20

Financiën Activa Vaste Activa Materiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen 152.713 18.125 272.864 1.009.258 158.590 23.492 358.009 910.556 31-12-2016 31-12-2015 Passiva Vrij besteedbaar eigen vermogen Stichtinskapitaal Bestemmingsreserves Algmene reserve Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal 1.452.960 1.450.647 Totaal Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 5.580 413.093 197.882 5.580 378.093 212.293 616.555 595.966 204.784 58.122 135.028 67.426 573.499 652.227 1.452.960 1.450.647 Staat van baten en lasten over 2016 Lasten Kosten paden Kosten commerciele projecten Kosten wandelnetwerken & Stad te voet Kosten marketing, promotie en kennis Kosten belangenbehartiging Vrijwilligerskosten Donateurskosten Overige lasten Resultaat Totaal 343.721 216.197 268.403 150.167 184.985 32.670 23.896 17.760 1.258.388 2016 2015 147.747 155.526 143.717 236.325 117.842 74.706 44.745 20.589 52.969 973.577 Passiva Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Giften en baten uit fondswerving Verkoopopbrengsten Baten werk in opdracht van derden Overige baten Financiële baten en lasten 203.868 446.514 260.388 184.713 77.009 82.744 3.152 2016 2015 54.845 483.314 164.818 117.230 35.000 111.612 6.758 1.258.388 973.577 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication