9

CE Door Albert de Roos, Dutch Marine Expert en Gerwin Klok, branchemanager NJI CE-keur ook na de bouw Nieuwe EU-richtlijn heeft meer gevolgen Een nieuw pleziervaartuig moet sinds 20 jaar voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn pleziervaartuigen, de Conformité Européenne (CE). Veel minder bekend is dat met het in werking treden van de nieuwe, van EU-richtlijn 2013/53/EU afgeleide Wet Pleziervaartuigen 2016, schepen ook tijdens de gebruiksfase aan deze essentiële eisen moeten blijven voldoen. Voor pleziervaartuigen die al voor het van kracht worden van de nieuwste wet op de markt werden gebracht, kan de huidige richtlijn ook gevolgen hebben. Artikel 19 alinea 3 van Richtlijn 2013/53/ EU vermeldt: “Iedere persoon die een voortstuwingsmotor of een vaartuig in de handel brengt of in bedrijf stelt nadat de motor of het vaartuig een ingrijpende wijziging of verbouwing heeft ondergaan, of iedere persoon die het beoogde doel van een niet onder deze richtlijn vallend vaartuig zodanig wijzigt dat het daar wel onder valt, past de in artikel 23 benoemde procedure toe alvorens het product in de handel te brengen of in bedrijf te stellen.” Dit artikel houdt in dat er een zogeheten PCA-procedure (post construction assessment) moet worden gevolgd overeenkomstig bijlage V van de richtlijn. Bovenstaand wetsartikel vermeldt onder andere dat een vaartuig of voortstuwingsmotor na een ingrijpende wijziging of verbouwing (refit) aan de eisen van de Richtlijn Pleziervaartuigen moet blijven voldoen. Dit geldt voor iedereen die een vaartuig of een voorstuwingsmotor in de handel brengt dan wel binnen de EU in bedrijf stelt. In de richtlijn wordt niet gesproken over de oude richtlijn of de nieuwe. De nieuwe (vigerende) richtlijn spreekt alleen over vaartuigen of producten die onder de richtlijn vallen. In principe vallen alle vaartuigen en producten na juni 1998 op de markt gebracht onder de Richtlijn; het betreft dus al deze vaartuigen en producten. Afhankelijk van de wijziging moet op maat bepaald worden of bestaande situaties ook aangepast moeten worden. Wanneer er geen klaarblijkelijk gevaar is, kan de bestaande situatie veelal zo blijven. Indien er wel reëel gevaar voor mens of milieu bestaat, dan moet een aanpassing plaatsvinden. Gevolgen voor jachtbouw In de voorgaande Richtlijn 94/25/EG en aanvulling daarop Richtlijn 2003/44/EG werd over dit onderwerp niet gesproken, alleen het moment dat het product op de markt werd geplaatst was van belang. Nu wel en dit heeft gevolgen voor de jachtbouwindustrie. Voor jachtbouwers en importeurs zal er in eerste instantie niet veel veranderen omdat het product net als voorheen aan de richtlijn dient te voldoen wanneer dit op de Europese markt wordt geplaatst. Echter zij die na de oplevering, oftewel tijdens de gebruiksfase als professional aan pleziervaartuigen werken, hebben nu ook met de Richtlijn pleziervaartuigen te maken. De onderhouds- en reparatiebedrijven die aanpassingen of onderhoud op een vaartuig of voortstuwingsmotor uitvoeren moeten ervoor zorgen dat het product aan de essentiële eisen als benoemd in de wet blijft voldoen. De eigenaar heeft, omdat ook hij moet zorgen dat het vaartuig geen reëel gevaar vormt voor mens en milieu, daarbij de formele plicht om erop toe te zien dat bij modificaties, verbouwingen, maar ook bij het herstel van schade zijn product aan de wettelijke eisen blijft voldoen, of moet hiervoor een ter zake kundige partij inschakelen. De eigenaar van een boot kan nu ook aansprakelijk gesteld worden voor ondeskundige werkzaamheden aan het vaartuig. Dat geldt in beginsel ook voor de juistheid en volledigheid van de bij het vaartuig aanwezige documentatie. Technisch dossier Aanpassingen dienen zo veel mogelijk volgens de geharmoniseerde normen uitgevoerd te worden om aan de conformiteitseisen te blijven voldoen. Er dient bij het opstellen van een aanvullend technisch dossier dat voldoet aan de eisen, gezorgd te worden dat dit aansluiting vindt en geïntegreerd wordt in het bestaande technische dossier. Voor de waarde - en verkoopbaarheid - is het daarom extra van belang dat dit technisch dossier bij het betreffende schip beschikbaar en voor belanghebbenden toegankelijk blijft. In de praktijk is dat een vrijwel onwerkbare bepaling. Immers het technisch dossier wordt in de regel niet bij het vaartuig geleverd. Dit is (nog?) geen verplichting. Ter illustratie: even een boegschroef plaatsen, een paar kabeltjes trekken en controleren of dat alles werkt is niet meer voldoende. Het elektrisch schema dient wellicht te worden aangepast, het kan voorkomen dat er een energieberekening moet worden gemaakt om te controleren of het bestaande elektrisch systeem de extra belasting ook aan kan. Alles wat verandert bij een ingrijpende wijziging of verbouwing moet aan de huidige eisen voldoen. Het moge duidelijk zijn dat een werf die een revisie uitvoert op een eigen product een voorsprong heeft, omdat deze over het volledige dossier beschikt. Dat staat weer haaks op het uitgangspunt van vrije mededinging. Binnen de Recreational Sector Group (RSG), de overkoepelende instantie voor de keuringsbureaus vindt momenteel een discussie plaats hoe deze 9 – Houdt u het nog bij? Jachtbouw Nederland 1 februari 2018

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication