39

ONTWERP & BOUW PLEZIERVAARTUIGEN CATEGORIE A MODULE A MODULE A 1 MODULE B MODULE C MODULE C1 MODULE F MODULE G PCA n.v.t. 2,5 tot 12 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr n.v.t. ZELFKEUR OF KEURINGSINSTANTIE Volledige zelfkeur is dus alleen mogelijk voor (kleinere) schepen die voor beschut water zijn bedoeld. Zelfkeur ontslaat de jachtbouwer niet van de producten- en productaansprakelijkheid. Het vaartuig dient evengoed aan alle vereisten van de Recreational Craft Directive (RCD) te voldoen. De jachtbouwer wordt bij zelfkeur geacht alle RCD-vereisten te kennen en toe te passen. De jachtbouwer is hierbij bouwer en keurmeester tegelijk. DUBBELE BEWIJSLAST Dit betekent dat bij een juridische procedure in verband met (vermeende) non-conformiteit, of bij controle door de toezichthouder (Inspectie Leefomgeving en Transport) de jachtbouwer feitelijk een dubbele bewijslast heeft. Hierin speelt het technisch dossier een essentiële rol. De bouwer moet dan aantonen dat het technische dossier voor wat betreft de inhoud op orde is, oftewel in het bouwplan van het schip is rekening gehouden met alle relevante essentiële eisen uit de richtlijn (RCD-vereisten). Ten tweede zal de bouwer moeten aantonen dat hij conform dit technisch dossier heeft gebouwd en hij dit heeft gecontroleerd. Ten aanzien van dit laatste zal bij een conflict altijd de schijn van belangenverstrengeling worden uitgelicht nu de jachtbouwer zowel bouwer als keurmeester/controleur is. Juist bij zelfbouw is het cruciaal het gehele bouwproces en het gekoppelde technische dossier minutieus te verantwoorden. Hoewel bij een vermeende CATEGORIE B n.v.t. 2,5 tot 12 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr n.v.t. non-conformiteit de eiser, meestal de eigenaar van het vaartuig, de non-conformiteit dient aan te tonen, ligt de bewijslast met betrekking tot de juistheid van het technisch dossier en onderliggende controles bij de jachtbouwer. Verificatie door derde partij De jachtbouwer die kiest voor volledige zelfkeur (module A) doet er daarom toch goed aan om het technisch dossier door een derde onafhankelijke partij te laten verifiëren. Het levert op dat een ‘vreemde’ met een frisse blik controleert en eventuele onjuistheden signaleert. Ook levert het op dat aannemelijk wordt dat de jachtbouwer er alles aan heeft gedaan de zelfkeuring maximaal integer in te vullen. Module A1 (zelfkeuring met producttests onder toezicht) biedt zowel de jachtbouwer als de opdrachtgever meer zekerheid. Immers, het eigen keuringsproces van de jachtbouwer wordt gekoppeld aan gevalideerd extern toezicht door een notified body. Bij zelfkeuring is de cruciale vraag of de jachtbouwer voldoende kennis en ervaring heeft om de RCD-vereisten en alle daarachter liggende voortdurend veranderende geharmoniseerde normen te doorgronden en toe te passen. Hierbij past kritische zelfreflectie. Is het antwoord ja: prima, pas zelfkeuring toe en boek de besparing in. Is het antwoord nee: bij twijfel niet inhalen. De kortetermijnbesparing kan op de lange termijn zomaar verkeerd uitpakken, met hoge, onvoorziene kosten en CATEGORIE C 2,5 tot 12 mtr 2,5 tot 12 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr 2,5 tot 24 mtr n.v.t. CATEGORIE D 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter 2,5 tot 24 meter n.v.t. imagoschade als gevolg. Betekent dit nu dat bij alle twijfel een notified body moet worden ingeschakeld? Nee, maar het is wel zaak dat de jachtbouwer toegang heeft tot actuele informatie in relatie tot de RCD-vereisten ‘TO-DO’ LIJST NJI neemt hierin voor haar leden het voortouw. Het bestuur heeft de opdracht gegeven om te komen tot een heldere en begrijpelijke ‘to-do’ lijst voor jachtbouwers. Uitgangspunt vormen de RCD-vereisten die vanuit het perspectief van een notified body zijn uitgewerkt. Via een ICT-applicatie wordt de vertaalslag gemaakt van het soort te bouwen of te refitten schip, de ontwerpcategorie naar de relevante RCD-vereisten op het niveau van normelementen. Op deze manier kunnen NJI-leden bij de werkvoorbereiding in één oogopslag zien hoe aan de normen kan worden voldaan en welk bewijs daarvoor moet worden geleverd. Deze ‘to-do’ lijst brengt zelfkeuring op een hoger plan en maakt dit minder risicovol. De eerste versie zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2020 beschikbaar komen, inclusief voorlichtings- en trainingsmogelijkheden, onder meer via webinars. In de volgende editie zal in het derde en laatste artikel uit deze serie uiteen worden gezet hoe de applicatie werkt en hoe deze ‘ingevulde’ to-do’ lijst kan dienen als technisch dossier. Ook wordt daarbij ingegaan op de bruikbaarheid van dit dossier bij de beoordeling door een notified body. JACHTBOUW NEDERLAND AUGUSTUS 2020 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication