0

Maart 2016 Digitaal magazine van Rafaël Nederland ld

In dit nummer ● Agenda ● Column ● Aft redend voorzitt er Piet Brinksma: beleven dat God ‘Rapha-el’ is ● Klein team klaart telkens weer een megaklus: de jaarconferenti e Bijpraten ti jdens de jaarvergadering. ● Werk onder vluchtelingen niet inkapselen in vergaderingen ● Samen met jongeren op de bres voor vluchtelingen ● ‘De Rivierenwijk zal bloeien als een roos’ ● Christengemeente Veghel voortgezet als Huiskerk Rafaël Veghel ● Afscheid Peter en Irene de Jong en inzegening Ad en Tineke van der Heiden ● Evangelische Kerk hoop! Dongen ● Groei bij Rafaël Putt en ● ‘De Fakkel’ ti en jaar familiekerk op het kruispunt van Nederland ● Zout en Licht Boom is een multi culturele gemeente Uitleg over het NLT door Bart Groeneveld. ● Geloven in 2016, doe je mee? ● Twee boeken over bidden ● Open deuren voor Village of Peace in Afghanistan Colofon Maart 2016 pag 3 pag 3 pag 4 pag 6 pag 7 pag 9 pag 10 pag 11 pag 12 pag 13 pag 13 pag 14 pag 15 pag 16 pag 17 pag 18 Uitgave: Rafaël Nederland Postbus 51022 1007 EA Amsterdam. Telefoon 088-0019100 Redacti e: Jan Radder, Evert Mussche Layout: Gerhard Lens Redacti eadres: E-mail: radderj@wxs.nl Rafaël Nederland is aangesloten bij: ‘The Internati onal Church of the Foursquare Gospel’ 2 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland

Bart Groeneveld Esther Verkijk Arie van Oudheusden Nationaal Leidersteam aangesteld In de jaarvergadering op 13 februari 2016 van Rafaël Nederland zijn de voorgedragen kandidaten voor het het Nati onaal Leidersteam offi cieel aangesteld en ingezegend als nati onale leiders en ook als bestuursleden van Rafaël Nederland. Het team bestaat uit vijf leden: Bart Groeneveld, Arie van Oudheusden, Gerard van Rooij, Daniel Sloots, Esther Verkijk. Gerard van Rooij Daniël Sloots Column Sinds ruim een jaar komt N. bij ons in de kerk. Meegenomen door enthousiaste vrijwilligers in het plaatselijke azc. N. is jong, vriendelijk en heel erg hard op zoek naar een beter leven. Agenda 16 t/m 18 maart: Jaarconferenti e in Amersfoort 9 april: Impact in ’t Hoge Licht in Driebergen 17 april: Uturn Experiencedag 21 t/m 24 april: Foursquare-Europe conferenti e in Parijs 22 mei: Uturn Experiencedag 4 juni: Strategiemeeti ng (locati e volgt) 17 september: Bemoedigingsdag kinderwerkers in Houten 1 oktober: Werkvergadering, ’t Hoge Licht, Driebergen 11 en 12 november: Impact Op een vrijdagmiddag ben ik voor het eerst bij hem thuis; een wat viezig appartement in het azc. Achter een van de deuren ligt een oudere man geknield zijn middaggebed te doen. Een jongeman zet thee. In de kale ruimte zitt en we tegenover elkaar; ik aan de ene kant, vier mannen aan de andere kant. Ik vraag wat ze doen. Hun antwoord is: niets. De hele dag wachten, dat is het. Dodelijke verveling. Vier dagen later krijg ik een app’je van N. Of hij bij ons mag komen – er is iets gebeurd op het azc. Ik check het nieuws, en inderdaad; gedoe, politi e, traumaheli. Even later staat N. voor de deur. Op de bank vertelt hij dat een van zijn huisgenoten een ander heeft neergestoken. Ruzie uit frustrati e, verveling, drugsgebruik. Ik kan het bijna niet geloven: dezelfde mannen waar ik vrijdag, bij mijn eerste bezoek aan een azc ooit, nog thee mee dronk. Die avond zie ik een fi lmpje op Facebook van een groep vluchtelingen die een liedje van Claudia de Breij zingen: als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen; mag ik dan bij jou? Ik bekijk het met tranen in mijn ogen en dank God dat ik ‘ja’ kan zeggen. Een klein woordje en een klein gebaar: een logeerbed voor een dag of drie. Maar zijn het niet juist de kleine gebaren die de grootste gevolgen hebben? Marc 3 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Column

Aftredend voorzitter Piet Brinksma: beleven dat God ‘Rapha-el’ is Hij was een decennium voorzitt er van Rafaël Nederland. Maar na ti en jaar draagt Piet Brinksma het stokje over aan het nieuw gevormde Nati onaal Leiders Team (NLT). Tijd dus voor een terugblik, maar ook vooruit kijken naar de plaats en opdracht van Rafaël, landelijk, Europees en zelfs wereldwijd. Het interview vindt plaats ti jdens de autorit van het kantoor in Driebergen naar Piets woonplaats, Amsterdam. Piet komt net uit een overleg met het NLT over het beleidsplan 2016 en de jaarvergadering in februari. Piet: ‘Ik ben nu vooral ondersteunend bezig naar het team toe en met de overdracht. Een belangrijk deel van mijn portefeuilles is al aan hen overgedragen. Eén van die portefeuilles is het overzien van de regio’s. Het NLT gaat als team regelmati g samenkomen met de regioleiders om goed feeling te houden met de gemeentes en om de regio’s nog meer als belangrijke plek van interacti e te kunnen ontwikkelen. Krijn Verhage en Hans Rodenburgh zijn als regioleiders onderdeel geweest van de commissie ‘voordracht NLT-leden’ in het afgelopen jaar, om dit proces met de gemeentes in de regio’s samen te doen.’ Piet heeft als de eindverantwoordelijke met de regioleiders veel energie gestopt in het ondersteunen en overzien van gemeentes. ‘Er zijn heel veel dingen die vaak niet worden gezien in het bemoedigen, coachen en ondersteunen van voorgangers en leiders in gemeenten en het helpen oplossen van situati es en begeleiden van overdrachtsprocessen.’ ‘Dan heb ik de portefeuille kantoor en de organisati e van de Impacts, conferenti es en de communicati e naar de beweging toe. Veel van deze taken zullen worden overgenomen door het Uitvoerend Team (UT), onder leiding van Marjon Ooms. We hebben aan Marjon steeds meer taken overgedragen. We zoeken hiervoor nog wel naar wat uitbreiding van het team.’ ‘Ook is er de taak van vertegenwoordiging naar de diverse lichamen, zoals de Missie Nederland, het Platf orm voor de Pinksterbeweging, Kerklab, Christelijk Nati onaal Forum en andere landelijke bijeenkomsten. In de komende maanden zal ik hier graag leden van het NLT introduceren.’ ‘Wat de portefeuille Foursquare InternaEen jaar later, in 2008, was Piet weer betrokken bij een moment van verzoening, nu aan de andere kant van de wereld, in Sri Lanka. Piet: ‘Ik heb daar namens Rafaël Nederland en de Verzoenings Coaliti e Nederland (VCN) plaatsvervangend schuld beleden en vergeving gevraagd voor de fouten die Nederlanders in de geschiedenis hebben begaan tegen het volk van Sri Lanka. Ook Leslie Keegel was daarbij, wat een geestelijk hoogtepunt was voor hem. Het was heel zwaar, het geestelijk vrijzett en. En daarna ook … een uitbundig vieren.’ ‘Wat ik ook kostbaar vond, was dat we zijn begonnen met Pure Desire. Daar heb ik een rol in gespeeld (Piet haalde dit uit Amerika, red.) en daar ben ik heel dankbaar voor.’ Piet Brinksma ti onaal betreft (Piet is lid van het bestuur van Foursquare Europe en is afgevaardigde naar de Global Council) daarover hebben we besloten dat Arie van Oudheusden afgevaardigde wordt van de nati onale leiders. Ik ben gevraagd om voor dit jaar mijn taak als bestuurslid af te maken en daarom zal ik in Europa samen met Arie deelnemen aan de Europese acti viteiten.’ Wat waren de hoogtepunten van jouw periode als voorzitt er? ‘Wat bij me opkomt zijn onze conferenti es. De nieuwe gemeenten die gesti cht zijn en gemeenten die mochten doorgroeien tot erkende gemeenschappen. Het allergrootste voorrecht is dat ik in mijn landelijke rol in al die jaren talloze verhalen, getuigenissen en vruchten mocht horen van de vrucht van Gods Koninkrijk in ons midden. God is werkelijk een God van herstel. Hij is ‘Rapha-el’!’ Verder heb ik beleefd hoe kostbaar en waardevol het is om als beweging en als familie verbonden te zijn en elkaar te dienen en samen te vieren wat God doet. Ook de viering van 25 jaar als beweging in 2014 was een hoogtepunt. En de viering van honderd jaar Pinksteren in 2007 in het Olympisch Stadion in Amsterdam was een geestelijk hoogtepunt, als pinksterbeweging en als Kerk. De beweging van verzoening en eenheid en het wederzijds als kerk en beweging elkaar vergeving vragen voor fouten in het verleden die daarna plaats vond.’ Europa Met blijdschap kijkt Piet terug op de nieuwe start van Foursquare Europa. Dat bevond zich een beetje in een vastgelopen situati e. ‘Ruim vijf jaar geleden heeft Foursquare Europa een nieuwe start gemaakt in Nederland (in Doorn). Sinds die ti jd is er ieder jaar een meerdaagse meeti ng voor het zoeken van God. We hebben een stap gemaakt om als leiders in Europa verantwoordelijkheid te nemen voor ons conti nent en niet alleen naar Foursquare Missions te kijken. We hebben gezegd: we gaan samen als alle leiders opstaan als geestelijke oudsten die de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van Foursquare in Europa en wij doen het geestelijke overzienerschap en nemen de geestelijke verantwoordelijkheid. Dit heeft ons meer acti ef gemaakt heeft en meer een echte geestelijk volwassen regio. Waarbij Foursquare Missions een geweldige en onmisbare partner is.’ Gemeentesti chti ng ‘Wat ik ook een belangrijke ontwikkelingen heb gevonden is het terrein van gemeentesti chti ng, waar Cris van Dusseldorp jaren voor gewerkt heeft ; het coachen van pioniers en gemeentesti chters en onze nieuwe School voor Gemeentesti chti ng (Multi ply) die in de afrondende fase is. Die school 4 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Uit de beweging

is bedoeld voor mensen die een roeping hebben om te pionieren en gemeentes te sti chten, samen met de moedergemeente en de regio’s.’ ‘Voor de verdere groei in gemeentesti chti ng denk ik dat het belangrijk is dat de lokale gemeenten inzett en op discipelschap en het vormgeven aan hun missionaire opdracht. Als het maken van nieuwe discipelen en missionair uitreiken als gemeente functi - oneert, dan komt de passie voor gemeentesti chti ng en het vinden van gemeentesti chters en pioniers wel boven drijven. Die school die we ontwikkeld hebben is een prachti g instrument om ze landelijk bij elkaar te brengen en te trainen, samen met de moedergemeente en regioleiders. Een onderdeel van de missie van het NLT, samen met de moedergemeente en de regioleiders, is kijken hoe we kunnen aanWat betekent de kerk voor de transformati e van de stad? Het interview met Piet Brinksma werd ‘afgerond’ met een verkenning van de wijk IJburg, een stadsdeel van Amsterdam dat op de tekentafel werd ontworpen en in ti en jaar uit de grond werd gestampt en de wijk De Banne, een ‘zogenoemde Vogelaarwijk. In beide is Piets gemeente, Rafaël Amsterdam-Noord, acti ef. In IJburg heeft de gemeenschap midden in de wijk, aan de Willy Mullenskade het ‘Blauwe Huis’ kunnen huren, dat voor allerlei acti viteiten wordt gebruikt. In De Banne beschikt Rafaël Amsterdam-Noord over De Boeier voor de Lifegroepen, vergaderingen, oefenruimte voor de band. Piet: ‘De vraag die ik mijzelf stelde was: wat betekenen de kerk en het Koninkrijk Onderdeel van de missie: hoe kunnen we onze buurten bereiken? moedigen dat mensen gewoon hun buurt gaan bereiken en discipelen maken. Dit is in lijn met wat we gedaan hebben met Ralph Moore (hij was in 2015 in ons land voor seminars) die in regio’s gemeentes heeft aangemoedigd en in het belang van discipelschap. Gelukkig zijn er veel mensen geweest, niet alleen voorgangers maar ook jonge mensen.’ Reizen Om Rafaël naar buiten te kunnen vertegenwoordigen heeft Piet als voorzitt er veel gereisd. ‘Ja, ik ben onder andere elk jaar naar de conventi es van Foursquare in de Verenigde Staten geweest.’ Hoe is onze relati e met Foursquare? ‘Ik denk dat dat een heel mooie relati e is. We hebben heel veel aan Foursquare te danken, omdat ze ons in het begin hebben ondersteund met sprekers en ons hebben gediend. We hebben alti jd mensen naar de conferenti es van Foursquare gestuurd. Dat is een belangrijk stuk van de geestelijke verbondenheid. Er is een uitwisseling van Foursquare naar Nederland, maar ook van Rafaël Nederland naar Europa en samenwerking in Europees, maar ook internati onaal verband. ’‘Ik heb spreekbeurten in van God in de stad? Gods Koninkrijk mag het verschil maken en het Koninkrijk is de regering over een gebied.’ Ik ben een studie gaan doen omdat ik alles wilde weten over de transformati e van de stad. Piet doet die studie aan de Bakke Graduate University, een (online) theologische opleiding. Met theologie als uitgangspunt wordt systemati sch naar de problemati ek van steden gekeken en wordt gezocht naar de mogelijkheden en kansen om het Koninkrijk van God gestalte te geven. In het studieprogramma komen de studenten van de ‘online community’ ook enkele malen bij elkaar voor een studie van een stad. Daar wonen ze dan ti en dagen en bezoeken leiders van kerken en de burgemeester. De studenten richten hun onderzoek dan op de noden van een stad en kijken naar de rol van christelijke organisati es. Piet studeert in de zomer van 2017 af. Amsterdam mijn prakti jkplaats. Europa gedaan. Op Europese conferenti es in Spanje, Duitsland. Ik zat in het bestuur van Foursquare Europe en in het team van nati onale leiders die de bediening van Foursquare in Europa coördineren en heb ik de Europese conferenti es helpen Gaat Rafaël daar ook van profi teren? Piet: ‘Absoluut. Ik wil geen theoreti cus worden. Ik doe het voor mezelf als Rafaël gemeenschap in Amsterdam, om beter de stad te kunnen dienen en het Koninkrijk toe te passen. Dat is mijn practi cum en Amsterdam is mijn prakti jkplaats. Maar ik wil heel graag Rafaël gemeentes in Nederland ondersteunen en bemoedigen en als het nodig is trainen met dingen die ik geleerd heb. Om hun roeping en specifi eke roeping van het Koninkrijk in de stad gestalte te geven.’ Piet is al gevraagd door de Global Councel van Foursquare om een werkgroep te leiden over stadstransformati e. organiseren.’ ‘Een mooie ontwikkeling is ook dat er in de afgelopen vijf jaar echt een beweging binnen Foursquare is naar partnerschap op globaal niveau. De Global Council is een plek geworden waar samen wordt gekeken hoe we als Foursquare el5 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Uit de beweging

kaar kunnen versterken voor de uitbreiding ook jaren mogen dienen in het bestuur van de Foursquare Foundati on, waarin we meer dan vijfh onderd projectvoorstellen van missionaire projecten wereldwijd hebben mogen evalueren en sponsoren.’ Herstelbedieningen De herstelbedieningen. Pure Desire is al genoemd. Maar onder Piets voorzitt erschap werd ook het Genesis Proces vertaald en beschikbaar gesteld. En werd een belangrijk fenomeen, de Rafaël Associati es, in het leven geroepen waarin bedieningen als: Fathers House Movement, Cleansing Stream, Buurtvrij, de huwelijksbediening van Ap en Anita Verwaijen, Daniel de Wolf (Thugz Church) een partnerschapsrelati e en geestelijke verbondenheid met Rafaël vorm werd gegeven. Wat had je graag nog van de grond willen krijgen, wat niet is gelukt? ‘Het zijn geen’ grote zaken, maar een van die dingen die ik wel verlangd had is dat we samen meer gemeentes hadden kunnen sti chten. Dat is echt achtergebleven. Ook de groei in een aantal bedieningen zoals Pure Desire (op dit terrein is nog zoveel nodig). De Rapha Retraite is een heel mooie bediening, maar is helaas niet meer in retraitevorm beschikbaar. Dat gaat mij erg aan mijn hart. Ik had heel graag meer aan de relati e met Indonesische gemeentes willen doen. Jammer dat dat niet helemaal van de grond is gekomen. Tenslott e is er nog veel werk te doen in het verbinden van de jongerengenerati e, daar hebben we wel veel over gesproken, maar er moet nog veel gebeuren.’ Wat is de grote uitdaging voor Rafael Nederland? ‘De grootste uitdaging voor Rafaël Nederland is de aansluiti ng bij de realiteit van onze cultuur die sterk verandert. Van een kerk die wacht op mensen die binnenkomen om het evangelie te horen moeten we naar een kerk die gestalte geeft aan de herstellende kracht van het Koninkrijk van God in onze omgeving. De opdracht is een gezonden kerk te zijn, relevant in de context, samen met andere onderdelen van Gods lichaam.’ ‘Ik heb veel hoop voor de kerk in Nederland, ook voor de traditi onele kerken. De eenheid tussen gemeentes, bruggenbouwers en de samenwerking daartussen is hoopvol.’ Wat zou je het nieuwe team toewensen? ‘Het is een geweldig team van gepassioneerde leiders die vier generati es vertegenwoordigen en een scala van gaven en talenten. Mijn wens is dat ze allemaal in hun kracht, gaven en roeping zullen schitt eren en in verbondenheid elkaar vrijzett en om onderdelen van de verantwoordelijkheid te dragen en te leiden. Het is mijn wens dat ze de verbindingen in de beweging versterken en vernieuwen. Ook is het ons verlangen dat alle gemeenten de bemoediging, bedieningen en zegen zullen ervaren van het functi oneren in een convenant van relati es met elkaar. Ik wens ze toe dat ze creati ef zijn in het zegenen en vrijzett en van de volgende generati e.’ J.R. Klein team klaart telkens weer een megaklus: de jaarconferentie Als de jaarconferenti e 2016 is begonnen en de deelnemers zijn verwelkomd, zullen twee aanwezigen, Marjon Ooms en Cees Meijer die betrokken zijn bij de voorbereiding van de conferenti e, opgelucht ademhalen. Natuurlijk beschikken zij over een degelijk draaiboek. Maar elk jaar weer zijn er vele vergaderingen nodig om dat draaiboek aan te passen en weer te vullen met oude en nieuwe namen. Want er moet een aanbiddingsteam komen, informati e over sprekers voor de plenaire diensten en de seminars op de website gezet, wie doet het geluid, de beamer, eventueel de simultaanvertaling, de boekentafel, de catering enz. enz. Niet iedereen weet dat, maar het is dus maar een klein team dat die veelheid van taken uitvoert die de jaarconferenti es steeds weer tot een van hoogtepunten van het jaar maakt. Aangestuurd door het bestuur voert het een legertje van Rafaëlieten aan dat ondersteunend bezig is. Niet alleen voor de conferenti es trouwens. Maar daarover later meer. De meeste vergaderingen vinden plaats in het kantoor in Driebergen. Maar het leeu6 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland wendeel van hun werk doen Marjon Ooms vanuit haar huis in Schoonhoven en Cees Meijer thuis in Amsterdam. Marjon begon in 2009 met helpen bij de organisati e en voorbereiding van de conferenti es. In 2011 werd ze de offi cemanager van Rafaël Nederland. Cees doet vanaf 2006 de fi nanciële administrati e voor Rafaël Nederland. Ietwat argeloos vroegen we aan Marjon wat haar werk inhoudt. Marjon (zij en haar man Theo hebben drie kinderen): ‘Ik werk thuis. Veel mensen denken dat ik op het kantoor in Driebergen zit, maar thuis heb ik een laptop en een telefoon van Rafaël Nederland. Het werk is heel divers: het organiseren van evenementen, zoals de conferenti e, de Impacts, het voorbereiden van diverse vergaderingen, de secretariële taken, ondersteuning van de bedieningen, kantoorwerkzaamheden, zorgdragen voor onze kantoorruimten en de inventaris van de Beukenhorst en de communicati e. Daar moet veel ti jd in gaan zitt en! En die indruk klopt. Hoeveel ti jd besteed je er aan? iDeal scheelt veel werk. ‘Ik ben twinti g uur in loondienst van RN. Maar ik ben elke dag met RN bezig. Ik werk niet volgens kantoorti jden. Ons kantoor is in principe alti jd bereikbaar. Dat vraagt discipline van mijn kant om mijn ti jd goed in te delen, maar het brengt ook persoonlijke voordelen met zich mee. Ten opzichte van mijn vorige baan (bij de politi e) ben ik nu veel meer bij mijn gezin’. Ook Cees (met Andrea zijn vrouw heeft hij twee kinderen) is volop bij de voorbereiding van de conferenti es betrokken. Jaarconferentie

We vroegen hem hoe hij bij de conferenti e is betrokken. Cees: Ik ben op de conferenti e wel fysiek aanwezig, maar alti jd teruggetrokken in een ruimte waar ik de administrati e doe en de vragen die op mij worden afgevuurd kan beantwoorden. Vragen als: kun je dit printen, of heb je dat voorradig? Op die manier ben ik met de conferenti e bezig. Op bepaalde momenten ben ik wel in de zaal aanwezig.’ De fi nanciële administrati e voor Rafaël Nederland doet hij, zoals gezegd, thuis. In een werkweek van 40 uren is hij gemiddeld 20 uren bezig voor RN, met wat uitloop in de periodes van de Jaarconferenti e. In die veerti g uren verricht hij ook werkzaamheden voor Rafaël Amsterdam-Noord en voor Jaap en Swaantje Kooij. zijn er wel mensen die ons ondersteunen. Wiena Ooms helpt ons mee in de organisati e van de conferenti e, het team Websitebeheer en Ondersteuning bestaande uit: Marc Huijser, Rob van Hemert (Rob verzorgt op de Impactdagen, het geluid; beiden zijn lid van Rafaël Almere). Arjen van den Brink (Rafaël Alexander) doet het digitale archief op de offi ceserver, Marti n Steehouwer (Jeft a Breda) heeft het aanmeldingsformulier voor de conferenti e opgesteld op de informati ewebsite. Astrid v.d. Brink ondersteunt de School voor Theologie.’ En Ad van der Heiden verzorgt de ANBI en vertegenwoordigt Rafaël Nederland in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).’ Conferenti e betalen met iDeal Cees is heel blij met een nieuwe wijze van betalen van de conferenti e. Dat kan dit jaar voor het eerst met iDeal. Cees: ‘Dat is een heel grote uitdaging, maar ik heb er veel vertrouwen in. Het maakt het voor mij een stuk gemakkelijker omdat ik niet meer de betalingen hoef af te wachten. Dat scheelt mij een heleboel werk. Voorheen was het zo dat ik het overzicht kreeg van deelnemers voor welke dagdelen ze meededen en dan moest ik zorgen dat het geld binnenkwam. Dat ging dan met machti gingen en dat is heel erg bewerkelijk Marjon: het werk is heel divers. bij de bank. De betalingen kreeg je op een gegeven moment afgerekend. Als het saldo niet toereikend was kon het wel drie, vier keer op en neer gaan voordat die betaling was geregeld.’ ‘Het is dus een betrekkelijk klein team dat zorgt dat de zaken vlot marcheren. Marjon: ‘Het uitvoerende team bestaat op dit moment alleen uit Cees en mij. Daarnaast ‘Daarnaast zijn er mensen waar we iedere keer weer een beroep op mogen doen als het nodig is, zoals Rob Elbers (beamer ti jdens Impacts en jaarvergaderingen), Yvonne Barendregt (vertaalwerk), Samantha Korevaar (evenementen), Celeste Yohai (muziek/aanbidding bij ontmoeti ngen). Ik wil hen heel erg bedanken.’ Wellicht zit je nu toch wat anders in de conferenti e na deze (nog lang niet volledige!) opsomming van het werk achter de schermen van deze kanjers! J.R. ‘Werk onder vluchtelingen niet laten inkapselen in vergaderingen’ Een voorstel om een SD-kaartje, niet groter dan een postzegel, te maken, met het evangelie en getuigenissen van moslims die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, om aan vluchtelingen uit te geven. Dat was een van de resultaten van een bijeenkomst in de Turkse hoofdstad Ankara van vertegenwoordigers van Foursquare Missions, Foursquare Disaster Relief, de leiders van Foursquare Turkije, Foursquare Duitsland en Arie van Oudheusden namens Rafaël Nederland. Zo’n SD-kaart maken met de Arabische taal is geen goedkoop project. Hij kost per stuk wel enkele dollars. En dan in aantallen van 100.00 of 200.000! Daarom wordt gedacht er een ‘Europees project’ van te maken. Op de kaarten staat ook een adres, zodat de vluchteling kan reageren en de gegevens weer kunnen worden doorgegeven naar de landen waar ze uiteindelijk terechtkomen. Voor de Arabische tekst is de hulp gevraagd van christenen uit Aleppo die al in ons land wonen. Ze komen regelmati g bijeen in het kantoor van Rafaël Gemeenschap Giessenlanden in Gorinchem. Een tweede voorstel betrof boxen met hygiënische producten, uit te delen aan vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Wat kan gezamenlijk? Arie: ‘We bekijken ook wat we in gezamenlijkheid kunnen doen voor de vluchtelingen in Turkije en Libanon. Er zijn heel veel mensen die nooit verder kunnen komen dan die landen’. Gelukkig hoeven wij niet over de politi ek te beslissen. Maar waar we mee te maken hebben zijn de eerste golven vluchtelingen, uit Syrië bijvoorbeeld. Dat zijn bijna alti jd behoorlijk goed opgeleide mensen die vaak het geld hadden om mensensmokkelaars of een vliegtuig- of treinti cket te betalen om hier te kunnen komen. Nu gaat iedereen op de vlucht en dat zijn 7 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland vaak de ongelett erde mensen. In Turkije verblijven veel vluchtelingen die helemaal geen mogelijkheden hebben. Die ook niet kunnen lezen en schrijven. Het evangelie op een SD-kaart. Discipelschap

Met dat in gedachten polste Arie een van de Syriërs uit Aleppo die onderwijzeres was, of zij er over wilde nadenken naar Turkije te gaan om daar les te geven aan de kinderen! Natuurlijk wilde ze dat. Arie: ‘Begrijpelijk dat ze niet staat te springen om naar zo’n ellendige omgeving te gaan, maar het is haar volk. En het zou fantasti sch zijn als wij dat kunnen ondersteunen.’ Arie heeft ook een voorstel neergelegd voor steun aan het project van Rafaël Giessenlanden in Aleppo. Er wonen daar namelijk zo’n honderdduizend christenen, die het heel zwaar hebben. Turkije heeft op het moment twee miljoen vluchtelingen die onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven. Soms moeten mensen bij gebrek aan tenten in de openlucht slapen. En dan te bedenken dat daar ook nog kinderen bij zijn die geen enkele vorm van onderwijs krijgen. De Turkse overheid doet daar zelf niet veel aan. Die wordt nu wel mondjesmaat geholpen door de EU. Op mijn vraag welke boodschap Arie terugkijkend op zijn reis heeft voor de lezers van 4 Plus zei hij het volgende. Een ‘maatje’ dat bijblijft ‘De oproep is dat ik me niet voor kan stellen dat er een gemeente is in Nederland die niet met vluchtelingen te maken heeft . Mijn ervaring zegt dat er heel veel individuen zijn in de gemeentes die daar ook mee bezig zijn. De uitdaging is om juist ook naar die bedieningen te kijken van mensen, die individuen in de gemeenten, die die passie hebben en wellicht ook anderen kunnen meenemen in die passie. Dat hoeft helemaal geen Rafaël te heten. Waar het om gaat is dat vluchtelingen in aanraking komen met iemand die Jezus vertegenwoordigt. Als privépersoon bij de opvang kun je heel weinig betekenen, omdat alles is in ons geval is geregeld via het COA en Vluchtelingenwerk Nederland. Maar onze gemeenten bestaan uit privépersonen die een plaats kunnen innemen in een vluchtelingenwerk in Nederland. En dat heeft duizenden mensen nodig in al die plaatsen waar AZC’ s zijn. Maar ook voor asielzoekers die een woning hebben gekregen; die krijgen allemaal een ‘maatje’ toegewezen. Iedere vluchteling zal kunnen vertellen dat het eerste maatje alti jd bijblijft .’ Arie: ‘Dat mensen van ons dat allereerste maatje mogen worden. Die meest belangrijke persoon. En niemand kan je daarvan weerhouden. Ik weet uit ervaring dat, als wij mensen gaan helpen, we dan zoveel bagage hebben dat die mensen vragen gaan stellen. Daar hoeven we echt Johannes 3:16 niet voor te lezen. Die mensen zien Christus in ons. Dat worden allemaal persoonlijke relati es. Heb ze lief, dien ze, heb ze lief, dien ze ... Tot ze vragen: waarom?’ Niet ‘inkapselen’ Dit is mijn oproep: laten we proberen dat niet ‘in te pakken’, ‘in te kapselen’ in vergaderingen, op avonden dat we ook ergens anders zouden kunnen zijn. Laten we kijken wat er gebeurt in de gemeenten met de mensen die visie hebben en contacten en daar naar luisteren en die bemoedigen om Bisschop Syrisch-Katholieke Kerk: oorlog weerhoudt ons niet om vastberaden te blijven staan Gegroet in de naam van de Here Jezus, De oorlog die nu twee jaar geleden in Syrië is begonnen, is schokkend en voor ons onverwacht, vooral in Aleppo waar wij wonen. Maar ons christelijke geloof is sterk en de oorlog zal hierop geen eff ect hebben. Jezus zegt: ‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen.’ Daarom klinkt ook nu nog ons oprechte getuigenis, door het werk van onze handen en geestelijke leven. Duizenden christelijke families uit verschillende kerken, rooms-katholiek, orthodox en protestants bevinden zich hier in moeilijke omstandigheden, ze moeten vluchten, of steeds van plaats veranderen. Ze leven in angst, armoede, nood, kleinering, moord en ontvoering tegen hoge losprijs. Maar dit alles weerhoudt ons niet om vastberaden te blijven staan. We bieden alles wat we kunnen aan onze families om met ons hier te blijven en niet te vluchten naar andere steden in Syrië, of naar het buitenland. We bieden hulp door het verstrekken van voedsel, medische zorg, scholing en fi nanciële ondersteuning om mensen te bemoedigen in hun omstandigheden van vernedering en verachting. Hierbij doen wij een beroep op de resterende goedwillende mensen in Syrië, en op liefdadigheidsinstellingen en vrijgevige christenen in het buitenland, zoals jullie, die geloven en erkennen dat Jezus Gods levende Woord is en dat Hij ons leidt en helpt om te leven naar Zijn voorbeeld. Hij leert ons te getuigen van Zijn Woord aan anderen, vooral in deze moeilijke crisis. Hij onderwijst ons om gezond en rein te leven, in goede relatie met God de Almachtige, onze Vader. We zijn erg blij met de aandacht die we van jullie ontvangen en met jullie fi nanciële bijdrage van veertienduizend euro. anderen mee te nemen en als dat via Vluchtelingenwerk Nederland is, is dat prima.’ Bespreekbaar maken ‘Ik zou iedereen in de eerste plaats aanraden om het in de eigen lokale gemeente bespreekbaar te maken. Want nog eens: het kan niet zijn dat er een gemeente is die er niet mee te maken heeft . Organisati es willen niet dat er geëvangeliseerd wordt, maar als wij er zijn dan vertegenwoordigen wij Jezus Christus. Bevraag elkaar er over en praat er met elkaar over. Het is dé kans. Hoeveel eeuwen hebben wij niet mensen moeten uitzenden, met veel risico en veel geld om een persoon naar zo’n land te sturen en nu komen er zesti gduizend per jaar in Nederland!’ J.R. 8 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Vluchtelingen

Deze zal worden verdeeld onder alle gezinnen die dringend hulp nodig hebben. De kerk zal uitreiken naar alle families die om hulp vragen en hen voorzien in wat ze nodig hebben. We zullen alle hulp die we krijgen gelijkmatig verdelen en geen behoeſt ige vergeten. Wij hopen dat de steun die we van u ontvangen en die we erg hard nodig hebben, niet zal stoppen, zodat wij onze plicht als kerk kunnen blijven doen. Het evangelie van Jezus die ons geroepen heeſt , belooſt : ‘Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeſt alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’ Opnieuw danken we u hartelijk, en wij bidden Jezus, het hoofd van de kerk, de gevers en jullie gemeenschap te belonen voor uw goedheid. We bidden gezondheid en welzijn voor u, om altijd een hulp en ondersteuning te kunnen zijn voor hen die in nood zijn. Bisschop Mar Dionosios Antoine Shahda, Metropoliet van de Syrische-Katholieke Kerk van Aleppo en omgeving Overleg met de bisschop (tweede van links) Samen met jongeren op de bres voor vluchtelingen Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechti gheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechti gheid om zich te openbaren. (Jesaja 56:1). Want de HERE uw God is de God der goden en de HERE der heren, de grote sterke en vreselijke God, die geen parti jdigheid kent noch een geschenk aanneemt; die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte. (Deuteronomium 10: 17 t/m 19). Een van de roepingen van de Kerk van alle ti jden is om te zorgen voor de weduwen, de wezen en de vreemdeling. Dat heeft alles te maken met bovenstaande teksten! leiders volgen die prakti sch christendom uitdragen en voorleven. Daar worden ze door aangesproken en daar willen ze zich mee identi fi ceren. Overstromen met voorbereidend gebed. Wat een geweldige kansen krijgen wij op dit moment als beweging en als kerken in Nederland en Europa. Er zijn nog nooit zoveel ‘vreemdelingen’ binnen onze steden en dorpen gekomen als vandaag de dag. Het geeft ons volop de gelegenheid om voor deze mensen te zorgen en gerechti gheid te doen! Gedragen door de liefde van God de Vader, kunnen wij onder Gerechti gheid is opkomen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, of die geen middelen hebben om dat te doen. Het blijkt, dat jongeren in deze ti jd, als ze al geloven of willen geloven, het erg belangrijk vinden dat er opgekomen wordt voor zwakken en minderheden. In een gesprek met Gary Matsdorf dat wij laatst hadden toen hij voor Impact in Nederland was, kwam naar voren dat jonge mensen leiding van de Heilige Geest en in rechtstreekse communicati e met God, deze mensen laten zien wie God is en waar Hij voor staat. Laten we onze steden, dorpen en streken ‘overstromen’ met voorbereidend gebed en daarna, als de akker geploegd is door deze gebeden, aan de hand daarvan, erop uitgaan om het evangelie handen en voeten te geven. We ‘slaan dan twee vliegen in een klap’. We doen wat God zegt en we zijn aantrekkelijk voor de jonge generati e die staat te trappelen om mensen die gerechti gheid beoefenen na te volgen! Henk de Ronde 9 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Gebed

Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen ‘De Rivierenwijk zal bloeien als een roos’ Woensdag 3 december 2015 is Rafaëlgemeente ‘Zout en Licht’ Utrecht met samenkomsten begonnen in de Rivierenwijk in Utrecht. Begonnen? Er was toch al een Rafaëlgemeenschap met die naam in die wijk? Klopt. Er was een kleine gemeenschap die werd geleid door Maike en Coen van Baalen. Maar die stopten met zondagse samenkomsten. Voor hun geestelijk voedsel sloten ze zich aan bij Jong en Vrij in Amersfoort. Een deel van de gemeenschap ging met hen mee. Gerard en Mirjam van Rooij, die ti en jaar geleden de gemeenschap in Utrecht, waren begonnen en daarna hadden overgedragen aan Maike en Coen van Baalen, besloten de groep die achter was gebleven bewust te laten ‘sterven’ in een bijeenkomst in de zomer van het vorige jaar. ‘En daarna hebben we niets meer gedaan, We zijn met zijn tweeën gaan luisteren naar de Heer. We baden: wat wilt U, Heer?’ Gerard: ‘Ik heb een roeping voor die wijk, dus pas als die roeping van mijn ‘nek’ af is, stop ik. En die roeping heb ik nog.’ Het gevolg was dat Zout en Licht Rafaël Utrecht tot 1 juli van dit jaar ruimte huurt in Buurthuis Strandpaviljoen, zaal de Kombuis, Noordzeestraat 20 in Utrecht, voor samenkomsten op woensdagavond, 20.00 uur. Op de vraag of de gemeenschap nu defi niti ef verder gaat zegt Gerard: ‘We leven helemaal door de leiding van de Heilige Geest. Wij hebben geen andere plannen dan dat we als doel hebben gesteld dat de Rivierenwijk zal bloeien als een roos.’ Jonge bewoonster van de Rivierenwijk geniet van de Kerstmaalti jd. woensdag voor Kerst. Gerard: ‘We hebben een maalti jd voor ze geserveerd en ik heb een kort evangelisati ewoord gebracht en ook mensen gezegend die voorbede nodig hadden. En we hadden zo’n vijft ien gasten uit de wijk.’ Mirjam: We hebben de catering gebruikt van ‘De Fakkel’, een broeder in die gemeente is cateraar van beroep en die heeft professioneel voor ons gekookt.’` J.R. Voedselpakkett en Maar de gemeenschap bekommert zich niet alleen om het geestelijke welzijn van de wijk. Ook aan het ‘natuurlijke’ wordt gedacht. Meteen al op de eerste avond dat het gebouw werd gehuurd kon die link worden gelegd. Er kwam een dame binnenwandelen die de maatschappelijk werkster bleek te zijn die in het gebouw spreekuur houdt. Daar komen veel mensen uit de wijk voor hulp bij hun fi nanciën, de belasti ngen. Zij kent al die mensen. Ook degenen die niet naar de Voedselbank gaan omdat ze daar niet voor in aanmerking komen, maar voor wie een kleine tegemoetkoming welkom zou zijn. De gemeenschap wilde daar iets aan doen. Dus Gerard mailde de maatschappelijk werkster: of zij kon helpen aan adressen… Dat werden er vijfenderti g. Die kregen een mooi pakket met dagelijkse levensmiddelen, suiker, koekjes enz. Het inpakken gebeurde samen met ‘Familiekerk De Fakkel’ (een met Rafaël bevriende gemeente in de wijk Leidsche Rijn) die had honderd voedselpakkett en. In de pakkett en zat ook een uitnodiging voor een maalti jd op de Rafaël Gemeenschap Schoonhoven In een speciale dienst in de Chr. Scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven werden op 28 februari in Rafaël Gemeenschap Schoonhoven twee oudstenechtparen ingezegend. Het zijn Ferry en Robijn Timal en Gerrit-Jan en Wendela Verstoep. Gerard van Rooij legde ze de handen op. Bertjan Kaan legde in deze dienst zijn taak als oudste en eindverantwoordelijke neer. Ferry Timal zal hem als eindverantwoordelijke opvolgen. 10 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland

Christengemeente Veghel voortgezet als Huiskerk Rafaël Veghel Sinds september 2015 is Veghel een kerk rijker: Huiskerk Rafaël Veghel. Deze huiskerk wordt geleid door Gerard en Miranda van Loon. Het is een voortzetti ng van een deel van de Christengemeente Veghel (zie kader). Iedere zondag is er ruimte voor eenieder om zich thuis en veilig te voelen in de kleinschalige geloofsgemeenschap, waar iedereen betrokken is bij het geheel. ‘We zijn op zondagen met zeven tot twaalf mensen bij elkaar’, vertelt Miranda. ‘De tafel is dan gedekt voor het ontbijt waaraan wij als één familie aanzitt en. ln de dienst is verder ruimte voor lofprijzing, zang, de preek en sprekers zowel uit de eigen kring als eens per maand van buiten.’ Keuzemoment Mentor Albert van Brunschot vult aan: ‘De huiskerk is klein maar in alle opzichten een kerk. Het avondmaal, zalven met olie en (volwassen) doop worden allemaal uitgevoerd.’ Op eerste kerstdag had Rafaël Veghel haar eerste doopfeest in een zwembad in Boxtel. Een dopeling kwam uit de huiskerk in Sint-Michielsgestel van Rafaël Den Bosch en de andere uit Huiskerk Rafaël Veghel. Het was groot feest. Ook de badAlbert van Brunschot: ‘De Christengemeente Veghel is ongeveer 40 jaar geleden van start gegaan. Een echte Brabantse gemeente in een levendige handelsplaats. Bekend werd vooral hun project ‘Schatgraven’, een kindervakanti eweek waar honderden kinderen uit Veghel en omgeving aan deelnamen. Door omstandigheden zag in 2015 het overvraagde en overwerkte oudstenteam geen kans meer om de gemeente voort te zett en. De ‘begrafenisdienst’ was gepland in november. Door interventi e van Rafaël Nederland is die datum van de agenda verdwenen en is er tot september 2015 geprobeerd om met de gemeente op een nieuw spoor te komen. De hoeveelheid aan visies heeft er uiteindelijk toe geleid dat de mensen een keuze hebben moeten maken om ja te zeggen tegen de visie van gemeente-zijn, zoals deze in deze ti jd passend leek voor de gemeente. Het gevolg is geweest dat veel mensen een andere koers hebben gekozen: in oktober is de eerste zondagse bijeenkomst geweest. meester beleefde dat mee. Hij liet dat blijken door ti jdens het zingen in het tropisch warme bad mee te ti kken op zijn knieën. Hij zei: ‘Er is bij u veel innerlijke hitt e…’ Een doop is een keuzemoment dat ook Gerard en Miranda hebben gehad. Hoe makkelijk of moeilijk is het om voor het geloof te kiezen? Positi ef ‘Voor veel mensen is er gewoon te veel afl eiding door allerlei wereldse dingen om ruimte over te houden voor geloof. Maar als er iets naars gebeurt is het wel Gods schuld. Is dat zo? Wij hebben ook zware ti jden gekend, maar ik bemerkte steun van God. Het is een keus waar sommigen bang voor zijn. Wij worden vooral positi ef bejegend in onze keuze, met respect.’ Uitdaging ‘Juist de huidige ti jd is een uitdaging aan de kerk’, zegt Albert. ‘Laat zien dat je er bent voor de armen, de hongerigen, naakten en eenzamen.’ Bij de huiskerk is de aandacht heel persoonlijk. ‘We zijn familie”, zegt Gerard. ‘We vragen of iemand ergens mee zit, of we kunnen helpen en bidden voor elkaar. Door de kleinschaligheid kun je je niet verstoppen. Natuurlijk is er ook juist ruimte om te getuigen van iets moois, iets dat je geraakt heeft .’ Zachter ‘Geloof maakt dat je anders naar het leven kijkt. Dankbaarder. Meer betrokken bij mensen. Bij alle mensen. Je karakter wordt zachter. Vroeger was ik fel en ook ik heb door een heel vervelend voorval met haat geleefd. Vergeven is genezing en dat geeft Gerard en Miranda. bevrijding. Door Gods liefde en de Heilige Geest word je geen soft ie maar wel zachter.’ Opleidingstraject Rafaël is ook een opleidingstraject op een laagdrempelige manier. Gerard en Miranda volgen de Rafaël School voor Theologie in Amersfoort en een indenti teitscursus bij Albert. ‘Wat heb je meegekregen van je ouders, waar kom je vandaan en wat geef je door. Het kan heel confronterend zijn. Eerst moet je jezelf erkennen, dan pas kun je anderen helpen bij het spiegelen.’ ln een maatschappij die vrij gesloten is wil huiskerk Rafaël meer naar buiten gaan treden en haar rol in de samenleving hebben. Niet met de Bijbel in de hand maar gewoon hulp bieden waar nodig. ‘Mensen die daardoor gaan vragen waarom wij dat doen en misschien aangeraakt worden, zijn natuurlijk welkom in de huiskerk.’ Huiskerk Rafaël Veghel komt samen op het adres Turfven 33, Veghel. Bron: Veghel Nieuws 23 december 2015. Ook de badmeester leefde mee. 11 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

Rafaël Rotterdam-Alexander: Afscheid Peter en Irene de Jong en inzegening Ad en Tineke van der Heiden In een dienst op 29 november 2015 van Rafaël Rott erdam-Alexander in het Auris College aan het Malmöpad in Rott erdam werd afscheid genomen van het voorgangersechtpaar Peter en Irene de Jong. De gemeenteleden hadden als afscheidscadeau een quilt gemaakt waarop elk gemeentelid een persoonlijke toets kon invullen door middel van een tekening, borduursel of ander werkje van 15X15 cm. En werd er een cadeau onder couvert overhandigd. Peter en Irene hadden voor ieder gemeentelid een persoonlijk woord in de vorm van een geschreven brief. Nadat er avondmaal was gevierd was er een lunch. ‘s Middags was er een overdrachtdienst (met ongeveer 150 gasten) en inzegening van Ad en Tineke van der Heiden. Na een korte aanbidding was er een kort woord van Peter. Daarna zegende Peter onder handoplegging, samen met Hans Rodenburgh als regioleider en enkele gemeenteleden Ad en Tineke in als voorgangers van Rafaël Rott erdam-Alexander. Om de overdracht, ook wel aangeduid als ‘het doorgeven van het stokje’, tastbaar te maken, had Peter voor Ad een houten estafett estokje gemaakt en gegraveerd, dat hij aan Ad met een korte toespraak overhandigde. Ad zegende als voorganger Peter en Irene uit en bedankte hen voor de goede samenwerking. Hij zei daarbij dat voor Peter en Irene een nieuwe ti jd was aangebroken, met een nieuwe bediening in Gods Koninkrijk. Geridderd Er stond Peter nog een bijzonder moment te wachten. Burgemeester Gert-Jan Kats van Nieuwerkerk aan den IJssel maakte bekend dat hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Peter (65 jaar) was in 1991 nauw betrokken bij de oprichti ng van Rafaël Rott erdam Alexander. Ook is hij sinds dat jaar lid van het bestuur. Twee jaar later, in 1993, nam hij de eindverantwoordelijkheid als voorganger op zich. Deze functi e heeft hij 22 jaar vervuld. ln zijn rol als bestuurslid en voorganger spoorde hij de leden van de gemeenschap aan tot deelname aan de Sti chti ng Hulp in Prakti jk (HlP), een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Daarnaast was hij in de Rott erdamse regio acti ef bij het gemeenschappelijk initi ati ef Peter de Jong zegent Ad en Tineke in. van het Voorgangers Overleg Rott erdam. Ook bracht hij contacten tot stand tussen zijn kerkgenootschap en organisati es als Pameijer en Buurtwerk, beide gericht op het versterken van de eigen kracht van mensen. Secretaris Tussen 2001 en 2013 was Peter eerst secretaris (2001-2005) en later vice- voorzitt er (2005-2013) van Rafaël Nederland. Als secretaris droeg hij zorg voor de bestuurlijke processen, het personeelsbeleid, organisati everanderingen en de advisering van besturen van de aangesloten Rafaël Gemeenschappen. Bovendien nam hij als portefeuillehouder de aansturing van de pastorale landelijke bedieningen voor zijn rekening. Naast zijn bestuurstaken diende hij Rafaël Nederland door zorg te dragen voor de communicati e, automati sering, de website en het leiding geven aan diverse uitvoerende processen binnen de organisati e. Ook heeft hij meer dan ti en jaar de uitvoerende organisati e van de jaarconferenti es van Rafaël Nederland geleid. Sinds 2003 is Peter internati onaal acti ef voor het kerkgenootschap Emanuel Turda in Roemenië. Met de oprichti ng van dit christelijke centrum stond hij aan de basis van sociale en religieuze acti viteiten voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, dak- en thuislozen en zigeuners. Lies Verheij 12 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

Evangelische Kerk hoop! Dongen Esther Verkijk meldt: ‘Afgelopen jaar hebben we onze hoop!-verjaardag mogen vieren ti jdens ons gemeenteweekend. Heerlijk om met iedereen de ‘shackles’ los te gooien en God te prijzen. En natuurlijk werd ook de jaarlijkse groepsfoto gemaakt. Ook hebben we een paar bijzondere doopdiensten gehad. Eén in het open water van de IJzeren Man (bij Cromvoirt), en één in een achtertuin (lang leve de grotere opblaasbadjes van tegenwoordig) en een doopdienst in het gemeenteweekend. Een van de dopelingen schreef naar aanleiding daarvan een gedicht. Ik wil het graag delen, omdat zij het zelf geschreven heeft en het zo veelzeggend is! Voor ons was het weer een onderstreping van psalm 139: God kent ons vanaf het allereerste begin, Hij weet precies hoe wij in elkaar zitt en, hoe wij functi oneren en hoe Hij ons hart kan bereiken. Het evangelie is voor iedereen! Iedereen is nodig, iedereen hoort erbij!’ Ik ben een meisje van 18 jaar, Met blauwe ogen en lang, blond haar. Als je me zo ziet denk je: er is niets aan de hand, Maar mensen hebben ook nog een binnenkant. Ik heb moeite met een drukke omgeving, En de middelbare school was een nare beleving. Ik kan ook overprikkeld zijn, En aanraking vind ik soms niet fi jn. Ik kan heel veel dingen ook heel goed, Houd iets moeilijks lang vol met mijn moed. Ik help graag anderen en wie mij iets vraagt, Ik zit nu op judo, pas op dat je me niet belaagt. Wat moet ik doen? Ik heb auti sme, PDD-nos is mijn specialisme. Vriendschappen zijn ingewikkeld voor mij, Maar dicht bij God leven maakt mij blij. Op God kan ik bouwen, En Hij geeft mij vertrouwen. God wijst mij de weg en geeft mij moed, Hij is het die mij alti jd behoedt. Vandaag is het een feestelijke dag voor mij, Ik word gedoopt met papa en mijn broer aan mijn zij! Groei bij Rafaël Putten Het gaat bijzonder goed in Rafaël Putt en. Johan Tomassen, meldt als ‘enorm dankbare voorganger’: ‘We zijn als gemeente enorm dankbaar voor de ontwikkeling zoals die nu gaat. Anderhalf jaar terug startt en we met een groepje van zes mensen en nu gaan we richti ng de 50 mensen die we mogen rekenen tot de vaste kern. Hoewel er mensen uit verschillende denominati es en ook buitenkerkelijke mensen binnenkwamen, met geheel verschillende achtergronden, heeft God een eenheid gegeven die bijna niet te bevatt en is. Als je nagaat wat de achtergrond van een ieder was is er boven verwachti ng een eenheid ontstaan die voor nieuwkomers een groot getuigenis vormt. Het familiegevoel is enorm hoog. En dat is wat we ook elke keer weer aanmoedigen en noemen. We hebben inmiddels twee doopdiensten achter de rug met totaal acht dopelingen, en de derde doopdienst is op 6 maart. Zoals het er nu naar uit ziet met vijf dopelingen, maar dat is alti jd even afwachten, met name hier in Putt en, omdat de druk van familie en kerk om het niet te doen soms behoorlijk groot kan zijn. Ook hebben we al drie huwelijken mogen inzegenen, en hebben we verschillende opdraagdiensten gehad. Waar we ons als gemeente op richten is dat de Heilige Geest en daarmee het Koninkrijk van God steeds meer zichtbaar en tastbaar wordt, zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten. Het is dan ook een enorme bemoediging dat we zondag 7 februari een dienst hadden waarin er een machti ge uitstorti ng van Gods Geest was. We hebben dit al vaker mogen meemaken, maar we merken dat de kracht van God in onze gemeente toeneemt! En daar zijn we Hem enorm dankbaar voor! We hebben getuigenissen mogen horen van genezingen en dan met name geestelijk herstel. Mensen die van binnenuit vernieuwd worden en steeds meer mogen gaan wandelen in de opstandingskracht van Jezus Christus! God is Goed!’ Johan Tomassen 13 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

‘De Fakkel’ tien jaar familiekerk op het kruispunt van Nederland Tien jaar geleden, de wijk Leidsche Rijn Utrecht was nog één grote bouwput, er waren nog geen kerken gepland. Kansen voor gemeentesti chti ng, dus. Samen met een team begonnen Niels en Sandra IJpma Familiekerk De Fakkel. In 2009 ontstond er een relati e met Rafaël. Hoog ti jd voor een kennismaking. Niels, de voorganger wil graag iets vertellen over deze gemeente. Niels: ‘Onze opdracht ligt in Leidsche Rijn Utrecht een VINEX-locati e, die al weer ruim vijft ien jaar bestaat, met inmiddels al weer zo’n 70.000 mensen. Wij bevinden ons op het kruispunt van Nederland, direct naast de A12 en de A2.’ ‘Sandra en ik zijn negenti en jaar getrouwd en samen hebben wij drie kinderen (12, 10 en 5 jaar). Sandra is de stabiele vriendelijke factor bij ons thuis. Ze houdt van gezelligheid, haar gezin en is een sti lle hard werkende kracht die de dingen alti jd Een volk in Leidsche Rijn. petenti e-ontwikkeling. Sandra is ambulant begeleider in het basisonderwijs.’ In beweging zett en ‘Naast de prediking van het Woord van God, waar ik helemaal in kan opgaan, haal ik veel voldoening uit mensen in beweging zett en. Het is mooi om te zien dat de mensen waarin je hebt mogen investeren ook daadwerkelijk tot bloei komen en durven uitstappen in hun door God gegeven dromen en doelen. Met als gevolg dat dit leidt tot relati es en partners die gezamenlijk bouwen aan Gods Koninkrijk.’ Niels en Sandra IJpma. positi ef ziet en anderen bemoedigt. Ik kenmerk mij meer door mijn gedrevenheid en wil mijzelf en anderen alti jd ontwikkelen.’ ‘Ik volg op dit moment de school voor Theologie van Rafaël Nederland (laatste jaar). Naast mijn voorgangerschap ben ik ook ondernemer, consultant en trainer. Ik bouw met mijn compagnon aan ons bedrijf Triple Balance. Ons bedrijf is acti ef op het gebied van talentmanagement, leiderschap en comDe roeping ‘Sandra en ik wisten al geruime ti jd dat God ons geroepen had voor leiderschap. Het idee om ook daadwerkelijk in Leidsche Rijn te starten met een nieuwe kerk kwam pas later. Toen wij kwamen wonen in Leidsche Rijn en op wonderlijke wijze onze nieuwbouwwoning kregen, wisten wij dat God iets met ons wilde beginnen in Leidsche Rijn. Na een jaar van voorbereiding met een klein team zijn we gestart. Tijdens mijn voorbereiding maakte ik plannen en doelgroepanalyses, maar al snel kwam ik erachter dat dit verlammend kan werken om daadwerkelijk tot starten te komen. Hoewel de voorbereiding heeft geholpen om de vraag te beantwoorden: voor wie willen wij kerk zijn, gaf God zelf het laatste zetje om te starten. Op een gegeven moment sprak God in mijn sti lle ti jd overduidelijk en zei: ‘Leg je plannen opzij en begin gewoon!’ Vanaf dat moment hebben we een advertenti e in een plaatselijke krant gezet en een zaal gehuurd.’ Eerste vrucht ‘Op onze eerste informati eavond ontmoeten wij een jong echtpaar, Reno en Anneloes, die we gelijk inschreven voor onze eerste Alpha cursus. Anneloes had gebeden voor een kerk en wilde haar leven opnieuw toewijden aan God. Reno dacht meer aan voetbal en geloofde het allemaal wel… Hoe precies weten we tot vandaag de dag nog niet, maar beiden hebben God op een nieuwe manier mogen ontmoeten en leren kennen. Nu ti en jaar later zijn ze oudsten in de Fakkel. Als hun gevraagd wordt wat de Fakkel heeft betekend dan is hun antwoord: ‘We hebben nieuw leven mogen ontvangen.’.’ ‘Veel Rafaëlieten kennen onze gemeente niet of niet zo goed en dit geldt andersom overigens ook. Wij zijn in 2009 relati oneel verbonden geraakt met Rafaël Nederland via Gerard en Mirjam van Rooij. Het was bijzonder om te mogen ontdekken dat mijn oma een van de eerste deelnemers is geweest in de eerste gemeente van Gerard en Mirjam! Ik houd van dit soort ‘knipoog14 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

jes’ van God. We hebben gekozen voor een vriendschapsstatus, omdat wij onze kerk in 2006 zijn gestart vanuit een apostolische relati e genaamd RIM (Reformed Internati onal Ministries). Naast mijn meer internati onale verbinding met RIM wilde ik ook graag breder verbonden zijn in Nederland en vond ik mijn tweede thuis bij Rafaël. De openheid van het bestuur van Rafaël om mij te betrekken bij het Multi ply-programma, de regio-ontmoeti ngen, School voor Theologie, de Impactdagen en de jaarlijkse conferenti e hebben de afgelopen jaren ons Rafaël beter doen leren kennen.’ Ron en Anneloes. Speciaal jaar 2016 is voor ons als kerk een speciaal jaar. We vieren ons ti enjarig bestaan! Dit doet mij gelijk terugdenken aan waarom we de kerk begonnen zijn. Wat geweldig dat Leidsche Rijn nu een aantal kerken heeft waaronder ook de Fakkel! Hierover nadenkend geeft dit een enorme dankbaarheid. Wat is God goed geweest in al die jaren! Een lach en een traan, wonderen, we maken het allemaal mee; jong en oud…..samen één grote familie. God wilde een volk in Leidsche Rijn en Hij hééft een volk in Leidsche Rijn! Niels IJpma Zout en Licht Boom is een multiculturele gemeente In 2009 verhuisden André en Maria Kalunveki (beiden afk omsti g uit Angola) van Nederland naar Boom, een stad in het arrondissement Antwerpen. Zij waren tot dat jaar oudsten in de Rafaël Gemeente Zout en Licht in Hilversum. De verhuizing had een economische reden. André werkte bij een bouwbedrijf, maar zijn werkgever wilde alleen verder met hem gaan als zzper. Dat betekende een te grote vermindering van inkomen. In België dachten ze meer toekomstmogelijkheden te vinden. En André vond er inderdaad werk. Een jaar later verkasten er nog twee Angelose gezinnen van Hilversum naar Boom: Manuel en Maria Malakanpova (ook oudsten in Zout en Licht) en Mario en Maria Gonsalvez. André kocht een huis in het centrum van Boom in de Leopoldstaat 23, met een winkel er onder. Die was (op dat moment) nog groot genoeg om (vanaf 2012) samenkomst in te houden. Tien talen Ook Manuel en Maria kochten een huis in de Rubenstraat 23 met veel mogelijkheden. Er was een fabriekshal aan vastgebouwd. Een ideale ruimte om, na veel opknapwerk, een samenkomst te huisvesten van een multi culturele gemeente met de naam ‘Zout en Licht Boom’, geleid door het oudstenteam Manuel en Maria, André en Maria. Het woord ‘multi ’ is hier van toepassing, want alle leden hebben hun Het jongerenwerk (streetlink) van De Fakkel. Het team van Zout en Licht Boom. oorsprong in Afrikaanse landen als Angola, Kongo en Ghana. En zeker ook als je rekening houdt met het aantal talen dat wordt gesproken: Nederlands (de voertaal), Frans, Engels, Portugees, Lingala, Kikongo, Asanti , Arabisch, Haussa en Awiy! Er wordt dan ook heel wat vertolkt! Gemiddeld komen er tussen de derti g en veerti g mensen in de samenkomsten. De jeugd (de helft van de gemeenschap is tussen de 14 en 25 jaar!) komt op donderdagavond om de twee weken samen onder de naam ‘Deel mee’. Op woensdagavond is er een huiskring. Niet iedereen kan daar naar toe. Vooral de nieuwe leden hebben een baan die niet ‘matcht’ met die avond. Daar wordt nog een oplossing voor gezocht. Elke zondag is er ook een kinderdienst. Het bestuur wordt gevormd door de beide oudstenechtparen en Gerard van Rooij. De gemeenschap wordt geleid door de twee oudstenechtparen die worden ondersteund door Gerard en Mirjam van Rooij, die Afrikaanders eigen ‘vader en moeder’ worden genoemd. Gerard spreekt er eens in de maand. Tien talen: en toch één! J.R. 15 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen

Geloven in 2016, doe je mee? Een beetje rebellerend beweer ik wel eens dat iedereen gelooft . Ik ben me ervan bewust dat ik daarmee anderen tegen me in het harnas jaag. Terwijl het helemaal niet mijn streven is om een strijd aan te gaan, vooral niet over wie dan het ware geloof zou hebben! Maar eerlijk gezegd zie ik om mij heen dat mensen hun zekerheid en houvast of rust vinden in iets of iemand waar ze op vertrouwen. En daar wordt ook fl ink in geïnvesteerd! Het geeft hoop voor de toekomst. En mocht dit nu toch precies zo in de Bijbel staan: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van de gedachte dat er dan niemand zou zijn die je toelaat; waar je mag binnenkomen, die je geloof weer opbouwt. Ik geloof in de liefde, in verbondenheid en saamhorigheid. Ik geloof in de kracht van echtheid en openheid. Ik geloof in kiezen voor elkaar; de handen ineen te slaan en samen ons hart openen voor wat God ons wil laten zien. Zo kunnen we samen geloven in 2016. Doe je mee? Hierbij nodigen we alle jongeren tussen de 18 en 25 jaar uit om acti ef deel te zijn van deze ontdekkingsreis naar hoop, geloof en liefde. U-Turn Nederland organiseert dit jaar drie ontmoeti ngsmomenten voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Zet de volgende data vast in je agenda: zondagmiddag 6 maart, zondagmiddag 17 april en zondagmiddag 22 mei. wat we niet zien.” Door geloof weten we zeker dat we verder kunnen; er is meer dan dat we kunnen zien en dat geeft hoop. Hoop is soms het enige waar je je nog wanhopig aan vastklampt, als een laatste strohalm. Hoelang houdt je dat vol? Wanneer je al je zekerheden hebt losgelaten en je niet meer durft te vertrouwen. Alleen: iedereen kent deze momenten. Mijn hart breekt bij De focus ligt op relati onele verbinding en interacti e met elkaar over geloofsonderwerpen. Meer informati e hierover volgt via de U-Turn Facebook pagina en via e-mail naar alle voorgangers en jongerenleiders. Dus houdt het in de gaten! En tot ziens! Namens het kernteam van U-Turn Nederland, Paulien de Bruin Spinnenweb: een nieuw project van het kinderwerk binnen Rafaël Als Rafaël Nederland Kinderwerk willen we graag kinderteams van verschillende gemeenten met elkaar verbinden. Het is gaaf om te zien hoe elke gemeente zijn eigen vorm vindt om kerk te zijn. Elk kinderwerk is daarmee ook anders en brengt andere accenten aan. Door de geheel eigen context en verschillende mensen krijgt elke bediening zijn eigen karakter. We hebben in de afgelopen ti jd gemerkt dat heel veel kinderteams tegen dezelfde dingen aanlopen en dezelfde vragen hebben, of juist dat zij leuke ontdekkingen hebben gedaan. Wij denken dat het jammer is om ieder zijn eigen wiel te laten uitvinden! Hoe geweldig zou het zijn als we elkaar tot een zegen kunnen zijn door elkaar prakti sch en geestelijk te kunnen helpen, opdat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt onder de kleinsten. Als kinderwerk van Rafaël Nederland 16 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland willen we ons steentje hierin bijdragen door mensen uit verschillende gemeentes met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar verder kunnen helpen. Krachten bundelen Om deze reden willen we beginnen met het project ‘Spinnenweb’. Dit project draait om de gedachte dat we krachten willen bundelen. Het betekent prakti sch dat wanneer het kinderwerk van gemeente A tegen iets aanloopt en het kinderwerk van gemeente B juist een experti se heeft die aansluit bij de hulpvraag, dat in dat geval gemeente B gemeente A gaat meehelpen en zijn eigen ervaringen deelt (die hier betrekking op hebben). Om te voorkomen dat experti se niet goed aansluit, willen we graag een lijst opstellen van verschillende experti ses die gebruikt kunnen worden. Als Rafaël Kinderwerk hopen we een brug te vormen tussen verschillende gemeentes, zodat het een groot web van uitwisseling kan worden tussen gemeentes in Nederland. Doe jij ook mee? Als je binnen je gemeente iets net op poten hebt gezet, of als je iets hebt wat je kinderwerk kan typeren, laat het ons weten! Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderpastoraat, de werking van de Heilige Geest, een goed programma, gezinsdiensten, beleidsstuk dat jullie net geschreven hebben e.d. Wij zouden het onwijs gaaf vinden als je je ervaring wilt delen en wij weten zeker dat jij – wat jij ook doet en hoe groot je gemeente ook is – een zegen kan zijn voor een ander! Voor info of opgave mail naar: kantoor@rafael.nl Daniël Sloots (Bedieningsleider Kinderwerk) Jeugd

Twee boeken over bidden Philip Yancey, ‘Bidden’, Van Wijnen, Franeker 2007, 19,95 Tim Keller, ‘Bidden, Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God’, Van Wijnen, Franeker 2015, 19,95. Philip Yansey werkt mee aan het pinksterti jdschrift Christi anity Today Tim Keller is pastor van de Rdeemer Presbyterian Church. Beiden hebben heel wat ti tels op hun naam staan en worden graag en veel gelezen. Omdat beide boeken met dezelfde ti tel bij dezelfde uitgever zijn uitgekomen, ligt een vergelijking voor de hand. Het is opvallend, dat er zoveel over gebed is te vertellen: de schrijvers overlappen elkaar niet, de invalshoek is verschillend. Yancey gaat uitgebreid in op de vele bezwaren die bidders ondervinden, waardoor sommigen zelfs hun geloof hebben verloren. Enkele voorbeelden: Een moeder getuigt met grote blijdschap hoe haar baby die een ernsti ge ziekte had, door gebed is genezen. Maar wat te denken van de moeder met een baby die dezelfde ziekte had en voor wie ook veel is gebeden, maar haar kindje is toch gestorven. Een vriend van hem hoort in het buitenland Auteur Hayford, Jack Hayford, Jack Hayford, Jack Hayford, Jack Hayford, Jack; Moore, S. David Hurst, Randy McDowell, Josh Moore, Ralph Radder, Jan Roberts, Ted Snyder, Howard A. Snyder, Howard A. Verwaijen, Ap Vink, Willem de Rafaël Nederland dat er kanker geconstateerd is bij zijn vrouw. Onmiddellijk schakelt hij zijn gemeente in en vraagt iedereen zijn bericht ogenblikkelijk door te geven, zodat honderden voor haar gaan bidden. Geeft dat meer ‘succes’ dan wanneer slechts enkelen meebidden? Toch doet hij dat zelf ook. Als hij in Moskou een nare val maakt, stuurt hij meteen een berichtje naar familie en vrienden. Yansey gaat naast al die mensen staan, wil naar hen luisteren en komt niet met gemakkelijke antwoorden. Psalmen doorbidden Keller spreekt ook wel over ‘onverhoorde’ gebeden, maar gaat daar veel minder diep op in. Ze komen overeen in het vaststellen dat gebed toch een mysterie blijft . Keller betoogt, dat ons bidden ‘bijbelser’ moet. Hij geeft veel voorbeelden van de reformatoren Luther en Calvijn, hoe die dat aan de gemeente over wilden brengen: alti jd Boeken en Cd’s Rafaël Nederland Titel Grounds for Living: Sound Teaching for Sure Footing in Growth and Grace Fatal Attractions: Why Sex Sins Are Worse than Others (Sexual Integrity) Living the Spirit Formed Life Sex and the Single Soul The Charismatic Century: The Enduring Impact of the Azusa Street Revival Respons Evangelisatie Bien Plus Qu’un Charpentier Starting a New Church Aimee Semple McPherson: haar levensverhaal De draak overwonnen De gemeenschap van de Koning Het probleem van de wijnzakken: de structuur van de kerk in een eeuw van techniek Wat is er mis tussen ons; over huwelijk en echtscheiding Jezus Messias Toon ons Uw glorie (CD) Prijs € 3,50 € 2,50 € 7,50 € 4,50 € 3,50 € 2,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 19,95 € 1,00 € 1,45 € 3,00 € 4,50 €14,50 Sterk afgeprijsde boeken In het magazijn van het Rafaëlkantoor in Driebergen staan een paar stellingen met sterk afgeprijsde boeken. Sommige in de Engelse taal, maar er zijn ook boeken bij die uit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. Een unieke kans om de boekentafel aan te vullen! Overigens gaan deze ti tels ook mee naar de boekentafel op de Jaarconferenti e! beginnen met bijbellezen en daarover mediteren. Yansey verwijst ook wel naar psalmen, maar Keller vindt het een goede methode om de psalmen in zijn geheel door te bidden. Hij is ook schemati scher, wijst er op, dat je evenals hen discipline op moet brengen om trouw te bidden. Aan het slot geeft hij zelfs een dagschema en hoe je dat in moet delen. ‘Bidden’ van Philip heb ik achter elkaar uitgelezen, maar Tim Keller vergt doorzetti ngsvermogen en de Bijbel moet naast je liggen om de vele teksten die hij geeft op te zoeken. Maar beide schrijvers zett en ons aan het denken en leren je om over het eigen gebed na te denken. Keller geeft al als aanvulling op de ti tel, dat we vertrouwelijk met God om mogen gaan en Yansey spreekt er herhaaldelijk over dat bidden praten én luisteren is. Jezus Christus ging ons voor in gebed. Hij wist er op dat we moeten volharden en dat paste Hij zelf toe in Gethsémané. Beide boeken van harte aanbevolen. Ik vond het opmerkelijk dat beide auteurs niet spreken over het bidden ‘in tongen’. Van een reformatorisch auteur als Keller kun je dat verwachten, maar Yansey is een echte pinksterman. Ik heb dit wel gemist. Pier van Damme 17 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Boeken

Open deuren voor Village of Peace in Afghanistan Open deur. Fijn dat ik via 4Plus iets kan vertellen over het werk van Village of Peace (een met Rafaël geassocieerde bediening). Zoals ieder begrijpt kunnen we hier niet op alle details ingaan, maar toch is er voldoende gebeurd om te vermelden. Ten eerste is in 2015 ons team van vrijwilligers, ZZP’ers en partti - mers uitgegroeid tot ti en stafl eden. We hebben het gevoel dat we al aardig een VoP-team geworden zijn, waarin we veel aandacht hebben gegeven om de waarden van VoP te ontdekken en met elkaar te beleven. De waarden van het Koninkrijk uit Matt eüs 5-7 zijn hierin de leidraad en onze belangrijkste focus. Deze waarden brengen verandering in denken en als ons denken verandert, verandert gedrag. Ook in Afghanistan hebben we twee kantoren kunnen openen, twee teamleiders aangesteld en een eerste bedrijf kunnen starten. Verzoening Het tweede belangrijke feit was onze eerste reis naar Mazar-e-Sharif. Hier zou het veiliger zijn dan op andere plekken. Het was heel bijzonder om vele broeders te mogen begroeten, onderwijs te kunnen geven en ook de visie van VoP te kunnen uitleggen. Hier kregen we zomaar ons eerste stuk land aangeboden! Het hoogtepunt van deze reis was onze gebedsti jd in Balkh, waar ruim 700 jaar geleden een massaslachti ng had plaats gevonden. Op deze bloedgrond leerden we een Afghaanse leider verzoening uit te spreken, met bijzondere resultaten. Vorig jaar mei was er een reis waarin we diverse leiders uit Afghanistan naar Dubai konden laten overkomen voor onze HD+ training. Dit was een reis met onmogelijke obstakels, maar wonder boven wonder konden toch de Afghanen komen. Tijdens deze reis hebben we met elkaar niet alleen lessen gehad, maar ook VoP beleefd. Met elf mannen sloten we op locati e een verbond met elkaar om de waarden en VoP in Afghanistan te planten. Eerste proeft uin Rond de zomer ging het helemaal mis. Alle open deuren werden zomaar gesloten. Training kon niet doorgaan, visa werden niet verstrekt, etc. Tijdens de vakanti e kwam het oorspronkelijke plan weer boven tafel: ga naar Bamiyan. Ondertussen is dat gebeurd. God opende daar een deur. Hier konden we ons eerste VoP-Centrum openen. Mede door een onverwachte donateur. De plek biedt niet alleen veel mogelijkheden, ook zouden we daar onze eerste proeftuin kunnen aanvangen. Door onze komst konden twinti g mensen hun werk behouden. Vrij snel na het huren van onze locati e, zijn de eerste twee teams afgereisd, net voor het invallen van de winter. Een team kon de eerste waardentraining geven (Human Development Training) en een team heeft onderzoek kunnen doen. Kippenproject Direct na deze training zijn we in Mazar begonnen met een kippenproject. Er lopen nu vierduizend kuikens rond, onderhouden door zesenzesti g vrouwen. Er zijn nog zoveel hoogtepunten, maar er is er nog een die ik zeer belangrijk vind, namelijk onze gebeds- en vastenacti e. Tien jaar bidden en vasten voor Afghanistan. Van af 18 mei 2014 wordt er elke dag door iemand gevast. Het aantal mensen dat vast groeit; er zijn nu al dagen waarop twee of drie mensen meedoen. Dank God daarvoor. Ook het legertje bidders groeit gestaag. Piet van Walsem 18 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Zending

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication