0

Juni 2016 Digitaal magazine van Rafaël Nederland ld

In dit nummer ● ● ● Agenda Column Van de redacti e pag 3 pag 3 pag 3 ● Nieuws uit d Nieuws uit de Ra Gemeenschappen de Rafaël pag 8,9 en 10 Rafaël Gemeente Sion-Geloofj emee in Meppel Er uitgelicht.... ‘Kinderen hebben geen ‘kleine’ heilige Geest gekregen ● Rafaël en Foursquare waren present in vluchtelingenkamp Indomeni pag 5 ● ● Verbreding van de focus op missie ● “Ik ervaarde hoe God mij opti lde en dichtbij mij was pag 12 Rafaël Nederland Insti tuut voor Training en Vorming: keuze uit drie modules pag 13 Samenkomen in een eigen gebouw of huren? pag 13 ● Willem en Erna Vedder: een zendingsreis verandert je leven Colofon Juni 2016 Kantoor Rafaël Nederland wordt gerenoveerd pag 7 Uitgave: Rafaël Nederland Postbus 51022 1007 EA Amsterdam. Telefoon 088-0019100 Redacti e: Jan Radder, Evert Mussche Redacti eadres: E-mail: redacti e-4plus@rafael.nl Lay-out: Gerhard Lens 2 Rafaël Nederland is aangesloten bij: ‘The Internati onal Church of the Foursquare Gospel’ 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland

Redactioneel Terwijl ik de lett ers van dit ‘redacti oneel’ op mijn scherm zie verschijnen, weet ik dat alle kopij voor het juninummer van 4 Plus is verwerkt. De arti kelen zijn voorzien van pakkende koppen, tussenkopjes en kadertjes. Er zijn foto’s bijgezocht, waar ook weer bijschrift en bij moesten komen. Nu is de beurt aan de DTP’er die er een blád van gaat maken. Op 15 juni is het dan op het scherm te lezen. Als redacteuren zijn we blij (en opgelucht dat de deadline weer is gehaald!) dat deze fase goed is verwerkt. Maar daar bovenuit zijn we de Heer van de oogst dankbaar dat het blad er niet alleen aantrekkelijk uit zal zien, maar dat er vooral wat ínhoud betreft reden tot blijdschap is! Wat konden we veel mooie dingen melden! Er is ook verandering in de lucht. Rafaël is op verschillende fronten in beweging. Er is sprake van strategiemeeti ngs, focus op en prioriteit voor missie. Een boeiend proces, waarover het gesprek begint in de regio’s en dat daarna plenair verder wordt behandeld. In dit proces is het van groot belang dat er goed naar elkaar wordt geluisterd. Kortom: een omschakeling van een ‘standpuntcultuur’ naar een ‘procescultuur’.Daarover zal 4 Plus uitgebreid berichten. Mogelijk al iets in het septembernummer. Intussen ruimen we ook veel ruimte in voor het ‘familieleven’. De rubriek ‘Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen’ bericht ook in dit nummer over wat er in de gemeenschappen gebeurt. Een nieuwe samenkomstruimte, een doopfeest met veel dopelingen, een inzegening van oudsten, zelfs een heel nieuwe Rafaël Gemeenschap (Dordrecht). Overigens: een zo volledig mogelijke berichtgeving hangt voor een deel af van de seintjes uit de beweging. Bel of mail ons en dan komen we er samen wel uit! Column J. Radder Vanaf de kant is het een prachti g gezicht. De skyline van de stad op de achtergrond, dichtbij een aantal mensen in het wit gekleed en tot hun knieën in het water. Maar liefst vijf jonge mensen worden gedoopt in een van de meest geseculariseerde steden van ons land. Onwillekeurig denk ik terug aan vorige week, toen ik een bisschop en een priester hoorde spreken over de situati e in hun regio, het Midden-Oosten. Een wake-up call noemden ze het, omdat de christenen daar ernsti g worden vervolgd. In Irak is het aantal christenen sinds Saddam Hoessein afgenomen van 1,6 miljoen tot minder dan driehonderdduizend. Ik moest tot mijn schaamte bekennen dat ik dit al eerder had gehoord maar er nooit echt aandacht aan had gegeven. ...Naar elkaar luisteren... Agenda 17 september: 10:00 - 16:00 uur Bemoedigingsdag kinderwerk, Houten 1 oktober: 09:30 - 13:00 uur Werkvergadering 11 en 12 november: 14:00 - 20:30 uur Impact tweedaagse 26 november: Strategievorming Maar nu, op het strandje, is het geen schaamte maar een bijna bovennatuurlijke hoop die me vervult. Dwars door alles heen trekt God zijn plan met mensen. Eén van de vijf is mijn dochter van 13, afk omsti g uit seculier, apathisch Nederland. Een ander is N uit de vorige column, afk omsti g uit het religieus-extremisti sche Midden-Oosten. God werkt in voor- en tegenspoed, net als ooit in Handelingen. Het ontslaat me niet van de plicht om te doen wat ik kan. Integendeel: het spoort me aan om te bidden en te werken. In de vaste hoop dat God zijn kerk niet vergeet. En dat ik binnenkort weer op dat strandje kan staan. Mark 3 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Column

Er uit gelicht....... ‘De gemeente zal sterk zijn’, was het thema van de conferenti e van Rafaël Nederland van 16 tot 18 maart in Amersfoort. Hieronder volgen enkele ‘er uit gelichte’ quotes van de sprekers in de plenaire diensten. Voor wie zijn eigen favoriete uitspraak die is blijven hangen nog eens wil horen: er zijn audio-opnamen beschikbaar van alle toespraken en seminars van de conferenti e. Piet Brinksma: ‘De gemeente zal sterk zijn’. Die zin komt uit een profeti e van Leslie Keegel die we ontvangen hebben als een woord van God voor onze beweging. En die gaat over het schudden van ons land. Als God gaat schudden doet Hij dat niet om dingen kapot te maken maar om dingen open te breken. Voorganger van Rafaël Amsterdam-Noord; coördinator van MIRA Waarom is de kerk sterk? Omdat de kerk leeft vanuit de openbaring dat Jezus Heer is over alle machten. Arie van Oudheusden: Er zijn dingen die we nooit zullen gaan begrijpen totdat we ze doen. De vraag is niet waarin moeten we dienen. De vraag is: hoe wil Jezus dat we dienen. Dienen als een knecht is alti jd het vuile werk doen. Voorganger van Rafaël Gemeenschap Giessenlanden; lid van het NLT Vind iemand bij wie je de vrucht van de Geest herkent. Bij wie je je hart kunt openen. Om te worden gereinigd van dat vuil dat je oploopt. Een sterke kerk is geen beloft e die wij zelf moeten vervullen. Het is Jezus die zijn gemeente bouwt. Mark de Boer: Het evangelie van Jezus Christus is relevant en gaat boven alle culturen uit. En vindt alti jd zijn weg in de harten van mensen. Dat wij als christenen een minderheid zijn is voor God geen probleem. God kan zijn werk voortzett en ook als wij een minderheid zijn. Laten wij vertrouwen op zijn plan en op zijn trouw. Lid van Rafaël Almere, directeur van Ark Mission Moses Alagbe: In de loop der ti jd hebben de mensen van de kerk en religieuze organisati e gemaakt. Maar de kerk is bedoeld om de mensen vrij te zett en. God heeft ons autoriteit gegeven om het Koninkrijk van God te vesti gen. Voorganger van Maranatha Community Transformati on Center in Amsterdam 4 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Veroordeel elkaar niet. We zijn allemaal gebroken mensen en God is bezig om ons te herstellen. Voorganger Rafaël Gemeente Sion Meppel en lid van het NLT Voorganger Evangelische Gemeenschap Nardus in Beilen Bart Groeneveld: In ons innerlijk is er de nooit ophoudende behoeft e om te kennen en gekend te worden. Te bezitt en en bezit te zijn en voor alti jd bij iemand te horen zonder bang te zijn om bedrogen of verworpen te worden. Wees niet zuinig met een indruk als je iets ervaart of met een tekst om de ander te bemoedigen. Of op hem af te stappen om hem te bedienen want jij bent het lichaam. Gerard van Rooij: Vieren van de Maalti jd van de Heer in gezinnen: ik heb ontdekt dat het lang niet alti jd overal zo is. Dat vieren van de maalti jd van de Heer als echtpaar om elke keer dat drievoudig snoer te verbinden en te bevesti gen is niet alti jd normaal in onze kringen. Regio-opziener Rafaël en lid van het NLT De kern voor ons allen is dat je geliefd ben bij de Vader, wat er ook in je leven was of heeft gespeeld. Als Hij zijn leven in jouw hart schrijft dan kun je vertrouwen op wat jouw hart je ingeeft . Dan kun je vertrouwen op het levendmakende woord. Vertrouwen op de Zoon. Coördinator Pioniersplekken PKN Marti jn Vellekoop: De enige route voorwaarts: nieuwe dingen proberen, experimenteren, fouten maken, vallen en weer opstaan. Ik wil jullie uitdagen om ook op reis te gaan. Om zwak te worden misschien zelfs wel. Ik moest zwakker worden wilde God wat met mij kunnen. Ik geloof dat de Bijbel ons uitdaagt om zwak te worden en op reis te gaan. Marti n Sloots: We oefenen ons in de gemeente om te leren leven in de kracht van de heilige Geest. We krijgen steeds meer getuigenissen van mensen die leren en die genezingen zien. De uitdaging is niet om iets te laten werken, de uitdaging is om iets vrij te laten komen wat ons al is gegeven door de heilige Geest. Conferentie

...Foursquare en Rafaël waren in Indomeni... Rafaël en Foursquare waren present in vluchtelingenkamp Indomeni De beelden van het geïmproviseerde vluchtelingenkamp Idomeni, bij de Grieks-Macedonische grens, dat op 24 mei jl. werd ontruimd, staan nog op ons netvlies. De tv liet bijna degelijks beelden zien van mensonterende toestanden voor de ti enduizend vluchtelingen die daar in wrakke tentjes wekenlang hebben gebivakkeerd. Artsen zonder grenzen en Unicef die moesten ‘dweilen met een lopende kraan’. Maar wat weinig Rafaëlieten zullen weten is dat ook wij als Foursquarekerk tussen al die tentjes een container met hulpgoederen hadden staan en een team van toegewijde werkers acti ef was. Rafaël was daar onlangs zelfs ook persoonlijk aanwezig. Arie van Oudheusden (voor Foursquare Europa) en Chris Dakas (Foursquare Albanië) zijn tweeëneenhalve dag in het kamp Indomeni geweest om te inventariseren wat wij vanuit Foursquare en Rafaël kunnen doen om de schrijnende nood onder de vluchtelingen te helpen lenigen. Van 28 maart tot 7 april was Arie in Zuidoost-Europa. Eerst bezocht hij kleine kampen in Servië, waar de overheid weinig doet, maar wel veel ruimte laat voor kerken. Wat trof Arie aan? “Voornamelijk Irakezen en Syriërs. Veel gezinnen met kleine kinderen. In Idomeni (eigenlijk geen kamp, maar een stuk grond aan de Macedonische grens) waren nauwelijks sanitaire voorzieningen, zoals douches en toilett en, geen hygiënische arti kelen voor vrouwen en kinderen. Ook aan babymelk was een groot gebrek.” Opgelucht “Toch waren de meeste mensen opgelucht dat zij de oorlog achter zich hebben kunnen laten en nog vol hoop om in het christelijke Europa een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. De meeste vluchtelingen zijn moslim, maar Nodig is gebed en geld om te kunnen blijven helpen ze zijn zich bewust dat zij een christelijk conti nent betreden.” “Gelukkig zijn er in Griekenland veel christenen die ondanks grote armoede, zich helemaal inzett en voor de vluchtelingen. Ook christenen uit Europese landen spannen zich in. En niet te vergeten christenen uit Irak en Syrië, die met gevaar voor eigen veiligheid (christenen onder moslims!) anderen ongeacht godsdienst of ras helpen in Jezus’ naam. Daarnaast zijn er veel boeddhisten die uit Azië komen en mensen helpen en hen zo trachten te bereiken met hun ideologie.” “Foursquare maakt en verspreidt veel SD-kaarten met daarop het evangelie in het Arabisch. Ook bevat zo’n kaartje getuigenissen (in de Arabische taal) en de Jezusfi lm. Mooi is dat we dat niet alleen uitreiken, zonder ook prakti sch te helpen en te ondersteunen.” Het vervolg De reis van Arie kreeg ook een vervolg in Nederland. Arie: “Goed: dat we als Rafaël Nederland een aanzienlijk bedrag konden overmaken! Ook de Raad van Kerken heeft interesse getoond en ons verhaal op hun website geplaatst. Een aantal protestantse kerken heeft collectes bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Ook Rafaëlgemeentes deden dat. Een fl ink deel van dit geld wordt besteed aan SD-kaarten (die kosten drie euro per stuk). Maar ook aan kleding en sanitaire/hygiënische benodigdheden. ” “Na de ontruiming van Indomeni zijn de bewoners herplaatst naar andere kampen in Griekenland. Via sms en WhatsApp en Facebook weten we waar de ons bekende mensen zijn gebleven. Nodig is gebed, en geld om te kunnen blijven helpen.” “Totnutoe kon ik mijn verhaal en voorstellen kwijt aan/bij: protestantse kerken, Foursquare Missions (USA), de Raad van Kerken, de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Arie van Oudheusden 5 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Noodhulp

Verbreding van de focus op missie Het Nati onaal Leidersteam heeft Piet Brinksma gevraagd om de coördinati e van MIRA van Arie van Oudheusden over te nemen. Naast alle individuele zendingsacti viteiten van Rafaëlgemeenschappen is MIRA in de afgelopen jaren betrokken bij projecten en acti viteiten waar Rafaël Nederland een meerwaarde kan bieden of de initi ati efnemer is. Een aantal voorbeelden van missieprojecten waar MIRA in betrokken is: ◆ Ondersteuning van de bediening van Ihsan en Cigdem Özbek, de gemeenten in Ankara (de hoofdstad van Turkije) en in Adana (Rafaël Den Haag); ◆ Children Of Desti ny At Home (gemeente en projecten van Simon en Anneke Taal in Durban) ◆ Zendingsreizen van Albert en Sjannie (Rafaël den Bosch) naar Bulgarije; ◆ Gemeentesti chti ng en projecten in Noord-Afrika (Rafaël Giessenlanden); ◆ Bijdrage aan het werk van Foursquare Roemenië en ondersteuning van enkele gemeenten in Roemenië (in samenwerking met Foursquare Europa); ◆ Ondersteuning van gemeenten en opbouwen van nati onaal werk voor Foursquare Europa in de Balkan (Arie van Oudheusden /Ap en Anita Verwaijen); ◆ Betrokkenheid en samenwerking met de Fathers House Movement en Village of Peace projecten in Afghanistan. Over de projecten waar MIRA bij betrokken is, zullen regelmati g ‘updates’ worden gestuurd naar de Rafaël Gemeenschappen en via de website van Rafaël Nederland (na de zomer). Het zou fantasti sch zijn als dit een inspirati e voor steeds grotere betrokkenheid in onze beweging teweeg zal brengen: gebed, mogelijkheden om te parti ciperen (bijvoorbeeld door gemeenteleden mee te laten gaan in teams die meewerken, bezoeken van de projecten, fi nanciële ondersteuning, etc.). MIRA zal hiervoor de mogelijkGemeenteleden meesturen met teams heden in haar communicati e meenemen. Migrati estromen Naast zendingsprojecten in het buitenland gaat MIRA zich vanaf dit jaar op de totale missionaire opdracht van de gemeente richten. De opdracht van de gemeente is om een gemeenschap te zijn van ambassadeurs van het Koninkrijk van God, gezonden in de cultuur waarin ze geplaatst is, en naar de plekken op deze aarde te gaan waar God hen heen leidt. Ook is er wellicht nooit een ti jd geweest waarin zoveel mensen/bevolkingsgroepen op drift zijn geraakt en in onze steden en dorpen terecht zijn gekomen. De holisti sche missionaire visie van de gemeente, gecombineerd met deze realiteit van de migrati estromen, maakt het nodig dat we onze visie op de missionaire opdracht van Rafael Nederland ‘updaten’. Daarom gaat MIRA het zendingskader van Rafaël Nederland een ‘update’ helpen geven en zal zij gemeenten ondersteunen bij het groeien in de invulling van de missionaire opdracht dichtbij en ver weg. ◆ Uitnodigingen om betrokken te zijn: Albert en Sjannie van Brunschot zijn een aantal maanden in Bulgarije om daar de mensen te dienen met woord en daad vanuit de liefde van Christus. Als je hun verhalen wilt volgen, stuur dan een email aan kantoor@rafael.nl en vraag of je hun nieuwsbrief kunt ontvangen. ◆ Rafaël Amsterdam-Noord heeft ook dit jaar weer een missionaire acti e in de wijk Banne-Buiksloot, een achterstandswijk met veel migrantengezinnen (18-20 juli) en daarna in IJburg (21-23 juli). Mocht je een verlangen hebben om mee te doen of om een missionaire ervaring in een stad te krijgen, neem dan contact op met Piet Brinksma (p.brinksma@rafael.nl) over de mogelijkheden om mee te doen! Piet Brinksma ...Het Blauwe Huis: project van Rafaël Amsterdam-Noord in de wijk IJburg... 6 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Zending

Willem en Erna Vedder: een zendingsreis verandert je leven Willem en Erna Vedder uitgezonden door Rafaël Amersfoort vertrokken juni 2015 naar Lima, de hoofdstad van Peru. Zij zijn daar aan de slag gegaan bij het project Brazos Abiertos van Jeugd met een Opdracht in de wijk Nueva Juventud in Lima. Brazos Abiertos betekent: ‘Geopende armen’. Het project bestaat uit twee schooltjes en een kerk en fungeert als een soort buurthuis waar allerlei acti viteiten worden georganiseerd. ‘In het begin zijn we vooral bezig geweest om ons aan te passen aan de taal, de cultuur, het project en de mensen beter te leren kennen. Stap voor stap spreken we steeds beter Spaans en begrijpen we wat er gezegd wordt, al is dat soms nog een uitdaging.’ ‘We zijn acti ef op verschillende gebieden, zoals huiswerkbegeleiding, ti enerwerk, evangelisati e en huisbezoeken, leiden van de peuterdienst of kinderkerk, preken, aanbidding, ‘devoti on’. Daarnaast ook met prakti sch werk. Ook komen er verschillende mensen en teams op bezoek die we begeleiden en hebben we een Vakanti e Bijbelweek georganiseerd voor de kinderen.’ ‘Het is gaaf om te zien hoe God ons gebruikt en we een licht mogen zijn in de sloppenwijken van Lima. We zijn dankbaar voor alles wat God door ons heen wil doen.’ Willem en Erna kunnen hulp gebruiken voor allerlei prakti sch en/of geestelijk werk. ‘We ontvangen graag groepen die voor kortere of langere ti jd mee willen helpen. Laat het ons weten als je meer informati e wilt. Wij ...Willem en Erna Vedder... geloven dat een zendingsreis je leven zal veranderen.’ Meer informati e over het project Brazos Abiertos en het werk van Willen en Erna staat op www.weloveperu.nl. Prioriteit voor missie boven groei en programma’s In de jaren tachti g ‘infecteerden’ de koffi ebars hun omgeving met het evangelie van Jezus Christus. Met als gevolg dat bijbelstudiegroepen ontstonden die vaak gemeentes werden die al snel begonnen te groeien. Een belangrijk deel van die groei bestond uit bekeerlingen. Ook mensen uit traditi - onele evangelische en pinkstergemeentes verhuisden naar de nieuw ontstane gemeentes. Maar ondanks de bekeerlingen leidde de groei vaak tot loslaten van de Grote Opdracht uit Matt eüs 28. Mensen met een hervormde of gereformeerde achtergrond, die als kind waren gedoopt, belijdenis van hun geloof hadden gedaan in hun kerkelijke gemeente, wilden ´meer´. In de zoektocht naar ‘meer’ ontstond bij veel mensen het verlangen om gedoopt te worden door onderdompeling en in de heilige Geest. Maar waar eerst Gods missie centraal stond, vormden de groeiende gemeentes zich meer rond hun programma’s en de sociale aspecten van gemeente-zijn. Zonder Gods genade, zichtbaar in het ontstaan en groei van gemeenschappen te ontkennen of te bagatelliseren, kreeg (meestal onbedoeld) de groei van het aantal leden meer en meer prioriteit boven de missie. Natuurlijk werd er uitgereikt met het evangelie, maar de kerk, haar idioom en vormen kwam steeds meer op zichzelf te staan, geïsoleerd van de wereld. En het gemis waarom mensen uit traditi onele kerken God - Kerk - Wereld. In deze opvatti ng leeft de kerk enerzijds in relati e met God in de devote realiteit van aanbidding en gebed etc. en anderzijds in de publieke realiteit van werk, sport, familie en vrienden. Die opvatti ng isoleerde de kerk van de wereld. Natuurlijk had men besef van de missionaire roeping in Gods woord, maar deze werd vormgegeven door hoe men het kerk-zijn opvatt e en beleefde. Nieuwe wegen en manieren werden zo geïmplanteerd in oude opvatti ngen, in plaats van deze met elkaar in lijn te brengen door eerst die nieuwe wegen te gaan. Met andere woorden: er zijn veel dingen in Gods woord die we alleen kunnen ervaren als we ze eerst doen in gehoorzaamheid. Maar als we eerst willen begrijpen en beredeneren, zullen we de ervaring missen, omdat we er eenvoudigweg niet aan toekomen. waren gestapt, tekende zich nu ook af bij de nieuwe, ‘vrije’, gemeentes. In ‘The Forgott en Ways Handbook’ (Brazos Press, ISBN 9781587432491) geven Alan Hirsch en Darryn Altclass een goed beeld van de kerk waar de theologie vorm gaf aan de ecclesiologie (structuur en wezen van de kerk). En vervolgens de ecclesiologie vorm gaf aan de missiologie. Zij schrijven dit toe aan de dualisti sche opvatti ng van de trits Missie krijgt prioriteit We worden ons gelukkig bewust van deze ‘vergeten manieren’ en ik geloof dat in onze zoektocht naar de missie, Gods Geest ons in een nieuw ti jdperk leidt, waar het dualisti - sche model wordt hervormd tot een meer geïntegreerde opvatti ng. Hier krijgt de missie prioriteit boven de opbouw, organisati e en sociale aspecten van de kerk. Het beeld van ‘God - kerk – wereld’ wordt holisti sch en dus raken die drie elkaar. Het traditi onele model: theologie die vorm 7 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland De Grote Opdracht

Ontmoeti ngen over het ‘hoe’ van de missie Als inleiding op twee ontmoeti ngen in Driebergen over strategievorming (de eerste was 4 juni en op 26 november volgt de tweede) zet Arie van Oudheusden in dit arti kel wat lijnen uit. Doel: een frisse kijk krijgen op de missie die God heeft voor onze beweging. Arie haalt het boek ‘The Forgott en Ways Handbook’ aan waarin de schrijvers Alan Hirsch en Darryn Altclass een oproep doen om eerst te richten op de missie en pas daarna op de kerk zelf. Onze beweging heeft vooraf regionaal nagedacht over vragen die betrekking hebben op vier kerngebieden: missie, beweging, kerk, relati e. In de werkvergadering op 1 oktober van Rafaël Nederland wordt de voortgang besproken en in de strategiemeeti ng van 26 november worden conclusies getrokken met het oog op de uitvoering in 2017 en verder. geeft aan de ecclesiologie en de ecclesiologie die de missiologie vorm geeft , verandert naar: theologie -> missiologie -> ecclesiologie. Dit is een manier van benadering die Hirsch en Altclass ‘the forgott en ways’ noemen. Dat is de vorm die de apostelen in de eerste kerk introduceerden. In de prakti jk zullen we wellicht dezelfde acti viteiten zien, maar met een andere prioriteit. De taalcursus voor vluchtelingen, het pannetje soep, het buurtcafé, de sportschool enz. zijn niet meer acti viteiten ‘buiten’ de kerk, maar de kerk is de conclusie ervan. Als beweging hebben we sti l gestaan bij ons DNA en roeping. Het is voor ons allen een uitdaging om gebruik te maken van de open deuren die er zijn om onze missie te volbrengen en zo de (nieuwe) sterke kerk gestalte te zien krijgen. Arie van Oudheusden Kinderwerk Uitnodiging bemoedigingsdag kinderwerkers Een van de dingen waarmee we onze visie voor het kinderwerk handen en voeten willen geven is door elk jaar een bemoedigingsdag te organiseren voor alle Rafaëlgemeenten. Dit jaar valt het op 17 september in Houten waar het thema ‘Frisse Wind’ zal zijn. We hopen dat mensen verfrist en geïnspireerd zullen worden door relati e, bemoediging en interacti e. Het zal een gave ti jd worden en daarom willen we graag dat jullie erbij zijn! We willen jullie uitdagen om met een groep te komen en er samen een geweldige dag van te maken. Matt hijs Vlaardingerbroek zal spreken en een workshop geven. Het is mogelijk om je op te geven via www.rafael.nl. Mochten jullie vragen hebben, kun je alti jd mailen naar kantoor@rafael.nl We hopen jullie 17 september a.s. te zien in Houten! Het Rafaël Kinderteam ...Welkome extra ruimte… Rafaël Gemeente Sion-Geloofjemee in Meppel Als gevolg van de beslissing van de gemeente ‘Into His light’ in Ter Apel, om met de diensten op zondag te stoppen was ook de unit ‘Ons honk’ in Ter Apel niet meer nodig. Evert Mussche: “Er werd aan ons als Rafaël Gemeente Sion Meppel gevraagd of wij belangstelling hadden. Dat hadden we zeker, maar dan moest de ‘keet’ wel uiterlijk 1 april opgehaald zijn in Ter Apel. Dankzij een transportbedrijf uit Staphorst is dat gelukt. 8 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Het gevaarte heeft nog enkele weken op het terrein van het transportbedrijf gestaan omdat wij in Meppel nog voorbereidingen moesten treff en. Maar op 22 april was het dan zover: de unit zou in Meppel worden afgeleverd. Dat afl everen had nog aardig wat voeten in de aarde, want de unit is wel 3x9 meter groot. En dat met de smalle straatjes in Meppel! Heel veel waardering voor het vakmanschap van de chauff eur. En nu staat hij dan in de tuin achter ons gebouw met de mooie naam ‘de Kameel’. Hoe we onze aanwinst gaan noemen? Misschien dromedaris? Wat we er mee gaan doen? Extra ruimte kunnen we alti jd gebruiken voor de jeugd, voor het trainingsweekend van Iraniërs? De ti jd zal het leren! Wij als Rafaëlgemeente Meppel zijn er erg blij mee!” Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

Rafaël Schoonhoven Tijdens de voorbereidingen voor een kinderfeest kreeg het organisati eteam van leden van Rafaël Schoonhoven en Marjon Ooms het gevoel dat ze dat niet in de kerk moesten houden, maar dat ze naar buiten moesten gaan. De kinderen ontmoeten waar ze leven. Het doel was dus ook een laagdrempelige evangelisati e-acti e, waarin het team de aandacht en liefde van Jezus wilde geven aan de kinderen. Het kinderfeest was op 3 mei jl. in Schoonhoven-Noord. Dat is een wijk waar redelijk wat problemen zijn en veel Marokkaans-Nederlandse gezinnen wonen. Samantha Korevaar van het organiserende team: “We hebben echt Gods leiding gevoeld ti jdens de voorbereidingen. Het ging soepel en deuren gingen voor ons open. Ook was het goed dat er samenwerking was tussen de verschillende kerken. Op de middag zelf hebben mensen uit andere kerken uit Schoonhoven ook meegeholpen bij de catering en de spelletjes. “We begonnen de middag met pannenkoeken eten. Daarna was er een sketch waarin we het bijbelverhaal van de verloren zoon hebben uitgebeeld. De rest van de middag hebben we spelletjes gedaan en voor de oudere kinderen was er een voetbaltoernooi. Het kinderfeest was een groot succes! Het was heerlijk weer en de opkomst was boven verwachti ng! We hebben ongeveer 140 kinderen mogen verwelkomen en ook een groot aantal ouders. De sfeer was erg goed en ontspannen. De kinderen deden enthousiast mee. Het was bijzonder om te zien dat …Deuren gingen open… kinderen uit verschillende culturen met elkaar speelden en plezier hadden. Ouders waren verrast en bleven gezellig helpen en kletsen. We hebben veel leuke reacti es gekregen op ons initi ati ef. De ene ouder bood aan om een volgende keer mee te helpen en weer een andere ouder vertelde dat ze haar kinderen nooit op dit terrein liet spelen, maar dat ze dat nu met een gerust Rafaël Gemeenschap Giessenlanden Een doopfeest in Rafaël Gemeenschap Giessenlanden. Het demontabele bad stond op 22 mei weer opgesteld op het podium van De Til in Giessenburg. Acht dopelingen waren er. “Heel bijzonder, op een na allemaal jongeren. Je ziet dat ze elkaar meenemen”, zegt voorganger Arie van Oudheusden. “Jongeren beseff en dat er meer is dan ‘go with the fl ow’. Dat helpt niemand. Deze generati e begrijpt heel goed dat gedoopt zijn meer is dan alleen voor je eigen leven. God rust ons toe om deel te zijn van de ‘missio Dei’. ’’ …Meer dan ‘go with the fl ow…’ ‘Into His Light’ wordt ‘Adullam’ “Het kerkgebouw van de Evangelische gemeente ‘Into His light’ in Ter Apel, een met Rafaël bevriende gemeente, is gesloten, maar de opdracht, de boodschap brengen, gaat door”, schrijft Gerda Klaucke. Doel: aan de vluchteling, een luisterend oor en gebed bieden en voor ieder die dat nodig heeft . De Nederlandse gemeenteleden van ‘Into His Light’ hebben allemaal hun weg gevonden naar een andere kerk. De naam ‘Into His Light’ blijft bestaan. Een garage is omgebouwd tot een nieuwe plaats, geschikt om Gods opdracht handen en voeten te geven. Deze ruimte draagt de naam ‘Adullam’ (de schuilplaats van koning David). Er zullen geen diensten op zondagen meer worden gehouden. De boodschap van liefde en hoop zal nu in de opvangcentra voor asielzoekers van het COA en in Adullam worden gebracht. “Eenmaal in de week zal er een speciale middag zijn waar we samen zingen, bidden en luisteren naar Gods woord. En ook voor een persoonlijk gesprek en gebed is er alti jd gelegenheid in de opvangcentra of in Adullam. ” “Wat blijft is een schuilplaats voor de vluchhart deed. Achteraf werd zelfs één van ons team gevraagd om mee te gaan naar een veiligheidsoverleg met de gemeente en politi e t.a.v. deze wijk. Het is goed om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. We zien uit naar wat God verder gaat doen in deze wijk en in de rest van Schoonhoven!” Samantha Korevaar ...Schuilplaats voor de vluchteling… teling, die Gods rust en vrede wil ervaren. “En dit alles is alleen mogelijk als we in Zijn licht blijven wandelen”, zegt Gerda. 9 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen Evangeliegemeente Nieuw Leven “Spreek Heer, uw dienaar luistert” Dat was zo ongeveer de tekst die me een jaar of twee geleden herhaaldelijk in het hoofd kwam. Na ti en jaar mee te hebben gedraaid in het leiderschapsteam van Evangeliegemeente Nieuw Leven in Woudenberg, wilden we (mijn vrouw Ina en ik), ons graag richten op wat de plannen van de Heer met ons waren. Na een sabbatsjaar was zoveel duidelijk dat ik niet gelijk weer als oudste aan de slag zou gaan. We hebben in het daaropvolgende jaar de een stap terug gedaan, wat afstand genomen van de gemeente, om, los van verwachti ngen en patronen waar je na ti en jaar toch in zit (en dat is ook helemaal niet verkeerd), breder te kijken met een hartsverlangen om de Heer te dienen door aanbidding en jeugdRafaël Den Haag De samenkomsten van Rafaël Den Haag vinden sinds 5 juni plaats in een nieuwe locati e: het Trias Centrum voor muziek, expressie en kunsten, Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. Het vorige gebouw (waar de gemeenschap pas twee jaar samenkwam) was ‘vele jassen’ te groot. De verschillende onderdelen van het gemeenteleven speelden zich zo ver van elkaar af dat het gebouw ‘ongeschikt was voor een gemeente met visie voor relati es’ zegt Lida Rodenburgh, de vrouw van voorganger Hans. Het nieuwe onderkomen ligt ook nog eens meer centraal in Rijswijk (dicht bij het stati on) en bovendien mag de gemeenschap gebruik maken van de geluidsinstallati e en van muziekinstrumenten van Trias. En het heeft leuke ruimtes voor het kinderwerk. De aanleiding tot de verhuizing was een bijzondere. Lida was een keer op bezoek in een andere gemeente die een theaterzaal had en ze het idee had dat een woord dat werd uitgesproken werd voor haar was. Daarna werd ze een keer midden in de nacht wakker en kreeg daarbij het woord ‘trias’ in gedachten, wat haar niets zei. Ze vertelde dat nog niet aan Hans. Maar ti jdens een zoektocht naar een ander gebouw stuitt en ze op het muziekcentrum Trias! En wat bleek: ze hebben daar een theaterzaal en deze lijkt op de zaal van de gemeente waar ze op bezoek was. Trias betekent drie-eenheid. Met de verhuizing wil de gemeenschap, een stat ement maken en hoopt ze weer te kunnen groeien. ...Een woord leidde tot nieuw gebouw… Rafaël Dordrecht Sinds februari dit jaar is de Rafaëlfamilie uitgebreid met een nieuwe gemeenschap: Rafaël Dordrecht. Het is een multi culturele gemeente gevormd door mensen uit Rwanda, Oeganda en Congo. De gemeenschap wordt geleid door Paul Mutama, die drie jaar geleden vanuit Congo naar ons land kwam. …Pionierstatus…. Sommige leden van de gemeenschap waren al enige ti jd zoekend naar een gemeente waar ze zich thuis konden voelen. Ze konden zich niet vinden in de bijbelse normen en waarden die in hun vorige gemeente werden gehuldigd. Ze besloten in gebed de leiding van de heilige Geest te zoeken voor een kerk die beter bij hun verlangens paste. Ze bekeken verschillende opti es maar het klikte tenslott e met Rafaël. Via Rafaël Nederland kwamen de leiders in contact met Gerard en Mirjam van Rooij. Ondertussen bestudeerden ze de fi losofi e van Rafaël die ze van harte konden onderschrijven. Naast het echtpaar de Rooij kwamen ook Jan Westerop en Krijn Verhage langszij om de jonge groep te ondersteunen. Na gesprekken en wederzijds aft asten werd onlangs de pionier status verleend door Rafaël Nederland. Er is een bestuur gevormd. Daarin zitt en naast Paul Mutama, Nina Mushonyanga (secretariaat), Ines Iteka (penningmeester) en Gerard van Rooij en Jan Westerop. Rafaël Dordrecht (35 regelmati ge bezoekers) komt samen op zondagmiddagen om 13.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk, Voorstraat 120 in Dordrecht. De leden komen uit verschillende plaatsen in Nederland en zelfs uit België! 10 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland …Hernieuwde toewijding… werk. Ook de mensen in de straat en in ons dorp die de Heer nog niet als persoonlijke Redder en Verlosser kennen of hebben aangenomen, waren op ons netvlies. In datzelfde jaar kwam ik met overbelasti ngsklachten thuis te zitt en en heb heel veel uren achter de piano en gitaar doorgebracht. Heerlijk hoe je in aanbidding tot rust en herstel mag komen. In deze periode werd ook duidelijk dat we bruggenbouwers mogen zijn in het lokale interkerkelijke werk, hebben we nieuwe contacten in het dorp mogen leggen en heeft de Heer ons een hernieuwde toewijding gegeven om de gemeente in Woudenberg te mogen dienen. De inzegeningsdienst op 20 maart met Gerard van Rooij en Hans Rolf was erg indrukwekkend. De mantel van de autoriteit van God werd door Gerard om mijn schouders gelegd, een krachti g symbool! Shalom! Paul Hoogers

Irene: depressies en anorexia verdwenen “Ongeveer twee jaar geleden kreeg ik anorexia. Als gevolg daarvan belandde ik in een soort depressie. Ik zag eigenlijk geen uitweg meer. Terwijl ik in die periode zat gaf Naft ali (Irenes vriend) mij aandacht. Een jongen die ik al een ti jdje leuk vond, maar hij mij eerst niet. Naft ali gaf mij eindelijk weer afl eiding na een periode waarin ik bijna constant met mijn problemen bezig was. Maar Naft ali was christelijk en ik niet. Ik was niet gelovig opgevoed, en had me vooral afgezet tegen het geloof. Maar toch gaf ik het nu een kans. Ik had nog een Bijbel van de basisschool waarin ik maar gewoon wat ging lezen. En ik ging een aantal keren mee naar de kerk van Naft ali (Rafaël Gemeenschap Giessenlanden). Toen ontdekte ik Gods liefde. Ik had een moment dat ik dacht dat ik helemaal gek werd. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik dacht: ik ga maar bidden. Ik had dat eigenlijk nog nooit gedaan, maar ik dacht: ik doe …Ik dacht: ik ga maar bidden… het. Ineens kwam er zo’n rust over mij. Ik wist dat God op dat moment bij mij was, en dat Hij mij wilde helpen. Als ik nu terugkijk op die periode weet ik dat het God was die mij zocht, door Naft ali heen. Ik zag zelf geen uitweg meer en Hij wist dat ik Hem op dat moment juist hard nodig had. De depressie en anorexia zijn inmiddels weg en ik sta weer een stuk blijer in het leven. God heeft mij op die manier gered uit een situati e waarvan ik zelf geen idee meer had hoe ik daar uit moest komen.” Irene Slits, 17 jaar. Zit in 6 vwo en wil volgend jaar Voeding en Gezondheid gaan studeren in Wageningen. In mei heeft Irene zich laten dopen. ‘Kinderen hebben geen ‘kleine’ heilige Geest gekregen’ In de Bijbel lezen we dat God de jonge Samuel riep en apart zett e had voor een speciale taak in Zijn goddelijke plan. Hoewel hij van Eli leiding kreeg in dit proces van het leren verstaan van Gods stem, was het Samuel zelf die een ontmoeti ng had met God die zijn leven veranderde. Nog steeds laat God zichzelf aan jonge kinderen zien en gebruikt Hij hen in zijn Koninkrijk. Ik geloof dat het Gods hart is om jonge kinderen in te zett en in het plan om Gods grootheid overal bekend te maken. De ti tel van een boek over dit thema is ‘Kinderen hebben geen ‘kleine’ heilige Geest gekregen’. Een leidraad voor het kinderwerk met een grote reikwijdte. Nieuw: ‘Acti vate Holland’ Een relati ef nieuw project van het kinderwerk is ‘Acti vate Holland’ waarin wij als Rafaël samenwerken met andere gemeenten om acti viteiten te ontplooien met als doel kinderwerkers en ouders/ verzorgers te bemoedigen en uit te dagen kinderen op een gezonde manier in aanraking te brengen met de kracht van …Jongen gebruikt om menigte te voeden… ontmoett en om met elkaar hierin uit te stappen. Het was een feest om te vieren wat God onder kinderen in gemeenten in Nederland aan het doen is! Dit smaakt naar meer, dus blijft op de hoogte. de heilige Geest. Dit kan alleen maar wanneer het eerst een deel van jezelf is geworden. Je kunt namelijk niet iets uitdelen wat je zelf nog niet hebt. Vanuit dit project willen we kinderwerkers en ouders/verzorgers bemoedigen, zodat kinderen gaan wandelen in de kracht van de heilige Geest. In april hebben we onze eerste zaterdag gehad waar kinderwerkers elkaar Het is mijn gebed dat meer dan ooit tevoren Gods werk door kinderen een podium krijgt. Als we lezen in Johannes 6 dat het een jongetje was dat God gebruikte om vijf gerstebroden en twee visjes te geven, kunnen we verwonderd zijn dat het een kind is dat God gebruikte. Er staat niet dat Jezus dat kind bedankte, maar dat Hij God dankte voor de voorzienigheid die Hij gaf. Hier gebruikte God een jongetje om een menigte van vijfduizend te voeden. We zien dat het begint bij een volwassene die het werk van God in een kind erkent en daar de ruimte voor geeft . Laten we hiervoor open staan en God alle ruimte geven zodat zijn plan vervuld wordt, want Hij heeft niemand een ‘inimini’ heilige Geest gegeven. Daniel Sloots 11 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Kinderwerk

“Ik ervaarde hoe God mij optilde en dichtbij mij was” In oktober vorig jaar liep ik met mijn dochter Petra ‘s avonds in de rosse buurt in Amsterdam. Na een aantal leuke gesprekken met prosti tuees kwamen we voorbij een raam waarvan de deur direct openging toen de vrouw Petra zag. Ik kende haar van gezicht maar had nog nooit met haar gesproken. De deur werd achter ons dicht gedaan en de gordijntjes gingen dicht. Er volgde een leuk gesprek en ze vertelde enthousiast over haar vader, moeder en dochter. En op haar telefoon liet ze foto’s zien. Bijzonder als een vrouw die meestal anoniem wil blijven een inkijkje geeft in haar privéleven. Enkele dagen daarvoor had ze heel hard gewerkt in de tuin van haar vader die dat zelf niet meer kon. De tuin was zijn trots en zij onderhield die graag voor hem. Beeld Terwijl zij dit vertelde kwam een beeld bij mij op hoe zij op de grond geknield naast mensen zat en hen verzorgde en hielp om weer op te staan. Ik deelde dat met haar en ze was er erg door geraakt. Ze wilde graag andere mensen helpen, maar dat is moeilijk als je zelf nog in moeilijke omstandigheden verkeert. Ik vroeg of we voor haar mochten bidden en dat wilde ze graag. Om de beurt baden Petra en ik voor haar en ze werd bijzonder geraakt door Gods liefde. Toen ze weer een beetje ‘geland’ was, had ze er geen woorden voor hoe bijzonder, mooi, speciaal en geweldig de ontmoeti ng met God was geweest. Ze had ervaren hoe Hij haar had opgeti ld en hoe dichtbij Hij was. “Ik bid vaak tot God of Hij mij wil helpen”, vertelde ze. “En ik wil ook heel graag anderen helpen.” Geen klanten We zeiden dat God er niet alleen was om haar te helpen wanneer dat nodig was maar dat Hij deel van haar leven wilde zijn en dat Hij met haar wilde spreken van hart tot hart. Ik bad over haar uit dat ze even heerlijk bij God ‘op schoot kon zitt en’, dichtbij zijn hart. Direct viel ze tegen Petra aan met haar hoofd op Petra’s hart. Heel rusti g lag ze zo wel vijf minuten. Toen ze haar ogen weer opende, vertelde ze dat God haar een aantal nare gebeurtenissen van vroeger had laten zien en dat ze zijn genezing heel diep ervaren had. Ook had God haar duidelijk gemaakt dat ze niet bang behoefde te zijn om uit de prosti tuti e te stappen. Die avond had ze geen klanten meer gehad en was ze nog even bij een collega langs geweest die haar vroeg waarom ze zo straalde… Ook haar moeder zag de verandering. Contract De volgende dag was ze bij ons op het kantoor en hoorden we wat meer over haar omstandigheden. Ze vertelde dat ze een contract had dat nog afb etaald moest worden en ik berekende dat dat ongeveer een € 750 moest zijn. ‘s Avonds vroeg ik aan een groep mannen of zij niet in hun achterban konden vragen om met elkaar dit geld bij elkaar te brengen. Tot mijn verbazing werd ik de volgende ochtend vroeg gebeld door een vrouw van één van deze mannen. Ze had € 720 liggen en wilde In de conferenti e van Rafaël Nederland riep Frits Rouvoet in een seminar op om ‘degenen die voor het oog der wereld niemand zijn tot iemand te maken’. Frits werkt met zijn team onder prosti tuees in Amsterdam. Hij doet dat met de organisati es Blood-n-Fire (hulp op de Wallen) en Brightf ame (voor vrouwen die uit de prosti tuti e willen stappen en aan werk moeten worden geholpen). Lees hoe Frits beschrijft hoe een vrouw er in slaagde de prosti tuti e te verlaten. …Frits en Jacqueline Rouvoet… dat aan deze vrouw geven om haar hiermee te helpen om met de prosti tuti e te kunnen stoppen. Weer achter het raam Twee dagen later was ze weer bij ons op kantoor voor een ontmoeti ng met één van onze maatschappelijk werksters. Toen ze daarna bij het stati on was aangekomen om weer op de trein naar haar woonplaats te stappen gebeurde er iets in haar hoofd vertelde ze ons later. Ze werd door iets wat sterker was dan haarzelf naar het ‘redlight district’ getrokken en stond diezelfde avond weer achter het raam. Wel heeft ze direct contact met ons opgenomen over wat ze gedaan had. En uiteraard zijn we bij haar langs gegaan. Ze vertelde over haar strijd. Verstandelijk wist ze wel dat ze de prosti tuti e niet wilde, maar iets dat sterker in haar was had haar in zijn macht. Ze kon daar geen weerstand aan bieden. Ik vroeg haar: waarom heb je ons gebeld? “Dacht je nou echt dat we met jou zouden bidden voor een goede avond met veel klanten?” Nou dat had ze niet verwacht. Ze zat wel met het feit dat ze haar kamer nog moest betalen plus nog wat dingen. Natuurlijk zeiden we dat geld geen probleem kon zijn en dat er een bedrag voor haar was binnengekomen. Ze wilde eerst niet dat wij voor haar gingen betalen maar toen kon ik haar eraan herinneren dat God tegen haar had gezegd dat ze niet bang behoefde te zijn om uit de prosti tuti e te stappen en dat Hij al voor haar had gezorgd. Op dit moment gaat het heel goed met haar. Haar laatste schuld is betaald, ze zit in een fi jne gemeente en heeft misschien zelfs binnenkort een normale baan. Haar collega van de overkant komt regelmati g bij ons op het kantoor en is bezig om uit de prosti tuti e te stappen. Regelmati g mogen we met haar bidden. De dame zelf hebben we onlangs mogen dopen en ook haar moeder is tot bekering gekomen. Frits Rouvoet 12 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Barmhartigheid

Rafaël Nederland Instituut voor Training en Vorming: keuze uit drie modules Jaap Schep, coördinator van de School voor Theologie, heeft nieuws over het komende onderwijsseizoen. “Vanaf september heb je de keuze uit maar liefs drie modules! Module I zal zowel klassikaal (in Amersfoort) als ook digitaal worden aangeboden. De modules V en VI zijn alleen digitaal te volgen. Omdat wij de modules al een aantal jaren opnemen (zowel op video als op mp3) wordt het theologie-onderwijs steeds toegankelijker. Je kunt zelf kiezen welke module je wil volgen. Komend seizoen kan je kiezen uit de volgende drie onderwerpen/modules: Module V: in deze module leren wij je hoe je de Bijbel uitlegt, je leert dat de Bijbel veel verschillende literaire genres bevat en dat die genres van invloed zijn op onze exegese (bijbeluitleg). Ook besteden we een aantal lessen lang aandacht aan de kunst van het preken. Module VI: in deze module staat Jezus de terugkomende Koning centraal. Het onderwijs in deze module legt de focus op Jezus, Hij komt terug. Door deze nadruk op de persoon Jezus komen onderwerpen als eindti jd, wederkomst, hemel, hel etc. in een heel ander licht te staan. Van diverse deelnemers aan deze module hoorden we terug dat angst voor de wederkomst plaats heeft gemaakt voor hoop en verwachti ng. Module I: in deze module gaan we samen de hele Bijbel door. We gaan ontdekken wat God de Vader ons door zijn liefdesbrief (de Bijbel) wil vertellen. …Geslaagd… Graag verwijzen wij je naar onze site theologie.rafael.nl voor alle verdere informati e. Ook kan je je via de site inschrijven voor een module. We zien uit naar een mooi, nieuw onderwijsseizoen. Je bent van harte welkom!” Samenkomen in een eigen gebouw of huren? Nederland kent veel prachti ge, soms indrukwekkende kerkgebouwen. Ooit gebouwd om te dienen als een plek waar het Woord van God werd gebracht. De Protestante Kerk heeft nu nog ongeveer 2400 kerkgebouwen in gebruik. Door allerlei oorzaken is de verwachti ng dat de komende twinti g jaar nog eens de helft van de kerkgebouwen in Nederland de bestemming als kerk verliest. Een eigen kerkgebouw kost veel geld. Tussen de derti g en veerti g procent van de begroti ng van een kerkelijke gemeente heeft betrekking op het gebouw. Vandaar dat voor veel kerken verhuur een belangrijke bron van inkomsten is geworden. Binnen de evangelische wereld zijn over het algemeen weinig gemeenten met een eigen gebouw. Een klein aantal grote evangelische gemeenten, zoals Bethel in Drachten, is in het bezit van een eigen kerkelijk gebouw. Vaak worden deze gebouwen multi functi oneel gebruikt. De meeste gemeenten maken gebruik van een aula van een school, een buurthuis, een wijkgebouw, etc. Zij zullen dus elke zondag hun kerk moeten ‘inrichten’. Binnen Rafaël Nederland zijn er vijf gemeenschappen met een eigen gebouw. De redacti e van 4Plus leek het nutti g eens uit te zoeken hoe dat bezit wordt beheerd. Hoe krijgt men de exploitati e rond? Hoe wordt het beheer uitgevoerd? Wordt de kerk ook regelmati g verhuurd aan derden? Zes dagen per week verhuurd Dat is het geval in de Evangelie Gemeente Utrecht (EGU) die een pand uit 1900 in het centrum van de stad heeft . Tot een paar jaar geleden werd deze kerk bijna alleen op zondag gebruikt en daarnaast incidenteel verhuurd. Doordat er niet veel geld uit verhuur binnenkwam, begon het gebouw te vervallen. Toen kerklid Elianne Alblas vroeg of zij de verhuur van de kerk mocht overnemen en uitbreiden, vond het kerkbestuur dat prima. Elianne richtt e in 2012 het bedrijf Zaalverhuur7 op. Sindsdien wordt het gebouw zes dagen per week verhuurd. Maar bij verhuur is het wel de vraag: wie wel en wie niet. Evangelie Gemeente Utrecht liep eens tegen een onaangename ervaring op (zie kader op pagina 14). Ook kijkt de redacti e uit naar reacti es …Elianne Alblas… over hoe men het elke zondag voor elkaar krijgt om een gehuurd gebouw ingericht te krijgen. Mogen de eigen spullen in het pand worden opgeslagen, of elders? En hoe heeft men de logisti ek vormgegeven. Wie zet bijvoorbeeld de stoelen klaar? Wie heeft er ti ps voor oplossingen waar anderen voordeel mee kunnen doen? Vragen op het gebied van beheer, verzekeringen, fi nanciën, enz.? Stuur je verhaal of je vraag naar: redacti e-4plus@rafael.nl Evert Mussche 13 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Onderwijs

Het is belangrijk een duidelijk verhuurbeleid op te stellen. ‘Wanneer een kerk ervoor kiest een ruimte in haar kerkgebouw te verhuren, dan mag ze daarbij geen onderscheid maken. Dat moet uitgangspunt zijn voor het verhuurbeleid´, legt Marysha Molthoff van het College voor de Rechten van de Mens uit. Dat College Wie wel en wie niet heeft Zaalverhuur7 eerder schuldig bevonden aan verboden onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid, toen het bedrijf in 2013 weigerde de zolder van de kerk te verhuren aan een Utrechtse werkgroep van homojongeren, verbonden aan de landelijke homo-organisati e COC. Ook volgens het Openbaar Ministerie maakte Zaalverhuur7 zich schuldig aan discriminati e. Het besloot eind 2015 Zaalverhuur 7 niet te vervolgen, omdat het bedrijf het verhuurbeleid na het incident heeft aangepast. Kantoor van Rafaël Nederland wordt gerenoveerd Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft Rafaël Nederland een onderkomen voor ontmoeti ngen op het kantoorterrein “de Beukenhorst” in Driebergen-Rijssenburg. Op het terrein van de Beukenhorst staan een kantoorvilla en bijgebouwen. Op het terrein zitt en o.a. Wycliff e, Missie Nederland, VPE, Alpha Nederland, Navigators en nog een aantal organisati es. Rafaël Nederland huurt een deel van de bovenverdieping van de villa. Het is een fi jne plek om elkaar te ontmoeten voor vergaderingen, te meer vanwege de centrale ligging in het land. Ook hebben we daar een ruimte voor ons archief, voor opslag van de materialen van de bedieningen de conferenti es en kantoorbenodigdheden. Vorig jaar oktober hoorden we dat er plannen waren voor renovati e van de bovenste verdieping van de Beukenhorst, waar wij onze ruimten hebben. Februari jl. kregen we bericht dat dit in maart zou gaan beginnen. We waren dus genoodzaakt om in zeer korte ti jd onze spullen te verhuizen. En dat terwijl we in deze periode juist zo druk waren met de voorbereidingen voor de conferenti e! omgedraaid, of wat ik had neergezet was al weer verdwenen. Petje af voor hun inzet. Op dit moment is de verbouwing in volle gang. De verwachti ng is dat dit klaar is rond de bouwvak. Voor vergaderingen mogen we ti jdelijk gebruik maken van vergaderruimten bij Missie Nederland en Interserve en hebben we ook gebruik kunnen maken van het kantoor van Rafaël Giessenlanden in Gorinchem. Mooi die keer dat een aantal gemeenteleden van Rafaël Giessenlanden daar juist bij elkaar kwamen om te bidden en het Nati onaal Leiders Team …In korte ti jd spullen verhuizen… Alles moest ingepakt worden en wat kom je dan veel tegen. Als iemand nog een cassett erecorder heeft en conferenti es en seminars terug wil luisteren… er ligt genoeg. We waren erg blij toen we hoorden dat we op de begane grond over een ander magazijn konden beschikken. Alles moest nog wel daar naar toe gebracht worden. We deden een oproep voor vrijwilligers. Op zaterdag 5 maart hebben we alles verhuisd. De hulptroepen kwamen uit Giessenlanden, Meppel en Schoonhoven. Ik stond versteld van de kracht van deze kerels. Alles ging via het trappenhuis. Ik zett e de dozen klaar bovenaan de trap en ik had me nog niet 14 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland …Alles via het trappenhuis… in een ruimte er naast een ontmoeti ng had. Zo werd er gelijk voor elkaar gebeden! Marjon Ooms Gebouwen

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Home


You need flash player to view this online publication