0

Oktober 2016 Magazine van Rafaël Nederland RAFAËL NEDERLAND IS AANGESLOTEN BIJ: THE INTERNATIONAL CHURCH OF FOURSQUARE GOSPEL

4Plus magazine oktober 2016 IN DIT NUMMER: Van de redactie Column Agenda De plannen van het eigendomsproces worden concreter Uit de Rafaël Gemeenschappen Huis van Gebed Kinderwerk 3 3 3 4 6 t/m 10 10 11 t/m 12 Cleansing Stream vernieuwt en verjongt 13 t/m 14 Module Pastoraat ‘Herders naar Gods hart’ Uitgave: Rafaël Nederland Postbus 51022 1007 EA Amsterdam. Telefoon 088-0019100 Redactie: Jan Radder, Evert Mussche Layout: Gerhard Lens Redactie-email: 2 redactie-4plus@rafael.nl Cursus Groei in identiteit slaat de vleugels uit Boeken 14 15 16 t/m 18

Van de redactie Het is altijd weer een uitdaging om (met een kleine redactie) een 4 Plus samen te stellen. Hoe doen we dat? Om te beginnen gebruiken we ons ’netwerk’. We bellen of mailen naar de vaste leveranciers van nieuws en verhalen: de columnschrijver, de bedieningsgroepen (jeugd, kinderwerk, Huis van Gebed, enz.). We spreken met mensen op de Impactdagen. leiders die ons tippen n naar umnschrijver, s van Gebed, enz.). We pactdagen Dan zijn er de regioleiders die ons tippen. Daarmee zitten we al aardig in de haarvaten van de beweging. Maar we zijn nog lang niet tevreden. Soms horen we achteraf mooie, opbouwende verhalen en getuigenissen. Dan zeggen we tegen elkaar: wat jammer dat dit niet bekend is geworden bij de héle Rafaëlfamilie. arvaten van de beweging. Maar w Soms horen we achteraf mooie, opbouwen sen. Dan zeggen we tegen elkaar: wat jamm bij de Een verhaal over een genezing of een bevrijding die de Heer heeft verricht. Een verhaal over een genezing of een bevrijdin verricht. haal over ndere actie in buurt of w en missionaire beweging te Team heeft voorgesteld). Een evangelisatieactie Een bijzonder gemeent t eam heeft Ee gelisatieactie. Een bijzonder gemeenteweekend. Een doopdienst. tiea em De lijst is gemakkelijk nog veel langer te maken. En het mooie is: met elkaar kunnen we van 4 Plus nog En het mooie is: met elkaar kunnen we van 4 Plus nog meer een familieblad maken. Hoe? kelijk nog met elkaa elijk et e lieblad maken. Hoe? Door in de pen te klimmen. Bij alles wat er in je gemeenschap gebeurt te denken: is dit wat voor 4 Plus? Door in de pen te klimmen. Bij alles wat er in je gemeens imme Laat ons vooral ook weten wat je mist in 4 Plus. Laat ons vooral ook weten wat je mist En ben je geen vlotte schrij in. Samen kome van t En ben je geen vlotte schrijver. Geen nood. Stuur je bijdrage toch maar in. Samen komen we er wel uit om er een mooi, goed lopend verhaal van te maken. Laat het ons weten via redactie-4plus@rafael.nl Afgesproken? uur je bijdrage er een mooi, goed lopend ons weten via redactie-4plus@rafael.n maar al Geprinte versie va mand vroeg: is het mogelijk een gepr t mogelijk e mo een email a v n 4 eprinte versie aan de webversie zelf uit te p aan de redactie en w n 4 P 4 Plus? Iemand vroeg: is het mogelijk een geprinte versie van 4 Plus te krijgen? We raden aan de webversie zelf uit te printen. Lukt dit niet, stuur dan een email aan de redactie en we sturen dan een pdf van 4 Plus. sie van 4 Plus te gen? We raden aan de webversie zelf uit te printen. Lukt dit stuur dan een email aan de redactie en we sturen dan een an 4 Plus. Rafaël Nederland zoekt rland zoe Het team Webbeheer en Ondersteuning is op zoek naar mensen die het team zouden willen versterken. Voor meer informatie kan een bericht gestuurd worden aan: webmaster@rafael.nl of neem contact op met ons kantoor via 088-0019100. Webbeheer en Ondersteuning is op zoek naar mensen die ouden willen versterken. Voor meer informatie kan een uurd worden aan: webmaster@rafael.nl of neem co antoor via 088-0019100. Daarnaast zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker. Heb jij daar affi niteit mee en zou je het fi jn vinden de beweging hiermee op vrijwillige basis te willen helpen, of ken je iemand voor wie dit wellicht geldt, dan zouden we dit heel graag horen. Voor meer informatie, neem contact op met Marjon 06-23037223 of stuur een bericht aan kantoor@rafael.nl we op zoek naar een mee en zo een famiEen bijzondere actie in buurt of wijk (denk aan d meer een missionaire beweging te worden die he de Heer heeft Een bijzondere actie in buurt of wijk (denk aan de plannen om nog meer een missionaire beweging te worden die het Nationaal Leiders Team heeft voorgesteld). Een evangelisatieactie. nnen om nog onaal Leiders mee zitten we al aardig nog lang niet tevre halen en getuig dit niet bekend is rdig ig evreden. uigenisd is reden. genis Burendag Een kerkzaal in het midden van het land. Een stuk of tachtig mensen, vier rkzaal in het midden sprekers en een MC. Een programma over ‘integral mission’, oftewel zending in woord en daad. De sprekers waren goed, de gespreksleider maakte grapjes, de vragen uit de zaal waren interessant. Maar na elke bijdrage werd ik een beetje moedelozer. Het ging steeds over problemen. Hoe moeilijk het is contact te leggen met oe lastig het is mensen land. Een stuk of tachtig men sprekers en een MC. Een prog over ‘integral mission’, oftewel in woord en daad. De sprekers goed, de gespreksleider maakte goed, de gespreks grapjes, de vrag n e interessant. Maa werd ik een bee ging steeds ove moeilijk het is c je omgeving. H n uit de zaal war r na elke bijdrage in beweging te krijgen. Verhalen van ‘pioniers’ die jarenlang ploeteren voordat ze resultaat zien. g voordat ze resultaat zien. Ik dacht terug aan de Een paar maan erk Ik dacht terug aan de zondag ervoor. Een paar maanden geleden was bij de kerk waar onze Rafaëlgemeente het gebouw van huurt, het idee geboren om iets te doen met de Nationale Burendag. Een feestje op het plein met ein met klusprojecten bij buurtbewoners thuis. Nou, wij deden graag mee. En zo zaten we ’s ochtends als gereformeerden en pinkstermensen samen in een dienst en stonden we ’s middags zij aan zij te zweten in tuintjes en woonkamers in de buurt. Het was een geweldige dag, rtbewoners thuis. eden graag mee. En zo zaten we ’s ochtends als gereformeerden en pinkstermensen samen in een dienst en stonden we ’s middags zij aan zij te zweten in tuintjes en woonkamers in de buurt. Het was een geweldige dag, en e n spontaan ontstaan, en met inzet van velen tot een succes gemaakt. an, en m es gem Die middag in de kerkzaal leerde mij dat wat wij hadden gedaan een naam heeft en dat je erop kunt afstuderen. Het zal ag in de kerkzaal leerde mij dat e wat wij hadden gedaan een naam heeft en dat je erop kunt afstuderen. Het zal maal wel. Ik kan niet wachten tot de de Burendag. n t allemaal wel. Ik kan niet wachten tot de volgende Burendag. Mark eetje moedelozer. Het ver problemen. Hoe s contact te leggen met g. Hoe lastig het is mensen ng te krijgen. Verhalen van ’ die jarenlang ploeteren Agenda 29 oktober Module Pastoraat, Rafaël De rank, Rotterdam 11 en 12 november Impact 26 november Strategiemeeting 3 Column

De plannen van het eigendomsproces worden concreter Rafaël Nederland zegt een beweging te zijn en wil dat karakter ook behouden. In de jaarvergadering van februari 2014 is er voor twee jaar een transitiebestuur aangesteld om Rafaël als beweging te helpen verder vorm te geven aan het proces om te komen tot het Nationale Leiderschap Team (NLT) dat de beweging dienend kan leiden in een volgend seizoen. Gaandeweg het transitieproces is een eigendomsproces gestart om te komen tot een breed gedragen eigenaarschap van wie we (willen) zijn als beweging; waartoe we geroepen zijn en hoe we dat praktisch vorm en uitvoering kunnen geven. Belangrijke vragen die gesteld zijn: wat zijn de kernwaarden en het DNA van Rafaël Nederland? Waartoe zijn we geroepen als beweging? (ook binnen de bedieningen). …Samen vorm geven aan de plannen… Het bedieningsgerichte NLT is begin 2016 aangesteld om de beweging te leiden in de roeping (missie) vanuit en met de specifi eke kleur en kenmerken van onze beweging. Het NLT werkt intensief samen met de regio-opzieners, bedieningsleiders en de leidersteams van de gemeenschappen, om zo vorm en uitvoering te geven aan het bekrachtigde eigendomsproces. Het beleidsdocument 4 is nog niet ‘af’ en heeft bewust open einden om heel nadrukkelijk beleid en uitvoering zich te laten ontwikkelen en concreter te maken hoe we het als beweging kunnen gaan beleven. Missie, DNA en pijlers Zo werd er in de afgelopen maanden ook in de regio’s en op diverse meetings verder vorm gegeven aan de strategie van Rafaël Nederland. De missie, het DNA en Uit de beweging

...dienend leiden... de pijlers (Ondersteunen – Stichten – Herstellen) van de beweging zijn omschreven, bekrachtigd, maar het hóe en wát mag en moet nu worden ingevuld. Samen gaan we zoeken naar het hoe en concretisering van het beleid. De regio’s en regio-ontmoetingen zijn een belangrijk platform en de ontmoetingen worden meer en meer gebruikt voor inspiratie, partnerschap, bediening en samen vorm geven aan vruchtbare gemeenten, herstel en stichting van nieuwe initiatieven. Plannen De contouren van de strategie worden in meer en meer zichtbaar in concrete plannen. Zo konden we op de werkvergadering van 1 oktober jongstleden onder andere vernemen dat: ✱ een visiedocument geschreven zal worden voor overdrachtsprocessen in de gemeenschappen. Wat zijn lessen, principes en kaders die helpen om met alle generaties de overdrachtsprocessen gezond te laten verlopen? ✱ de rol van de regio verder ontwikkeld en versterkt zal worden om zo leidersteams van de gemeenten en bedieningen meer te verbinden en te faciliteren; ✱ de rol van de regio-opziener duidelijker zal worden ingezet op relatie, overzien van de gemeente-ontwikkeling, het initiëren van nieuwe initiatieven en ophalen van input uit de plaatselijke gemeenten; ✱ er meer aandacht zal komen voor ondersteuning van leidersteams van gemeenten; onderlinge intervisie, het ‘level lang leren’ (LLL) concreter maken, de Impactdagen laten aansluiten op de ontwikkelingen, etc.; ✱ de elementen en vormen van de conferentie, leidersmeetings en landelijke ontmoetingen aan te missie - gemeente - beweging - bediening vanuit relatie binnen- en buitenactiviteiten mogelijk zijn. Men kan zich met het hele gezin opgeven voor één dag (vrijdag of zaterdag), beide dagen of beide dagen met overnachting Dit zijn een aantal voorbeelden van de gezamenlijke beleidsontwikkeling. In de komende maanden zullen we de plannen refl ecteren in de regio’s en voor 2017 concreet omzetten in actie. Maar ook dan zal het plan in beweging blijven en dat geven we samen vorm. NLT 5 laten sluiten bij de ingezette ontwikkeling, behoeften en mogelijkheden in deze tijd. Zo zal er een 24-uurs leiderschapsconferentie met geestelijke’ impact komen voor leidersteams. Ontmoeting, inspiratie, bemoediging, aanbidding en beleidslijnen staan dan centraal; ✱ er een tweedaags ‘Festival’ zal komen rondom de zomervakantie, waarin het gehele gezin zich welkom zal weten bij het thema ‘Ontmoeten, Vieren, Inspireren en Ontspannen’. Een event dat zich mag ontwikkelen en groeien vanuit de beweging. Op een festivalterrein met de mogelijkheid tot kamperen en overnachten. Waar Uit de beweging

Beleefjemee-reis in Rafaël Meppel Al een aantal jaren organiseert Els Mussche van Rafaëlgemeente Sion in Meppel een Beleefjemee-reis in de Kameel, het gebouw van de gemeente. Een Beleefjemee-reis is een persoonlijke reis die je visueel kan meemaken rond een bepaald thema. De reis beeldt uit wat het thema inhoudt. Door middel van alle zintuigen (horen, zien en soms ruiken, voelen en proeven) kun je het thema beleven. Thema’s als de Bergrede, Petrus, Gezien en gezien worden, Welkom Thuis en Leven in het Koninkrijk zijn de afgelopen jaren al gepresenteerd. ...in het centrum van Gods liefde en Licht... Dit jaar werd op 24 en 25 september de Beleefjemee-reis gemaakt in de vorm van een Gebedspalet. Het gebedspalet is een creatieve vorm om dichter bij God te komen en je te laten vernieuwen, herstellen en bemoedigen. Aan de hand van schilderijen van Willeke van der Vliet en Lisette de Wit, werd er nagedacht over God en de tijd genomen voor gebed, kijken, lezen, luisteren, bidden en genieten van ‘het moment met God’. De twee schilderessen hebben zich bij het schilderen laten inspireren door God en Zijn Woord. Rafaël Dordrecht verhuisd Rafaël Dordrecht is sinds februari dit jaar aangesloten bij Rafaël Nederland. Deze Afrikaanse gemeente kwam samen in het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk aan de Voorstraat in Dordrecht. Dat hebben ze verruild voor het gebouw van het Apostolische Genootschap, Van Baerlestraat 130 in Dordrecht. Op zaterdag 29 oktober willen ze dat vieren met een celebration. ‘Naast zang, dans, gebed en woordverkondiging willen we dat ook doen met een hapje en een drankje.’ Op 29 oktober wordt er ook gedoopt. ..Rafaël 6 Dordrecht naar nieuw gebouw… Uit de Rafaël gemeenschappen

...Tijd voor lofprijs, onderwijs, eten en spel... Loofhuttenfeest in Rafaël Meppel Bart Groeneveld schrijft: “In Rafaël Gemeente Sion in Meppel geven we de drie jaarlijkse en bijbelse opgangsfeesten een plek in onze samenkomsten. Er is geen sprake van moeten of een vaste vorm, maar wij willen als gezin veel leren en beleven van deze feesten. Ook van het Loofhuttenfeest (Leviticus 23:39-44). Zo bouwden we ook dit jaar samen een loofhut; neemt een ieder iets mee van de oogst (van dankbaarheid), is er tijd voor lofprijs, onderwijs, eten en spel. Ben je ook benieuwd hoe we dit vormgeven, of zoek je een manier om dit vorm te geven, dan kunnen we altijd iets doorgeven van onze ervaringen. Wij vierden dit jaar het Loofhuttenfeest op zondag 16 oktober en gaven de gemeenteleden een twaalfdaags leesrooster rondom de Dag van de Bazuin, de verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dit leesrooster is gebaseerd op het boek ‘De feesten van Israël’ van Evert van der Poll. Loofhuttenfeest is een oogstfeest. Een feest om te gedenken: de uitleiding uit de slavernij, de uitredding van de dood, de vrijzetting van het oordeel. Een feest om te vieren dat er een open hemel is (open relatie met God) en om te wonen onder de open hemel, onder de heerlijkheid van God (Shekinah). Vooruit kijken Terwijl de voorjaarsfeesten vooral (maar niet uitsluitend) terugkijken, kijken de najaarfeesten juist meer vooruit naar de voleinding. Ze vallen alle in de zevende maand. Zeven is het getal van de volheid. Vandaar. Als christenen leven we in de tussentijd. De oogst is begonnen met de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest (Pasen, Eerstelingfeest en Wekenfeest). We kijken vooruit naar het inhalen van de laatste oogst. En ondertussen vieren we de feesten al die daarover gaan: de Dag van de Bazuin, de Verzoendag en het Loofhuttenfeest. De Bijbel omschrijft het Loofhuttenfeest als het derde van de drie jaarlijkse opgangsfeesten, dat het volk van Israël was opgedragen te vieren in Jeruzalem. Wij zijn als christenen nog zo onbekend met het Loofhuttenfeest, (‘Sukkot’ in het Hebreeuws) dat herinnert aan de 40 jaar rondtrekken in de woestijn. Dit is de tijd dat het binnenhalen van de oogst wordt gevierd. Al vanouds, wordt dit feest door het Joodse volk in verband gebracht met de komst van de Messias. Dit is ook het Joodse feest, waarvoor de andere volken waren uitgenodigd om samen met hen de Heer te aanbidden in Jeruzalem. In Johannes 7 lezen we dat op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, Jezus in de tempel opstond en zei dat stromen van levend water uit het binnenste van diegene zal vloeien die in Hem gelooft. Daarom is het Loofhuttenfeest voor christenen een feest van vreugde, maar ook een tijd om de relatie met God te verdiepen en met Hem te wandelen.” 7 Uit de beweging

Huiskerk Bayith Shalom Ammerstol een multiculturele huiskerk op ‘harde grond’ De Geest waait waarheen Hij wil, zonder zich iets aan te trekken van zogenaamde ‘harde grond’. Dat blijkt maar weer eens uit het verhaal van Cor en Hilda Looren de Jong uit Ammerstol, een dorp aan de Lek bij Schoonhoven. Dertig jaar geleden kwam het echtpaar tot geloof, nota bene in een ‘vuurrood’ dorp, waar in de jaren twintig van de vorige eeuw de Communistische Partij op veel stemmen kon rekenen. Vooral van Cor die uit een ‘rood nest’ kwam werd het maar vreemd gevonden dat hij christen was geworden. Bovendien gingen Cor en Hilda ook nog eens naar een ‘hallelujakerk’ waar de mensen bij het zingen hun handen omhoog staken. Hilda: ‘We hebben de afgelopen dertig jaar in een glazen huis geleefd. Iedereen had een mening over ons, maar men durfde dat niet hardop te zeggen.’ ‘‘We zijn gaan investeren in dingen die op ons pad kwamen. Toen wij vanuit Rafaël Schoonhoven een huisgroep bij ons thuis gingen leiden, was dat het moment dat we zagen dat dat Gods plan was.” Na dertien jaar in de Rafaëlgemeenschap in Schoonhoven verkaste het echtpaar naar Rafaël Gouda ‘om daar nog meer te leren over het Koninkrijk van God’. Intussen volgden ze de School voor Aanbidding en Pastoraat en de School voor Theologie. Tijdens een gebedsweekend in Rafaël Rotterdam Alexander leerde Hilda Regie de La Parra kennen. ‘Hij vertelde zo enthousiast over zijn huiskerk. Dit was wat ook bij ons zou passen. We gingen naar pioniersbijeenkomsten en leerden Albert en Sjannie van Brunschot kennen (stichters van huiskerk Rafaël den Bosch, red.). Veel van de geleerde stof konden wij in de huisgroep-Zuid van Rafaël Gouda ‘uitproberen’ en dat liep goed.” In juni 2009 gaf God groen licht om een huiskerk te beginnen in Ammerstol. ‘Ik hoorde deze boodschap toen ik in de auto zat op weg naar mijn werk. Ik zei tegen God: ‘prima, maar dan moet U het ook aan Cor vertellen’.’ ‘Dat heeft Hij gedaan, want toen ik thuis kwam en tegen Cor vertelde wat God had gezegd, vulde Cor aan: ja, na de vakantie moeten we met een huiskerk beginnen.’ Zo startte het pionierswerk Huiskerk Bayith Shalom Ammerstol. Hilda: ‘We hebben altijd voor een multiculturele groep gebeden, maar hoe krijg je dat voor elkaar in een rood nest, met alleen maar blanke mensen?’ ‘Er kwamen vluchtelingen op onze weg en wij kregen onderwijs van Piet van Walsum over de islam en hoe je daar mee om kan gaan. Dus ik ‘mopperde’ tegen God: leuk al dit onderwijs, maar ik woon in een blank dorp, wat moet ik daar mee?’ Dáár woon ik, kom langs Een week later stapte Hilda op de fi ets. Terwijl ze naar het dorp fi etste zei de Heilige Geest: ‘Ga langzamer fi etsen, want die jongen achter je wil wat tegen je zeggen. Oké, dat is een makkelijke opdracht, dus ik deed dat. En inderdaad kwam er een jongen naast me fi etsen die zich aan mij voorstelde als ‘Yama uit Afghanistan’. Hij zei dat hij zich heel eenzaam en depressief voelde. …Multicultureel gezelschap: Brazilianen, Chinezen, Engelsen, Fransen, Nederlanders, Oegandezen... 8 Uit de Rafaël gemeenschappen

‘Dus ik zei enthousiast: dan kom je toch morgen bij mij een kopje koffi e drinken.’ ‘Hij zei: Ik drink overdag niet, omdat het ramadan is.’ ‘Dan kom je maar zonder wat te drinken. Kijk, daar woon ik, kom morgen maar langs.’ ‘Dat dit het begin zou worden van onze multiculturele huiskerk besefte ik toen nog niet.’ ‘Het afgelopen half jaar hebben we drie organisaties op ons pad gekregen die in de Krimpenerwaard werken. Het Rode Kruis, Krimpenerwaard Intercultureel en de Voedselbank. Nu zijn alle puzzelstukjes op hun plek gevallen en zijn we een zeer intercultureel clubje geworden.’ ‘Cor vierde zijn verjaardag in de tuin en dat was meteen de opening van het nieuwe seizoen. De sfeer was zo gezellig en in harmonie dat iedereen het ervaren heeft als Gods gezin. Ik keek de groep rond en dankte God. Dit was waar ik al die jaren voor heb gebeden heb, dank U’. Als verrassing bracht de Marokkaanse Malika Lamrid (die de Voedselbank heeft opgezet in de Krimpenerwaard) een Marokkaanse maaltijd die ze speciaal voor Cor zijn verjaardag had gekookt. Zij wist toen nog niet dat wij onze gasten hadden gevraagd om geen cadeau te kopen maar een gift te ge“Het is al weer ruim 32 jaar geleden dat we op zondagmorgen in de maanden juli en augustus, een evangelische samenkomst mochten beginnen op Terschelling, één van de mooiste Waddeneilanden. Je zou kunnen zeggen dat we een ‘zomerkerk’ zijn. We wilden een blijde kerk zijn, waar de sfeer van het Koninkrijk van God merkbaar aanwezig zou zijn! Dat vinden we nog steeds het belangrijkste. Menig vakantieganger werd door de diensten gezegend. Voor de sing-in op zondagavond was steeds een grote belangstelling. veel kinderen gingen wekelijks naar de kinderclub. We evangeliseerden over het hele eiland, op campings, stonden met een evangelische boekenkraam op de braderie, zongen met jeugdgroepen bij de Brandaris ven voor de Voedselbank. We hebben 130 euro kunnen geven. Littekens We zijn ons bewust geworden dat er veel mensen uit een onveilig gezin komen en hun littekens hebben. Wij mogen ze in ons kerkgezin opvangen, helpen hun eigen identiteit te vinden en te genezen. Daarna kan God ze overal in Zijn koninkrijk inzetten. Wij kijken niet meer naar hoeveel jaren wij er in moeten steken om ze weer ‘op hun voeten te zetten’, maar naar alle kleine stapjes die ze zetten en moedigen aan als het lukt en troosten als het nog even niet lukt. We geven ze een veilig gevoel en de zekerheid dat God hen wel ziet en onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat hebben we allemaal als basiswaarde nodig. Wij hebben dat ook bij God gevonden, met vallen en opstaan, en mogen dat nu doorgeven aan jong en oud.’ ‘Dit mooie verhaal wilde ik graag vertellen, omdat wij nu niet meer tegen de ‘onderkant van de puzzel’ aankijken, maar samen met God mogen genieten van de bovenkant. Gelukkig is de puzzel nog lang niet compleet, dus kijken we uit naar een spannende toekomst, omdat God met iedereen een plan heeft en wij helpen mensen om dat plan te ontdekken en er in te gaan leven. Ons huis is een huis van vrede geworden.’ Hilda Looren de Jong Wie neemt het stokje over van Henk en Wil op Terschelling? …Blijde kerk, boei naar het Koninkrijk… 9 Uit de Rafaël gemeenschappen

en op campings, draaiden evangelische fi lms, organiseerden gospelconcerten… God voorzag in een duidelijke behoefte! Ook buiten het seizoen om wilden we het eiland graag tot zegen zijn. In september 2002 hebben we, na onze verhuizing vanuit Amersfoort naar West-Terschelling, een geloofsstap gezet. We startten een pioniersgemeente in het dorp West-Terschelling en gingen deel uitmaken van de landelijke keten van Rafaëlgemeenten. Daar houden we nog steeds onze kerkdiensten op zondagmorgen om 10.00 uur in het dorpshuis Ons Huis, Torenstraat 42. Ruimte te klein In het hoogseizoen is deze ruimte te klein. Dan verplaatsen we onze kerkdiensten naar een grotere zaal in De Driemaster en de aangrenzende aula van de scholengemeenschap ’t Schylger Jouw, Brouwershoekweg 2 in Midsland. Inmiddels zijn we gegroeid tot een kleine, maar fi jne gemeente, zoals één van onze leden altijd getuigt. Afgelopen zomer groeiden we een keer uit tot over de 140 personen; alle stoelen waren toen bezet! Nu, na al die jaren, zien we er naar uit het stokje over te dragen! Ons gebed is: Heer, welk echtpaar gaat het van ons overnemen? Een echtpaar met een groot hart voor mensen, bekwaam om te onderwijzen en bereid om hier te komen wonen en werken. En om eilander met de eilanders te zijn. Daarom dus ook dit stukje in 4 Plus. Wie voelt zich aangesproken en wil hier met ons voor bidden? Onze droom is een verdere realisatie van een bijbels, evangelisch getuigenis op Terschelling. We horen graag een reactie.” Henk en Wil Askes, voorgangers, Evangelische Kerk Rafaël, Prinses Margrietlaan 13, 8881 CK West-Terschelling, tel. 0562-443334. ...Rafael Gemeente Nehemia: verwachting: hier gebeurt het... Huis van Gebed was bij Nehemia in Heemstede Op vrijdag 28 mei reisde een groep van vijf mensen van Huis van Gebed van Rafaël af naar Heemstede voor een weekend van bemoediging en gebed bij Rafaël Gemeenschap Nehemia. 10 Deze gemeenschap komt samen in Haemstede Barger VMBO, Koediefl aan 73, Heemstede. Henk de Ronde, bedieningsleider van Huis van Gebed, doet verslag. “Als start voor dit weekend hebben we samen met een aantal mensen van de gemeenschap de fi lm ‘War Room’ gekeken. Een indrukwekkend verhaal van een gebedsstrijdster, die wat zij geleerd heeft overdraagt aan een persoon, die op haar beurt weer gestimuleerd wordt het geleerde in praktijk te brengen. Over deze fi lm met praktische voorbeelden van gebed, werd er nog lang doorgepraat en hij gaf ook een heel goede start voor de volgende twee dagen, waarop we verschillende zaken in praktijk gingen brengen. Zaterdagochtend hebben we besteed aan voorbede voor mensen waar de gemeente Gebed

mee in contact is, of voor leden die het niet gemakkelijk hebben. Diverse getuigenissen van Gods handelen in bijzondere situaties werden besproken. De atmosfeer van geloof groeide door de getuigenissen en de beelden en woorden die tijdens het bidden werden gedeeld. Er werd speciaal gebeden voor vluchtelingen uit Syrië waar contact mee was. Gebedswandeling Na de lunch gingen we in drie teams voor een gebedswandeling de straat op. Omdat er op verschillende plaatsen in Heemstede geevangeliseerd was en er ook diverse acties op markten waren geweest, werden er twee teams in die wijken geplaatst. Het derde team, ging naar een wijk waar vluchtelingen woonachtig zijn. Bijzondere ontmoeting Het was bijzonder dat we met een van de personen in contact kwamen tijdens de wandeling waar we tijdens de voorbede voor hadden gebeden. We wisten zijn adres niet, maar terwijl we voor een fl at met een dame ’Frisse wind’ thema bemoedigingsdag kinderwerkers van Rafaël Nederland ...Jeugdband uit Rafaël Almere… stonden te praten kwam hij ‘toevallig’ terug van een boodschap. Het bleek dat we exact voor zijn fl at stonden… Naast een aantal andere bijzonder bemoedigende zaken was dit speciaal om mee te maken. De gemeente Nehemia blinkt uit in gastvrijheid en daar hebben we de zaterdagavond uitgebreid van kunnen genieten! Naast ons team was een aantal mensen uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen en zij werden zonodig speciaal opgehaald! Niets was teveel om de mensen te verwennen. ‘s Avonds was er een ‘In His presence’- ontmoeting gehouden. Wat is het toch elke keer weer bijzonder om te zien hoe God door woorden beelden en gebeden mensen aanraakt, herstelt en bemoedigt! De zondagochtend werd besteed aan het terugblikken naar wat God gedaan heeft in dit weekend en waar verwachtingsvol naar wordt uitgezien. Als team van het Huis van Gebed zijn we enorm bemoedigd, door het werk dat wij mogen doen en wij verwachten dat de uitwerking van alle gebeden de gemeente in Heemstede niet alleen bij zal blijven, maar dat er ook groei in aantal en in diepte zal plaatsvinden.” Henk de Ronde Voor de kinderwerkers van Rafaelgemeenschappen en bevriende gemeenten was er op 17 september een door het Kinderwerk van Rafaël Nederland georganiseerde bemoedigingsdag in De Lichtboog, in Houten. Het thema was ‘Een Frisse Wind’. Na een tijd van aanbidding, met medewerking van de jeugdband uit Rafaël Almere, heeft Matthijs Vlaardingerbroek verteld hoe je op een nieuwe, frisse en leuke manier om kunt gaan met de vaste onderdelen van het kinderwerk. En de deelnemers mochten dat ook in de praktijk brengen, bijvoorbeeld door verhalen vertellen aan de hand van een attribuut en bidden met je ‘rommellaatje’. Roelienke van der Snoek vertelde hoe je mag werken met de talenten die God je heeft gegeven en dat het belangrijk is Gods stem te blijven horen in het werk dat je mag doen voor Hem. Het thema was: jongleren of bellen blazen. Roelienke: ‘Aan de hand van de geschiedenis van Abraham, die van God de belofte kreeg dat hij de vader van een groot volk zou worden en de wetenschap dat God doet wat Hij belooft, zijn we in de praktijk gedoken. Hoewel je de roeping van God hebt ervaren om kinderwerk te doen en je weet dat God voorziet, zien we vaak worstelingen, organisatorisch, inhoudelijk, enz. Als wordt ingezoomd op ‘de kinderwerker’, zien we een persoon met vele talenten, door 11 Kinderwerk

God gegeven. Toch voelt menigeen zich een jongleur die alle ballen hoog moet houden.’ Toen Abraham samen met Sara zelf oplossingen ging bedenken, had dat grote gevolgen. Daarnaast hebben we gelezen over de ontmoeting van Elia met God. God was niet in het geweld van de donder, maar God was in de zachte bries. Terug naar de praktijk. Zijn we dan verloren in het geweld en de druk van alle dag, of lukt het om Gods stem te horen? Zijn plan, zijn werk waaraan wij mogen bijdragen. Lukt het om je doelen waar te maken met de geloofsopvoeding van de kinderen, of is het beperkt geworden tot het zorgen dat de kinderen niet in de volwassenendienst zitten?” Als bemoediging kregen alle kinderwerkers een bellenblazer mee. Alle ingrediënten zitten in het potje, maar het is nutteloos als er geen wind bij komt. Mag God door jou en jouw bediening heen blazen, zodat er prachtige bellen ontstaan? was de vraag. Bellen bevatten alle kleuren van de regenboog... het symbool van Gods belofte!’ Klein initiatief, grote gevolgen Marjon Ooms vertelde hoe een klein initiatief grote dingen uit kan werken. Haar moeder werkte in het onderwijs en haar passie om kinderen van Jezus te vertellen was enorm. Elke week hield ze bijbelclub in de wijk. Nu, zo’n vijftig jaar later, zijn de vruchten nog zichtbaar. Tijdens de schoolvakanties in Haamstede plaatste ze een bordje in de tuin bij de caravan met daarop: ‘elke dag Bijbelverhaal’. Het werd te krap in de caravan. De Pinkstergemeente in Zierikzee bood haar daarom een omgebouwde caravan aan met tafeltjes en stoeltjes. Ze bad om medewerkers en die kwamen er. Voor deze mensen was het de start van hun bediening als voorganger, zendeling of spreker. Kansen op scholen Al vele jaren stelt Marjons moeder haar ervaringen en materialen beschikbaar via haar website www.mijnbijbelverhalen.nl. Van deze website maken niet alleen scholen en kinderwerkers gebruik, maar ook mensen die op zoek zijn naar God. Ze nemen dan contact op omdat ze vragen hebben. Marjons moeder is nu 81 jaar en nog steeds beschikbaar. Marjon vertelde wat dit alles voor eff ect gehad heeft op haar leven. Er ontwikkelde zich ook bij haar een passie om het evangelie door te geven aan kinderen. Ze heeft zodoende veel kinderwerk gedaan, binnen en buiten de gemeente. Afgelopen voorjaar kreeg ze de kans om aan de kinderen van basisscholen in Schoonhoven te vertellen over de Heilige Geest. Marjon vindt dat kinderwerk zich niet beperkt tot alleen de zondagochtend in de gemeente, maar dat het veel breder is. ‘Stel je beschikbaar en ontdek wat God door jou heen wil uitwerken.’ …Frisse manier in praktijk brengen… 12 Kinderwerk

…organiseren Splash! was spannend… Cleansing Stream vernieuwt en verjongt Cleansing Stream, ooit begonnen onder de paraplu van The Church on the Way Rotterdam en Rafaël Nederland, maar sinds 2002 een zelfstandige organisatie, blijft zich verjongen. Het logo en de werkmap van de Basiscursus zijn vernieuwd. Splash! De ‘verjonging’ van CS zit hem in Splash!, een programma voor jongeren van veertien tot en met achttien jaar dat in februari van start ging met een pilot. Het is een aangepaste versie van de basiscursus die al jaren met succes wordt gegeven. De start was in een partycentrum in Berkel en Rodenrijs. Jongeren uit verschillende hoeken van de kerk (Baptisten, PKN, Vergadering van Gelovigen, evangelische en pinkstergemeenten) namen er aan deel. Vier zondagen, verdeeld over de maanden februari, maart, april en mei, kregen de jongeren in twee blokken van vijfendertig minuten onderwijs over wandel in de Geest, toewijding, de invloed en de kracht van woorden en herstel en vrijheid. Ook werd er veel tijd ingeruimd voor sport en spel. Aan het eind van de dag was er een evaluatie met de jongeren, met hun eigen jeugdleiders. In juni werd de pilot besloten met een Splash!weekend in Lunteren. Een retraite van 53 jongeren, met aanbidding met een professionele band en een kampvuur. Vooraf stond voor de leiding van Cleansing Stream vast dat ook de eigen jeugdleiders mee zouden gaan naar de retraites. De bedoeling is dat die met de jongeren in de eigen gemeente aan de slag gaan. De jongeren konden met zich laten bidden door getrainde coaches van de Basiscursus. De jeugdleiders mochten daar ook bij zijn, om zonodig te kunnen ondersteunen en om het gesprek achteraf te vergemakkelijken. Jongeren tot geloof gekomen Peter Dijkstra zegt dat het organiseren van Splash! ‘voor ons heel spannend is geweest’. ‘Hoe gaat dit overko13 …jongeren tot geloof gekomen… men?’ Nu de pilot achter de rug is, kan hij melden dat het een succes is geworden. ‘Er zijn jongeren tot geloof gekomen.’ Ouders van een jongere schreven: “Wow, wat er met onze zoon is gebeurd...’ Een van de deelneemsters die last had van hallucinaties en die samen met haar jeugdleider, een psychiater, was gekomen, had daar na het weekend geen last meer van. Ze waren blijvend weg! Peter Dijkstra: ‘Je snapt wel hoe de ouders in die gemeente daar over praten.’ ...Splash!... Cursussen

Seminars Cleansing Stream over geestelijke machten volgens de Bijbel Het heidendom oefent in onze Westerse wereld steeds meer invloed uit. Demonen zijn niet alleen ‘iets van vroeger’, of van het zendingsveld. Daarom is het van belang een bijbelse kijk te hebben op de geestelijke wereld. Cleansing Stream organiseert met het oog daarop twee seminars over geestelijke machten volgens de Bijbel. Op 8 oktober 2016 sprak prof. Dr. Mart-Jan Paul over ‘De geestelijke machten volgens het Oude Testament’ en op 1 april 2017 spreekt Joost Verduijn over ‘De geestelijke machten volgens het Nieuwe Testament’. In de seminars wordt steeds de verbinding gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, onze maatschappij en ons leven. De seminars kosten twintig euro, per persoon en per seminar (inclusief koffi e, thee en een warme lunch). Plaats: Coloniastraat 25, 3024 TA, Rotterdam. Aanmelden via: www.cleansingstream.nl (aanmelding verplicht in verband met de catering). De jeugdleiders zijn unaniem enthousiast. Ook de jongeren houden het geleerde vast. Via WhatsApp houden ze contact. Lezen een Bijbelgedeelte en praten daar over door.Ondertussen vindt ook de Basiscursus (sinds het begin al vierduizend deelnemers!) elk halfjaar op meerdere locaties plaats. Ten dienste van de gemeentes is het motto. Ook in België heeft de cursus nu echt voet aan de grond gekregen. Nog even een misverstand wegnemen: ‘Mensen denken dat je problemen moet hebben om Cleansing Stream te doen. Maar het is ook een verdieping, een ‘APK’ , zegt Peter Dijkstra.’ J.R. De Module Pastoraat ‘Herders naar Gods hart’ ...Riek Brinksma... Heb jij je altijd al willen bekwamen in pastorale gesprekken? Wil je leren over hoe je door God gebruikt kan worden in gesprekken met een ander, hetzij in je gemeente, hetzij met je buurvrouw? Heb je een hart dat graag een ander ondersteunt en bemoedigt, maar wil je daarin training ontvangen? Dan is de Module Pastoraat misschien iets voor jou! De module wordt voor de derde keer aangeboden in het Rafaël Nederland Instituut en zal starten in oktober 2016 en loopt door tot februari 2017. Inschrijven voor deze module is nog steeds mogelijk! De module bestaat uit drie trainingszaterdagen en tien digitaal te volgen lessen. 14 Op de trainingsdagen worden o.a. pastorale vaardigheden getraind, zoals gespreksvaardigheden en wordt er onderwijs gegeven aanvullend aan de tien digitale lessen en is er ruimte voor vragen stellen en interactie. Bij elke les behoort een huiswerkopdracht/ zelfrefl ectieverslag. Verder wordt er van elke student een boekverslag, een fi lmverslag en twee gespreksverslagen als huiswerk gevraagd. Aanwezigheid op de drie dagen is verplicht voor het behalen van het diploma. De zelfrefl ectie is een belangrijk onderdeel van de module, omdat deze module gaat over groei en ontwikkeling van eigen pastorale vaardigheden. Dat is dan ook de reden dat de module alleen als ‘student’ gevolgd kan worden en niet als toehoorder’, zoals bij de andere modules van het Rafaël Nederland Instituut. De trainingsdagen worden gegeven in het gebouw van Rafaël De Rank in Rotterdam, op de volgende zaterdagen: 29 oktober 2016, 14 januari en 25 februari 2017. De kosten bedragen 275 euro, over te maken op het rekeningnummer: NL34ABNA0419153535 van Rafaël Nederland. Opgeven via de site van Rafaël Nederland. Eventuele verdere informatie bij Riek Brinksma op e-mailadres: brinksma@rafaelnederlandinstituut.nl. (Voor alle duidelijkheid: het meedoen aan de Module Pastoraat staat uiteraard los van het feit of een persoon in de plaatselijke gemeente vrijgezet wordt in het pastoraat van de betreff ende gemeente. Dat is iets waar de lokale leiders over beslissen.) Riek Brinksma, Docent Module Pastoraat: ‘Herders naar Gods hart’ Cursussen

Cursus Groei in identiteit slaat de vleugels uit Een cursus waarvoor je niet op reis hoeft, maar die je kunt doen in de vertrouwde omgeving van de eigen gemeenschap: de Cursus ‘Groei in identiteit’, een van de Herstelbedieningen van Rafaël Nederland, maakt dat mogelijk. Het is al weer het zevende seizoen dat deze cursus wordt gegeven, die totnutoe in zeven Rafaëlgemeenschappen heeft gedraaid. De cursusleiding wil dat aantal opschroeven en doet dat door er meer bekendheid aan te geven, met name in de noordelijke regio’s. ...Miriam Verhage... Wat kunnen cursisten verwachten? ‘Groei in identiteit’ helpt je in het proces om te groeien in je identiteit als kind van God. In deze cursus ga je op zoek naar diep gewortelde overtuigingen en denkwijzen die niet of net niet in overeenstemming zijn met Gods waarheid. Zaken die zo vertrouwd kunnen zijn dat ze niet meer worden opgemerkt. Toch is hun invloed sterk en kunnen ze je persoonlijk en je relaties beschadigen. De deelnemers worden in een persoonlijk proces begeleid, dat ook praktisch is, zodat je er meteen mee aan de slag kunt in het dagelijkse leven. Een deel van de stof die ook in de Rapha Retraite werd behandeld is verwerkt, maar er zijn ook nieuwe elementen toegevoegd. Voor wie? Elk gemeentelid kan aan de cursus deelnemen. Motivatie kan zijn dat je verlangt naar verdieping, een hoofd vol kennis hebt die je niet altijd kan toepassen. Je je blijdschap kwijt bent, of op een kruispunt van het leven staat. En uiteraard als je wilt groeien in je wandel met God. Buiten dat is de cursus waardevol voor mensen die dienen in pastoraat of leiderschap. Wanneer De cursus strekt zich uit over acht avonden en een weekend. De avonden beginnen met twintig minuten onderwijs over een thema, aan de hand van een dvd die is gemaakt door Janneke Boogaard. In kleine groepen wordt de lesstof uitgediept en persoonlijk gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miriam Verhage, telefoon: 0113-230220, of e-mail: ‘Preken voor leken’ cursus voor beginnende sprekers Steeds meer mensen ontdekken hoe mooi en bijzonder het is om voor een groep mensen te staan en iets vanuit het Woord van God over te brengen. God heeft er voor gekozen om mensen in te schakelen om Zijn Woord door te geven en in de Bijbel zien we steeds opnieuw dat de prediking van het evangelie het middel is dat God gebruikt om mensenharten te winnen, Zijn kerk te bouwen en de wereld te veranderen. Het is een geweldig voorrecht om op deze manier door God gebruikt te worden en te zien hoe God spreken gebruikt om door Zijn Heilige Geest mensen (in hun denken, hart en doen) te veranderen! Goed preken vraagt om goede voorbereiding, vaardigheden en de juiste hartsgesteldheid. Over het algemeen zien we twee groepen sprekers in de kerk: mensen die een degelijke opleiding hebben gehad, veel kennis hebben, maar niet altijd het vermogen om hun boodschap op een doeltreff ende wijze te communiceren. Anderzijds vind je mensen die heel boeiend en gepassioneerd kunnen spreken, maar eerder de Bijbel als springplank gebruiken om hun eigen verhaal te vertellen dan dat ze het Woord van God laten spreken. Sommige mensen hebben wel wat te zeggen, maar weten niet hóe ze het moeten zeggen. Andere mensen weten prima hoe ze het moeten zeggen, maar het ont breekt hen aan goede inhoud. “Veel beginnende predikers willen vaak te veel in één keer zeggen. Het risico is dat het onderwerp te breed wordt aangevlogen en de boodschap strandt,” zegt Bart van Nes (23). Hij heeft de training ‘Preken voor leken’ ontwikkeld en geeft deze cursus namens het Evangelisch College in Zwijndrecht. Deze training is dit voorjaar gegeven in Rafaël Goes door Bart van Nes die daar in vervolg op zijn studie als assistent-voorganger naast Krijn Verhage functioneert. Bart heeft aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven een theologieopleiding afgerond op masterniveau. Hij is ook werkzaam bij de Evangelische Toerusting School, waaronder deze training ook ressorteert. Die training is niet alleen nuttig voor sprekers, maar ook voor leiders die regelmatig ‘voorgaan’ in groepen, die de leiding van de samenkomst hebben, of mensen die de ambitie hebben om te (s)preken in samenkomsten. Informatie op: www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-sprekers. 15 Cursussen

 De ingebouwde levenskracht van de apostolische bewegingen De kerk moet weer missionair worden, stellen Alan Hirsch en Darryn Altclass in ‘The Forgotten Ways Handbook’ (de vergeten manieren). Dat is een ´praktisch handboek voor het ontwikkelen van missionaire kerken´ (Brazos Press, ISBN 978-1-58743-249-1). Hoe? Door de ‘vergeten manieren’ van de apostolaire bewegingen weer in ere te herstellen. Wat zijn dan die apostolaire bewegingen (door de schrijvers ook met ‘Jezusbewegingen’ aangeduid) dan wel? Die begonnen met het werk van de apostelen in de eerste gemeenten. Met heel groot gevolg. De vroege kerk veroverde in twee eeuwen de wereld! Niet met indrukwekkende gebouwen (die hadden ze niet; ze kwamen samen in de huizen). Ze waren in feite een illegale religie, die hevig werd vervolgd en op z’n best getolereerd. Ze beschikten ook nog niet over de hele Bijbel; de canon moest nog worden samengesteld. Om moedeloos van te worden! In 2003 was Hirsch op een seminar dat de missionaire kerk als onderwerp had. Daarin werd aan de deelnemers de vraag gesteld hoeveel christenen zij dachten dat er in het jaar 100 waren. Dat bleken er volgens de inleider maar vijfentwintigduizend te zijn. Daarna kwam de vervolgvraag hoeveel dat er twee eeuwen later waren. Het antwoord: twintig miljoen! Hoe kon zo’n kleine …Mao: missie mislukt… ...Alan Hirsch... deerde dat in het apostolische genius een ingebouwde levenskracht is besloten. Daarom groeide de vroege kerk zo hard! Hun grote belijdenis was: Jezus is Heer! Mao’s missie mislukt! Genieën, genius, uitzonderlijke gaven? Grote woorden! Dat geldt toch niet voor de kerk van onze tijd? Zeker wel. In het boek van Hirsch en Altclass wordt aan de gemeenten van onze tijd dezelfde unieke en explosieve kracht toegedacht! beweging de belangrijkste religie in het Romeinse Rijk worden en dat machtige rijk zelfs ten val brengen? Hoe deden ze dat? 16 Die vraag liet Hirsch niet los. Hij worstelde er mee en het resultaat was dat hij tot de ontdekking kwam dat de kerk weer missionair kan worden dankzij het ‘apostolic genius’ (met ‘apostolic genius’ worden personen bedoeld - in dit geval de apostelen- met uitzonderlijke gaven met een hoge originaliteit, J.R.). De wereld zou zeggen dat de apostelen ‘genieën’ waren! Hirsch concluNog een voorbeeld. De ondergrondse kerk in China kent een opmerkelijke geschiedenis. Toen Mao Zedong (Mao TseToeng), partijleider van de Chinese communistische partij, aan de macht kwam, was hij vastbesloten elke religie in China uit te roeien. De Chinese kerk telde op dat moment twee miljoen leden. Mao verbande alle buitenlandse zendelingen en voorgangers, nationaliseerde de eigendommen van de kerk, doodde leiders of zette ze gevangen, verbood openbare samenkomsten op straff e van dood en marteling. Aan het eind van de jaren zeventig werden zendelingen onder strikt toezicht van de overheid weer in het land toegelaten. De buitenlanders verwachtten een gedecimeerde kerk en verslagen discipelen aan te treff en. Maar, o wonder, ze troff en een buitengewoon fl orissante kerk aan, van naar schattingen zestig miljoen christenen. En dat aantal is sindsdien nog weer sterk toegenomen. Mao’s missie was mislukt! Ook hier waren de omstandigheden beroerd. De mensen hadden heel weinig Bijbels. Ze deelden pagina’s van de Bijbel met elkaar. Er was geen professionele geestelijkheid, geen offi ciële leiderschapstructuren. En toch groeide de kerk in China als kool. Nog een voorbeeld, van een andere beweging in de geschiedenis. In 1776 was door het werk van John Wesley minder dan twee procent van de Amerikanen methodist. Rond 1850 behoorde 34 procent van de bevolking tot die denominatie. Boeken

‘Gevaarlijke verhalen’ zeggen de schrijvers. Maar het zijn wel voorbeelden die ons tot een reis verlokken en tot een radicalere expressie van het christendom. Breuk met het dualisme Maar willen we die Jezusbewegingen goed begrijpen dan dienen we tot de kern van wat ze geloven door te dringen. ‘Ze verwierpen alle onnodige ballast en theologische parafernalia en herleidden de boodschap tot zijn essentie.’ Dat is ook de kern van álle grote geestelijke bewegingen: een herontdekking van een ‘eenvoudige’ christologie.’ De belijdenis dat Jezus Heer is van de eerste christenen voert volgens de schrijvers terug op de Hebreeuwse belijdenis ‘Jaweh is Heer uit Deuteronomium 6:4. Het monotheïsme van het Oude Testament wordt in Jezus in het Nieuwe Testament doorgetrokken. In wezen gaat het om een scheiding tussen het seculiere, het wereldse en het heilige. ‘Het Messiaanse monotheïsme breekt met elk concept van een valse onderscheiding tussen het ‘heilige’ en het ‘seculiere’.’ De schrijvers zien het christendom vooral als een Messiaanse beweging die in alles Jezus in het ‘epicentrum´van de kerk plaatst. Een breuk met het dualisme! ‘Als de wereld en alles wat daarin is aan God toebehoort, kan er geen levenssfeer bestaan die niet open is voor de regering van God. Er kan geen gebied bestaan in onze levens en cultuur waarin God niet aanwezig is.’ Missiologie vóór ecclesiologie Johannes 1:1-18 beschrijft de incarnatie, de vleeswording, waarin Jezus mens in het vlees wordt. Hij kwam bij de mensen wonen, populair gezegd. De missionaire God neemt het initiatief om de schepping te herstellen. De schrijvers gebruiken hiervoor de term ‘missionaire-incarnationale impuls’. Op dit punt aangekomen stellen ze dat als dit Gods manier was (Zichzelf incarneren in Jezus) dat ook voor de kerk de manier moet zijn om de mensen te bereiken! ‘We dienen ons oprecht te identificeren met degenen die we proberen te bereiken.’ Volgens Hirsch en Altclass vraagt dat een zeer ingrijpende herschikking en herbezinning. Dit is de volgorde die ze voorstellen wil een Jezusbeweging in onze tijd een kans krijgen: Het startpunt in dit diagram is Jezus. Het begint met een bijbelse christologie. Maar dan: missiologie! Dit is een regelrechte trendbreuk! Tot dusver stond ecclesiologie, het bijbelse onderwijs over de kerk, in het gros van de kerken vooraan. De auteurs pleiten er voor dit om te keren en de hierboven aangeduide volgorde tot de basisgewoonte van elke kerk te maken! Apostolische omgeving In hoofdstuk vijf, de Apostolische omgeving, komen we een begrip tegen dat een tijdlang ‘onder de radar’ is gebleven: de vijfvoudige bediening uit Efeziërs 4. Altijd als de kerk de missie van God uitbreidde, was er apostolisch leiderschap in de een of andere vorm aanwezig. ‘De apostolische leider belichaamt en symboliseert en representeert de missie van de kerk naar de missionaire gemeenschap.’ De apostolische leider wordt in het boek van Hirsch en Altclass ‘de bewaker van het evangelie’ genoemd. Dat is nogal wat. Hoewel de schrijvers de nadruk leggen op de missie van de kerk beseffen ze dat dat niet kan zonder een goede organisatie van de plaatselijke gemeente. En dan als Ontdekken van vergeten manieren vraagt toewijding Hoewel ‘Forgotten Ways Handbook’ op het lijf is geschreven van (actie)groepen, waarschuwen de schrijvers in de inleiding dat er een ‘paradigmashift’ nodig is om de overgang naar een missionaire gemeente te maken. Er wordt een grote toewijding gevraagd om de ‘vergeten manieren’ van de apostolische bewegingen’ weer op de kaart te zetten. Om dat te kunnen doen zal de juiste omgeving moeten worden gecreëerd. Laat je niet ontmoedigen door ‘saaie’ terminologie. Put moed uit wat de schrijvers geloven: ‘Wanneer de kerk trouw is aan haar roeping en aan waar God mee bezig is, is zij veruit de meest potente kracht voor transformerende verandering die de wereld heeft gezien! Overigens is het boek betrekkelijk vrij van jargon, dus het kan door de meesten begrepen worden. Bovendien is er een uitgebreide verklarende woordenlijst aan het slot van dit boek toegevoegd. De hoofdstukken twee tot en met zeven worden besloten met een aantal vragen en opgaven. Bepaalt Bepaalt Christologie Missiologie Ecclesiologie 17 Boeken

een organísme. De Bijbel geeft daar veel voorbeelden van. Met beelden als lichaam, zuurdesem, zaden, bomen en wijnranken, bijvoorbeeld. Als de kerk niet uitgaat van het ontwikkelen van een organisch systeem loopt zij, volgens Hirsch en Altclass, het gevaar te eindigen als een organisatie, of een instituut. Maar: ‘als we kritiek hebben op institutionalisme, zeggen we niet dat we een vorm van structuur nodig hebben om gezond geestelijk leven in de kerk te kunnen handhaven. Maar er is een wereld van verschil tussen georganiseerde structuur en religieuze instituten.’ In beweging blijven, dan vormt zich vanzelf een netwerkstructuur, is het advies. Het zevende, en laatste, hoofdstuk handelt over ‘communitas’, van het Latijnse commũnitas. Een defi nitie daarvan is: een ongestructureerde structuur waarin de mensen gelijk, saamhorig en solidair zijn. Een echte gemeenschap, dus. Communitas is een zeer belangrijk onderdeel van apostolisch genius, want het beschrijft de kameraadschap in de Jezusbewegingen van de geschiedenis. ‘Als we datzelfde niveau van samenhang willen vormgeven, zullen we ons moeten aansluiten bij en missie waarin Jezus ons buiten onze comfortzone voert en naar elk hoekje en gaatje van de samenleving.’ Jan Radder Liefdevolle grenzen: heruitgave boek van Ron Mehl Noem de naam Ron Mehl en velen uit de beginperiode van Rafaël Nederland veren op. Ron overleed in 2003 aan leukemie. Nog steeds denken oudgedienden met dankbaarheid terug aan de drie Rafaëlconferenties waarop hij in de negentiger jaren de hoofdspreker was. Hij was ook een vlot en humoristisch schrijver. Onder andere werd hij bekend door zijn boek ‘God doet nachtdienst’. In 2001 gaf Novapres ‘Weerspiegelingen van Gods liefde’ uit. Dit boek is nu opnieuw uitgegeven onder de titel ‘Liefdevolle grenzen’, met als ondertitel ‘Gods hart in de Tien Geboden’, door VenO Trainingen. Dit is een jonge uitgeverij, in 2014 opgericht door Peter en Jennifer Dijkstra. Zij betreurden het dat veel waardevolle boeken in het verleden uitgegeven in de vergetelheid zijn geraakt en/ of niet meer zijn te verkrijgen. ‘Liefdevolle grenzen ’ vonden zij een van die boeken die, in een nieuw jasje gestoken, nog steeds actueel en opbouwend genoeg zijn om mensen toe te rusten. Maar is een boek dat handelt over de Tien Geboden nog wel iets voor deze tijd? Nog altijd actueel De uitgevers noemen twee redenen waarom dat wel het geval is. ‘Ten eerste gaat het boek over nog altijd actuele thema’s. In een tijd waarin alles onder ons bereik lijkt te liggen, is een gebod over tevredenheid (‘Gij zult niet begeren…’) geen overbodigheid.’ 18 De tweede reden voor heruitgave is dat de Tien Geboden uit Exodus 20 of Deuteronomium 5 zo vaak worden geciteerd in andere Bijbelboeken. ‘De God van het Oude Testament is niet anders dan de God van het Nieuwe Testament. Die in het Oude Testament zijn Zoon aankondigt. De Zoon die ook al in het Oude Testament aanwezig is en niet is te scheiden van de Vader, ook niet van Zijn geboden. Door de verrassende uitleg van Ron Mehl zal de lezer de Bijbelse context waarin deze geboden gegeven zijn, beter begrijpen. Het zijn geen strenge regels die de vrijheid van de christen beperken, maar het is een ‘tedere liefdesbrief’ van een alwetende Vader. ‘Liefdevolle grenzen’, ISBN: 978-90-823140-1-4, VenO Trainingen, 14,95 euro. J.R. Boeken

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication