0

Jaarverslag 20 GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost  

018  

Inhoud GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

d 3 Inleiding 4 De organisatie • Missie • Organisatiestructuur 6 Amsterdam Zuidoost • Populatie • De centra 9 Zorg voor patiënten • Reguliere huisartsenzorg • Multicultureel • Chronische zorg • Onderzoek en opleiding 12 Projecten • Ouderenzorg • Intranet • eHealth • Achterstandsproblematiek • Krachtige basiszorg 16 Speerpunten voor de toekomst • Nieuwbouw ZO • Samenwerking in de stad en regio • Arbeidsmarkt • Specialistisch Adviesconsult  Jaarverslag 2018 2

Inleiding - Ook in 2018 hebben medewerkers van de gezondheidscentra opnieuw klaar g de inwoners van Amsterdam Zuidoost. In dit jaar is er, in de vorm van aangepa fi nanciering, eindelijk formeel erkenning gekomen voor het feit dat eerstelijn is en meer tijd (en dus middelen) vraagt. Dat geeft ruimte voor zorgverleners. investeren in samenwerkingsrelaties en voor meer tijd voor de patiënt. In het p Basiszorg draait het om het versterken van beiden om zo complexe zorg beter eerstelijn te kunnen behandelen. Het gezondheidscentrum Holendrecht is in 2 een pilot voor de implementatie van dit programma en zal hier de komende ja In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van waar stichting GAZO voor staat, v geleverd is in 2018 en onze plannen voor de toekomst. Met o.a. de negen nieu zich dit jaar aan onze centra verbonden hebben, geven wij de missie om mult te leveren steeds opnieuw gestalte. In dit jaarverslag vindt u hiervan voorbee een overzicht van wat in 2018 gedaan is. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier. Francine Francke – de Rijke Andreas Keck Directie Stichting GAZO GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

gestaan voor aste achterstandsnszorg hier complexer s. Ruimte om te programma Krachtige er integraal in de 2018 begonnen met jaren mee verder gaan. van de zorg die euwe huisartsen die ltidisciplinaire zorg elden en krijgt u  Jaarverslag 2018 3

De organisatie De Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost ( biedt huisartsenzorg in Amsterdam Zuidoost. GAZO be gezondheidscentra: Gein, Holendrecht, Nellestein, Rei Venserpolder, Klein Gooioord en een bedrijfsbureau te Bij GAZO werken ruim 100 medewerkers die huisartsenzorg leveren aan circa 45.000 inwoners van Amsterdam Zuidoost. In 2018 zijn maar liefst negen nieuwe huisartsen gestart. Artsen die kiezen voor samen werking in een gezondheidscentrum in een multiculturele wijk. Binnen GAZO heeft de van de nieuwe privacy veel aandacht gekrege functionaris gegevensb gewerkt aan beleid, pr bewustwording in het o privacy gevoelige geg GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

(GAZO) estaat uit zes igersbos, er ondersteuning. e implementatie ywet ‘AVG’ dit jaar en. Met een nieuwe sbescherming is rocessen en omgaan met gevens. De gezondheidscentra bieden onderdak aan diverse eerstelijns zorgverleners, zoals apotheken, fysiotherapie, maatschappelijk werk, wijkverpleging, psychologen, diëtisten etc. Door met elkaar onder één dak te werken zijn de lijnen kort en wordt samenwerking gestimuleerd. De gezondheidscentra zijn hiermee dé plaatsen in de wijk, waar de bewoners terecht kunnen voor laagdrempelige zorg.  Jaarverslag 2018 4

Missie Organisatie GAZO is aanbieder van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg voor de bevolking van Amsterdam Zuidoost. De visie op aansturing zoveel mogelijk verant sturing laag in de orga GAZO bestaat uit zes h die als zelfsturende tea coördinerend huisarts vertegenwoordigt en e centrum assistent. Vers middenkader was een GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

estructuur g binnen GAZO is twoordelijkheid en anisatie neerleggen. huisartsengroepen, ams werken met een die het centrum een leidinggevend sterking van het n belangrijk thema in 2018. Leidinggevend assistenten kunnen nu doorgroeien naar de functie van praktijkmanager. Vanuit het bedrijfsbureau wordt de dienstverlening ondersteund. Er is een tweehoofdige directie: een directeur bedrijfsvoering en een directeur zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van GAZO, de Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben een adviserende rol.  Jaarverslag 2018 5

Amsterd Populatie De inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn relatief jong, het merendeel is van niet westerse afkomst (voornamelijk Surinamers, Antillianen en Ghanezen) en een groot deel heeft een laag sociaal economische status. Dit stadsdeel kent relatief meer problemen dan andere wijken van Amsterdam, ook op het gebied van gezondheid. Demografi sch Aantal inwoners % niet Westerse allo % Jongeren (< 18 ja % Ouderen (> 75 ja Gemiddeld persoon Uitkeringen in % van (Bron Onderzoek, Infor Gezondheidss Ervaren gezondheid 1 of meer chronisch Lichamelijke beperk Ernstige psychische Ernstige eenzaamhe Weinig regie Overgewicht Beweegnorm Roken Overmatige drinker (Bron Amsterdamse ge GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

rdam Zuidoost he gegevens Zuidoost (%) 87.999 ochtonen aar) aar) onlijk inkomen (x 1000,-) an de beroepsbevolking 63.3 20.2 11.6 29.1 8.1 rmatie en Statistiek, stadsdelen in cijfers 2018) Amsterdam (%) 854.316 35.4 17.4 12.3 36.8 5 situatie Amsterdam Zuidoost Zuidoost (%) id zeer goed he ziekten rking he klachten heid 67 46 21 11 19 14 Amsterdam (%) 76 42 14 8 13 10 er ezondheidsmonitor 2016)  55 40 52 65 23 27 10 7 Jaarverslag 2018 6

De centra Aantal patiënten Het aantal patiënten is stabiel gebleven in 2018. In Venserpolder kwamen er de meeste patiënten bij, circa 280. Eén van de oorzaken hiervoor is nieuwbouw in de buurt van dit centrum. Naar verwachting zal het aantal inwoners in de komende jaren stijgen in Amsterdam Zuidoost, dit stadsdeel is aangewezen als groeikern voor de stad. GAZO oriënteert zich op wat dit voor de capaciteit van eerstelijnszorg betekent. Klein Go Venserpolder 7.155 GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

per centrum Gooioord 7.793 18% 15% 18% Holendrecht 7.773 19% Reigersbos 8.712  8% Nellestein 3.464 22% Gein 9.782 Jaarverslag 2018 7

Multidisciplinair centrum Ruim de helft van de ruimte in de centra wordt gebruikt door de huisartsen en ondersteunend personeel. De overige ruimte wordt verhuurd aan collega zorgverleners in de eerstelijn: fysiotherapie, diëtetiek, psychologen, wijkverpleging, podotherapie, MEE, ATAL medisch diagnostisch centrum, pedicures, verloskundigen, apotheek, logopedie, sociaal loket van het stadsdeel, tandarts, ergotherapie, huidtherapie, besnijdeniscentrum en jeugdgezondheidszorg. Door uitbreiding van de huisartsenpraktijken en andere diensten zitten de meeste centra overvol, in 2018 hebben daarom verschillende kleine verbouwingen plaats gevonden. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

 Jaarverslag 2018 8

Zorg Reguliere huisartsenzorg GAZO doet mee op alle relevante gebieden van huisartsgeneeskundige zorg. De kwaliteit van zorg is van hoog niveau, de accreditatie is in alle centra behaald en de dienstverlening wordt goed beoordeeld door patiënten. Drie centra leveren ook huisartsenzorg in een verzorgingshuis. Aantallen patiën Multicultureel Het werken met andere culturen is verrijkend en een reden dat veel zorgverleners juist in Zuidoost willen werken. Tegelijk is het werken als huisarts intensief. Net als overal wordt de druk op de eerstelijn groter door verschuiving van zorg. In Zuidoost zijn er daarnaast meer gezondheidsproblemen dan in modale wijken en de problematiek is complexer; patiënten komen vaker langs; er is meer tijd nodig voor uitleg en meer tijd voor overleg met hulpverleners rondom de patiënt. Aantal patiënten Consulten (kort en la Visites (kort en lang) Email consult POH-GGZ consulten Telefonische consult Aantal binnenkomen telefoontjes GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

g voor patiënten nt contacten in de centra in 2018 GN 9. 679 ang) g) 25.484 706 1.075 n lten nde 1.773 10.266 38.196 HD 7.691 23.680 1.092 264 1.192 11.969 37.685 KG 7.697 19.381 646 111 1.795 9.577 35.061 NS 3.358 8.338 285 235 760 3.471 15.275 RB 8.471 25.413 1.058 794 1.098 10.877 38.317 VP 6.936 18.768 867 181 1.239 11.290 34.062  Jaarverslag 2018 9

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost  

  Jaarverslag 2018 10

Chronische zorg Voor groepen patiënten met chronische somatische ziekten heeft GAZO de zorgketens Diabetes Mellitus 2, CVRM en Astma/COPD. In een aantal centra is de formatie praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in 2018 uitgebreid, om de toenemende zorgvraag van patiënten op te kunnen vangen. In de centra zijn in 2018 7 preventieve cursussen georganiseerd met als onderwerpen: Mindfullness, Voorkomen van terugval in depressie en Beter slapen. Onderzoek GAZO werkt samen me (HAG-net). Regelmatig coassistenten en nieuw GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

k en opleiding et het onderzoeksnetwerk van huisartsgeneeskunde van het AMC g wordt geparticipeerd in onderzoeken. In elk centrum worden we huisartsen opgeleid.  Jaarverslag 2018 11

Projecten Ouderenzorg Stedelijk wordt samengewerkt rondom proactieve ouderenzorg. In dit programma wordt problematiek rondom kwetsbare ouderen in kaart gebracht. Dit wordt besproken met de patiënt en relevante disciplines in het medisch en sociale domein. In Reigersbos is hiervoor een praktijkondersteuner met aandacht voor ouderen aangesteld, het is de bedoeling dit programma naar andere centra uit te breiden. Intranet I Om communicatie en d 2018 het GAZO intrane GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

de vindbaarheid van documenten binnen GAZO te verbeteren is in et in gebruik genomen.  Jaarverslag 2018

eHealth Achterstand Binnen centra wordt het gebruik van het patiënten-portaal gestimuleerd voor het maken van online afspraken, bestellen van medicatie via internet en emailcontact met de huisarts. Met 27% gebruikers staat GAZO landelijk op de 2e plaats van gebruikers van het portaal (van aanbieder Pharmeon). In een ICT visieavond is met medewerkers verder nagedacht over de visie op eHealth. Ook in 2018 is GAZO tr in achterstandswijken. Gein. Daarnaast is via z gevraagd voor meer ge middelen. Dit heeft ger de landelijke achtersta GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

dsproblematiek rekker geweest van de lobby om aandacht voor de situatie van huisartsen . Zembla heeft voor een uitzending hierover gefi lmd in gezondheidscentrum zorgverzekeraars, NZA, brancheorganisaties en politiek verder aandacht gelden voor de huisarts in complexe wijken en een eerlijke verdeling van resulteerd in een aanpassing van de systematiek en een forse verhoging van andsgelden. Vanaf 2019 komt er dan ook voor GAZO meer fi nanciële ruimte.  Jaarverslag 2018 13

Krachtige b De zorg voor patiënten problematiek vraagt om Geïntegreerd werken i van GAZO geweest. Kr een vernieuwde integr op bewoners met hoge en problemen in meerd is ontwikkeld in Utrech professionals gaan me naar een integrale oplo bleem. Uit onderzoek i dit structureel te doen, en de ervaren gezondh zorggelden doelmatige professionals minder w Lichaam Z Geest GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

basiszorg n met complexe om een andere aanpak. is altijd een speerpunt rachtige Basiszorg is grale aanpak, gericht e gezondheidsrisico’s rdere domeinen. Dit ht Overvecht. Alle et de patiënt op zoek lossing van het prois gebleken dat, door n, de kwaliteit van zorg dheid verbetert, de ger worden ingezet en werkdruk ervaren. Gezondheidscentrum Holendrecht heeft extra gelden ontvangen om structureel met Krachtige Basiszorg aan de slag te gaan. In 2018 is daarom extra personeel aangetrokken en zijn met het team speerpunten benoemd voor de verbetering van de samenwerking rondom de patient en zorg voor de kwetsbare patient. Symposium Maatschappelijk Zelf Sociaal GAZO heeft in 2018 een symposium over Krachtige Basiszorg georganiseerd voor zorgverleners uit Zuidoost. De ruim 100 aanwezigen gaven aan hierdoor geïnspireerd te zijn tot verdere samenwerking. Met name samenwerking met het sociaal domein kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de wijktafels. Elkaar persoonlijk kennen en een effectieve manier van overleg vinden blijkt een belangrijke sleutel voor verbetering.  Jaarverslag 2018 14

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

 Jaarverslag 2018 15

Speerpunten voor de toekom Samenwerk Vanuit de zorgverzeker eerstelijn meer sameng moeten stedelijk worde en het neerzetten van e zal de eerstelijn verster Samenwerking in de re gevoerd met de gezond concreet gestalte te gev GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

Nieuwbouw ZO mst Amsterdam Zuidoost is een groeikern van de gemeente Amsterdam. De komende jaren worden vele woningen bijgebouwd in het bijzonder rondom Bijlmer Centrum en in Amstel 3. GAZO wil zich oriënteren op wat dit betekent voor de eerstelijnszorg in dit stadsdeel en is in gesprek met de gemeente over mogelijke uitbreiding. king in de stad en regio raar Zilveren Kruis is er beleid dat voor organisatie en infrastructuur van de gewerkt moet worden binnen de stad Amsterdam. Ook de middelen hiervoor en verdeeld. GAZO is daarom intensief betrokken bij samenwerkingsafspraken een visie voor de organisatie van de zorggroepen in Amsterdam. Samenwerking erken, maar hier ligt ook een potentieel fi nancieel risico voor de GAZO. egio Zuidoost is een eerste belangrijke stap. Er worden gesprekken ndheidscentra in Diemen en de zorggroep Medzzo hoe dit verder even.  Jaarverslag 2018 16

Arbeidsmarkt Zoals overal in de gezondheidszorg merkt ook GAZO de krapte op de arbeidsmarkt. De grootste uitdaging is het vinden van doktersassistenten. Ingezet wordt daarom ook op taakdifferentiatie, digitaliseren, inzet van geneeskunde studenten en het zelf opleiden van assistenten. Tekorten aan huisartsen zullen er, naar verwachting, in Amsterdam niet ontstaan, maar goede artsen die zich langdurig aan een centrum/populatie willen verbinden zijn moeilijk te vinden. Specialistisch Adviesconsult Stedelijk is gestart met specialistisch adviesconsulten (SAC) voor de huisartsenpraktijk onder een nieuwe betaaltitel. Huisartsen kunnen patiënten naar specialisten verwijzen bij klachten die zij niet helemaal vertrouwen of waar zij bevestiging over willen, maar die (nog) geen ziekenhuiszorg behoeven. De specialist ziet de patiënt eenmalig en adviseert de patiënt en de huisarts over het verdere beleid en GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

eventuele therapie. De huisarts blijft hoofdbehandelaar, de specialist neemt de zorg dus niet over. Uit een benchmark, waarbij de zorguitgaven van onze centra worden vergeleken met vergelijkbare praktijken, blijkt dat GAZO patiënten in het algemeen minder gebruik maken van de 2e lijn. Specialistische Adviesconsulten kunnen hier verder in helpen. Er ligt een wens tot uitbreiding, juist ook in Zuidoost.  Jaarverslag 2018 17

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

 Jaarverslag 2018 18

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication