41

COLUMN TEKST GERWIN KLOK, BRANCHEMANAGER NEDERLANDSE JACHTBOUW INDUSTRIE Regels voor kraanwerkbak nodeloos streng NJI, Koninklijke Metaalunie en tal van andere branches zijn uitermate ongelukkig met de gewijzigde wet- en regelgeving die het gebruik van een werkbak of -platform aan een hijskraan sinds 1 juli dit jaar alleen nog bij hoge uitzondering toestaat. Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken aan een hijskraan een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Met de nieuwe regels is dat alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra administratieve voorbereiding, waaronder een melding vooraf. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes. Experts bevestigen dat de beperkende regels in Nederland nu strenger zijn dan in omliggende EU-landen. Ook gaan de regels verder dan nodig is. Bij bedrijven die regelmatig werkbakken inzetten is het gebruik hiervan in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschreven, met een strikt protocol. Bovendien wordt de kraan jaarlijks gekeurd en heeft de kraanmachinist een aparte opleiding genoten. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat er iets fout gaat (bijvoorbeeld de kraanmachinist wordt onwel) is er in de regel een buitenwacht die de kraan via een noodstop kan stilzetten. In de werkbak zijn doorgaans twee personen aanwezig. Eén voert het werk/de reparatie uit en de ander houdt de positie van de werkbak in de gaten. Met een portofoon wordt de kraanmachinist gedirigeerd en wordt voorkomen dat deze bak schade toebrengt aan het te repareren schip. In andere gevallen wordt met een afstandsbediening de hijskraan vanuit de werkbak bijgestuurd. Een deel van de (mega-)werven gebruikt vrijwel dagelijks werkbakken, aangezien dit bij werkzaamheden aan masten en tuigage de enige methode is om de gewenste plaatsen zo veilig mogelijk te kunnen bereiken. Voor hen is het niet haalbaar om telkens een werkplan in Taak Risico Analyse (TRA)-format aan de InspectieSZW te melden of voor te leggen en te wachten op goedkeuring van een externe gecertificeerde hogere veiligheidskundige. “De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Metaalunie kan dan ook niet anders dan concluderen dat het een grote impact heeft op de werkzaamheden met een werkbak”, aldus Debbie van Motman, beleidsmedewerker Arbo Metaalunie. “Wij doen er dan ook alles aan om deze onwenselijke situatie werkbaar te maken.” Wat verder steekt is dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) zonder enige verificatie in de maritieme sector concludeert dat nut en noodzaak van de maatregelen duidelijk en adequaat in de toelichting zijn gemotiveerd. Een minder belastend alternatief is niet aan de orde en het besluit is voldoende op werkbaarheid en uitvoerbaarheid getoetst. Wel adviseert het ATR om de kosten van deze extra regeldruk, die zij op € 1.400 per inzet schat (exclusief de eigen kosten voor het maken van het werkplan), in combinatie met het in het hele land verwachte aantal van duizend inzetten per jaar nog eens tegen het licht te houden. Overigens heeft het onderzoek van het ATR er wel toe geleid dat in de Tweede Kamer dankzij een aangenomen SGP-motie een uitzondering is gemaakt voor de sanering van asbest daken. Dit uit het oogpunt van het maatschappelijk belang, aldus ATR. Op dit moment zijn veel branches, waaronder naast Koninklijke Metaalunie, VVT, Bouwend Nederland en sloopaannemers, bezig met het maken van een praktisch stappenplan/format om deze regelgeving in de praktijk werkbaar te maken en enigszins betaalbaar te houden. Het gaat dan om een branchespecifieke oplossing. Ook is door de collega’s van Netherlands Maritime Technology een handreiking opgesteld met een format van het verplichte op te maken werkplan, dat tenminste twee dagen voor de werkzaamheden aan de Inspectie SZW moet worden voorgelegd. Partijen hebben onderling afgesproken dat zij van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Verder is NJI via Metaalunie samen met VVT en Bouwend Nederland nog in gesprek met het ministerie om toe te werken naar een aanpassing/verruiming van het Arbobesluit. Er is veel aan te merken op de gang van zaken bij het ministerie van SZW en veel brancheorganisaties zijn ontstemd over de nieuwe regels. Tot nu toe hebben de routes via politiek en het ministerie (nog) geen succes gehad en daarmee zijn de regels vooralsnog gewoon per 1 juli in werking getreden. Het overleg tussen sectoren en het ministerie SZW is echter nog steeds gaande. Daarin kunnen ook van de jacht- en scheepsbouw bezwaren worden ingebracht. Inbreng daarvoor is welkom. Zet in een reactie uiteen waarom de nieuwe regels niet werkbaar zijn, waarom deze aanscherping niet nodig is en hoe het dan wel geregeld zou kunnen worden, zonder dat de veiligheid eronder lijdt. Reacties sturen naar secretariaat@ jachtbouw.nl. JACHTBOUW NEDERLAND AUGUSTUS 2020 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication