0

Jaargang 12 – editie 3 – december 2013

Autorijschool Frans van Dun, Breda Naam: Adres: Autorijschool Frans van Dun Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-514 04 76 Mob. Website: 06-511 789 71 www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 4

Het bestuur vlnr Lid: Ton van Dun Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21 RABO 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter/Verslag ledenvergadering Mag ik me voorstellen? Organisatie Familiedag/Terugblik Familiedag Familiezaken Herdruk boek /Kerstgroet Adverteerders pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 6 7 9 10 11 Redactie: Hennie van Dun Eugène van Dun 5

Van de Voorzitter, Het Boek “De Goirlese familie “Van Dun” werd gelanceerd op onze laatste jaarvergadering. Een geweldig prestatie van de auteurs. Alle boeken zijn verkocht, de intekenaars allen voorzien. Navraag, en inmiddels “bestellingen” voor 10 boeken heeft Ton doen vragen bij de drukker, of een vervolgopdracht eventueel zou kunnen plaatsvinden, en aan wat voor aantallen etc moest worden voldaan. Verderop kunt u lezen dat dit is gelukt. Wij, onze vereniging, kan terugkijken of een geweldig jaar. De Sinterklaas is amper voorbij, of de kersttijd kondigt zich van alle kanten aan. Hopelijk voor ieder een gezellig kersttijd en gelukkig en gezond 2014 gewenst namens het bestuur. Eugène. Verslag 11e ledenvergadering/familiedag gehouden te Goirle d.d. 8 sept 2013 De plenzende regen s,ochtends voorspelde niet veel goeds voor deze dag maar op elke van Dunnendag breekt de zon door nietwaar en zo ook op deze dag. Er was gekozen voor ons ,,stam dorp,, Goirle, ook vanwege het boek natuurlijk. De locatie broeder Liplap bleek een mooi etablissement met prettige ruimtes, alle mogelijke apparatuur en een vriendelijke en professionele bediening. Prima gekozen. Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee ( 1 klacht over het ontbreken van koekjes) opende de voorzitter klokslag 11 uur de vergadering van de Nederlandse afdeling. Bij bespreking van de notulen van de vorige familiedag bleek de mannelijke gids in Mechelen toch wel veel indruk gemaakt te hebben en niet de vergadering in de bus dus...(nooit meer doen). Ook moeten wij de oude binnensteden zien te vermijden die geplaveid zijn met die rotkeitjes (die lagen er vroeger ook niet). Tevens zullen wij ruim van te voren aan de leden vragen of zij nog ideeën hebben voor de familiedag. Het eerste idee is al binnen... een film over London met als centraal punt Cornelius van Dun. U zult begrijpen dat onze vergaderingen, (behalve het gedeelte over de financiën), bijna geheel over de perikelen met het Goirlese boek zijn gegaan en ik wil nogmaals benadrukken dat het een heidens karwei is geweest voor zowel Ton van Dun en Jef van Gils. Alle hulde voor hun doorzettingsvermogen. Ik had al eerder een boek van Jef aangeschaft en u kunt ervan overtuigd zijn dat dit boek met deze kwaliteit voor een echte bodemprijs is aangeschaft. De financiën: onze penningmeester Jan presenteerde de begroting voor 2014 welke door 6

de leden werd goedgekeurd en de balans per 31-12-2012 en financieel overzicht 2012 welke eveneens door de vergadering dus de leden werd goedgekeurd. Uit het verslag van de kascommissie (Anneke van Dun-van loon en Frans van Dun) blijkt dat er geen onjuistheden in de gepresenteerde cijfers zijn geconstateerd en dus wordt tijdens de vergadering de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde financiele beheer. Wij danken de kascommissie voor het werk en hebben Frans van Dun en Ad Potters-van Dun bereid gevonden de nieuwe kascommissie te vormen. Volgens de statuten zijn de bestuursleden om de 3 jaar aftredend/herkiesbaar. Dit jaar waren aan de beurt de voorzitter en onze genealoog welke beide bereid zijn er nog eens 3 jaar tegenaan te gaan met instemming van alle leden. Wel hebben wij, op haar verzoek, afscheid genomen van Ad als bestuurslid onder dank voor haar jarenlange inzet. Onder zachte dwang van de voorzitter, meer een overval, is Anneke van Dun-van Loon bereid gevonden de open bestuur plaats in te vullen. Wij hebben bewust dit jaar geen loterij georganiseerd i.v.m. tijdgebrek en dat bleek wel goed want direct na de vergadering was het al lunchtijd en tijd voor de verenigingswinkel. De pennen en kalenders vonden weer gretig aftrek evenals de mokken. Misschien zijn er nog leden met een idee voor een ander artikel? Na de lunch, (worstenbroodjes uiteraard), en een drankje arriveerden tegen 1 uur al de eerste leden van de Belgische vereniging, uitgenodigd voor de presentatie van het boek en de likeuren, waarbij over en weer gebruik gemaakt van de verenigingswinkel. De pennen en kalenders vielen ook bij de Belgen in de smaak. Om 13.30 was het dan zover. De presentatie van het boek met een geestige en geëmotioneerde inleiding van Jef van Gils voor zijn gedeelte van het boek met een uitleg waarom hij zo betrokken is bij de van Duns. Ton van Dun gaf een uitleg over zijn gedeelte van het boek en hoe het te gebruiken. Over zijn betrokkenheid hoeven wij geen uitleg te geven denk ik. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de weduwe van Theo van Dun, de man bij wie het eigenlijk allemaal begonnen was. 7

Na een korte pauze was het de beurt aan Louis Verpaalen en zijn introductie van de 2 likeuren naar het oude recept, (zo goed mogelijk), van Dun uit Turnhout. Wat een werk en vakkennis is ook daar aan te pas gekomen . Petje af. Hij gaf een dermate goede omschrijving dat je de neiging kreeg ook zelf likeur te gaan maken. Het had iets weg van het maken van parfums (eindeloos ruiken, testen en mengen). Na het proeven vonden beide gretig aftrek bij zowel het Belgische stalletje als het Nederlandse waarbij de Belgen ook een gegraveerd borrelglaasje in de verkoop hadden. De tijd ging snel en het buffet werd alweer opgediend, ook uitstekend verzorgd waarna de bestelde exemplaren van het boek werden uitgereikt. Meteen viel de kwaliteit en het gewicht op, sommigen begonnen meteen te lezen of keerden huiswaarts met een goed gevoel. In ieder geval was het een geslaagde dag met dank aan alle betrokkenen en tot volgend jaar. P.S. Ik meen gehoord te hebben dat Ton binnen afzienbare tijd ook de Turnhoutse tak in boekvorm gaat gieten. Tot zover het verslag. Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Anneke van Dun van Loon, ben 71 jaar en woon in Tilburg. Ik ben lid van een vrouwengilde en een kegelclub. Verder ben ik vrijwilligster in een verzorgingshuis en kijk graag televisie, in het bijzonder naar detective films en actuele programma’s. Sinds 27 januari 2012 ben ik de weduwe van Frans van Dun, die ook erg begaan was met de vereniging van Dun. Mede daarom hoop ik wat bij te kunnen dragen voor de vereniging. Groetjes Anneke van Dun 8

Organisatie Familiedagen: Beste leden, het bestuur overweegt de eerstvolgende familiedag te organiseren op een doordeweekse dag. Redenen: goedkoper, meer keuzemogelijkheden, beter parkeren plus het feit dat de meeste leden niet actief werkend meer zijn. Gaarne uw mening kenbaar maken op de website t.a.v de secretaris. groetjes Robert. Terugblik op de uitgave van het boek De Goirlese Familie van Dun 1340-2000 Na tientallen jaren van onderzoek was het dan zover. Op 8 september werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan mevr. van Dun-Wollendorf, weduwe van de grondlegger van het genealogisch onderzoek naar de familie van Dun, Theo van Dun uit Tilburg. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke familiedag van de Belgische en Nederlands familieverenigingen in Goirle. De plaats waar de van Dun’s eeuwenlang woonden. Er wonen overigens nog steeds afstammelingen van hen in Goirle. Voor de leden die daar hun boek ook kwamen ophalen ,was het niet meer dan normaal dat de boeken daar ook aanwezig waren. Zij wisten niet wat er allemaal aan vooraf was gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Daarom hier een overzicht van idee tot presentatie van het boek. Zeker al 7 jaar geleden heb ik met Jef van Gils het plan opgevat om mijn genealogie in boekvorm te laten verschijnen. Jef had ook al jaren geleden een opzet gemaakt van de van Dun tak in Goirle daar in zijn kwartieren 12 x een van Dun voorkomt. Omdat Jef een opleiding tot archivaris heeft gevolgd en al jaren werkzaam was op het archief in Tilburg was hij de aangewezen persoon om het eerste deel op papier te zetten. Hij heeft bovendien ervaring in het schrijven van genealogische boeken. Hij heeft ook mijn gegevens aangevuld met eigen gevonden archiefstukken en dit op professionele wijze beschreven. Helaas was Jef door allerlei omstandigheden pas medio 2012 kunnen beginnen met het uitwerken van zijn gegevens. In mei 2013 zou alles klaar zijn om naar de drukker te gaan Ruim op tijd om 8 september te halen. Wederom door grote persoonlijke problemen 9

kwam er een stilstand met het boek rond april 2013. Afgesproken is toen dat Jef niet verder zou gaan dan generatie XVII. Ook dit bleek uiteindelijk niet haalbaar en zijn eindpunt kwam bij generatie XVI. Inmiddels was het juni en de eerste week van juli moest het bestand bij de drukker zijn. Tevoren moest het dan nog naar de corrector en de lay-out man. Deze laatste is zeer belangrijk omdat hij tekst, lettertype, tekeningen en foto’s op de juiste manier en op de goede plaats in A 4 formaat moet zetten. Pas 28 juni is er crisisberaad gehouden bij Frank van Gils in Weelde. Frank is een achterneef van Jef en werkte al vele malen eerder samen met hem bij het uitgeven van boeken. Frank heeft toen ,samen met zijn 2 zoons , de regie overgenomen. Hij kende ook de layout man en wist het te regelen dat onder zeer grote druk toch alle gegevens in de eerste week van augustus bij de uitgever waren. Tevoren bleek het noodzakelijk dat er nog snel een concordant gemaakt werd om Jef zijn artikel te kunnen aansluiten op mijn gegevens. Om het overzichtelijker te maken was Jef afgeweken van de oorspronkelijke generatie indeling. Deze concordant kon pas gemaakt worden als het boek al een bladzijde nummering had gekregen. Ook toen pas kon een index gemaakt worden. Alle namen in het boek moesten in deze index komen. Hiervoor waren 3 dagen ter beschikking! Door hulp van nederlandse bestuursleden en vooral Jos in België is dit gelukt. Alle hebben een aantal blz. voor hun rekening genomen en een zoon van Frank van Gils heeft ze samengevoegd ,wat ook nog 14 uur gekost heeft. Reeds de week na het insturen van het PDF bestand kreeg ik een telefoontje van uitgever Pirola dat de drukker in Tsjechië door problemen met zijn pers het boek niet kon maken. Voor de prijs van 35 euro was het niet mogelijk om het boek in Nederland te laten maken. Pirola had meerdere kontakten in Oost-Europa. Hongarije kon echter niet meer 10

op tijd leveren en Polen kon het voor die prijs ook niet doen. Ik ben toen persoonlijk met Pirola in Schoorl (bij Alkmaar) gaan praten en zij hebben mij meer dan fantastisch geholpen. Werkelijk grandioos. Zij wisten een drukkerij in Zutphen te vinden die voor hen alle drukwerk zou gaan verzorgen dat anders in Tsjechië gedaan zou worden. Als eerste opdracht wilden zij ,gezien de omstandigheden, ons boek voor kostprijs drukken. Pirola deed er nog een schepje bovenop en rekende ook slechts hun kostprijs. Het boek zou dan op tijd klaar zijn en de laatste week van augustus afgeleverd worden. Dat zou goed uitkomen omdat al de boeken nog verdeeld moesten worden voor Goirle, de Belgische en de Nederlandse afhaaladressen. Helaas was nog alle ellende niet voorbij. Maandag 2 september kreeg ik een telefoontje van Pirola dat de gehele druk van het boek mislukt was. Ook nu was Pirola de reddende engel want zij wisten de drukkerij te bewegen om het boek opnieuw te drukken op 2 van hun 3 persen. Die gingen nu, uitsluitend voor ons, 38 uur draaien. Donderdag was dat klaar. Het boek moest daarna echter nog ingebonden worden op weer een ander adres. Het werd vrijdagavond per speciale koerier bij mij thuis afgeleverd. 273 stuks ! Zaterdag al gaan verdelen en zondag konden jullie het in ontvangst nemen in Goirle. Eind goed al goed ? Helaas bleek al snel dat (gelukkig maar) 4 boeken verkeerd waren ingebonden. Dit is hersteld en 2 weken geleden hebben de laatste personen een boek ontvangen. Erger was dat door de grote tijdsdruk noch Jef, noch ik in staat geweest zijn om het PDF bestand goed te kunnen nazien. Ook de plaatsing van de foto’s is hierdoor grotendeels buiten ons omgegaan. Graag hadden wij er meer opgenomen. Half september heeft bijna iedereen die het boek heeft gekocht een mail ontvangen met de vraag om eventuele verbeteringen en aanvullingen door te geven. Deze zijn in november weer teruggemaild naar al die personen. Iedereen kon zodoende zijn exemplaar aanvullen met een blad verbeteringen (Errata genoemd) en een blad aanvullingen. Er zullen ongetwijfeld nog meer verbeteringen mogelijk zijn. Maar ergens moet je afsluiten. Toch hoop ik dat het boek bij velen tot tevredenheid zal zijn ontvangen. Jef en ik hebben ook van vele kopers een mooi compliment gekregen voor het eindresultaat. Waarvoor dank. Ton van Dun Ulvenhout Familiezaken: Te Melick is overleden op 1-10-2013 Jacqueline van Dun, in de gezegende leeftijd van 87 jaar, geboren te Hoensbroek op 5-6-1926, weduwe van Wim van Haren. Te Tilburg is op 9 december 2013 overleden: Riet Nouwens-van Dun in de gezegende leeftijd van 90 jaar. Geboren op 7-2-1923 te Moergestel. Weduwe van Ton van Dun en moeder van Hennie van Dun, bestuurslid. Wij wensen alle familieleden veel sterkte voor de nabije toekomst. 11

HERDRUK BOEK DE GOIRLESE FAMILIE VAN DUN 1340-2000 De 275 gedrukte exemplaren van dit boek waren al snel uitverkocht. Inmiddels is er al weer een wachtlijst voor 10 boeken ontstaan. Een herdruk van 40 stuks is nu mogelijk . U kunt zich daarvoor aanmelden op vandunboek@gmail.com . Dit is echt de laatste kans om nog een boek in uw bezit te krijgen. De prijs zal rond de 40 euro zijn. Ton van Dun. Fijne Feestdagen en een goed en gelukkig 2014 12

Ledeboerstraat 15 5048 AC Tilburg Telefoon: (013) 467 53 68 E-mail: f.vandun@dunbie.nl Telefax: (013) 463 72 56 e-2012 e-2012 Naast alle soorten kozijnen en ramen leveren wij complete Dakkapellen- aanbouwen en serre’s. Broekhovenseweg 130M, 5021 LJ Tilburg SHOWROOM: ma. t/m vr. van 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-13.00 uur. Ook op afspraak. Tel: 013-543 22 17 TIP: Een papiertje met daarop de globale afmetingen is meestal voldoende voor een prijsindicatie e-2013 Wapen van “Van Dun” In ambachtelijk Glas-in-lood Gebruikte materialen: antiek blank glas, gebrandschilderd, twee lagen antiek glas rood op blank, gebrandschilderd. Uitvoering: eventueel in isolatieglas voor inbouw. met frame volgens voorbeeld. als voorzetraam. Prijs op aanvraag. Telefoon/fax: 0032-89733901 Email: glasatelier.rekem@skynet.be Adres: Colmonterveld 14, B-3621 Rekem-Lanaken Belgisch Limburg (bij Maastricht) e-2012 2012 13

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication