13

HOEVEEL MAATSCHAPPELIJK VASTGOED IS ER? GEBOUWEN MET EEN BIJEENKOMSTFUNCTIE 59.970 GEBOUWEN, TOTAAL 30 MILJOEN M2 GEBOUWEN MET EEN SPORTFUNCTIE: 9520 GEBOUWEN, TOTAAL 10 MILJOEN M2 GEBOUWEN MET EEN GEZONDHEIDSOF ZORGFUNCTIE: 22.325 GEBOUWEN, TOTAAL 16 MILJOEN M2 GEBOUWEN MET EEN ONDERWIJSFUNCTIE: 14.139 GEBOUWEN, TOTAAL 31 MILJOEN M2 REGIONALE SPREIDING ECONOMISCH ONGUNSTIGER Het leegstaand commerciële vastgoed, zoals kantoren en winkels, staat grotendeels in de economisch sterke regio’s van de Randstad. Commercieel vastgoed heeft daarmee een gunstig economisch perspectief. Maatschappelijk vastgoed komt in alle regio’s ongeveer evenveel voor, de regionale spreiding is evenwichtiger. Dat betekent echter ook dat het juist relatief veel staat in kwetsbare krimpregio’s, waar de risico’s rond overaanbod en leegstand groter zijn. Een ander probleem is dat maatschappelijk vastgoed minder makkelijk te verkopen is vergeleken met kantoren en winkels. Maatschappelijke gebouwen zijn vaak ontworpen voor een specifi eke functie. Als er leegstand optreedt, is het vinden van een nieuwe gebruiker vaak een grotere uitdaging dan het vinden van een nieuwe winkelier of kantoorgebruiker. De verkoopbaarheid is ook terug te zien in het aantal verkooptransacties. Per jaar worden er ruim tweemaal zoveel kantoren en winkels verhandeld als maatschappelijke gebouwen; terwijl de gebouwenvoor raden dus ongeveer dezelfde omvang hebben. De verkoopbaarheid van maatschappelijke gebouwen blijft daarmee achter. GROTE OPGAVE VERDUURZAMING Een groot deel van het energie verbruik in Nederland gebeurt in de gebouwde omgeving. De besparingspotentie van gebouwen is dan ook groot. Door te kijken naar de verstrekte energielabels, krijg je een idee van de omvang van de verduur zamingsopgave. Helaas zijn energie labels nog maar voor een beperkt aantal gebouwen afgegeven. Voor het oppervlakte aan winkels ligt het percentage op 18%, voor kantoren op ruim 30%. Het percentage verstrekte labels bij kantoren is recent toege nomen; dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de aandacht voor het verplichte, minimale energielabel C dat voor kantoor gebouwen waarschijnlijk zal gelden vanaf 2023. Van het maatschappelijk vastgoed heeft slechts 15% een label, ondanks het overheidsbeleid dat labels voor publieke gebouwen verplicht stelt. Binnen de maatschappelijke gebouwenvoorraad heeft maar liefst 15% het slechtste energielabel G. Kantoren en winkels scoren hier beduidend beter op. GROTENDEELS PUBLIEK EIGENDOM Het grootste deel van het maatschappelijke gebouwoppervlak is in handen van publieke of non-profi t organisaties. Uit de analyse van de eigendomssituatie volgens de Basis registratie Kadaster blijkt dat een kwart in eigendom is van commerciële organisaties (BV’s en NV’s). Ter vergelijking, van al het andere vastgoed, afgezien van de 13 woningen, is maar liefst 80% in het bezit van markt partijen. De helft van het maatschappelijke vastgoed is in het bezit van non- profi t organisaties: stichtingen, kerken, corporaties of onderwijsinstellingen. Het resterende kwart is in het bezit van (vooral) gemeenten en overige overheids organisaties. Omdat het maatschappelijke eigendom dus vooral in SLECHTS 15% VAN HET MV HEEFT EEN ENERGIELABEL

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication