35

en rechtszaken worden vermeden, wanneer er branche brede consensus zou bestaan over de kwaliteit, waaraan producten en reparaties moeten voldoen. Voor nieuwbouw ligt de basis hiervoor in de CE-bepalingen. Voor bestaande schepen is dit niet ingevuld. Met het oog op de veiligheid op het water en in havens, en met het oog op internationale transacties, worden echter ook aan gebruikte schepen in toenemende mate kwaliteitseisen gesteld. De tijd van een verplichte apk voor pleziervaartuigen ligt nog ver weg, maar voor een ‘vrijwillig-verplichte’ veiligheidskeuring op onderdelen lijkt wel steeds meer druk te ontstaan. Wat zou het toch mooi zijn wanneer de sector deze eisen zelf kan invullen, voordat de overheid of verzekeraars dit gaan bepalen. Dat laatste zal echter alleen slagen wanneer de branche de bereidheid kan op brengen om hierin en hieraan samen te werken. Klaar voor de Inspectie SZW Een bezoek van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet iets dat wekelijks voorkomt. Een dergelijk bezoek komt doorgaans onverwacht, of in geval van een onverhoopt ernstig bedrijfsongeval op een ongelegen moment. En als er dan een inspecteur op de stoep staat, weten veel ondernemers niet wat ze kunnen verwachten en hoe ze daar mee aan moeten. Om ondernemers beter voor te bereiden op een inspectiebezoek, heeft NJImoederorganisatie Koninklijke Metaalunie samen met de grootmetaal collega FME daarom een leidraad ‘Klaar voor de Inspectie SZW’ uitgegeven. De brochure helpt ondernemers op weg om de meeste, praktische vragen te beantwoorden. Is er meer behoefte aan verdieping, dan is er een uitgebreide gids. In de beide uitgaven komt onder meer aan de orde waar een ondernemer op moet letten als er een inspectiebezoek komt, wat wordt verwacht van de werkgever en wat van de inspecteur, welke rechten en bevoegdheden partijen hebben en hoe een eventuele bestuursrechtelijke procedure eruit ziet. In het laatste gedeelte wordt ook ingegaan op de hoofdlijnen van de Arbowet- en regelgeving en de wijze van handhaven door de Inspectie. Belang actuele RI&E De basis van het arbobeleid in iedere organisatie is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E, art. 5 Arbowet). Bij een inspectiebezoek of na een bedrijfsongeval waar de inspectie aan te pas komt, is dit het eerste punt waarnaar wordt gekeken. In de RI&E staan de gevaren bij het werken binnen het bedrijf in kwestie beschreven en de risico-beperkende maatregelen die zijn genomen. De wetgever stelt eisen aan de inhoud van de RI&E, die als bijlage een Plan van Aanpak (PvA) moet hebben, waarin wordt aangegeven welke maatregelen (zullen) worden genomen om de risico’s te verminderen. Het is van belang dat die preventiemaatregelen aantoonbaar hout snijden. Dat kan door het leveren van onderzoeksbewijs per maatregel, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van maatregelen die zijn opgenomen in een zogeheten arbocatalogus. Die maatregelen zijn getoetst en - soms na lange onderhandelingstrajecten - in orde bevonden door de Inspectie SZW. Branche-RI&E Om tijd en geld te besparen hebben veel brancheorganisaties ‘branche-RI&E’s’ ontwikkeld. Wanneer in een dergelijke branche-RI&E meteen het verband wordt gelegd met de in het PvA op te nemen risicobeperkende maatregelen, is er sprake van een RI&E-instrument. Metaalunie/ NJI heeft via RIE-Metaalbewerking.nl al een flink aantal jaren een dergelijk en zeer compleet instrument voor haar leden beschikbaar. NJI-leden kunnen hiermee zelf of onder begeleiding de RI&E voor hun bedrijf uitvoeren, waarbij de software automatisch het pakket met te treffen preventiemaatregelen genereert. Hoewel RIE-Metaalbewerking al door veel bedrijven is gebruikt, zijn (te) veel bedrijven nog onbekend met deze materie of kennen hieraan niet de juiste prioriteit toe. Deze nalatigheid kan echter verstrekkende gevolgen hebben. De brochure ‘Klaar voor de Inspectie SZW’ kan worden gedownload van de ledenportalen van NJI en Metaalunie en FME Preventienet. 35 • jachtontwerp • cascobouw • constructie • onderhoud verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 6 december 2018

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication