0

Jaarverslag 20 GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost 

0 017

Inhoud GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

d d 3 4 6 7 9 11 Inleiding De organisatie • Missie • Visie • Organisatiestructuur Amsterdam Zuidoost • Populatie • Demografische gegevens De centra • Samenwerking • Nieuwbouw Zorg voor patiënten • Reguliere huisartsenzorg • Chronische zorg • Onderzoek en opleiding Zorgvernieuwing • Ouderenzorg • EHealth (app) • Uitloopspreekuur • Laaggeletterdheid • Achterstandsproblematiek 14 Speerpunten voor de toekomst • Krachtige basiszorg • Nieuwbouw ZO • Ondersteuning en Infrastructuur Jaarverslag 2017 2

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting GAZO. De stichting GAZO be maar is nog altijd jong. In dit jaarverslag leest u dat de missie en de visie, wa is opgezet, nog steeds levend en actueel is. De Stichting biedt eerstelijnszorg Amsterdam Zuidoost en stemt deze zorg steeds af op wat nodig is voor deze p context. De huisartsen en ondersteunend personeel werken hiervoor nauw sa zorgverleners in en rondom de centra. In dit jaarverslag vindt u hiervan voor een overzicht van wat in 2017 gedaan is. Wij wensen u veel inspiratie en lees plezier Francine Francke – de Rijke Andreas Keck Directie Stichting GAZO GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

be a g p sa r bestaat bijna 40 jaren, aarmee de GAZO ooit g aan inwoners van populatie en in deze samen met collega rbeelden en krijgt u Jaarverslag 2017 3

De org De Stichting Gez biedt huisartsen gezondheidscen Venserpolder, K Bij GAZO werke 45.000 inwoners In de centra wordt ruimte verhuurd aan diverse eerstelijns zorgverleners, zoals aan apotheken, fysiotherapie, maatschappelijk werk, wijkverpleging, psychologen etc. GAZO wil hiermee een breed aanbod aan laagdrempelige eerstelijnszorg neerzetten en door onder een dak te werken de samenwerking tussen zorgprofessionals stimuleren. Missie GAZO is aanbieder van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van Amsterdam Zuidoost. Visie • GAZO biedt met ee zorg die afgestemd van de patiënten in • In het centrum en d optimaal samengew en gezocht naar ve verdieping en vern aangeboden zorg. • Het bedrijfsbureau steunt hierin optim • GAZO blijft zo een op het gebied van Amsterdam Zuidoo GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

g z n n K e s ee d n d ew e n u m n o ganisatie zondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) nzorg in Amsterdam Zuidoost. GAZO bestaat uit zes ntra: Gein, Holendrecht, Nellestein, Reigersbos, Klein Gooioord en een bedrijfsbureau ter ondersteuning. en 95 medewerkers die zorg leveren aan circa s van Amsterdam Zuidoost. Organisatiestructuur een breed aanbod d is op de behoefte n de wijk. daarbuiten wordt ewerkt met partners ersterking, verbreding, nieuwing van de u van GAZO ondermaal. n belangrijke speler eerstelijnszorg in ost en daarbuiten. Het uitgangspunt voor de structuur van GAZO is zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en sturing laag in de organisatie. GAZO bestaat uit zes huisartsengroepen, die als zelfsturende teams werken met een coördinerend huisarts die het centrum vertegenwoordigt en een leidinggevend centrum assistent. Er is een tweehoofdige directie: een directeur bedrijfsvoering en directeur zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van GAZO. Ook is er een adviserende Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Jaarverslag 2017 4

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

Jaarverslag 2017 5

Amsterd Populatie De inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn relatief jong, het merendeel is van niet westerse afkomst (voornamelijk Surinamers, Antillianen en Ghanezen) en een groot deel heeft een laag sociaal economische status. Dit stadsdeel kent relatief meer problemen dan andere wijken van Amsterdam, ook op het gebied van gezondheid. Demografisch Aantal inwoners % niet Westerse allo % Jongeren (< 18 ja % Ouderen (> 75 ja Gemiddeld persoon Uitkeringen in % van Bron Onderzoek, Info Gezondheidss Ervaren gezondheid 1 of meer chronisch Lichamelijke beperk Ernstige psychische Ernstige eenzaamhe Weinig regie Overgewicht Beweegnorm Roken Overmatige drinker Bron Amsterdamse g GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

rd h o a a on an fo s id h rk he he er g rdam Zuidoost he gegevens Zuidoost (%) 87854 ochtonen aar) aar) nlijk inkomen (x 1000,-) an de beroepsbevolking formatie en Statistiek Amsterdam 63.4 32.8 3.6 18.1 11 Amsterdam (%) 844952 35.1 27.9 4.8 24.7 6.8 situatie Amsterdam Zuidoost Zuidoost (%) id zeer goed he ziekten rking e klachten heid er gezondheidsmonitor 2016 Jaarverslag 2017 6 67 46 21 11 19 14 55 52 23 7 Amsterdam (%) 76 42 14 8 13 10 40 65 27 10

Klein Go Venserpolder 6.868 De centra Gein is het grootste centrum en Nellestein het kleinste. In 2018 heeft een kleine daling van het aantal patiënten plaats gevonden (van 45.662 naar 44.667 patiënten). Het grootste deel hiervan is uit Klein Gooioord vertrokken, dit hangt samen met het vertrek van een aantal huisartsen. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

Go Gooioord 7.882 Gein 9.777 18% 15% 18% Holendrecht 7.940 19% Reigersbos 8.659 8% Nellestein 3.542 22% Jaarverslag 2017 7

Samenwerking Ruim de helft van de ruimte in de centra wordt gebruikt door de huisartsen en ondersteunend personeel. De overige ruimte wordt verhuurd aan collega zorgverleners in de eerstelijn: fysiotherapie, diëtetiek, psychologen, wijkverpleging, podotherapie, MEE, ATAL medisch diagnostisch centrum, pedicures, verloskundigen, apotheek, logopedie, sociaal loket van het stadsdeel, tandarts en jeugdgezondheidszorg. Nieuwbouw Gezondheidscentrum V 2017 verhuisd naar een GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

V n Venserpolder is in juli n nieuw pand. Jaarverslag 2017 8

Reguliere huisartsenzorg GAZO levert basiszorg van hoge kwaliteit, toegespitst op de patiënt, want iedereen is anders. Alle centra hebben de accreditatie behaald en het merendeel van de patiënten geven in het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek aan tevreden te zijn. Drie centra leveren tevens huisartsenzorg in een verzorgingshuis. Het werken als huisarts in Amsterdam Zuidoost is intensief. Er zijn meer gezondheidsproblemen dan in modale wijken en de problematiek is complexer, patiënten komen vaker langs, er is meer tijd nodig voor uitleg en meer tijd voor overleg met hulpverleners rondom de patiënt. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost Zorg Chronische Voor groepen patiënte ziekten heeft GAZO de Mellitus 2, CVRM en As is opnieuw aandacht be opstellen van zorgprog waarbij de persoonlijk De GGZ is niet meer w de eerstelijn. De POH-G een grote rol, zij zijn in In een aantal centra is d uitgebreid, om de toen zorgvraag van patiënte vangen. In de centra wo cursussen georganisee werpen: mindfullness, v terugval in depressie e

g e e e As be g k w -G n d n e wo e , v e g voor patiënten e zorg en met chronische e zorgketens Diabetes Astma/COPD. In 2017 besteed aan het gramma’s op maat, ke situatie leidend is. weg te denken uit -GGZ speelt hierbij n dienst van Arkin. de formatie in 2017 nemende complexe en op te kunnen worden preventieve erd met als ondervoorkomen van en beter slapen. Onderzoek en opleiding GAZO werkt samen met het onderzoeksnetwerk van huisartsgeneeskunde van het AMC (HAG-net). Regelmatig wordt geparticipeerd in onderzoeken. In elk centrum worden coassistenten en nieuwe huisartsen opgeleid. Jaarverslag 2017 9

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

Jaarverslag 2017 10

Zorgvernieuwin Ouderenzorg In gezondheidscentrum Reigersbos is het project proactieve ouderenzorg gestart. Problematiek rondom kwetsbare ouderen wordt in kaart gebracht. De bedoeling is te komen tot zorg op maat, dit wordt besproken met de patiënt en relevante disciplines in het medisch en sociale domein. Uitloopspreekuur In Reigersbos, Gein en Klein Gooioord is gestart met een spreekuur voor korte consulten aan het einde van de dag. Doel stelling is eenvoudige zorgvragen op korte termijn en efficiënt behandelen om zo lange wachttijden te voorkomen en service te bieden aan patiënten. EHealth (ap Sinds enkele jaren hee centrum een patiënten beveiligde omgeving e kan worden, een vraag herhaalmedicatie kan w Inmiddels is het gebrui 12 tot 26% van de inge Dit jaar is een app gela functionaliteiten, zodat drempelig gebruikt kan GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

n p e n e g w ui es a t an ng pp) eft elk gezondheidsn portaal, waarin in een een afspraak gemaakt g kan worden gesteld of worden aangevraagd. uik gestegen naar eschreven patiënten. anceerd met dezelfde t het portaal laagan worden. Jaarverslag 2017 11

Achterstand GAZO was een koplop achterstandswijken in actiegroep vanuit de g achterstandswijken en van de extra vergoedin start in 2018 een pilot ‘ GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

nd p n g n in ‘ Laaggeletterdheid Het jaarthema van GAZO was ‘laaggeletterdheid’. In maart is een symposium gehouden voor alle zorgverleners uit ons netwerk. Hier is kennis gedeeld over het herkennen van laaggeletterdheid, de gevolgen die dit kan hebben voor gezondheidsvaardigheden en een aanpak besproken. Niet overbodig met 37% laaggeletterdheid in stadsdeel Zuidoost. In elk gezondheidscentrum is een ‘praktijkcheck’ uitgevoerd, waarbij het centrum breed is doorgelicht op toegankelijkheid voor laaggeletterden. Er zijn aanpassingen gedaan op wachtkamerschermen, website, bewegwijzering, telefoonbandjes etc. nds problematiek per in het vragen van aandacht voor de situatie van huisartsen in n de media, bij zorgverleners, politiek en andere stakeholders. Er is een grote steden hiervoor gevormd. Inzet is meer gelden naar huisartsen in n een betere verdeling ervan. Dit heeft geresulteerd in een verhoging ing voor erkende achterstandspraktijken. Het centrum Holendrecht ‘Duurzame Basiszorg’. Jaarverslag 2017

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

Jaarverslag 2017 13

Krachtige basiszorg De zorg voor patiënten met complexe problematiek vraagt om een andere aanpak. Geïntegreerd werken is altijd een speerpunt van GAZO geweest. Krachtige Basiszorg is een vernieuwde integrale aanpak, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere domeinen. Dit is ontwikkeld in Utrecht Overvecht. Alle professionals gaan met de patiënt op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. Uit onderzoek is gebleken dat, door dit structureel te doen, de kwaliteit van zorg en de ervaren gezondheid verbetert en de zorggelden doelmatiger worden ingezet. In 2018 wordt Krachtige Basiszorg daarom het jaarthema. In Holendrecht zijn extra gelden ontvangen om hier structureel mee aan de slag te gaan. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost vo Nieuwbouw Amsterdam Zuidoost is de Gemeente Amsterda jaren worden vele woni in het bijzonder rondom en in Amstel 3. GAZO w op wat dit betekent voo in dit stadsdeel.

o w s da ni m w o Speerpunten oor de toekomst w ZO s een groeikern van dam. De komende ningen bijgebouwd, m Bijlmer Centrum wil zich oriënteren or de eerstelijnszorg Jaarverslag 2017 14

Ondersteun Een deel van de betalin voor geïntegreerde eer infrastructuur (O&I) in d voorwaarde. GAZO is d van een visie voor de o over de versterking van een potentieel financië GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

un in er d d o an ë uning en Infrastructuur ingssystematiek gaat veranderen in 2019. De gelden die GAZO ontving erstelijnszorg (GEZ) verdwijnen. In plaats hiervoor zal organisatie en de eerstelijn gefinancierd worden. Samenwerken in de regio is een daarom intensief betrokken bij samenwerkingsafspraken en het neerzetten organisatie van de huisartsenpraktijken in Amsterdam. GAZO is positief an de organisatiegraad en samenwerking in de stad. Hier ligt echter ook ële uitdaging voor de Stichting. Jaarverslag 2017 15

www.gazo.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
Home


You need flash player to view this online publication