1944, ovl. te Tilburg op 6 jul 2003. (Op de foto Henk met vader en moeder bij het vormsel voor de kerk Maria Boodschap in Goirle) Uit dit huwelijk één dochter: 1. Antoinetta Maria Catharina (Miranda), geb. te Tilburg op 26 nov 1975, volgt XIXbt. Hendricus Aloysius Johannes (Henk) samenwonend sinds 2012 met Pietronella (Nel) Rietbroek- Meeuse XIXbt. Antoinetta Maria Catharina (Miranda) van Dun, dr. van Hendricus Aloysius Johannes (Henk) van Dun (XVIIIcn) en Mia de Kock, geb. te Tilburg op 26 nov 1975, tr. op 16 mei 2001 met Dennis Hendrikus Theodorus Emmers, geb. te Tilburg op 26 mrt 1975. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. 3. Ilse Maria, geb. te Tilburg op 26 feb 2004. Eva Eline, geb. te Tilburg op 23 okt 2006. Laurens Mathijs, geb. te Tilburg op 17 apr 2010. XVIIIco. Lambertus Josephus Maria (Bert) van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIay) en Antoinetta Antonia Maria (Anneke) Versteden, geb. te Goirle op 8 mrt 1950, tr. te Goirle op 18 mei 1973 met Catharina Johanna Maria Jacobus (Toos) Stokkermans, dr. van Johannes (Jan) Stokkermans en Catharina (Kitty) Vlendré, geb. te Goirle op 23 jan 1954. 301

Uit dit huwelijk één zoon: 1. Bas, geb. te Bergen op Zoom op 5 nov 1982. Bas woont samen met Ellen Bauwens geb. 19 februari 1988 in Merksem dv. Peter Bauwens en Vera Vermeire. XVIIIcp. Franciscus Maria Josephus (Frans) van Dun, zn. van Franciscus van Dun (XVIIay) en Antoinetta Antonia Maria (Anneke) Versteden, geb. te Goirle op 4 nov 1952, tr. te Tilburg op 29 aug 1974 met Wilhelmina Adriana Maria van Boxel, geb. op 26 sep 1954. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jimmy Franciscus Leonardus, geb. te Goirle op 12 mei 1977. 2. Wendy Maria Antonetta, geb. te Goirle op 21 dec 1978. 302 XVIIaz. Cornelis (Nilles) van Dun, zn. van Hendrikus van Dun (XVIab) (landbouwer) en Joanna Louisa Haneveer, geb. te Baarle-Nassau op 3 okt 1919, ovl. te Tilburg op 20 jul 1987, tr. met Helena Maria van Gils, geb. te Goirle op 18 mei 1922, ovl. in 1983. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Henk, volgt XVIIIcq. 2. Maria Louisa Francisca (Ria), geb. op 21 nov 1949, volgt XVIIIcr. 3. Louisa Theresia Maria (Louisa), geb. op 4 feb 1954, volgt XVIIIcs. XVIIIcq. Henk van Dun, zn. van Cornelis (Nilles) van Dun (XVIIaz) en Helena Maria van Gils, tr. met Marianne Waterschoot, geb. te Eindhoven op 21 mei 1952, ovl. te Goirle op 8 jul 1994. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Michaël, geb. op 27 sep 1976 woont samen met Nadoua Riffi geb. op 8 mei 1988. 2. Robert, geb. op 7 jan 1979 heeft twee kinderen: Jill van Dun 16 okt. 2009 en Izzie van Dun geb. 3 okt. 2013. XVIIIcr. Maria Louisa Francisca (Ria) van Dun, dr. van Cornelis (Nilles) van Dun (XVIIaz) en Helena Maria van Gils, geb. op 21 nov 1949, tr. met Lambertus Josefina Maria (Ber) Donders, geb. te Tilburg op 29 nov 1947.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jasper, geb. op 3 apr 1977. 2. Olga, geb. op 28 sep 1980 gehuwd met Michael Heeren, uit dit huwelijk twee kinderen: Lucas Josephus Maria geb. op 15 jun. 2010 en Eline Dianne Milou geb. 2 okt. 2013. XVIIIcs. Louisa Theresia Maria (Louisa) van Dun, dr. van Cornelis (Nilles) van Dun (XVIIaz) en Helena Maria van Gils, geb. op 4 feb 1954, tr. met Simon Petrus Ludovicus (Boy) Janssens, geb. op 5 sep 1948. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Monique, geb. op 27 okt 1975, volgt XIXbu. 2. Joyce, geb. op 28 mei 1978, volgt XIXbv. XIXbu. Monique Janssens, dr. van Simon Petrus Ludovicus (Boy) Janssens en Louisa Theresia Maria (Louisa) van Dun (XVIIIcs), geb. op 27 okt 1975, tr. met Marinus Adrianus Wilhelmus Bertens, geb. op 7 jun 1976. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Rowena, geb. op 3 mrt 2002. 2. Stefan, geb. op 2 mrt 2005. XIXbv. Joyce Janssens, dr. van Simon Petrus Ludovicus (Boy) Janssens en Louisa Theresia Maria (Louisa) van Dun (XVIIIcs), geb. op 28 mei 1978, tr. met Cornelis Adrianus Marius Vromans, geb. op 23 nov 1976. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Aron Marius Leonardus, geb. op 5 okt 2003. 2. Thyme Petrus Cornelis, geb. op 5 mrt 2005. XVIIba. Adriana Maria van Dun, dr. van Hendrikus van Dun (XVIab) en Joanna Louisa Haneveer, geb. te Baarle-Nassau op 7 sep 1922, tr. met Leo Josephus Tuytelaars, zn. van Johannes Franciscus Tuytelaars en Adriana Maria Eijsermans, geb. te Hilvarenbeek op 9 sep 1915, ovl. te Tilburg op 13 jun 1994. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Maria Louisa Helena (Ria), geb. te Goirle op 8 feb 1950, tr. met Karel Jansen, geb. te Tilburg op 22 nov 1947. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Johanna Louisa Maria, geb. te Goirle op 7 mei 1954, tr. met Adrianus Groenenboom, geb. te Rhoon op 26 jul 1954. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVag. Cornelis van Dun, zn. van Michaël van Dun (XIVai) en Jacomijna Luyckx, geb. te Baarle-Nassau op 24 sep 1832, ovl. te Chaam op 23 jan 1900, tr. te Chaam op 11 apr 1874 met Adriana Boeren, dr. van Johannes Petrus Boeren en Maria Catharina Schrijvers, geb. te Meerle circa 1846, ovl. voor 1900. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johannes, geb. te Chaam op 30 dec 1875, landbouwer, ovl. op 8 sep 1945 ongehuwd. 2. Catharina, geb. op 14 feb 1877, ovl. op 8 mrt 1877. 3. Wilhelmina, geb. op 11 apr 1878, ovl. op 31 mei 1878. 4. Catharina, geb. op 27 jun 1879, ovl. op 9 mei 1892. 5. Wilhelmina, geb. te Chaam op 29 jul 1880, ovl. op 23 jun 1948. XIIIal. Cornelia van Dun, dr. van Adrianus Jan van Dun (XIIaj) en Anna Joannes Coenraedts, ged. te Chaam op 16 nov 1754, ovl. op 2 mrt 1820, tr. met Peter Nicolaes Schuermans, geb. te Alphen 303

Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Maria Elisabeth, ged. te Chaam op 17 nov 1780. 2. Adriana, ged. te Chaam op 29 mrt 1784. 3. Nicolaus, ged. te Chaam op 15 jul 1785. 4. Anna Maria, ged. te Chaam op 22 jan 1787. 5. Adrianus, ged. te Chaam op 20 mei 1790. 6. Antonia, ged. te Chaam op 18 jan 1793. 7. Petronilla, ged. te Chaam op 28 aug 1795. Verkoop meubilair en goederen te Chaam in 1814, SAB Afd 3,85 N 4855 akte 93, 23-11-1814; Cornelia van Dun weduwe Peter Schuurmans verkoopt meubilair en goederen te Chaam. Opbrengst is 276 gld. Hoogste opbrengst was een os voor 62 gld, een zwartbonte koeij voor 38 gld, een kalf voor 13 gld. en een aardkar voor 18 gld. , Kinderen verkopen huis Joannes Petrus Canters te Chaam in 1783, RAT Chaam 2106 R 181 f 91, 4-4-1783; Eva Canters x Adriaen van Osterwijk, Maria Canters x Cornelis van Beurden en Jan van Dun als voogd en Cornelis van Beurden als toesiender over het minderj. kind wijlen Andries Canters daer moeder van is Maria van Dun verkopen Peeter Niclaes Schuurmans huis aan de Hijkant, groot 300 roeden. Oost Anthony Cornelis Floris. Item nog een stuk nieuwland groot 100 roeden en een stuk dries. 304 XIIak. Henricus van Dun, zn. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 30 sep 1712, , ovl. te Gilze op 12 dec 1793, huwT te Breda op 30 apr 1741 met Elisabeth Klocks, dr. van Joannes Antonie Klocks en Petronella Joannis Christophori, geb. te Reyen op 2 dec 1704, ovl. te Breda op 19 dec 1767. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Joannes Fransiscus, geb. te Breda op 4 okt 1743, ovl. te Breda op 17 okt 1743. Henricus was in 1758 knecht op de boerderij van zijn zus Johanna gehuwd met Niclaes Verheyden te Aert en Valkenberg. Testament op de langstlevende te Breda op 28 feb 1750 XIIal. Anthonius van Dun, zn. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 6 nov 1714, huwt (1) te Chaam op 19 mei 1754 met Maria Anthoni Floris, dr. van Antonius Adriaen Floris en Johanna Adriaen Buijs, geb. te Chaam op 22 dec 1720, ovl. te Chaam op 6 jul 1754. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Hij maakt een testament op de langstlevende op 30-5-1754. (Not. Chaam). Hij kan niet schrijven. Anthonius van Dun,huwt (2) te Chaam op 2 apr 1758 met Maria Adriaen Brouwer, dr. van Adrianus Brouwer en Maria Mous, ged. te Chaam op 12 aug 1721, ovl. te Chaam op 14 okt 1802. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Jan, ovl. te Chaam op 25 jan 1759 kraamkind. Jan, ovl. op 28 apr 1760.

Anthonius koopt samen met zijn broer een beemt te Chaam in 1750 RAT Chaam R 177 f 167, 29-1-1750; Adriaen en Anthony Janssen van Dun kopen beemt, ovl. te Chaam op 20 dec 1807, Maria Adriaen Brouwer, dr. van Adrianus Brouwer en Maria Mous, huwt (1) te Chaam op 7 mei 1741 met Joannes Gerardus Schram, zn. van Gerardus Jan Schram en Lucia Franciscus Dingeman Stouts, ged. te Chaam op 21 okt 1705, ovl. te Chaam op 4 jun 1754. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Adrianus, ged. te Chaam op 19 mei 1742, ovl. te Chaam op 6 mei 1743. 2. 3. Maria, ged. te Chaam op 22 dec 1745. 4. Lucia Joannes, ged. te Chaam op 31 jul 1744, huwt te Chaam op 3 aug 1777 met Petrus Joannes Petrus Schoenmakers, zn. van Joannes Petrus Schoenmakers en Adriana Cornelis Segers, ged. te Ulicoten op 3 jun 1751. Uit dit huwelijk één zoon. Laureijs, ged. te Chaam op 11 aug 1747, ovl. te Chaam op 15 sep 1809, tr. met Maria van Beckhoven, dr. van Henricus Cornelis van Beckhoven (XIIat) en Maria Anthony Peter Voets (zie XIIIap). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 5. Gertrudis, ged. te Chaam op 3 mei 1750. 6. Adriana, ged. te Chaam op 11 jul 1753. 5 kinderen kopen huis te Chaam in 1783, RAT Chaam R 181 f 100, 4-8-1783; Gerard Barth. Block x Cornelia van Arendonk verkoopt de 5 kinderen wijlen Jan Schram een huis en dries opt Houtghoir groot 136 roeden. De kinderen zijn Lucia x Peter Schoenmakers, Maria x Cornelis Rovers, Laureijs, Geertruy en Adriana. XIIam. Adriana van Dun, dr. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 13 mei 1718, ovl. te Chaam op 6 feb 1784, huwt te Chaam op 30 apr 1752 met Sigibertus Waltherus van Lille, zn. van Waltherus Segebertus van Lil en Clasina Huijbert Wouter van Spaendonck, ged. te Tilburg op 14 dec 1707, wordt ook Norbertus genoemd, ovl. te Chaam op 16 jan 1793. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Joanna, ged. te Chaam op 7 feb 1753, ovl. te Chaam op 1 jul 1824, tr. met Peter Lommen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Cornelia Maria, ged. te Chaam op 29 jul 1754, ovl. te Chaam op 24 dec 1814. 3. Nicolaus, ged. te Chaam op 18 dec 1756, ovl. te Chaam op 25 okt 1825. 4. Jacobus, ged. te Chaam op 2 dec 1758. 5. Joannes, ged. te Chaam op 25 jun 1761, ovl. te Chaam op 20 jan 1836, volgt XIIIam. Sigibertus Waltherus van Lille, zn. van Waltherus Segebertus van Lil en Clasina Huijbert Wouter van Spaendonck, huwt (1) te Meerle op 9 sep 1733 met Angela Livens van Sinayen, dr. van Nicolaus van Senaije en Catharina Gerardi van Berghen, ged. te Meerle op 11 nov 1695. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Josephus, ged. te Chaam op 14 jul 1734. 2. Maria, ged. te Chaam op 12 feb 1736. XIIIam. Joannes van Lille, zn. van Sigibertus Waltherus van Lille en Adriana van Dun (XIIam), ged. te Chaam op 25 jun 1761, ovl. te Chaam op 20 jan 1836, tr. met Maria Canters. 305

Uit dit huwelijk één zoon: 1. XIIan. Jacobus van Lil, ovl. te Chaam op 16 okt 1834. Johanna van Dun, dr. van Johannes Cornelis Henricus van Dun (XIah) en Jacomina Paulus Antonis Adriaenssen, ged. te Chaam op 4 mei 1722, woont op Aert en Valkenberg te Gilze, maakt testament op de langstlevende te Breda op 9 jul 1754, ovl. op 15 feb 1787, tr. te Chaam op 5 mei 1754 met Niclaes Petri Verheijden, zn. van Peter Nicolaas Verheyen en Cornelia van Riel, geb. te Teteringen circa 1712. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. 2. Petrus, ged. te Chaam op 3 feb 1755. Jacobus, ged. te Chaam op 1 okt 1756. 3. Cornelia, ged. te Chaam op 29 nov 1758. 4. Cornelia, ged. te Chaam op 16 jun 1760. 5. Joannes, ged. te Chaam op 21 jun 1764. XIai. Henricus Cornelis van Dun, zn. van Cornelis Henricus van Dun (Xu) en Adriana Jan Henrick Oninx, ged. op 10 sep 1691, Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia, volgt XIIao. XIIao. Cornelia van Dun, dr. van Henricus Cornelis van Dun (XIai), tr. met Michiel Adriaense. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia Michiel, ged. te Chaam op 18 mrt 1742. 306 Xv. Chaam R177 f 197v 22-10-1750 overleden dochter van Henricus Cornelis , was gehuwd met Michiel Adriaense. Hij krijgt de helft van een huis op Snijders-Chaam. Adriana Henrick van Dun, dr. van Henrick Henrick de Jonge van Dun (IXr) en Margaretha Adriaen Peter Keessels, tr. met Adrianus Cornelis Lauryssen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Adriana Adriaen Cornelis Laureijssen, ged. te Chaam op 14 okt 1669, volgt XIaj. XIaj. Adriana Adriaen Cornelis Laureijssen, dr. van Adrianus Cornelis Lauryssen en Adriana Henrick van Dun (Xv), ged. te Chaam op 14 okt 1669 ( doopgetuige Angela Henrici van Dun), tr. met Claes Jan Henrick Onincx, zn. van Johannes Henrick Adriaen Onincx en Clara Abram Peeter Wijnant Beckers, ged. te Chaam op 17 nov 1667. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Johannes Claes, ged. te Chaam op 19 mei 1704. 2. Adrianus Nicolaes, ged. te Chaam op 18 jan 1706. 3. Henricus Claes, ged. te Chaam op 28 jul 1707. 4. Cornelius Claes, ged. te Chaam op 8 dec 1708, ovl. te Chaam op 25 mrt 1755. 5. Petrus Claes, ged. te Chaam op 22 okt 1710. 6. Clara Claes, ged. te Chaam op 3 feb 1713, ovl. te Chaam op 7 okt 1747. Koopt heijvelt te Ghinderdoor in 1712, SAB R 777 f 62, 17-5-1712; Nicolaes Onincx x Adriaentje Laureijssen kopen heijvelt op Ghinderdoor van Jacob van de Kieboom.

VIIIh. Maeyke Henrick Cornelis Henrick van Dunne, dr. van Henrick Cornelis Henricx van Dunne (VIIe) en? Cornelis Henrick Gerritsdr, huwt in 1593 met Adriaen Merten Henricx van de Kieboom, zn. van Merten Henrick Willem Denijs van de Kieboom en Jenneke Ghereijt Merten Gherijt Wrijters, ovl. voor 1627. Uit dit huwelijk zeker één zoon: 1. Henrick Adriaen Merten. Koopt 1/3 part van stede te Chaam in 1629, SAB R 771 f 176v, 9-2-1629; Maeijke koopt van Adriaenken Peter Anthonis x Jan Jan Olieslagers 1/3 part van de stede op Dasmisse groot 5 bdr. Maeijke heeft al op 24 juni 1597 de drie vierde delen in het derde deel gekocht van haar broers en zus. SAB R 769 f 245v, Lening te Chaam in 1635, SAB Breda R 773 f 2, 13-3-1635; Maeijke Henricx van Dun met haar zoon Henrick Adriaen van de Kieboom zijn schuldig de kinderen van Adriaen Henrick Dirven de som van 1375 kgld. ter saecke van den coop van het derde part van de stede hen nu overgevest. Koopt 1/3 part van stede te Chaam in 1635, RAT 2106 R 209 f 244v, 27-1-1635; Maeijke Hendrick van Dun, weduwe Adriaen Merten van de Kieboom en haar kinderen kopen geassisteert met Hendrick Hendrick van Dun en Anthonis Merten van de Kieboom 1/3 part van de stede wijlen Adriaen Adriaen Merten van de Kieboom op Dasmisse van Jacob Adriaen Dyrven uit Haghe bij Breda daer Moeder af was Jacomijntje Dielis, mede sterk makend voor Cornelis en Peter, Adriaen Dyrven zonen zijn broers en Margriet Jan Domen x Theunken Adriaen Dyrven, 307 R771 f176v 9-2-1629 Adriaan koopt op 11 februari 1599 de stede en erve tot Chaam aan de Wijschot, die wijlen Henrick Cornelis Henrick van Dun (zijn schoonvader) toebehoorde. Namens de erfgenamen is echter gevest Adriaen Matheus Embrechts. R770 f12. VIIIi. Anneke Henrick Cornelis Henricx van Dunne, dr. van Henrick Cornelis Henricx van Dunne (VIIe) en? Cornelis Henrick Gerritsdr, ovl. voor 1627, huwt in 1597 met Jan Anthonis Cornelis Schoenmakers (zie RAT Alphen-Chaam R92 inlegvel), zn. van Anthonis Cornelis Adriaen Schoenmakers en Marie Jan Peter Schelckens, ovl. voor 1630. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Neelken, tr. met Jan Peter Anthonis. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 3. Engelke, tr. met Dingman Peeter Willemsen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jenneke begijn te Breda. 4. Mayken begijn te Breda. Koopt camer en backhuys te Chaam in 1600, SAB R 770 f 26; Anthonis Cornelis Adriaensz. verkoopt zijn zoon Jan x Anneke Henrick Cornelis een camer en backhuys gelegen aan de Legge, west en noord Cornelis Henrick van Dunne erve. Jan Anthonis Cornelis Schoenmakers, zn. van Anthonis Cornelis Adriaen Schoenmakers en Marie Jan Peter Schelckens, huwt (2) te Chaam op 5 mei 1627 met Jacoba(mijntken) Gerits.

Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anneke geestelijk dochter. VIIIj. Cornelis Henrick van Dunne (Huysmans), zn. van Henrick Cornelis Henricx van Dunne (VIIe) en? Cornelis Henrick Gerritsdr, Ovl. te Chaam voor jan 1640,.huwt in 1610 met Mayeken Anthonis Cornelis Schoenmakers, dr. van Anthonis Cornelis Adriaen Schoenmakers en Marie Jan Peter Schelckens, ovl. voor 4 mrt 1638. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Adriaen Cornelis Henrick van Dun, geb. circa 1610, ovl. te Chaam op 21 okt 1659, volgt IXs. 2. Anthonis Cornelis, ovl. na 1662, volgt IXt. 3. Judocus Cornelis, ovl. voor 1662, volgt IXu. Koopt een boterschotel voor 10 st. Chaam 1630 RAT 2106 R 209, 23-10-1630. Koopt 4 bdr. hei en wei in 1632, SAB R 771 f 252, 20-7-1632; Jan Peter Moons verkoopt Cornelis Hendrick van Dun x Maeijke Anthonis Schoenmaeckers de gerechte helft van een stuck erfs genaamd de Rette onder weijde en heijde groot 4 bdr. Moons behoudt zelf de andere helft. Gelegen te Chaam Ghinderdoor, oost 's-heerenvroente zuid vercoopers erf en noord Nicolaes Sprangers. Vermelding van gebedsdienst te Chaam in 1640, DTB Chaam, In het overlijdensregister wordt een gebedsdienst vermeld in januari 1640 voor Cornelis Henricx van Dun, Maeijke zijn vrouw en kinderen. 308 Koopt huis op de Legge Hij koopt op 7-11-1600 huys en erve met een gebijnt in een schuere, ende de schaapskoye metten 4 stucken erfs daeraen liggend, groot 2 1/2 buynder te Chaam aan de Legge van zijn schoonvader. R 770 f26. RAT 2106 R 206 7-11-1612 Cornelis koopt een ton voor 6 stuivers van de kinderen wijlen Adam Adriaen Knubbens daer moeder af was Adriaenke Lambrecht Vrancken. RAT 2106 R 206 19-10-1615 koopt hij een riek voor 7 stuivers van de erfgenamen Lijske Adriaen Cornelis Meus. IXs. Adriaen Cornelis Henrick van Dun, zn. van Cornelis Henrick van Dunne (VIIIj) en Mayeken Anthonis Cornelis Schoenmakers, geb. circa 1610, vl. te Chaam op 21 okt 1659, tr. met Margriet Cornelis Jan Cornelis Meeus, dr. van Cornelis Jan Cornelis Meeus en Heylke Jan Wouter Buys. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelia van Dunne ongehuwd, ged. te Chaam op 19 mrt 1634, ovl. circa 1680. Chaam afd. B nr. 6 19-11-1680 wijlen Cornelia van Dun jonge dochter laat na een zesde part van een oud boerenhuyske op Houtghoir. Zij heeft broers en zuster. 2. Maria Adriaen van Dunne, geb. te Baarle, volgt Xw. 3. Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne, geb. te Chaam op 14 aug 1642, volgt Xx.

Koopt een dries te Chaam in 1633, SAB R 771 f 262, 12-4-1633; Adriaen Cornelis Henrick van Dun en Margriet Cornelis Jansdr. kopen van Thomas Henrick van Ghils dries en erffs, groot 1 1/2 bdr. te Chaam opt Houtghoir, Koopt 125 roeden land te Chaam in 1635, SAB R 773 F 3v, 31-3-1635; Adriaen koopt van zijn schoonvader Cornelis Jan Sol stuck lants, groot 125 roeden,te Chaam opt Houtgoor, west Adriaens ander erve en oost en zuid 's-heerestraete. Heeft meer kinderen te Chaam in 1680, RAO Chaam Afd. B nr 6d f 35v, 19-11-1680; Cornelia Adriaen Cornelis van Dun, jonge dochter, heeft broers !!! en zuster en laat na 1/6 part van een oud boerenhuyske opt Houtghoir. Verkoop stede door kinderen te Chaam in 1714, SAB R 778 f 8v, 7-12-1714; Cornelis Adriaen van Dun en Maria Geerit Snijders, daer moeder af was Maria Adriaen van Dun verkopen de stede groot 1 bdr. te Chaam- Houtghoir; zuid en west 's-heerevroente, noord 's-heerestraete en oost weduwe Jacobus van Ghils Xw. Maria Adriaen van Dunne, dr. van Adriaen Cornelis Henrick van Dun (IXs) en Margriet Cornelis Jan Cornelis Meeus, geb. te Baarle, huwt (1) te Chaam op 26 feb 1681 met Geerit Cornelis Boniour (Snijders). Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria Gerrit, ged. te Chaam in mei 1684 (getuigen: Cornelis Adriaen van Dun en Elisabeth Cornelis Boniour), tr. te Baarle-Nassau op 5 feb 1709 met Paulus Adriaen Verheijden, ged. te Baarle-Nassau op 31 jan 1683, ovl. te Baarle-Nassau op 12 okt 1733. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Maria Adriaen van Dunne, huwt (2) te Chaam op 12 feb 1688 met Adrianus Petrus Smits, geb. te Alphen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xx. Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne, zn. van Adriaen Cornelis Henrick van Dun (IXs) en Margriet Cornelis Jan Cornelis Meeus, ged. te Chaam op 14 aug 1642, (getuige: Antonius), huwt te Chaam op 16 dec 1669 met Anna Wouter Anthoni Sprangers, dr. van Wouter Anthoni Sprangers en Adriana Henrici, ged. te Baarle-Nassau op 14 mrt 1649. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Adriana, ged. te Baarle-Nassau op 6 aug 1671, ovl. te Baarle-Hertog op 9 jun 1710. 2. Catharina, ged. op 28 jul 1673. 3. Adriana, ged. te Baarle-Hertog op 24 mrt 1677, volgt XIak. 4. Catharina, ged. te Baarle-Nassau op 5 jan 1680, ovl. op 1 nov 1740, volgt XIal. 5. Waltherus, ged. te Baarle-Nassau op 28 dec 1681, ovl. te Rijkevorsel op 1 feb 1725. 6. Margaretha, ged. te Baarle-Nassau op 17 jan 1685, ovl. te Rijkevorsel op 19 okt 1748. 7. Maria, ged. te Baarle-Nassau op 5 mei 1687, ovl. te Baarle-Hertog op 13 mei 1740, volgt XIam. 8. Helena Corneli van Dun, ged. te Baarle-Hertog op 31 okt 1675, ovl. te Baarle-Hertog op 28 apr 1728, volgt XIan. 309

Verkoop stede te Chaam in 1714, SAB Chaam R 571 f 148, 3-11-1714; Cornelis Adriaen van Dun en Paulus Adriaen Verheijden x Maria Geerit Snijder daer moeder af was, Marie Adriaen van Dun verkopen stede te Chaam opt Houtghoir, groot 3 bdr. Zuid en noord 'sheerestraete, XIak. Adriana van Dunne, dr. van Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne (Xx) en Anna Wouter Anthoni Sprangers, geD. te Baarle-Hertog op 24 mrt 1677, tr. met Cornelis Blocken, ovl. voor 1723. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Maria, ged. te Chaam op 1 mei 1703. 2. Antonius, ged. te Chaam op 9 feb 1700. 3. Helena, ged. te Chaam op 25 feb 1706. XIal. Catharina van Dunne, dr. van Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne (Xx) en Anna Wouter Anthoni Sprangers, ged. te Baarle-Nassau op 5 jan 1680, ovl. op 1 nov 1740, huwt te Baarle-Nassau op 23 jan 1707 met Jan Adriaen Cornelissen (Jan van Son), zn. van Adriaen Adriaen Cornelissen en Adriaentje Janssen, ged. te Baarle-Nassau op 21 feb 1681, ovl. voor 1730. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Maria, ged. te Baarle-Nassau op 23 okt 1711, tr. met Cornelis Michiel Michielse. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 310 Proces te Baerle in 1725, SAB Not. 22-7-1725; Catharina Cornelis van Dun x Jan van Son wonend Baerle, Gerrit van Gool, Jenneke Jan Jespers weduwe Jan van den Broeck en Hendrick Laves x Dimpna van Dun voeren proces tegen Catharina de Roij weduwe Hendrick van Asten over het restant van een rente van 8 veertel rogs 's-jaers Tevens wordt bepaald dat als het proces gewonnen wordt Dimpna hiervan alle profijt krijgt onder aftrek van de kosten die hiervoor gemaakt zijn. XIam. Maria van Dunne, dr. van Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne (Xx) en Anna Wouter Anthoni Sprangers, ged. te Baarle-Nassau op 5 mei 1687, ovl. te Baarle-Hertog op 13 mei 1740, huwt te Baarle-Hertog op 8 jun 1721 met Joannes Lambrechts, ged. te Chaam in 1680, ovl. te Baarle op 22 okt 1735. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Waltherus. Joannes Lambrechts, tr. (1) met Anna Cleijssen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIan. Helena Corneli van Dun, dr. van Cornelis Adriaen Cornelis van Dunne (Xx) en Anna Wouter Anthoni Sprangers, ged. te Baarle-Hertog op 31 okt 1675, ovl. te Baarle-Hertog op 28 apr 1728, huwt (1) te Baarle-Nassau op 14 mrt 1704 met Jan van Beers, (wordt ook bij doop kinderen Joannes van Diessen genoemd.) Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Thomas van Diessen, ged. te Baarle-Hertog op 4 jan 1706, ovl. te Goirle op 2 jan 1767, volgt XIIap. 2. Adrianus van Diessen, ged. te Baarle-Hertog op 23 okt 1707. 3. Adriana van Diessen, ged. te Baarle-Hertog op 10 jan 1710. Jenno , ged. te Baarle-Nassau op 8 jan 1715, tr. te Baarle-Nassau op 23 sep 1736 met Cornelis Martens. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 3. Cornelis, ged te Baarle-Nassau op 11 jul 1718. 4. Adriaentje

Helena Corneli van Dun, huwt (2) te Baarle-Nassau op 27 nov 1712 met Huijbert Jacob Claessen, ovl. op 8 jul 1741. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Joannes, ged. te Baarle-Hertog op 3 sep 1713. 2. Gerardus, ged. te Baarle-Hertog op 4 feb 1716. 3. Cornelius, ged. te Baarle-Hertog op 25 okt 1718. XIIap. Thomas van Diessen, zn. van Jan van Beers en Helena Corneli van Dun (XIan), ged. te Baarle-Hertog op 4 jan 1706, ovl. te Goirle op 2 jan 1767, tr. te Goirle op 21 jun 1739 met Adriana Raijmakers. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Joannes, ged. te Goirle op 8 dec 1738, ovl. te Goirle op 9 jun 1817, volgt XIIIan. 2. Adrianus, ged. te Goirle op 12 mrt 1740. 3. Joanna, ged. te Goirle op 7 jan 1745. 4. Cornelius, ged. te Goirle op 3 dec 1746. 5. Helena, ged. te Goirle op 2 jun 1750. 6. Helena Maria, ged. te Goirle op 9 dec 1751. XIIIan. Joannes van Diessen, zn. van Thomas van Diessen (XIIap) en Adriana Raijmakers, ged. te Goirle op 8 dec 1738, ovl. te Goirle op 9 jun 1817, tr. te Goirle op 10 apr 1763 met Clara Maas, geb. te Westelbeers, ovl. te Goirle op 1 okt 1821. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Jacoba, ged. te Goirle op 4 jun 1774, ovl. te Goirle op 29 nov 1855, volgt XIVaj. XIVaj. Jacoba van Diessen, dr. van Joannes van Diessen (XIIIan) en Clara Maas, ged. te Goirle op 4 jun 1774, ovl. te Goirle op 29 nov 1855, één zoon: 1. XVah. Joannes Baptist van Diessen, zn. van Jacoba van Diessen (XIVaj), ged. te Goirle op 28 mrt 1801, Bij doop wordt als vader Petrus van Loon vermeld, ovl. te Goirle op 2 apr 1862, tr. te Goirle op 26 aug 1826 met Anna Elisabeth Maas. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Thomas, geb. te Goirle op 11 okt 1828, winkelier, bekend als weldoener van Goirle, ovl. te Goirle op 25 sep 1892, tr. te Goirle op 24 apr 1858 met Petronella van de Laar. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXt. Anthonis Cornelis van Dunne, zn. van Cornelis Henrick van Dunne (VIIIj) en Mayeken Anthonis Cornelis Schoenmakers, ovl. na 1662, tr. te Chaam op 4 feb 1643 met Maria Johannes Swagemakers. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Maria Antonis, ged. te Chaam op 20 dec 1643. 2. Cornelia Antonis, ged. te Chaam op 3 sep 1645, volgt Xy. 3. Henrica Antonis, ged. te Chaam op 2 dec 1647, (getuigen: Gerardus Schram en Joanna uxor Petrus Johannes Wouters), Laat 1/7 erfdeel achter te Chaam, RAO Chaam Afd. B nr 6 d f 21, Hendricxken Anthonis Cornelis van Dun geboren te Chaam en onlangs binnen Antwerpen overleden zonder wettig erfgenamen laat na 1/7 deel in beemden te Ginderdoor Ovl. te Antwerpen. 311 Joannes Baptist van Diessen, ged. te Goirle op 28 mrt 1801, ovl. te Goirle op 2 apr 1862, volgt XVah.

4. Jacobus Antonis Cornelis van Dun (Heijns), ged. te Chaam op 4 nov 1649. 5. Adrianus Antonis Cornelis van Dun (Heijns), ged. te Chaam op 8 aug 1652, tr. te Chaam op 7 mei 1690 met Joanna Laurijssen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Judocus Antonis Cornelis (Joost) van Dun, ged. te Chaam in feb 1654, ovl. voor 1709, volgt Xz. Koopt 1/2 stede van kinderen Judocus Cornelis van Dunne (IXu) in 1662, SAB R 774 f 75v, 14-8-1662; Hendrick Anthonis Jan Halderbraeck als voogd van Neelke, Maeijke en Anneke onmondige kideren wijlen Joost Cornelis van Dun verkoopt Anthonis Cornelis van Dun de 1/2 van de stede op de Legge, groot 4 bdr, gelijk coopers vader, Cornelis van Dun, deze met de dood heeft naergelaeten. Cooper bezit reeds de andere helft. Erfmangeling door kinderen en kleinkinderen te Chaam in 1709, SAB Chaam R 777 f 26v, 1-7-1709; De drie nagelaten kinderen Joost Anthonis van Dun, met name Maria, Catrijn en Henrick en Maria Anthonis van Dun hun innocente moeytjen (tante) en Jan Jacob Stadhouders x Elisabeth Adriaen van Gestel daer moeder af was Cornelia Anthonis van Dun, tesamen kinderen en kleinkinderen Anthony van Dun verclaeren Reyner Abrahem Beckers erfmangeling (ruiling) te hebben gedaan van een erve 5 roeden uyt seeckere werf daer een vervallen schuerke opstaet. Gelegen tot Chaam Ghinderdoor. Geruild tegen 12 roeden zaeylant uyt seeckere stede. 312 Erfdeling na overlijden kinderen te Chaam in 1721, RAT 2106 Chaam R 175 f, 28-5-1721; Nicolaes Oomen als voogd van de onmondige kinderen wijlen Joost Anthonis van Dun verweckt aen Anna Jacob Stadhouders met name Hendrick en Catharina samen voor 2/6 parten; Gijsbrecht de Hardt als voogd van de 2 onmondige kinderen wijlen Maria Joost van Dun daer vader af is Cornelis henrick van Beckhoven met name Hendrick en Anna; Jan Adriaen van Gestel, Elisabeth Adriaen van Gestel x Jan Stadhouders en June Adriaen van Gestel x Pieter van Bedaff samen voor 3/6 parten. Zij allen delen huysinge en goederen bij aflijvigheit van wijlen Adriaen, Jacob en Maria Anthonis van Dun. De "van Gestels" krijgen huys op Ghinderdoor. Hendrick en Catharina het huys op de Legge met veel parcelen land. Xy. Cornelia Antonis van Dunne, dr. van Anthonis Cornelis van Dunne (IXt) en Maria Johannes Swagemakers, ged. te Chaam op 3 sep 1645, tr. te Chaam op 5 sep 1676 met Adriaen Johannes van Gestel, zn. van Jan Godert Peter van Ghestel en Lijsbeth Janssen, ged. te Chaam op 29 sep 1647. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Joannes, ged. te Chaam op 26 apr 1677, volgt XIao. 2. Antonius, ged. te Chaam op 1 jul 1678. 3. Elisabeth, ged. te Chaam op 21 dec 1679, tr. te Chaam op 5 jan 1706 met Jan Jacob Stadhouders, zn. van Jacobus Stadhouders en Cathalijn Joost Maes. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Maria, ged. te Meerle op 5 jun 1682. 5. Wiericus, ged. te Chaam op 1 feb 1684. 6. Joanna , ged. te Chaam in jan 1685.

XIao. Joannes Adriaen van Gestel, zn. van Adriaen Johannes van Gestel en Cornelia Antonis van Dunne (Xy), ged. te Chaam op 26 apr 1677, tr. te Baarle op 30 apr 1714 met Petronella Jois van Reuth. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Catharina, ged. te Chaam op 6 jun 1717. 2. Antonius, ged. te Chaam op 16 aug 1720, volgt XIIaq. 3. Joannes, ged. te Chaam op 7 mrt 1725. XIIaq. Antonius Joannes van Gestel, zn. van Joannes Adriaen van Gestel (XIao) en Petronella Jois van Reuth, ged. te Chaam op 16 aug 1720, tr. te Baarle op 30 sep 1748 met Henrica Peter Broosen. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Maria Antony, ged. te Chaam op 3 mei 1751. 2. 3. Petrus Antony, ged. te Chaam op 25 okt 1752. Joannes Antony, ged. te Chaam op 14 dec 1753. 4. Antonius Antony, ged. te Chaam op 14 feb 1755, volgt XIIIao. 5. 6. Elisabeth Antony, ged. te Chaam op 29 apr 1756. Petrus Antony, ged. te Chaam op 10 okt 1757. 7. Adrianus Antony, ged. te Chaam op 16 nov 1759. 8. Petronella Antony, ged. te Chaam op 9 jun 1761. XIIIao. Antonius Antony van Gestel, zn. van Antonius Joannes van Gestel (XIIaq) en Henrica Peter Broosen, ged. te Chaam op 14 feb 1755, tr. te Chaam op 3 okt 1790 met Gertrudis Franciscus Schram, dr. van Franciscus Gerardus Schram en Gertrudis Jan Block, ged. te Chaam op 14 apr 1753, ovl. te Chaam op 25 jun 1792. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Franciscus Antony, ged. te Chaam op 26 dec 1791, tr. te Chaam op 2 nov 1817 met Petronella Reijntjens, dr. van Martinus Reijntjens en Anna Maria Nooijens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Xz. Judocus Antonis Cornelis (Joost) van Dun, zn. van Anthonis Cornelis van Dunne (IXt) en Maria Johannes Swagemakers, ged. te Chaam in feb 1654, woont Chaam Ginderdoor, ovl. voor 1709, huwt te Chaam op 29 mei 1690 met Anna Jacobus Stadhouders, dr. van Jacobus Stadhouders en Cathalijn Joost Maes. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Antonius, ged. te Chaam op 5 jan 1691, ovl. voor 1709. 2. Catharina ongehuwd, ged. te Chaam op 7 nov 1695, kloosterzuster in Leuven. 3. Henricus, ged. te Chaam op 21 mrt 1698, ovl. te Oudenbosch op 4 feb 1750, volgt XIap. 4. Maria Judoci, ged. te Chaam op 9 dec 1692, ovl. voor 1721, volgt XIaq. Koopt land te Chaam in 1681, SAB Chaam R 775 f 88, 4-3-1681; Joost koopt 1 1/2 bdr. saelant en heijvelt op de Corremaye van de erfgenamen Dielis Verhoeven. Koopt land te Chaam in 1688, SAB Chaam R 776 f 27v, 30-3-1688; Joost Anthonis van Dun koopt van Adriaen Heijliger van Gool de onverdeelde helft van 3 parcelen saey als weijlant op de Leege Legge te Chaam zowel voor hemzelf als voor Jacob, Adriaen, Wiltien de huysvrou van Adriaen van Gestel ende Maeijke zijn zusters en broeders. De andere helft is van Margriet Heijliger van Gool x Lareijs Michielsen. 313

Verkoop land door kinderen te Chaam in 1709, SAB Chaam R 777 f 26v, 7-6-1709; Adriaen Willem van de Kieboom, voogd van de drie minderjarige nagelaten kinderen van Joost Antonis van Dun, met name Maria, Cathrien en Hendrick en zich ook sterk makend voor hun innocente moeytien Maria Antonis van Dun en Jan Jacob Stadhouders x Elisabeth Adriaen van Gastel daer moeder af was Cornelia Antonis van Dun, samen kinderen en kindskinderen van Antony van Dun verkopen stuk erfs te Ginderdoor Zij hebben ook een stuk saylant geruild met Reyner Abraham Beckers op 1-71707. Ook dit stuk was gelegen te Ginderdoor. Kinderen verkopen 1/3 part van huis te Chaam in 1713, SAB Chaam R 777 f 67, 15-2-1713; Jan Jacob Stadhouders en Anneke Jacob Stadhouders,weduwe van Joost Antonis van Dun transporteren den voirschreven Jan en 3 minderjarige voorkinderen van voornoemde Jenneke Stadhouders in eerste huwelijk verwekt bij Jan Gijsbrecht de Hardt, item aen de 3 nakinderen verwekt bij voornoemde Joost Anthonis van Dun met name Maria, Catharina en Hendrick, het 1/3 deel van de huysinge op Ginderdoor met veel land en ook nog een stede groot 3 bdr. op Grasen met een weijde op Ginderdoor, noord grenzend aan Adriaen Anthony van Dun. 314 Verdere erfdeling door kinderen te Chaam in 1729, RAT CHAAM R 176 f 159, 13-4-1729; Hendrick Joost Anthonis van Dun voor hemzelven en procuratie hebbend van Catharina Joost Anthonis van Dun en de 2 minderjarige kinderen wijlen Anna Joost Anthonis van Dun ( moet zijn Maria) daer vader af is Cornelis Henrick van Beckhoven verdelen de erfelijke goederen tussen hen en Jan, Elisabeth en Jenno Adriaen van Gestel en ook tussen hen en Cornelis, Gijsbrecht en Jacobus de Hart aangecomen na dood van hunnen vader Joost Anthonis van Dun. De deling is als volgt; de wesen Hendrick en Anna Cornelis van Beckhoven kinderen wijlen Anna krijgen huis tot Chaam op de Legge groot 800 roeden. Zuid 's-heerestraete, noord de schouwloop en oost en west Marijnis Laureijssen. Item ook nog een parseel lant en heijde groot een bdr. in de Coremaede met een beemt gelegen als voor groot 522 roeden, west en noord de schouwloop en 3 parselen lant en dries groot 500 roeden gelegen als voor. Hendrick Joost Anthonis van Dun en zus Catharina krijgen van voirschreven huis de keuken, de stal en de halve kelder en de helft van de aenstede gelegen op Ghinderdoor groot 150 roeden, oost Gijsbrecht de Hart, zuid de baen en noord gebuerstraet. Item nog een beemt op de Retten groot 150 roeden, west de beeck. Item 1/2 parseel lant genaamd de berghacker gelegen als voor groot 195 roeden. Item parseel geheten Achterste Nieuvelt groot 117 roeden, zuid en west de kinderen Adriaen van Gestel. Item parseel heijde, genaamd Kercken Heijvelt, groot 1/2 bdr. Item een parseel genaamd Grietenheijninge gelegen als voor groot 122 roeden. Item een parseel dries genaamd Heijligenaerden Acker groot 141 roeden, zuid en west de heijde en noord de baen. Item land en heijde groot 120 roeden, oost het straetje en west en noord erfgenamen Adriaen van Dun. Item een parseel lant en dries genaamd Deusel groot 200 roeden, zuid de baen en west de straet. Item parseel lant en bos genaamd de Vooracker groot 100 roeden, west de straet. Item parseel beemt genaamd Half Beemdeken groot 60 roeden, noord de schouwloop. Item parseel beemt en heijde genaamd de Retten, west de schouwloop groot 138 roeden. Item parseel gen. Achterste Heijning groot 155 roeden, west 's-heerenvroente.

Item parseel lant groot 150 roeden in hanne claesestede. Item parseel weijde groot 250 roeden, oost en noord de schouwloop. De goederen van Catharina zullen na haar dood naar Hendrik of zijn erfgenamen gaan. Anna Jacobus Stadhouders, dr. van Jacobus Stadhouders en Cathalijn Joost Maes, tr. (1) met Jan Gijsbrecht de Hardt, zn. van Gijsbrecht de Hardt en Willemijn Jan Denijs Meynaerts. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Cornelis. 2. Gijsbrecht. 3. Jacobus. XIap. Henricus van Dun, zn. van Judocus Antonis Cornelis (Joost) van Dun (Xz) en Anna Jacobus Stadhouders, ged. te Chaam op 21 mrt 1698, woont Oudenbosch, ovl. te Oudenbosch op 4 feb 1750, tr. te Rucphen op 26 mei 1726 met Pieternella Jan Moerincx, ged. te Oud-Gastel op 16 okt 1706, ovl. te Oudenbosch op 3 okt 1787. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Joannes, ged. te Oudenbosch op 15 jul 1727. 2. Anna, ged. te Oudenbosch op 8 okt 1729, ovl. te Hoeven op 15 mei 1760, volgt XIIar. 3. Antonius, ged. te Oudenbosch op 26 sep 1731. 4. 5. 7. Johannes, ged. op 31 dec 1732, ovl. te Oudenbosch op 15 feb 1806 ongehuwd. Joanna, ged. te Oudenbosch op 21 mei 1735, ovl. te Oudenbosch op 8 jan 1795 ongehuwd. 6. Cornelius Innuptus, ged. te Oudenbosch op 15 apr 1737, ovl. te Oudenbosch op 22 nov 1785 ongehuwd. Josephus, ged. te Oudenbosch op 5 jan 1740. 8. Antonius, ged. te Oudenbosch op 13 apr 1742, ovl. te Oudenbosch op 15 mei 1795 ongehuwd. 9. Anna Cornelia, ged. te Oudenbosch op 5 apr 1744, volgt XIIas. 10. Maria, ged. te Oudenbosch op 27 apr 1747, ovl. te Oudenbosch op 7 feb 1806 ongehuwd. Verkoopt stukken uit erfdeling te Chaam in 1729, RAT Chaam R 176, 15-4-1729; Hendrick Joost van Dun en zus Catharina verkopen hun delen van het huis op de Legge aan Cornelis van Bedaff. Zie voor deze verdeling de tekst bij zijn vader. Verkoop stede te Grasen in 1741, SAB Afd. 3, 54B, Nr. 91, 8-12-1741; Hendrik Joost van Dun en zijn zus Catharina, volgens akte in het klooster der predikheren te Leuven gepasseerd op 30-101741, en de kinderen van Anneke Stadhouders voor 1/10 part en andere erfgenamen van Jan Jacob Stadhouders verkopen Melchoir Crol, secretaris van Alphen, Baerle en Chaam, de stede op Grasen groot 500 roeden. Oost dhr. Stickers, zuid, west en noord deze andere erve. Prijs 930 gld. XIIar. Anna van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIap) en Pieternella Jan Moerincx, ged. te Oudenbosch op 8 okt 1729, ovl. te Hoeven op 15 mei 1760, huwt te Oudenbosch op 6 jun 1751 met Petrus Jacobus Gulden, ovl. te Oudenbosch op 16 jul 1770. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Jacobus, ged. te Hoeven op 29 sep 1753, (getuige: Petronella Moerincx), ovl. te Oudenbosch op 6 feb 1825, huwt (1) te Roosendaal op 22 jan 1775 met Helena van Aert. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, huwt 315

(2) te Zegge op 20 mei 1781 met Maria Schrauwen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Antonia, ged. te Hoeven op 13 mrt 1756, ovl. te Roosendaal op 18 nov 1828. 3. Henrica, ged. te Hoeven op 17 dec 1758, ovl. te Hoeven op 28 nov 1782. Petrus Jacobus Gulden, huwt (2) te Hoeven op 19 jul 1761 met Cornelia Willem Coevoets. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIas. Anna Cornelia van Dun, dr. van Henricus van Dun (XIap) en Pieternella Jan Moerincx, ged. te Oudenbosch op 5 apr 1744, tr. (1) te Oudenbosch op 15 nov 1778 met Pieter de Groen, geb. te Oudenbosch. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia Pieter, ged. te Oudenbosch op 17 feb 1780. Anna Cornelia van Dun, tr. (2) te Oudenbosch op 12 mei 1782 met Godefridus Potters, zn. van Johannes Jan Potters en Anna Maria Uijtdewillige, ged. te Wouw op 7 aug 1748, ovl. te Zevenbergen op 29 dec 1830. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Joanna Petronilla, ged. te Oudenbosch op 4 jun 1786. 316 XIaq. Maria Judoci van Dun, dr. van Judocus Antonis Cornelis (Joost) van Dun (Xz) en Anna Jacobus Stadhouders, ged. te Chaam op 9 dec 1692, ovl. voor 1721, huwt te Chaam op 24 jun 1712 met Cornelis Henrici van Beckhoven, zn. van Henric Cornelis van Beckhoven en Catharina van Kempen, ged. te Chaam op 21 mei 1691, ovl. te Chaam op 28 dec 1737. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Anna Catharina, ged. te Chaam op 28 mei 1713, ovl. voor 1715. 2. Henricus Cornelis, ged. te Chaam op 3 okt 1714, ovl. te Chaam, volgt XIIat. 3. Anna Catharina, ged. te Chaam op 7 nov 1715. Krijgt erfdeel te Chaam in 1713, SAB Chaam R 777 f 70v, 15-2-1713; Maria krijgt samen met de 2 andere onmondige kinderen wijlen Joost Anthonis van Dun een erfdeel als kintskinderen van wijlen Jacob Stadthouders en Catlijn Maes, hunne grootvader en grootmoeder. Cornelis Henrici van Beckhoven, zn. van Henric Cornelis van Beckhoven en Catharina van Kempen, tr. (2) te Baarle-Nassau op 4 feb 1720 met Maria Jacobi Voeten, dr. van Jacobus Michaelis Voeten en Petronella Joannes Verhoeven, ged. te Ulicoten op 8 aug 1698, ovl. te Chaam op 11 jun 1754. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Petrus Cornelis, ged. te Chaam op 6 dec 1729. Joannes Cornelis, ged. te Chaam op 15 mrt 1735. XIIat. Henricus Cornelis van Beckhoven, zn. van Cornelis Henrici van Beckhoven en Maria Judoci van Dun (XIaq), ged. te Chaam op 3 okt 1714, ovl. te Chaam, begr. op 11 apr 1772, tr. (1) met Maria Anthony Peter Voets, ged. te Ulicoten. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Antonius, ged. te Chaam op 28 feb 1759, ovl. te Alphen op 30 apr 1759. 2. Maria, ged. te Chaam op 18 nov 1756, ovl. te Chaam op 27 aug 1831, volgt XIIIap.

Henricus Cornelis van Beckhoven, tr. (2) te Chaam op 5 jan 1766 met Engelina Abraham van Gils, dr. van Abraham Wilhelmi van Gils en Maria Marijnis Laureijssen, ged. te Chaam op 27 sep 1740, ovl. te Chaam op 19 dec 1791. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Abraham, ged. te Chaam op 11 mrt 1770, ovl. te Chaam op 30 dec 1853, volgt XIIIaq. 2. Cornelia, ged. te Chaam op 26 dec 1766 (getuige: Anna van Beckhoven). 3. Cornelius, ged. te Chaam op 10 feb 1768 (getuige: Aldegundis van Beckhoven). 4. Henrica, ged. te Chaam op 28 apr 1772. XIIIap. Maria van Beckhoven, dr. van Henricus Cornelis van Beckhoven (XIIat) en Maria Anthony Peter Voets, ged. te Chaam op 18 nov 1756, ovl. te Chaam op 27 aug 1831, tr. met Laureijs Schram, zn. van Joannes Gerardus Schram en Maria Adriaen Brouwer (zie XIIal). Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Hendricus, ged. te Chaam op 1 apr 1784, ovl. te Chaam op 30 dec 1872, volgt XIVak. 2. 3. 4. Johanna, ged. te Chaam op 9 jun 1782, ovl. te Chaam op 22 aug 1857, volgt XIVal. Jacobus, tr. te Baarle-Nassau op 11 okt 1846 met Elisabetha Bastiaensen, dr. van Petrus Bastiaensen en Joanna Maria Pauwels, geb. te Merksplas op 23 sep 1818, ovl. te Chaam op 24 apr 1899. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Lucia, ged. te Chaam op 7 jan 1800, tr. te Chaam op 6 mei 1826 met Thomas Roovers, zn. van Pieter Roovers en Dingena Bomans. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 317 XIVak. Hendricus Schram, zn. van Laureijs Schram en Maria van Beckhoven (XIIIap), ged. te Chaam op 1 apr 1784, ovl. te Chaam op 30 dec 1872, tr. met Wilhelmina van Dun (zie XIVq). Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Laureijs, geb. te Chaam op 26 jan 1819, ovl. te Chaam op 19 dec 1879, tr. te Chaam op 13 mei 1848 met Johanna Verheijen, dr. van Cornelis Verheijen en Engelina van Beckhoven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. 4. Elisabeth ongehuwd, geb. te Chaam op 14 feb 1821, ovl. te Chaam op 24 jun 1843. 3. Gerardus, geb. te Chaam op 10 sep 1822, ovl. te Chaam op 11 dec 1873, volgt XVr. Joannes ongehuwd, geb. te Chaam op 22 jul 1824, ovl. te Chaam op 25 jan 1860. 5. Adrianus, geb. te Chaam op 4 nov 1826, ovl. te Chaam op 21 okt 1884, tr. met Johanna Hendrikx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 6. Maria, geb. te Chaam op 3 jul 1829, ovl. te Chaam op 6 mrt 1862, tr. met Johannes Backx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 7. Henrica, geb. te Chaam op 10 jan 1832, ovl. te Meerle op 27 mei 1869, volgt XVs. 8. XVr. Petronella, geb. te Chaam op 18 mrt 1835, ovl. te Chaam op 1 nov 1878. Gerardus Schram, zn. van Hendricus Schram (XIVak) en Wilhelmina van Dun (XIVq), geb. te Chaam op 10 sep 1822, ovl. te Chaam op 11 dec 1873, tr. te Alphen op 15 mei 1858 met Clasina Cools. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria Clasina, geb. te Chaam op 15 jul 1873, volgt XVIs.

XVIs. Maria Clasina Schram, dr. van Gerardus Schram (XVr) en Clasina Cools, geb. te Chaam op 15 jul 1873, tr. te Chaam op 24 jun 1895 met Gerardus van Loon, zn. van Petrus van Loon en Johanna Buys, geb. te Chaam op 10 mrt 1872. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. 3. Petrus Johannes, geb. te Chaam op 25 feb 1898. Johanna Petronella, geb. te Chaam op 22 sep 1899. Engelina Maria, geb. te Chaam op 24 jan 1902. 4. Wilhelmina Adriana, geb. te Chaam op 4 okt 1903. 5. Gerardus Johannes, geb. te Chaam op 8 sep 1906. 6. Johanna Catharina, geb. te Chaam op 10 mrt 1906. XVs. Henrica Schram, dr. van Hendricus Schram (XIVak) en Wilhelmina van Dun (XIVq), geb. te Chaam op 10 jan 1832, ovl. te Meerle op 27 mei 1869, tr. met Adrianus Hendriks, geb. te Ginneken op 24 feb 1831. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Wilhelmina, geb. in 1859. 2. Adrianus, geb. te Meerle op 31 dec 1863. 3. Henricus. Adrianus Hendriks, tr. (2) te Meerle op 16 aug 1869 met Joanna Maria Koyen, dr. van Joannes Baprist Koyen en Joanna Boeren, geb. te Meerle op 22 dec 1842, ovl. te Rijkevorsel op 2 nov 1891. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIVal. 318 Johanna Schram, dr. van Laureijs Schram en Maria van Beckhoven (XIIIap), geb. te Chaam op 9 jun 1782, ovl. te Chaam op 22 aug 1857, tr. te Chaam op 16 apr 1815 met Antonius Florus, zn. van Adriaen Florus en Anna Corneli Michielsen, geb. te Chaam op 27 dec 1768, ovl. te Chaam op 16 jan 1850. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adriaan, geb. in 1817, ovl. in 1891, tr. te Chaam op 17 jan 1846 met Cornelia van Raak. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIaq. Abraham van Beckhoven, zn. van Henricus Cornelis van Beckhoven (XIIat) en Engelina Abraham van Gils, ged. te Chaam op 11 mrt 1770, ovl. te Chaam op 30 dec 1853, tr. met Cornelia Oomen. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Henrica, ged. te Chaam op 28 sep 1796. 2. Maria, ged. te Chaam op 17 nov 1798. 3. Adriana, ged. te Chaam in 1800, tr. te Chaam op 20 apr 1823 met Gerardus van Opstal, zn. van Johannes Hendrik van Opstal en Jacomina Sebrecht Weterings, ged. te Oosterhout op 10 apr 1798. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Henricus, ged. te Chaam op 6 nov 1802, tr. te Chaam op 7 jan 1832 met Johanna Bacx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Paulina, ged. te Chaam op 2 aug 1804. Petronella, ged. te Chaam op 21 mrt 1806, volgt XIVam. Johannes Henricus, ged. te Chaam op 21 okt 1807. 5. 6. 7. XIVam. Petronella van Beckhoven, dr. van Abraham van Beckhoven (XIIIaq) en Cornelia Oomen, geb. te Chaam op 21 mrt 1806, tr. met Petrus van Dun (zie XIVj). Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Anna Maria, geb. te Chaam op 18 mei 1835, ovl. te Chaam op 23 mei 1909, volgt XVh. 2. Cornelia, geb. te Chaam op 25 feb 1838, ovl. te Chaam op 31 mrt 1880, volgt XVi.

3. Johanna, geb. te Chaam op 3 sep 1840, ovl. te Chaam op 21 okt 1864 ongehuwd. 4. N.N, geb. op 19 mrt 1844 (doodgeb.). 5. Johannes Henricus, geb. te Chaam op 27 feb 1845, ovl. te Turnhout op 24 mei 1901, volgt XVj. 6. Antony, geb. te Chaam op 31 jul 1848, ovl. te Moerdijk op 10 mei 1920, volgt XVk. XVh. Anna Maria van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIVj) en Petronella van Beckhoven (XIVam), geb. te Chaam op 18 mei 1835, ovl. te Chaam op 23 mei 1909, tr. te Chaam op 2 okt 1865 met Petrus Roovers, zn. van Thomas Roovers en Lucia Schram, geb. te Chaam op 13 aug 1834, ovl. te Chaam op 22 apr 1917. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. 3. Lucia, geb. te Chaam op 24 mei 1866, ovl. te Chaam op 26 jun 1866. Lucia Petronella, geb. te Chaam op 27 apr 1867. Petrus Johannes, geb. te Chaam op 24 nov 1869. 4. Thomas, geb. te Chaam op 21 okt 1871, ovl. te Chaam op 15 jan 1877. 5. Hendrikus Antonius, geb. te Chaam op 7 jun 1876, ovl. te Chaam op 24 mrt 1917, volgt XVIe. 6. Antonius, geb. te Chaam op 6 jun 1879, volgt XVIf. XVIe. Hendrikus Antonius Roovers, zn. van Petrus Roovers en Anna Maria van Dun (XVh), geb. te Chaam op 7 jun 1876, overleden na val van hooizolder, ovl. te Chaam op 24 mrt 1917, tr. te Chaam op 6 jul 1911 met Cornelia Maria Noijens, dr. van Anthony Noijens en Petronella Boomars, geb. te Chaam op 4 feb 1880, huwt met dispensatie de broer van haar overleden man te Chaam in 1918. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. 2. 3. Henrica, naaister. 4. Maria, tr. met Sjef Boemaars. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Cornelia Maria Noijens, dr. van Anthony Noijens en Petronella Boomars, tr. (2) met Antonius Roovers, zn. van Petrus Roovers en Anna Maria van Dun (XVh) (zie XVIf). Uit dit huwelijk één zoon: 1. Piet. XVIf. Antonius Roovers, zn. van Petrus Roovers en Anna Maria van Dun (XVh), geb. te Chaam op 6 jun 1879, tr. te Chaam op 26 nov 1918 met Cornelia Maria Noijens (zie XVIe). Uit dit huwelijk één zoon: 1. Piet. Cornelia Maria Noijens, tr. (1) met Hendrikus Antonius Roovers (zie XVIe). Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Petronella, tr. met Jan Stevens (zie XVIe). Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Lucia, tr. met Jan de Bie (zie XVIe). Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Henrica, naaister. 4. Maria, tr. met Sjef Boemaars (zie XVIe). Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 319 Petronella, tr. met Jan Stevens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Lucia, tr. met Jan de Bie. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

XVi. Cornelia van Dun, dr. van Petrus van Dun (XIVj) en Petronella van Beckhoven (XIVam), geb. te Chaam op 25 feb 1838, ovl. te Chaam op 31 mrt 1880, tr. met Johannes Bastiaansen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Petronella ongehuwd, ovl. te Chaam op 17 feb 1941. XVj. Johannes Henricus van Dun, zn. van Petrus van Dun (XIVj) en Petronella van Beckhoven (XIVam), geb. te Chaam op 27 feb 1845, landbouwer, ovl. te Turnhout op 24 mei 1901, tr. te Chaam op 18 mei 1878 met Maria Catharina van den Ouweland, dr. van Johannes van den Ouweland en Anna Catharina Michielsen, geb. te Chaam op 12 mrt 1850. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Petrus Antonius, geb. te Chaam op 13 apr 1879, ovl. te Turnhout op 15 jul 1962, volgt XVIg. 2. Johannes, geb. te Chaam op 24 jun 1880, ovl. te Turnhout op 16 feb 1943, volgt XVIh. 3. Maria Catharina, geb. te Chaam op 9 aug 1882, ovl. te Turnhout op 23 jul 1958, tr. te Turnhout op 18 dec 1905 met Johannes Franciscus Diels, zn. van Joannes Baptist Diels en Joanna Julia Verspaendonck, geb. te Turnhout op 12 aug 1879, sigarenmaker, ovl. te Turnhout op 25 mrt 1936. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Adriana Cornelia, geb. te Baarle-Hertog op 9 mrt 1885, ovl. te Turnhout op 17 aug 1971, tr. met Jan Goetelen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. 320 XVIg. 7. Johannes Josephus, geb. te Turnhout op 25 okt 1887, ovl. te Antwerpen op 10 mei 1926, volgt XVIi. 6. Cornelis Jacobus, geb. te Turnhout op 16 okt 1890, ovl. te Turnhout op 6 nov 1974, volgt XVIj. Jacobus, geb. te Turnhout op 25 mrt 1893, ovl. te Turnhout op 21 mei 1978, volgt XVIk. Petrus Antonius van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (XVj) en Maria Catharina van den Ouweland, geb. te Chaam op 13 apr 1879, ovl. te Turnhout op 15 jul 1962, tr. met Maria Catharina Geudens, geb. te Turnhout op 22 mei 1891, ovl. te Turnhout op 29 apr 1963. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. Josephus, geb. te Turnhout op 16 jul 1921, ovl. te Turnhout op 28 jul 1994, volgt XVIIm. Julia Catharina, geb. te Turnhout op 2 jan 1923, Turnhout, ovl. te Turnhout op 28 apr 2007, tr. met Albert Frans Cuylits, geb. te Beerse op 20 aug 1917, ovl. te Turnhout op 12 dec 1970. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Germaine, geb. te Turnhout op 21 jul 1924, ovl. te Kalmthout op 5 mrt 2009, volgt XVIIn. 4. Maria, geb. te Turnhout op 6 sep 1925, ovl. te Herentals op 7 nov 1999, volgt XVIIo. 5. Henricus (Rik), geb. te Turnhout op 15 mrt 1927, ovl. te Wommelgem op 7 jun 2012, volgt XVIIp. 6. XVIIm. Louis ongehuwd, geb. te Turnhout op 11 sep 1931, ovl. te Turnhout op 13 jul 1980. Josephus van Dun, zn. van Petrus Antonius van Dun (XVIg) en Maria Catharina Geudens, geb. te Turnhout op 16 jul 1921, ovl. te Turnhout op 28 jul 1994, tr. met Elisabeth Maria Johanna Broeckx, geb. te Turnhout op 22 feb 1924, ovl. te Turnhout op 17 apr 1995.

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Petrus Antonius, geb. te Turnhout op 11 aug 1953. 2. Maria Augustina, geb. op 11 aug 1955. 3. Godelieve Julia, geb. op 15 nov 1956. 4. Magda, geb. in 1958. 5. Henricus, geb. op 1 jun 1959. XVIIn. Germaine van Dun, dr. van Petrus Antonius van Dun (XVIg) en Maria Catharina Geudens, geb. te Turnhout op 21 jul 1924, woonde Putte-Kapellen, ovl. te Kalmthout op 5 mrt 2009, tr. met Jan Overmeer, geb. te Kalmthout op 19 nov 1915, ovl. te Putte-Stabroek [België] op 25 feb 1991. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria, geb. in 1960, volgt XVIIIy. XVIIIy. Maria Overmeer, dr. van Jan Overmeer en Germaine van Dun (XVIIn), geb. in 1960, tr. met Johnny Kloeck. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. 2. Sven. Joeri. XVIIo. Maria van Dun, dr. van Petrus Antonius van Dun (XVIg) en Maria Catharina Geudens, geb. te Turnhout op 6 sep 1925, woonde Zandhoven, ovl. te Herentals op 7 nov 1999, tr. met Alfons van Hoof, geb. te Bouwel [België] op 8 apr 1923, ovl. te Herentals op 26 jan 1990. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Luc, geb. op 20 mei 1953, volgt XVIIIz. 2. Marie Louise (Wiske), geb. op 14 mei 1955, relatie met Jan Ceuppens, geb. op 25 feb 1961. Uit deze relatie nog geen kinderen bekend. 3. Rudy, geb. op 8 aug 1957, ovl. op 16 mrt 1999, tr. met Suzanne Van Roy, geb. op 29 okt 1959. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Marc, geb. op 19 okt 1961. XVIIIz. Luc van Hoof, zn. van Alfons van Hoof en Maria van Dun (XVIIo), geb. op 20 mei 1953, tr. met Godelieve (Lief) De Beuckeleer, geb. op 27 jan 1953. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Goedele, geb. op 10 sep 1971. 2. Annelies, geb. op 1 okt 1979. 3. Katleen, geb. op 27 dec 1984. XVIIp. Henricus (Rik) van Dun, zn. van Petrus Antonius van Dun (XVIg) en Maria Catharina Geudens, geb. te Turnhout op 15 mrt 1927, ovl. te Wommelgem op 7 jun 2012, tr. in apr 1952 met Josepha de Smet, geb. te Antwerpen op 12 aug 1924, ovl. te Edegem op 24 jan 1994. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Peter, geb. te Wilrijk op 16 mrt 1958, volgt XVIIIaa. 2. Marleen, geb. te Wilrijk op 9 jun 1960, volgt XVIIIab. XVIIIaa. Peter van Dun, zn. van Henricus (Rik) van Dun (XVIIp) en Josepha de Smet, geb. te Ranst op 16 mrt 1958, tr. met Christine Van Daele. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Koen, geb. te Edegem op 7 jan 1984, volgt XIXs. 2. Ineke, geb. te Edegem op 3 jul 1985. 3. Hans, geb. te Edegem op 5 aug 1988. 321

XIXs. Koen van Dun, zn. van Peter van Dun (XVIIIaa) en Christine van Daele, geb. op 7 jan 1984, samenw. met Lien Strobbe Uit deze relatie één dochter: 1. 2. Lotte, geb. te Aalst op 4 dec 2012. Tuur, geb. te Aalst op 16 feb. 2015. XVIIIab. Marleen van Dun, dr. van Henricus (Rik) van Dun (XVIIp) en Josepha de Smet, geb. op 9 jun 1960, Edegem, tr. met Jan Lostrie. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Joon, geb. in Zuid Korea op 29 jul 1986. adoptiekind. 2. 3. 5. XVIh. Sung, geb. in Zuid Korea op 15 jan 1988. adoptiekind. Sang, geb. in Zuid Korea op 15 jan 1988. adoptiekind. 4. Chin Pie, geb. in Taiwan op 10 sep 1991. adoptiekind. Sien, geb. te Antwerpen op 6 nov 1991. Johannes van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (XVj) en Maria Catharina van den Ouweland, geb. te Chaam op 24 jun 1880, ovl. te Turnhout op 16 feb 1943, tr. met Theresia Philomena Jespers, geb. te Turnhout op 9 jan 1880, ovl. te Turnhout op 7 mei 1923. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Josephus Franciscus, geb. te Turnhout op 15 aug 1912, ovl. te Turnhout op 13 sep 1977, volgt XVIIq. 322 2. Maria, geb. te Turnhout op 9 jan 1917, ovl. te Turnhout op 16 mrt 1945, volgt XVIIr. 3. Henri, geb. te Turnhout op 10 apr 1920, priester, pastoor, ovl. te Leuven op 18 mrt 2002. Pastoor te Delle, Trad op 19 jarige leeftijd in bij de paters Oblaten. Eerste gelofte in KorbeekLo op 11-10-1940. Eeuwige gelofte te Waregem 11-10-1943. Op 8-7-1945 priesterwijding te Velaines. Daarna 20 jaar met de kapelwagen van Oostpriesterhulp door Duitsland. Daarna 11 jaar onderpastoor in St. Amandusparochie te Antwerpen. In 1982 kapelaan te Alsemberg. Pastoor te Delle op 21-12-1986. Hij werd onwel tijdens de hoogmis op zondag 27-11-1988

XVIIq. Josephus Franciscus van Dun, zn. van Johannes van Dun (XVIh) en Theresia Philomena Jespers, geb. te Turnhout op 15 aug 1912, ovl. te Turnhout op 13 sep 1977, tr. te Turnhout op 20 mei 1935 met Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 23 nov 1911, ovl. te Turnhout op 1 feb 1986. Uit dit huwelijk 5 dochters: 1. Maria, geb. te Turnhout op 30 mei 1936, ovl. te Turnhout op 6 feb 2015, volgt XVIIIac. 2. 4. Threza, geb. te Turnhout op 1 aug 1937, volgt XVIIIad. 3. Agnes Elisabeth Henrica Maria, geb. te Turnhout op 22 feb 1939, volgt XVIIIae. Jeanne, geb. te Turnhout op 6 jun 1941, volgt XVIIIaf. 5. Godelieve, geb. te Turnhout op 24 mei 1942, ovl. te Turnhout op 11 aug 2007, volgt XVIIIag. XVIIIac. Maria van Dun, dr. van Josephus Franciscus van Dun (XVIIq) en Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 30 mei 1936, ovl. te Turnhout op 6 feb 2015, tr. met Leo Donckers, geb. op 31 okt 1931, ovl. op 12 feb 2006. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. 2. Rina. 3. XIXt. Luc, priester. Paul. 4. Bart, volgt XIXt. Bart Donckers, zn. van Leo Donckers en Maria van Dun (XVIIIac), tr. met Dominique de Stoop. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Valerie. 2. Olivier. XVIIIad. Threza van Dun, dr. van Josephus Franciscus van Dun (XVIIq) en Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 1 aug 1937, tr. (1), (gesch.) met André van den Heuvel. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. An. 2. Domien. 3. Greet. 4. Jan. Threza van Dun, tr. (2) met Antoin van der Krabben. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIae. Agnes Elisabeth Henrica Maria van Dun, dr. van Josephus Franciscus van Dun (XVIIq) en Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 22 feb 1939, tr. met Henricus Josephus Antonius (Rik) Allaerts. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Els. 2. Chris. 3. Mark. 4. Wim. 5. Peter. XVIIIaf. Jeanne van Dun, dr. van Josephus Franciscus van Dun (XVIIq) en Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 6 jun 1941, tr. met Nandor Gabriel. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Dirk. 2. Patrick. 323

XVIIIag. Godelieve van Dun, dr. van Josephus Franciscus van Dun (XVIIq) en Anna Maria Lucia van Gestel, geb. te Turnhout op 24 mei 1942, ovl. te Turnhout op 11 aug 2007, tr. met Eddy Hannes. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Annemie. XVIIr. Maria van Dun, dr. van Johannes van Dun (XVIh) en Theresia Philomena Jespers, geb. te Turnhout op 9 jan 1917, ovl. te Turnhout op 16 mrt 1945 bombardement, tr. met Jan Broeckx. Uit dit huwelijk één zoon: 1. XVIi. Jozef, geb. te Turnhout op 16 dec 1943, ovl. te Turnhout op 16 mrt 1945 bij een bombardement. Johannes Josephus van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (XVj) en Maria Catharina van den Ouweland, geb. te Turnhout op 25 okt 1887, voerman, ovl. te Antwerpen op 10 mei 1926, tr. te Antwerpen op 14 feb 1920 met Maria A.J. Geuens, dr. van Jan Mathijs Geuens en Margarita Donné, geb. te Peer op 14 okt 1885, ovl. te Borgerhout op 13 mrt 1935. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jozef Jan Catharina (Jos), geb. te Antwerpen op 2 jul 1921, ovl. te Boechout op 18 apr 2006, volgt XVIIs. XVIIs. 324 Jozef Jan Catharina (Jos) van Dun, zn. van Johannes Josephus van Dun (XVIi) en Maria A.J. Geuens, geb. te Antwerpen op 2 jul 1921, postontvanger, ovl. te Boechout op 18 apr 2006, tr. te Antwerpen op 5 feb 1957 met Gilberta Maria Desiré Elvira Mouwen, dr. van Angelmus Mouwen en Fleure Bovijn, geb. te Schoten op 2 sep 1928. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Marc Ludo Tony Jos, geb. te Antwerpen op 25 nov 1957, volgt XVIIIah. 2. Chris, geb. op 5 feb 1960, volgt XVIIIai. 3. Ann, geb. op 18 mrt 1963, volgt XVIIIaj. XVIIIah. Marc Ludo Tony Jos van Dun, zn. van Jozef Jan Catharina (Jos) van Dun (XVIIs) en Gilberta Maria Desiré Elvira Mouwen, geb. te Antwerpen op 25 nov 1957, woont Kessel-Lo, tr. met Paula Gasser, geb. te Anras,Oostenrijk op 28 apr 1961. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Damiaan, geb. te Leuven op 21 aug 1984. 2. Catharina, geb. op 26 nov 1985. XVIIIai. Chris van Dun, zn. van Jozef Jan Catharina (Jos) van Dun (XVIIs) en Gilberta Maria Desiré Elvira Mouwen, geb. op 5 feb 1960, woont Schilde, tr. met Hilde Verbiest, geb. op 10 sep 1960. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Gerrit, geb. op 9 apr 1987. 2. Matthias, geb. op 9 apr 1987. 3. Jens, geb. op 29 jan 1991. XVIIIaj. Ann van Dun, dr. van Jozef Jan Catharina (Jos) van Dun (XVIIs) en Gilberta Maria Desiré Elvira Mouwen, geb. op 18 mrt 1963, tr. met Marc Bosteels. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Sophie. Stijn. 3. Cedric.

XVIj. Cornelis Jacobus van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (XVj) en Maria Catharina van den Ouweland, geb. te Turnhout op 16 okt 1890, ovl. te Turnhout op 6 nov 1974, tr. met Maria Elisabeth Mertens, geb. te Baelen op 10 sep 1892, ovl. te Turnhout op 26 okt 1978. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Henricus Maria, geb. te Turnhout op 24 sep 1917, ovl. te Turnhout op 26 jun 1990, volgt XVIIt. 2. Maria Catharina, geb. te Turnhout op 6 sep 1919, tr. met Alphons Verschueren. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Rozalia Josepha, geb. te Turnhout op 16 nov 1924, ovl. te Turnhout op 25 dec 1924. 4. Renatus Walterus ongehuwd, geb. te Turnhout op 29 dec 1929. XVIIt. Henricus Maria van Dun, zn. van Cornelis Jacobus van Dun (XVIj) en Maria Elisabeth Mertens, geb. te Turnhout op 24 sep 1917, ovl. te Turnhout op 26 jun 1990, tr. met Anna Hulselmans. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gustaaf Elisabeth Joanna, geb. op 28 feb 1948, volgt XVIIIak. XVIIIak. Gustaaf Elisabeth Joanna van Dun, zn. van Henricus Maria van Dun (XVIIt) en Anna Hulselmans, geb. op 28 feb 1948, woont Turnhout, tr. met Jeannine Juliëne Yvonne Peters, geb. op 14 jan 1947. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Sepp, geb. te Turnhout op 4 feb 1976, volgt XIXu. Liv, geb. op 21 feb 1979, volgt XIXv. 325 Gezin van Staf v.l.n.r. bovenste rij Sepp, Hilde, Jeannine, Staf, Roel en Liv met Glauke. Onder Klaas, Lucx, Fé en Minte XIXu. Sepp van Dun, zn. van Gustaaf Elisabeth Joanna van Dun (XVIIIak) en Jeannine Juliëne Yvonne Peters, geb. te Turnhout op 4 feb 1976, journalist, living together met met Hilde van Pelt. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Fé, geb. te Antwerpen op 30 nov 2004. 2. Klaas, geb. op 11 jun 2007. XIXv. Liv van Dun, dr. van Gustaaf Elisabeth Joanna van Dun (XVIIIak) en Jeannine Juliëne Yvonne Peters, geb. op 21 feb 1979, tr. te Geel op 21 feb 2004 met Roel Tulleneers, zn. van Thieu Tulleneers en Rita Broex, geb. te Genk op 17 jul 1980.

Uit dit huwelijk: 1. 2. XVIk. Lux, geb. te Meerhout op 26 feb 2006. Lethe, geb. en ovl. op 13 jun 2008. 3. Minthe, geb. 2 mrt. 2010 4. Glauke Grim, geb. 10 feb. 2012 Jacobus van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (XVj) en Maria Catharina van den Ouweland, geb. te Turnhout op 25 mrt 1893, ovl. te Turnhout op 21 mei 1978, tr. met Elisabeth Cornelis, geb. te Turnhout op 5 jan 1895, ovl. te Turnhout op 11 jul 1973. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Marcellus Petrus Josephus, geb. te Turnhout op 7 jan 1934, ovl. te Turnhout op 10 jan 1934. XVk. Antony van Dun, zn. van Petrus van Dun (XIVj) en Petronella van Beckhoven (XIVam), geb. te Chaam op 31 jul 1848, vleeschhouwer/tapper/landbouwer, herbergier, woonde Moerdijk huis Nr.26, ovl. te Moerdijk op 10 mei 1920, tr. te Dongen op 3 jan 1884 met Maria Adriana Cornelia van Boxtel, dr. van Cornelis Josephus van Boxel (bouwman) en Adriana Piepers, geb. te Dongen op 29 jul 1856, ovl. te Moerdijk op 4 sep 1913. 326 Antonius van Dun en Maria van Boxtel Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Petrus Josephus Maximillianus(zie foto), geb. te Moerdijk op 12 okt 1884, kloosterling kapucijn. Eredocter1958 in Nijmegen, ovl. te Oosterhout op 28 okt 1963. Hij was leraar en oud-directeur van het seminarie St. Oelbert. Hij was ook lid van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde en in 1954 verkozen tot buitenlands Erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. Hij werd in 1963 officier in de orde van Oranje Nassau.

Na de lagere school heeft hij zijn humaniora-studies gemaakt aan het in 1887 opgerichte semirarie der kapucijnen te Langeweg, dat toen nog de weinig welluidende naam Slikgat droeg. Op 3 oktober 1904 is zijn professie en zijn priesterwijding volgt op 23 december 1911. Tussen 1911 en 1913 studeert hij moraaltheologie te Tilburg en aan de leergangen ook Nederlandse taal en letterkunde. Van 1915 tot 1925 leraar op het seminarie. In 1916 behaalt hij het MO Nederlandse taal en letterkunde. Zijn voorliefde waren de zeventiende eeuwse schrijvers waarbij Vondel zijn voorkeur genoot. Hij werd algemeen beschouwd als een van de beste Vondelkenners van ons land. Van 1931 tot 1963 was hij docent aan de Nijmeegse Universiteit, die hem in 1958 benoemde tot Doctor Honoris Causa. In totaal heeft hij ongeveer 100 publikaties op zijn naam staan. 2. Cornelis Henricus, geb. te Moerdijk op 23 dec 1885, ovl. te Moerdijk op 3 sep 1886. 3. Cornelis Petrus, geb. te Moerdijk op 23 apr 1887, ovl. te Zevenbergen op 23 dec 1976, volgt XVIl. 4. Maria Adriana, geb. te Moerdijk op 21 mrt 1888, ovl. te Moerdijk op 28 aug 1888. 5. Adriana Maria (Jaantje) , geb. te Moerdijk op 8 jan 1890, ovl. te Ossendrecht op 8 jan 1953, tr. met Petrus de Wit, ovl. te Ossendrecht op 8 sep 1961. (zie onder Antony koopt huis in 1883, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) 6. 7. Johannes Hendrikus Josebus, geb. te Moerdijk op 6 mei 1891, ovl. te Moerdijk op 20 okt 1891. Petronella, geb. te Moerdijk op 26 apr 1893, religieuse ,congregatie van het H. Hart, ovl. te Beneden-Leeuwen op 4 nov 1985. Op 20 september 1960 vierde zij haar gouden kloosterfeest dat in 1970 gevolgd wordt door het diamanten. Zuster Maximiliana te Sluiskil in 1961, Mej. P. van Dun, hoofd der r.k. gemengde school te Sluiskil onderscheiden op Koninginnedag, 294-1961, met de ridderorde van Oranje-Nassau 8. Henricus Petrus, geb. te Moerdijk op 5 mei 1895, ovl. te Breda op 4 aug 1978, volgt XVIm. Antony koopt huis in 1883 Op 28 november 1883 koopt Antony van Paulus Akkermans een huis en erf te Moerdijk onder Zwaluwe , sectie 823. In de akte staat verder dat de grond op 12 maart 1870 is gekocht door de verkoper en dat er door hem ook de gebouwen zijn gesticht. De koper mag het pand betrekken op 2 januari 1884. De koopprijs is 3600 gld. 327

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Jaantje I. Adriana Maria van Dun, dr. van Antony van Dun (vleeschhouwer/tapper/landbouwer, herbergier) en Maria Adriana Cornelia van Boxtel, geb. te Moerdijk op 8 jan 1890, 5 kinderen uit huwelijk met Petrus de Wit, ovl. te Ossendrecht op 8 jan 1953, tr. met Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit, geb. te De Heen op 5 jun 1877, landbouwer, pacht boerderij van 120 gemeten in Dinteloord, ovl. te Ossendrecht op 8 sep 1961. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Cornelia Francisca Pieternella, geb. te Dinteloord op 29 mrt 1924, volgt IIa. 2. Cornelis Antonius Johannes, geb. te Dinteloord op 1 jun 1925, volgt IIb. 3. Antonia Leonarda Theresia, geb. te Dinteloord op 5 jul 1928, volgt IIc. 4. Leonarda Antonia Cornelia, geb. te Dinteloord op 6 jun 1930, volgt IId. 5. Maximilianus Leonardus Cornelis, geb. op 9 jan 1932, ovl. op 3 feb 1932. 6. Henricus Joannes Maximilianus, geb. op 10 jun 1933, chauffeur bij broer Cornelis, Woont in ouderlijk huis in Aanwas, Ossendrecht, tr. met Elise Marevoet. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 328 Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit, tr. (1) met Cornelia Bus, dr. van Godefridus Petrus Bus (bakker/koopman) en Anna Cornelia Loos, geb. op 16 aug 1879, 6 kinderen uit huwelijk met Petrus de Wit, ovl. op 18 jun 1921. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Leonardus Godefridus Johannes, geb. te Dinteloord op 3 jun 1910, tr. met Aleida Johanna Kienhuis, geb. te Denekamp op 22 jul 1917. 2. Cornelia Anna Maria, geb. te Dinteloord op 26 mei 1911, tr. te Ossendrecht op 6 feb 1934 met Gerard Ignatius Maria van de Weijgaert, geb. op 22 mrt 1896, commissionair bij Hero in Breda, ovl. op 28 mei 1986. 3. Godefridus Leonardus Henricus, geb. te Dinteloord op 9 mei 1912, exploitant vrachtwagenbedrijf, ovl. te Ossendrecht op 17 feb 1973, tr. te Ossendrecht op 18 apr 1944 met Valentina Cornelia van den Eijnden. 4. Johannes Leonardus Maria, geb. te Dinteloord op 20 jan 1914, kleurrijk figuur. Zie voor zijn levensbeschrijving de genealogie van de familie de Wit, ovl. te zandvliet [België] op 27 dec 1970, tr. met Judith Melsen. 5. Henricus Florentius Maria, geb. op 1 okt 1915, ovl. op 9 mrt 1917. 6. Cornelia Francisca Maria, geb. te Dinteloord op 3 mrt 1917, tr. te Ossendrecht op 30 apr 1940 met Johannes Cornelis Rijk, geb. te Ossendrecht op 14 jan 1917, ovl. te Ossendrecht op 5 feb 1991. 7. Jacoba Petronella Maria (Koosje), geb. te Dinteloord op 1 okt 1918, tr. te Ossendrecht op 27 mei 1941 met Petrus Cornelis van Loon, geb. te Steenbergen op 15 apr 1911.

Generatie II IIa. Cornelia Francisca Pieternella de Wit, dr. van Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit (landbouwer) en Adriana Maria van Dun (I), geb. te Dinteloord op 29 mrt 1924, tr. met Leo Lodevicus Julian Marie Carpentier, geb. te Ossendrecht op 17 jun 1923, werkte bij Unilever in Merksem, ovl. op 3 okt 1993. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adriana Virginia Antonia Alexandra (Adje), geb. op 18 jul 1961, volgt IIIa. 2. Eduard Petrus Eugène Leo (Edy), geb. te Bergen op Zoom op 4 jul 1963, volgt IIIb. IIb. Cornelis Antonius Johannes de Wit, zn. van Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit (landbouwer) en Adriana Maria van Dun (I), geb. te Dinteloord op 1 jun 1925, eigenaar De Wit Inter Transport B.V. Cornelis bouwde een groot vrachtwagenbedrijf op, Begonnen in 1955 met een vrachtwagen en bij het 40 jarig bestaan in 1995 uitgegroeid tot een wagenpark met 25 vrachtwagens en een omzet van 500.000 ton vracht. Zoon Piet heeft het bedrijf overgenomen, tr. met Elise Maria Gertruda Roks, geb. te Heerle op 7 okt 1929. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Lian, geb. te Ossendrecht op 1 feb 1957, volgt IIIc. Piet, geb. te Ossendrecht op 13 jul 1958, volgt IIId. 329 Vrachtwagen van de Wit met de lading erwten IIc. Antonia Leonarda Theresia de Wit, dr. van Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit (landbouwer) en Adriana Maria van Dun (I), geb. te Dinteloord op 5 jul 1928, tr. met Antonius Leonardus Cornelis Roks, geb. te Heerle op 13 sep 1923. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adrienne, geb. op 24 feb 1955, kleuterleidster. 2. Wilhelmus (Wil), geb. op 16 apr 1957, relatie met Angelique van de Hout. Uit deze relatie nog geen kinderen bekend. IId. Leonarda Antonia Cornelia de Wit, dr. van Petrus Thomas Adrianus (Piet) de Wit (landbouwer) en Adriana Maria van Dun (I), geb. te Dinteloord op 6 jun 1930, tr. te Ossendrecht op 20 mei 1960 met Adrianus Cornelis Josephus Huijsmans, geb. te Bergen op Zoom op 6 apr 1933, handelaar in Hendrix-Krachtvoer. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adriana, geb. te Roosendaal op 1 mrt 1961, volgt IIIe.

2. Henrica, geb. te Roosendaal op 28 sep 1962, volgt IIIf. 3. Paula, geb. te Roosendaal op 9 nov 1965, volgt IIIg. 4. Generatie III IIIa. Jacques, geb. te Roosendaal op 10 jul 1970, tr. met Annemiek Maas, geb. te Roosendaal op 7 dec 1971. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adriana Virginia Antonia Alexandra (Adje) Carpentier, dr. van Leo Lodevicus Julian Marie Carpentier (werkte bij Unilever in Merksem) en Cornelia Francisca Pieternella de Wit (IIa), geb. op 18 jul 1961, tr. met Michael Gerardus Rosalia Schuurbiers, geb. te Wouwse Plantage op 14 mei 1955, pijpfitter. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Manuel, geb. te Bergen op Zoom op 15 apr 1981. 3. IIIb. Jerica Debora Eduard, geb. te Wouwse Plantage op 14 nov 1979. Trisha, geb. te Bergen op Zoom op 18 feb 1985. Eduard Petrus Eugène Leo (Edy) Carpentier, zn. van Leo Lodevicus Julian Marie Carpentier (werkte bij Unilever in Merksem) en Cornelia Francisca Pieternella de Wit (IIa), geb. te Bergen op Zoom op 4 jul 1963, tr. met Mathilde Guilhelmus Maria Koolen, geb. te Ossendrecht op 8 jun 1966. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Tamara, geb. te Bergen op Zoom op 21 feb 1989. 2. Manon, geb. te Bergen op Zoom op 5 apr 1991. IIIc. 330 Lian de Wit, dr. van Cornelis Antonius Johannes de Wit (IIb) (eigenaar De Wit Inter Transport B.V.) en Elise Maria Gertruda Roks, geb. te Ossendrecht op 1 feb 1957, tr. met L Plompen, geb. te Ossendrecht op 29 aug 1955. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Lisanne, geb. op 10 jun 1986. 2. Ward, geb. in mei 1989. IIId. Piet de Wit, zn. van Cornelis Antonius Johannes de Wit (IIb) (eigenaar De Wit Inter Transport B.V.) en Elise Maria Gertruda Roks, geb. te Ossendrecht op 13 jul 1958, tr. (1), (gesch.) met Johanna Schrauwen, geb. te Hoogerheide op 5 dec 1959. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Tim, geb. op 30 mrt 1986. 2. Djolien, geb. op 17 jan 1988. Piet de Wit, tr. (2) met Ellen Rombouts, geb. te Steenbergen op 26 apr 1966. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Sacha, geb. op 17 feb 1995. Pieter, geb. op 17 sep 1996. IIIe. Adriana Huijsmans, dr. van Adrianus Cornelis Josephus Huijsmans (handelaar in Hendrix-Krachtvoer) en Leonarda Antonia Cornelia de Wit (IId), geb. te Roosendaal op 1 mrt 1961, relatie met Paul de Rooij, zn. van Jan de Rooij (directeur Limfa Limonadefabriek) en Elisabeth Musters, geb. te Baarle-Nassau op 20 mei 1961, hovenier. Uit deze relatie één dochter: 1. Robin, geb. te Breda op 28 mrt 1994.

IIIf. Henrica Huijsmans, dr. van Adrianus Cornelis Josephus Huijsmans (handelaar in Hendrix-Krachtvoer) en Leonarda Antonia Cornelia de Wit (IId), geb. te Roosendaal op 28 sep 1962, tr. met Jan van de Bergh, geb. te Steenbergen op 5 sep 1962. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. 2. Pertronella (Ellen), geb. te Roosendaal op 12 mei 1995. Leonarda (Lieke), geb. te Roosendaal op 9 sep 1997. IIIg. Paula Huijsmans, dr. van Adrianus Cornelis Josephus Huijsmans (handelaar in Hendrix-Krachtvoer) en Leonarda Antonia Cornelia de Wit (IId), geb. te Roosendaal op 9 nov 1965, tr. met Marinus Goossens, geb. te Steenbergen op 8 sep 1962, fruitteler. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Yvon, geb. te Roosendaal op 6 apr 1995. 2. Bram, geb. te Roosendaal op 7 aug 1997. XVIl. Cornelis Petrus van Dun, zn. van Antony van Dun (XVk) en Maria Adriana Cornelia van Boxtel, geb. te Moerdijk op 23 apr 1887, landbouwer, ovl. te Zevenbergen op 23 dec 1976, tr. te Zevenbergen op 25 okt 1922 met Maria den Reyer, dr. van Michiel den Reyer en Elisabeth Kavelaars, geb. te Zevenbergen op 17 sep 1889, ovl. te Moerdijk op 30 mrt 1974. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Antonius Michiel, geb. te Moerdijk op 28 jul 1923, ovl. te Zwolle op 17 mrt 1995, volgt XVIIu. 2. 3. Elisabeth Cornelia, geb. te Moerdijk op 15 mrt 1925, ovl. op 11 sep 2014, volgt XVIIv. Petrus, geb. te Moerdijk op 11 feb 1927, ovl. te Made op 19 mei 1995, volgt XVIIw. 4. Cornelia Maria , geb. te Moerdijk op 4 nov 1929, tr. met Johannes Kuijpers, geb. in 1925, ovl. te Noordhoek op 2 jul 2005. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIu. Antonius Michiel van Dun, zn. van Cornelis Petrus van Dun (XVIl) en Maria den Reyer, geb. te Moerdijk op 28 jul 1923, ovl. te Zwolle op 17 mrt 1995, tr. te St. Jansteen op 29 jun 1955 met Maria Leonie Bruggeman, geb. te Grauw Z. Vlaanderen op 2 apr 1924. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Marianne Maria, geb. te Tollebeek, Noord-Oost Polder op 29 mei 1956. 2. Paulus Joseph, geb. te Tollebeek op 1 jan 1957, tr. met Trijntje van Eerten. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Antonius Cornelis, geb. te Tollebeek op 1 jan 1957, volgt XVIIIal. 4. Cornelia Maria Petrus, geb. te Tollebeek op 19 mei 1961, tr. met Harm Muis. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIal. Antonius Cornelis van Dun, zn. van Antonius Michiel van Dun (XVIIu) en Maria Leonie Bruggeman, geb. te Tollebeek op 1 jan 1957, tr. te Emmeloord in 1988 met Antoinette Wijnands. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Chantal Mariëlle, geb. te Emmeloord op 22 jul 1992. 2. Danique Marise, geb. te Emmeloord op 4 okt 1995. 3. Michelle Denise, geb. te Emmeloord op 4 okt 1995. XVIIv. Elisabeth Cornelia van Dun, dr. van Cornelis Petrus van Dun (XVIl) en Maria den Reyer, geb. te Moerdijk op 15 mrt 1925, onderwijzeres, ovl. op 11 sep 2014, 331

tr. op 27 jul 1960 met Antonie Jacobus van Geel, zn. van W.A. van Geel en Mart. Fievet, geb. te Zevenbergen op 14 feb 1924, ovl. te Zevenbergenschen Hoek op 3 nov 2008. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Wim, volgt XVIIIam. XVIIIam. Wim van Geel, zn. van Antonie Jacobus van Geel en Elisabeth Cornelia van Dun (XVIIv) , woont Dronten, tr. met Karen ?. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Evi. 2. Magnus. XVIIw. Petrus van Dun, zn. van Cornelis Petrus van Dun (XVIl) en Maria den Reyer, geb. te Moerdijk op 11 feb 1927, ovl. te Made op 19 mei 1995, tr. te Made op 8 jun 1959 met Johanna Stoop, dr. van André Stoop en Rosalia Akkermans, geb. te Made op 4 okt 1930. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Cornelis, geb. te Made op 25 mrt 1960, volgt XVIIIan. 2. Marlies, geb. te Made op 27 sep 1966, tr. met Perry ?. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIan. Cornelis van Dun, zn. van Petrus van Dun (XVIIw) en Johanna Stoop, geb. te Made op 25 mrt 1960, tr. met Anne Marie ?. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. 2. Jasper. Iris. 3. Max. 332 XVIm. Henricus Petrus van Dun, zn. van Antony van Dun (XVk) en Maria Adriana Cornelia van Boxtel, geb. te Moerdijk op 5 mei 1895, ovl. te Breda op 4 aug 1978, tr. te Moerdijk op 29 mei 1923 met Theresia Arnoldina Maria Nouwens, dr. van Dionisius Nouwens en Lucia Daniëls, geb. te Moerdijk op 6 jun 1901, ovl. te Breda op 2 feb 1990. Uit dit huwelijk 14 kinderen: Boven b.l.n.r. Annie, Luus, Ad, Piet, Deny, Ria en Cor. Onder, Jo, vader, Mily, Tonny, Jan, Moeder, Trees, Ton en Petra.

1. Antonius Adrianus Maximilianus, geb. te Moerdijk op 13 aug 1924, zie foto hiernaast, volgt XVIIx. 2. Lucia Cornelia Maximiliana, geb. te Moerdijk op 31 aug 1925, ovl. te Breda op 27 nov 2006, volgt XVIIy. 3. Petrus Cornelis, geb. te Moerdijk op 11 jan 1927, ovl. te Sint Michielsgestel op 18 sep 2009, volgt XVIIz. 4. Dionisius Adrianus, geb. te Moerdijk op 23 apr 1928, ovl. te Vlissingen op 26 dec 2008, tr. te Sneek op 17 nov 1954 met Gertrude Funcke. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Cornelius Petrus Stephanus, geb. te Moerdijk op 3 aug 1929, ovl. te Breda op 12 jun 2013, volgt XVIIaa. 6. Maria Johanna, (Ria) geb. te Moerdijk op 13 nov 1930, tr. te Breda op 14 dec 1979 met Marinus Josephus Michielsen , geb. 8 nov. 1931.Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Marinus Josephus Michielsen huwt 1) met Berty van Deursen, geb. 26 jan. 1933 te Meerveldhoven en ovl. te Breda op 27 apr. 1970. 7. Adriana Petronella, geb. te Moerdijk op 1 mrt 1932, volgt XVIIab. 8. Johanna Maria (Joke), geb. te Moerdijk op 23 jul 1933, tr. te Breda op 2 jul 1958 met Cornelius Johannes Antonius (Kees) van den Broek, geb. te Zevenbergen op 7 sep 1928, ovl. te 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk 3 kinderen; 1) Cornelis Josephus Adrianus, geb. Breda op 9 aug. 1959. Relatie met Desirée van Gent geb. 30 jun. 1962. Hieruit 2 zonen; a) Wouter ,geb. te ’s-Hertogenbosch op 15 mei 1995 b) Stef, geb. te ’s-Hertogenbosch op 25 feb. 1997. 2) Theresia Petronella Cornelia, geb. te Breda op 18 mei 1961, tr. op 19 sep. 1986 met Peter de Bever, geb. 31 mei 1961. Hieruit 5 dochters; a) Sarah, geb. te Koedijk op 13 okt. 1987 b) Laura, geb. te Koedijk op 24 feb. 1989 c) Lisa, geb. te Koedijk op 28 jul. 1991 d) Renée, geb. En ovl. Op 14 jun. 1993 e) Anne, geb. op 22 feb. 1995 3) Marijke, geb. en ovl. te Oudenbosch op 19 aug. 1965 9. Petronella Maximiliana, geb. te Moerdijk op 14 nov 1934, ovl. te Den Helder op 30 mei 2013, tr. op 22 dec 1970 met Marinus (Rien) Bos, geb. te Hilversum op 11 feb 1912. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 10. Anna Theresia (Annie), geb. te Moerdijk op 2 apr 1936, tr. op 6 aug 1983 met Willem Pals, geb. op 9 mrt 1925, ovl. te Made op 15 apr 2013. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 11. Antonia Maria ongehuwd, geb. te Moerdijk op 6 jul 1937. 12. Johannes Cornelius, geb. te Moerdijk op 19 okt 1939, volgt XVIIac. 13. Maximiliana Maria Johanna ongehuwd, geb. te Moerdijk op 7 mrt 1941. 333

14. Theresia Adriana Josephina, geb. te Moerdijk op 6 mrt 1945, tr. te Breda op 22 aug 1969 met Albertus Willem Meuleman, geb. op 17 dec 1942. Op de foto hiernaast: Trees en Bert. 334 7 maart 2005; 9 zussen en 5 broers van Dun samen 1000 jaar , boven van l.n.r. Jo,Petra,Annie,Tonny,Jan,Mily en Trees. Onder Ton,Luus,Piet,Deny,Cor,Ria en Ad Henricus beleeft de oorlogsjaren zowel in Moerdijk als Breda. ( Op de foto, Henricus met Theresia Nouwen ) Bij de inval van de Duitsers op 12 mei 1940 werd er hevig gevochten om de verkeers en spoorwegbrug in Moerdijk. Na de capitulatie is het vrij rustig gebleven in het dorp. Henricus was er ook melkventer zoals we zien op de vergunning hiernaast. Aanvankelijk gebeurde dit met een duwkar. In 1943 kon hij een hiervoor een ponypaard kopen voor de prijs van 689 gulden. Het paard was een merrie en de naam was Jonge Jet. Voor paarden werd reeds in 1942 een besluit uitgevaardigd waarbij ieder dier een identiteitskaart moest hebben. Toch vond vader Henricus het veiliger om zijn gezin naar Breda te laten vertrekken. Zelf bleef hij nog zuivelprodukten verkopen in Moerdijk en verre omgeving. Op 8 november 1944 als West-Brabant al bevrijd

is gaat zijn gezin terug naar Moerdijk. Hiervoor waren ook weer vergunningen nodig. Hieronder een afbeelding van de vergunning om over de brug bij Terheijden te mogen. XVIIx. Antonius van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 13 aug 1924, tr. te Rotterdam op 23 jul 1955 met Maria van den Oord, geb. op 20 nov 1926. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Renaldus Henricus Ferdinandus Marie (René), geb. te Breda op 26 jul 1956, volgt XVIIIao. 2. Paulus Gerardus (Paul), geb. te Breda op 10 mei 1960, volgt XVIIIap. 3. Maria Theresia Josephina (Mirjam) , geb. te Breda op 21 mei 1965, tr. met Philippe Verpaux, geb. op 16 mei 1963. Uit dit huwelijk 2 zonen; 1) Roman Noël, geb. te Amsterdam op 15 dec. 1995 2) Floris Yvon, geb. te Baarn op 28 nov. 1998 4. Onno David Maximilianus (Onno) , geb. te Breda op 27 okt 1967. XVIIIao. Renaldus Henricus Ferdinandus Marie (René) van Dun, zn. van Antonius van Dun (XVIIx) en Maria van den Oord, geb. te Breda op 26 jul 1956, tr. te Nijmegen op 28 jan 1997 met Maria Suzanna Philippina Wilhelmina Bik, geb. te Rijswijk op 24 dec 1958. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Timo Daniël, geb. te Nijmegen op 23 jun 1988. 2. Milan Imre, geb. te Nijmegen op 26 jun 1990. 3. Ruben Paul, geb. te Vierlingsbeek op 17 mei 1994. XVIIIap. Paul van Dun, zn. van Antonius van Dun (XVIIx) en Maria van den Oord, geb. te Breda op 10 mei 1960, werkt in de bosbouw, Brazilië, tr. met Rosanne de Lima, geb. in Brazilië op 24 apr 1972. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Alicia, geb. op 3 aug 1998. 2. Arthur, geb. op 5 dec. 2002 Rosanna de Lima uit eerdere relatie een zoon Alex, geb. 8 aug. 1990. 335

XVIIy. Lucia van Dun, dr. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 31 aug 1925, ovl. te Breda op 27 nov 2006, tr. te Breda op 7 nov 1951 met Cornelis de Ceuster, geb. te Princenhage in 1922, ovl. te Breda op 8 mrt 2008. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Antonius Maria Jozef (Antoine) , volgt XVIIIaq. 2. Hendricus Maria Petrus (Eric), volgt XVIIIar. 3. Theresia Maria Antonia ( Marèse), volgt XVIIIas. Franciscus Antonius Maria (Frank), Breda. 4. Ronaldus Maria Jacobus (Ronald), volgt XVIIIat. 5. XVIIIaq. Antoine de Ceuster, zn. van Cornelis de Ceuster en Lucia van Dun (XVIIy), Zierikzee, tr. op 20 jun. 1986 met Ine Peeters. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Floortje Charlotte, geb. te Wert op 22 dec. 1987 Steef Roel, geb. te Weert op 13 nov. 1991 XVIIIar. Eric de Ceuster, zn. van Cornelis de Ceuster en Lucia van Dun (XVIIy), Middelburg, relatie met Ingrid van Veldhoven geb. 16 aug. 1956 Uit deze relatie 2 zonen: 1. 2. Lucas Abel, geb. en ovl. te Middelburg op 14 nov. 1992 Isaac Jonathan, geb. te Middelburg op 7 nov. 1994 XVIIIas. Marèse de Ceuster, dr. van Cornelis de Ceuster en Lucia van Dun (XVIIy), relatie met Harry van der Burg, Haarlem Uit deze relatie één zoon: 1. Thijs Leonardus, geb. te Haarlem op 7 dec. 2004 336 XVIIIat. Ronald de Ceuster, zn. van Cornelis de Ceuster en Lucia van Dun (XVIIy), Zutphen, relatie met Marieke Stafleu,geb. op 16 mei 1954 Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Karel Willem Frank, geb. te Zutphen op 11 mei 1988 2. Hessel Lena Maria, geb. Zutphen 4 jul. 1990 en ovl. 16 okt. 1990 aldaar. 3. Diederik Mark, geb. te Zutphen op 19 feb. 1993 XVIIz. Petrus Cornelis van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 11 jan 1927, ovl. te Sint Michielsgestel op 18 sep 2009, tr. te Oudenbosch op 19 jan 1955 met Antonia Petronella Constantia Machielse, geb. te Standdaarbuiten op 21 aug 1927, ovl. te St. Michielsgestel op 12 okt 2009. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Matheus Henricus Clemens (Theo), geb. te Roosendaal op 26 sep 1958, volgt XVIIIau. 2. Henricus Matheus Clemens (Henry), geb. te Roosendaal op 10 aug 1963, woont Esch, tr. te Oosterhout op 13 jun 1987 met Monique Kuijpers, dr. van Theo Kuijpers en Gerrie Drouen, geb. op 23 juli 1965. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XVIIIau. Matheus Henricus Clemens (Theo) van Dun, zn. van Petrus Cornelis van Dun (XVIIz) en Antonia Petronella Constantia Machielse, geb. te Roosendaal op 26 sep 1958, woont Temecula,California,USA, tr. op 2 mei 1981 met Adrienne Cremers, geb. 8 mei 1960 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Jenna Marie, geb. op 21 aug 1986. Evan Pieter, geb. op 5 aug 1989.

XVIIaa. Cornelius Petrus Stephanus van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 3 aug 1929, ovl. te Breda op 12 jun 2013, tr. te Breda op 29 mei 1956 met Petronella Johanna Adriana Bogers, geb. te Princenhage op 28 mrt 1932, ovl. te Breda op 11 mrt 2008. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. 2. Theresia Lucia Maria (Trezita), geb. te Breda op 27 aug 1960, volgt XVIIIaw. XVIIIav. Jeanine van Dun, dr. van Cornelius Petrus Stephanus van Dun (XVIIaa) en Petronella Johanna Adriana Bogers, geb. te Breda op 21 mrt 1957, tr. 25 juni 1980 met Eric van Marselis Hartsinck, geb. 29 feb. 1952 Uit dit huwelijk één dochter: 1. Constantia Nelaimee (Tania), geb. te Breda op 17 mrt. 1989 XVIIIaw. Theresia Lucia Maria (Trezita) van Dun, dr. van Cornelius Petrus Stephanus van Dun (XVIIaa) en Petronella Johanna Adriana Bogers, geb. te Breda op 27 aug 1960, tr. 30 aug. 1985 met Ben Latumahina, geb. 20 dec. 1954 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Niëlla Rachel Janena Estherlina (Yrza) geb. te Breda op 10 feb. 1988 2. Cornelius Hendrik (Endek) geb. te Breda op 15 dec. 1989 XVIIab. Adriana Petronella van Dun, dr. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 1 mrt 1932, tr. te Breda op 22 jun 1963 met Albertus Martinus Antonius Potters, zn. van Paulus Potters (aannemer) en Cornelia Buijs, geb. te Breda op 5 jun 1935. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Désirée Cornelia Johanna Maximiliana, geb. te Breda op 21 jul 1964 tr. op 24 juli 1993 met Douwe Joustra, geb. 18 mrt. 1962 Uit dit huwelijk 3 kinderen; a) Tjerk Bastiaan, geb. 17 okt. 1997 b) Wieke Arina, geb. 14 mei 1999 c) Renske Ibel, geb. 5 aug. 2001 Ingrid, geb. te Breda op 23 sep 1965. 2. 3. Ursula, geb. te Breda op 8 dec 1967. 4. Judith Petronella Cornelia Maria, geb. te Breda op 21 jul 1969 relatie met G. van Beek geb. 18 mrt. 1963. Uit deze relatie 2 zonen; a) Max geb. 5 juni 1998 b) Alex geb. 15 jan. 2000 XVIIac. Johannes Cornelius (Jan) van Dun, zn. van Henricus Petrus van Dun (XVIm) en Theresia Arnoldina Maria Nouwens, geb. te Moerdijk op 19 okt 1939, bankemploye, tr. te Breda op 4 jan 1974 met Mechelina Adriana Cornelia Josepha (Mea) Dekkers, geb. te Moerdijk op 28 apr 1946. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Marcus Hendrikus Arnoldus, geb. op 28 feb 1975, volgt XVIIIax. Jacoba Constantia Paulina (Jeanine), geb. te Breda op 21 mrt 1957, volgt XVIIIav. 337

2. Robertus Johannes Adrianus, geb. op 2 apr 1977. 3. Lucia Johanna Theresia (Loes), geb. op 27 dec 1978. XVIIIax. Marcus Hendrikus Arnoldus van Dun, zn. van Johannes Cornelius van Dun (XVIIac) en Mechelina Adriana Cornelia Josepha (Mea) Dekkers, geb. op 28 feb 1975, relatie met Fenne van de Rhoer. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Brynn Mea Dorothée, geb. op 3 mei 2007. 2. Neil Quinten Jan, geb. op 15 nov 2010. IXu. Judocus Cornelis van Dunne, zn. van Cornelis Henrick van Dunne (VIIIj) en Mayeken Anthonis Cornelis Schoenmakers, ovl. voor 1662, tr. met Adriana Anthonis Jansen Halderbraeck, dr. van Anthonis Jan Halderbraeck, ovl. voor 1662. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelia , ged. te Chaam op 10 aug 1639, volgt Xaa. 2. Anthonius, ged. te Chaam op 9 apr 1641, (getuigen: Lambert Jacob en Martina Jois), tr. met Maria Johannes van Gestel, dr. van Jan Godert Peter van Ghestel en Lijsbeth Janssen, ged. te Chaam op 1 aug 1651. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Maeyken , ovl. voor 1716, volgt Xab. 4 Anneke , volgt Xac. 338 Kinderen verkopen ½ stede aan Anthonis Cornelis van Dunne (IXt) in 1662, R 774 f75v 14-8-1662 Anthonis_Cornelis van Dun koopt van de kinderen van wijlen zijn broer Joost Cornelis van Dun de helft van de stede, huysinge en erve groot 4 buynder zoals wijlen Cornelis van Dun des coopers vader deze met de dood heeft achtergelaten. De stede ligt op de Legge in Chaam. De namen van de kinderen zijn Neelken,Maeyken en Anneke. Hun ook overleden moeder was Adriaenken_Anthonis_Jan Halderbraeck. Anthonis bezit reeds de andere helft. Xaa. Cornelia van Dunne, dr. van Judocus Cornelis van Dunne (IXu) en Adriana Anthonis Jansen Halderbraeck, ged. te Chaam op 10 aug 1639, (getuige: Jois Peter Moonen), tr. met Thomas Cornelis Kerssemans (Kermans of Keermans). Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jenneke. 2. Adriaentje, geestelijk dochter. 3. Lucia, volgt XIar. 4. Antony Thomas. 5. Henrica Thomas, tr. met Adriaen Boomaers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Deling erfgoederen te Strijbeek in 1720, SAB Afd. 54B NR 85 F 131V, 9-1-1720; Deling erfgoederen wijlen Thomas Cornelis Kerssemans x Cornelia Joost van Dun. Jenneke bejaerde dr. krijgt achterhuis op Strijbeek Adriaentje geestelijkdr. krijgt de keuken Sijke x Antonie Boomaers de kamer Antony de schuer Adriaen Bomaers x Hendrica Kerssemans een deel van een schuer,

XIar. Lucia Kerssemans, dr. van Thomas Cornelis Kerssemans en Cornelia Joost van Dunne (Xaa), tr. te Breda op 24 okt 1688 met Antonie Dielis Boomaers, zn. van Egidius Gerardus Dillisen en Maria Adriaen Teunis, ged. te Bavel op 31 jul 1661. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Adriaan Antony Boomaars, ged. Teteringen 18 jul 1689, Strijbeek, tr. Met Dingena Paulus Schellekens, dr. van Paulus Cornelis Roeland Schellekens en Joanna Marten Joris Buys (zie Xm). Uit dit huwelijk nog kinderen bekend. 2. Cornelius Antonie, ged. te Teteringen op 26 jul 1691. 3. 4. 5. 6. Josephus Antonie, ged. te Teteringen op 14 dec 1692. Egidius Antonie, ged. te Teteringen op 5 dec 1694. Jacobus Antonie, ged. te Teteringen op 29 mrt 1696. Joannes Antonie, ged. te Ginneken op 6 mei 1698. 7. Maria Antonie, ged. te Ginneken op 20 nov 1699. 8. Cornelia Antonie, ged. te Teteringen op 24 aug 1702. 9. Henricus Antonie, ged. te Ginneken op 21 mrt 1704. 10. Anna Antonie, ged. te Ginneken op 29 okt 1706. 11. Catharina Antoni, ged. te Bavel op 16 mei 1708, volgt XIIau. XIIau. Catharina Antoni Boomaers, dr. van Antonie Dielis Boomaers en Lucia Kerssemans (XIar), ged. te Bavel op 16 mei 1708, tr. (1) te Bavel op 8 mei 1735 met Joannes Staaltjes, geb. te Meer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Catharina Antoni Boomaers, tr. (2) te ginneken en bavel op 26 apr 1750 met Matthias Wolfers, geb. te Belfeld, was soldaat bij zijn huwelijk. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Joannes, ged. te Bavel op 11 jan 1751. 2. Henricus, ged. te ginneken en bavel op 13 feb 1752. Matthias Wolfers, tr. (1) te Breda op 16 okt 1735 met Anthonet Verboven, woont bij huwelijk in de Ginnekenstraat. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Henricus, ged. te Bavel op 19 nov 1736, ovl. voor 1787. 2. Mattheus, ged. te Bavel op 21 sep 1738. 3. 4. 5. Joannes, ged. te Bavel op 19 nov 1740. Petrus, ged. te Bavel op 30 jun 1743, ovl. voor 1787. Johanna, tr. met Cornelis van Dun, zn. van Stephanus Aert van Dun (XIIl) en Maria Jacobus Sommen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Xab. Maeyken Joost van Dunne, dr. van Judocus Cornelis van Dunne (IXu) en Adriana Anthonis Jansen Halderbraeck, woont Strijbeek, ovl. voor 1716, tr. te Ginneken op 11 jul 1665 met Cornelis Adriaan Stadthouders, ovl. voor 1703. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jan. 2. Adriana Cornelis, ged. te Ginneken op 4 aug 1666. Maeijke verbindt haar stede te Strijbeek in 1701, SAB R 700 f 163v, 22-10-1701; Maeijke Joost van Dun verbindt haar stede op Strijbeek groot 2 bdr. Oost, zuid en noord Thomas Karremans, Curator verkoopt huis te Strijbeek in 1716, SAB R 704 f 2, 10-1-1716; Hendrick Heijblom, curator over de geabandoneerde boedel van Maeijke Joost van Dun zaliger en weduwe was van Cornelis Stadthouders verkoopt Peeter Cornelis van Hoydonck huysinge en torfkoye met 339

1/3 part van de schuere, genaemt Den Heuvel op Strijbeek. Prijs 582 gld. Erfdeling in 1703, waarbij Maeyke het woonhuis krijgt genaamd den Heuvel op Strijbeek. R.A.Ginneken R700 f 207. Xac. Anneke Joost van Dunne, dr. van Judocus Cornelis van Dunne (IXu) en Adriana Anthonis Jansen Halderbraeck, tr. te Meerle op 23 aug 1672 met Adriaan Henrick Cornelissen. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Henricus, ged. te Meerle op 26 dec 1673. 2. Judocus, ged. te Meerle op 12 nov 1674. 3. Henricus, ged. te Meerle op 18 aug 1677. 4. Cornelius, ged. te Meerle op 21 mrt 1680. 5. Elisabeth, ged. te Meerle op 5 aug 1682. VIIIk. Adriaen Henrick van Dunne (Huysmans), zn. van Henrick Cornelis Henricx van Dunne (VIIe) en ? Cornelis Henrick Gerritsdr, geb. circa 1580, ovl. na 1646, tr. (1) met Marie Anthonis Goos Cheeuwen, dr. van Anthonis Goos Cheeuw Aerts en Lijsbeth Wouter Steven Wouters, ovl. na 1614. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Henricus Adriaen van Dun, volgt IXv. 2. Elisabeth Adriaen, volgt IXw. Marie koopt samen met haar broer Adriaen een huis te Chaam op de Mijsberg groot 5/4 bdr.in 1602. 340 Koopt groes en heijde te Chaam in 1610, SAB R 770 f 157, 27-2-1610; Adriaen Henrick van Dun koopt samen met Adriaen Anthonis Goossens (zwager) 1 bdr. groes en heijde te Chaam op de Mijsberch. Koopt stede te Chaam in 1613, SAB Chaam R 770 241, 5-2-1614; Adriaen Peeter de Heun verkoopt op 11-3-1613 zijn 23/24 delen en op 5-2-1614 het resterend 1/24 deel aan Adriaen Henrick van Dunne. Het betreft de stede, huysinge schuere koye, hovinge etc. groot 8 bdr. tot Chaam aan de Heijsijde. Adriaen leent hiervoor geld van Cornelis Jan Henrick Nouts die hij boven hetgene hij hem al betaald heeft nog schuldig is 577 gld. en 12 st..Op 29-3-1616 is de schuld afgelost. Erfdeling van zijn vrouw te Chaam in 1614, SAB R 770 f 241, 5-2-1614; Elisabeth Adriaen Anthonis Goos Cheeuws daer moeder af was (overleden) Jenneke Cornelis Wouter Janssen, heeft met haar vader gedeeld en ook met haar zus Marie Anthonis Goos Cheeuws, weduwe Cornelis Cornelis Wouter Janssen en nu x Adriaen Henrick van Dunne de helft van de stede op de Mijsbergh. De andere helft behoort Adriaen Anthonis Goos Cheeuws.Het goed is Elisabeth aangecomen van haar grootvader Cornelis Wouter Janssen. Koopt ijzerwerk te Chaam in 1624, RAT 2106 R 206, 21-2-1624; Adriaen Henrick van Dun koopt eijserwerck van de voogd van de weduwe Adriaen Jan Bruntsaers voor 6 st. Koopt 2 stuks erfs te Chaam in 1627, SAB Chaam R 771 f 136v, 2-3-1627; Adriaen koopt 2 stuk erfs van 100 roeden in de Maeij te Chaam.

Verkoopt stuk erf te Chaam in 1629, 200 roeden erfs in de Slijckhoeck te Chaam, Toesiender voogd te Chaam in 1629, RAT 2106 R 209, 23-12-1628; Adriaen Hendrick van Dun is voogd van de onbejaerde kinderen wijlen Hendrick Peter de Bie en verkoopt voor hen meubelen. RAT 2106 R 209, 9-1-1629; Adriaen Hendrick Huysmans is toesiender voogd van de weeskinderen Adriaen Cornelis van Roy en heeft in dat jaar meer uitgegeven dan ontvangen. RAT 2106 R209, 17-1-1631; Adriaen Henrick van Dun is toesiender voogd van Cornelis Cornelis Sollen en verkoopt voor hem een part van de stede van Jan Cornelis Meeus Sollen. Aflossing te Ginneken in 1629, SAB R 526 f 117, 10-1-1629; Adriaen Henrick van Dun, ook voor zijn zus Henrickske, verklaart dat Jacopmijne Anthonisse, weduwe Jacop Peter van Buerstede die brouwer was in Den Boom, afgelost heeft de 3 rgld. 's-jaars die Adriaen en Henrickske heffend waren op zekere onderpande te Ginneken aan de oude molenberch. Aflossing rogge te Chaam in 1631, RAT 2106 R 64, 16-1-1631; Voogden van Margriet Cornelis Jan Meeus betalen Adriaen Henrick van Dun voor aflossing van rogge op de stede van Jan Bruer Buys te Ginderdoor. Adriaen is borgemeester voor de dorpslasten te Chaam in 1633 RAT 2106 R 209 f 189v, 1633, Koopt goederen uit boedel van weduwe Peter Bruer Buys te Chaam in 1638, RAT 2106 R209 f 425, 1638; Adriaen Henrick van Dun koopt goederen uyt haeff en meublen van de weduwe en kinderen Peter Bruer Buys. Verkoop 1/3 part van schuur te Chaam in 1646, SAB Chaam R 772 f 67v, 6-2-1646; Adriaen Henrick van Dun x Adriaenken Niclaes Willems verkopen 1/3 part van een schuur te Chaam aan de Vijselpoorte, oost vercoopers erve. Kinderen verkopen beemden te Chaam in 1649, SAB R 772 f 93, 21-12-1649; Henrick Adriaen van Dun en Elisabeth Adriaen van Dun x Cornelis Cornelis Schoenmaeckers verkopen Willem Cornelis van de Kieboom stuk beemden,groot 500 roeden te Ghinderdoor, oost en zuid de Heer Prelaat van Tongerloo, west en noord de cooper. Nog vermelding in voogdijrekeningen te Chaam in 1666, RAT 2106 R 71, 1666; De voogd van Maeyke en Cornelia kinderen Jan Peter Moons betaalt Adriaen Henrick van Dun alias Huysmans, Geen kinderen bij Adriaenken Claes Jan Willems te Chaam in 1666, RAO Chaam Afd. B nr 6 d f 1, 13-9-1666; Adriaentken Claes Jan Willems, getrout geweest met Adriaen Hendrick van Dun, zonder wettige kinderen achter te laten. De genoemde Henricus en Elisabeth moeten dan zijn uit een eerder huwelijk van Adriaen. Dat kan ook beter kloppen omdat deze Henrick al in 1635 huwt en vermoedelijk rond 1610 geboren zal zijn, 341

Marie Anthonis Goos Cheeuwen, dr. van Anthonis Goos Cheeuw Aerts en Lijsbeth Wouter Steven Wouters, tr. (1) met Cornelis Cornelis Wouter Janssen, zn. van Cornelis Wouter Janssen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adriaen Henrick van Dunne, tr. (2) te Chaam in 1634 (getuigen: Henricus van Dunne en Antonia Nicolai) met Adriaenken Claes Jan Willem Sprangers, dr. van Claes Jan Willem Sprangers en Dimphna Stoffelsen, ovl. op 13 sep 1666. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXv. Henricus Adriaen van Dun (Huysmans), geb. rond 1610, zn. van Adriaen Henrick van Dunne (VIIIk) en Marie Anthonis Goos Cheeuwen, huwt te Chaam op 13 feb 1635 met Johanna Jan Jan Reyn Snellen, dr. van Jan Jan Reijn Snellen en Anthonie Thomas Anthonie Wiltens, geb. circa 1612. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 18 mrt 1640, (getuige: Hendrik van Dun). 2. N.N, geb. te Chaam op 20 dec 1641. 3. Antonia, ged. te Chaam op 16 mrt 1644, volgt Xad. 4. Johannes, ged. te Chaam op 26 feb 1646, ovl. voor 1690, volgt Xae. 5. Henricus, ged. te Chaam op 28 nov 1649, (getuige: Catharina van Dun). 6. Adrianus, ged. te Chaam op 28 mei 1651, ovl. voor 3 feb 1690, volgt Xaf. 7. Petrus, ged. te Chaam op 14 apr 1655, ovl. voor 1696, otr. te Chaam op 11 jan 1693 , kerk.huw. te Chaam op 25 jan 1693 met Angela Jan Schram, dr. van Johannes Geert Andries Schram en Ida Adriaen (Yfken) Willemsen, geb. te Chaam op 3 aug 1670, als Angela dochter van Johannes_Geert Driessen en Ida Adriaenssen, ovl. te Chaam op 7 sep 1762. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 342 Testament te Chaam in 1754, RAT Chaam 2906 nr 3 NOT, 6-12-1754; Engelina Schram, weduwe Marijnis van Arendonck, sieck te bed liggend maakt testament met als begunstigden dochter Maria x Peter van Eeten, en de kinderen van haar dochters Cornelia en Eva en die van haar zoon Jan. Angela Jan Schram huwt 2) Marinus Cornelis van Arendonck Hieruit 6 kinderen; 1) Cornelia ged. 19 jan. 1697 te Chaam, tr. Peter Hendrik van Dun (Xiab) 2) Johannes ged. 29 aug. 1698 te Chaam, tr. Johanna Gerardus van Gool. 3) Petrus ged. te Chaam 1 mrt. 1700 4) Eva ged. te Chaam 17 nov. 1701, tr. Antonius Dingman Stouts. 5) Joanna ged. te Chaam 4 aug. 1705 6) Maria ged. te Chaam 7 aug. 1705, tr. Peter van Eeten. Koopt 1/2 stede te Chaam in 1643, SAB Chaam R 772 f 50, 16-12-1643; Hendrick Adriaen van Dun koopt van Maeijke Janssen Heijll x Cornelis Franck Lambrechts de helft van de stede, huysinge, schuere etc, groot 3 bdr. te Chaam op de Wijschoot. Voorts nog een stuk saeylant en een heyvelt. De vrouw van Hendrick Adriaen bezit de andere helft. Obligatie uitgezet te Chaam in 1648, RAT 2106 R 67; Er is een obligatie van 40 gld. uitgezet aan Hendrick Adriaen Huysmans,

Verkoopt beemden te Chaam in 1649, SAB Chaam R 772 f 93, 21-12-1649; Hendrick Adriaen van Dun en zijn zus Elisabeth verkopen 500 roeden beemden te Ginderdoor. Verkoop 1/4 part van 2 steden te Chaam in 1707, SAB R 777 f 3, 6-4-1707; De 3 kinderen van wijlen Antonia Henrick Adriaen van Dun x Cornelis Noorts verkopen hun 1/4 part van de stede te Chaam aen de Heijcant, groot 5 1/2 bdr. (oost 's-heerestraete, noord Adriaen Hoogens en west Antony Vuysters) en hun 1/4 part van de stede op Snijders-Chaam, groot 3 bdr.( noord 's-heerestraete, west kinderen Matheeus Heuvels en oost weduwe Jan Block) voor een helft aan Margriet Hendrick Hoogens weduwe Jan Hendrick van Dun en andere helft aan weeskind wijlen Adriaen Henrick van Dun en wijlen Jenneke van Berckel. De 2 weeskinderen van Jan van Dun bezitten het gelijk 1/4 part Het weeskind van Adriaen van Dun bezit ook een 1/4 part. De selve kinderen mette vercooperen het resterende 1/4 part voor den blooten eijgendom als erfgenamen van Peter Hendrick van Dun en Engel Jan Schram, die als nagelaten weduwe de tochte is toebehorende. De coop bedraagt 1000 gld. met een rente van 33-9-2. Verdere deling te Chaam in 1725, RAT Chaam R 175 f 279, 12-2-1725; Adriaen Janssen van Dun voor een helft. De andere helft behoort aan de 3 onmondige kinderen wijlen Jenno Maria Noorts daer vader af was Martinus Goossen, Bastiaen en Hendrick Cornelis Noorts en Hendrick Havermans x Cornelia Cornelis van Berckel. Verdeelt worden huysinge groot 100 roeden op Snijders en een huysinge groot 300 roeden op Heijcant dat gaat naar Adriaen Janssen van Dun, Xad. Antonia Henricus van Dun, dr. van Henricus Adriaen van Dun (IXv) en Johanna Jan Jan Reyn Snellen, ged. te Chaam op 16 mrt 1644, tr. met Cornelis Noorts. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Bastiaen. 2. Johanna Maria, tr. met Merten Goossen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Hendrick. Xae. Johannes Henricus van Dun, zn. van Henricus Adriaen van Dun (IXv) en Johanna Jan Jan Reyn Snellen, ged. te Chaam op 26 feb 1646, ovl. voor 1690, huwt te Chaam op 15 apr 1690 met Margaretha Hendrick Hoogens, dr. van Henrick Jan Hoogens en Martina Jan Kin, ged. te Chaam op 20 dec 1651, ovl. na 1707. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Hendrik, ged. te Chaam op 10 feb 1691. 2. Johannes, ged. te Chaam op 26 sep 1692, wordt in 1707 niet meer vermeld bij de erfgenamen, ovl. voor 1707. 3. Adriaen, ged. te Chaam op 19 mrt 1694, ovl. te Chaam op 4 aug 1770, volgt XIas. Margaretha Hendrick Hoogens, dr. van Henrick Jan Hoogens en Martina Jan Kin, huwt (2) te Chaam op 17 apr 1698 Peter Peter Verheijden, geb. te Reusel. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIas. Adriaen van Dun, zn. van Johannes Henricus van Dun (Xae) en Margaretha Hendrick Hoogens, geb. te Chaam op 19 mrt 1694, ovl. te Chaam op 4 aug 1770, huwt te Chaam op 4 mei 1727 met Elisabeth Adriaensen (Goose), geb. te Ginneken of Minderhout, Ovl. te Chaam op 27 sep 1774. 343

Ouders van Elisabeth?, Elisabeth is zeer waarschijnlijk een dochter van Cornelis Adriaen Voogt en Jacobmijne Jochem Laureijssen. Dit paar huwt Ginneken 19-10-1691. Hij woont Teteringen en zij op Overakker. In Ginneken is dochter Anna geboren op 4-111695. Haar ouders zijn Cornelius Adriaenssen en Jacomijntje Jochems. Bij de doop van het eerste kind van Elisabeth op 1-6-1728 wordt Michiel Adriaense als getuige genoemd. Bij de doop van Margaretha wordt Arnoldus Adriaensse genoemd. In Ginneken worden 3 kinderen gedoopt van Arnoldus Adriaensse en Anna Jochems. Het zijn 10-5-1685 Adrianus, 23-5-1686 Cornelia en 18-5-1690 Joachim met als getuige Jacoba Joachims Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Johannes, ged. te Chaam op 1 jun 1728. 2. Adrianus, ged. te Chaam op 22 dec 1729. 3. Margaretha, ged. te Chaam op 5 nov 1731, ovl. te Chaam op 18 nov 1755. 4. Lucia, ged. te Chaam op 25 jan 1734, ovl. te Chaam op 6 dec 1792 ongehuwd. 5. Henricus, ged. te Chaam op 18 mrt 1736, ovl. te Chaam op 14 apr 1810, volgt XIIav. 6. Cornelia, ged. te Chaam op 7 jul 1740, volgt XIIaw. 7. Martina, ged. te Chaam op 31 jan 1743, ovl. te Chaam op 3 nov 1815 ongehuwd. 344 Testament te Chaam op 11 jul 1811, Martina Adriaan van Dun te Chaam maakt testament voor notaris de la Rivière op 11-7-1811. Elisabet van Dun gehuwd met Thomas de Swart krijgt 150 gld. De 3 kinderen van broer Hendrik krijgen ieder 50 gld. Voor haar zielemissen reserveert zij 300 gld. Al haar roerende en onroerende goederen gaan na haar overlijden naar Cornelia Pieter van Dun gehuwd met Cornelis van de Ouweland. Tot haar executeur benoemt zij Gaspar Govaert Bekkers die 100 gld. krijgt. Verkoopt haver en koren te Chaam in 1814, SAB Afd 3, 85 N 4855 akte 52, 28-7-1814; Martina verpacht 8 percelen koorn, haver en hooijgras te Chaam. Opbrengst 130 gld. Koopt huis te Chaam in 1751, RAT Chaam R 179, 18-11-1751; Adriaen Jan van Dun koopt van Quireijn en Hendrick van Eggermond huysinge met halve schuer op Dassemis groot 300 roeden, zuid 's-heerestraete. En nog veel land. Kinderen maken deling te Chaam in 1792, RAT 2106 Chaam R 182 f 160, 26-11-1792; De kinderen maken vermoedelijk i.v.m. naderend overlijden van Lucia een deling. Martina, bejaard ongeh. dr. krijgt kamer,de helft van de kelder en solder. Item de noordelijke helft van de schuur waarvan de wederhelft is competerend Cornelia van Dun haar bij voorgaande deling is bevallen. Het huis ligt aan de Heijkant. Item de oostelijke helft van cleijn hofje en dries groot 100 roeden, gelegen aan de oostzijde van voirschreven kamer.Item land genaamd het bosch groot 80 roeden gelegen noord aan voirschreven hofje. Item de zuidelijke helft van stuk land genaamd de Heijberg groot 75 roeden, oost 's-heerestraeteen zuid Het Nieuw.Item land en dries groot 200 roeden genaamd de Eusel en tot slot een parceel genaamd klijn Heijvelt groot 120 roeden.

Haar 3 broers Jan, Adriaan en Hendrik en zus Cornelia krijgen ieder het gerecht 1/4 part van een heijvelt groot 300 roeden. Ook krijgen zij vieren elk 120 gld. XIIav. Henricus Adriaan van Dun, zn. van Adriaen van Dun (XIas) en Elisabeth Adriaensen, ged. te Chaam op 18 mrt 1736, schepen in Princenhage, OverveltPrincenhage, maakt testament op de langstlevende te Breda op 10 jun 1787 Notaris van de Laar, ovl. te Chaam op 14 apr 1810, huwt (1) te Princenhage op 13 jul 1766 met Maria Jan Bastiaansen, dr. van Jan Adriani Bastiaansen en AntonetteJohannes Dirven, ged. te Princenhage op 31 jul 1723, ovl. te Princenhage op 14 apr 1794. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelis, ged. te Princenhage op 2 sep 1766, (getuige: Elisabeth Adriaense (grootmoeder uit Chaam). Ovl. te Princenhage op 15 dec 1799. Testament te Breda in 1787, Notaris van de Laar, 11-5-1787; Jan Cornelis van Beek benoemt in zijn testament zijn moeder Marie Jan Bastiaensen tot zijn enige erfgenaam. In geval van haar overlijden gaat zijn erfenis naar zijn halve broer Cornelis Hendrick van Dun. Probleem met wei te Princenhage in 1788, Notaris Mirandolle, 29-5-1788; Jan van de Goorberg en Adriaan Peter Havermans verklaren ten behoeve van Pieter Jan van Beek en Jan Jan van Beek dat Hendrik van Dun, bouwman op Overveld gisteren om 5 of half zes runderen heeft gestouwd in een weide op Overveld. Daar stond ook een paard in. Verhuurt stede te Princenhage in 1796, SAB N 1059 akte 83, 21-12-1796; Henrick van Dun verhuurt aan Jan Christiaan Romme een stede op Overvelt voor 390 gld. per jaar. Hij blijft in deze stede zelf een kamer bewonen. Zijn 3 kinderen krijgen ieder 50 gld. te Chaam in 1811, In het testament van hun tante Martina Adriaan van Dun, voor notaris de la Rivière, staat dat na haar overlijden ieder van de drie kinderen van Hendrik Adriaan van Dun 50 gld. krijgt. Borgbrief van Chaam 23-11-1766 met vermelding dat hij gaat huwen met Marie Jan Bastiaenssen. Stadsarcief Breda Not. 1060 akte 66; Cornelis Jan van Beek is fl. 400,- schuldig aan Hendrick. Maria Jan Bastiaansen, dr. van Jan Adriani Bastiaansen en AntonetteJohannes Dirven, huwt (1) te Princenhage op 8 mei 1757 met Cornelis Jan van Beek, zn. van Joannis Walteri van Beek en Anna Maria Corneli Willemse, ged. te Hage op 15 mrt 1727, begr. te Hage op 26 okt 1759. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Joannes, ged. te Hage op 27 jul 1758. Henricus Adriaan van Dun, tr. (2) te Princenhage op 10 aug 1800 met Petronella Hendrik Leyten, dr. van Henricus Joannes Leyten en Cornelia Gijsbrechts, ged. te Princenhage in 1779, ovl. te Prinsenbeek op 18 feb 1809. 345

Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Maria, ged. te Princenhage op 21 feb 1802, ovl. te Princenhage op 5 jun 1828, volgt XIIIar. 2. Cornelia, ged. te Princenhage op 29 mei 1803, volgt XIIIas. 3. Elisabeth, ged. te Princenhage op 22 apr 1807, ovl. te Princenhage op 22 okt 1852, tr. te Princenhage op 21 jul 1834 met Johannes Vincenten, zn. van Joannes Vincenten en Elisabeth van Dijck, ged. te Teteringen op 24 mei 1804. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIIar. Maria van Dun, dr. van Henricus Adriaan van Dun (XIIav) en Petronella Hendrik Leyten, geb. te Princenhage op 21 feb 1802, winkelierster, ovl. te Princenhage op 5 jun 1828, tr. te Princenhage op 22 apr 1822 met Christianus Biemans, zn. van Jacobus Jan Biemans en Hendrina Cornelis Nuyten, ged. te Hage op 1 feb 1785, grutter/winkelier, woont 148 Prinsenbeek in 1866, ovl. te Princenhage op 9 jun 1866. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Hendrikus, ged. te Princenhage op 30 sep 1823. 2. Adriana, geb. te Princenhage op 15 jun 1826. 3. Adriana, ged. te Princenhage op 4 jun 1828. 346 Memories van successie te Princenhage in 1828, Akte 265, toegang 036.03.03 invent. 13 ; Wij Christiaan Biemans, winkelier op de Beek als vader van mijn 2 onmondige kinderen met name Hendrikus en Adriana verklaren dat mijn vrouw Maria Hendrina van Dun is overleden en nalatende; 1) zaailand op Kasteren groot 1 buinder en 70 roeden 2) Idem groot 64 roeden 3) land genaamd den Geeracker 64 roeden 4) Weiland in Westhalle groot 1 bdr. 70 roeden 5) Idem genaamd het Hilleke in de Oijendonckse polder 1 bdr. 6) hooiland in Oijendonck 2 bdr. 55 roeden. 7) Idem 8) hooiland 1 bdr. 70 roeden gen. de Veerseweg 9) bos groot 1 bdr. en 7 roeden in de Kluijs, Inventaris in 1831, SAB Not 30-6-1831; notaris van Schwarem. Ten behoeve van de kinderen wordt een inventaris opgemaakt. De goederen hebben een waarde van 1938,90 gld. En ook nog percelen zaai en weiland. Christianus Biemans, zn. van Jacobus Jan Biemans en Hendrina Cornelis Nuyten, tr. (1) te Princenhage op 31 mrt 1814 met Adriana Schrauwen, dr. van Adriaen Schrauwen en Lucia van Vugt, ovl. te Princenhage op 18 apr 1821. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Adriana, geb. te Princenhage op 15 mrt 1821. Christianus Biemans, tr. (3) te Princenhage op 14 jun 1831 met Catharina Bastiaanssen, dr. van Adriaen Bastiaanssen en Helena van Baal. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Christianus Biemans, tr. (4) te Princenhage op 12 mei 1834 met Adriana Sprenkels, dr. van Adriaan Sprenkels en Petronella de Graaf, ovl. te Princenhage op 21 dec 1852. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Hendrina, geb. te Princenhage op 30 mrt 1835, tr. te Princenhage op 4 okt 1855 met Louwereijs Mol, zn. van Johannes Mol (koopman) en Maria

van Alphen, geb. te Princenhage op 3 dec 1829, broodbakker. Uit dit huwelijk één zoon. 2. Willemijna, geb. te Princenhage op 14 jul 1837. 3. Adrianus, geb. te Princenhage op 2 jul 1839, tr. te Princenhage op 28 mei 1873 met Maria Frijters, dr. van Christ Frijters en Adriana Faes, geb. circa 1847. Uit dit huwelijk één zoon. Petronella, geb. te Princenhage op 14 feb 1842. Jacobus Matheus, geb. te Princenhage op 21 sep 1843. 4. 5. 6. Christianus, geb. te Princenhage op 7 sep 1846, woont 480 Prinsenbeek in 1936, ovl. te Princenhage op 22 mei 1936, tr. met Johanna Maria van den Einden. Uit dit huwelijk één zoon. XIIIas. Cornelia van Dun, dr. van Henricus Adriaan van Dun (XIIav) en Petronella Hendrik Leyten, geb. te Princenhage op 29 mei 1803, tr. met Hendrik van Vugt, zadelmaker. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Guillaume, geb. te Zundert op 12 mrt 1830, tr. te Brussel [België] op 8 mei 1875 met Marie Rosalie Baes, geb. te Namur op 21 aug 1845. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. XIIaw. Cornelia van Dun, dr. van Adriaen van Dun (XIas) en Elisabeth Adriaensen, ged. te Chaam op 7 jul 1740, tr. met Petrus Jacobi van Dun, zn. van Jacobus Petrus van Dun (herbergier/lantsman) en Cornelia Petri Wouters, geb. te Meerle op 14 feb 1746, schoolmeester en landbouwer, ovl. te Meerle op 23 dec 1788. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia, geb. op 27 apr 1781, volgt XIIIat. XIIIat. Cornelia van Dun, dr. van Petrus Jacobi van Dun en Cornelia van Dun (XIIaw), ged. op 27 apr 1781, (getuigen: Jacobus van Dun en Martina Adrianus van Dun), tr. te Meerle op 13 mei 1810 met Cornelis van den Ouweland, zn. van Johannes van den Ouweland en Cornelia Vlamincx, ged. te Chaam circa 1762, Benoemd in testament te Chaam in 1811, Notaris de la Rivière, 11-7-1811; Cornelia Pieter van Dun gehuwd met Cornelis van de Ouweland krijgt na de dood van Martina Adriana van Dun al haar roerende en onroerende goederen, Leent geld van de gereformeerde gemeente der armen. te Chaam in 1819, Notaris Wiercx, 7-8-1819; Cornelis van de Ouweland x Cornelia van Dun lenen 800 gld. van de Gereformeerde Gemeente der Armen te Chaam. Als onderpand geven zij hun huis, schuur en schop aan de Heijkant te Chaam. Daarnaast nog volgende percelen land en weide.; 1) weide genaamd het Tuinveld, groot 100 roeden 2) land en heide genaamd den Huisakker 3) weide genaamd het Heijveld 300 roeden 4) land genaamd het Ouwsel 250 roeden en 5) 3 percelen land 300 roeden genaamd Bosch, Nieuwt en Heijberg. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Petronella, geb. te Chaam op 15 feb 1823, tr. te Dongen op 10 jan 1855 met Adriaan Koenen, geb. te Dongen op 13 sep 1828. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 347

Xaf. Adrianus van Dun, schepen in Alphen, zn. van Henricus Adriaen van Dun (IXv) en Johanna Jan Jan Reyn Snellen, ged. te Chaam op 28 mei 1651, (getuige: Martina Jois Kin), ovl. voor 3 feb 1690, huwt te Alphen op 30 apr 1689 met Jenneke Cornelisdr. van Berckel, ovl. voor 1707. Bij geboorte van zijn zoon staat posthumus en is Huysmans doorgehaald. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Adriaen, ged. te Chaam op 3 feb 1690. IXw. Elisabeth Adriaen van Dunne, dr. van Adriaen Henrick van Dunne (VIIIk) en Marie Anthonis Goos Cheeuwen, tr. met Cornelis Cornelis Anthonis Schoenmakers, zn. van Cornelis Anthonis Cornelis Schoenmakers en Engeltje Peeter Janssen van der Voort. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia, tr. met Jan Janssen Verhoeven. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Vb. Jan Hofstadens, zn. van Jan Jan van Dunne (IV) en N N, Baarle-Nassau, ovl. voor 1511, tr. met Marie Willem Jan Heyns, dr. van Willem Jan Heyns. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Henrick Jan van Dunne, ovl. voor 1526, volgt VIe. 2. Cornelis Jan van Dunne, geb. circa 1470, ovl. voor 1538, volgt VIf. 3. 4. Peterie Jan van Dunne, ovl. na 1541, volgt VIg. Juete Jan, ovl. voor 1511, volgt VIh. 5. Melis Jan van Dunne, volgt VIi. 6. 348 Jan Jan van Dunne, geb. circa 1470, volgt VIj. Verkoopt huys te Baerle in 1503, SAB R 416, 7-11-1503; Jan Hofstadens alias van Dunne verkoopt Govert Anthonis Stoops huys en erve te Baerle Tordel, groot 1 1/2 bdr. Oostw Jan Jacob Willem Jan Heijns, West, noord en zuid 's-Heerestraete. Tordel is gehucht Oordeel, Koopt 5 veertel rogs erfpacht te Alphen in 1503, SAB R 416 f 81v,1503; Peter Joos Petersen verkoopt Jan Hoffstedens alias van Dunne 5 veertel rogs erfpacht. Erfgenamen verkopen land aan Cornelis Jan van Dunne (VIf) in 1542, SAB R 764 f 92v, 28-2-1542; Peter Cornelis van Dunne, ook namens Stoffel, Jan de oude, Jan de jonge wijlen Cornelis van Dunne zonen en Anne Cornelis van Dunne zijn broers en zuster en de kinderen van Cornelis Cornelis van Dunne; Merten Jansz van Dunne voor hemzelf en voor zijn zuster Juete Jan van Dunne, Aleijt Melisdr. van Dunne x Bernaert Mertens en ook namens Cornelis en Peter Melis van Dunne zonen haere broeders; Jorijs Henrick van Dunne voor hemzelf en voor Adriane en Marie zijn zusters en ook voor Henrick en Frans van Dunne zijn broeders kinderen; Jorijs ook voor Gielis Wouters x Geertruydt Henrick Jan Maes, van Peter Gherijts als vader van zijn kinderen, van Jacob Gherijts als vader van zijn kinderen, van Adriaen Jan Henrick Maes mede voor Marike zijn zus en Jacob Gherijts als voogd van de kinderen Thomas Henrick Maes, Sijmon Steven Aerts x Cornelie godert van der Veken en ook van Cornelis Laureijs kinderen Zij allen verkopen land te Alphen int acker aen de molen. VIe. Henrick Jan van Dunne, zn. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, ovl. voor 1526, tr. met Lijsbeth Jan Haerden, dr. van Jan Gherit Haerden, ovl. voor 1553.

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jorys Henrick, Verkoop erfpacht samen met zus Marie te Alphen in 1544, SAB R 764 f 166, 2-1-1544; Jorys Henricx van Dunne, ook voor zijn zuster Marie en haar man Anthonis te Antwerpen wonend, bekent dat hij en zijn zuster de erfpacht van 10 2/3 lopen rogs eertijds verkocht hebben aan Pauwel wijlen Merten Gheryt Canters. Deze erfpacht was hen na de dood van hen ouders aanbestorven op de stede die Pauwel 12 jaar geleden na de dood van zijn ouders aengedeelt is. 2. Marie Henrick, volgt VIIf. 3. 4. 5. Adriana Henrick Henrick koopt huys in Alphen in 1504. SAB R 416 f 128v, 1504; Jan Jan Goessens verkoopt Heijnrick Jan van Dunne huys. Verkoopt zijn zus 6 lopen rogs te Alphen in 1511, SAB R 419 f 103v, 1519; Henrick Jan Hofstadens, die men heijt Jan van Dunne, heeft verkocht Petere Jan Hofstadensdr, zijn zuster, weduwe wijlen Jan Godert van der Veken 6 lopen rogs erfs van de 22 lopen rogs die hem na de dood van zijn vader en moeder aenbestorven waren. Volgens brief van 9-11-1490. VIIf. Marie Henrick van Dunne, dr. van Henrick Jan van Dunne (VIe) en Lijsbeth Jan Haerden, , tr. (1) met? Antonissen. Woont Borgerhout Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 349 Marie Henrick van Dunne, tr. (2) met Adriaen Peter Ghijbs. Uit dit huwelijk één dochter: 1. N.N. 1525 verkoopt erfpaght, SAB R 762 f 32v, 15-5-1526; Marie wijlen Henricx van Dunne x Adriaen Peter Ghijbs verkoopt Cornelis Jan Haerden halfster rog erfpaght. VIIg. Jan Henrick van Dunne, zn. van Henrick Jan van Dunne (VIe) en Lijsbeth Jan Haerden, woont Antwerpen, ovl. voor 1558, tr. met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Paschijne Verkoop aan neef Peter Cornelis van Dunne, SAB R 762 f 33v, 26-6-1526; Jan Henrick van Dunne verkoopt Peter Cornelis van Dunne zijn 1/6 part in beemt te Alphen int Egelbroeck,oost de leije. De andere 5/6 delen behoren al Peter Cornelis. Voorts verkoopt Jan Henrick 20 st. uit en in minderinge van 3 rgld. en 5 st. die veronderpand zijn op hetzelfde stuk beemt groot 1 1/2 bdr. Voorts is gekomen Frans Henrick van Dunne, Adriane Henrick van Dunne met Anthonis Jan Haerden haar oom. De voirschr. Anthonis ook namens Joris Henrick van Dunne en Marie Henrick van Dunne,buitenlants zijnde, die bekenden dat de voirschr. Jan Henrick is aengedeelt op het verkochte 1/6 deel.Dus geloofde de voirschr. Jan en Frans de voirschr. Anthonis altijt schadeloos te stellen voor commer dat comen mocht van het vervangen heeft van Joris en Marie. Jan Henrick, ovl. voor 1558, volgt VIIg. Frans Henrick, volgt VIIh.

VIIh. Frans Henrick van Dunne, zn. van Henrick Jan van Dunne (VIe) en Lijsbeth Jan Haerden, woont in Brussel, tr. met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. N.N. 2. N.N. VIf. Cornelis Jan van Dunne, zn. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, geb. circa 1470, ovl. voor 1538, tr. met Kathelijn Merten Gherijt Canters, dr. van Merten Gherijt Canters, ovl. voor 1511. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. 2. Jan de Oude , ovl. voor 1556, volgt VIIi. Peter, ovl. voor 1585, volgt VIIj. 3. Anna, ovl. na 1541. 4. Cornelis , geb. circa 1500, Heeft kinderen in 1541, 5. 6. SAB R 764 f 92v, 1541; Zijn broer Peter oick voor de kinderen Cornelis Cornelissen, tr. met? ?. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Stoffel, ovl. na 1541. Jan de Jonge, ovl. na 1541. Uitgifte huis te Alphen in 1511, SAB R 419 f 93, 5-1511; Cornelis Jan van Dunne heeft uitgegeven Goos Henrick Peter Goos huys groot 6 bdr. te Alphen oostwijck. Ook voor zijn kinderen Peter en Jan daer moeder af was Kathelijn Merten Gheryt Canters. 350 Erfgenamen verkopen land Jan Hofstadens (Vb) te Alphen in 1542, SAB R 764 f 92v, 28-2-1542; Peter Cornelis van Dunne, ook namens Stoffel, Jan de oude, Jan de jonge wijlen Cornelis van Dunne zonen en Anne Cornelis van Dunne zijn broers en zuster en ook nog namens de kinderen van Cornelis Cornelis van Dunne; Merten Jansz van Dunne voor hemzelf en voor zijn zuster Juete Jan van Dunne, Aleijt Melisdr. van Dunne x Bernaert Mertens en ook namens Cornelis en Peter Melis van Dunne zonen haere broeders; Jorijs Henrick van Dunne voor hemzelf en voor Adriane en Marie zijn zusters en ook voor Henrick en Frans van Dunne zijn broeders kinderen; Jorijs ook voor Gielis Wouters x Geertruydt Henrick Jan Maes, van Peter Gherijts als vader van zijn kinderen, van Jacob Gherijts als vader van zijn kinderen, van Adriaen Jan Henrick Maes mede voor Marike zijn zus en Jacob Gherijts als voogd van de kinderen Thomas Henrick Maes, Sijmon Steven Aerts x Cornelie godert van der Veken en ook van Cornelis Laureijs kinderen Zij allen verkopen land te Alphen int acker aen de molen. VIIi. Jan de Oude Cornelis Jan van Dunne, zn. van Cornelis Jan van Dunne (VIf) en Kathelijn Merten Gherijt Canters, ovl. voor 1556, tr. met Lijsbeth Naes Gherijt Zannen, dr. van Naes Gherijt Zannen. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelie. 2. Naes. 3. Remeijs. Lijsbeth verkoopt veertel rogs te Baerle in 1531, SAB R 786 f 114, 14-2-1531; Lijsbeth Naes Zannen met Jan Cornelis van Dunne heuren man verkoopt een veertel rogs aan Jan Jan van den Rooth,

Lijsbeth verkoopt stuk land te Baerle in 1532, SAB R 787 f 14v, 4-6-1532; Lujsbeth Naes Gherijt Sannendr. met Jan Cornelis van Dunne heuren man verkoopt stuk land, Lijsbeth verkoopt halfzester rogs te Baerle in 1533, SAB R 787 f 33, 4-3-1533; Lijsbeth Naes Gherijt Zannen met Jan Cornelis van Dunne verkoopt halfzester rogs volgens schepenbrief van 4-6-1494. Jan verhuurt land te Baerle in 1537, SAB R 787 f 113v, 29-5-1537; Jan Cornelis van Dunne verhuurt stuk land groot 1 1/2 loopensaet. Verkoopt beemd te Goirle in 1537, RAT R 284 f 29v, 24-1-1538 Jan wijlen Cornelis van Dunne van Baerl verkoopt een beemd te Goirle, genaamd Steenvoorts Beemdeken aan Jan Henrick Sledden. De beemd ligt aan de Leije, Verkoopt broer Peter beemden te Chaam in 1540, SAB R 764 f 27, 9-11-1540; Lijsbeth Naes Zannen x Jan Cornelis van Dunne verkoopt Peter Cornelis van Dunne stuck beemden groot 1 bdr. te Chaem Grootdonck. Verkoop 10 lopen rogs te Alphen in 1541, SAB R 764 f 60, 24-5-1541; Jan wijlen Cornelis Jan Hofstadens, die men noempde Cornelis van Dunne, verkoopt zijn broer Peter 10 loopen rogs, die Pauwel wijlen Merten Merten Canters nu uitreijckt op de onderpande en erfenisse nabeschreven, die wijlen Merten Merten Canters eertijds van Petere Jan Hofstadens, weduwe wijlen Jan Godert van der Veken vercregen heeft. Dit volgens brief van 2-12-1511. Dit betreft de stede 14 bdr. bij de kercke van Alphen,west 's-heerestraete en noord Cornelis Jan Haerden. Voirschr. Jan Cornelis van Dunne verclaerde dat de 10 loopen rogs gegeven worden in de 4 1/2 zester rogs als oude commer eertijds de voirschr. Merten Merten Canters bij de voirschr. Petere Jan Hofstadens aangenoempt zijn opte erfenisse voirschr. Lijsbeth is een veertel rogs schuldig te Baerle in 1542, SAB R 788 f 31,3-1-1542; Lijsbeth wijlen Naes Zannen is schuldig uit te reijcken na haar vaders doot een veertel rogs 's jaers erfpacht aan Joose Jacob Kersten x Jan Petersen. Zij moet deze betalen alle jaere op Lichtmisse uit en op haer huysinge groot 4 bdr. tot Baerle aen de Reth. Op deze huysinge zit ook nog een herenchijns. Jan verkoopt halfster rogs te Baerle in 1543, SAB R 788 f 35, 31-1-1543; Jan Cornelis van Dunne x Lijsbeth Naes Zannen verkoopt Noyten Jan Mathijs een halfster rogs erfpacht uit en op een stuk dries aen de Reth. Op 7-2-1543 verkoopt Noyt Jan Mathijs aan Jan Cornelis van Dunne een dries aan de Reth groot 15 roeden. Lijsbeth verkoopt een dries en ook een heijvelt te Baerle in 1545, SAB R 788 f 142v, 19-5-1545; Lijsbeth Naes Zannen x Jan Cornelis van Dunne verkoopt stuk dries aen de Reth. SAB R 788 f 153, 5-1-1546; Lijsbeth verkoopt stuk heijvelt te Schalluynen, 351

Jan is schuldig een halfster rogs te Baerle in 1547, SAB R 788 f 214, 24-5-1547; Jan Cornelis van Dunne is schuldig uyt te reijcken een halfster rogs uyt en op zijn stede, huysinge en schuere 3 bdr, gelegen aen de Reth. Lijsbeth verkoopt de stede aan de Reth te Baerle in 1550, SAB R 789 f 61v, 4-2-1550; Lijsbeth Naes Zannen met Jan Cornelis van Dunne verkoopt Digne Henrick Thiels x Peter Redens de huysinge groot 3 bdr. aen de Reth met een dries groot 1 1/2 bdr. gelegen over de straet, west 's-Heerestraete. Jan koopt een ander huis te Baerle in 1550, SAB R 789 f 69v, 22-4-1550; Jan Jan Peter Woyts verkoopt Jan Cornelis van Dunne een huys groot 2 of 2 1/2 bdr. te Schalluynen, west 's-heerestraete, zuid Adriaen Jan Thiels. Over dit erve gaat een kerckpat die open blijft. Weduwe en kinderen verkopen huys te Baerle in 1556, SAB R 790 f 27v, 14-4-1556; Lijsbeth Naes Zannen, weduwe Jan Cornelis van Dunne en Cornelie haar dochter met haar oom Peter Cornelis van Dunne en deze Peter ook namens Remeijs en Naes zonen wijlen Jan Cornelis van Dunne verkopen Aert Ghoris van den Reuth huys en hof groot 1 1/2 bdr. te Schalluynen. VIIj. 352 Peter Cornelis Jan van Dunne, zn. van Cornelis Jan van Dunne (VIf) en Kathelijn Merten Gherijt Canters, ovl. voor 1585, huwt met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Jan Peter Cornelis, Heeft huis Alphen ter Oever in 1552, SAB R 766 f 29v, 10-5-1552; Jan Peter Cornelis van Dunne verkoopt Willem Aert Keijsers een jaarlijkse erfrente van 5 kgld. uit en op zijn huys en erve groot 1 1/2 bdr. gelegen Alphen ter Oever. Oost Aert van Ghilse, zuis Willem Michiel Beckers,west 's-heerestraete en noord Cornelis Aert Ruth. Zijn vader Peter Cornelis van Dunne is borg. Koopt huys te Alphen in 1563, SAB R 767 f 237v, 9-2-1563; Adriaen Merten Jan Claesz. verkoopt Jan Peter Cornelis van Dunne huys 1/2bdr. Item nog 1/4 bdr. land genaamd 't Berxken, Verkoop huys te Alphen in 1563, SAB R 767 f 241v, 23-3-1563; Jan Peter Cornelisz. van Dunne verkoopt Jan Adriaen Jan Haren huysinge groot 1 1/2 bdr. te Alphen ten Oever. Zuid Willem Michiel Beckers, west 's-heerestraete en noord Cornelis Aert Ruts, Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Kathelijne Peter Cornelis, tr. met Stoffel Godert Beckers, Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend Verkoopt land te Alphen in 1566, SAB R 768 f 46v, 5-3-1566; Stoffel verkoopt Joost Cornelis Peter Joosz. een stuk land te Alphen ter Oever aan de Rietstraete. . 3. Berthelemeus. 4. Cornelis Peter Cornelis,

Erfchijns schuldig aan vader te Alphen in 1563, SAB R 767 f 255v, 22-6-1563; Cornelis en zijn broer Berthelmeus zijn een erfchijns schuldig van 14 kgld. aan hun vader, uit en op hun stede waarvan zij de 6/8 delen gekocht hebben van hun vader en zijn 2 andere kinderen. Stede ligt Alpen ter Oever. Koopt huijs op Terover te Alphen op 7 feb 1515, SAB R 422 f 177v, 7-2-1515; Peter Cornelis Jan van Dunne koopt van Henrick Jan Willems een huijs en 3/4 bdr. Gelegen oostw. aan zijn zus Mechtelt. Dit is belast aan het Hof ter Brake. Ik heb deze akte overgenomen van Eddie de Swart in Bewonersgeschiedenis Terover pag. 188. Koopt land te Alphen in 1526, SAB R 762 f 78,7-4-1528; Peter Cornelis Hofstadens, geheten van Dunne, koopt van Mathijs Adriaen Mathijs van de Oever stuk erfs groot 300 roeden te Alphen ter Oever. West Peter's ander erve. SAB R 762 f 96; Peter koopt 260 roeden land gelegen ter Oever aan zijn ander land. SAB R 762 f 33v, 26-6-1526; Peter Cornelis van Dunne koopt van Jan Henrick van Dunne 1/6 part in een beempt int Egelbroeck te Alphen, oost de leije. De andere 5/6 parten behoren al Peter Cornelis. Peter koopt land te Alphen in 1529, SAB R 762 f 96, 5-1-1529; Peter Cornelis van Dunne koopt van Jan Henrick van Dunne het zesde deel van een stuk land, int geheel 1 1/2 bdr. te Alphen Ter Oever. De andere 5/6 delen zijn al van hem. Item koopt hij van Jan Henrick een erfchijns van 20 st. in mindernisse van 3 rijnsgld.die onderpand staan op 1 1/2 bdr. beemden van Petere Jansdr. van Dunne, Verkoopt land te Alphen in 1532, SAB R 763 f 29v, 10-12-1532; Peter Cornelis van Dunne verkoopt Jan Peter Wils een stuk beemden 1 1/2 bdr. int Egelbroeck, oost de leije. SAB R 763 f 69, 30-1-1534; Jan Cornelis Aerts verkoopt Peter Cornelis van Dunne 1 1/2 bdr. erfs te Alphen aan de Deert. Erfenis van tante Marie te Alphen in 1539, SAB R 763 f 214v, 20-5-1539; Jan Merten Gherijts konde en tijde dat Peter Cornelis van Dunne, sijn neve, als daer op na de doot van wijlen Marie Merten Gherijtsdr. sijn moeije (tante) gedeelt zijn op 10 veertel rogs. Jan Merten reijct deze uit zijn stede Alphen Oisterwijck, west 's-heerestraete, zuid de ackerweg en noord Henrick van Ghils. Overeenkomst over erfgebruickweg te Alphen in 1540, SAB R 764 f 24v,22-9-1540; Cornelis Peter Claesz. en Peter Cornelisz. van Dunne sluiten overeenkomst dat Peter Deze weg voortaan zal hebben aen de zuidzijde van een st uk beemden, vast neffens de sloot een roede breet tot aen 'sheerevroente toe. Peter zal daer over niet gaen dan jaarlijks na den tijt dat den thiendwagen gegaen heeft en niet eer. De weg ligt in het Egelsbroeck. 353

Koopt weyden te Alphen in 1540, SAB Chaam R 764 f 10v, 9-3-1540; De erfgenamen van Henrick Gijsbrecht Cheeuws verkopen Peter Cornelis van Dunne stuck weijde groot 2 bdr. te Alphen ten Oever. Hij verkoopt hievan op 27-4-1540 4 1/2 vierde deel aan Cornelis Peter Joost Schuermans. Peter koopt huisinge Terover te Alphen op 15 mei 1544, SAB R 764 f 89v 11-3-1544. Peter Cornelis van Dunne koopt van Heijlwich Jan Dyrcx van Trier haar onderpand op huisinge 3 bdr. Terover. Zij heeft deze verkregen van haar vader die een erfpacht gekocht had van Cornelis Henrick Peter Goossens op diens stede. Koopt beemden Kathelijn Steven Aerts te Chaam in 1548, SAB R 765 f 140v, 13-3-1548; Peter Cornelis van Dunne koopt van familie Steven Aerts 1 1/2 bdr. beemde op Chaam Ghinderdoor. (Simon Steven Aerts x Cornelie dochter van Jan Godert van der Veeken en Petere Jan van Dunne), Verkoop huysinge te Alphen in 1550, SAB R 765 f 222, 4-2-1550; Peter Cornelis z. van Dunne en Cornelis Peter Joosz. verkopen Jacop Aerts van Ghilse huysinge, 3 bdr, hen gecomen zijn mits hantvollinge na uitwijzen de schepenbrief van 14-5-1544. De stede ligt Alphen ten Oever, zuid en west wijlen Joost Peter Wils en oost 's-heerestraete. 354 Kerkmeester te Alphen in 1553, SAB R 766 f 90v,20-8-1553; Peter Cornelis van Dunne als kerckmeester van Alphen om de timmeringe van de toren te volbrengen, verkoopt Jan Henrick van Dunne 12 kgld. Koopt erfpacht te Chaam in 1555, SAB R 766 f 198v, 26-11-1555; Anne Adriaen Jan Maes x Steven Aert Stevens verkopen Peter Cornelis Jansz. van Dunne alias Hosstadens een veertel erfpacht die Anne na heur ouders doot aengedeelt is tegen heur broeder en zusters. Het goed is een stuk beemden geheten de Grootdonck te Chaam omtrent Dasmisse. Anne woont op de Molengracht in Ginneken. Verkoop 2/8 deel van stede te Alphen in 1563, SAB R 767 f 255, 1563; Peter verkoopt samen met zijn zoon Jan en dochter Kathelijn x Stoffel Godert Gherit Beckers achtsedelen van stede te Alphen aan zijn andere zoons Cornelis en Berthelemeeus. Peter heeft 4/8 delen en de kinderen ieder 1/8 deel. Stede ligt oost voirschr. Stoffel Godert Gerrit Beckers, west 's-heerestraete en zuid Wouter Wouter van der Molen. VIg. Peterie Jan van Dunne, dr. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, ovl. na 1541, tr. met Jan Godert van der Veeken, zn. van Godert Adriaen van der Veeken en Kathelijn Dyrck Soomers, ovl. voor 1511. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Cornelie, volgt VIIk. 2. Jan. 3. Anthonie. 4. Digne. 5. Frans, woont augustijnenclooster, Dordrecht in 1511.

Uitgifte huis te Alpen en Riel in 1511, SAB R 419 f 123, 1511; Petere Jan Hofstadens weduwe Jan Godert van der Veeken geeft uit Merten Merten Gheryt Canters huysinge, schuere etc. groot 14 bdr.! te Alpen bij de kercke. Verkoopt schuldbrief op stuk land te Alphen (Nb) in 1528, SAB R 762 f 85v, 9-6-1528; Petere Jansdr. van Dunne, weduwe Jan Godert van der Veken verkoopt Sijmon Anthonis Wijnen een schulbrief van 2 rijnsgld. en 5 st. op stuk land tot Alphen aan de molen int acker. Oost de weg en ook aan den molenwerf, zuid Jan van Dunne erfgen. Koopt erfchijns in 1539, SAB R 763 f 218, 12-8-1539; Petere, weduwe Jan Godert van den Veken koopt een erfchijns van 6 Rgld. van priester Heer Jan Damaes, borger in Breda, Woont te Chaam in 1541, SAB R 764 f 64v, 28-6-1541; Petere Jan Hofstadens, dochter Jan Hofstadens die men noempt van Dun, wonend in Chaam, heeft van Merten Boon de Cock de afbetaling gekregen van een erfchijns van 1 Rgld. in mindernisse van een erfchijns van 6 Rgld. die zij na haar vaders dood waren aenbestorven SAB R 764 f 64v, 28-6-1541; Petere schenkt deze 1 rgld. aan de kerk van Chaam om de bouw van de nieuwe toren mee te betalen en en een jaargetijde te doen VIIk. Cornelie Jan Godert van der Veeken, dr. van Jan Godert van der Veeken en Peterie Jan van Dunne (VIg), tr. met Simon Steven Aerts, zn. van Steven Aert Stevens en Marie Wouter Henricksz. van Chaem. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Agneeze Simon Steven, volgt VIIIl. VIIIl. Agneeze Simon Steven Aerts, dr. van Simon Steven Aerts en Cornelie Jan Godert van der Veeken (VIIk), tr. (1) met Jan Gherijt Jan Haerden, zn. van Gherijt Jan Haerden (stedehouder van de schout te Alphen) en Alijt Wouter Goossen, ovl. voor 1559. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Marie, tr. met Peter Cornelis Anthonis. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Anne. 3. Cornelie. Koopt stede te Chaam in 1534, SAB R 763 f 91, 27-10-1534; Jan Gherijt Jan Haerden koopt stede aen de Heijcant, 9 1/2 bdr. van Jan Aert Stevens die voirtijds Cornelie Steven Aerts x Henrick Jan van de Voort behoorde, Verkoop stede te Chaam in 1564, SAB R f 276v, 26-1-1564; Agneeze Sijmon Steven Aerts weduwe Jan Gherit Haerden verkoopt Jacop Jacop Hendricx de stede groot 9 1/2 bdr. aen de Heijzijde. West 's-heerenvroente, oost Jan Anthonis Jan Peter Ghiels. Agneeze Simon Steven Aerts, tr. (2) met Wouter Godert Sweers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIh. Juete Jan Hofstadens (van Dunne), dr. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, tr. met Henrick Jan Maes (Wevers). Uit dit huwelijk 3 kinderen: 355

1. Thomas, ovl. voor 1532, volgt VIIl. 2. Jan, volgt VIIm. 3. Geertruy, tr. met Gielis Wouters. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIl. Thomas Henrick Maes, zn. van Henrick Jan Maes en Juete Jan Hofstadens (VIh), ovl. voor 1532, tr. met Digne Andries van de Nuweleijnde, dr. van Andries Aert van de Nuweleijnde en Margriet. Uit dit huwelijk 6 dochters: 1. Cornelie, tr. met Claes Wijnant Wuestenbergh. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Adriane. 3. 4. Digne. 5. Marie. 6. Anneke. Kinderen verkopen huis te Alphen (Nb) in 1549, SAB R 765 f 168, 2-1-1549. Cornelie x Claes Wijnandt Wuestenbergh verkoopt mede namens haar zusters Adriana, Juete, Digne en Marie het huis te Alphen Oosterwijck, groot 9/4 bdr. Anneke wordt niet meer genoemd. VIIm. 356 VIi. Jan Henrick Maes, zn. van Henrick Jan Maes en Juete Jan Hofstadens (VIh), tr. met? ?. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Adriaen. 2. Marike. Melis Jan van Dunne, zn. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, tr. met? ?. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Aleijt, tr. met Bernaert Mertens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Cornelis. 3. Peter. VIj. Jan Jan van Dunne, zn. van Jan Hofstadens (Vb) en Marie Willem Jan Heyns, geb. circa 1470, tr. met Hadewich Henrick van de Kieboom, ovl. voor 1548. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Merten, geb. circa 1500, volgt VIIn. 2. Juete, tr. met Peter de Balmaecker. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Kinderen betrokken bij erfdeling van de Kieboom te Chaam in 1548, SAB R 765 f 148, 1548; Merten Jan van Dunne wonend tot Baerle daer moeder af was wijlen Hadewich Henrick van de Kieboom en Juete Jansdr. van Dunne weduwe wijlen Peter de Balmaecker wonend tot Alphen met de voirschreven Merten heur broeder, VIIn. Merten Jan van Dunne, zn. van Jan Jan van Dunne (VIj) en Hadewich Henrick van de Kieboom, geb. circa 1500, woont Nijhoven Baarle, , tr. met een nog onbekende vrouw. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hadewich Merten Jan, tr. met Wilbort Jacob Jan Kersten, Juete, tr. (1) met Cornelis Henrick Reijns. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) met Floris Matthijs Ghorisz. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Zie SAB R 790 f 48v; 1564, koopt 5 veertel rogs erfpacht te Alphen in 1561 RAT Gilze R 661 f 115. Koopt 10 lopen rogs te Baerle in 1538, SAB R 787 f 143v, 21-5-1538; Peter Jan Harmans verkoopt Merten Jan van Dunne 10 lopen rogs 's jaers erfpacht. De 10 lopen zijn gecomen van Digne van Ghinhoven, moeder van Peter Harmans, Familie verkoopt lant te Alphen in 1542, SAB R 764 f 92v, 28-2-1542; Merten Jan van Dunne, ook namens zijn zus Juete; Aleijt Melis van Dunne x Bernaert Mertens ook voor haar broers Cornelis en Peter Melis van Dunne; Peter Cornelis van Dunne ook voor Stoffel, Jan de Oude, Jan de Jonge wijlen Cornelis van Dunne zijn broers en ook namens Anne zijn zus; Jorys Henrick van Dunne ook namens Adriane en Marie zijn zusters en namens Henrick en Frans zijn broeders kinderen en Jorys ook voor Gielis Wouters x Geertruydt Henrick Jan Maes en namens Peter Gherijtsen als vader van zijn kinderen, namens Adriaen Jan Henrick Maes en zijn zus Mariken en namens voirschreven Jacob Gherijts als voogd van de kinderen Thomas Henrick Maes; Sijmon Steven Aerts x Cornelie Jan Godert van der Veeken ook namens de kinderen Cornelis Laureijssen. Zij allen verkopen Lambrecht Anssem Stoops 3 lopensaet lant te Alphen int acker aen de molen. Koopt land te Baerle in 1546, SAB R 788 f 166v, 23-2-1546; Merten Jan van Dunne koopt 75 roeden lant in Sint Salvatoracker. SAB R 789 f 52, 22-10-1549; Merten Jan van Dunne koopt 15 loopen rogs erfpacht. Koopt 30 stuivers te Alphen in 1551, SAB R 765 f 172, 25-2-1551; Henrick Peter Brouwers verkoopt Merten Jan van Dunne 30 stuivers. Merten koopt 3 kgld. van Jan Ansem Stoops te Baerle in 1555 IIb. Gooswijn van Dunne, zn. van Jan Hoffstadens (I) en Coenwout, geb. circa 1370, Nakomelingen?, Eddie de Swart vermeldt in zijn boek Bewonersgeschiedenis Terover op pag. 210 bij het Sas; Als bewoner wordt kort na 1500 Gherit Jan Goossens genoemd. Hij heeft dan 18 lammeren en woont op een boerderij die zich strekt van het Sas tot de beemdstraat. Het is verleidelijk aan te nemen dat hij afstamt van Goessen Hofstadens, die voor 1422 overleden is en hier in de omgeving te wonen plach en waar een zoon Jan van genoemd wordt. Allereerste gevonden vermelding te Alphen in 1421, Abdij Archief Tongerloo deel 8 Ef123 charter 76 van 15 mei 1421; Uijt eenen goede dat Goeswijn Hoffstaden voortijts verkregen van Dierick de Kempenier en de kinderen Goeswijns Hoffstaden nu ter tijt een deel houden sijn en dese biecht rogs erfpachts daer jaerlijcx vuijt gelden sijn altens in minderenisse ende afcorten van de gehele pachte daer Goeswijn Hoffstadens die goede.vercregen. desen erfpacht voorgen. soo hebben Goeswijns kinderen voorschr. goede.onderpanden. Vriendelijke mededeling Ir. Eddy de Swart te Alphen, één zoon: 1. Jan. 357

Bijlage 1: De inventaris van het sterfhuis van Hendrick van Dun 1631 Inventaris van de goederen, vorderingen en schulden uit het sterfhuis van Hendrick Cornelis van Dunne, overleden 30 juli 1631. Opgemaakt door notaris Aert van Loon. Tot rendant (beheerder namens de erfgenamen) is aangesteld Jan Henricx van Dunne. Aan geld was aanwezig een bedrag van 803 kgld, 9 stuivers en 2 ort. Enig aanwezig goud heeft bij verkoop 18 kgld. en 3 st. opgebracht. Wel aanwezig was nog een klein stukske goud van onbepaalde waarde en 10 vreemde stuks zilver geld: “qualijck gangckbaer”. Op 23 oktober 1631 is een koopdag gehouden door stockhouder Veltwijck van meubelen, goederen en zilverwerk. Opbrengst 610 kgld. Onverkocht gehouden zijn 2 gouden ringen, waarvan een merkring met een groene steen en een ring met een groen steentje. In de beurs van zijn vader heeft rendant nog 5 st. gevonden. Van 50 delen (niet genoemd) int huis opt Ghinnekenseijnde gevonden en per stuk verkocht. Opbrengst 27 kg;ld en 11 st. Van wat hout gekocht door Peeter Janssen, timmerman 6 kgld. 358 Van de 9 veertelen rogs, gekomen van het land tot Chaem, welk Henrick van Dunne ten halve hadde laten besaeijen en verkocht zijn aan Peeter van Poppel. 42 kgld. en 15 st. Noch ontvangen van 5 lopen rogs die de hoevenaar tot Chaem ten halven nog uit het stroij hadde gedorsen. 2 kgld. en 6 st. Noch eenige willigen (bomen) verkocht die van Chaem waren gecomen. 4 kgld. Voorts heeft Hendrick van Dunne bij zijn testament, in besloten vorm gemaakt, bepaald dat de rendant in deze sterfhuijs in moet brengen 300 kgld. die hij aan zijn vader schuldig was voor bieren. Maar in hetzelfde testament heeft voorschr. Hendrick ook gelegateert aan Henricken , de zoon van Adriaentke van Dunne 150 kgld. De rendant heeft deze nu betaald aan doctor Fredericus van der Meije tot behoef van genoemde Henricken. Daarom hiervoor opgenomen slechts 150 kgld. Marie Michielsdr. Van de Kieboom, nagelaten weduwe Henricx van Dunne, heeft behouden een bedde met sijn toebehoirte , te weeten hootpoluwe (sijnde een nieuw tijck), een paar lakens, een rooi fargie, een nieuw oircussen met een fluwijn, eenen quaden mantel en een tirenteijnen beddecleet. Dit al uit crachte van houwelijckse voirwaerden tussen haar en Henrick gemaakt op 8 juni 1631. Int sterffhuijs van Peeter van den Broeck genaamd Int Gulden Cruijs alhier is berustende geweest seeckeren eenhooren, wegende 14 ponden bredasch gewicht, die Hendrick van Dunne voor de helft was toecomende. Hij had deze eenhoren samen met voorschreven Peeter gekocht. Op 7 mei 1632 is de eenhoren gedeelt tussen de erfgenamen van Hendrick en het weeskind van Peeter. Dit gebeurde ten overstaan van heeren doctoren in de medicijnen Godefroij van den Broeck en Fredericus van der Mije. De erfgenamen van Hendrick kregen hierbij 60 oncen. De erfgenamen verdeelden ze vervolgens onder elkaar waarbij Heer Peeter van Dunne 12 oncen kreeg tot eene vereeringe. Jan van Dunne ,na loting, ook 12 oncen. De weeskinderen van Cornelie 7 ½ oncen. De weeskinderen van Jenneke 14 oncen.

De weeskinderen van Maeijke 8 oncen en tenslotte de weeskinderen van Adriaentke 6 ½ oncen. Dit alles volgens het advies van voorschreven heren doctoren. Het ene stuk eenhoren was beter dan het andere. Wilbort Philipssen, borgemeester tot Woudrichem is Hendrick nog schuldig 460 kgld. ter zake van een brouneeringe (bierleveranties) op 21 november 1625. De kinderen van wijlen Cornelis Frans van Rijckevorssel zijn het sterffhuijs nog schuldig 391 kgld. en 14 st. volgens een rekening van 7 maart 1633. Vorderingen aan renten en roggepachten. In den eersten wordt in state gebracht een rente van 5 kgld. ’sjaers ter quitinge den penning zestien op zekere stede toebehorend de erfgenamen van Jan Geerit de Wijse, gelegen Teteringen in de Heijstraete Noch een rente van 5 kgld. ’sjaers opt huijs daer Margriete Stapels woont, gelegen opt Gasthuijseijnde Noch een rente van 12 kgld. ’sjaers ter quitinge met 200 kgld. op de stede van Jan Rommen, gelegen in den Lovensdijck. Noch een rente van 7 kgld. en 13 st. ’sjaers waarvan de kinderen van Jenneke van Dunne 2 kgld. toecomen opt huijs genaamd de Backoven in de Gasthuijsstraete. Noch een rente van 9 kgld. ’sjaers opte huijsinge genaamd De Eenhooren van de erfgenameb Willem Beens , gelegen aen de merckt. De kinderen van Jenneke delen hierin met 3 kgld. Noch een rente van 20 st. ’sjaers opt huijs van mr. Ghijsbrecht Eelkens , gelegen opt Ghinnekenseijnde neffens huijs De Clock. Noch een rente van 4 kgld. en 10 st. op de watermolen van Ruijsenaers. Noch een rente van 35 (kgld. ?) ’sjaers op seekere onderpande onder Terheijden op Hartel gelegen. Noch een rente van 6 kgld. ’sjaers die Jan Clercq uitreikt uit zijn goederen op Grasen onder Ghinneken. Noch een rente van 3 kgld. ’sjaers op de stede van Adriaen Cornelis Heuvelmans te Snijders-Chaem. Hierop heeft de zoon van Heuvelmans met werken voor Henrick van Dunne verdient 19 kgld. en 12 st. De rendant heeft nog ontvangen 15 kgld. waarmee de rente is afbetaald. Noch een rente van 3 kgld. en 10 st. ‘sjaers op het huis van Lijs Dingemans, staende tot Chaem achter de kerck. Noch 4 veertel rogs ‘sjaers op onderpande tot Snijders-Chaem toegecomen hebbend Lambrecht Francken. Noch 3 veertel rogs ‘sjaers op de stede van Marcelis Mathijssen kinderen , gelegen aan de Leg tot Chaem. Hierop moet gecort worden 55 kgld. wegens de koop van een torffhuijsken bij Hendrick van Dunne. Noch een rente van 10 kgld en 10 st. ‘sjaers op de goederen van Anneke Nelemans , gelegen tot Snijders-Chaem. Noch 5 veertel rogs ‘sjaers op seekere stede daer Gherardt Wouters opwoont, gelegen aen den Eijckenbosch onder Baerle. Noch 11 lopen rogs ‘sjaers op seekere stede , gelegen tot Castelroe onder Baerle die Jan Dijrcxsz. uitreikt. Noch 3 veertel rogs ‘sjaers op de stede van Cornelis Peerden, genaamd Den Rooden Leeuw tot Looven gelegen. Al deze renten en rogpachten zijn op 8 maart 1633 gedeeld in 5 clusten door de erfgenamen van Henricx van Dunne. 359

Niet in de deling betrokken zijn de rente op Ruijsenaers watermolen en de rente op huis De Backoven. De Erfgoederen In den eersten een huijs en erve genaamd Het Ossenhooft, gelegen opt Ghinnekenseijnde. Belast met 4 kgld. en 4 st. ‘sjaers volgend de schepenbrief van 12 oktober 1594. Hierop is nog ontvangen 20 kgld. en 12 st. van Peeter Govaerts wegens huishuur op voorschreven huijs voor 1630 en 1631. Het huis is nu door de erfgenamen verkocht aan Frans Cornelis Franssen voor 1608 kgld. en 4 st. Dit incl. de ransoengelde. Noch een huijs gelegen achter den Coevoet in de Veterstraete. Belast met 3 kgld. en een st. Dit huis is onverkocht gebleven omdat er te weinig opgeboden was. Noch een stuk land groot omtrent 2 buijnder, gelegen opte Dooverijt onder Gils met noch 2 bdr. weijden als heijde. Belast met 7 veertel rogs ‘sjaers erfpacht. Dit land is verkocht aan Jan Wouter Anthonissen voor 525 kgld. Noch een stuk land groot 1 bdr., gelegen onder Terheijden op Hartel. Belast met 2 veertel rogs en 3 kgld. ‘sjaers. Dit stuk land is verkocht aan Matheus Michiel Smits voor 160 kgld. Ook is nog ontvangen 10 kgld. van Peeter Adriaen Mouw voor het gebruik van dit land. Noch een half bdr. beemden gelegen buijten den Boom in Dabroeck onder Hage. Belast met 6 kgld. en 5 st. ‘sjaers. Deze beemden zijn verkocht aan Adriaen Henrick Onincx voor 300 kgld. Voor het gebruik van deze beemden heeft Cornelis van Leur 24 kgld. betaald. 360 Noch een stuk land als heijde, groot een veertelsaet gelegen tot Chaem int Broeck. Met nog de helft van een stuk beemden groot int geheel een bdr.. De andere helft hiervan behoort Anneke Adriaen Nelemans. En ook nog ½ bdr. beemden gelegen daeromtrent. Belast met 5 lopen rogs en 3 kgld. 10 st. ‘sjaers. De baten bij verkoop worden geschat op 212 kgld. Noch een afgebroken hoffstadt met erve, tegenwoordig betimmert ( weer opgebouwd) groot 2 ½ bdr. gelegen opte Dooverijt onder Ghilse . Met noch een stuk heijvelt, genaamd De Staken groot 1 bdr. gelegen daeromtrent bij de Gilsen Aert, rondom in ’s-Heerenvroente. Belast met 7 veertel rogs en 3 kgld. ‘sjaers. Ontvangen is van de hoevenaar als huur hiervan 78 kgld. en 4 st. De baten bij verkoop worden geschat op 600 kgld. Noch een stuk land groot omtrent 8 lopensaet gelegen tot Snijders-Chaem met daarbij nog een stuk van 150 roeden. Het is ingezet bij diverse personen en de opbrengst wordt geschat op 720 kgld. Noch het zesde part van omtrent 3 bdr. beemden gelegen in de Lange Buijnder onder Hage. Dit part is gekocht door Jan Henrick van Dunne, de rendant, voor 250 kgld. Noch de gerechte helft van een hoeve lants, waarvan de andere helft behoort aan Philips Cleijmans ,tot Geel wonend. Deze helft ligt tot Papenbrugge buiten Turnhout. Geerit Fijen heeft deze hoeve in huur voor diverse jaren. Noch een beemd groot 260 roeden gecomen van Anneke Verheijden. Ook te Papenbrugge gelegen en in gebruik bij Fijen. Hij moet hiervoor nog 104 kgld. en 19 st. betalen. Noch ontvangen van landhuur van Aert Adriaens 7 kgld.

Ontvangen van verkoop van 2 opgaende eikebomen tot Chaem aan doctor van der Mije 22 kgld. Ontvangen voor een verkochte brouwketel 51 kgld. en 4 st. Ontvangen van verkocht hout 20 kgld. Ontvangen van verkoop oude balk en cosijnhout 12 kgld. Uit het huis Het Ossenhooft nog 2 wagenschotten bedsteden. Totale som der bezittingen en vorderingen 6175 kgld. Nog gedane uitgaven In den eersten heeft den rendant voor zijn vader in zijn ziekbed doen halen 1 ½ pond lamsvlees met een beduijt (?) rijnschen wijn tesamen beloopende 13 st. en 3 ort. Aan stroij om zijn bedde te hoogen 3 st. Op 28 juli 1631 gezonden 3 vaet biers , met accijns 4 kgld en 19 st Voor het bestellen van een brief 6 st. Aan wierook betaald 2 st. Aan vis betaald tot de uitvaart 3 kgld. en 10 st. Aan turksche boonen 2 st. Aan 2 ½ pond booter 13 st. Aan zalm 16 st. Aan de cocxstere (?) 12 st. En van te hueren 12 st. Betaald aan Jeronimus Tobias, schrijnwerker, voor het maken van een wagenschotte (van smalle eiken planken) doodskist voor Henrick 13 kgld. 361 Aan grootmoeders hoven van de rogge ten halve gesaeijt en te dorsen 4 kgld. en 10 st. Aan een vrouwe die het doot lichaam heeft gereckt 25 st. Betaald aan Ghoris van de Lemmer voor geleverd waschlicht tot de uitvaart volgens zijn quitantie 47 kgld. Margriet, de bidster, betaald voor de kerckrechten 35 kgld en 12 st Deselve nog betaald voor mijnheere de pastoor, capellanen en sangers 18 kgld. en 11 st. Nog betaald den voorschr. heere pastoor van dat hij den rendants vader in zijn ziekbed heeft gegeven de kerckelijcke rechten 4 kgld. Betaald den coster voor het 2 maal comen met onsen lieven heere en met het heilig olie ten huize van Het Ossenhooft 20 st. De apotecaris Jan Dingemans betaald voor bij hem geleverd banquet voor de uitvaart 14 kgld. Heer Henrick Maccar voor het doen van 40 zielmissen voor de ziel van de rendants vader 16 kgld. Aan de coster voor de flambeauwen , tot het steken en het baarcleet gade te slaan 5 kgld. Jan Cornelis Joris betaald voor een el swerten baaij die Henrick hem nog schuldig was 36 st.

Wijnant, den slootmaecker, betaald voor het maken van enig slootwerk int huis Het Ossenhooft. 13 st. Betaald aan Jan van der Biestraeten voor geleverde wijn op de begrafenis 23 kgld. en 1 st. Betaald aan Aert Janssen van Loon als Heilig Geestmr. voor de armen van Breda 38 kgld. die Henrick bij testament had bepaald. Noch heeft de rendant op de merct gekocht 4 veertel rogs , die in gebacken broot zijn uitgedeeld aan de armen. 21 kgld. en 7 st. Hiervan is ook de impost (belasting) betaald voor ieder veertel rogs die 21 st. per veertel bedraagt. Totaal 4 kgld en 6 st. Aan de knecht van rentmr. Verelst betaald voor verlopen heerenchijns van goederen tot Chaem 31 kgld. en 7 st. Aan grootmoeder gedaan een kinneke bier gedurende de 6 weken dat het sterfhuis moeste stille staen, met accijns 2 kgld en 9 st. Van Henrick nagelaten meubelen in den haen te brengen en bij Jacop Geleijnen het zilverwerk te laten taxeren 24 st. De knecht van Peeter van Bernagien gezonden tot Loevesteijn 2 kgld. 362 Nog betaald Jan Dielis Rombouts voor het sluisgeld van 1631 over den beemd gelegen in de Lange Buijnder onder Hage 7 kgld. 10 st. Voor leem en zand dienend voor reparatie van het huis gelegen achter den Coevoet 12 st. Voor het maken van een anker achter het huis Het Ossenhooft betaald aan Cornelis Willemsen, smid 2 kgld. en 4 st. Voor door Hendrick Adriaen Onincx geleverde 12 heesters 1629 tot Chaem gehaald 3 kgld. De timmerman Lenaert Geeritssen betaald voor het maken van een trapken in Het Ossenhooft 20 st. Idem Coenraedt, den metser, voor geleverde kalk tot reparatie voor hetzelfde huis 3 kgld. en 4 st. Noch betaald aan 2 heijlig geestmr. van Gils voor de helft van de pacht van 6 loopen rogs ‘sjaers op het land dat gekomen is van Anneke Adriaen Nelemans tot Chaem voor de jaren 1624 en 1625. Deze moest ieder jaar met lichtmisse betaald worden 4 kgld en 9 st De rendant heeft anno 1626 aan zijn vader zaliger 3 kinnekens bier geleverd 5 kgld. en 5 st. Op 14 april 1628 is tot Chaem een half vat bier gezonden voor de arbeiders van Henrick 2 kgld en 10 st. Dit idem op 17 juni 2 kgld en 10 st. Op 3 december 1630 geleverd aan de rendant zijn vader 3 vaten bier 3 kgld. Betaald aan dorpslasten van de goederen tot Chaem over 1629 aan Jan Laureijs Vermulen, 13 kgld, en 14 st.

Anneke Nelemans is hiervan de helft toecomend. Cornelis van Eertrijck betaald per reste van eenen hoet bij Cornelissen gehadt den 22 december 1626 16 st. Meester Anthonis Wissenes, apotecaris, betaald voor medicamenten voor Henrick van Dunne gehaald anno 1631 , 13 kgld. Govaert Janssen, timmerman, betaald voor arbeidsloon en gedane reparatie aan de stede tot Chaem 35 st. Anna Coomans betaald voor verteerde gelagen door Henrick van Dunne ten hare huize 23 st. Betaald aan Jacop Jacop Costermans, knecht van het brouwersgilde tot Breda , voor het comen van de brouwers om te bidden op de begravenisse van Henrick 24 st. Jan van de Venne betaald van de 5e penning over de jaren 1623, 1625 en 1626 over den hoogen acker 7kgld. en 10 st. Betaald de weduwe van Peeter Henrick Eskens 13 kgld. en 8 st. die haar noch waren competerende van erfpenningen van de stede gelegen opte Dooverijt. In de maand maart 1632 zijn doctor Fredericus van der Mije, Wijnant van Bernagien, Jan Franssen van Rijckevorssel en de rendant te paard tot Turnhout gegaan om te bezien de hoeve tot Papenbrugge gelegen, om die met andere erfgoederen zal verkopen of ongedeelt te houden. Dit ook met vertering voor hen en hun paarden. 22 kgld. en 12 st. Aan de knecht en de meijskens aldaer drinkgeld gegeven voor hen vieren Onderwegen verteert bij van Asten 7 kgld. en 6 st. 24 st. Noch betaald Peeter Govaerts , weert int Ossenhooft, 112 kgld. en 4 st. die ten zijnen huize waren verteert op de 3 zitdagen voor het verkopen van de hierboven genoemde erfgoederen. Aan strijkgeld heeft de rendant bij deze verkopen verschoten 87 kgld. en 10 st. om ze ten hoogsten te mogen vercoopen. Voor het vetten of touwen van 2 huiden voor Henrick betaald aan Laureijs Goossens, leertouwer tot Turnhout, 4 kgld. en 10 st. Adriaen den Speelman betaald voor boratende stuksij (?) Henricken van Dunne gedaen den 6e maart 1630 2 kgld, 9 st 2 ort Betaald Adriaen Martens voor houtwerk ende latten, bij hem geleverd voor het huis in Chaem 6 kgld en 12 st, Anneke Adriaen Nelemans en de rendant, uit naam van de erfgenamen van Henrick, hebben bij calengieringe (in beslag genomen) verkregen 6 veertel rogs ‘sjaers erfpacht uitgaande op hun goederen opte Dooverijt onder Gils, met een verloop (niet op tijd betalen) van vele jaren aan Marten Cornelis Luijcx tot Rosendael woonend, als procuratie hebbend van Cornelis Jan Cocx ,wagemaker int land van Schouwen voor 416 kgld en 10 st. Hiervan moet Anneke de helft betalen, maar zij heeft bij vorm van belening al 100 kgld. betaald. Voor de kosten van het recht hiervoor betaald aan procureur Staijmans 10 kgld. Ook aan schepenen en secretaris Dijrven van Gils 36 st. betaald voor de kosten van het overvesten van voorschreven roggepacht en de calengieringe. 363

Ook voor de kosten van het recht tot Gils betaald 35 st. Betaald de secretaris van de weeskamer tot Breda over een akte om de erfgoederen vanwege de wezen te mogen overvesten. 12 st. De heeren doctoren Fredericus van der Mije en Godefroij van den Broeck 8 kgld. om den eenhooren in gelijkcke deelen te leggen. Om de goederen tot Chaem te ploegen en eggen betaald aan Adriaen Matheussen 5 kgld. Heijltje Thomas van Ardenne betaald voor lood aan goten en de arbeid hiervoor door haar vader gedaan 5 kgld. In maart een ton bier tot Chaem gezonden die Henrick beloofd had aan riethalers, met accijns 6 kgld en 4 st. Noch betaald Heer Peeter van Dunne voor de zilveren beker die hem was gegeven …. En int erffhuis mede is verkocht 36 kgld. Noch betaald doctoor Fredericus van der Mije voor diverse visitatiën gedaen int Ossenhooft zowel voor Henrick als voor Cornelis zijn zoon. 11 kgld. Item is gemaakt tussen Henrick en de rendant ,zijn zoon, een contract over het bankroet van den bierstal dat door beiden voor de helft zal worden gedragen. 163 kgld. 364 Betaald de erfgenamen van Joost Janssen van Riel wegens het verloop van 2 veertel rogs uit de stede gecomen van Peeter Hendrick Eskens. Dit voor de jaren 1627,1628, 1629 en 1630. Een veertel beloopt 2 kgld. Samen 16 kgld. Noch betaald Maeijke Peeters voor de helft van de pacht van 5 veertel rogs ‘sjaers uitgaand op de stede opte Dooverijt 8 kgld 15st Noch betaald door Hendrick van Loon aan mijnheere Johan van den Perre de pacht van 3 veertel rogs ‘sjaers uitgaande op de goederen opte Dooverijt over 1628, 1629 en 1630 7 kgld. 13 ort Noch betaald door voorschr. van Loon voor diverse debiteuren tot Chaem te doen sommeren per roeijdrager (soort politieagent) 24 st. Betaald Dijrick Aerts, metser, voor de kalk en reparatie van het huis achter den Coevoet. 4 kgld. en 10 st. Anthony Dijrven, als rentmr. van het gasthuijs in Breda, betaald den chijns van 6 st. een ort ‘sjaers uitgaande opt huis het Ossenhooft, anno 1619 tot 1630 3 kgld. 10 st. en 2 ort Noch betaald Jan Janssen van Rijckevorssel als rentmr. van de armen van Breda den chijns van 36 st. ‘sjaers uitgaande opt huijs achter den Coevoet over dejaren 1621 tot 1624. 6 kgld en 7 st. Idem denselve betaald voor het huijs het Ossenhooft opt Ghinnekenseijnde voor de jaren 1621 tot 1630 29 kgld. 10 st. Idem denselve betaald voor de pacht van 2 loopen rogs ‘sjaers uitgaande opte goederen, waarvan Anneke Adriaen Nelemans een helft is hebbende, voor de jaren 1618, 1619 en 1620.

En voorts de halve pacht, te betalen lichtmisse 1624, 1627 tot 1630 over 5 loopen rogs. Over 1625 en 1626 hoeft niet betaald te worden wegens de belegeringe van Breda. 11 kgld. Idem denselve betaald de pacht van 2 loopen rogs ‘sjaers uitgaande op de goederen opte Dooverijt voor 1622 tot 1630. 14 kgld. Noch betaald Marie van de Kieboom, nagelaten weduwe Henrick van Dunne, een lijfrente van 24 kgld. ‘sjaers , haar leven lang durende maer langer niet. 24 kgld. Marie ook betaald voor haar onderhoud op 1 augustus 1631 20 kgld. van de gereede penningen die aanwezig waren int sterffhuijs. Jan van der Biestraten betaald tot behoef van seekere geestelijke fundatie van onser Liever Vrouwe en St. Bernaerts de rente van 6 kgld. en 5 st. ‘jaers uitgaande opte beemd gelegen in Dabroeck buijten den boom. Voor de jaren 1626 tot 1630 24 kgld en 2 st. Noch betaald Josijntke Hagerts, weduwe Christoffel van Campen de erfpacht van 1 ½ veertel rogs ‘sjaers uitgaande opte goederen opte Dooverijt voor de jaren 1624 tot 1630, waarvan 2 jaren niet betaald hoeven te worden wegend de belegeringe van Breda. Blijven over te betalen 26 kgld. 5 st. Wijnant van Bernagien voor waren van het sterffhuijs van Henrick. Deze krijgt Wijnant wegens het huwelijksgoed van Jenneke ,zijn overleden huijsvrouwe, en dit voor verschoten gelde, geleverde bieren, eetwaeren, montcosten als andersins. 269 kgld. De weskinderen van Adriaentke van Dunne krijgen nog 10 kgld. na vergelijkinge van de opbrengst van rente en rogpachten. Idem de kinderen van Cornelis Franssen van Rijckevorssel ter zake als voor en betaald uit de gereede penningen uit het sterffhuijs van Henrick van Dunne 40 kgld Betaald aan de rentmr. Verelst van verloopen heerechijns van de acker tot Chaem 38 st. Denselve betaald voor gedane rechtcosten 26 st en 1 ort. Peeter Henrick Vlamincx betaald voor geleverd stroij voor het huis opte Dooverijt 4 kgld. Betaald Jan de hoevenaer tot Chaem voor arbeidsloon voor het uit het water halen van hout 24 st. Bij Jan Kinnen tot Chaem verteert 24 st. bij de verkoop van hout Aan strijkgeld hierbij betaald 25 st. Margriet Willems, weduwe Adriaen Feijns, betaald 66 kgld. wegens achterstel van betalinge van 2 zester rogs die Margriet was heffende op de goederen opte Dooverijt voor 1616 tot 1632 Jan Janssen de Jong betaald voor dorpslasten, waarvan Anneke Adriaen Nelemans de helft betaald. 8 kgld, 17 st en 3 ort. Laureijs Janssen, borgemr. tot Ginneken betaald over de vrijdom die Henrick van Dunne heeft gehad onder Ginneken 3 kgld. 10 st Noch betaald Marie van de Kieboom ,nagelaten weduwe Henrick van Dunne, een lijfrente van 24 kgld. voor het jaar 1633 Idem dezelve Marie betaald 12 kgld. voor haar wooninge int huijs het Ossenhooft. 365

Notaris Aert van Loon betaald voor voorgeschoten gelde en diensten 95 kgld. en 10 st. Noch betaald Peeter Monis ,vorster tot Chaem, om van de goederen tot Chaem diverse veijlingen te doen. 30 st. Blijkt dat rendent meer heeft ontvangen dan uitgegeven de somme van 4330 kgld. Dewelck gedeelt in 5 delen is per deel 866 kgld. Dit bedrag krijgt 1) de rendant 2) de weeskinderen wijlen Cornelis Frans van Rijckevorssel bij Cornelie van Dunne 3) de weeskinderen wijlen Adriaentke van Dunne 4) de weeskinderen wijlen Cornelis van Bernagien daer moeder af was Marie van Dunne 5) de weeskinderen van Wijnant van Bernagien daer moeder af was Jenneke van Dunne Aldus gedaan en ondertekent in Breda opte 22e september 1633. Vervolgstaat van 20 oktober 1635 Op deze datum is weer een staat opgesteld met daarin de verdere afwikkelingen uit het sterffhuijs van Henrick van Dunne. Ontvangsten 366 In de eersten worden vermeld de 460 kgld. die Willebrort Philipssen nog steeds niet betaald heeft . Ook de laatste betaling van 500 kgld. door Peter Govaerts, wegens de koop van het huijs D’ossenhooft ,staat met rente nog open. Jan Wouter Anthonissen heeft gekocht zekere gronden opte Dooverijt onder Gils voor 175 kgld. en hoewel door de rendant nog niet ontvangen toch in deze staat opgenomen. Door de rendant zelf gekocht zekere gronden tot Chaam 70 kgld. , 13 st. en 1 ort. De rendant heeft ook de laatste termijn betaald van de koop van zekere hoffstadt opte Dooverijt 200 kgld. Opbrengst van verkocht stroij tot Chaem 6 kgld en 12 st. Drie oude goten, geschat door Peter Janssen timmerman, 8 kgld. Ook nog niet ontvangen van Geerit Feijen de huur van de hoeve op Papenbrugge buiten Turnhout. 293 kgld. en 11 st. Ontvangsten van goederen en renten. Van de 775 kgld. die Hendrick Adriaen van den Eijnde van een schepen schuldbrief de rente moet betalen 77 kgld. en 10 st. Op 17 april 1635 is deze schuldbrief afgelost 775 kgld. Van de 400 kgld. die Philip van der Sloot, suijckerbacker, schuldig is uit zijn obligatie , ontvangen de interest 40 kgld.

Geen interest ontvangen van Jacop Jacop Betten tot Ginneken woonende van 2 obligaties van 150 kgld. 23 kgld. 7 st. en 2 ort ontvangen van betaalde interesten op 10 april van 100 kgld. tegen den penning zestien over 1633, 1634 en 1635. De interest ontvangen van de schuldbrief van 500 kgld. van Michiel Adriaen van den Eijnde 25 kgld. Ontvangen van heer en mr. Jacop Oortsen 250 kgld. 10 st. en 13 ort. Deze zijn gecomen van de vaderlijke en moederlijke erfgenamen van Huijbert van den Broeck bij het sluiten van de rekening van de weeskamer. Van de moederlijke erfgenamen heeft Govaert Jan Govaerden 3 buijnder saeijlant tot Terheijden gekocht voor 2820 kgld. Hieruit is door de rendant voorlopig ontvangen 621 kgld. Hij moet nog ontvangen 1410 kgld. Ook nog niet opgenomen zekere goederen die in de deling zitten van de vaderlijke en moederlijke erfgenamen van Huijbert Peeter van den Broeck volgens de liquidatie ter weeskamer. Uitgaven In den eersten betaald aan Wijnant van Bernagien en mr. Adriaen procureur tot Ginneken van verdiensten die Henrick van Dunne noch ten achteren was 4 kgld. 12 st. en 2 ort. Voor dorpslasten voor het jaar 1630 betaald aan Anthonis Jan Huijsen van land van Anneke Nelemans dat door Henrick ten halve besaeijt was 15 kgld. Idem betaald Anthonis Janssen borgemr. tot Chaem voor 1631 7 kgld , 6 st. en 2 ort Op 8 april 1634 betaald aan de dochter van Peter Wijnants tot Chaem woonende voor huijsvesting en andere diensten bij haar gedaen aen Henrick van Dunne over diverse jaren. Dit accoort na groote moeijte gemaeckt. 20 kgld. Noch betaald voorschr. Anthonis Jan Huijsen voor het jaar 163? over de hoffstadt door de rendant gekocht. 5 kgld en 8 st. Noch betaald Anthonis Marten van de Kieboom op gronden tot Chaem gelegen en bij den rendant gekocht 12 kgld. Van de 2 veertel rogs losbaar en uitgaande op de hoffstadt opte Dooverijt 12 kgld. Peter Weijnen betaald om hout in het water te steken 8 st. Mr. Anthony Willems, apothecaris van zekere medicamenten aan Henrick geleverd 30 st. Noch betaald Anthony Dyrven ,secretaris van de weescamer voor het maken van de afsluiting van de rekeningen 25 st. Idem voor het maken van een brief van de weescamer aan de maior op Loevesteijn. Noch betaald Jan Hulshouts voor zekere waren , door Henrick van Dunne bij hem gehaald 34 st. Adriaen Wouter Adriaenssen als H. Gheestmr. Tot Gils betaald de pacht van 6 loopen rogs ‘sjaers op de goederen van Anneke Nelemans voor het jaar 1630 4 kgld. 6 st en 2 ort. 367

Henrick van Loon betaald 4 kgld. en 18 st. , bij de rendant in zijn eerste rekeninge verantwoordt. 2 kgld. en 9 st. verteert door den rendant en Wijnant van Bernagien om in Etten de erfgoederen te bezien en te schatten van Huijbrecht van den Broeck. Noch te betalen Neeltke Jacops, weduwe Dijrck Janssen van de Ameijde tot Gorcum woonende voor de stoffe en waren die Henrick ten haren huijse gehaald heeft , volgens haar quitantie van 3 maart 1635 19 kgld. en 11 st. Betaald Aert Janssen van Loon, notaris, voor het maken van een afrekening voor Geerit Feijen om hem te doen betalen 18 st. Aan postgeld hiervoor betaald aan Jeronimus Verschueren 3 st. Betaald Adriaen van Olmen voor het maken van ijserwerck en arbeidsloon aen het sterffhuijs van Henrick 6 kgld. en 18 st. Betaald Marie van de Kieboom, weduwe van Henrick de lijfrente van 24 kgld. voor de jaren 1634 en 1635 48 kgld. Idem betaald aan Heijltje van Dongen , huijsvrouw van Adriaen Janssen, olieslager, 24 kgld. voor dat voorschr. Marie van de Kieboom 2 jaar lang gewoond heeft int voorcamer aen de straete voor de jaren 1634 en 1635. 368 Voor de 3 buijnder lant, gelegen op Crauwelsgors, aan strijckgelt betaald om deze te verkopen 19 kgld. en 9 st. Op de 3 zitdagen hiervoor zijn bij Jan van Nolen verteerd 14 kgld Ook ten huize van Hans Snaters is gedronken voor 2 kgld. en 10 st De notaris van Loon betaald voor zijn verdiensten bij de verkoop van het land op Crauwels gors 9 kgld. 2 st. en 2 ort. Notaris van Loon betaald voor het schrijven van deze staat en delinge 4 kgld. Noch betaald Jan Franssen van Rijckevorssel tot behoef van het Sacramentsgilde tot Breda de chijns van 31 st. en 1 ort ‘sjaers opt huijs het Ossenhooft voor de jaren 1623 tot 1636. 12 kgld en 5 st. Blijkt dat de rendant meer heeft ontvangen dan uitgegeven de somme 2802 kgld. en 8 st. Liquidatie oft delinge Peter Govaerts, weert int Ossenhooft, bij schuldbrieve van 1632 moet nog betalen met interest 544 kgld. en 15 st. Philips van der Sloot, suijckerbacker, is nog schuldig 410 kgld. Michiel Adriaen van den Eijnde is nog schuldig 531 kgld. en 5 st. Jacop Betten is nog schuldig 178 kgld. Compt tesamen metten slot van de voorgaende rekeninge 4466 kgld. 5 st. en 2 ½ ort. Dewelck gedeelt in 5 delen is 893 kgld. 5 st. en ½ ort. Dit wordt weer verdeeld onder de bij de eerste afrekening genoemde personen , onder conditie dat de boven genoemde nog te betalen schulden nog 2 jaar lang niet in de verdeling komen.

Ook onder conditie de schulden van Willebrort Philipssen, Govaert Jan Govaerts, en Jan Feijen. Idem het huis achter de Coevoet. Vervolgstaat van 4 december 1637 Ontvangsten In de eersten ontvangen van Jan Govaerts 1410 kgld. van het verkochte land op Crauwels gors. Idem de rente hiervan 41 kgld. Van de hoffstee genaamd Mandtmaeckers steken, gelegen tot Ulvenhout, verkocht door de vaderlijke en moederlijke erfgenamen van Huijbert van den Broeck, voor 764 kgld , 11 st. en 2 ort. Hiervan krijgen de moederlijke erfgenamen 221 kgld. en 6 st. Idem de rente 150 kgld. Ook nog ontvangen van de moederlijke erfgenamen over 11 jaar beloopende … geld kgld en 14 st. 34 Noch geen accoord over de betalingen van Willebrort Philipssen, Geerit Feijen en over de rente tussen de moederlijke erfgenamen. Ontvangen van oud hout, gecomen van het huis achter de Coevoet, welk is afgebroken door de soldaten 4 kgld. en 10 st. Idem van oude stenen, geschat door Roelandt de metser 8 kgld. Idem van enige oude anckers geschat door Cornelis Willem Roovers op 2 kgld. en 5 st. Idem van schaliën (leitjes) geschat op 2 kgld. en 10 st. Idem van een oude lode goot geschat op 11 kgld. 16 st en 1 ort Uitgaven In den eersten betaald Jan Franssen van Rijckevorssel voor laken dat de rendants vader van de kinderen Cornelis Franssen van Rijckevorssel heeft gehad. 9 kgld. en 7 st. Noch betaald Marie van de Kieboom, nagelaten weduwe Henrick van Dunne , de lijfrente van 1636 en 1637 48 kgld. Idem betaald aan Adriaen Janssen aan huishuur van Marie van de Kieboom voor 2 jaar wonen int voorcamer van zijn huis opt Ghinnekenseijnde 24 kgld. Noch betaald Roelandt van de Hagen, de metser voor gedane reparatie aant huis achter den Coevoet 19 kgld. 4 st en 2 ort. Ende noch betaald den notaris Aert van Loon om deze rekening te maken en te dobbleren 3 kgld. en 6 st. Blijkt dat de rendant meer heeft ontvangen dan uitgegeven de somme van 1792 kgld. 3 st. en 3 ort. Dewelck gedeeld in 5 delen is per deel 358 kgld. 8 st. en 3 ort. Dit wordt verdeeld onder de bij de eerste afrekening genoemde 5 erfgerechtigden. 369

Bijlage 2: Rekeningen van de weeskamer SAB Toegang 0013 Afd. II –1 1535-1810 nr. 826, 1654 370 Jan Michiel van de Avoirt, behoudt broeder (schoonbroer) van halve bedde van vaders zijnde is voogd over de 3 nakinderen wijlen Jan Henrick van Dunne en van wijlen Anneke Cornelis van Putte zijn nagelaten weduwe. De kinderen met name Francois, nu 20 jaar, Cathelijn 17 jaar en Jan 15 jaar. Jan heeft als voogd de verantwoording voor deze 3 wezen. Hij dient voor alle inkomsten en uitgaven verantwoording af te leggen bij de weeskamer. Om de paar jaar dient Jan als rendant (financieel verantwoordelijke) een lijst in van alle geldelijke acties die hij voor de wezen heeft gedaan. Het exemplaar in het stadsarchief in Breda geeft een zeer nauwkeurig beeld alle handel en wandel in die periode. Het is een lijvig boekwerk van enkele honderden pagina’s. Ik heb hieruit het belangrijkste gehaald en daarnaast wat voorbeelden van dagelijkse gebeurtenissen. Het begint met 26 juni 1650 als er een kapitaal aanwezig is van 3659 gld. Er zijn ook nog gouden braceletten (armbanden) , ringen en zilveren sieraden. Hiervan heeft dochter Cathelijn er enkele meegekregen, nu te Antwerpen wonend. Belangrijkste onroerende goederen zijn 1)Moeren onder Zundert. 2) De huisinge op het Ghinnekenseijnde achter de Roode Poort, verhuurd aan advocaat van Rijn. Deze woning is op 15 april 1648 gekocht voor 150 gld en heeft een cleijne beseijde woning. 3) Huis met brouwerij ter tijd genaamd het Claverblatt en nu De Vergulde Weerelt, gelegen in de Lange Brugstraete. De rendant bezit hiervan 1/5 part vanwege zijn huisvrouw. (Adriana van Dunne, halfzus van de 3 wezen) . Hij huurt de brouwerij ook voor 300 gld. per jaar. 4)Huis de Bierwagen en nu genaamd de Drie Ruijten, gelegen op de westzijde van de gang van huis en brouwerij De Weerelt. Hiervan bezitten de kinderen ¾ parten en zijn vrouw ¼ 5) Een hof bij de Latijnse School, achter comend aan brouwerij De Weerelt 6) beemden gelegen in de Crogten. 7) stede groot 5 bdr. over de Biebrug onder Hage, met daarbij 2 bdr. weide en beemden genaamd De Ossenblock. 8) stede op de Dooverijt onder Ghilze. 9) nog veel andere akkers, weilanden en beemden o.a. een akker van 9 lopensaet onder Oosterhout. Van de vele geldelijke tegoeden noem ik hier alleen een rente van 5 Rgld. die de weduwe en kinderen wijlen Jan Gerit de Wijse plagen uijt te reijcken en die Geertruij, hun dochter schuldig is geweest uit haar hofstede (verbrande boerderij) groot 8 bdr. te Teteringen op 12 december 1650. Vanwege de vele schade die deze heeft geleden bij het beleg van Breda in 1624-1625 hoeft zij deze rente niet te betalen over diverse jaren. Dit blijken de tegoeden te zijn van vaders zijde. Van hun moeder wijlen Anneke Cornelis van Putte hebben zij; 1) Huis de Clock, gelegen omtrent de Vischmerct in huur bij Catharina Jan van Poppel, vrouw van notaris Drabbe. Er is ook sprake van verhuur voor 150 gld. per jaar aan de zusters Margriet en Heijlke, dochters van Jacop Jan Dyrven. 2) Huis de Doorne Croone aan de Havermerct. 3) 2 wooningen in de Doelstraet op het Gasthuijseijnde. Deze worden aan soldaten verhuurd voor 24 gld. 4) Huis in de Nieuwstraet, gecomen van de weduwe van Cornelis van Sonst en verhuurd aan Jacob Gerritsen voor 20 gld.

Bijzonder is dat de kinderen ook nog recht hebben op 400 gld. van de erfgenamen Wilbert Philips te Worcum. (oude naam voor Woudrichem). Wijlen Henrick van Dunne had hier een brouwerij in gemeenschap met Lenaert Philips. Hierna worden alle onkosten genoemd en ook de reparaties aan de huizen. Genoemd o.a. een rekening van Philip de Later, schalidecker, voor 800 schaliën (leistenen) voor brouwerij De Werelt. Van het huis De Drie Ruijten wordt als beschrijving gegeven; winkel, keukenen achterkamer, 50 voet samen. Achter het huis een plaats met planken afgeschermd. Het huis is voor met schaliën en achter met pannen bedekt. De waarde is geschat op 1050 gld. Het huis De Weerelt bestaat uit winkel, keuken, achterkamer met zijkamerke, samen 56 voet lang en breed 21 voet. Achter het huis is een plaats met een huiske.Daarachter komt de mouterij, die 27 voet breed is en lang 30. Op de mouterij is een vliering met pannen bedekt. Dan is er nog de brouwerij met turfhok, 56 voet breed en 84 lang met zolder. Neffens de brouwerij is een afganck (overdekte opslagplaats) om tonnen op te slaan. Tevens is daar een mogelijkheid om brandewijn te maken. Aan de oostzijde is de gang met poort komend aan een grote plaats met paardestal en tendeele onderkeldert. Dit grenst achter aan de Drie Ruijten. Ook de onkosten voor de kinderen worden nu vermeld. Dit voor elk kind afzonderlijk. Als eerste de uitgaven voor FRANCHOIS. Ook hier weer slechts enkele voorbeelden. Deze geven echter wel een goed inzicht in de opvoeding en scholing. In april 1652 is Franchois met rendants vrouw en Jenneke Put zijn moeije (tante) naar Antwerpen gegaan op bezoek bij zus Cathelijne. Een rekening laat ook zien dat Franchois tot 12 april 1650 in de kost is geweest bij zijn oom Heer Peter van Dunne, pastoor te Rethy. Aan mondkost betaalt hij hiervoor 86 gld. per jaar. Vandaar is Franchois op 1 mei 1650 naar Wouter Hoevenaaers gegaan in Turnhout voor 108 gld. per jaar. Hij gaat dan op school in Turnhout. Op 1 augustus 1650 is hij ten huize van de rendant gekomen en daar verbleven tot 5 oktober, waarna hij weer naar zijn school in Turnhout is vertrokken. Regelmatig zijn er ook rekeningen voor boeken, papier en schrijfgerei. Ook veel rekeningen betreffende zijn kleren. Op 22 september 1650 zijn bij Michiel van de Avoirt, laeckenkoper op de Haeghdijck 7 ellen stof gekocht voor 46 rgld. om een nieuw kleed te maken. Aan Geraert Ballet, knoopmaecker worden 12 rgld. betaald voor zilveren en zijden knopen. Willem van der Hulst, kleermaker mag er voor 7 rgld. een kleed van maken. Franchois krijgt ook een nieuwe hoed voor 4 gld. bij Jacop Janssen, hoedemaker in de Lange Brugstraet. Tot slot levert schoenmaker Jan Claessen een nieuw paar voor 38 st. Franchois gaat zijn studie in Antwerpen vervolgen waar hij verblijft bij de weduwe van Ambrosius van Dijck. Tot 30 juli 1653 wordt aan de weduwe mondkost betaald. Voor de laatste 10 maanden is het bedrag 168 gld. Hierna gaat Franchois in Leuven studeren. Voor de eerste 3 maanden mondkost wordt aan Boerke de Voerman 24 pattacons betaald, overeenkomend met 60 rgld. In 1660 wordt weer een lange lijst opgesteld. Voogd Jan Michiel van de Avoirt is dan al overleden op 6 januari 1658. Franchois is nu 25 jaar en licentiaat in de rechten. Hij is op 19 maart 1656 van Leuven naar Breda gekomen en tot 30 mei bij zijn voogd verbleven. Daarna naar ’s-Gravenhage vertrokken en gaan wonen bij Augustijn Boomaerts. Dit om op het comptoir (kantoor) te gaan schrijven van de procureur Ravesteijn om de praktijk te leren. 371

Januari 1657 is hij gaan wonen bij notaris Jan Vos in de Molenstraat in ’s-Gravenhage. Hij is daar gebleven tot 4 april 1657 en toen naar Leuven gegaan om zijn studie te voltooien. Pieter Stoffels, voerman uit Oosterhout heeft hem en zijn koffer van Breda naar Leuven gebracht voor 8 rgld. Zoon JAN is bij zijn tante Jenneke Cornelis van Putte opgevoed tot 4 april 1650. Aan mondkost hiervoor betaald 100 gld. Daarna is hij evenals zijn oudste broer Franchois in de kost gegaan bij zijn oom Heer Peter van Dun, pastoor in Rethy. In 1654 zit hij ook in Antwerpen op school. Hij is in de kost bij Johannes Cocx wonend ’t clapdorp opten Dries. In 1656 moet hij behoorlijk ziek zijn geweest omdat Jan Wils, apothecaris in Breda diverse medicamenten voor hem heeft gemaakt. Nu ( 1660) woont Jan bij Magdalena van Dijck in Antwerpen in huis den Gulden Appel op de Steenhouwersveste. Dochter CATHELIJNE is ingetreden in het klooster van Mal in Antwerpen. Tot 1550 moest hier 144 gld. per jaar voor betaald worden. Met Pinksteren 1650 is zij naar Breda gekomen voor de kermis. Op 20 juni weer teruggekeerd naar haar school in het klooster. SAB Toegang 0013 Afd. II-1 1535-1810 Nr. 708 Rekeningen betreffende de kinderen van wijlen Cornelis van Bernagie en wijlen Maeijke Henrick van Dun. 372 Wijnant van Bernagie, vaderlijke oom en voogd, Henrick van Dun, grootvader, Peeter van Bernagie en Jan van Dun, respectievelijk vaderlijk en moederlijk oom en toesiender van de 2 dochterken wijlen Cornelis van Bernagie, brouwer in het Fortuijn opte Haeghdijck en Maeijke Henrick van Dun. Nadat Maeijke is overleden op 18 augustus 1624 is haar man Cornelis in het volle bezit gekomen van haar goederen samen met Lijsbeth , zijn zuster. Als op 12 april 1625 ook Cornelis komt te overlijden , beheert Lijsbeth de goederen tot de reductie (verovering) deser stadt. Hierna laat de rendant het sterfhuis openbreken. (inventaris gaan opmaken). Opsomming van de bezittingen, vorderingen en schulden; Op 4, 5 en 6 augustus 1625 zijn al verkocht door stockhouder (veilinghuis) Jan van Poppel ten huize van Wijnant van Bernagie de meubelen die zich bevonden in het sterfhuis benevens wat linnen, ijzer, cooper en houtwerk voor 728 gld. 18 st. en 1 oort. Op 9 december bij stockhouder Pauwel van Veltwijck de overgebleven meubelen in den coopdag van Adriaentke Goossens, de kinderen grootmoeder. 45 gld. Overmits het beleg van Breda was reeds een kist naar ’s-Gravenhage gebracht die in Rotterdam bij een stockhouder zijn verkocht voor 389 gld. en 14 st. Hiervan resteert nog een bedrag van 43 gld. die Jan Geerits, biersteecker (tussenverkoper/groothandelaar) in ’sGravenhage nog moet betalen De voogden hebben nog in 3 partijen meubels verkocht voor 68 gld. Te Rotterdam nog buiten de stockhouder verkocht enig lijnwaet 40 gld. In het sterfhuis nog bevonden zilverwerk dat te Rotterdam is verkocht voor 44 gld. Een rond soutvat heeft opgebracht 20 gld. en een driecant soutvat, verkocht aan Wijnant van Bernagie voor 27 gld. De brouwerij het Fortuijn is verhuurd aan Joachim de la Heije, die ook een partij hop heeft overgenomen. Nogmaals meubels te Rotterdam verkocht voor 40 gld.

Te Essen worden voor de kinderen nog bewaard; een bed met hooftpeluw, oircussen en 2 dekens. Verder nog een waterpot, tinnen botercroes, tinnen canneke, 2 tinnen telleurren (borden), 2 lepels, een putacker (emmer) , cleijn coperen merctemmerke, een sermoonboek, een contrefeijtsel (schilderijportret) van Cornelis van Bernagie, een huijck en hoet van de kinderenmoeder die nu de oudste dochter draagt. Tot slot nog 3 ellen bruin-blauw laken welk de kinderen tot cleeding zal worden aangesneden en 4 ellen swart laecke, ook voor de kinderen te snijden. Ingecomen profijtelijcke schulden; Vanaf 1619 alswaar Jacob Janssen Stouts, biersteecker tot Amsterdam, na de laatste afrekening op 12 november 1622 tot 26 augustus 1624 schuldig is gebleven 25.300 gld. Hiervan rest na de laatste betaling nog 3028 gld. Jacob heeft echter onverwachte kosten moeten betalen waardoor het geheel nu is afgeboekt. Jan Geerits gehuwd met Lijsbeth Joosten, wonend aan de nieuwe Bierkeije in ’s-Gravenhage nog 7800 gld. voor geleverde bieren. Er is hierna ook nog bier geleverd waardoor het bedrag is opgelopen tot 8699 gld. Door rendant hiervan 4000 gld. ontvangen. Door Abraham Jacop van Rijckevorssel is voor notaris van Warmenhuijsen in ’s-Gravenhage een kontrakt opgesteld over de betaling van deze vordering. Jan Bartholomeussen, biersteecker in Dordrecht, is schuldig 871 gld. voor geleverde bieren. Ook Joachim Cornelis de Bruijn , biersteecker in Brielle, heeft nog een schuld te betalen voor geleverde bieren. Ook nog genoemd Christiaan Janssen van de Werck gehuwd met Anneke Cornelissen, wonende te Bommel en nu in Geertruijdenbergh, moeten nog 150 gld. betalen voor 2 ½ last bier. Ook moet hij nog 37 lege tonnen terugsturen. Aan onroerende goederen worden vermeld vele cavelen moer. Huis met brouwerij genaamd Het Fortuijn, gekocht van Jan Jansen (Deij)de brouwer op 18 october 1619. Gelegen op de Haeghdijck. Deze is nu verhuurd voor 360 gld. per jaar. De brouwerij heette bij aankoop De Engel. Betaald moet nog worden ;18 gld. aan de pastoor van Cleijn-Zundert voor geleverde boter aan de kinderen. Ook 18 gld. aan Theodorus Jan van Dun bij quitantie van zijn zoon Jan. Sebastiaan van der Schoot moet nog betaald worden 694 gld. voor diverse partijen brouwtorff van 1 januari 1622 tot november 1622. Jan Arissen, schipper, krijgt nog betaald voor het terugbrengen van ledige tonnen en graan uit Amsterdam voor de periode 18 augustus 1623 tot 5 augustus 1624. Ook is er nog een betaling aan Hans Willem Elbinck, coopman te Amsterdam, voor geleverde bieren en teruggezonden granen van 1950 gld. Idem aan de broers Jan en Aert Peter de Hardt in Heel voor geleverd hop. Aan de knechten van het brouwers en cuijpers gilde 33 st. op de begrafenisse . Aan mr. Jan de Pestmr. die Aleijde, de jongste dr. van Cornelis van Bernagie en nog tegenwoordigh in leven sijnde, van contagieuze sieckte (pest) genesen heeft. Betaald 22 gld. en 12 st. Aan Griet de Waster van 3 voor Adriaenke en 6 manden lijnwaet voor Perijntke heeft gewassen als zij op het clooster wonend. 3 gld. Aan de vrouw van Jan Capiteijnkens, schipper, voor 27 ledig tonnen thuis gebracht van Amsterdam 4 gld. en 1 st. Voor de kinderen uitgegeven Perijntke, de oudste dochter, met zus Adriaentke hebben samen opt Clooster van St. Cathalijnedale gewoont. Perijntke van 25 juni 1625 tot 25 december, 6 maanden. En 373

Adriaentke overmits zij van de Gave Godts (pest) is sieck geworden en ten huize van de rendant is overleden , maar 10 weken. Totaal 64 gld. en 15 st. Perijntke is daarna van 25 december 1625 tot 25 december 1629 bij de rendant in huis geweest. Betaald voor mondcost 150 gld Aleijde voor de periode 15 juni 1625 tot 25 december 1625 37 gld. Door tussenkomst van grootvader Henrick van Dun en oom Jan van Dun is de mondcost ter discretie gestelt en gekomen op 50 gld. per jaar. De rendant heeft ook 2 reizen naar Holland gemaakt om te praten met de biersteeckers over de vorderingen van de kinderen. 25 gld. Op 27 mei 1637 is Perijntke 22 jaar en Eeltke 19 jaar Om de brouwerij te kopen hebben de ouders geld geleend van Jan Henrick Wils gehuwd met Jacomijne Zibs. ( haar zus Dingena is gehuwd met rendant Wijnant Goos van Bernagie) Idem 500 gld. van Jenneke Henrick Wils, weduwe van Dirck van de Velde en nu gehuwd met Niclaes Kegelers. ( Zij is een zus van Jan Henrick Wils) Perijntke is van 25 december 1629 tot 2 juni 1632 gebleven bij rendant , 100 gld. mondcost, en daarna voor 2 jaar gegaan naar Jan Wijns te Antwerpen , mondcost 90 gld. Van 1634 tot 27 november 1636 weer bij rendant en dan gehuwd. ( 28 november 1636 met apotheker Jan Jan Henrick Wils, zoon van Jan Henrick Wils en Jacomijne Zibs) Zij is tussendoor nog geweest bij haar tante Perijntke Goos van Bernagie in ’sHertogenbosch en bij haar oom Heer Peeter van Dun , pastoor in Moergestel. Aan haar moeijtken (tante) Ike, vrouw van Peter Goos van Bernagie betaald 7 gld. en 3 st. voor 6 ellen stof van Rotterdam meegebracht. Anthonissen, de kleermaker 19 st. voor het maken van een schort hiervoor tot een root lijfken. 374 Eeltke is tot 3 april 1630 bij de rendant geweest en daarna naar Turnhout ter schole gegaan voor 2 jaar. Bij Susanne der Gendt in de mondcost geweest voor 92 gld. per jaar. Daarna weer bij rendant tot 26 maart 1635 en vervolgens voor 3 jaar naar Guilliam Domis, sijde laeckencooper in de Corte Brugstraete. Mondcost 100 gld. per jaar. Tot slot naar haar vaderlijcke behoudt oom Berthelmeus Adriaens, brouwer in de Dubbele Sleutel aan de Vischmerct. Er wordt ook nog een rekening vermeld van 2 gld. en 2 st. van mr. Jan Bestemans, chirurgijn, voor het openen van een ader aan haar vinger ten gevolge van het accident geweest met haar arm. Inkomsten uit moeren Bij deze rekeningen van de rendant bevindt zich ook een dichtgebonden boek met rekeningen over de turfwinning en verkoop. De kinderen worden in deze rekeningen steeds voor de helft als eigenaar genoemd. Op 8 oktober (1629?) is b.v. bij ’t vlot afgebragt een schuit met zwarte torff die Henrick van Dun verkocht heeft aan verscheiden personen. De partij was 333 ton groot en verkocht á 9 st. de ton. Opbrengst 149 gld.

Bijlage 3: Genealogie van Gielis van Bernagien. Generatie I I. Gielis van Bernagien, Heijnrick van Bernagie schepen te Ginneken in 1443 . Zie hiervoor Taxandria 1909 f 140, Te Chaam circa 1460, RAH Rentmeesters Prins Frederik Cijnsregisters Gilze toegangsnr.91, inventarisnr. 108, fol. CXLVII ; cijns van moer op Wervensghoir te Snijders Chaam door Jan, Giel, en Henrick van Bernazijen met hun zus Aleyt Jan Wouter Zibs wijff, welk moer gelegen is tussen Jan van de Molengracht en Adam van Nispen en gemeyn is met hun vaders erfgenamen en wilen was de capelijen van Ghinneken, tr. met ? ?. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jan Gielis, geb. circa 1430, volgt IIa. 2. Henrick (Heyn), volgt IIb. 3. Aleyt, tr. met Jan Wouter Zibs. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Marie Gielis, vermelding SAB R 428 f 175, tr. met Jacop Buijs. 5. Cornelie Gielis, volgt IIc. Er is ook een Heijnrick van Bernagie schepen te Ginneken in 1443. Zie hiervoor Taxandria 1909 f 140. 375 Generatie II IIa. Jan Gielis van Bernagien, zn. van Gielis van Bernagien (I) en ? ?, geb. circa 1430, Schepen te Ginneken in 1484, zie Taxandria jaargang 1909 f 230; Joes van Bernagien en Gielis Jan Lippens schepenen in Ghinneken. Ook volgens het cartularium van Vredenberg wordt Jan ook al in 1470 als schepen vermeld, Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Willem de Oude, geb. circa 1460, volgt IIIa. 2. Wijnand Jan, geb. circa 1460, ovl. na 1521, volgt IIIb. 3. Marie Jan, volgt IIIc. 4. Willem de Jonge, ovl. te Ginneken in 1525, volgt IIId. 5. 6. 7. Engel Jan. Lijsbeth Jan, tr. met Anthonis Aert Ghijben. Ermkem Jan. 8. Cornelie Jan, vermelding in SAB R 676 f14, tr. met Cornelis Coelghijbs. 9. Anthonet Jan Gielis, tr. (1) met Jacoppe Jan Schoenmaeckers, tr. (2) met Jacop Peter Jan Aert Sijmons. Verkoopt huis te Ginneken in 1534, SAB R 677 f 114, 1534, Anthonet Jan Gielis van Bernagien x Jacoppe Jan Schoenmaeckers verkoopt huis aan de Delberge samen met de kinderen wijlen Adriaen Jan Pauwels en de kinderen Wouter Wouters (Joris, Kathelijn

en Margriet) aan voirschr. Wouter Wouters( van de Avoirt). Huis is groot een veertelsaet. West Adriaen Peter Raggers en voorts omgaand 'sheerestraete. Item nog 2 lopensaet daer omtrent gelegen,oost de kerckpad,zuid Mathijs van Muyssen en west Peter de Molener en de windmolen van Ghinneken. Verkoopt land te Ginneken in 1539, SAB R 678 f 75, 1539; Anthonie Jan Gielsdr. van Bernagien x Jacop Peter Jan Aert Sijmons verkoopt Wouter Wouter van de Avoirt stuk land. Zuid aan de pastorij-erve, IIb. Henrick (Heyn) van Bernagien (van Bernagy. zie cijnsregister Gilze 108 f XXI), zn. van Gielis van Bernagien (I) en ? ?, één dochter: 1. Marie Henrick, volgt IIIe. IIc. 376 Cornelie Gielis van Bernagien, dr. van Gielis van Bernagien (I) en ? ?, R 427 f 160, tr. met Jan Hoeven. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gielis Jan, Koopt huis te Ginneken in 1520, SAB R 427 f 160, Gielis Jan Hoeven koopt huisinge groot 2 bdr. hem verstorven na dood van zijn moeder Cornelie Gielis van Bernagien. Gelegen te Overacker oost 's-heerestraete,zuid Cornelis van de Broeck en west en noord Anthonis Peter Meren. Item stuk land groot 10 lopensaet tot Ghinneken in de acker. Oost aan de conijnebergh en aan de ackerwegh, zuid Gomaer Noijtenn west erfenisse Henrick de Wagemaecker erfgenamen, Cornelis de Moutmaecker en Jan Aertsen,noord Wouter Wouters. Generatie III IIIa. Willem de Oude van Bernagien, zn. van Jan Gielis van Bernagien (IIa), geb. circa 1460, rentmeester van St. Katelijnedal te Breda, tr. met Geertruydt Jan Beenaerts. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Peeter, borgemeester, Genoemd te Ginneken in 1539, SAB R 678 f 47, 1539; In deze akte wordt genoemd Peeter van Bernagien,borgemeester. Onduidelijk is van wie hij een zoon kan zijn. Heeft huis te Breda in 1498, SAB R 415 f 22, 1498 ; Willem van Bernagien(vermoedelijk de oude) heeft huis opt Ghinnekenseijnde. Verkoopt huis te Ginneken in 1501, SAB R 415 f 293, 11-1-1501; Willem van Bernagien ( Dit kan zowel de Oude als de Jonge zijn !!) verkoopt Berthelmeus Pauwel Wijmers huis en schuur bij de Ghinneken kerck groot een veertelsaet. Als ook een huiske bij de voirschr. huijsinge gestaan, aan Kathelijn weduwe Anthonis Jan Claesz. en haar dochter Lijsbeth. Zij mogen hier hun leven lang blijven wonen.

Verkoopt huis te Breda in 1512, SAB R 420 f 34v, 1512; Willem van Bernagien de oude verkoopt Jan van IJpelaer huis in de Langebrugstraet omtrent de tolbrugpoorte. Huizenruil te Breda in 1514, SAB R 422, 1514; Philip Jan van de Broeck geeft Willem van Bernagien de oude huis de Nachtegaal te Breda. Hij krijgt terug van Willem een huis omtrent de Santbergen. Verkoop huis te Breda in 1519, SAB R 426 f 139 1519; Adriaen Cornelis heeft eertijds een huis groot 8 lopensaet gekocht van Willem van Bernagien de oude gelegen in de kerckacker en verkoopt het nu aan Cornelis Cornelis Beatrijssen. Verkoopt land te Ginneken in 1521, SAB R 428 f 181,25-5-1521,; Willem van Bernagien de oude verkoopt Hubrecht Henrick Jansen stuk land groot 2 lopensaet zuid voirschr. Willem erve dat hij behoudt, west 's-heerestraete, noord Willem van Bernagien de jonge en oost de gebuerweg. Tussen het huis van Willem en het verkochte stuk land loopt een sloot. Koopt huis te Breda in 1524, SAB R 430 f 39v, 15-4-1524; Heijlwich wijlen Cornelis Aert Wilsdr. x Jan Andries Boude verkoopt Willem van Bernagien de oude huis opt Ghinnekenseijnde, noord Frederick Jacops en zuid Berthelmeus Joseph de Wilde. Het huis is eertijds door Lijsbeth Jan Rombout Lips x Joost Holtemans gegeven aan Heijlwich. Lijsbeth was de tante van Heijlwich, 377 Geeft huis aan neef Joris te Ginneken in 1529, SAB R 676 f 153, 1529; Willem van Bernagien de oude heeft uitgegeven Joris Wijnandt van Bernagien zijn neef huis erve en bogaert. Het huis grenst noordw. aan Hubrecht Henricxsz. huis dat hij eertijds gekocht heeft van voirschr. Willem. Tussen beide huizen is een sloot gegraven waarvan de helft behoort bij ieder huis. Het huis ligt bij de molenberg west 's-heerestraete en zuid Heer Gooswijn van Boeijmeer. f153v Zelfde Hubrecht verkoopt 30 st. op zijn huis aan de watermolen, zuid Joris Wijnant van Bernagien,noord 's-heerestraete,west Peter de Molener en oost gebuerweg, IIIb. 1. Wijnand Jan van Bernagien, zn. van Jan Gielis van Bernagien (IIa), geb. circa 1460, Ovl. na 1521, Een zoon bekend Joris Wijnant, geb. in 1486, ovl. voor 1568, volgt IVa. Verkoopt zijn broer Willem een rente te Breda in 1492, Taxandria 1909 f 233;, 31-7-1492 ;Wijnand Jan van Bernagien verkoopt een rente aan zijn broer Willem, Verkoopt huis te Breda in 1498, SAB R 415 f 8, 7-2-1498; Wijnans Jan van Bernagien verkoopt een huis aan Gherit Jan Fraijen. In 1501 woont Gherit Jan Fraijen in een huis opt Ghinnekenseijnde

IIIc. Marie Jan van Bernagien, dr. van Jan Gielis van Bernagien (IIa), tr. (1) met Jan Lambrecht Zeelmaeckers, ovl. voor 1508. Heeft 2 huizen naast elkaar te Ginneken in 1513, SAB R 421 f 159 1513; Marie heeft uitgegeven Anthonis Anthonis Ghijbs huis te Ginneken de voorschr. Marie op deen en de persoons van Ghinneken erve op dandere zijde. Geeft huis aan dochter te Ginneken in 1527, SAB R 676 f 92,1527 : Marie Jansdr. van Bernagien,weduwe Herman Waegenbergh (ook Waijenbergh) heeft uitgegeven haar dochter Jenneke een huis groot 2 lopensaet tot Ghinneken omtrent de kerck, westw. aan het voetpad,noord en oost de persoons van Ghinneken erve en zuid 's-heerestraete. =Raadhuisstraat nr. 1 Reeds in 1513 bezat zij dit huis want R 421 f 159 geeft zij 20 st. uit dit huis,zuid 's-heerestraete en noord en oost persoons van Ghinneken erve. Zij is dan weduwe van Jan Lambrecht Zeelmaeckers, Marie Jan van Bernagien, tr. (2) met Herman Waegenbergh. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Jehenne Herman. 2. Cornelie Herman, 378 IIId. Heeft huis in Ginneken in 1532, R 677 f 26, 1532; Peter Jan Sporen en zijn vrouw Cornelie Harman Waegenbergh hebben huis op de hoek van de Postlaan en de Raadhuisstraat, groot 2 lopensaet, tr. met Peter Jan Sporen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Willem de Jonge van Bernagien, zn. van Jan Gielis van Bernagien (IIa), wordt cledermacker genoemd in R 422 f 61, ovl. te Ginneken in 1525, tr. (1) met Kathelijn Peter Loomans, dr. van Peter Jan Loomans en Marie Godert Claessens, ovl. voor 1515. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Jan Willem de Jonge, Verkoop huis te Ginneken in 1521, SAB R 428 F 167v, 19-2-1521; Jan Willem van Bernagien de jonge verkoopt zijn oom Willem van Bernagien de oude, huys aen de watermolen, noord Willem van Bernagien de jonge en gecomen Willem van Bernagien de jonge namens zijn dochter Kathelijn en zijn zoon Cornelis,buitenlants wesende en voor zijn onmondige dochters Engel en Lijsbeth en met hem Wijnant van Bernagien als oom van deze onmondige kinderen. Huys dat de voirschr. Jan Willem van Bernagien tegen zijn broeders en zusters was aengedeelt na de doot van Peter Jan Loomans heurs ouvaet.(opa). 2. Marie Willem Jan de Jonge. 3. Kathelijn Willem de Jonge. 4. Cornelis Willem de Jonge. 5. 6. 7. Lijsbeth Willem de Jonge, volgt IVb. Engel Willem de Jonge, tr. met Willem Peter van Coudelaer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Ermken Willem Jan de Jonge. Willem de Jonge van Bernagien, tr. (2) met Marie Michiel Daems.

Heeft huis te Ginneken in 1501, SAB R 415 f 303, 1501; Kathelijn Peter Loomans x Willem van Bernagien verkoopt Peter Anssem van Bernagien 20 st. uit haar huis tot Ghinneken neve Peter Loomans op deen en Henrick van Mer op dandere zijde. Kathelijn deelt huis met haar vader te Ginneken in 1505, SAB R 416 f 64, 1505; Peter Loomans en dochter Kathelijn x Willem van Bernagien de jonge maken na dood van Engelberta, vrouw van Peter, deling van het huis 2 lopensaet neve Heer Goossen van Boeijmeer op deen en Willem voorschr. op de andere zijde. Strekkend ook aan het cleijnstraetje, Koopt huis heeft al een huis te Ginneken in 1507, SAB R 417, 23-3-1507; Lijsbeth Gerit Schampaerts x Claes Jacobs verkoopt Willem Jan van Bernagien de jonge een huis groot 2 lopensaet. f 235 geeft aan dat Willem in dit huis woont en ook waar het gelegen is; Oost 'sheerestraete,west de molenvloet,noord Aert Sprenckels en zuid Willem van Bedaf. Dit is dus bij de Zandbergen bij de watermolen. R418 f 54 geeft aan dat Willem het huis heeft verkregen van Lijsbeth Gerit Capkens. Er staat nu echter oost de molenvloet. Willem heeft daar ook een ander huis liggen groot 3 lopensaet neve Peter Loomans. Dit huis is door hem getimmert volgens R 423 f 146 van 1515 ; ook zijn 7 kinderen worden in deze akte genoemd. Op f 141 staat ook vermeld dat Marie Godert Claessens de weduwe is van Peter Lorkens en dat zij de tocht heeft van dit huis. Verkoopt huis te Ginneken in 1510, SAB R 419 f 197, 1510 : Willem van Bernagien de jonge verkoopt Rombout Jan Heijns x Margriet Claes Sprangers huis gelegen aan 's-heerestraete op deen en de stroom van de Molenvloet op dandere zijde,strekkend met een einde aan Willem van Bedaf en andere einde Aert Sprenckels. Koopt huis te Ginneken in 1514, SAB R 422 f 126, 17-10-1514; Hugh wijlen Hugh Hericx verkoopt Willem van Bernagie (de jonge of de oude? ? ) huis aan de acker te Ghinneken,noordoost Meeus Wijmers en zuidwest 's-heerestraete. Huis was Hugh gedeelt met zijn zusters Dane x Wouter Janssen,Marie x Ghijsbrecht Jacop van de Rijt en Cornelia. In 1522 wordt Marie x Joost Aert Noijdens. Zoon verkoopt huis aan zijn oom te Ginneken in 1521, SAB R 428 f 167v, 19-2-1521; Jan Willem van Bernagien de jonge verkoopt zijn oom Willem van Bernagien de oude huis groot 2 lopensaet aan de watermolen, noord Willem van Bernagien de jonge en oost het straatje behorend bij het huis van de kinderen Willem van Bernagien de jonge. Ook gekomen Willem van Bernagien de jonge voor zijn dochter Kathelijn en zijn zoon Cornelis die buitenlands is en Engel en Lijsbeth en ook Wijnand van Bernagien als oom van deze kinderen. Het huis is door Jan gedeelt tegen zijn broers en zusters na de dood van Peeter Jan Loomans hun oude vader. Koopt huis te Ginneken in 1525, SAB R 676 f 15, 1525; Adriaen wijlen Jan Aerts verkoopt Willem van Bernagien de jonge huis groot een veertelsaet tot Ghinneken omtrent de kerck. West 'sheerestraete,noord de gebuerweg,oost Wouter Wouters erve en zuid Pauwl Wijmers erve, 379

Kinderen verkopen huis te Ginneken in 1526, SAB R 676f 34v, 1526; Jan wijlen Willem van Bernagien de jonge met2 zussen,waarvan een genaamd Lijsbeth x Aerden Gielis Lippens en de andere Engel huis met schuur verkopen, groot 1/2 bdr. omtrent de watermolen Zuid en oost neve Huybrecht Henrick van Mer en zuid,west en noord 's-heerestraete. Lening te Ginneken in 1502, SAB R 415 f 303, 1502; Kathelijn Peter Loomans x Willem van Bernagien verkoopt Peter Anssem van Bernagien 20 stuivers uit haar huys te Ghinneken. IIIe. Marie Henrick van Bernagien, dr. van Henrick (Heyn) van Bernagien (IIb), tr. met Peter Meren, Ovl. voor 1509. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelis Peter, schepen in Ginneken in 1509. 2. Henrick Peter, priester. 3. Anthonis Peter. 4. Engel Peter, ovl. voor 1511, tr. met Henrick Cornelis van Rijen. Weduwe geeft lijftochtrente te Ginneken in 1509, SAB R 418 f 54, 26-1-1509; Marie weduwe Peter Meren met zoon Cornelis,schepen in Ginneken, geeft haar andere zoon Henrick een lijftochtrente op onderpand waar zij (Marie) nu in woont, de huijsinge groot 3 bdr. in de gehuchte Toveracker,zuidw neve Jan Hermans,noordw Anthonis Jan Meren,oost 's-heerestraete en west Margriet Herman Blerincx. 380 Kinderen verdelen stede te Ulvenhout in 1511, SAB R 419 f 96, 19-5-1511; Erfdeling na dood van Peter Meren waarbij zoon Cornelis krijgt de stede te Ulvenhout over de beke. De andere kinderen zijn wijlen Engel x Henrick Cornelis van Reijen, Heer Henrick,priester en Anthonis Dit is Beekhoek nr. 5 Zie Ad Jansen Brieven van Paulus Generatie IV IVa. Joris Wijnant van Bernagien, zn. van Wijnand Jan van Bernagien (IIIb), geb. in 1486, In 1551 is hij 65 jaar oud Taxandria 1929 f 231, gestorven in huis de Papegaei SAB R 473 f 56, 16-2-1568, ovl. voor 1568, tr. (1) met Cornelie Jan Claes van den Berge. SAB Baarle R 790 29-7-1561. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Anna Joris Wijnant, volgt Va. 2. Margriet Joris Wijnant, tr. met Laureijs Anthonis Valckenborgh, woont 'sHertogenbosch. Joris Wijnant van Bernagien, tr. (2) met Marie Zeben Wouter Zeben. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Mechteld Joris Wijnant, ovl. voor 1568, volgt Vb. 2. Wijnant Joris, ovl. voor 1577, volgt Vc. Verkoopt huis in de Santbergen te Ginneken in 1530, SAB R 676 f 172v, 30-6-1530; Joris Wijnand van Bernagien verkoopt Merten Jan Ghijben huijs omtrent de Santberge buiten 't Ghinnekenseijnde.

Krijgt huis van neef Willem de oude te Ginneken in 1530, SAB R 676 f 153, 1530; Willem van Bernagien de oude heet uitgegeven Jorissen Wijnands van Bernagien, zijn neef, huijs en bogaert te Ghinneken. West. 'sheerenstraete, zuid Heer Gooswijn van Boeijmeer erve en noord Hubrecht Henricxsz. (van Mer). Voogd in 1536, SAB R 763 f129, 1536. Jorijs Wijnand van Barnagien als voogd van Cornelis Jan Cornelis Coelghijbs kinderen. gehuwd met Marie te Gilze in 1547 RAT Gilze R 659 f 110, 1548. Verkoopt huis te Ginneken in 1552, SAB R 680 f 144, 23-2-1552; Joris wijnant van Bernagien verkoopt Peter Henrick Vervoort huis volgens schepenbrief van 30-6-1530. In deze akte R 676 f 153v staat dat Joris dit huis verkregen heeft van Willem van Bernagien de oude. Zie aldaar. Verkopen 6 kgld. Jan Henrick Jan de Oude van Dunne te Baarle in 1561, SAB R 790 f 226v, 29-7-1561; Cornelie Jan Claes van den Berge x Joris Wijnant van Bernagien verkoopt Jan Henricxsz. van Dunne 6 kgd. Erfdeling te Breda in 1568, SAB R 473 f 56, 16-2-1568; De voor en nakinderen van wijlen Joris Wijnant van Bernagien maken erfdeling. Zoon Wijnant koopt hierbij de 3/4 delen van het huis De Papegaei op de markt te Breda. Noord Cornelis Willem Cornelis Beens en west de gang uitcomend in de Karstraat. Wijlen Joris is in dit huis gestorven. 381 IVb. Lijsbeth Willem de Jonge van Bernagien, dr. van Willem de Jonge van Bernagien (IIId) (cledermacker) en Kathelijn Peter Loomans, tr. met Aerden Gielis Lippens, zn. van Gielis Lippens en Heijlwich. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gielis Aert Gielis, Verkoopt huis te Bavel in 1542, SAB R 678 f 210, Gielis Aert Gielis Lippens verkoopt Jan Cornelis Jan Goossen huis opt Kerckeijnde te Bavel. Schepenbrief van 1528. Ligging oost,zuid en west aan Anthonis Jan Lips, tr. met Jacoppe Jan Gheryt Thiels, dr. van Jan Gheryt Thiels en Digne Cornelis van Coudelaer. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Generatie V Va. Anna Joris Wijnant van Bernagien, dr. van Joris Wijnant van Bernagien (IVa) en Cornelie Jan Claes van den Berge, tr. (1) met Roelof Daniël Daems. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Philip Roelof, tr. met Adriana Ghijsbrecht Peymans, zie geslacht Peymans (Paymans) Brab. Leeuw 27. Anna Joris Wijnant van Bernagien, tr. (2) met Anthinis Mathijs van den Wiel.

Anna is bekend in Den-Bosch, Anna Joris Wijnant van Bernagien is gehuwd met Roelof Daniël Daems en woonde in de Gouiden Leeuw aan de Schapenmarkt. Hun zoon Philip x Adriana Ghijsbrecht Peymans woonde in Dordrecht waar hij op 10-8-1594 testeerde. Hij overleed kort nadien. Adriana leefde nog in 1615. van den Wiel als echtgenoot genoemd in 1568 SAB R 473 f 56, 16-2-1568, Vb. Mechteld Joris Wijnant van Bernagien, dr. van Joris Wijnant van Bernagien (IVa) en Marie Zeben Wouter Zeben, ovl. voor 1568, tr. met Peter van Holtswiller. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Reijner Peter, woont te Dordrecht in 1568. Vc. Wijnant Joris van Bernagien, zn. van Joris Wijnant van Bernagien (IVa) en Marie Zeben Wouter Zeben, ovl. voor 1577, tr. met Petera Goossen van Ghoirle SAB R 482 f62 12-3-1578, ovl. na 1593. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. 2. 3. Jan Wijnant Joris, geb. voor 1552, ovl. voor 1597, volgt VIa. Joris Wijnant Joris, geb. na 1552, ovl. na 1638, volgt VIb. Else Wijnant Joris, geb. na 1552, tr. met Claes Claes van Heusden, smit. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Goeswuinus Wijnant Joris, geb. na 1552, ovl. te Breda op 14 jan 1605, volgt VIc. 5. Cornelie Wijnant Joris, geb. na 1552. 6. Laureijs Wijnant Joris. 382 7. Mechteld Wijnant Joris, volgt VId. 8. Marie Wijnant Joris, volgt VIe. 9. Juete Wijnant Joris, tr. met Jan van der Hert. 10. Martine Wijnant Joris, tr. (1) met Lenaert van der Hert , tr. (2) met Gherijt Jan van Gheel. Verkoop huys de Papegay in 1577, SAB R 481 f 96, 4-6-1577; Petra Goos van Ghoirle, weduwe Wijnant Joris van Bernagien, Jan en Laureijs voirschr. Wijnant zonen, Adriaen Frans Jan Heijns x Mechteld dochter Wijnant, Michiel Weerts, apothecaris, x Marie dochter Wijnant, Jan van der Hert x Juete dochter Wijnant, Lenaert van der Hert x Martine voirschr. Wijnant dochter en de onbejaerde kinderen wijlen Wijnant voirschr. met namen Joris, Goessen, Else en Cornelie verkopen Peter van Alphen huys de Papegay aen de marckt volgens akte van 16-2-1568 voor de somme van 582 kgld. Verkoop huys in de Lange Brugstraet door erfgenamen in 1597, SAB R 498 f 109, 8-12-1597; Joris en Goos, broers wijlen Wijnant Joris van Bernagien, Martijne x Geerijt Jan van Geel, Mechteld x Adriaen Frans Heijns, Marie x Dyrck Wachmans, Elske x Claes Claes van Heusden en Joris als oom van Godert wijlen Jan Wijnant Joris van Bernagien verkopen Willem Cornelis Claes Brocx huys in de Lange Brugstraet neve Jacob en Sara,mr. Adriaen van Woeringen zoon en dochter genaemd de Rooden Thoren en het huys van Adriaen Jan Naggers. Achter comend zuidw. met het achterhuyske aen Jan Jacob Herbergh met zijn zusters hof en erve behorend tot hun huysinge genaemd De Flessche in de Karstraet. Het huys is toegecomen van hun ouders. Prijs 725 gld. Petera Goossen van Ghoirle SAB R 482 f62 12-3-1578, tr. (2) circa 1577 met Jan Adriaen Naggers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

Generatie VI VIa. Jan Wijnant Joris van Bernagien, zn. van Wijnant Joris van Bernagien (Vc) en Petera Goossen van Ghoirle, geb. voor 1552, ovl. voor 1597, beroep Lakenkoper. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Godert Jan Wijnant. VIb. Joris Wijnant Joris van Bernagien, zn. van Wijnant Joris van Bernagien (Vc) en Petera Goossen van Ghoirle, geb. na 1552, schepen en burgemeester te Breda, in 1597 SAB Breda R717 F 190v ; H.Gheestmr. in Breda, ovl. na 1638, tr. (1) met Marie Aert Godert Janss, dr. van Aert Godert Jan van Gennep en Magdalena Niclaes Godert, ovl. te Breda op 16 feb 1604. Koopt huis in de Karstraat op 10 mrt 1605, SAB R 504 f 54 Joris Wijnandt van Bernagien koopt huys in de karstraat. SAB R 506 f 71v 1507 :huys de Fontein in de Karstraat is van Joris, Verkoopt hoffstadt buiten 't Ghinnekenseijnde op 7 mrt 1629, SAB R 526 f 136v Joris van Bernagien oudt borgemeester als vader van zijn kinderen daar moeder af was Aleyde Godert Peter boudewijns verkoopt zijn neef Wijnandt Goos van Bernagien hoffstadt groot 3/4 bdr. opten molenbergh buyten het Ghinnekenseynde agter den rundmolenbergh comend oistw, zuydw. Claes Jan Swaenen en west en noord de merck Zie ook brieven 28-3-1586 en 25-3-1613. Heeft hoeve te Teteringen te Teteringen in 1637, SAB R 522 f 31, 29-5-1637; Wijnant van Bernagien, gemachtid van Joris van Bernagien oudt president en tegenwoordig rector van den Godthuijse der Heijlige Gheest tot 's-Hertogenbosch, en van Judith zijn dochter daer moeder af was Aleijde Boudewijns en van Johan van Berge, coopman, haar man en van Govaert van Bernagien, Joris onmondige zoon waarvan ook moeder was Aleijde Boudewijns en Joris noch in de name van Pierre de Perignac, luitenant in Nijmegen in garnisoen gehuwd met Catharina van Bernagien en van Wijnant van Bernagien, vendrich tot Ravesteijn in garnisoen van welke Catharina en Wijnant moeder was Aleijde Boudewijns. Zij zijn debet 4000 gld. Hiervoor verbinden zij hun hoeve te Teteringen op het Hoeveeijndt in huere bij Aert Jan van der Steeght en ook een huijs in Breda in de Kerckstraet. Ook gecompareet Pieter van Bernagien die borg staat. SAB R 482 f 130 i.m. Joris burgemeester van Breda in 1608. Joris Wijnant Joris van Bernagien, tr. (2) met Aeltken Govaert Peter Boudewijns, dr. van Godevaert Peter Boudewijns (burgemeester van Breda) en Jenneke Cornelis van Borcht, ovl. te Breda op 5 jan 1626. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Judith Joris, tr. met Johan van Berge, coopman, schepen in 'shertogenbosch. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Catharina Joris, tr. met Pierre de Perignac. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Wijnant Joris, vendrich tot Ravesteijn in 1637 Zie SAB R 522 f 31. 4. Govaert, geb. na 1612. 383

VIc. Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien, zn. van Wijnant Joris van Bernagien (Vc) en Petera Goossen van Ghoirle, geb. na 1552, ovl. te Breda op 14 jan 1605, tr. met Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, dr. van Cornelis Marten Cornelissen (stadstimmerman). Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Wijnandus Goeswuinus Wijnant, geb. te Breda op 15 nov 1586, ovl. te Breda op 27 mei 1650, volgt VIIa. 2. Cornelis Goosen Wijnant, geb. te Breda op 1 mei 1588, ovl. te Breda op 12 apr 1625, volgt VIIb. 3. 4. Johannes Goeswuinus Wijnant, geb. te Breda op 20 aug 1593. Petrus Goeswuinus Wijnant, geb. te Breda op 24 dec 1595, ovl. te Breda op 30 sep 1679, volgt VIIc. 5. Martinus Goeswuinus Wijnant, geb. te Breda op 8 aug 1603. 6. Adriaentje Goos, volgt VIId. 7. Lijsbeth Goos, genoemd in rekeningen weeskamer van broer Cornelis. 8. Perina, tr. met Anthony Knollaerts. Er is ook een Diercxken Govert Wijnant van Bernagien bekend. zie Brab. Leeuw 4, Dircxke Wijnants, dochter van Govart Wijnant van Bernagie, bierbrouwer in Den - Bosch,en Mareijke Laureijs Donckers, huwt Mr. Guilliam van Rijnshoven, apotheker te 's-Hertogenbosch. Na zijn dood hertrouwt zij in 1641 met Ambrosius Lintermans, medicus. 384 Koopt huis te Breda op 14 jan 1594, Jan Christiaen van Hoeck gehuwd met Elisabeth Cornelis Marten Cornelissen verkoopt Goossen Wijnant van Bernagien en Adriane de voirschr. Cornelis Marten Cornelissendr. zijn huysvrouw huys genaamd d óude croon ; vercooper eertijds bij erfgenamen Marten Cornelis Martens verkocht, zie brief 28-4-1592, gelegen opt Ghinnekenseynde neven Jan Jacob huys, genaamd de Runtonne op deen zijde en neven Jan Peter Jan Goderts de Jonge genaamd 't Swert Leeuwken, achter westw. aen de marck. VId. Mechteld Wijnant Joris van Bernagien, dr. van Wijnant Joris van Bernagien (Vc) en Petera Goossen van Ghoirle, tr. met Adriaen Frans Jan Heijns, bakker. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Pirijne Adriaen Frans, tr. met Aert Jan Borchgraeff, turfdrager. VIe. Marie Wijnant Joris van Bernagien, dr. van Wijnant Joris van Bernagien (Vc) en Petera Goossen van Ghoirle, tr. (1) met mr Michiel Peeter Weers, afkomstig uit Hoogstraten, apothecaris te Breda, koopt in 1586 herberg de Wildeman op de hoek Grote Markt en Veemarktstraat, koopt in 1586 Huys de Swaen op de Grote Markt, begr. te Breda op 12 sep 1587. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Elisabeth Michiel, geb. circa 1577, tr. met Henrick Anthonis Wissems, geb. circa 1579, apotheker, woont de Pellicaen, Grote Markt 42 Breda in 1604, ovl. te Breda op 14 dec 1629. senior. Uit dit huwelijk 5 kinderen, Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Maria Michiel, ged. te Breda op 5 feb 1587. Marie Wijnant Joris van Bernagien, tr. (2) met Mr.Dyrck Wachmans, schepen te Breda, ovl. te Breda op 30 okt 1602.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Catharina Dyrck, ged. te Breda op 6 feb 1590. 2. Arnoldus Dyrck, ged. te Breda op 13 feb 1592. Erfdeling te Breda op 6 sep 1590, SAB R 491 f 101v ; 6-9-1590. Marie Wijnant van Bernagien weduwe Mr. Michiel Weers,apothecaris en nu gehuwd met Mr. Dyrck Wachmans schepen en Jan Jan van den Bosch als voigt en Goos en Joris,broers, als toesiender van de achtergelaten weeskinderen wijlen Michiel Weers delen huys met twee wooningen, genaempt de Swaen neffens het stadhuys en het huys genaempt de Hasewint, Generatie VII VIIa. Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien, zn. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien (VIc) en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, geb. te Breda op 15 nov 1586, brouwer en deken van het brouwersgilde, ovl. te Breda op 27 mei 1650, huwt (1) te Breda op 7 sep 1607 met Dingena Jan Zibs, dr. van Jan Zibs en Elisabet Jan Sprangers, ged. te Breda RK Brugstraat op 9 okt 1582 (getuige: Wouter Cornelij), ovl. tussen 1622 en 1625. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Gooswinus Wijnant Gooswinus, ovl. te Breda op 3 sep 1676, volgt VIIIa. 2. Wijnant Wijnant Goos, ovl. te Breda op 21 jan 1617. Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien, tr. (2) met Johanna Hendrick Cornelis (Jenneke) van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (brouwer int Ossenhooft opt Ginnekenseyndt) en Adriana Petri Janssen Frayen, ovl. te Breda op 27 mrt 1631. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Adriana, ged. te Breda op 18 sep 1625. 2. Adrianus Wijnant, geb. te Breda op 24 jan 1627. 3. Cornelis Wijnant, geb. te Breda op 25 okt 1628, wordt genoemd in akte R 1031 te Turnhout in 1642. 4. Joanna Wijnant, geb. te Breda op 23 dec 1629, (getuige: Adriana van Bernagien). Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien, tr. (3) met Anna Gisberti Biens (Beens), dr. van Gijsbrecht Geerit Bijens (mr. timmerman) en Cornelia van Hoijdonck. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Gisbertus Wijnant, geb. te Breda op 3 nov 1632, woont Rotterdam in 1669, Koopt huis en brouwerij in 1675, SAB 27-4-1675 ; Gijsbrecht Goos van Bernagien koopt van Cornelis Peter van Miert huijs en achterhuijs, brouwerij en brandewijnstokerij genaemd De Witte Lelie opt Ghinnekenseijnde, noord brouwerij en huijs genaemd De Roij Clock van Quirijn Henrick Hermans en zuid huijs Het Ossenhooft van de erfgenamen Peter Govaerts en westw. comend aent water. Joannes Wijnant, geb. te Breda op 4 jul 1634. 3. Adrianus Wijnant, geb. te Breda op 4 mrt 1636. 2. Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien, tr. (4) met Maria Gijsbrecht Geerit Biens (Eijckberch), dr. van Gijsbrecht Geerit Bijens (mr. timmerman) en Cornelia van Hoijdonck, ged. te Breda op 24 apr 1610, 385

Verwarrende naam., Haar naam wordt afwisseld vermeld als Biens en als Eijckberch. Deze laatste naam verwijst naar de Eijckbergh onder Bavel waar haar familie woonde. Haar vader was mr. Gijsbrecht Geerit Bijen, mr. timmerman van de Prins van Oranje. Na het overlijden van haar zus Anna hetrouwt haar weduwnaar Gosuinus van Bernagien met haar. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Wijnandus Gosewinus, ged. te Breda op 19 jan 1639 (getuige: Cornelia van Hoijdonck (moeder van Maria)). 2. Dimpna Gosewinus, ged. te Ginneken op 10 jun 1643. 3. Joannes Gosewinus, ged. te Breda RK Brugstraat op 14 mrt 1650. Koopt huys in 1609, SAB R 508 f 162v, 21-10-1609; Wijnant Goos van Bernagien koopt van Jan Rutgeering Benergheern huys omtrent de oude Gasthuyseijndsebrugge. Prijs 850 kgld. Koopt huis aan de oude Ghinnekenseijndse brugge in 1615, SAB R 514 f 60, 25-4-1615; Wijnant wijlen Goos Wijnant van Bernagien, brouwer, koopt van de erven Joost Peters van Ghils huijs aan de oude Ghinnekenseijndse brugge voor 1800 rgld. Gelegen neffe de marck of stads oude vesten. De huijsinge bestaat uit 6 wooningen. koopt huis opt Gasthuijseijnde in 1618 SAB 1618; Wijnant Goos van Bernagien, brouwer, koopt huijs opt Gasthijseijnde. 386 Pacht windmolen in 1619, SAB R 517 f 171v,1-1-1619; Wijnant Goos van Bernagien, brouwer, pacht de windmolen in de Santbergen bij Ghinneken met woonhuys,behalve de grote schuer, ingaende 1-1-1619 voor 5 jaar. Pachtprijs 2100 gld. per jaar. Verhuurt huis in de Ackerstraat in 1622, SAB R 520 f 78, 1622; Peter Jacob Pleunis huurt van Wijnant Goos van Bernagien zijn huis in de Ackerstraet op de hoek van de Keijserstraet voor een jaar. Koopt hofstede op Geertbroek te Ulvenhout in 1628, SAB R 691 f 157v, 1-8-1628; Wijnand Goos van Bernagie, brouwer, koopt hofstede waarvan de huijsinge geruineert is bij belegeringe van Breda, gelegen op Geertbroeck. Koopt huis opte Fellenoort in 1631, SAB 5-3-1631; Wijnant Goos van Bernagien, brouwer, koopt huijs De Drije Swaenkens opte Fellenoort bij de Haeghdijckpoorte. Schuldeiser voor zoon Gooswinus in 1636, SAB R 772 f 6,20-11-1636; Jan Jan Cornelis Sijmons is schuldig Wijnant Goos van Bernagie als vader van zijn zoon Goos Wijnant van Bernagien daer moeder af was Digne Zibs, Koopt schuur achter brouwerij De Haen in 1638, SAB 22-7-1638; Anthonis Adriaen de Haen verkoopt Gooswinus van Bernagien schuer en erve eertijds 3 wooningen geweest, gelegen achter huijs en brouwerij De Haen. Oost en west coopers erve en noord de marck.

Weduwe verbindt haar 2 huizen in de St. Annastraet in 1655, SAB R 535 f 297, 6-1-1655; Maria Eijckbergh verklaart tot ontlastinge van huijsinge en brouwerij De Roode Haen opt Ghinnekenseijnde gelegen, van somme 600 gld. als zij en haar overleden man ingevolge mangelinge (ruiling) tussen henlieden en de 2 nakinderen wijlen Wijnant van Bernagien ter weescamer gedaan op 24-1-1642 ter saecke van meerderwaarde van huijs en brouwerij De Haen, zij ieder schuldig is 600 gld. Zij verbindt hiervoor haar 2 huijsen in de St. Annastraet neve de stadspoorte. Weduwe Maria Eijckbergh verbindt het huis op de hoek Ackerstraet en Keijserstr in 1666, SAB R 538 f 273, 31-12-1666; Maria Eijckbergh weduwe Gooswinus van Bernagien, brouwer was, verbindt haar huis op de hoek Ackerstraet en Keijserstraet en ook het huis opt Gasthuijseijnde. Maria is nu gehuwd met Gielis van Berge. In deze akte wordt vermeld dat zij 6 kinderen heeft.1) Wijnant die al overleden is 2) Gijsbrecht 3) Mechteld 4) Maria 5) Anna en 6) Johannes die eveneens overleden is. Verkoopt brouwerij de Haen te Breda in 1653, SAB R 535 f 148, 11-1-1653; Maria Eijckbergh, weduwe en testamentair boedelhoudster van zaliger Gosuinus van Bernagien, brouwer was, naat luijdt van de selve testament daer ende voor notaris A. Borremans binnen Breda gepasseert op 27 juli 1640 kende de comparante in dier qualiteit geassisteert met dhr. Jaqcues Wilboirts secretaris tot Oosterhout, haar swager en haar voigt verkocht te hebben Michiel Jan van Nouweneijnde burger en brouwer alhier, huijsinge achterhuijsinge en brouwerij genaamd De Haen met ook de 2 schueren daerachteraen behorend, gelegen aan de oude Ghinnekenseijndsebrugge neve de marck aan de noord en westzijde, Johan van Velthoven huijsinge aan de zuidz. gelijk Peeter Peeter Daem Leijten de voirschr. huijsinge en brouwerij in huren heeft en Jan Wils en Andries Buijsen de schueren in huren hebben. In marge staat dat op 26 juli 1657 Maria Eijckbergh dochter van mr. Ghijsbrecht Geeritsen verklaart dat mMchiel Janssen van de Nouweleijnde haar betaald heeft de rente van 4 gld. 2 st. en 2 oirt 'sjaers. VIIb. Cornelis Goosen Wijnant van Bernagien, zn. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien (VIc) en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, geb. te Breda op 1 mei 1588, ovl. te Breda op 12 apr 1625, huwt te Turnhout op 20 jan 1613 met Maria Hendrick (Maeijke) van Dunne, dr. van Henrick Cornelis van Dunne (brouwer int Ossenhooft opt Ginnekenseyndt) en Adriana Petri Janssen Frayen, geb. te Breda op 12 jan 1592, ovl. te Breda op 18 aug 1624. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Petronella (Perina), geb. circa 1614, huwt op 28 nov 1636 met Jan Jan Hendrick (Johan) Wils, zn. van Jan Hendrick Adriaen Wils en Jacomijntien Jan Zibs, geb. te Breda circa jan 1613, apotheker, Eigenaar van Grimhuijsen, Samen met zijn vrouw Petronella van Bernagie en Johan de Wijse met zijn vrouw Ida van Rucphen hebben zij gekocht de hoeve, huijsinge en landerije van Grimhuijsen onder Ulvenhout. 387

Koopt onderpand De Drie Swaantjes te Breda op 21 jan 1660, SAB R 537 f 12, 21-1-1660; Johan Wils, als gewesen voogd van Cornelis van Bernagien, koopt zijn onderpand De Drie Swaantjes op de Haeghdijck. Ovl. te Breda op 2 okt 1679. Hij vestigde zijn apotheek in het huis,erf,plein met achterhuis of stal. en woning,eertijds genaamd Bethlehem en daarna de Witte Pluym,gelegen aan de Grote Markt. Zie Bredasche Apothekers van G. Rehm in de Brabantsche Leeuw 1960. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Elia (Eeltken) van Bernagie, geb. te Breda in 1618, ovl. te Breda op 2 mei 1681, volgt VIIIb. 3. Adriana, overleden aan de pest, ovl. te Breda in 1625. Koopt brouwerij te Breda in 1619, SAB R 525 f 518, 18-10-1619; Jan Janssen Deij verkoopt Cornelis Goos Wijnant van Bernagie x Maeijke Henrick van Dun huijsinge en brouwerij genaamd Den Engel mette gang west, gelegen op de Haeghdijck neve Adriaen Cornelis Cauwelaers des Ruijters huijs op deen en Jan Peter Verhoeven huijs op dandere zijde genaamd Het Wit Peerdeken. Achter comend aan de rivier oft Mercke. Later zien we in de weesrekeningen dat hij deze brouwerij huurt na overlijden van Cornelis. VIIc. 388 Petrus Goeswuinus Wijnant van Bernagien, zn. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien (VIc) en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, geb. te Breda op 24 dec 1595, burgemeester te Breda, ovl. te Breda op 30 sep 1679, tr. met Yda Bastiaen van der Schoot, dr. van Sebastiaen Jan van der Schoot (brouwer) en Adriaenken Hans Goris, geb. circa 1603, ovl. te Breda op 12 dec 1666. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. 2. 3. Sebastiaan Peter, volgt VIIIc. Joannes Peter, geb. te Etten op 21 okt 1635, volgt VIIId. Perijntje Peter, geb. te Breda op 6 jan 1638, volgt VIIIe. 4. Adriana, volgt VIIIf. Koopt huis namens weeskinderen Sebastiaan van der Schoot te Breda in 1627, Wijnant Goos van Bernagien, namens Bastiaan Adriaen Schipper en zijn broer Peter Adriaen Schipper, volgens akte te Rotterdam van 1-7-1627, verkoopt Peter Goossen van Bernagien tot behoef van de weeskinderen wijlen Sebastiaen Jan van der Schoot huijs te Breda gelegen tussen de Tolbrug en de Wijde Stege aan de oude vesten. Verkoopt hoffstede te Heusdenhout in 1633, SAB R 692 f 71v, 1-1633; Yke Sebastiaen Jan van der Schoot x Peter Goos Wijnant van Bernagien verkopen Wouter Jacob Wouters hoffstede waarvan de huysinge bij de belegeringe van Breda geruineert is groot 1 1/4 bdr. tot Heusenhout bij de capelle. Koopt land in de Santbergen in 1638, Peter Willem Schuijfhil verkoopt Peeter Goos van Bernagie drievierde bdr. land aan de Santbergen VIId. Adriaentje Goos van Bernagien, dr. van Goeswuinus Wijnant Joris van Bernagien (VIc) en Adriana Cornelis Marten van Rijckevorssel, tr. te Rotterdam op 15 nov 1626 met Bartholomeus Adriaen van Huysen, zn. van Adriaen van

Huysen, geb. in 't lant van Bael in 1601, brouwer in de dubbele sleutel, ovl. te Breda op 10 dec 1671. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Joost Bartholomeus jong overleden, geb. te Rotterdam op 2 apr 1628, (getuigen: Adriaen Bartholomeusz en Yke Bastiaensz (is van der Schoot)). 2. Adriaentje Bartholomeus, geb. te Rotterdam op 9 mrt 1631, ovl. voor 29 sep 1666, kerk.huw. te Teteringen op 24 mrt 1658 NG met Michiel Mattheus Smits, zn. van Mattheus Michiel Wouter Smits en Adriaentje Wouter Cornelis van Rijckevorsel, geb. op 11 jul 1626, bouwmeester van de keurvorst van Brandenburg, Zie mijn artikel in jaarboek "de Oranjeboom" deel 63 jaargang 2010, Berlijn, Adriana van Heusen overleden, SAB N 335 f 57 29-5-1679 : Cornelis Vereyck ten behoeve van de twee zonen Heer Michiel Smits daar moeder af was Adriana van Heusden. Koopt te Hage op 20 nov 1674, Michiel koopt van Mevrouwe Hadinck van Bueren van Reijers en haar man joncker Johan van Aert tot Geresteijn eene hoeve mette huysinge,schure,hovinge,boomgaert,gaersdriesch,say en openlant mette houtwaschen ende plantagien daer aen ende toebehorende, groot omtrent 13 buynder,daeronder begrepen 6 buynder leen; gelegen onder de Hage in Varent,oost gebuerstraete en meerdere personen, noord de straeteende dreve hieraen behorend. Item noch 2 buynder hoylant gelegen in de polder van Wijmeren. Gevest Cornelis Vereijck borger en brouwer alhier ten behoeve van de heer Michiel Smits,bouwmeester van zijne vorstelijcke doorluchtigheit van Brandenborch ende sijne twee minderjarige kinderen,bij namen Adriaen en Matheeus daer moeder aff was joffr. Adriana van Huysen. SAB R 728 f 125v-126; 20-11-1674. Deze hoeve is later Vinkenburg genoemd Koopt acker in Varent in 1676, SAB Princenhage R 728 f 203v; Heer Michiel Smits en voor zijn 2 zonen daer moeder af is geweest Adriana van Huysen koopt van Maeyke Cornelis Peter Michielsen x Abraham Swaen en haar broer Jan Cornelis Peter Michielssen een acker saeylant met het straetien daaraan gelegen genaamd den boonhoff groot 50 roeden in Varent voor 205 gld. Dit bedrag wordt namens Michiel betaald door Cornelis Vereijck. Koopt acker in Varent te Princenhage in 1677, SAB R 729 f 11, 30-3-1677; Laureijs Cornelis Laureijssen verkoopt Michiel Matheus Smits, hofbouwer van Brandenburg, de gerechte westelijke helft van een stuk saeijlant, 1/2 bdr. in Varent.Zuidw. coopersdreve, westw. metten vinckenput aen 's-heerestraete.noord 's-heerenbaan. Eed voor collecteur Adrianus Adriaan Strengh in 1689, Commissieboeken Breda 28-11-1689; Adriaen legt de eed af voor 2e collecteur voor de accijns. Salaris is 300gld. De cautie bedraagt 4000 gld. Borg is Michiel Smits Ovl. te Berlijn op 24 jul 1692. Commissieboek Breda; Op 11-3-1666 is als stadstimmerman aangesteld Arien. Ariense Strengh als vervanger van Michiel Smits zolang deze absent is. (Arien is de zwager van Michiel). 389

SAB N 328 f 69 10-7-1685 ; Cornelis Jordaens schoenmaker is schuldig de heeren Adriaan en Mattheus Smits zonen van dhr. Michiel Smits Heer van Lichtenbergh en juffr. Adriana van Huysen 800 gld. voor geleend geld. Uit dit huwelijk 2 zonen. Aflossing obligatie te Breda in 1651, SAB Afd1 A nr. 601 ; De stad lost een obligatie af van 1500 gld. De obligatie was van 25-10-1649. Testament in 1666, SAB N 136 f 130, 29-9-1666; Voor notaris Beens, Bartholomeus van Huysen,coopbrouwer,sieckelijck wesende, maakt testament op de langstlevende. Zijn vrouw Adriaentje van Brenagien is gesondt. Als de langstlevende is overleden gaat hun nalatenschap naar hun 2 dochters, Jenneke en Perijntje en de 2 nagelaten onmondige kinderen van Adriaentje hun dochter was, verweckt bij Michiel Smits. Testament gemaakt in de huysinge De Dubbele Sleutel. Verkoop verbantbrief voor onm.Kinderen wijlen Gerrit de Wijse Johan de Wijse in 1670, SAB Breda R 540 f 99v, 11-12-1670; Bartholomeus van Huysen,brouwer, heeft actie en transport van Johan de Wijse, coopman, van dato 22-11-1667 om te verkopen aan Franchois de Bons,schepen, een verbantbrief van 1000 gld. van dato 10-2-1662 tot behoef van Cornelis van Godewijck,administrateur van de goederen van de onm. kinderen wijlen Gerrit de Wijse daer moeder af was, Maria Sprong. 390 3. Johanna Bartholomeus, geb. te Rotterdam op 1 aug 1632, tr. (1) te Princenhage op 29 jun 1664 met Quirijn de Clerck, secretaris in Hage, Koopt huys te Hage in 1665, SAB R 727 f 3, jan. 1665; Quirijn,sub secretaris vab Hage, koopt het grootste H. Gheest armenhuys genaamd St. Marten,naast de cleijnste H. Gheest armenhuys gekocht bij Joos van Sweebrugge. Tussen het groot en het cleijn huys moet een tuyn geset worden. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend, tr. (2) op 18 nov 1684 met Paulus Sleeboom. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Perijne Bartholomeus, ovl. te Breda op 6 apr 1735, tr. te Princenhage op 15 mrt 1671 met Cornelis Vereijck, zn. van Anthony Vereijck en Anna van Overvelt, schepen in Breda, Koopt huys voor zijn moeder in 1682, SAB R 543 f 115, 17-2-1682; Anna Cornelis Nuyts weduwe Sebastiaen van Bernagien,brouwer, verkoopt Anna van Overvelt,weduwe Anthny Vereijck huys vanouds genaemd de Bommel en nu den Cleijnen Ancker.Gevest Cornelis Vereijck,schepen, voor zijn moeder. Ovl. op 29 mrt 1732. Uit dit huwelijk 3 dochters.

Generatie VIII VIIIa. Gooswinus Wijnant Gooswinus van Bernagien, zn. van Wijnandus Goeswuinus Wijnant van Bernagien (VIIa) (brouwer en deken van het brouwersgilde) en Dingena Jan Zibs, advocaat en stadhouder te Breda, Luthers, benoeming tot stadhouder van Breda te Breda op 29 okt 1660, ovl. te Breda op 3 sep 1676, tr. (1) te Breda op 14 aug 1644 met Adriana Jan van Schendel, dr. van Jan Adriaen van Schendel en Paesschijntien Lieve Joris Speelmans, ovl. te Breda op 3 mrt 1650. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Petrus Goswinus, ged. te Breda op 7 feb 1650 (getuige: Johan van Schendel,drossaert), Gooswinus Wijnant Gooswinus van Bernagien, tr. (2) te Geertruidenberg op 21 feb 1652 met Maria Adriaen Swaen, dr. van Adriaen Cornelis Swaen en Cataline van Luchtenburg, geb. in 1629. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Ida Maria, ged. te Breda op 17 okt 1652. 2. Adrianus Gooswinus, ged. te Breda op 7 jan 1654, ovl. te Tilburg op 17 mei 1724, volgt IXa. 3. Gosuinus Gooswinus, ged. te Breda op 6 sep 1655, schout van Alphen,Baarle en Chaam, Staat van dienst, Hij wordt schout van Alphen, Baarle en Chaam vermelding 1678 Daarna genoemd oud burgemr. van Bergen op Zoom 1691 Schepen van Breda Controlleur der domeinen, huurde huis in de Katerstraat in Breda in 1696, tr. te Breda in dec 1682 met Cornelia van der Steen. 4. Ida Catharina, ged. te Breda op 9 dec 1657 (getuigen: Sebastiaen van Bernagien en Johannes Roelands), tr. te Baarle in 1682 met Hans Dethlof van Tiesenhuijsen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Adriana Sophia, ged. te Breda op 14 dec 1659, volgt IXb. 6. 7. Charles Hendrick, ged. te Breda op 30 mrt 1663, kapitein, ongehuwd. 8. Jacomijna Susanna, ged. te Breda op 7 nov 1661. Pieter Gooswinus, ged. te Breda op 1 okt 1664. 9. Hugo Samuel, ged. te Breda op 7 mei 1668, schout van Alphen-Chaam en Baerle. Vruchtgebruik in 1653, SAB N 101 f 11, 31-5-1653; Jan Adriaen van Schendel x Paesschijntien Speelmans geven het kind van hun overleden dochter Adriana het vruchtgebruik. Adriana was de vrouw van advocaat van Bernagien. Afleegen van eed in 1644, Commissieboeken Breda; eed als advocaat afgelegd op 12-7-1644. Als advocaat fiscaal aanstelling op 27-11-1645 en de eed daarvoor afgelegd op 4-1-1646. Aanstelling als stadhouder op 29-10-1660. Koopt huis te Breda in 1644, SAB R 533, 20-12-1644; Heer en mr. Goswinus van Bernagien, licentiaat en advocaat te Breda en gehuwd met Adriana van Schijndel, koopt van Johan Bacx, schout en secretaris van Hage huijsinge aan de Veemerct. SAB 543 f 113v, 1681; Mr. Wouter van Zegwaert, procureur van de Staat der 391

Nederlanden heeft procuratie van de weduwe en boedelhoudster van wijlen Gosewinus van Bernagien om te verkopen aan Robbrecht de Haan huijsinge aan de Veemarckt, oost neve huijs Het Moleijser van Peter Aert van Raeck. Goswinus was hierop gevest 20-12-1644. VIIIb. Elia (Eeltken, Aleijde, Alida) van Bernagie, dr. van Cornelis Goosen Wijnant van Bernagien (VIIb) en Maria Hendrick (Maeijke) van Dunne, geb. te Breda in 1618, ovl. te Breda op 2 mei 1681, tr. met Dionys Jan van Rucphen, griffier leenhof heer van breda. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Maria Caecilia, ovl. te Breda op 8 apr 1709, begr. te Meerle op 12 apr 1709, kerk.huw. in 1664 met Cornelis de Wijse, zn. van Gerrit Jan Gerrit de Wijse (zeepzieder) en Maria Hubertus Sprongh, geb. te Breda op 6 sep 1640, zie Oranjeboom 2002 en 2007 De artikelen van Ton Kappelhof, woont huis De Brandewijnstoker aan de noordzijde van de Tolbrugstraat in 1697 SAB R 551 f 97v, 16-1-1697. 392 Erfdeling in 1709, SAB Breda R 565 f 181; 17-6-1709. Erfdeling onder zijn kinderen na het overlijden van hem en zijn weduwe. 1) Dionisius krijgt huysinge, seepziderije,packhuys en erve genaemt 'sHertogenbosch door Dionisius bewoont. Gelegen aan de zuidz. van de Tolbrugstraete nevens huysinge vanouds De Drie Bellen en nu Den Kolft genaemt, toebehorend kinderen Mr. Johan van Erfrenten oostw. en huysinge genaemt De Vijff Ringen toebehorend kinderen en erfgenamen de heer Johan van Riethoven westw,aghter comend aen de marck oft riviertje aldaer genaemt het mosselvaertje. 2) Johan Franciscus is bevallen op hoeve,huys,schuere genaemt De Endekoye gelegen tussen de bredasche en roosendaelse vaerten onder Zundert in den bovenmoer. Verder nog veel land bestaande uit bosschen,heijde en moeren. Bovendien alle gereedschap,torfschuyte,inbegrepen de torven,die voor januari 1709 geslagen zijn. 3) Elia krijgt de oude stede met huysinge,schuere en landerijen genaemt Den Dogh met de lange dreef gelegen op De Rith en nu in huere bij Peter van Boxtel. Verder nog erg veel grond en heij, plus nog een half huys en schuere genaemt Het Beijltje, Het Steeltje en Het Croontje gelegen aghter hoff Den Crommendijck,die zij ook verkrijgt en gelegen aan de noordz. van de Haeghstraete. Ook nog 2 bdr. weijden onder Zwaluwe in den Moerdijck in huere bij Cornelis van Rijsbergen, beenhacker te Breda. Voorts nog huysinge genaemt Den Biekorff aan de noordz. van de Tolbrugstraete nevens huysinge toebehorend Johannes Goyaert Beenhacker oostw. en huysinge genaemt Den Brandenwijnketel van Jacobus Flooren en in huere bij Adriana van den Kieboom gheestelijckdr. westw. 4 en 5) Petronella en Cornelis zijn bevallen op zeer veel land te Effen gelegen bestaande uit heijde,bos en weijde. verder nog Den Beeckert te Effen met huysinge en schuere. Ook nog 4 gemeten van de gansweijde te Ghinneken. Daarnaast nog 2 wooningen met stallinge en hoff, voor desen een oliemolen geweest sijnde gelegen binnen Breda recht tegensover de Beeckbrugge neven schuer en hoff behorend Johan van Riethoven oostw. en huysinge en loyerije behorend weduwe Cornelis Biersteeckers westw. Voorts nog huys aen de oostz. van de St. Annastraete of hoendermarckt nevens huys Het Ijsere Cruys van de weduwe en kinderen Henrick Raes zuidw. en huys toebehorend Jan Ten Broeck, lijstmaecker noordw. in huere

bewoont door stoeldrayer Aert van der Ven. Verder nog beemden in Zundert en alle landerijen,weijde en blieken in de polder van Lillo. Cornelis krijgt ook nog het huys aghter den Haeghdijck in de Donck,oost den hove van Bernaert Parquin,silversmith alhier, en Thomas Zeemans, voorleser in de Grote Kerk, zuidw. de Donckvaert,westw. den manhuys op den Haeghdijck en noord de stadswalle. Ook is Cornelis nog bedeelt op 3 huyskes gelegen als voor, oost en noord voirschreven hoff. Ovl. in 1704. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 2. Ida, ovl. op 6 okt 1692, begr. te Kerk Meersel-Dreef, kerk.huw. in 1671 met Johan de Wijse, zn. van Gerrit Jan Gerrit de Wijse (zeepzieder) en Maria Hubertus Sprongh, geb. te Breda op 25 nov 1636, Verkoop verbantbrief voor onm.Kinderen wijlen Gerrit de Wijse Bartholomeus Adriaen van Huysen (Zie VIId) in 1670, SAB Breda R 540 f 99v, 11-12-1670; Bartholomeus van Huysen,brouwer, heeft actie en transport van Johan de Wijse, coopman, van dato 22-11-1667 om te verkopen aan Franchois de Bons,schepen, een verbantbrief van 1000 gld. van dato 10-2-1662 tot behoef van Cornelis van Godewijck,administrateur van de goederen van de onm. kinderen wijlen Gerrit de Wijse daer moeder af was, Maria Sprong. Op 12-10-1711 is hij huisbrouwer op zijn hoeve op Overa. Deling erfenis in 1726, SAB R 582 F 236V, 1-8-1726; Zie Ton Kappelhof Oranjeboom 2007. De totale som van zijn bezittingen is 8061 gld. Dit moet onder 2 partijen verdeeld worden. Tot de goederen behoort ook Grimhuijsen te Ulvenhout. 393 Erfgenamen verkopen molen te Breda in 1726, SAB R 582 f 288, 12-11-1726; De erfgenamen (alle met name genoemd0 verkopen Geraert Johan Noortbergh een dubbele windtolijmolen opt Hpollanders Bolwerk omtrent de Gasthuijsvelden met molenaarshuis en met zeijlen zoals deze toebehoorde Johan de Wijse sinds 15 mei 1699. Ovl. te Breda op 27 dec 1725, begr. te Kerk Meersel-Dreef. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 3. Joanna, ged. te Breda op 24 dec 1652. 4. Adriana, ged. te Breda op 22 feb 1655, ovl. voor 1700, tr. te Breda op 29 jun 1681 met Johannes de Vroom, zn. van Arnold Jan de Vroom en Helena de Roij, doctor en raadsheer, in 1701 zijn 4 kinderen in leven. Uit dit huwelijk 7 kinderen. VIIIc. Sebastiaan Peter van Bernagien, zn. van Petrus Goeswuinus Wijnant van Bernagien (VIIc) (burgemeester te Breda) en Yda Bastiaen van der Schoot, genoemd naar zijn opa van moeders zijde, tr. te Hulst op 18 apr 1651 met Anna Cornelia Nuyts (Neutz Nuiten), dr. van Pieter Nuyts (Gouverneur van Formosa van 1627 tot 1630) en Cornelia Jacot, geb. te Middelburg in 1626, Tweeling met Elisabeth. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. 2. ?, ovl. te Breda op 1 jan 1652. Petrus Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 1 jun 1653, ovl. te Breda op 9 jul 1653. 3. Agnes, ged. te Breda op 12 aug 1654, volgt IXc. 4. Petrus Sebastiaan (Pieter), ged. te Breda op 2 jul 1656, volgt IXd. Johannes Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 13 jan 1658. 6. Maria Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 22 sep 1660. 5.

7. 8. 9. Perina Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 13 dec 1661, tr. te Breda Luthers op 30 mei 1700 met Phillip Boon, apotheker in Amsterdam, was weduwnaar bij huwelijk met Perina. Sebastiaan Sebastiaan, ged. te Breda op 12 jan 1663, ovl. te curacao [Nederlandse Antillen] op 19 apr 1700, volgt IXe. Ida Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 16 nov 1664. 10. Johannes Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 2 jun 1666. 11. Johannes Sebastiaan, ged. te Breda Luthers op 27 nov 1667, doctor in de medicijnen, onhehuwd, overleden ten huize van zijn broer, ovl. te Curacao [Nederlandse Antillen] tussen 1682 en 1700. Machtigt dochter Perina in 1699, SAB Breda 9-12-1699; Anna Cornelia Nuyts, weduwe Sebastiaan van Bernagien, coopbrouwster, en haar dochter Ida machtigen Perina van Bernagie tot Amsterdam, ook haar dochter, om het interest dat zij mogen hebben van wijlen Pieter van Bernagien, doctor en professor in de medicijnen. En ook voor Johan van Bernagien, ook doctor in de medicijnen tot Curacao overleden, VIIId. Joannes Peter van Bernagien, zn. van Petrus Goeswuinus Wijnant van Bernagien (VIIc) (burgemeester te Breda) en Yda Bastiaen van der Schoot, geb. te Etten op 21 okt 1635, advocaat in Breda, student te Leiden in 1654, tr. te Breda op 23 nov 1670 met Johanna van der Beeken. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Gisberta, ged. te Breda Luthers op 3 jan 1672. VIIIe. 394 Perijntje Peter van Bernagien, dr. van Petrus Goeswuinus Wijnant van Bernagien (VIIc) (burgemeester te Breda) en Yda Bastiaen van der Schoot, geb. te Breda op 6 jan 1638, tr. te Breda N H op 8 mei 1661 met Pieter Nuyts, zn. van Pieter Nuyts (Gouverneur van Formosa van 1627 tot 1630) en Anna van Driel, geb. te Middelburg in 1640, stadhouder te Etten, dichter, directeur van de Amsterdamse Schouwburg, ovl. te Etten op 25 mrt 1709. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Peter Nuits, ged. te Breda op 7 mrt 1663. 2. Adrianus Nuits, ged. te Breda op 1 jul 1665. 3. 4. 7. VIIIf. Ida Maria Nuits, ged. te Etten op 19 apr 1667, gedoopt in huis van haar ouders in Etten. 5. Adolphina Nuits, ged. te Breda op 2 sep 1671. 6. Elisabeth Nuits, ged. te Breda op 1 jul 1670. Perina Nuits, ged. te Breda op 15 jun 1673. Laurentius Nuits, ged. te Breda Luthers op 10 feb 1675. 8. Anna Frederica Formosa Nuits, ged. te Breda op 13 jun 1679. Adriana van Bernagien, dr. van Petrus Goeswuinus Wijnant van Bernagien (VIIc) (burgemeester te Breda) en Yda Bastiaen van der Schoot, tr. (1) te Breda op 13 mei 1646 met Antony Glavimans, ovl. te Breda op 1 apr 1648. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adriana van Bernagien, tr. (2) te Breda op 2 apr 1651 met Johannes Roelants, zn. van ? Roelant, coopman, kerkmeester, woont huis de Witte Wan, Grote Markt Breda, ovl. te Breda op 27 jul 1669. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Roelant Roelant, ged. te Breda op 18 aug 1652, burgerkapitein, ovl. te Breda op 24 dec 1707, tr. te Princenhage op 8 nov 1673 met Lucia Puttinghs, ovl. te Breda op 13 mei 1733. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

2. 3. 4. Ida Maria Roelant, ged. te Breda op 19 jul 1654. Pierre Jan Roelant, ged. te Breda op 13 feb 1656 (getuigen: Martin Reijckevorssel, Adriana Bernagien en Petronella Bernagien). Johannes Roelant, ged. te Breda op 4 jul 1657. 5. Goswinus Roelant, ged. te Breda op 9 okt 1658. 6. Maria Roelant, ged. te Breda op 19 mrt 1660. 7. 8. Johannes Roelant, ged. te Breda op 26 jun 1661. Sebastiaan Roelant, ged. te Breda op 19 jun 1662, wijkmeester, nog 4 kinderen in leven te Breda in 1720 Met name Johannes, Catharina, Cornelis en Adriana, ovl. te Breda op 13 apr 1712, tr. te Ginneken op 23 nov 1687 met Josina van Eijll, dr. van Theodorus van Eijll (predikant) en Catharina Cornelis Jan van de Kieboom. Huurt huis te Breda in 1687, Notaris van Eijll, 7-10-1687; Josina van Eijll, weduwe van Bernard Delva huurt voor 8 jaar het huis Den Spaerpot aan de westzijde van de Vischmerctstraat. Ovl. te Breda op 4 sep 1720. Uit dit huwelijk 10 kinderen. Engeltje Roelant, ged. te Breda op 30 apr 1664. 10. Elisabeth Roelant, ged. te Breda op 3 mei 1666. Adriana van Bernagien, tr. (3) te Breda Luthers in 1671 met George Philip Zumdam, geb. te Frankfurt a/d Main [Duitsland]. Dochter van burgemeester Pieter van Bernagie, In een akte van 1681 staat de vermelding dat zij een dochter is van burgemeester Pieter van Bernagie Zie ook SAB N 14-10-1671; Zij is dan weduwe en ook vermelding van vader Pieter, Generatie IX IXa. 9. 395 Adrianus Gooswinus van Bernagien, zn. van Gooswinus Wijnant Gooswinus van Bernagien (VIIIa) (advocaat en stadhouder te Breda) en Maria Adriaen Swaen, ged. te Breda op 7 jan 1654, drossaert van Tilburg van 1680 tot 1724, woonde aan de Heuvel, ovl. te Tilburg op 17 mei 1724, tr. te Tilburg op 2 mrt 1681 met Maria Elisabeth van Arckel, dr. van Florens van Arckel en Sophia Elisabeth Dimmer, Vrouwe van Meliskerke, ovl. te Tilburg op 4 feb 1733. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Gosuinus, ged. te Tilburg op 5 okt 1681, Krankzinnig? te Tilburg in 1726, RAT N 71 f 31, 12-10-1726; Op verzoek van mevr. Maria Elisabeth van Arckel, weduwe van Adriaen van Bernage, in leven drossaert van de heerlijkheid Tilburg, verklaren Jan van Erffort, Peter Corstiaen van Bladel, Adriaen Denijs en Jan van Liempt voor notarois Andries van de Burgt, dat zij Gozewijn van Bernage, zoon van de drossaert, in zijn krancksinnigheijt zijn moeder, haar dochter en de dienstboden het huis heeft uitgejaagd. 2. Adriaen Floris Charel, ged. te Tilburg op 7 mrt 1683, Norbertijn, eerste heilige mis te Tilburg in 1713, Officieel was zijn vader Luthers, maar in wezen katholiek. Adriaen was eerst gedoopt bij de gereformeerde gemeente Tilburg maar later ook door een katholiek priester.

3. 4. 5. 8. Joanna Ida, ged. te Tilburg op 18 aug 1684. Johannes, ged. te Tilburg op 21 okt 1685. 6. Wilhelm, ged. te Tilburg op 4 okt 1691. 7. Sophia Elisabeth, ged. te Tilburg op 16 jan 1687. Johannes Willem Erik, ged. te Tilburg op 19 dec 1692. Jan Francois Erik, ged. te Tilburg op 3 feb 1694. 9. Adriana Maria, ged. te Tilburg op 12 feb 1696. Maria Elisabeth van Arckel, dr. van Florens van Arckel en Sophia Elisabeth Dimmer, tr. (1) met Jan Eeckema, ovl. na 1680. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXb. Adriana Sophia van Bernagien, dr. van Gooswinus Wijnant Gooswinus van Bernagien (VIIIa) (advocaat en stadhouder te Breda) en Maria Adriaen Swaen, ged. te Breda op 14 dec 1659, tr. te Tilburg op 19 jan 1681 met Christoffel de Bringues, geb. te Tiel, Bij huwelijk gelegerd in Maastricht in 1681, Bij zijn huwelijk was hij capitein in het regiment van Heer Colonel Boumont en gelegerd in het garnizoen te Maastricht. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Charles Gosuinus Bringes, ged. te Tilburg op 5 jan 1681. 2. Jean Charles, ged. te Breda op 13 mrt 1682. 3. Benjamin, ged. te Breda op 9 mei 1683. 4. 396 Johanna, ged. te Breda op 12 aug 1685, tr. te Breda op 13 okt 1706 met Sebastiaan Franck Humphrey van Bernagie, zn. van Sebastiaan Sebastiaan van Bernagien (IXe) en Anna Pieters, geb. te curacao [Nederlandse Antillen] op 20 aug 1685, advocaat in Den-Haag, ovl. te den Haag op 5 sep 1728. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Alexandre, ged. te Breda op 10 apr 1687. 6. Cornelia, ged. te Breda op 5 nov 1688. 7. Sophia, ged. te Breda op 29 nov 1690. 8. Bernard, ged. te Breda op 27 jan 1694. IXc. Agnes van Bernagien, dr. van Sebastiaan Peter van Bernagien (VIIIc) en Anna Cornelia Nuyts, ged. te Breda Luthers op 12 aug 1654, tr. te Princenhage N.H op 17 sep 1679 met Jhr. Hendrik van Tienen van Aleveld. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Henricus, ged. te Breda op 29 jun 1680. IXd. Petrus Sebastiaan (Pieter) van Bernagien, zn. van Sebastiaan Peter van Bernagien (VIIIc) en Anna Cornelia Nuyts, ged. te Breda Luthers op 2 jul 1656, doctor en professor in de medicijnen, tr. te Amsterdam op 21 mrt 1677 met Margrita van Neekel, dr. van Mathijs van Neekel (provoost van de V.O.C. te Amsterdam). Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mathijs. IXe. Sebastiaan Sebastiaan van Bernagien, zn. van Sebastiaan Peter van Bernagien (VIIIc) en Anna Cornelia Nuyts, ged. te Breda Luthers op 12 jan 1663, ovl. te Curacao [Nederlandse Antillen] op 19 apr 1700, tr. (1) met Anna Pieters. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Sebastiaan Franck Humphrey van Bernagie, geb. te Curacao [Nederlandse Antillen] op 20 aug 1685, advocaat in Den-Haag, ovl. te den Haag op 5 sep 1728, tr. met Johanna de Bringues, dr. van

Christoffel de Bringues en Adriana Sophia van Bernagien (IXb). Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Sebastiaan Sebastiaan van Bernagien, tr. (2) met Anna Emmerentia Kerckrinck, dr. van Willem Kerckrinck (koopman) en Emmerentia Nuijts, ged. te Amsterdam op 25 mrt 1672. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Anna Emmerentia Kerckrinck, dr. van Willem Kerckrinck (koopman) en Emmerentia Nuijts, tr. (2) met mr. Jacob Beck, directeur van Curacao van 1704 tot 1709, ovl. te Bergen Noorwegen [Norway] in jun 1709. Loopbaan op Curacao 1682-1700, Sebastiaan vertrekt op 30 mei 1682 met het schip de Margriet voor de W.I.C. vanaf de rede van Texel naar Curacao. Hij begint als assistent met een salaris van 16 gld per maent. Op 3 november 1685 bevordert tot vaendrig met salaris van 32 gld per maent. Hij wordt commissaris over den slavenhandel op 13 augustus 1691 en verdient dan 41 gld. en 30 ct. per maent. Commissaris representerende de directeur volgt op 2 maart 1693 en een aanzienlijke salarisverhoging tot 141 gld. per maent. Op 2 juli van datzelfde jaar wordt hij provisioneel directeur en commissarios over den treijn en slavenhandel en verdient dan 191 gld. Tot slot wordt hij directeur van Curacao op 31 december 1694. Het salaris is dan 1000 gld. per maent. Hij blijft dit tot zijn overlijden op 19 april 1700. Als directeur kreeg hij de opdracht om zijn aandacht te wijden aan de katoencultuur en kreeg via een schrijven van de Heren XIX te horen dat hij het godsdienstig leven op Curacao diende te behartigen omdat aan kerkgang weinig werd gedaan en men zelfs op zondagen de koffiehuizen bezocht voor vermaak bij spel en drank. In 1699 kreeg hij een aanschrijving om geen uitvluchten meer te zoeken om de bezuinigingsplannen niet sneller uit te kunnen voeren. Een andere vermaning had hij al ontvangen op Kerstavond 1694 van de Heren XIX. Er waren toen 4 slaven gevonnist wegens een misdrijf. Een werd opgehangen, een tweede de rechterhand afgehakt en de twee anderen moesten met een strop om de hals onder de galg staan. De Heren vonden dat door het afkappen van de hand de slaaf zijn handelswaarde kwijtraakte en ten laste kwam van de Compagnie. Deze gegevens zijn afkomstig van L. Lapikás uit de genealogie van Kerckrick. 397

Bijlage 4: De Van Cauwegoms en hun Wapenschild 398 Uitwendige tekenen van adeldom Op het einde van de Middeleeuwen (einde 15de eeuw), toen de militaire rol van de adel was uitgespeeld door de oprichting van een permanent leger, uitte adeldom zich vooral in een eigen levenswijze. Men ging ervan uit dat in de samenleving het verschil tussen de drie standen, geestelijkheid, adel en de derde stand duidelijk zichtbaar moest zijn. Zo hoefden de edellieden geen rekening te houden met beperkende maatregelen inzake luxekleding. Ze mochten in een met goud opgesmukte koets rondrijden en hun personeel in een veelkleurige livrei steken. Pluimen op hun hoed, zijde met goud en zilverbrokaat, luxekleding, degendracht, enz., het was allemaal aan edellieden voorbehouden. Ook bij de aanspreekvormen genoot de adel een voorkeursbehandeling: de getitelde edellieden –prinsen, hertogen, markiezen, graven, burggraven en baronnen- mochten aangesproken worden met m’her of messire en hun dame met vrouwe of madame. De niet getitelde edellieden moesten het stellen met jonkher of monsieur en hun eega met jonkvrouwe of demoiselle. De adel had verder ook recht op een ‘getimbreerd’ of ‘gedekt’ wapen: een wapenschild met uiterlijke versierselen, zoals helm, helmkroon, dekkleden, schildhouders e.a. Het is een misvatting dat alleen de adel het recht had een wapen te voeren. Iedereen mocht een schild hebben, maar alleen de adel had het voorrecht een getimbreerd of gedekt wapen te voeren. De niet getitelde adel, de jonkers, moesten het stellen met een helm en een

helmteken. In het Ancien Régime waren dergelijke voorrechten van grote psychologische betekenis. Men schonk toen immers grote aandacht aan uiterlijke standsverschillen. Misbruiken waren er echter bij de vleet. In het Ancien Régime waren heraldische processen dan ook schering en inslag sinds de adelsedicten van 1595 en 1616 die de spelregels vastlegden en waardoor vervolgingsambtenaren, zoals de speciaal daartoe aangestelde wapenherauten, de bevoegdheid kregen om inbreuken vast te stellen en te vervolgen. Terwijl er aanvankelijk een lakse houding door de wapenherauten werd aangenomen regende het in de Spaanse Nederlanden vanaf 1648 gedurende een twintigtal jaren heraldische aanklachten en processen. Groeiende maatschappelijke status van de familie Van Cauwegom Judocus(+1520) en Martinus(Merten)(1541) van Cauwegom speelden aanvankelijk nog een bescheiden rol in de Geelse administratie, o.m. als schepen en gasthuismeester. De laatste huwde echter Catelijn Luyten uit het rijke koopmansgeslacht Van Swertgoor, waarvan gezegd werd dat dit de helft van Geel in bezit had. Zijn oudste zoon, Jan, was advocaat en notaris in Lier, werd in 1585 door Filips II drossaard van het land van Mechelen benoemd, werd in een Lierse schepenakte jonker genoemd, en zou volgens de traditie door Filips II in de adelstand en het ridderschap verheven zijn. Bij hem in Lier werden in 1566 de Geelse “Zilveren Kast” en de kerkschatten in veiligheid gebracht. Zijn zoon Jan werd jonker genoemd en zijn dochters demoiselle. De jongste zoon van Martinus, Lodewijk, was in 1550 stadhouder van de lenen van de domproost van Utrecht. Ook zijn zoon Hendrik werd in officiële documenten jonker genoemd, terwijl zijn andere zoon, Jan, drossaard was van het land van Geel, evenals diens zoon Cornelis sr en diens kleinzoon Hendrik Maarten. Een andere zoon van Jan, Lodewyk, was deken van het St.Dimpnakapittel van Geel, terwijl een broer van Hendrik Maarten, Cornelis jr., provoost was van het hotel van Karel IV van Lorreinen in Brussel en een andere broer, Herman Hendrik, rentmeester in de baronie van de Merode in het land van Gulik. Hendrik Maarten’s zoon, Adriaan Hubert, kreeg op zijn beurt het drossaardschap doorgegeven van zijn vader Hendrik Maarten, maar sterft kinderloos in 1696. De oudste zoon van Hendrik Maarten, Lodewijk Cornelis jr., volgde zijn vader op als rentmeeseter van Geel en kocht o.m. in 1712 de heerlijkheid Westmeerbeek van de markies van Hoensbroeck. Zijn zoon, Lodewijk Ignatius, erft de heerlijkheid Westmeerbeek en het rentmeesterschap van de heerlijkheid Geel, maar sterft kinderloos in 1758. Adellijke allures in de levensstijl van de Van Cauwegoms Tussen 1649 en 1718 voerde de familie Van Cauwegom vier processen om zich te verdedigen tegen de beschuldiging dat zij zich ten onrechte tot de niet-getitelde adel rekenden en zich daardoor ten onrechte jonker of vrouwe of demoiselle lieten noemen. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw maten de Van Cauwegoms zich in hun levensstijl duidelijk adellijke allures aan. Zo onder meer Jan van Cauwegom(1588-1597) die aanvankelijk diende als ridder in het huis van heer Jan van Wittem, “marquies van Bergen, grave van Wilhelm, heer van Beerzele, Braine-la-Leud, Boutersem enz. Deze zeer vermogende edelman huwde in 1578 Margareta de Merode die van haar vader Jan IV de Merode de heerlijkheid Geel ten geschenke kreeg (zij het zonder het vruchtgebruik ervan), en die hier een van de rijkste vrouwen van die tijd werd toen zij erfde van haar kinderloos overleden oom. Volgens de Chronycken van Gheel “droeg hij (Jan) met zwier de pluimen op de hoed, en de degen aan zijn zij; lakeien, paarden, troepen jachthonden en valken stonden hem ten dienste”. Terwijl zijn grafzerk in de St.Dimpnakerk nog een burgerlijk wapen droeg, was dit wapen op het zegel van zijn zoon Cornelis voorzien van een dwarsbalk en werd het getopt door een vogel. 399

Zijn begrafenis in 1646, evenals die van zijn zoon in 1654, gebeurde daarbij op adellijke wijze en telkens werd in hun grafkapel een obiit (rouwbord met wapenschild) met getimbreerd wapen opgehangen. Bij de begrafenis van Cornelis zijn echtgenote, Johanna Courteois, in 1649 werden er 12 flambouwen met kaarsen geplaatst en werd eveneens een obiit opgehangen. 400 Aanklachten Dit bleef echter niet zonder gevolg: op 17 juni 1649 werd de familie Van Cauwegom bij deurwaardersexploot ertoe aangemaand om het getimbreerd wapen te verwijderen dat in haar grafkapel achter het koor in de St. Dimpnakerk was opgehangen, dit onder beschuldiging dat de leden van de familie zich ten onrechte voor edellieden uitgaven. Het betrof hier het blazoen dat boven het familiegraf hing van wijlen drossaard Jan van Cauwegom en zijn vrouw Goelken van Dunne. Opvallend is dat die eis later niet meer ter sprake komt, maar wel dat de wapenherauten, Dandelot en Le Roux, zich op 3 augustus met de deurwaarder aan het woonhuis van drossaard Cornelis sr. in de Nieuwstraat aanboden om het in witte steen gehouwen getimbreerd wapen boven de deur van het woonhuis uit te breken. Zodra zij hiermee wilden beginnen was echter het spel op de wagen: zowel vader Cornelis die toen in Oosterlo woonde, maar ’s morgens met een gerechtsofficier van daaruit was afgekomen, als zijn zoon drossaard Henrik Maarten en andere familieleden verzetten zich hier krachtdadig tegen. De Van Cauwegoms probeerden tot drie maal toe te verhinderen dat de deurwaarder en zijn helper de ladder tegen de muur zouden zetten “aangezien dit volledig onrechtmatig zou zijn daar zij niet de voorgeschreven procedure zouden volgen en de familie geen kans had gezien zich in rechte te verdedigen”. De gerechtsofficier bleek gewapend wat bij de herauten de bewering uitlokte dat zij daadwerkelijk bedreigd werden. Doordat er intussen heel wat buurtbewoners waren samengetroept die de Van Cauwegoms ter hulp wilden komen, verkozen de herauten en de deurwaarder om Geel onverrichterzake te verlaten maar vroegen aan de Raad van Brabant om de betrokkenen voor de rechtbank te dagen en hen behoorlijk te straffen. Vanaf dan volgden er een aantal betwistingen m.b.t. de gerechtsinstantie die de zaak zou moeten behandelen. Hier haalde de familie Van Cauwegom haar slag thuis, onder meer omdat zij een aantal raadsheren onder de arm had genomen die de wapenherauten vijandig gezind waren. Uiteindelijk werd gans het proces op de lange baan geschoven en viel het tenslotte stil. Bij het overlijden van Cornelis sr. In september 1654 was er een plechtige uitvaart waarbij zijn kinderen boven zijn graf in de St.Dimpnakerk het getimbreerde wapen van de familie lieten aanbrengen. Dit zorgde wel voor protest van wapenheraut Le Roux. Aanvraag tot adelerkenning Begin mei 1655 besloten de broers Hendrik Maarten, Lodewijk Cornelis sr en Herman Hendrik Van Cauwegom om een adelerkenning bij de koning aan te vragen ten einde een veroordeling in de toekomst te vermijden. Zij gaven advocaat Proost een serie documenten om een dossier op te stellen m.b.t. hun verdiensten en die van hun voorouders en i.v.m. de adellijke levenswijze van Jan van Cauwegom en hun politieke verdiensten en trouw aan de koning. Dit moest ingediend worden in Madrid bij de Raad van de Nederlanden. De raad gaf dan consult en de vorst of zijn minister nam de eindbeslissing. In hun rekwest aan de koning gaven ze aan dat de papieren dienaangaande verloren gegaan waren tijdens de opstand tegen Filips II. Zeker is dat de Van Cauwegoms kost wat kost poogden aan te tonen dat zij gedurende drie generaties adellijk hadden geleefd en dat zij door assimilatie in de adelstand waren opgenomen en door andere edellieden als zodanig werden erkend. Zij vragen aan koning Filips IV te willen verklaren dat zij sinds hun verre voorouders van adel waren en ook dat hun wapen zou geregistreerd worden. Op 2 februari 1662 verleent koning Filip IV hen de adeldom. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Doordat deze berekend werden per persoon ontstond een misverstand: Hendrik Hendrik werd gerekend als 2 personen waardoor de rekening opgesteld werd voor vier

personen i.p.v. voor drie. Daarop werd gevraagd om de rekening te herzien. Hiervan werd echter niets teruggevonden. Het hoeft geen betoog dat de rekening in elk geval zeer hoog opliep. Uiteindelijk zou die ongeveer 598 gulden per persoon bedragen. Een niet onaanzienlijk bedrag indien men weet dat het inkomen van een gekwalificeerde arbeider, bijvoorbeeld een metser, toen 325 gulden per jaar bedroeg en dit van een handlanger de helft hiervan. Anderzijds waren er heel wat fiscale vrijstellingen verbonden aan een adelbrief. Binnen de zes maanden na de bekendmaking van de toekenning moest de adelbrief wel gelicht worden, en binnen het jaar moest hij geregistreerd worden en de registratierechten betaald, zo niet was hij ongeldig. De Van Cauwegoms hebben dit echter niet gedaan. Vermoedelijk omdat ze niet verkregen hadden waarop ze hoopten Ze hadden immers een “adelerkenning” gevraagd en slechts een “adelverheffing” gekregen. De eerste werd hoger aangeslagen omdat daarin erkend werd dat de familie reeds langer tot de adel behoorde, terwijl bij de tweede de familie pas vanaf het tijdstip van erkenning als adel werd beschouwd. Wellicht had de aanvraag een meer praktisch doel: de herauten afschrikken en hen zo dwingen hun lopende vervolging te staken. Het proces met de klacht van 1649 was intussen verzand en dit bleef zo. Nieuwe aanklacht In november 1666 kreeg Hendrik Maarten na het overlijden van zijn vrouw Catharina van Gerven terug last met heraut Dandelot omdat hij bij haar begrafenis ten onrechte een obiit met fluwelen boord zou gebruikt hebben, wat enkel aan ridders en hoge ambtenaren was voorbehouden. Tegelijkertijd werd het getimbreerde schild dat boven zijn woonhuis hing op de korrel genomen. Henrik Maarten voerde aan dat zijn vrouw, als dochter van “jonker” Gerard van Gerven en Geertruide van Duiveland recht had op dat obiit. Wat het schild betreft greep hij terug naar de klassieke argumenten van de adellijke levenswijze van zijn voorouders en vooral naar de begrafenissen van zijn vader en grootvader waarbij alle uiterlijkheden van adel werden gebruikt. Het verdere verloop van dit proces is niet bekend. Wel zou Herman Hendrik gesommeerd zijn om de schilden te verwijderen, waartegen hij in beroep ging. Gedurende enkele tientallen jaren bleven de Van Cauwegoms nu van nieuwe heraldische processen gespaard. Derde aanklacht Op 21 januari 1712 bracht heraut Platzaert de bal weer aan het rollen met een aanklacht tegen rentmeester Lodewijk Cornelis jr. Van Cauwegom (1648-1718). Deze voerde namelijk (nog altijd) een getimbreerd wapen en liet zijn vrouw in het openbaar aanspreken met “mevouwe ofte madame” In het voorjaar van 1712 werd de zaak met geschreven bescheiden gevoerd. Lodewijk Cornelis jr. voerde aan dat hij, die heer was van de heerlijkheid Westmeerbeek, zijn vrouw als “vrouwe van Meerbeek” liet aanspreken. Terwijl hij steeds terugkwam op de adellijke levenswijze van zijn voorouders bleef Platzaert concrete schriftelijke bescheiden eisen. Pas nadat Lodewijk Cornelis in juni 1712 de bescheiden die gebruikt waren om de adelerkenning aan te vragen aan Platzaert en een tweede wapenheraut, Lodewijk van Ursel, had voorgelegd waren deze overtuigd en verklaarden zij zich zelfs bereid een attest met wapenschild af te leveren. De vervolging werd gestaakt en de herauten steunden het verzoek van Lodewijk Cornelis jr. aan de Oostenrijkse koning om hem tot ridder te verheffen. Vierde aanklacht Een jaar later, in juni 1713, maakt de eerste wapenheraut van Brabant, Karel van Berckel, de zaak opnieuw aanhangig bij de Raad van Brabant omdat hij vond dat de vervolging ten onrechte werd gestaakt. De argumenten van beide partijen waren dezelfde. Wel vond van Berckel dat het adelsedict van 1616 waarop Van Cauwegom zich beriep, enkel betrekking had op de functies in dienst van de “landsheer” en niet in dienst van “particuliere” 401

402 machthebbers. Tevens vond hij dat hij aan de mening van zijn collega’s geen boodschap had en zelfs schreef hij dat hij van mening was dat er een heimelijke verstandhouding in het spel was om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren. Bij een eerste getuigenondervraging op 24 januari 1714, werden vier kanunniken gehoord van het St.Dimpnakapittel. Zij verklaarden “op hunnen priesterlijke waerheijt dat ze altijd de blazoenen van de Van Cauwegoms en hun aanverwanten hadden weten hangen in het kleine koor, juist achter het grote koor van de St.Dimpnakerk.” Tijdens het tweede getuigenverhoor op 24 februari verklaarde de 87jarige weduwe van Anthoni Ooms dat boven de deur van het woonhuis van de Van Cauwegoms altijd hun wapenschild heeft gehangen en dat zij zich zeer goed herinnerde dat het wapen ook werd meegedragen bij de begrafenis van drossaard Adriaan Van Cauwegom in 1996. De achtenvijftigjarige kanunnik Ludovicus Rosa bevestigde later deze verklaring. Hierna viel ook dit proces stil, maar vier jaar later, op 28 mei 1718, bleken de herauten Van Berckel en Van den Leene plots bereid het wapenschild te registreren op naam van Lodewijk Ignatius van Cauwegom. Hij zou zich voortaan ook zonder vrees “jonker” kunnen laten noemen. Voor zijn vader Lodewijk Cornelis jr. kwam die erkenning te laat daar hij de week ervoor op 20 mei was overleden. Hierbij dient er wel op gewezen dat het uiteindelijk geregistreerde wapenschild niet hetzelfde was als datgene dat de toen twintigjarige Lodewijk Ignatius in 1712 bij de wapenherauten had laten schetsen. Daar was het wapenschild immers overtopt met een markiezenkroon en waren er schildhouders aangebracht, bestaande uit twee klimmende en aanziende leeuwen die elk een banier vasthielden met het wapen van het schild. Vader Lodewijk Cornelis jr. had zijn zoon toen reeds verwittigd dat de markiezenkroon te hoog gegrepen was. De titel van markies werd in onze gewesten maar zelden toegekend, en de klimmende leeuwen en hun banieren waren voorbehouden aan ridders en getitelde edellieden. Vermoedelijk pretendeerde Lodewijk Ignatius toen dat hij hier recht op had omdat zijn vader in 1712 de heerlijkheid Westmeerbeek had aangekocht van Arnold Adriaan, de markies van Hoensbroeck. Deze tekst is door Fonny van Dun, voorzitter van de Belgische familievereniging van Dun, gemaakt en is een gedeeltelijke samenvatting van het artikel van Paul Jans verschenen in het jaarboek 38-2003 van de Vrijheid en het Land van Geel getiteld “ De Van Cauwegoms en hun wapenschild”.

Bijlage 5: Beschrijving van het huis Bergaigne Dit is overgenomen uit het boek van Wim Hupperetz: “Het geheugen van een straat“. De wooncultuur van een advocaat (1723) en een kolonel (1766) In de achttiende eeuw was de wooncultuur volop in verandering. De huizen in de Visserstraat werden aangepast aan de nieuwe architectonische mode. Dit betekende dat er kruiskozijnen uit de zestiende of zeventiende eeuw werden vervangen door schuiframen. De trapgevels werden afgebroken en het dak werd voorzien van een wolfseind. De meeste huizen waren kort na de brand van 1490 gebouwd en besloegen vaak de helft van het perceel aan de straatzijde zodat er een erf naast het huis lag. In de zeventiende en de achttiende eeuw werden huizen aan de zijkant uitgebreid. In een aantal gevallen werd de voorgevel van het huis vernieuwd en verdubbeld. Op deze wijze werden de laatgotische huizen omgevormd en verbouwd tot classicistische woonhuizen. Voorbeelden van deze transformatie zijn de huizen Visserstraat 5, 7, 12 en 16-18. In een enkel geval werd de indruk gewekt dat een huis compleet was afgebroken en opnieuw gebouwd. De eigenaar van het huis Visserstraat 5, Digna van den Boom, weduwe van Pieter van den Broeck, verklaarde dat sij hare huijsinge in de Visserstrate heefd doen afbreeken en teenmaal vernieuwt tot groot ciraat deser stadt in 1708. Vanwege deze investering vroeg en kreeg zij in 1711 vrijstelling van belasting voor maar liefst achttien jaar. Omdat dit huis aan het einde van de negentiende werd verbouwd, weten we alleen dat het negen vensters en deuren had in 1818-1819. Niet alleen de huisarchitectuur veranderde maar ook de inrichting ging daarin mee. Aan de hand van twee boedelinventarissen worden deze veranderingen in het interieur in beeld gebracht. Het betreft boedelinventarissen van een advocaat die behoorde tot de katholieke elite van de stad, Gerardus van Dun, en een hoge militair die verbonden was aan het garnizoen van Breda, kolonel Steffens. 403

Een reconstructie van de indeling van de begane grond (boven) en de eerste verdieping (onder) van het Huis Bergaigne (Visserstraat 7) op basis van de archeoogische gegevens en de oudste kadastrale minuuttekening (1824) met de genoemde vertrekken zoals genoemd in de boedelinventaris van 1723. 404

Op 26 mei 1723 zette de notaris van Bommel zijn handtekening onder de boedelinventaris van wijlen Gerardus van de Dun. Het vermogen beliep tegen de zestigduizend gulden. De boedelinventaris werd niet verkocht, maar in negen kavels verdeeld. Het huis zou 2 jaar ater in eigendom overgaan aan zijn dochter Ida, die er samen met haar man Petrus Montens zou gaan wonen. Waarschijnlijk troffen ze het huis grotendeels aan zoals het stond beschreven in de boedelinventaris. Op de benedenverdieping bevonden zich vier ontvangstkamers en een keuken: de groote beneden achter cameren, een middel camer, twee voorcamers en een groote keucken. Achter het woonhuis op het erf bevonden zich nog de pottenbanck en een zomer huysken. De al eerder genoemde benedenkamers en de kamers boven waren allemaal verschillend ingericht en deze inrichting weerspiegelde de verschuivingen in de interieurmode gedurende het begin van de achttiende eeuw. De ontvangskamers De grote kamer, de opvolger van de zaal, was behangen met tapijten, in het begin van de achttiende eeuw nog altijd de duurste vorm van wandbekleding. Een aangrenzende gezelschapskamer was ingericht als een schilderijenkabinet met maar liefst vierentwintig grote en kleine schilderijen aan de wand. Een kamer aan de straat was behangen met rood changeant (casiant), een stof met verschillende kleuren van wol en zijde die afhankelijk van de lichtval een andere kleur naar voren deden komen. Dit behang was kwam dan ook het beste tot zijn recht in kamer met veel lichtinval en grote ramen. De andere kamer aan de straat laat weer andere wandbekleding zien, namelijk goudleer dat was gedecoreerd met patronen uit de textielmode; aan de wand hingen verder de twee portretten van Gerardus Ignatius van Dun en zijn huisvrouw zaliger. Hij zal hier zijn afgebeeld in zijn mooiste kleding voorzien van een geplooide halskraag. De familie werd ook vereeuwigd in de vorm van familiewapens op een zilveren lampetschotel en lampetkan. Verder passen diverse doopgeschenken (pillegiften) zoals rammelaars (klaters) ook in dit rijtje van stukken die binnen de familie zullen zijn gebleven. De vermelding van familiewapens op zilver en de rode kamer geeft aan dat Van Dun gevoelig was voor de invloed van de aristocratische Franse mode. De houten vloeren waren soms voorzien van een grote (Spaanse) mat zoals in de grote kamer met de tapijten en ook de rode kamer aan de straat. De ramen waren voorzien van damasten gordijnen, een kenmerk van de elite. Boven de schouw, en soms boven de deur, hingen schilderijen. De voorstellingen worden niet expliciet genoemd in de boedelinventaris. Indien Van Dun enkele jaren later was gestorven had hij de grote schilderije verbeeldende de trouw van Joseph en Maria geërfd van zijn neef Johan de Wyse, die in zijn testament had bepaald dat hij dit schilderij zou krijgen als Van Dun nog leefde. Nu zal het schilderij naar een andere neef zijn gegaan zoals was vastgelegd in het testament van De Wyse, die stierf in 1726. In de grote kamer stonden een tafel en veertien stoelen, waarschijnlijk voor een belangrijk deel in een rij langs de wand, ook weer als een soort statussymbool. Elke kamer was voorzien van een grote spiegel met een vergulde lijst. In het schilderijenkabinet stond een klavecimbel, een speeltafeltje en een kabinet met acht stuks fijn porselein en zes vergulde chocoladekoppen. Op de schouw stonden drie gepleysterde postuerkens (bustus). In de rode kamer aan de straat stond eveneens een kabinet met een zilveren koffie-, thee- en chocoladeservies. Het zilveren serviesgoed zal goed zichtbaar te pronken hebben gestaan in een kast in een van de ontvangstkamers. Opvallend was het ruime voorkomen van kleine vorken (forchetten) aangezien deze in Breda pas echt veelvuldig gaan voorkomen na 1735. 405

De zilveren kandelaars, snuyters en hangblakers zullen verspreid over de representatieve kamers hebben gestaan en gehangen. Keuken en zomerhuisje In de grote keuken bevond zich een glazen spinde of voorraadkast met daarin aan tingoed zestien dozijn borden, acht (diepe borden), 26 schotels, drie vergieten (deurslagen), zes kandelaars, vier potten, twee spouwbeckertiens, zes waterpotten, een boterpot en een mosterdpot. Veder bevond zich aan koperwerk in de keuken nog twee ketels, een confituurpan, zes taertpannen met deksel, twee lantaarnen, zes blaeckers, vier schuimspanen, vier raspen, vier komforen, drie vijzels met stamper, een emmer, twee kandelaars, drie chocoladekannen, twee theeketels, twee hangblaeckers en drie pannetjes. Zeven ijzeren roosters, drie ketelhaken en twee ijzeren druiplepels werden gebruikt bij de openhaard. Behalve het tingoed en het koperen gerei was er nog een rek met geleywerck ( faience bordjes en schotels ), een partij potjes en gelazen. Verder stonden hier twee tafels en zes stoelen. Het andere deel van het eet- en drinkservies bevond zich in de pottenbanck. Het betrof een grote koperen dooffpot, twee ijzeren ketels, drie koperen ketels, een blikken braadpan, twee blikken blaeckers, twee tinnen bierkannen, veertien tinnen schotels synde alle ouderwetse fatsoenen, acht tinnen arsjetten, eenigh aerdewerck met een waterton ende emmer. Achter het huis, in de tuin, stond het somer huysken dat gebruikt werd als theehuisje. Er stonden vier biezen stoeltjes, een theetafeltje en een rekje met fijn porselein. De wand was behangen met goudleer en ook hier ontbrak de spiegel niet. Privévertrekken 406 De variëteit aan wandbekleding die we in de ontvangstkamer op de begane grond zagen, zien we ook in de privévertrekken op de eerste verdieping. Maar het behangsel is minder exclusief. De twee kamers aan de voorzijde kenmerken zich door twaalf en veertien schilderijen en de telkens twee bedden en fungeerden als slaapkamers. Deze kamers hadden ieder drie ramen die waren voorzien van linnen gordijnen. Dat gold ook voor de grote kamer aan de achterzijde die was behangen met rode en groene zijde en verder voorzien was van zeventien schilderijen. Deze kamer was het slaapvertrek van het echtpaar Van Dun. Aan meubilair stond er een kastje, een tafeltje, twee zetels en zes stoelen. Voor de twee ramen hingen gordijnen. Eetzaal en comptoir Opmerkelijk is de aanwezigheid van een eetzaaltje op de verdieping. Het eetzaaltje is behangen met het goedkopere zeildoek waarop figuratieve voorstellingen zullen zijn aangebracht. In deze kamer stonden zes Spaanse leren stoelen en een kabinet. Aan de wand hingen verder een spiegel met vergulde lijst en een schilderij boven de schouw. De advocaat Van Dun had op de verdieping ook een werkkamer (comptoir), waar zijn rechtshistorische bibliotheek stond, die vanwege de grote omvang nader werd gespecificeerd. Zolder Op de zolderverdieping bevonden zich de kamer van de diensboden (Opde meisdens camer) en de kamer van de knecht, waar ook nog zes schilderijen hingen. Verder was er nog een bergzolder die gebruikt kon worden om de was te drogen. In dat verband waren hier 45 (kleer) stocken beschikbaar en konden ook drie kleertafels worden gebruikt. Op de zolderetage bevond zich ook nog een slaapkamertje waar een ledikant, een bed, een

tafeltje, zes oude Spaanse stoelen en een ouwerwets kasken stonden. Deze stoelen en het kastje waren in het begin van de achttiende eeuw uit de mode geraakt maar waren zeker nog niet versleten en werden dus op een minder prominente plek in het huis bewaard. Aan de wand hingen een spiegel en acht schilderijen. REPRESENTATIE EN MODEBEWUSTZIJN Het interieur van dit huis straalt een groot mode- en standsbewustzijn uit. Elk vertrek ademde een eigen sfeer en er is een overgang voelbaar tussen d zeventiende eeuwse traditie in het schilderijenkabinet en de grote kamer, die was behangen met tapijten, en de meer modieuze kamers met meer gefixeerde decors zoals het changeant en het zeildoek. De kamers aan de straat waren de meest modieuze terwijl de ontvangstkamer aan de achterzijde van het huis lag en dus exclusief werd voorbehouden aan gasten. Het representatieve deel van het huis was beneden en zelfs in het zomerhuisje was goudleer behang aangebracht. Op de verdieping zagen we vooral de bedden die gedecoreerd waren met luxueuze gordijnen. Door het huis aan de straatzijde uit te breiden, ontstond er een zekere mate van symmetrie die zo gewenst was in de achttiende-eeuwse architectuur. De ingang zat nu in het midden van de gevel en aan beide zijden bevond zich een kamer met drie ramen aan de straatzijde en dit ramenpatroon zette zich op de verdieping voort. Vanuit de ingang kon men via een gang de bezoekers leiden naar de verschillende vertrekken zoals de grote ontvangstkamer aan de achterzijde van het huis. Op de eerste verdieping bevonden zich de privévertrekken en het dienstpersoneel sliep op de zolderetage. Het huis kende dus in feite drie circuits van representatieve-ruimtes, privéruimtes en kamers voor huishoudelijk personeel, waarbij met name het ontstaan van privé-vertrekken een nieuw element was uit het einde van de zeventiende eeuw. Deze ontwikkeling laat tevens een startpunt zien van een toenemende differentiatie van vertrekken zoals eetzaal, comptoir en dergelijke die we later in de negentiende eeuw nog zullen zien. 407

408 De Dunse Familie van Dun

Het gehucht Dun onder Hilvarenbeek Dit is een overname van het artikel van Jef van Gils uit het boek De Goirlese Familie van Dun 1340-2000 De buurtschap Dun 409 Ver van het centrum ligt in de uiterste zuidoosthoek van Hilvarenbeek de buurtschap Dun, vroeger behorende tot de herdgang Esbeek, een gehucht waarvan de grond omschreven wordt als steriel en keijachtig en waar binnen de heerlijkheid Hilvarenbeek de laagste grondprijzen betaald werden.5 Vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw lag het Dun, zoals vrijwel alle buurtschappen van Hilvarenbeek, als een oase in een uitgestrekte heidevlakte. Volgens dominee Van Heusden lag Hilvarenbeek te midden eener zandwoestenij gelijk. Schoolmeester Lauwers vertelde over de voettochten die hij rond 1900 met zijn vader maakte vanuit Baarle-Nassau naar zijn grootouders in Hooge Mierde over het gebied vlak bij het Dun: We gingen dwars door de heide. Soms was het zeer warm en lag hetThuldensebos als een oase in de trillende vlakte. Duizenden schapen weidden daar op de heide, het was er droog en er groeide bijna niets als taaie heidestruiken. Je hoorde de schapen blaten van verre afstand.6 Voor de landbouwers, die vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw per ha landbouwgrond zo’n 10 ha heide nodig hadden voor een rendabele bedrijfsvoering, was de woeste grond enorm belangrijk. De halfheren, de hertog van Brabant en Rogier van Leefdael kwamen, als eigenaren van deze gronden, op St. Mattheusdag van het jaar 1331 de plaatselijke bevolking hierin tegemoet, door de woeste gronden tegen betaling van een jaarlijkse cijns in erfpacht te geven tot behoeff van allen die luijden ende inwoonderen van de steede van Beeck der Heijligen Hildevoirden ende tot gemeijn gebruijck van hun off haarluijden erffgenamen ende nacomelingen.7

Niet alleen het gemeenschappelijk gebruik van de woeste grond en de aanwezigheid van het riviertje de Reusel, dat de buurtschap het Dun doorsneed waren van essentieel belang. De Dunse dijk, de verbindingsweg met Hilvarenbeek zou verlengd worden met de Nieuwendijk, waardoor de buurtschap niet alleen verbonden werd met de dorpen Netersel en Bladel, maar ook deel ging uitmaken van de handelsroute van Breda naar Lommel. Volgens een opgave aan de afdeling Statistiek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bestond de buurtschap Dun in 1862 nog uit negen bewoonde huizen. In 1890 waren dat er acht. Een jaar later gingen twee boerderijen in vlammen op. In de loop der jaren zou het aantal bewoonde huizen teruglopen tot twee. Bovendien ging het Dun deel uitmaken van landgoed de Utrecht van de gelijknamige levensverzekeringsmaatschappij, die in 1899 begon met grootschalige ontginning en bebossing van het gebied.8 3 R. Peeters, De heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. en het heerlijkheidsarchief in: Hildewaren Beke, p 19-29 4 Zie noot 2. 5 J. van Gils, De gemeijnt en het bouwland te Hilvarenbeek in de 18e eeuw, in: Hildewaren Beke, p 112 6 J. van Gils, Hilvarenbeek onder koningen, p 13 7 Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen, p 63 8 Idem p 69, 72. Kaart van de gemeente Hilvarenbeek met in het zuidoosten het gehucht Dun, 1869. 410 De familienaam Van Dun(ne) De benaming van de buurtschap Dun zou van Keltische oorsprong zijn en een versterkte- of een omheinde plaats betekenen.9 De familie Van Dun, genoemd naar deze buurtschap, ontleent haar naam dus, zoals zeer veel families in Noord-Brabant aan de geografie, meestal een verwijzing naar de plaats van herkomst, wat echter niet betekent dat ook iedereen die dezelfde achternaam draagt uit dezelfde familie stamt. Het is een feit dat ook, en vooral in Hilvarenbeek, verschillende families hun herkomst van de buurtschap het Dun aangeven naast hun familienaam. Enkele voorbeelden in de 17e eeuw worden in Hilvarenbeekse archiefbronnen valkenier Peter Adriaen Jan Bruers van Dun en steenbakker Mathijs Peter van Dun alias Bruers genoemd. In 1615 is er sprake van Jan Jaenen van Dun alias van der Sanden, uit de 16e eeuw kennen we de families Leijten alias Van Dun, Van Dun alias Betten en Van Dun geheten Bijemans (Biemans). De stichter van het gasthuis voor oude mannen te Hilvarenbeek, Jan van Spreuwel, noemt zich in zijn testament uit 1452 de Spreuwel vel de Dunne.10 Zijn weduwe, Elisabeth van Dun zien we in 1461 als stichteres van een beneficie aan het St. Jorisaltaar in de collegiale kerk te Hilvarenbeek.11 Toch zien al vroeg een Van Dun die ook gegoed is in de buurtschap het Dun: de Bossche protocollen noemen in de jaren 1428-1429 de hoeve te Dunne belendend het goed van Henrick van Dunne. In een akte van 13 maart 1431 is er sprake van de overdracht van een gedeelte in een hoeve te Dunne opten Eertganc aan Wijtman Goyaert Delijen. De hoeve ligt tussen die goede van der Cloet ende gemeijnt tot tgoet van Henrick van Dunne.12 Overigens wordt de oudste vermelding van de familienaam Van Dun gevonden in de oorkonden van de abdij van Tongerlo. Daar vinden we in een Latijnse charter de naam van Godfried van Dun, deken te Echternach. Hij wordt in 1223 vermeldt als getuige bij de belening van de kerk te Alphen door Barthelomeus, abt van Echternach, aan abt Egeric van Tongerlo: testis Godefridus de Dun decanus.13 Hilvarenbeek onder de koningen, De naam dijk heeft in Noord-Brabant niet de Hollandse betekenis van waterkering, maar is de aanduiding van een interlokale verbinding 9 Fonny van Dun, Dun-plaatsen, oorsprong en verspreiding, in: Het eerste Dunboek, 2001. 10 L.W.F. Adriaenssen, Non omnia possumus omnes, p 166, 443, noot 1639, 2788, 3080. L.W.F. Adriaenssen, Van Gijsel, 45 molenaars, Brabantse Leeuw 18e jrg. (1969) p 94, 100 A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en Oirschot, p 85 11 L.W.F. Adriaenssen, Mijn leven als voorvader in stichtingen ondergebracht, de Brabantse Leeuw, jrg. 33 (1984) p 28 12 SAH. Bossche protocollen R1199 f 194, 1428-1429, idem R 1291 f 64 13 maart 1431 13 Fonny van Dun, Het Dunste blaadje, 2003.

De naam van de Dunse tak Deze tak kan ook genoemd worden “ van Eynde, Mijs, Leijten, Biemans of Wilborts “ Hoe ingewikkeld kan het zijn. Uitgaande van de huidige personen met de naam van Dun uit deze tak komen we in de stamreeks uit bij Henricus Aert Henrick van Dun, gedoopt te Hilvarenbeek op 30 november 1626. Zie VIIIh in deze genealogie. Zijn vader is Aert Henrick Jan Wilborts. Zie VIIh. De kinderen van deze Aert gaan zich van Dun noemen naar Aerts grootmoeder van moeders kant. Dit is Marij Peter Jan Joest Leijten geheten van Dun, gehuwd met Cornelis Bartholomeus Mijs. Zie Vg. Marij noemt zich ook van Dun. Ook haar vader Peter en haar opa Jan noemen zich Leyten geheten van Dun. Zie IVh en 111h. Dit waarschijnlijk weer omdat Marij’s overopa Joes Leyten huwde met Margriet van Dun, dochter van Jan van Dun. Zie I. Gaan we de stamreeks van Aert Henrick Jan Wilborts verder volgen dan komen we uit op Jan van Eynde, wiens amilie in Diessen woonde. Zie voor de genealogie hiervan de bijlage op blz. Tot slot zoals al eerder vermeld sterft de naam van Dun uit in de afstammelingen van Jan van Dun. Zie I. Wel komen we dan uit op de naam Biemans. Dit omdat diverse van Dun’s het beroep van imker uitoefenden. Er kunnen diverse redenen zijn waarom de nakomelingen van een vrouwelijke van Dun zich toch weer van Dun gingen noemen. In die tijd kwam het regelmatig voor dat mensen zich toch weer noemden naar de plaats van herkomst. In dit geval het gehucht Dun. Vaker echter ook omdat de familie van moederszijde financieel welvarender was, een groter grondbezit had of een hogere status. 411

De Dunse familietak I. Jan van Dun, geb. circa 1420, Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Aert Jan, geb. circa 1450, ovl. voor 1525, volgt IIa. 2. Margriet, geb. circa 1450, ovl. voor 1525, volgt IIb. 3. Marie Jan, ovl. voor 1526, volgt IIc. 4. Gerrit RAT R 433 f90v. Jan wijlen Lenaert Claessen, daer moeder af was (overl.) wijlen Marij Jan Joes Leijten, verkoopt Henrick Gherit van Liempt een erfpacht van 8 loopen rogs welke Gherit wijlen Jan van Dun moest betalen aan Aerde wijlen Jan van Dun, zijn broer, voor alle goederen die Aerde had liggen tot Dun en die hij (Jan) had overgedragen aan Gherit en welke 8 lopen rogge Jan voirschr. met meer erfelijke goederen vercregen hadde bij opdracht tegen Juete Jan Joes Leyten en de kinderen van Peter Jan Joes Leyten. 412 IIa. Beempt in het Diessenbroeck 1526 RAT Hilvarenbeek R 431 f 110v, 1526; Jan en Pauwel, broers en zonen Goijaert Zweeus en wijlen Marie Jan van Dun, ook voor hun broer Aert en voor Thomas en Jenneke kinderen van Lenaert Jacob Rops en wijlen Juet dochter van Goijaert voirschr. Zij gelooft hebben Peter wijlen Jan Joes Leyten die Joes vercregen hadde bij wijlen Margriet dochter van Jan van Dunne voirschr. en Zebrecht wijlen Peter Pelsers gehuwd met Lijsbeth wijlen Aert wijlen Jan van Dun voirschr. en ook voor Herman wijlen Aert voirschr. tot behoef van Marten wijlen Wouter Otten , op het 2e deel in een 6e deel van een beempt int Diessenbroeck. Aert Jan van Dun, zn. van Jan van Dun (I), geb. circa 1450, woont Berthen Hilvarenbeek, ovl. voor 1525, tr. met Katharijne, ovl. na 1534. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Lijsken Aert, volgt IIIa. 2. Herman Aert, geb. circa 1470, ovl. voor 1530, volgt IIIb. 3. Dirck Aert van Dunne, ovl. voor 1536, volgt IIIc. 4. Henrick Aert, ovl. voor 1569, volgt IIId. 5. Jan Aert, ovl. voor 1550, volgt IIIe. 6. Bartholomeuske Aert, volgt IIIf. 7. Mechtelt Aert van Dunne, volgt IIIg. 8. Aert Aert, tr. met Agneese Henrick Schuermans, dr. van Henrick Henrick Schuermans en Margriet Aert Stevens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend . Erfdeling te H+L Mierde op 1 feb 1521, H+ L MIERDE R 60 f 60; Heijlwich en Lijsbeth dochters Henrick Henrick Schuermans geven hun zus Agneese x Aert Aert van Dun hun gedeelte in de stede waar Agneese nu inwoont in Nedermiert en ook hun gedeelte in beemden geheten de Zaerdonck met een zijde grenzend aan Henrick Steven Dijckmans en ook een deel van een heiveld geheten het Hijlaer met een zijde de kinderen van Mispel en een deel van een beemd. Alles hen aangekomen na de dood van Margriet Aert Stevens, hen moeder. Agneese en Aert geven hiervoor Heijlwich een jaarlijkse rente. f 57v Henrick Henrick natuurlijke zoon Henrick Schuermans geeft zijn zwager Aert

Aert van Dun een gedeelte van 8 delen in een beempt geheten de Roijbeempt hem aan gestorven na de dood van zijn moeder Mergriet Aert Stevens, Kocht mud rogge waarvan melding in 1532 door kleindochter te Hilvarenbeek, RAT Hilvarenbeek R 432 f 146, 17-4-1532; Aleijt wijlen Zebrecht de Pelser x Adriaen Jan Woyten van Myerde (= van Nieuwehuysen) de helft van een mudde rogge welck mud rogge Jan Joes Leijten x Elisabeth Peter van Boerden wettelijk verkocht heeft aan Aerden Jan van Dunne de voorschr. Aleijt oude vader, welke helft Aleijt in deling gedaan was met haar broers en zusters na de dood van wijlen Zebrecht haar vader en Elisabeth Aerts van Dun haar moeder. IIIa. Lijsken Aert van Dun alias Betten, dr. van Aert Jan van Dun (IIa) en Katharijne, tr. met Zebrecht Peter de Pelser, woont Esbeek, ovl. voor 1532. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Aleydt, tr. met Adriaen Jan Wouter van den Nieuwenhuysen, zn. van Jan Wouter Henrick van den Nieuwenhuysen en Lijsbeth Willem Snellen. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 2. Michiel Zebrecht. 3. Katherijne, tr. met Gijsbrecht Lenaert Zweens, zn. van Lenaert Jan Zweens en Dymphna Jan Corten, woont Esbeek. RAT Hilvarenbeek R 432 f 76, 1531; Gijsbert Lenaert Zweeus gehuwd met Katherijne verkoopt Dierck wijlen Aert van Dun een rente van 2 kgld. uit zijn huis te Esbeek aan het Hoogheijnde. 4. Zebrecht Zebrecht. 5. Aertken, tr. met Mathijs Aert Scellens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. RAT Hilvarenbeek R 432 f 91, 1531; Michiel, Zebrecht, Aertke, Adriaen Jan Woeijten gehuwd met Aleijt en Gijsbrecht Lenaert Zweeus gehuwd met Kathelijn, kinderen wijlen Zebrecht de Pelser en wijlen Elisabet Aert Betten maken een erfdeling waarbij Zebrecht en Adriaen ieder de helft krijgen van de oude stede te Esbeek. IIIb. Herman Aert van Dun , zn. van Aert Jan van Dun (IIa) en Katharijne, geb. circa 1470, woont Molenstraat in Breda, Verkoopt heiveld te Esbeek in 1506, Bossche Protocollen; R 1275 van 1506; Herman wijlen Aert van Dun verkoopt heiveld in Esbeek aan Jan wijlen Adriaen van Dun Ovl. voor 1530, Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Aerde Herman, volgt IVa. 2. Aleydt Herman, tr. met Henrick Aert van Dun. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Joest Herman. Deling tussen kinderen van Herman en de kinderen vanzijn zus Lijske RAT Hilvarenbeek R 432 f 76 Michiel wijlen Zebrecht de Pelser en zijn zus Katherijne gehuwd met Gijsbert Lenaert Zweeuskrijgen een helft. De andere helft krijgen Joost wijlen Herman Aert van Dun en zijn zus Aleijt gehuwd met Henrick Aert van Dun. 413

RAT Hilvarenbeek R 431 f 29v. Herman wijlen Aert van Dun verkoopt 1) een jaarlijkse pacht die hij vercregen heeft van Aert zijn vader, die hem weer gevest was tegen Jan Joest Leyten als momber van Elisabeth sijn wijfs dochter wijlen Peter van Boerden. 2) een stuk land aan de vroente aan Jan Willem Bruers. IVa. Aerde Herman van Dun, dr. van Herman Aert van Dun (IIIb), Breda, tr. met Jan Laureijs Jan Meeus. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Joost Jan Laureijs Jan, slootmaecker, woont op het Gasthuyseynde Breda. 2. Jan. 3. Cornelis Jan Laureijs Jan, smid, Brussel in 1570 SAB R 475 f 89, 18-5-1570. Aerde mag blijven wonen te Breda in 1570, SAB R 475 f 89, 18-5-1570; Cornelis Jan Laureijs Jan Meeus, wonend Brussel, smit verkoopt zijn broer Joost, slootmaker in Breda de rechte helftscheijdinge van het huis opt Gasthuyseijnde neve de weduwe van Adriaen Jan Wagemaeckers west en de weduwe van Aert Christus oost. Behoudelijck dat hun moeder Aerde Herman van Dunnedr. heur woning in de achtercamer en een deel van de hof, dat afgepaelt is haar leven lang mag gebruicken, IIIc. 414 Dirck Aert van Dunne, zn. van Aert Jan van Dun (IIa) en Katharijne, Dun, ovl. voor 1536, tr. met Heylwich Dirck Wouter Thielmans, dr. van Dierck Wouter Thielmans. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Joost Dirck Aert, ovl. voor 1597, volgt IVb. 2. Maeijke Dierck Aert, ovl. voor 1577, volgt IVc. 3. Dierck Dierck Aerts, ovl. voor 1610, volgt IVd. 4. Wouter Dierck Aerts, woont aan de Berthen RAT Hilvarenbeek R 433 f 266 ; Wouter Dierck van Dun reikt jaarlijks 12 lopen rogs uit zijn huijsinge aan de Berthen. Hiervan krijgt Zebrecht wijlen Zebrecht de Pelser een derde deel. De andere tweederde delen krijgt Aertke wijlen Zebrecht de Pelser. Koopt rente te Hilvarenbeek, RAT Hilvarenbeek R 432 f 76; Gijsbrecht Lenaert Zweussen x Kathelijn wijlen Zebrecht de Pelser verkoopt een jaarlijkse rente van 2 kgld. en 20 st. aan Dirck wijlen Aert van Dunne. Gijsbrecht verbindt hiervoor zijn stede te Esbeek op Loeckeijnde. Weduwe krijgt erfrente te H+L Mierde in 1536, RHC Eindhoven H+L Mierde R 62 f 65, 27-4-1536; Willem Willem Peelmans is schuldig 40 st. erfrente aan Heijlwich, weduwe Dyrck Aert van Dunne en haar wettige kinderen. Uit 2 driessen te L Mierde met een zijde Mechteld van Tuldel en de andere zijde Aert Aert van Dunne Koopt een akker te Dun RAT Hilvarenbeek R 431 f 99v, 1525; Dirck wijlen Aert van Dun koopt een acker lant te Dun in de Coevoirt. IVb. Joost Dirck Aert van Dunne, zn. van Dirck Aert van Dunne (IIIc) en Heylwich Dirck Wouter Thielmans, Wachtelberg te Goirl, ovl. voor 1597, tr. met Jenneke Michiel Wouter Jan Soffaerts, dr. van Michiel Wouter Jan Soffaerts en Marie Jan Huybert Wouter Ancems, geb. circa 1520, ovl. voor 1558.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Dirck Joost Dirck Aert, geb. te Hilvarenbeek in 1550, ovl. na 1611, volgt Va. 2. Marije Joost, tr. met Sebastiaan Jan Jan de Widt, zn. van Jan Jan de Widt. R 343/fol. 12v + 13r /1597. Sebastiaan Jan de Widt gehuwd met Marije Joost Dirck Aerts van Dun. verkoopt 2 stukken zaailand gelegen te Goirle aen 't Swartlant aan. Pauwel Dirck Pauwel Eelkens, tot behoef van Peter, Adriaen en Sebastiaen. zonen van Dirck Joost Dirck Aert en Catharina Peeter Goyaert Crillaerts. 14-2-1597. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Koopt huis te Goirle in 1551, RAT R 297 f 31v, 10-11-1551; Henrick Laureijs Hoeffkens verkoopt Joest wijlen Dierck Aert van Dunne een huis met schuur en schaapskooi te Goirle ter plaatse genaamd in Het Dorp. Tevens koopt Joest ook nog stukken land die ook vermeld worden bij de verkoop door zijn zoon in 1611. Kinderen en kleinkinderen delen in erfenis Soffaerts te Goirle in 1589, RAT R 336 f 43v, 18-10-1589; Verschenen Huijbert Michiel Wouter Soffaerts, Joost wijlen Dierck Aerts van Dun en Jan wijlen Jan Jan de Widt als mombers van Adriaen zoon van Huijbert voirschr. daer moeder af was Sophie Pauwel Henrick Pluijmen en ook voor Michiel en Jan kinderen uit het 2e huwelijk van Huijbert met wijlen Cornelia Jan Jan de Widt. Sebastiaen wijlen Jan Jan de Widt x Marije Joost Dirck Aert van Dunne en Dirck Joost Dirck Aerts van Dunne daer moeder af was Jenneke Michiel Wouter Soffaerts en Pauwel Dirck Pauwel Eelkens als momber van Pieter, Adrien en Sebastiaen onmondige kinderen Dirck voorschr.bij wijlen Catharina Peter Goijaert Crillaerts. En Denijs wijlen Gherit Denijs Meijnaerts als momber van Michiel, Jan, Catharine en Margriet onmondige kinderen wijlen Joost Gherit Denijs Meijnaerts daer moeder af was Catharina Michiel Wouter Soffaerts. Zij allen zijn erfgenamen van Heer en Mr. Wouter Soffaerts. Erfenis is een stuk land. RAT R 338 f 3; Zij verkopen het stuk land aan Anthonis wijlen AdriaenThonis Aelwijns Va. Dirck Joost Dirck Aert van Dunne, zn. van Joost Dirck Aert van Dunne (IVb) en Jenneke Michiel Wouter Jan Soffaerts, geb. te Hilvarenbeek in 1550, ovl. na 1611, tr. met Catelijn Peter Goyaert Crillaerts, dr. van Peter Goyaert Crillaerts en Catharina Peter Aert Sterts. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Peter Dirck. 2. Adriaan Dirck. 3. Sebastiaan Dirck. Kinderen verkopen stuk land te Goirle in 1598, RAT R 344 f 8v, 30-1-1598; De mombers van Pieter, Adriaen en Sebastiaen broers en zonen Dirck Joost Dirck Aert van Dunne en wijlen Catharina Peter Goijaert Crillaerts verkopen Anthonis wijlen Adriaen Aelwijns stuk saijlandt groot een lopensaet en 30 roeden te Goirle in De Wildt aan de molenpad. Item verkopen zij een stuk saijlandt groot 41 roeden ook in De Wildt gelegen aan Michiel wijlen Jan Michiel Soffaerts. Item nog stuk saijlandt groot 33 roeden te Goirle aan het Hagelcruijs en een stuk groot 23 roeden te Goirle int Dorp aan Jan wijlen Jan Jan van Son. 415

Dirck en zijn kinderen verkopen huis en land te Goirle in 1611, RAT R 348 f 260, 26-11-1611; Peter, Adriaen en Sebastiaen broers en zonen Dirch Joost Dircksz. x Catharina wijlen Peter Goijaert Crillaerts en voirschr Peter ook met volmacht van zijn vader afgegeven voor schepenen te Brecht, verkopen Jacob wijlen. Jan Soffaerts stede en land te Goirle int dorp tussen de erfenisse de weduwe en kinderen Michiel Jan Soffaerts en de Kerckstraat. Item stuk saijlant groot 6 lopensaet aent Swertland. item een stuk saijlant groot 4 lopensaet aan de Papenwegh. Item een stuk weij geheten de Bedvennen groot 7 1/2 lopensaet aan het Hagelcruijs. Item een stuk saijlant geheten de Biesweg groot 3 1/2 lopensaet ook aan het Hagelcruijs. Item een stuk heij groot 4 lopensaet. Ook verkoop van erfenisse groot 4 lopensaet gelegen aan de Steenvoirt aan Michiel wijlen Joost Davidt Meijnaerts. Aan Adriaen wijlen Michiel Huijbert Soffaerts wordt nog verkocht het 1/4 deel van stuk heij, weij en beemden int geheel groot 16 lopensaet in de Crombeemden te Goirle. IVc. Maeijke Dierck Aert van Dunne, dr. van Dirck Aert van Dunne (IIIc) en Heylwich Dirck Wouter Thielmans, woont in 1552 op de Oude Stede tot Dun, ovl. voor 1577, tr. met Gielis Cornelis Aert Symons geheten Verschueren, zn. van Cornelis Aert Symons en Kathelijn Henrick Peter Lijskens, herbergier, brouwer, te Hilvarenbeek. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Catharina Dielis, ovl. te Hilvarenbeek op 3 sep 1625 aan de pestepidemie, tr. met Adriaen Servaes Schilders gebedsgenezer van vee, zn. van Mr. Servaes Schilders en Marijke Merten van Geel, geb. circa 1553, ovl. te Hilvarenbeek op 4 sep 1625 aan de pestepidemie. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 416 2. Heijlwich Dielis Cornelis Verschueren, volgt Vb. RAT Hilvarenbeek R 439 f 35, feb. 1577; Gielis wijlen Cornelis Aert Sijmons weduwnaar Marij Dirck Aert van Dun verkoopt de tocht van een huijs in de Gelderstraet aan de mobers van zijn kinderen. Dit zijn Dirck wijlen Dirck Aerts en Cornelis Anthonis Loijen. Vb. Heijlwich Dielis Cornelis Verschueren, dr. van Gielis Cornelis Aert Symons en Maeijke Dierck Aert van Dunne (IVc), tr. met Jan Jan Smeekens van-Overpelt ketelaar, ovl. te Hilvarenbeek op 8 mrt 1624. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Tanneke van Overpelt. 2. Henrick Jan van Pelt, herbergier, ketelaer. 3. Jan Jan van Pelt. 4. Elisabeth Jan van Pelt, volgt VIa. Jan Jan Smeekens van-Overpelt koopt in 1585 een hofstad aan de plaets, tr. (1) met Geertruijt Cornelis Merten Claes. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIa. Elisabeth Jan van Pelt, dr. van Jan Jan Smeekens van-Overpelt en Heijlwich Dielis Cornelis Verschueren (Vb), huwt te Hilvarenbeek op 23 jul 1615 met Servaes Henrick Moonen, zn. van Henrick Cornelis Moonen en Geertruijdt dochter van Mr. Jan van Aenschot, geb. te Hilvarenbeek op 13 jun 1593, herbergier, koopbrouwer, schoenlapper, ovl. te Hilvarenbeek in 1674. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Heijltje Servaes, ged. te Hilvarenbeek op 27 apr 1616, ovl. te Hilvarenbeek op 20 jan 1684, volgt VIIa.

2. Elisabeth Servaes, ged. te Hilvarenbeek op 1 mei 1633, tr. te Hilvarenbeek op 29 mei 1653 met Bernardus Schuts, geb. te Doesburg, chirurgijn, ovl. voor 23 nov 1662. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Cornelis Servaes, ged. te Hilvarenbeek op 25 sep 1635, ovl. te Hilvarenbeek op 21 okt 1690, tr. te Hilvarenbeek op 12 sep 1666 met Maria Willem Nouwen, dr. van Willem Jan Nouwen (voerman, boterkramer, paardenkoper) en Agneta Peter van Hese, ged. te Hilvarenbeek op 30 jul 1634. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIa. Heijltje Servaes Moonen, dr. van Servaes Henrick Moonen en Elisabeth Jan van Pelt (VIa), ged. te Hilvarenbeek op 27 apr 1616, ovl. te Hilvarenbeek op 20 jan 1684, tr. met Jacobus Adriaen van Beurden, zn. van Adriaen Peter Willem ( Verhoeven) van Beurden en Cathalijn Goijaert Veraa, ged. te Hilvarenbeek op 5 feb 1617, woont in de Schoolstraet, ovl. circa 1679. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Joannes Jacobus, ged. te Hilvarenbeek op 23 nov 1662 (getuige: Elisabeth, weduwe Bernardus Schuts). IVd. Dierck Dierck Aerts van Dunne alias Bijemans, zn. van Dirck Aert van Dunne (IIIc) en Heylwich Dirck Wouter Thielmans, woont aan de Beerten, ovl. voor 1610, tr. met Elysabeth Peter Corstiaen Wuestenborch alias Reijntgens, dr. van Peter Corstiaen Wuestenborgh en Aleyt Henrick Wouter Willem Snellen, ovl. voor 1614. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Jasper Dierck, ovl. te Hilvarenbeek op 23 mrt 1659, volgt Vc. 2. Dierck, ovl. na 1619. RAT Hilvarenbeek R 451 f 2v, 1 feb. 1612; Dierck Dierick Aerts van Dun en zijn broer Jasper hebben een lening van 2 gld. en 3 st. afgelost aan Mathijs Claes van Mierde. Dit ook namens hun moeder Lijske nagelaten weduwe Dierck Aert van Dun. 3. Petronella Dierck Aert van Dun, ovl. voor 1620, volgt Vd. 4. Alyt, ovl. voor 1619. RAT Hilvarenbeek R 432 f 26, 6 maart 1560; Henrick wijlen Wouter van Eijnde verkoopt Dierck wijlen Dierck Aert van Dun een jaarlijkse erfpacht van 20 lopen rogs uit de Blase te Esbeek. Geschil over bepoting. RAT Hilvarenbeek R 443 f 24, 15 mei 1596; Er is een geschil tussen Willem Jan Bruers en Dirck Aert van Dun over de bepotinge (inzaaien of beplanten) van de voorhuijs (hof voor het huis) van Dirck’s huijs aan de Berthen waaraan het erf van Willem grenst. De uitkomst is dat Dirck voortaan mogen bepoten 80 voet voor zijn erf, beginnend langs de oude eik voor de dries van Willem. In f 50 staat dat de naam Dirck Dirck Aert van Dun is Vc. Jasper Dierck van Dunne alias Bijemans, zn. van Dierck Dierck Aerts van Dunne (IVd) en Elysabeth Peter Corstiaen Wuestenborch, imker, borgemeester, woont aan de Beerten, ovl. te Hilvarenbeek op 23 mrt 1659, huwt te Hilvarenbeek op 17 okt 1601 met Jenneke Jan Claes Wouter Otten, dr. van Jan Claes Wouter Otten en Elisabeth Jan Ghijben Mercelis. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Michaël Jasper Biemans, ged. te Hilvarenbeek op 7 jul 1602. 2. Theodorus Jasper Aerts, ged. te Hilvarenbeek op 7 jul 1605 (getuige: Johanna, vidua Christiaen Wuestenborgh). 3. Johannes Biemans, ged. te Hilvarenbeek op 30 mrt 1607, (getuige: Petrus Daemen). 417

4. Michiel, ged. te Hilvarenbeek op 7 okt 1610, ovl. te Poppel op 5 nov 1682, volgt VIb. 5. Theodorus Jasper (Aerts) Biemans, ged. te Hilvarenbeek in apr 1614, ovl. na 1663, volgt VIc. 6. Elisabeth, ged. te Hilvarenbeek op 29 mrt 1622, volgt VId. 7. Adriaentje Jasper (Biemans) van Dunne, ovl. na 1662, volgt VIe. Voogd van de kinderen van zus Petronella te Hilvarenbeek in 1612, RAT Hilvarenbeek R 449 f 149,1612; Jasper Dierck Aert van Dun momber van de onmondige kinderen wijlen Cornelis Peter Anchems Cort Janss en Petronella Dierck Aert van Dun. I.M. 1630 Jasper voogd van Peter wijlen Cornelis voorschreven, Erfdeling van zijn schoonouders in 1622, RAT RA Hilvarenbeek R 455 f 113, 1622; Jasper krijgt naast deel van het huys ook een beempt genaamd de Keuteldonck RAT Hilvarenbeek R 450 f 44, 13 jun. 1613; Jasper wijlen Dierck Aert van Dun en wijlen Elisabeth Peter van Wuestenbergh verkoopt zijn recht in de erfenisse van zijn vader en moeder voor 650 kgld. aan zijn broer Dierck. VIb. 418 Michiel van Dunne genoemd Biemans, zn. van Jasper Dierck van Dunne (Vc) en Jenneke Jan Claes Wouter Otten, ged. te Hilvarenbeek op 7 okt 1610, secretaris van Poppel en Weelde, ovl. te Poppel op 5 nov 1682, huwt te Poppel op 26 jan 1633 met Gijsken Adam Laurijs van Gorp, dr. van Adam Laureijssen en Adriaentje Cornelis Wouter Papen, ovl. te Poppel op 15 nov 1672. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Anna Biemans, ged. op 24 apr 1635. 2. Adriaen Biemans, volgt VIIb. 3. Jenneke Biemans, ovl. op 9 mrt 1690, huwt op 30 jan 1663 met Adriaen Willem Thielman Lemmens van Tulder, zn. van Willem Thielmans Lemmens van Tulder (hoevenaar van Tulder) en Maeyken Laureys Bols van Aerle, ged. te Weelde op 9 mei 1640, ovl. te Poppel op 18 mei 1701. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Gijsken Adam Laurijs van Gorp, dr. van Adam Laureijssen en Adriaentje Cornelis Wouter Papen, huwt (1) te Weelde op 7 jan 1610 met Bartholomeus Adriaen Brouwers. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. VIIb. Adriaen Biemans, zn. van Michiel van Dunne (VIb) en Gijsken Adam Laurijs van Gorp, huwt te Poppel op 20 mei 1651 met Margriet Aert Sebastiani van Hogenhysen, dr. van Mr. Aert Sebastiaens van Hoghenhuysen en Maria Mr. Henrick Lemnius, ged. te Poppel op 25 nov 1631. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Jan, ged. te Poppel op 29 apr 1652, volgt VIIIa. 2. Elisabeth, ged. te Poppel op 23 nov 1655, ovl. te Poppel op 25 apr 1694, volgt VIIIb. 3. Johanna, ged. te Poppel op 8 feb 1660, huwt te Poppel op 19 okt 1688 met Mr. Adriaen Hanegraeffs opgeleid bij mr. Philips van Campenhout te Oudenbosch, geb. te Balen, chirurgijn te Hilvarenbeek. zie Brab. Leeuw 1981 f148. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 4. Cathelijn, ged. te Poppel op 20 apr 1661, huwt te Breda op 20 feb 1701 met Adriaen Sijmon van Rethy, zn. van Simon Govaert van Rethy en Maria

Adriani Jacob Joossen, ged. te Poppel op 23 aug 1658, woont in Ginneken. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Anna, ged. te Poppel op 7 nov 1662, volgt VIIIc. 6. Rochus, ged. te Poppel op 16 jun 1665, ovl. te Poppel op 2 mrt 1745, volgt VIIId. 7. Adriana, ged. te Poppel op 5 apr 1669, ovl. te Poppel op 7 jan 1716, huwt te Poppel op 13 jan 1707 met Antonie de Jong. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 8. Henricus, ged. te Poppel op 11 okt 1670. 9. Maria, begr. te Poppel op 13 mrt 1675. VIIIa. Jan Biemans schepen, zn. van Adriaen Biemans (VIIb) en Margriet Aert Sebastiani van Hogenhysen, ged. te Poppel op 29 apr 1652, herbergier, en brouwer in het Witte Paard, huwt (1) te Poppel op 18 apr 1679 met Marie Adriaen Bacx, ovl. te Poppel op 2 feb 1699. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelis, ged. te Poppel op 10 apr 1687. 2. Maria, ged. te Poppel op 26 dec 1694. 3. Jan Baptist, ged. te Poppel op 17 feb 1698, ovl. te Poppel op 5 jan 1740, volgt IXa. Jan Biemans schepen, huwt (2) te Poppel op 23 dec 1700 met Claesyn van Oirle, dr. van Jan van Oirle en Jenneken van Alphen, ged. te Poppel op 18 jan 1678. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Arnoldus, ged. te Poppel op 12 apr 1680, ovl. te Poppel op 20 jan 1713. 2. Joanna Catharina, ged. te Poppel op 26 nov 1683, ovl. te Poppel voor 1685. 3. Joanna Catharina, ged. te Poppel op 16 apr 1685, ovl. te Poppel op 24 sep 1685. 4. Adriaan, ged. te Poppel op 7 dec 1690. 5. Joanna Maria, ged. te Poppel op 20 jan 1701. 6. Peeter, geb. te Poppel op 7 okt 1702, ovl. te Poppel op 9 dec 1766, volgt IXb. 7. Joanna Maria, ged. te Poppel op 23 jun 1704. 8. Jenne Catharina, ged. te Poppel op 22 okt 1707, ovl. te Poppel op 27 apr 1779, tr. met Cornelis Dominicus Keysers, coopman. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. IXa. Jan Baptist Biemans, zn. van Jan Biemans (VIIIa) en Marie Adriaen Bacx, ged. te Poppel op 17 feb 1698, ovl. te Poppel op 5 jan 1740, huwt te Poppel op 17 feb 1722 met Cornelia Beckers, ovl. te Poppel op 23 mrt 1768. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Jan, ged. te Poppel op 9 feb 1723, ovl. te Poppel op 16 feb 1723. 2. Adriaan, ged. te Poppel op 17 jan 1724. 3. Jan Baptist, ged. te Poppel op 10 aug 1725, volgt Xa. 4. Winandus, ged. te Poppel op 11 mei 1727, ovl. te Poppel op 4 nov 1782. 5. Cornelius, ged. te Poppel op 20 nov 1729, ovl. te Poppel op 3 okt 1794. 6. Arnoldus, ged. te Poppel op 20 feb 1734, volgt Xb. 7. Maria Anna, ge. te Poppel op 6 jan 1737. 8. Petrus, ged. te Poppel op 5 nov 1739, ovl. te Poppel op 13 mrt 1772. Xa. Jan Baptist Biemans wordt poorter in Etten 1-5-1766, zn. van Jan Baptist Biemans (IXa) en Cornelia Beckers, ged. te Poppel op 10 aug 1725, broodbakker, huwt te Breda op 4 mei 1766 met Joanna Vermeulen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Helena Antonia, ged. te Breda op 17 mrt 1767. 419

2. Christiaan, ged. te Breda op 7 aug 1769, huwt te Breda op 1 aug 1796 met Gerarda Brouwer, ged. te Breda. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Wilhelmus, ged. te Breda op 13 apr 1774, volgt XIa. 4. Adrianus, ged. Breda op 29 nov 1776, ovl. te Tilburg 20 okt 1843, volgt XIb. XIa. Wilhelmus Biemans, zn. van Jan Baptist Biemans (Xa) en Joanna Vermeulen, ged. te Breda op 13 apr 1774, tr. met Catharina van Siebergen. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johannes, ovl. te Breda op 11 nov 1802. XIb. Adrianus Biemans, zn. van Jan Baptist Biemans (Xa) en Joanna Vermeulen, ged. te Breda op 29 nov 1776, ovl. te Tilburg op 20 okt 1843, tr. te Tilburg op 4 jul 1814 met Anna Thresia Hoeken. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Joanna Dorothea, geb. te Tilburg op 1 jun 1815. 2. Gijsberdina, geb. te Tilburg op 27 nov 1817. 3. Jan Antonie, geb. te Tilburg op 19 jun 1819. 4. Johanna Catharina, geb. circa 1823, ovl. te Tilburg op 10 jun 1879, tr. met Martinus Obbens. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. Johannes Antonius, geb. circa 1826, ovl. te Tilburg op 22 apr 1840. Xb. 420 Arnoldus Biemans, zn. van Jan Baptist Biemans (IXa) en Cornelia Beckers, ged. te Poppel op 20 feb 1734, huwt te Breda op 8 feb 1756 met Joanna Petronella Rulis, ovl. te Breda op 11 jan 1804. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Cornelia, ged. op 28 jan 1757, (getuige: Cornelia Beckers). 2. Catharina Maria, ged. te Breda op 13 jun 1758, (getuige: Adrianus Biemans). 3. Johannes Baptist, ged. te Breda op 25 mrt 1760, (getuige: Joannes Biemans), ovl. te Breda op 2 jun 1760. 4. Joanna Cornelia, ged. te Breda op 24 mei 1761. 5. Thomas, ged. te Breda op 12 okt 1762, (getuige: Wijnandus Biemans). 6. Joannes, ged. te Breda op 27 jan 1764, (getuige: Cornelius Biemans). 7. Petrus, ged. te Breda op 14 aug 1765, (getuige: Petrus Houtepen, pastoor te Princenhage), ovl. te Breda op 3 sep 1765. 8. Maria Petronella, ged. te Breda op 22 mei 1768. 9. Dymphna, ged. te Breda op 7 okt 1769. IXb. Peeter Biemans schepen, zn. van Jan Biemans (VIIIa) en Claesyn van Oirle, ged. te Poppel op 7 okt 1702, schoolmeester, ovl. te Poppel op 9 dec 1766, huwt te Poppel op 10 apr 1742 met Maria Sebastiani. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Jan Baptist, ged. te Poppel op 7 mrt 1743. 2. Joanna Nicolaa, ged. te Poppel op 26 feb 1745, ovl. te Poppel op 19 nov 1815, tr. met Joannes Hendricx. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 3. Petrus, ged. te Poppel op 21 okt 1746, ovl. te Poppel op 29 dec 1752. 4. Adrianus, ged. te Poppel op 30 mrt 1749. 5. Maria Elisabetha, ged. te Poppel op 3 mei 1751. 6. Joanna Maria, ged. te Poppel op 19 aug 1755. VIIIb. Elisabeth Biemans, dr. van Adriaen Biemans (VIIb) en Margriet Aert Sebastiani van Hogenhysen, ged. te Poppel op 23 nov 1655, ovl. te Poppel op 25 apr 1694,huwt te Poppel op 17 okt 1679 met Hendrick Swagemaeckers, geb. te Turnhout.

Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Antonius, ged. te Turnhout op 22 jul 1680, ovl. te Poppel op 23 feb 1762, volgt IXc. 2. Theresia, ged. te Poppel op 23 jan 1686. 3. Joanna Maria, ged. te Poppel op 10 mei 1688. 4. Joanna Maria, ged. te Poppel op 31 jul 1689. 5. Elisabeth, ged. te Poppel op 1 nov 1691. 6. Maria Joanna, ged. te Poppel op 18 mrt 1694. IXc. Antonius Swagemaeckers, zn. van Hendrick Swagemaeckers en Elisabeth Biemans (VIIIb), ged. te Turnhout op 22 jul 1680, hoevenaar van Tulder, ovl. te Poppel op 23 feb 1762, huwt op 14 dec 1708 met Catharina van Dun, dr. van Joannes Mathijs van Dun (hoevenaar op Tulder, tapper) en Maria Wouter Lemmens, ged. op 27 nov 1685, ovl. te Poppel op 26 jan 1772. hij koopt in 1756 voor fl 2000,00 de hoeve van Tulder van de abdij van Averbode. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Joannis, ged. te Poppel op 2 nov 1709. 2. Elisabeth Cornelia, ged. te Poppel op 7 dec 1710. 3. Joannes Cornelis,