Wat zijn de benodigde systeemconfiguraties?

Online Touch is een cloud-gebaseerde dienst en ondersteunt alle toonaangevende bedieningssystemen en browsers zolang er maar een internetverbinding beschikbaar is.

Zorg ervoor dat de laatste versie van Flash Player is geïnstalleerd om op desktops je publicaties te kunnen beheren. Ga naar http://get.adobe.com/nl/flashplayer/ om te updaten.

Controleer ook dat je hebt ingesteld dat cookies zijn toegestaan en geen browser plugins of andere software is geïnstalleerd of veiligheidsinstellingen zijn gemaakt die kunnen interfereren met Online Touch.

Als je op een bedrijfsnetwerk bent aangesloten en problemen ondervindt, neem dan contact op met de systeembeheerder voor assistentie.

NOoTInstalleer Flash Player 11 op 64-bit Internet explorer of Windows 7. Zie  http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/flash-player-64-bit-operating.html