11

verplichting in de praktijk moet worden nageleefd. Laatste norm volgen Verder is van belang erop te letten dat zaken die bij een voorgaande geharmoniseerde norm wel waren toegestaan, door voortschrijdend inzicht in de huidige van toepassing zijnde norm zijn gewijzigd. Dan dient altijd de laatste norm gevolgd te worden, tenzij de oude norm minstens even veilig (of veiliger) was. Artikel 19 alinea 3 van de Richtlijn spreekt alleen over de Richtlijn pleziervaartuigen. Daaronder vallen in principe alle vaartuigen en voorstuwingsmotoren die na juli 1998 op de markt gebracht zijn en zullen al deze producten bij een wijziging onder de laatste eisen moeten gaan vallen. Wat is ingrijpend? In veel gevallen bestaat onduidelijkheid wanneer er sprake is van een ingrijpende wijziging of verbouwing. Het is evident dat bij een refit er vrijwel altijd sprake is van een ingrijpende wijziging. Maar meerdere kleine wijzigingen of verbouwingen kunnen gezamenlijk ook als een ingrijpende wijziging of verbouwing van het complete vaartuig worden gezien. Het ijkpunt is telkens de vraag of de betreffende modificatie van invloed is op of raakt aan de essentiële eisen als benoemd in bijlage I van de richtlijn. Door de reeds genoemde Recreational Sector Group wordt momenteel aan een zogeheten Major Craft Conversion lijst (MCC) gewerkt, die technische modificaties bevat welke als een ingrijpende wijziging moeten worden beschouwd. Ingrijpende wijzigingen De volgende wijzigingen of verbouwingen van vaartuigen of voorstuwingsmotoren met CE-markering kunnen blijkens deze MCC-lijst in ieder geval als ingrijpend worden beschouwd: • Aanpassen van de kiel van een zeiljacht. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de stabiliteit en wellicht valt de boot binnen een andere ontwerpcategorie. • Grote constructieve wijzigingen, zoals het verlengen of inkorten van het vaartuig. • Het opvoeren of anders ingrijpend wijzigen van de voortstuwingsmotor. • Het verbouwen van een reddingsboot die uit de beroepsvaart afkomstig is tot een pleziervaartuig. Dit kan een nieuwe boot zijn maar ook een boot van meer dan 50 jaar oud. • Het ombouwen van een bedrijfsvaartuig tot pleziervaartuig Nog niet duidelijk Voorbeelden van ingrijpende wijzigingen en verbouwingen van vaartuigen of voorstuwingsmotoren met CE-markering, waarvan op dit moment nog niet duidelijk is of deze door een aangewezen keuringsinstantie weer gecontroleerd moeten worden: • Aanbrengen van een 230 Volt generator en het verder uitbreiden van het ACsysteem aan boord. • Aanbrengen van een gasinstallatie. • Plaatsen boeg en of hekschroef. • Plaatsen extra navigatie-instrumenten. • Plaatsen kachel Wel is duidelijk dat bij bovenstaande kleine wijzigingen in alle gevallen aan de huidige richtlijn moet worden voldaan, hierbij moeten de laatste geharmoniseerde normen gehanteerd worden. Ter verduidelijking: een relatief kleine ingreep als het vervangen van een gasslang op een vaartuig uit 2001 kan reeds gevolgen voor de aansprakelijkheid hebben. ISO 10239 van voor 2002 geeft aan dat het gebruik van slangklemmen en slangtules is toegestaan. ISO 10239:2002 staat alleen het gebruik van slangen met vaste koppelingen toe. Indien men bedrijfsmatig een gasslang vervangt moet men dan ook de nieuwste normen toepassen en mag men alleen een gasslang plaatsen met vaste koppelingen. Tevens moet de hele installatie worden getest en voor zover mogelijk beoordeeld worden op verdere veiligheid. Rapport maken Om de bedrijfsaansprakelijkheid in te dekken dient hiervan een rapport gemaakt te worden dat de uitgevoerde werkzaamheden omschrijft, maar ook • Een bestaand jacht van voor juni 1998 helemaal renoveren en opnieuw opbouwen. Inclusief nieuwe voortstuwingsmotor. Bij bovenstaande ingrijpende wijzigingen zal bij elk vaartuig vanaf 2,5 meter, ongeacht de ontwerpcategorie, een aangewezen keuringsinstantie controles dienen uit te voeren na afloop van het aanbrengen van deze wijzigingen. Het vaartuig zal een extra WIN-code krijgen en moet opnieuw gecertificeerd worden. Dit proces kan zich gedurende de levensduur van een vaartuig meerdere keren herhalen. Elke keer zal er een WIN code bijkomen en de oude codes moeten blijven zitten. Ook deze bepaling zal vermoedelijk in de branche de nodige stof doen opwaaien en heeft eveneens de aandacht van de RSG. eventuele afwijkingen van de huidige standaarden. Er dienen minimaal twee exemplaren van dit rapport te zijn, waarvan er één naar de klant gaat en één bij het installatiebedrijf blijft. Dit om de verantwoordingen goed in te dekken. Het is dan ook zaak voor met name bedrijfsmatige activiteiten om op de hoogte te zijn van de regelgeving en de vaardigheden/kennis in huis te hebben om de werkzaamheden zo uit te voeren dat aan de eisen van de wet wordt voldaan. Het gaat om zowel de wijziging aan het vaartuig of voortstuwingsmotor als het aanvullen van het technisch dossier. Nieuwe kansen Deze nieuwe regelgeving kan bedreigend voor de watersportsector overkomen, maar kan ook veel nieuwe kansen bieden. • Doordat een vaartuig aan de wet moet blijven voldoen is het voor jachtbouwers interessant om te proberen de revisies, aanpassingen en onderhoud zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Hiermee kan men extra omzet genereren en tevens kan men hiermee het eigen merk versterken, zodat ook tweedehands schepen waardevol blijven. • Standaardisatie van gebruikte systemen binnen de zowel binnen de werf als in samenwerking met collega’s. • Onderhoudsbedrijven kunnen zich gaan onderscheiden. Wettelijk moeten ze aan de eisen voldoen, maar door die ook daadwerkelijk te implementeren, kan het onderscheidend vermogen vergroot worden. • Het wordt interessant om certificaten te behalen en in stand te houden om aan te tonen dat men werkzaamheden volgens de wet uitvoert. • Er ontstaat meer duidelijkheid voor verzekeringsbedrijven om bij eventuele schade vast te kunnen stellen waar de schuldvraag ligt. • Toeleveranciers als Victron, Mastervolt en WhisperPower kunnen gecertificeerde systemen (montagekits) gaan leveren die reeds aan de wet voldoen. Hiermee kan een stuk aansprakelijkheid van de werf doorgeschoven worden naar de leverancier van het systeem. • De noodzaak om verder te digitaliseren en digitaal samen te werken tussen alle branche partijen wordt vergroot. Partijen als makelaars, jachtexperts, groothandels, fabrikanten van onderdelen en jachtwerven zullen veel meer onderling moeten afstemmen en samenwerken om als complete branche aan de wet te voldoen en te blijven voldoen. 11 Jachtbouw Nederland 1 februari 2018

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication