16

Gemeenten moeten het voortouw nemen DE WIJ-FACTOR IN DE ENERGIETRANSITIE De energietransitie grijpt in op de gehele samenleving. Burgers, bedrijven en organisaties moeten allemaal hun inzet leveren. Een sleutelrol is weggelegd voor gemeenten en de regio: zij zijn nu aan zet. D e pilots met de regionale energiestrategieën hebben laten zien dat er niet alleen heel veel moet gebeuren maar alles ook in samenhang met elkaar moet. De opgave is enorm en verder uitstel geen optie. Verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is een kansrijke eerste stap. Niet alleen om minder energie te verbruiken, maar ook en vooral om de lokale gemeenschap te betrekken en te laten participeren. REGIONALE ENERGIESTRATEGIEËN Het Energieakkoord heeft gezorgd voor een forse impuls bij energiebesparing in de gebouwde omgeving. De decentrale overheden hebben zich in hun Investeringsagenda een energieneutraal maatschappelijk vastgoed in 2040 ten doel gesteld. In het kader van de energietransitie uit de Energieagenda zijn in het afgelopen jaar zeven pilotregio’s aan de slag gegaan met het opstellen van een regionale energiestrategie om als regio energieneutraal te zijn in 2050. Ook de wens om in 2050 een aardgasvrij Nederland te hebben wordt hierbij betrokken. De energietransitie is vooral een strategisch vraagstuk. Van burgers tot bedrijven en instellingen is maximale inzet en commitment vereist om de doelstellingen te realiseren. Dit kan de overheid niet alleen. Hoe bereik je dat? Op dit moment wordt het duurzaamheidsvraagstuk in de samenleving nog onvoldoende gevoeld als een acuut of urgent probleem en daarom moeten gemeenten doordacht omgaan met de mogelijkheden die ze ter beschikking hebben. Het gaat in deze fase van de transitie niet alleen om kwantiteit (hoeveel PJ worden bespaard of opgewekt) maar vooral om het effect van projecten in de zin van exposure en participatie graad. Er moet een beweging in de samenleving op gang worden gebracht die zichzelf gaat versterken. 16  NAAM: Annemie Loozen  FUNCTIE: Programma-adviseur verduurzaming maatschappelijk vastgoed  BIJ: VNG Zeven pilotregio’s hebben een regionale energiestrategie ont wikkeld. Die is breed van opzet en omvat – naast de totale energieopgave, de besparings- en de opwekpotentie – een overzicht van samenwerkingspartners, de planning en de ruimtelijke en economische impact. Het is nu aan gemeenten en provincies om die te vertalen in beleid en op te nemen in hun omgevingsvisies en –plannen.  BEREND DE VRIES, WETHOUDER VAN DE GEMEENTE TILBURG Uit ‘Slim Schakelen; lessen voor een regionale energiestrategie’ van oktober 2017 VERDUURZAMING Er ligt dus een mooie kans. En waar gemeenten direct mee kunnen starten, is het verduurzamen van hun eigen maatschappelijk vastgoed. Scholen, buurthuizen en sportaccommodaties zijn hier goede voorbeelden van. Veelal MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication