12

ict | tekst • Betty Rombout Ins en outs van de Wegiz Samen met de zorg en de ict-leveranciers werkt het ministerie van VWS aan het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. Het wetsvoorstel regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan in ieder geval verplicht elektronisch gaan verlopen. Dus niet meer via papier, dvd, cd-rom of fax. Dat leidt tot betere, snellere én effi ciëntere zorg voor de patiënt. D e Wegiz bepaalt niet wélke gegevens er voor goede zorg uitgewisseld moeten worden. En alleen ‘verplicht elektronisch’ is niet genoeg voor goede gegevensuitwisseling. Daarom maken zorgpartijen en ict-leveranciers afspraken over hóé moet worden uitgewisseld, en leggen die afspraken vast in een norm. De Wegiz verplicht vervolgens (delen van) deze norm, zodat iedereen zich aan de afspraken moet houden. Raamwerk De Wegiz biedt een raamwerk om regels te stellen en afspraken vast te leggen over de zorggegevens die zorgverleners onderling uitwisselen. Om welke gegevensuitwisselingen het gaat, regelt de wet niet. Ze kunnen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden aangewezen. De AMvB verwijst naar gegevensuitwisselingen die in kwaliteitsstandaarden (of wet- en regelgeving) zijn neergelegd en – als die afspraken er zijn – naar normen. Spoor 1 en 2 Hoe wordt een gegevensuitwisseling verplicht? Dat kan op twee manieren. Spoor 1: zorgaanbieders moeten gegevens verplicht op elektronische wijze uitwisselen. Dus rechtstreeks van computer naar computer. Fax, usb-stick, dvd, of andere informatiedragers mogen dus niet meer gebruikt worden. Spoor 2: hierbij geldt hetzelfde als bij spoor 1, maar daar komt bij dat zorgaanbieders zich moeten houden aan hóé er moet worden uitgewisseld. Ze moeten werken volgens NEN-normen én met gecertifi ceerde ict-producten en -diensten. Ook ict-leveranciers moeten dus met hun producten aan de eisen voldoen. Voor alle gegevensuitwisselingen wil men uiteindelijk naar spoor 2. 12 FMT | December 2021 Tweede Kamer Ron Roozendaal (directeur Informatiebeleid VWS) en Esther Spaans (beleidsmedewerker Wetgeving en Juridische Zaken) hebben op 23 november jl. een aantal leden van de Tweede Kamer bijgepraat over de Wegiz. In deze technische briefi ng, die online plaatsvond, hebben Roozendaal en Spaans het wetsvoorstel toegelicht in een uitvoerige presentatie. De sprekers diepten de beoogde werking en invoering van de Wegiz uit. Ze brachten de problematiek in beeld met een fi lmpje over een verpleegkundige die laat zien welke gegevensuitwisseling er komt kijken bij de overdracht van een patiënt. Diverse onderwerpen kwamen vervolgens langs: normering en certifi cering, het belang van kwaliteitsstandaarden, verplichtingen van zorgaanbieders, bekostiging, en meer. De vragen van Kamerleden gingen onder andere over de mogelijkheden voor versnelling, toezicht en handhaving, privacy en toestemming, en de acceptatie van beelden van andere zorgverleners. Moet een arts per se de beelden van een andere arts accepteren? Ook was er een vraag over het verschil tussen de Wegiz en het EPD, en over de rol van de kwaliteitsstandaard. Planning De Tweede Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz gepland in de week van 17 januari 2022. Bron artikel en meer informatie: www.gegevensuitwisselingindezorg.nl www.nen-egiz.nl

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication