24

Een kascommissie instellen is geen teken van wantrouwen jegens uw penningmeester, maar meer een extra slot op de deur. Een foutje is snel gemaakt, maar de gevolgen van een foutje kunnen wel degelijk groot zijn. Een kascommissie controleert de financiële administratie en kan zo beoordelen of er fouten gemaakt worden. Voorkom fraude Met een kascommissie kunt u ook fraude voorkomen. Een penningmeester heeft toegang tot de financiële administratie en als er geen kascommissie aanwezig is, heeft hij veel macht. Helaas zijn er nu eenmaal frauderende penningmeesters, waardoor verenigingen veel financiële schade kunnen oplopen. Zorg ervoor dat u dit niet overkomt. Een kascommissie instellen, verkleint de kans op fraude. Blind vertrouwen in penningmeester Vertrouwen in uw penningmeester is goed, blind vertrouwen niet. Belangrijke taken De kascommissie heeft jaarlijks een aantal zeer belangrijke taken:  controleren van de financiële administratie, en dan dusdanig dat zij een oordeel kan vellen over de opgestelde balans en exploitatierekening over het voorbije boekjaar;  verslag uitbrengen van het verrichte onderzoek aan de algemene ledenvergadering;  advies uitbrengen met betrekking tot het vaststellen van de balans en de exploitatierekening. Daarnaast is het prettig als de kascommissie in staat is om het bestuur én de ledenvergadering te adviseren over belangrijke financiële aangelegenheden. Dit is overigens wettelijk geregeld, want de wet schrijft voor dat de kascommissie minimaal twee leden moet bevatten die door de algemene ledenvergadering zijn benoemd én die niet tot het bestuur behoren. Uit: Rendement.nl 25

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication