35

VERENIGINGSNIEUWS ing, de eigenschappen van vloeibaar gas, de correcte opbouw van gasinstallaties aan boord, de toestand van gasverbruikstoestellen en aansluitingen. De inspectie van gasinstallaties vindt plaats aan de hand van een speciaal ontwikkelde checklist die onderdeel vormt van een inspectie van meerdere systemen en componenten aan boord, die direct van invloed zijn op de veiligheid aan boord. De cursus is speciaal toegesneden op meer ervaren monteurs in dienst van jachtwerven en jachtservicebedrijven. Ter bewaking van de kwaliteit van de gediplomeerde keurmeesters vinden op de uitgevoerde keuringen steekproefsgewijs herkeuringen plaats. Hoewel de cursus ook ingaat op de eisen zoals die gelden voor binnenvaartschepen, geeft het diploma gaskeurmeester geen bevoegdheid tot het mogen keuren van deze categorie schepen. Daarvoor is een aparte licentie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) benodigd. EERSTE IN SERIE De cursus gaskeurmeester vormt de eerste in de serie cursussen die in het kader tot de instelling van een privaatrechtelijk en vrijwillig certificatiestelsel (keurmerk) gericht op essentiële veiligheidsvoorzieningen aan boord van pleziervaartuigen, kleine beroepsvaartuigen en traditionele schepen die niet hoeven voldoen aan het Certificaat van Overeenstemming (CVO). Het beheerssysteem dat NJI heeft opgezet is afgeleid van het VA-keur (Veiligheid Arbeidsmiddelen), dat binnen de landbouw mechanisatiesector en het intern transport al jaren wordt toegepast. Het merendeel van de mechanisatiebedrijven is op dit systeem aangesloten en de VA-database bevat inmiddels meer dan een miljoen uitgevoerde objectkeuringen. Benadrukt moet worden dat het NJI-keurmerk zich beperkt tot een aantal systemen en onderdelen die direct van invloed zijn op de veiligheid aan boord, oftewel een soort mini-APK, en beslist geen beoordeling geeft van de totale technische toestand van een schip en/of de waarde hiervan. Dat is het domein van de jachtexperts. NJI streeft ernaar om dit systeem branchebreed aanvaard te krijgen en daarom zal het systeem ook worden opengesteld voor niet NJI-leden, mits deze maar aan de vereisten qua kennis (opleiding) en organisatie inclusief uitrusting voldoen. Hiertoe wordt op dit moment een auditschema ingericht. BRANCHEGERICHT OOM werkt sinds enkele jaren branchegericht. Elk jaar zet het fonds enkele branches in de metaalbewerking centraal. Samen met de betreffende brancheorganisatie wordt onderzoek gedaan naar de belangrijkste technologische ontwikkelingen, in relatie tot de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers, de beroepsopleidingen en de instroom. Op basis van de vergaarde kennis van de branche kan vervolgens gericht een impuls worden gegeven aan het vakmanschap. KENNISAVONDEN In 2018 waren de jacht- en scheepsbouw onderwerp van de jaarlijkse themaperiode. In het verlengde daarvan organiseerde OOM afgelopen voorjaar in samenwerking met de NJI twee kennisavonden, waar aan de talrijke aanwezige werknemers en werkgevers uit de jacht- en scheepsbouw is gevraagd welke cursussen ze misten op hun vakgebied. Op basis daarvan is bovenstaand cursusaanbod ontwikkeld. Voor de winter van 2020-2021 zal dit nog worden uitgebreid met de cursussen houtbewerking en duurzaamheid polyester, composiet en lijm. Verder wordt er gewerkt aan een instructie toegepaste CE voor monteurs. Medio januari 2020 zal in de regio Drechtsteden nog een derde kennisavond worden gehouden. Deze is meer dan de eerste twee edities bestemd voor het maritieme bedrijfsleven dat zich richt op de beroeps- en binnenvaart. Daar zal ook expliciet worden ingegaan op de nieuwe cursus Projectmanagement voor het maritieme mkb. Meer informatie over dit cursusaanbod en de voorwaarden voor deze aanbieding is te vinden op www.cursuscatalogus.nl. Mail suggesties en ideeën voor een andere cursus of training naar secretariaat@ jachtbouw.nl, of naar de projectleider activerend scholingsaanbod bij OOM, Nicole van Ham, n.vanham@oom.nl. Onafhankelijkheid DMI-EMCI goed geborgd In de vorige editie van Jachtbouw Nederland werd melding gemaakt van de aanwijzing van DMI-EMCI als aangewezen keuringsinstantie voor de Wet pleziervaartuigen. De vermelde ‘betrokkenheid’ van NJI bij de voorbereidingen zou aanleiding kunnen geven om vraagtekens te plaatsen bij de onafhankelijkheid van deze nieuwe keuringsinstantie voor pleziervaartuigen. De accreditatieprocedure is volgens vaste regels verlopen. DMI-EMCI moet voldoen aan dezelfde eisen en wordt net zo beoordeeld als iedere andere aangewezen instantie. Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden is DMI-EMCI een 100% nieuwe onderneming met dito nieuwe structuur. Het is geen voortzetting (doorstart) of overname van Dutch Marine Inspection, dat eind 2017 in faillissement geraakte. NJI, branchegroep van Koninklijke Metaalunie, heeft geen bemoeienis met DMI-EMCI en de door haar ontplooide activiteiten. Evenmin genieten NJI-leden exclusieve voordelen, behalve dat er voor hen nu meer keuze is. DMI-EMCI heeft in haar structuur de onafhankelijkheid diepgaand verankerd. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het statutair geborgde non-profit beginsel, de bestuurlijke controle op ieder afgegeven certificaat, het niet uitwisselbaar zijn van de bevoegdheden van lead auditors en hoofd certificering. De onafhankelijkheid wordt bewaakt door een commissie (impartiality committee). In het voornoemde artikel is bij de eindredactie ter wille van de leesbaarheid in de zin waarin de ‘medewerking’ van RvA en het ministerie wordt benoemd een wezenlijke nuance weggehaald, waardoor deze verkeerd kan worden begrepen. De enige bedoeling van deze alinea was om waardering uit te spreken voor een snel tijdpad en niets meer. De RvA en het Ministerie hebben op geen enkele manier meegewerkt aan de oprichting van DMI-EMCI als nieuwe keuringsinstantie voor pleziervaartuigen. DMI-EMCI is als RCD Notified Body geregistreerd onder NANDO-nummer 2832. Ook is de instantie net als de beide overige in Nederland voor de RCD aangewezen keuringsinstanties DCI uit Joure en ECB uit Volendam inmiddels aangesloten bij de EU Recreational Craft Sectoral Group (RSG). JACHTBOUW NEDERLAND DECEMBER 2019 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication