Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

VERTALING GEBRUIKSVOORWAARDEN Online Touch

Effectieve Datum: 1 januari 2015

Disclaimer
Deze vertaling van de gebruiksvoorwaarden van Online Touch B.V. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms & Conditions te vergemakkelijken. Deze vertaling kan fouten bevatten en derhalve raden wij u aan om ook de oorspronkelijke Engelse tekst goed door te lezen, ondanks alle zorg die aan de huidige vertaling is besteed. Bij onduidelijkheid in deze vertaling geldt dat de oorspronkelijke Engelse tekst leidend en bindend is. Online Touch B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor misverstanden, schade of anderszins die zou kunnen voortvloeien uit deze vertaling.

1. ACCEPTATIE VOORWAARDEN

1.1. Online Touch B.V. (“Online Touch”) verschaft een gebruiker-gegenereerde online publicatie dienst die toegankelijk en operationeel is via de website met als adres http://www.onlinetouch.nl en andere websites (gezamenlijk, “Websites”), hetzij via haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, zoals kan zijn bepaald door Online Touch. De dienst maakt het mogelijk dat u, de gebruiker, via de Websites toegankelijke online publicaties of andere content, inzendingen, producten of informatie kunt gebruiken, creëren, uploaden, bekijken, downloaden, verkopen of kopen tegen een door Online Touch bepaalde vergoeding (“de Dienst”).

1.2. Om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Dienst, bent u verplicht een via een wachtwoord beveiligde account bij een van de Websites aan te maken en te registeren (“Gebruikersaccount”). Indien u een Gebruikersaccount namens een bedrijf of andere entiteit of organisatie heeft geopend, wordt u geacht een gevolmachtigde vertegenwoordiger van dat bedrijf, die entiteit of organisatie te zijn.

1.3. Door op "Ik ga akkoord" te klikken op het moment van het maken en registreren van uw Gebruikersaccount, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u bevestigt dat u de gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") hebt gelezen, begrepen, en ermee akkoord gaat daardoor gebonden te zijn. Indien u namens een bedrijf of andere entiteit of organisatie handelt, zal het bedrijf of andere entiteit of organisatie tevens door deze Voorwaarden gebonden zijn.

1.4. Online Touch behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, met inbegrip van de Dienst, op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Waar Online Touch wijzigingen aanbrengt die Online Touch naar eigen goeddunken als materiële voorwaarden ("Nieuwe Voorwaarden") beschouwt, zult u middels een, naar het door u tijdens het aanmaken en registreren van uw Gebruikersaccount opgegeven e-mailadres, verstuurde automatische e-mail ("Notificatie E-mail") op de hoogte worden gebracht. Indien u niet akkoord gaat met de Nieuwe Voorwaarden, moet u uw Gebruikersaccount binnen 2 (twee) weken na ontvangst van de Notificatie E-mail opheffen. Bij gebreke daarvan wordt u geacht de nieuwe Voorwaarden te hebben erkend en goedgekeurd en daardoor gebonden te zijn. Indien u binnen 2 (twee) weken na de Notificatie E-mail de Dienst benadert en gebruikt, wordt u geacht de Nieuwe Voorwaarden te hebben erkend en goedgekeurd en door de Nieuwe Voorwaarden gebonden te zijn. Indien deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, worden gewijzigd, zal de nieuwe versie van deze Voorwaarden van kracht zijn op de datum dat deze wordt geplaatst, die zal worden opgenomen op de top van de pagina als de nieuwe Effective Datum.

1.5. U erkent en aanvaardt dat de toegang en het gebruik van de Dienst is onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden, beleid, regels of richtlijnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eindgebruiker-licentieovereenkomsten voor downloadbare applicaties, regels van toepassing op functies of inhoud van de Dienst of voorwaarden, beleid, regels of richtlijnen die Online Touch naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan uitgeven. Eventuele aanvullende voorwaarden, beleid, regels of richtlijnen worden hierbij geacht door verwijzing te zijn opgenomen, en van deze Voorwaarden deel uit te maken.

2. GEBRUIKERSACCOUNT

2.1. U verklaart en garandeert hierbij dat alle informatie die u hebt verstrekt bij het creëren en registreren van uw Gebruikersaccount en op alle andere momenten, wel of niet daartoe verzocht, opzettelijk is verstrekt en juist, accuraat, actueel en volledig is. Bovendien verklaart en garandeert u dat u de informatie nadat deze gewijzigd is onmiddellijk zult bijwerken. U erkent en aanvaardt dat Online Touch de informatie die u voor uw Gebruikersaccount heeft verstrekt, mag gebruiken, opslaan en onderhouden voor backup-doeleinden en levering van de Dienst.

2.2. Bij het maken en registreren van uw Gebruikersaccount, zal u gevraagd worden om een URL, unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie ("Login Informatie") te selecteren en/of in te voeren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het Gebruikersaccount en de Login Informatie en u gaat ermee akkoord dat u uw Gebruikersaccount of uw Login Informatie met niemand deelt anders dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

2.3. In het geval dat u ervan op de hoogte bent, of redelijkerwijs kunt vermoeden, dat uw account niet langer veilig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van uw Login Informatie, dient u Online Touch hiervan onmiddelijk op de hoogte te brengen door te mailen naar info@onlinetouch.nl. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle toepassingen van uw Gebruikersaccount of Login Informatie, inclusief aankopen die al dan niet door u geautoriseerd zijn. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele verliezen van Online Touch of anderen als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van uw Gebruikersaccount of Login Informatie.

3. TOEGANG TOT HET INTERNET

Om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Dienst op de Websites, bent u verplicht om van het wereldwijde internet gebruik te maken. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van alle hardware, software en internetdiensten die nodig zijn om verbinding met het wereldwijde web te krijgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een computer, modem of ander apparaat, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen en andere kosten met betrekking tot uw toegang tot het wereldwijde web.

4. TOEGANG TOT DE WEBSITES

4.1. Door de Websites worden essentiële cookies gebruikt om de Dienst te leveren. Door het gebruik van de Websites gaat u ermee akkoord dat deze cookies op de computer of ander apparaat dat u wilt gebruiken om toegang tot de Dienst te krijgen en gebruiken, worden geplaatst. Online Touch verklaart niet noch garandeert dat u in staat zult zijn om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Dienst als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren. De essentiële cookies die worden gebruikt door de Websites verzamelen bepaalde informatie van alle gebruikers, met inbegrip van internetgebruikers die de Websites bezoeken. Cookies verstrekken statistische informatie en gebruiksgegevens, zoals de frequentie van de bezoeken aan de Websites en specifieke activiteiten daarop. Alle door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en heeft op geen enkele manier invloed op uw privacy. Zie de hieronder opgenomen bepalingen bij 'Privacy'.

4.2. Waar software van derden, hulpbronnen of andere diensten, zoals sociale media platformen, worden gebruikt om gedeeltelijke of gehele toegang tot de Dienst te krijgen en deze te gebruiken, doet u dit uitsluitend op eigen risico en bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot en de licenties op dergelijke software van derden, hulpbronnen of andere diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer de Dienst, geheel of gedeeltelijk, is geopend met gebruikmaking van software van derden, hulpbronnen of andere diensten, Online Touch informatie kan overdragen of exporteren zoals benodigd is voor dergelijke software van derden, hulpbronnen of andere diensten.

5. GEBRUIKERSINZENDINGEN

5.1. U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, muziek, software, geluid, foto's, grafieken, video's, berichten, inzendingen of andere inhoud ("Inhoud") die u op de Websites plaatst, uploadt of anderszins toont. Online Touch kan, maar is daartoe niet verplicht, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook, alle Inhoud en/of het IP-adres vanaf waar Content is geplaatst, geüpload of anderszins weergegeven, verwijderen, bewerken, vergrendelen of verplaatsen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Inhoud die door Online Touch naar eigen goeddunken, op enige wijze in strijd met deze Voorwaarden, ongepast of ongewenst wordt geacht, of ten aanzien waarvan de Websites een klacht hebben ontvangen, ongeacht de verdienste daarvan.

5.2. Met het plaatsen, uploaden of anderszins weergeven van Inhoud op de Websites verklaart en garandeert u hierbij dat: (a) u eigenaar bent van alle intellectuele eigendom en eigendomsrechten van deze Inhoud of dat u een licentie van de eigenaar van deze rechten heeft om deze Inhoud te plaatsen, uploaden of anderszins op de Websites weer te geven; en (b) het plaatsen, uploaden of anderszins weergeven van deze Inhoud op de Websites en het verlenen van de vergunning aan Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs (op basis van de onderstaande voorwaarden) zal geen inbreuk maken op het intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, moreel recht, privacy recht, recht van publiciteit, of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (c) belasteren, valselijk beschuldigen, het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon aantasten; en (d) uw Inhoud bevat geen virussen, adware, spyware, wormen, of andere kwaadaardige code of een bestand dat de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot mogelijk inbreukmakend materiaal buiten de Dienst.

5.3. Waar u enige Inhoud op de Websites uploadt, plaatst of anderszins weergeeft, verleent u Online Touch automatisch een niet-exclusieve, rechtenvrije, in sublicentie te geven, voortdurende, wereldwijde licentie voor het hosten, overdragen, weergeven in welke vorm dan ook, publiceren, uitvoeren, reproduceren (inclusief in de vorm van uittreksels en samenvattingen), verdelen, wijzigen (inclusief door het toevoegen van eigen promotiemateriaal in welke vorm dan ook) en anderszins gebruiken van deze Inhoud, geheel of gedeeltelijk, naar goeddunken van Online Touch: (a) op de Websites en alle promotionele materialen die daarop betrekking hebben; en (b) in elke andere vorm of medium (met inbegrip van maar niet beperkt tot andere huidige of nog te ontwerpen publicaties van Online Touch, inclusief zonder beperking, RSS-feeds, integreerbare functionaliteit en syndicatie overeenkomsten. U blijft eigenaar van de Inhoud nadat deze op de Websites is geplaatst, geüpload of anderszins weergegeven en kunt deze te allen tijde verwijderen, waarna de door u in deze paragraaf aan Online Touch verleende licentie inzake deze specifieke Inhoud zal worden beëindigd.

5.4. U erkent en aanvaardt dat Online Touch naar eigen goeddunken kopieën kan maken met het oog op het verstrekken van de Dienst, met inbegrip van het maken van reservekopieën van dergelijke Inhoud. Indien Inhoud is verwijderd, gaat u ermee akkoord dat Online Touch gearchiveerde kopieën van dergelijke Inhoud voor backup doeleinden mag blijven houden.

5.5. Online Touch respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en u verklaart hierbij hetzelfde te doen. Online Touch zal snel reageren op claims van schending van auteursrecht gepleegd met behulp van de Websites en/of de Dienst en behoudt zich het recht voor om onmiddellijk alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht, met inbegrip van maar niet beperkt tot onmiddellijke opzegging van het Gebruikersaccount van de gebruiker die zoals door Online Touch is bepaald het auteursrecht van derden heeft geschonden.

6. KOSTEN EN ABONNEMENTEN

6.1. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle vergoedingen en andere lasten, inclusief toepasselijke belastingen, met betrekking tot een door u geregistreerde Gebruikersaccount, inclusief als deze door derden wordt gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen aan Online Touch voor toegang tot de Dienst, eenmalige aankopen en maandelijkse of jaarlijkse abonnementen.

6.2. Als u ervoor kiest om een maandelijks of jaarlijks abonnement te nemen, erkent en aanvaardt u dat de betalingen inzake het abonnement automatisch op een maandelijkse respectievelijk jaarlijkse facturatiedatum zullen worden verwerkt (bijvoorbeeld ten laste van uw bankrekening), totdat u het abonnement of het Gebruikersaccount opheft of Online Touch deze beëindigt. De maandelijkse of jaarlijkse facturatiedatum is de datum waarop u uw eerste inschrijving heeft verricht en dezelfde datum elke maand respectievelijk jaar daarna. Indien u uw abonnement opzegt, blijft u verplicht de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten voor de facturatiemaand respectievelijk het facturatiejaar waarin de opzegging van het abonnement werd uitgevoerd te betalen, ongeacht de opzeggingsdatum. De facturatiemaand of het facturatiejaar is de periode tussen twee opeenvolgende maandelijkse respectievelijk jaarlijkse facturatiedata.

6.3. U geeft Online Touch of haar derden hierbij toestemming betalingen te verwerken of uw creditcard of een andere door u opgegeven betaalmethode ("Betaalmethode") te belasten, die u vertegenwoordigt en garandeert geautoriseerd te zijn om deze te gebruiken. Voor eenmalige aankopen, (geen abonnementen), is de facturatiedatum de datum waarop u de aankoop verricht. De voorwaarden van uw Betaalmethode zijn tussen u en de financiële instelling die de Betaalmethode verstrekt. Voor bepaalde betalingsmethoden, kan de verstrekker van uw Betaalmethode buitenlandse transactiekosten of andere gerelateerde kosten berekenen. U bent zelf verantwoordelijk naar uw financiële instelling voor dergelijke transactiekosten of andere gerelateerde kosten.

6.4. U erkent en aanvaardt dat alle creditcardgegevens en de bijbehorende facturerings- en betalingsinformatie die u aan Online Touch verstrekt door Online Touch kan worden gedeeld met derde partijen die namens Online Touch werken, zoals betalingsverwerkende bedrijven of kredietinstellingen, uitsluitend ten behoeve van het controleren van krediet, het uitvoeren van betaling aan Online Touch en onderhouden van uw account.

6.5. Als uw Betalingsmethode voor de Dienst mislukt of uw account is vervallen: (a) gaat u ermee akkoord alle inzake uw Gebruikersaccount verschuldigde bedragen te betalen; (b) Online Touch kan vergoedingen incasseren die zij verschuldigd is voor het gebruik van andere incasseringsmethoden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het belasten van andere door Online Touch opgeslagen betaalmethoden; en (c) Online Touch behoudt zich het recht voor uw toegang tot een deel of alle Diensten of uw Gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging blijft u verplicht om alle uitstaande vergoedingen en kosten met betrekking tot uw Gebruikersaccount en uw gebruik van de Dienst voor de beëindiging te betalen.

6.6. U erkent en aanvaardt dat Online Touch niet verplicht is om een terugbetaling om welke reden dan ook te bieden en dat u geen geld retour ontvangt wanneer het account wordt beëindigd, ongeacht of de beëindiging wel of niet vrijwillig was, tenzij anders vereist door de wet.

6.7. Ter voorkoming van twijfel: Online Touch kan op elk moment en om welke reden dan ook, in het algemeen of voor specifieke gebruikers een van haar bestaande producten wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, of eventuele andere bijkomende kosten voor de Dienst berekenen. In het geval van een dergelijke herziening van vergoedingen of berekening van extra kosten, zult u als houder van een Gebruikersaccount door middel van een Notificatie E-mail in kennis worden gesteld van een dergelijke verandering en de mogelijkheid krijgen om uw Gebruikersaccount te beëindigen of te wijzigen of uw maandelijkse of jaarlijkse abonnement binnen 2 weken na ontvangst van de Notification E-mail te beeïndigen, bij gebreke daarvan u erkent en aanvaardt door de nieuwe vergoeding te zijn gebonden.

7. FAIR GEBRUIK

7.1. U erkent en aanvaardt dat de Websites en de Dienst door meerdere gebruikers kan worden benaderd en netwerkbronnen door het aantal actieve gebruikers van de Websites en de Dienst op een bepaald moment worden gedeeld. Als zodanig behoudt Online Touch het recht om naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, het dataverkeer van een gebruiker te beperken, een extra vergoeding te berekenen of de toegang tot de Websites en de Dienst voor een gebruiker op te schorten in het geval van een constant hoog of extreem gebruik.

7.2. Online Touch kan u op de hoogte brengen indien zij naar eigen goeddunken van oordeel is dat uw gebruik van de Websites en Dienst buitensporig is en u voorzien van opties, met inbegrip van maar niet beperkt tot een herzien vergoedingsvoorstel in overeenstemming met clausule 6.7 hierboven, die Online Touch voor uw type gebruik het meest geschikt acht.

7.3. U stemt ermee in niet een geautomatiseerd systeem te gebruiken of starten, zonder enige beperking met inbegrip van, robots, spiders of offline lezers - die in een bepaalde periode de Websites meer openen of benaderen waarmee meer verzoeken en berichten naar de Websites worden verstuurd dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan realiseren met behulp van een conventionele webbrowser of op een andere manier van de Dienst gebruik te maken, om persoonlijk identificeerbare informatie of gegevens met betrekking tot activiteiten op of het gebruik van de Websites te verzamelen.

8. ACCEPTABEL GEBRUIK

8.1. U erkent en stemt ermee in dat u met uw gebruik van de Websites of de Dienst, anderen met respect zult behandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, door het volgen van onderstaande regels:
8.1.1. Inhoud: Interfereer niet met de Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken creëren op basis van de Inhoud of een deel daarvan, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden of toepasselijke recht, niettegenstaande deze beperking;
8.1.2. Dienst: Interfereer niet met de Dienst en Websites op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen, verduisteren, blokkeren, verbergen of anderszins wijzigen van de weergave van de Inhoud of reclame, merkelementen van Online Touch, zoals logo's, handelsmerken, dienstmerken of andere Materialen die op de Websites in verband met de Dienst op enigerlei wijze worden weergegeven, ongeacht het gebruik van de geïntegreerde functionaliteit van de Dienst om geautoriseerd materiaal op uw website of sites van derden weer te geven;
8.1.3. Misbruik: Val niet lastig, bedreig niet en breng niet in diskrediet een persoon of entiteit. Neem niet contact op met een persoon die geen contact meer heeft verzocht. Gebruik geen etnische of religieuze laster jegens een persoon of groep;
8.1.4. Privacy: Schend niet de privacy van een persoon. Verzamel niet en maak niet openbaar een persoonlijk adres, sofi-nummer, of andere persoonlijk identificeerbare informatie zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Werk niet mee aan en vergemakkelijk niet diefstal van identiteitsgegevens;
8.1.5. Intellectueel Eigendom: Maak geen inbreuk op de auteursrechten, merkrechten, handelsgeheim rechten, of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit. Reproduceer, publiceer of verspreid niet software, audio, video-opnamen, foto's, artikelen, of andere auteurswerken zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende;
8.1.6. Hacken, Virussen, & Networkaanvallen: Heb niet zonder toestemming toegang tot een computer of communicatiesysteem, met inbegrip van de computers gebruikt om de Dienst te leveren. Probeer niet toegang te krijgen tot een beveiligingssysteem of deze buiten gebruik te stellen. Verspreid niet opzettelijk een computervirus, lanceer niet een serviceweigeringsaanval, en probeer niet op een andere manier te interfereren met de werking van een computer, communicatiesysteem, of website. Probeer niet toegang te krijgen of op een andere manier te interfereren met de accounts van andere Gebruikers van de Dienst.
8.1.7. Spam: Stuur niet grote hoeveelheden ongevraagde e-mails ("Spam") en verkoop of verhandel niet een via spam geadverteerd of aan spam gerelateerd product of dienst. Werk niet mee en vergemakkelijk niet de verspreiding van spam op enigerlei wijze;
8.1.8. Fraude: Maak niet frauduleuze aanbiedingen om producten, diensten, of beleggingen te verkopen of te kopen. Misleid niemand over de details of de aard van een commerciële transactie. Pleeg geen fraude op enige andere wijze; en
8.1.9. Wetsovertreding: Overtreed niet een wet, zowel lokaal als internationaal.

8.2. Overtreding van deze voorgaande 'Acceptabel Gebruik' bepalingen door u kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw Gebruikersaccounts of juridische stappen. Daarnaast kan u worden gevraagd om de kosten van onderzoek en corrigerende maatregelen met betrekking tot deze schendingen te betalen. Online Touch behoudt zich het recht voor om andere corrigerende maatregelen te nemen die naar eigen goeddunken nodig worden geacht, met inbegrip van maar beperkt tot het gebruik van technologische belemmeringen, IP-mapping, of rechtstreeks contact met uw Internet Service Provider opnemen met betrekking tot dergelijk onaanvaardbaar gebruik.

8.3. Online Touch verzoekt iedereen met informatie over een schending van de Acceptabel Gebruik bepalingen deze schending te melden via een e-mail naar het volgende adres: info@onlinetouch.nl, met vermelding van de datum en tijd (inclusief tijdzone) van de overtreding en eventueel identificeerbare informatie ten aanzien van de overtreder, met inbegrip van een e-mail of IP (internet Protocol) adres indien beschikbaar, evenals details van de overtreding.

9. BEËINDIGING EN OPSCHORTING

U erkent en aanvaardt dat Online Touch, om enige reden naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder boete, uw Gebruikersaccount of uw gebruik van de Dienst kan beëindigen of opschorten en alles of een deel van uw Gebruikersaccount en door u geüploade Inhoud kan verplaatsen of verwijderen. Online Touch kan ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met het verlenen van toegang tot de Dienst, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U erkent en aanvaardt dat Online Touch niet aansprakelijk jegens u of een derde partij zal zijn voor een dergelijke beëindiging, met inbegrip van elk verlies van door u geplaatste, geüploade of anderszins weergegeven Inhoud. Als Online Touch uw Gebruikersaccount vanwege schending van deze Voorwaarden beïndigt, behoudt Online Touch zich het recht voor om u kosten in rekening te brengen tot het einde van uw abonnementsperiode voor elk deel van de Dienst dat u voor de beëindiging hebt gekocht. Als Online Touch uw gebruik van een deel of de gehele Dienst voorafgaand aan de voltooiing van uw abonnementsperiode beëindigt (behalve indien de opzegging een gevolg is van uw schending van deze Voorwaarden, in welk geval Online Touch zoals hierboven beschreven zonder aansprakelijkheid kan beëindigen), is uw enige remedie een pro-rata restitutie van de door u betaalde aankoopprijs voor het deel van de dienst dat is beëindigd.

10. PRIVACY

10.1. Deze Privacy bepalingen dienen zorgvuldig te worden gelezen aangezien deze het beleid van Online Touch uitleggen aangaande het verzamelen en verwerken van informatie die u kan identificeren of kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te localiseren, inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en creditcard nummer ("Persoonlijk Identificeerbare Informatie"). Deze Privacy bepalingen zijn alleen van toepassing op de Websites. Ze zijn niet van toepassing op sites van derden of diensten gekoppeld aan de Websites of aanbevolen of vermeld door de websites.

10.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Persoonlijke Identificeerbare Informatie kan worden gebruikt door Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, om uw Gebruikersaccount aan te maken, met u te communiceren over de Dienst of producten en diensten die u hebt gekocht, u aanvullende producten en diensten aan te bieden, en met het oog op vergoedingen en abonnementen.

10.3. U erkent en aanvaardt dat Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan verstrekken aan advocaten, incassobureaus, of wetshandhavingsinstanties om potentiële schendingen van de bepalingen inzake 'Acceptabel Gebruik', andere schendingen van deze Voorwaarden of enig ander illegaal gedrag tegen te gaan. U erkent en aanvaardt dat Persoonlijk Identificeerbare Informatie ook zal ook worden verstrekt indien deze inzake een gerechtelijk bevel of anderszins door de wet vereist of om dreigend gevaar voor personen of goederen te voorkomen. Website gebruiksstatistieken van gegevens die zijn verzameld door middel van cookies kunnen worden gepubliceerd of gedeeld met derden, maar dergelijke gebruiksstatistieken bevatten geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie.

10.4. Online Touch zet zich in om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie op zorgvuldige wijze te beschermen, echter kan Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, op geen enkele wijze instaan voor de veiligheid daarvan. Door het gebruik van de Websites, erkent u dat Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, geen dergelijke garantie maken en dat de toegang tot en het gebruik van de Websites door u uitsluitend op eigen risico geschiedt.

10.5. U erkent en aanvaardt dat Online Touch te allen tijde de Privacy bepalingen kan wijzigen of anderszins aanpassen door het plaatsen van de nieuwe versie op deze pagina of op een opvolgende pagina. De nieuwe versie wordt van kracht op de datum dat deze wordt geplaatst, en zal bovenaan de pagina worden vermeld als de nieuwe Effectieve Datum.

11. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Deze 'Uitsluiting van aansprakelijkheid' bepalingen dienen zorgvuldig te worden gelezen aangezien deze de wettelijke aansprakelijkheid van Online Touch in verband met uw gebruik van de Websites en de Dienst uitsluiten of beperken. Niets in deze Voorwaarden en in het bijzonder de 'Uitsluiting van aansprakelijkheid' bepalingen tracht aansprakelijkheid uit te sluiten indien dat volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, inclusief zonder beperking, voor overlijden of lichamelijk letsel, of voor frauduleuze misrepresentatie. Niets in deze Voorwaarden zal de verplichtingen van Online Touch naar u, de Gebruiker, uitsluiten of beperken, inzake zakelijke gedragsregels of toepasselijke gedragscodes waaraan Online Touch verplicht dient te voldoen. Wanneer de aansprakelijkheid van Online Touch overeenkomstig deze bepaling niet is uitgesloten om welke reden dan ook, zal de aansprakelijkheid van Online Touch niet meer bedragen dan de kosten die u voor uw toegang en gebruik van de Dienst heeft betaald, geheel of gedeeltelijk, gedurende een periode van maximaal twaalf maanden voorafgaand aan het geschil.

11.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Dienst uitsluitend toegankelijk is via het wereldwijde internet en dus afhankelijk is van internet netwerken, ongeacht de methode en/of technologie die voor de toegang wordt gebruikt. Online Touch biedt derhalve dus: (a) geen garantie voor een ononderbroken Dienst en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de Dienst om welke reden dan ook; en (b) geeft geen garantie dat de naar de Websites geüploade Inhoud wordt opgeslagen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van de Inhoud. In geval van een beta-versie of testen van de Websites, aanvaardt u onvoorwaardelijk dat deze versie niet in een productie-omgeving kan worden gebruikt en onderhevig kan zijn aan veel tekortkomingen en storingen, wat u geen recht geeft op enige schadevergoeding.

11.3. Ondanks dat Online Touch alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid en volledigheid van de Inhoud van haar Websites te waarborgen: (a) sluit Online Touch alle garanties, toezeggingen of verklaringen (expliciet of impliciet) voor de volle omvang uit, zoals toegestaan op basis van de toepasselijke wetgeving, dat de Websites, de Dienst, geheel of gedeeltelijk, of de Inhoud geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie of andere jurisdicties. Bij gebruik van de Websites en de Dienst bent u verantwoordelijk voor naleving van de geldende lokale wetgeving; (b) Online Touch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot) voor ofwel contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke verplichting of anderszins (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) die voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot de Dienst en Websites (waaronder zonder beperking) fouten of weglatingen in de Websites of dat de Websites niet beschikbaar zijn en Online Touch is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte: (i) Economische schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, gebruik, gelegenheid, omzet of verwachte besparingen); (ii) verlies van goodwill of reputatie; en (iii) bijzondere, incidentele, gevolgschade of verlies, geleden of opgelopen voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Websites, Dienst, Inhoud en deze Voorwaarden.

11.4. Online Touch kan links naar andere websites of bronnen die geen deel uitmaken van de Dienst verschaffen. U erkent en aanvaardt dat, als u ervoor hebt gekozen om naar de gelinkte website te gaan, Online Touch niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet beoordeelt of onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, is voor: (a) het privacybeleid van dergelijke websites; (b) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) advertenties, producten, goederen of andere materialen of diensten die op dergelijke websites of bronnen staan of beschikbaar zijn; of (c) het gebruik dat anderen van deze websites of bronnen maken, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke advertenties, producten, goederen of andere materialen of diensten die op dergelijke externe websites of bronnen beschikbaar zijn.

12. VRIJWARING

U erkent hierbij en gaat ermee akkoord Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, en de leveranciers, medewerkers, agenten en hun externe leveranciers, licentiegevers en partners daarvan te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, verplichtingen, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Dienst, schending door u van deze Voorwaarden, of enige inbreuk op de verklaringen, garanties, en overeenkomsten door u via deze Voorwaarden gemaakt.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1. Auteursrecht op de Inhoud, exclusieve look en feel van de Websites en andere materialen op de Websites berusten uitsluitend en alleen bij Online Touch, of indien anders bepaald door Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en reproductie in enige vorm van enig onderdeel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Touch of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, zoals van toepassing kan zijn, is verboden. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

13.2. De Websites bevatten handelsmerken van Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, waaronder afbeeldingen, logo's, woorden, zinnen en pictogrammen. Geen rechten worden ontleend ten aanzien van een van de bovenstaande merken. Als u twijfelt over de vraag of iets een handelsmerk is van Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, neem dan voor verduidelijking contact op met Online Touch.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland, en, onder voorbehoud van de bepalingen inzake 'Geschilbeslechting', zullen geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

15. GESCHILBESLECHTING

15.1. Indien een geschil of claim voortvloeit uit deze Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake 'Beëindiging en Opschorting", zullen de partijen bij een dergelijk geschil of claim eerst in goed vertrouwen proberen te verzoenen met het oog op het vinden van een passende regeling gedurende een periode van 45 dagen vanaf de datum dat beide partijen zich bewust worden van het geschil of claim. Waar verzoening heeft gefaald, en op voorwaarde dat de partijen het erover eens zijn, wordt het geschil of claim voorgelegd aan en beslecht door bindende arbitrage door een aangewezen arbiter in overeenstemming met deze regels, die worden geacht te zijn opgenomen door verwijzing in deze bepaling, behalve dat ondanks de genoemde regels, een geschil of vordering wordt gehoord en beslist binnen 30 dagen na de aanvang van de arbitrage, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. De partijen verwijzen naar, enerzijds, Online Touch, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar distributeurs, en aan de andere kant, elke gebruiker, bedrijf of andere entiteit of organisatie gebonden aan deze Voorwaarden. Voor de duidelijkheid, wanneer de partijen niet akkoord gaan met bindende arbitrage in overeenstemming met deze bepaling is de bepaling over 'Toepasselijk Recht' van toepassing.

15.2. Een geschil wordt alleen volgens de bepalingen inzake "Geschilbeslechting' of 'Toepasselijk Recht' beslecht op voorwaarde dat het geschil eerst schriftelijk binnen 30 dagen nadat het geschil optreedt bij bij Online Touch wordt ingediend.

16. DIVERSEN

16.1. Online Touch behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

16.2. Online Touch behoudt zich het recht voor om automatisch verbeterde versies van de software en systemen met inbegrip van de Websites en de Dienst te uit te geven.

17. ADVIES

De Inhoud en alle andere gegevens op de pagina's van de Websites zijn niet bedoeld en worden niet geacht enig financieel, beleggings of professioneel advies op welke manier dan ook te verschaffen.onlinetouch.nl is eigendom van en wordt beheerd door Online Touch B.V., Nederland:
Cantekoogweg 4-5, 1442 LG Purmerend, Nederland
E-mailadres: support@onlinetouch.nl