0

Schoolgids Het Kompas 2019 - 2020 Elk kind is een belofte! Het Kompas

2 Elk kind is een belofte! Het team van Het Kompas in het schooljaar 2018-2019 Schoolgids 2019 - 2020

3 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Het Kompas. Wellicht dat deze schoolgids uw eerste kennismaking is, misschien dat u de school reeds kent uit verhalen van andere ouders of zit uw kind al op Het Kompas. Wij hopen u met deze nieuwe schoolgids zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. U kunt door middel van deze schoolgids kennis maken met Het Kompas, het onderwijs dat er gegeven wordt en de mensen die er werken. Daarnaast willen wij u ook vertellen wat wij als school belangrijk vinden, hoe wij ons inzetten voor de kwaliteit van ons onderwijs en op welke wijze wij inhoud geven aan de zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Op Het Kompas vinden we het van groot belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Het ene kind heeft nou eenmaal meer zorg, begeleiding en-of uitdaging nodig dan het andere kind. O.a. door goed geschoolde leerkrachten, een prima functionerend zorgsysteem en een duidelijke communicatie met ouders proberen we ervoor te zorgen dat elk kind op Het Kompas tot z’n recht komt. Ook proberen we te blijven inspelen op de actualiteit. Dit doen we o.a. door gebruik te maken van uitdagende werkvormen. De lesmethodes die we gebruiken zijn up to date en de kinderen in de bovenbouwgroepen werken al een aantal jaren met chromebooks (voorheen tablets). Deze chromebooks gebruiken we als middel en niet als doel. We denken dat op deze wijze kinderen nog meer dan voorheen, betrokken zijn bij het lesprogramma en spelen tevens in op de 21e eeuwse vaardigheden. Omgaan met elkaar krijgt op onze school veel aandacht. Zo krijgen alle leerlingen op onze school te maken met weerbaarheidslessen, besteden we veel aandacht aan het voorkomen van pesten en maken we gebruik van een methode voor gedrag. In de afgelopen jaren hebben we op onze school ook ervaring opgedaan in het organiseren van naschoolse activiteiten zoals Spaans, Frans, typevaardigheid, schaken, muziekles etc. In het nieuwe schooljaar zullen we ook technieklessen aan gaan bieden. We zijn er trots op dat we kinderen ook na schooltijd een breed aanbod aan activiteiten kunnen aanbieden. Dit alles zorgt ervoor dat we onze slogan “ Elk kind is een belofte” zo concreet mogelijk proberen in te vullen. Jaarlijks wordt de informatie in deze schoolgids aangepast aan de actualiteit. Natuurlijk is deze schoolgids niet compleet en valt er nog veel meer over onze school te vertellen. U bent dan ook van harte welkom wanneer u nog meer informatie wilt over de school en het onderwijs aan uw kind. Tenslotte… Deze gids is tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad (wettelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden). Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier en interesse zult lezen. En mochten er nog opmerkingen of ideeën over deze schoolgids bij u leven …… u kunt ons er altijd op aanspreken. Met vriendelijke groeten, mede namens het team van Het Kompas, J.A. Luteijn (directeur) Schoolgids 2019 - 2020

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Aangenaam Pagina 3 7 Hoofdstuk 2 Waar wij als school voor staan Het klimaat op onze school Het Kompas wil een grote, kleine school zijn Identiteit Onderwijsvisie Hoofdstuk 3 De organisatie De samenstelling van het team Schooltijden Plaats in het gebouw Regels m.b.t. aanvang en einde schooltijd Bewegingsonderwijs Vakantierooster Absentie Iedereen blijft over op Het Kompas Ziekte en vervanging Aanmelding van nieuwe leerlingen Samenwerking peuterspeelzaal Onderwijstijd en vier-gelijke-dagenmodel Leerplicht (incl. extra verlof) Regels i.v.m. time-out, schorsing en verwijdering Hoofdstuk 4 De inhoud van ons onderwijs Organisatiemodel op onze school Coöperatieve Leerstrategiën en Boeiend Onderwijs Huiswerk Leerlingenraad Burgerschap Wat leert uw kind op Het Kompas Activiteiten groep 1-2 Doorstroming (vervroegd) naar groep 2 Activiteiten groep 1-8 (incl. lesmethodes) Lessen weerbaarheid op Het Kompas ICT-onderwijs 8 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 37 Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 5 De kwaliteit en resultaten van ons onderwijs Resultaten Inspectiebezoek Tevredenheidsmeting ouders en leerlingen Rapporten Onderwijskundig rapport (i.v.m. verhuizing) Schoolkeuze groep 8 Veranderen en verbeteren (schoolontwikkeling) Hoofdstuk 6 Leerlingenzorg Leerlingvolgsysteem Handelingsgericht werken (HGW) Zorg op groepsniveau Zorg op schoolniveau Zorg op bovenschools niveau Samenwerkingsverband “Kind op 1” Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Hoofdstuk 7 Informatievoorziening Informatie aan ouders Ouder-kind gesprekken Huisbezoek Oudergesprekken (rapportgesprek) Informatieavond Vrije inloop groep 5 t/m 8 Inloopkwartier Open dag Kompaswijzer (nieuwsbrief) Parro Website Omgaan met privacy Hoofdstuk 8 Inspraak van de ouders Stichting Onze Wijs (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Ouderraad Klachtenregeling Hoofdstuk 9 Financiële zaken Ouderbijdrage Schoolreis / schoolkamp Stichting Leergeld Verzekering Goede doelen Sponsoring Inhoudsopgave 38 t/m 45 5 46 t/m 49 50 t/m 52 53 t/m 56 57 t/m 59 Schoolgids 2019 - 2020

6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 10 Een veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid Pestprotocol Internet protocol Medische begeleiding Protocol medisch handelen op school Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Bedrijfshulpverlening Hoofdluis Infectieziekten Veiligheid gebouw Roken op school (plein) Toezicht (plein) Geen honden op het plein Omgaan in het verkeer Stepjes, skateboarden en skeelers Verjaardagen Fruit op Het Kompas Fluorspoelen Hoofdstuk 11 Allerlei Ouderhulp BSO (Buiten Schoolse Opvang) in Het Kroonjuweel Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool Sportdag / sporttoernooien Wat heb ik nodig op school (incl. groep 1-2) Fietsenstallingen Mobiele telefoons Schoolreis / schoolkamp Zomerfeest Schoolfotograaf Inzameling batterijen Inzameling speelgoed Hoofdstuk 12 Namen en adressen Team OR / MR GGD / Inspectie 60 t/m 67 68 t/m 71 72 t/m 74 Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 1, Aangenaam 1. Aangenaam Het Kompas is een protestants-christelijke/rooms-katholieke basisschool. Sinds 1 augustus 2011 zijn we de trotse “bewoners” van de prachtige Brede School “Het Kroonjuweel “ in Souburg-Noord. Onze school richt zich voornamelijk op de kinderen uit het gebied ten noorden en westen van de Burgemeester Stemerdinglaan in de kern Oost-Souburg. Inmiddels is het echter wel zo dat leerlingen uit heel Souburg, Vlissingen en Middelburg (Zuid) onze school bezoeken. Dat laatste heeft er mede voor gezorgd dat Het Kompas in de afgelopen jaren fors is gegroeid. Op 1 juni 2019 telde het Kompas ongeveer 440 kinderen, verdeeld over 17 groepen. Het team van Het Kompas bestaat uit 1 directeur, 25 enthousiaste leerkrachten, 2 ib-ers (intern begeleidsters), 1 rt-er (remedial teacher), vier onderwijsassistentes en 1 secretaresse. Kennis en ontwikkeling Veel teamleden van onze school hebben in de afgelopen jaren verschillende vormen van nascholing gevolgd. Daaronder zijn verschillende teamleden die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van rekenen, lezen, ICT en gedrag. Daarnaast heeft een aantal collega’s scholing gevolgd in het omgaan met kinderen met problemen (remedial teaching) en het zorgen voor een goede zorgstructuur op onze school (intern begeleider). In het komende schooljaar bouwen we voort op de veranderingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet, zoals het optimaliseren van het werken met chromebooks in de bovenbouw, het geven van weerbaarheidslessen door “eigen” collega’s, investeren in muziekonderwijs en natuurlijk het LIST-traject (Leesinterventieprogramma) wat we in het afgelopen jaar hebben opgestart. We zullen ons ook in het komende jaar richten op nascholing (individueel en met het hele team). Hierdoor kunnen nog beter inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen en op die manier “klaar” te zijn voor de toekomst. Onze mooie nieuwe school; een school om trots op te zijn! Onze nieuwe Brede School (Het Kroonjuweel) biedt plaats aan twee basisscholen, dit zijn Het Kompas en ‘t Mozaïek, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Walcheren en een vestiging van de Bibliotheek. In een centrale hal op de begane grond vindt men de gezamenlijke entree. Een sporthal met twee gymzalen, met een aparte ingang, maakt dit fantastische gebouw compleet. Een volledige impressie (incl. foto’s) van het gebouw kunt u zien op onze website www.hetkompas-onzewijs.nl. Het Kompas; een prachtige school met deskundige en gezellige leerkrachten. Een school waar elk kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Het Kompas, een school……. om trots op te zijn! 7 In Papendal Boncadeau voor de klas Beachvolleybal Schoolgids 2019 - 2020

8 Hoofdstuk 2, Waar wij als school voor staan 2. Waar wij als school voor staan In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over het doel en de werkwijze van onze school. Maar om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen, waar het op onze school om draait: “Elk kind is een belofte”. Wat mag u daarbij van ons verwachten: “Wij werken aan een goede sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit”. Uitgangspunt voor het omgaan met elkaar in onze school is het respect dat iedereen heeft voor elkaar. Dit respect wordt verwacht van een ieder die bij onze school betrokken is, leerlingen en ouders, leerkrachten en overig personeel van de school. Bij het maken van regels en afspraken is geprobeerd dit op een manier te doen die duidelijk maakt wat de school van leerlingen en hun ouders verwacht. Omgekeerd weten leerlingen en hun ouders wat ze van het personeel mogen verwachten. Het klimaat op onze school Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas. O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daar goed bij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien. Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Avondvierdaagse 2018 Geslaagd voor verkeersexamen Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 2, Waar wij als school voor staan Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen. Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen. Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties bij ongewenst gedrag. Ook hierin worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten. De regels worden in elke klas visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen. Het Kompas wil een grote, kleine school zijn. Daarmee bedoelen we, dat we door de “grootte”, de volgende voordelen hebben: • We hebben op onze school veel leerkrachten met verschillende competenties. Zo hebben we een zorgteam (remedial teacher, Intern begeleidsters en onderwijsassistenten). Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten gespecialiseerd in gedrag, begeleiden van leerlingen, leren en ICT. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, meer hulp aan kinderen bieden dan bijvoorbeeld op een kleine school. • De lusten, maar ook de lasten worden door veel leerkrachten gedragen. Daardoor hebben we meer ruimte om echt tijd voor het onderwijs te hebben; • We werken met dubbele groepen. Dit kan voor leerlingen prettig zijn; • We hebben veel ouderhulp; Door klein te zijn willen we het volgende bereiken: • De contacten zijn gemakkelijk te leggen omdat elke leerkracht na schooltijd te bereiken is en er elke week sprake is van een inloopmorgen op woensdag. • Door aandacht te hebben voor elke leerling worden de kinderen geen nummer, maar blijft iedereen belangrijk. Identiteit In het kort gezegd: wij zijn een eigentijdse (open) Protestants-Christelijke/Rooms-Katholieke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind. Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn/haar kind deze identiteit tijdens de periode dat het kind op Het Kompas zit, meekrijgt. Steeds meer ouders zijn zelf niet actief met geloofsopvoeding bezig, maar vinden het wel belangrijk dat hun kinderen dit meekrijgen. Dat laatste ervaren wij als leerkrachten op onze school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is een uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk/omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Schoolgids 2019 - 2020 9

10 Hoofdstuk 2, Waar wij als school voor staan Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip “Christelijke school” ineens een veel bredere inhoud dan de traditionele: een school die een praktische invulling wil geven aan haar Christelijke identiteit. Onderwijsvisie Op Het Kompas denken wij vanuit kansen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, onderwijsbehoeften en verbeeldingskracht zijn daarbij het uitgangspunt om te komen tot een organisatie, die kwalitatief goed onderwijs levert. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van het verstand, maar ook om sociaal functioneren, het omgaan met emoties en met normen en waarden. Kinderen zijn uniek, dat vraagt individuele aandacht. Anderzijds is het zo, dat kinderen in een gemeenschap leven. Dat betekent dat er ook veel aandacht is voor wat er in de groep gebeurt. Samenwerking, omgang met elkaar en verschillen van elkaar respecteren. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Wij werken op school met het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen besteden we zo nodig aandacht aan individuele zorg. Soms werken leerlingen met aparte programma’s die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. We kijken daarbij ook naar kinderen die onder hun kunnen presteren; de zogenaamde meer of hoogbegaafde leerling. Op Het Kompas zijn we bezig om het adaptief onderwijs steeds meer vorm te geven. Dat betekent dat we proberen het onderwijs nog beter aan te passen aan de behoefte van het kind. Dat vraagt om aanpassing van elementaire zaken als organisatie, instructie en didactiek. Het vraagt ook om een pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen uitdaging, ondersteuning en vertrouwen wordt geboden. We stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding van het kind. Oranjebos Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 3, De Organisatie 3. De organisatie De samenstelling van ons team Het onderwijsteam van het Kompas bestaat uit 28 leerkrachten. De directie bestaat uit één persoon; te weten een directeur (meester Joost). Plaatsvervanger (bij afwezigheid van de directeur) is juf Kimberley Sterenborg. De directie wordt in haar werk bijgestaan door een managementteam en een secretaresse. Het managementteam, bestaande uit vertegenwoordigers van onder- midden- en bovenbouw, zet gezamenlijk het beleid uit van de school en geeft sturing aan het bouwoverleg. Het managementteam komt regelmatig bijeen en bestaat naast de directie uit, juf Annemarie, juf Kimberley, meester Martijn, juf Naomi en juf Karlien. De leerlingenzorg op het Kompas wordt gecoördineerd door juf Angelique (Intern Begeleider), juf Annemarie (Intern Begeleider) en juf Jolanda (Remedial Teacher). Naast de groepsleerkrachten zijn er ook vier onderwijsassistenten (juf Stephanie, meester Sjaak, juf Rowena en juf Saskia) die o.a. ingezet worden voor remedial teaching en ondersteuning in de groepen. 11 Schoolreis Verstoppertje in school Inzet studenten PABO en ROC: Ook in het komende schooljaar zullen op onze school PABO studenten stage lopen uit de leerjaren 1 t/m 4. De studenten van het ROC (SPW-ers) zullen op diverse dagen ook aanwezig zijn om assistentie te verlenen in verschillende groepen. Wij zijn erg blij dat we van deze studenten gebruik kunnen maken omdat: • het zorgt voor “extra handen” in de klas. • groepen gesplitst kunnen worden en leerkrachten extra tijd hebben voor bijv. zorgleerlingen. • de ervaring leert dat deze studenten enthousiast zijn en met goede ideeën van de HZ (Hogeschool Zeeland) komen. • de studenten op de hoogte zijn van de laatste onderwijsontwikkelingen. • we als school een heel jaar of half jaar (dus structureel) van hen gebruik kunnen maken. Schoolgids 2019 - 2020

12 Hoofdstuk 3, De Organisatie De leerkrachten zijn als volgt ingezet: groep leerkracht 1A-2C 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B juf Carolien juf Rika juf Marianne juf Miranda juf Cobi juf Miranda juf Patricia juf Heleen juf Marian juf Naomi juf Carmen juf Patricia juf Monique juf Veerle juf Annelies meester Martijn juf Mara (lio) meester Kees juf Veerle meester Jarco meester Arie juf Michelle juf Karlien juf Chellie Meester Arno juf Lisanne juf Karlien juf Kimberley meester Arie meester Jesper (lio) meester Hanno dagen ma (om de week)/di/wo/do ma (om de week)/vr ma (om de week)di t/m do, vr (om de week) ma (om de week) vr (om de week) Ma(om de week) di t/m do, vr (om de week) do/vr (om de week) ma/di wo t/m vr ma/di/woe do/vr ma/di/woe/vr do di t/m vr ma ma t/m vr ma t/m vr ma/di ma t/m wo do/vr ma (om de week) di t/m vr ma (om de week) ma/do/vr di/wo ma t/m vr ma t/m vr di t/m vr ma ma/wo/do/vr di ma/di ma t/m vr Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 3, De Organisatie Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Woensdag Pauze voor groep 5A, 5B, 6B: Pauze voor groep 7A, 7B: Pauze voor groep 6A, 8A, 8B: Pauze voor groep 3 t/m 4: 08.20 - 14.20 uur 08.20 - 12.20 uur groep 1-8 groep 1-8 van 10.00-10.15 uur (achterplein) van 10.15-10.30 uur (achterplein) van 10.30-10.45 uur (achterplein) van 10.00-10.15 uur (voorplein) Plaats in het gebouw De kinderen uit groep 1-2 zitten gehuisvest op de begane grond. De kinderen uit deze onderbouwgroepen kunnen samen met de ouders binnenkomen via de centrale entree van Het Kroonjuweel. Deze centrale entree zit aan de kant van de wijk. Als de ouders en kinderen (onderbouw) de school verlaten, kunnen ze dit via die zelfde centrale entree doen. De fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling op het voorplein. De groepen 3-8 (met uitzondering van groep 6a) zitten gehuisvest op de eerste verdieping. Groep 3-4 speelt op het voorplein (centrale entree) en kan daar ook de fietsen kwijt. Zij komen binnen via de ingang (links) van de centrale entree. De kinderen worden na een pauze of aan het begin van de morgen en middag door de leerkrachten opgehaald op een vaste plaats op het voorplein. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 spelen aan de andere kant (Torenweg). Zij kunnen daar hun fietsen kwijt. Zij komen binnen via de ingang bij de KOW (peuterspeelzaal). Deze kinderen mogen voor schooltijd gebruik maken van de “vrije inloop”. Dat houdt in dat zij om 8.10 uur naar binnen mogen. Zij mogen echter ook nog 10 minuten op het plein blijven spelen. Deze verantwoordelijkheid leggen we dus neer bij de kinderen zelf. Regels aanvang en einde schooltijd Groep 1-2 Het is bij ons op school de gewoonte dat de leerlingen van de groepen 1 en 2 door de ouders worden binnengebracht. De deur gaat open om 8.10 uur. Natuurlijk zijn de ouders van harte welkom om een kijkje in de klas te nemen. Zeker voor de jongste kleuters is dat erg plezierig. Zorgt u er echter voor dat dit niet te lang duurt, dan kunnen de leerkrachten op tijd beginnen met hun lesprogramma. Het is belangrijk dat uw kind op zijn of haar stoel gaat zitten, zodat de juf kan zien wie er is en overzicht houdt op hetgeen in de kring gebeurt. Iedere woensdag houden wij een inloopkwartier. Van 8.05 uur tot 8.20 uur zijn ouders en kinderen van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Na afloop van de schooltijd komen de kinderen van de groepen 1 en 2 in de rij naar buiten en worden door de ouders op het plein opgehaald. Dit ophalen door de ouders is een verplichting, tenzij duidelijk anders met de groepsleerkracht is afgesproken (bijv. met broer/zus/familie/oppas). 13 Schoolgids 2019 - 2020

14 Hoofdstuk 3, De Organisatie Groepen 3 t/m 8 De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen voor schooltijd op het plein spelen. Ongeveer tien minuten voor- en na schooltijd, alsmede in het speelkwartier wordt daar door de leerkrachten toezicht opgehouden. Iedere woensdag houden wij een inloopkwartier. Vanaf 8.05 uur tot 8.20 uur zijn ouders en kinderen van harte welkom om te kijken in de klas. Lessen bewegingsonderwijs De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzaal of buiten, afhankelijk van jaargetijde en weersomstandigheden. De lessen van de kinderen hebben plaats in de sportzaal van Het Kroonjuweel. Tijdens deze lessen is het dragen van sportkleding (sportbroekje, Tshirt) en gymschoenen verplicht. De sportschoenen mogen geen zwart afgevende zolen hebben en niet buiten gedragen worden. Rooster bewegingsonderwijs Tijd Maandag (ZAPP) Kantinezijde 09.10 – 09.55 Groep 8a 10.00 – 10.45 Groep 8b 10.50 – 11.35 Groep 6b 11.40 – 12.30 Groep 7a 12.30 – 13.15 Groep 6a 13.20 - 14.05 Groep 7b Maandag Klimwandzijde Groep 3a Groep 3b Groep 4b Groep 4a Groep 5a Groep 5b Vrijdag (ZAPP) Kantinezijde Groep 3b Groep 3a Groep 5b Groep 4a Groep 5a Groep 4a Vrijdag Klimwandzijde Groep 7a Groep 8a Groep 8b Groep 7b Groep 6b Groep 6a Vakantieregeling Elk jaar wordt een vakantieregeling vastgesteld, die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Soms kunnen studiedagen van het onderwijzend personeel (waarbij de kinderen vrij zijn) nog niet precies worden gepland. Hierover worden mededelingen gedaan via de Kompaswijzer en/of website. Vakantierooster 2019-2020 Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag / Pasen Meivakantie Hemelvaart 2e Pinksterdag Zomervakantie ma. 14-10 t/m ma. 23-12 t/m ma. 24-02 t/m vr. 10-04 t/m ma. 20-04 t/m do. 21-05 t/m ma. 01-06 ma. 13-07 t/m Schoolgids 2019 - 2020 vr. vr. vr. ma. di. vr. vr. 18-10 03-01 28-02 13-04 05-05 22-05 21-08

Hoofdstuk 3, De Organisatie 15 1 april Absentie Sinds het afgelopen jaar is een nieuw mailadres actief voor u om uw kind afwezig te melden. Doordat meerdere collega’s direct toegang hebben tot dit mailadres zal de melding naar de betreffende leerkracht vlot verzorgd kunnen worden. Het adres: absentmeldinghetkompas@ onzewijs.nl. Wilt u de boodschap doorgeven vóór aanvang van de lessen. We hoeven ons dan niet onnodig ongerust te maken. Ziek tijdens schooluren Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, dan bellen we u of de verzorger/oppas op met het verzoek uw kind te komen halen. In onze administratie hebben we graag de beschikking over actuele gegevens. Geef het ons door als deze belangrijke gegevens wijzigen. Iedereen blijft over op onze school Twee jaar geleden zijn we gestart met het vier-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen eten met de leerkracht en vervolgens een half uur buiten spelen onder leiding van overblijfouders en een ambulant personeelslid. We hebben op onze school een enthousiaste groep overblijfouders. Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich geen moment vervelen. De overblijfouders gaan regelmatig op cursus. Deze is gericht op het omgaan met kinderen en speciaal bestemd voor overblijfouders. De overblijfregeling voor het schooljaar 2019-2020: • Alle kinderen blijven over en eten onder leiding van de leerkracht. • Uw kind zorgt zelf voor zijn/haar boterhammen en drinken • Er zijn geen kosten verbonden aan deze vorm van overblijf Contactpersoon: Jeanet Steenbeek (tel. 06-44541542), per mail: overblijfhetkompas@onzewijs.nl De “Overblijfouders“ regelen het toezicht tijdens het buitenspel. Daarbij is altijd één personeelslid van de school aanwezig. Schoolgids 2019 - 2020

16 Hoofdstuk 3, De Organisatie Ziekte en vervanging Door personeelstekort in het onderwijs is het soms moeilijk om vervanging te regelen. Intern hebben we een aantal maatregelen vastgelegd om verantwoorde opvang mogelijk te maken. We zoeken zoveel mogelijk bevoegde leerkrachten als vervanger. Wanneer dat niet lukt, regelen we de opvang met behulp van onderwijsassistente of stagiaires. Soms zal een groep gecombineerd of opgesplitst worden. Een en ander is per situatie verschillend. We proberen onrustige situaties te vermijden en spannen ons in om te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden. Dat laatste zal overigens altijd vooraf aangekondigd worden en gebeurt dus niet onverwachts. Aanmelding van leerlingen Hoe kunt u uw kind aanmelden voor Het Kompas? In de meeste gevallen nemen de ouders telefonisch contact op met de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek met u en uw kind. Tijdens dit kennismakingsbezoek: - krijgt u van de directie en/of groepsleerkracht informatie over de school, - ontvangt u de schoolgids en een aanmeldingsformulier. Tevens maken wij een rondleiding door de school, waarbij een kort bezoek wordt gebracht aan de verschillende groepen en hun leerkrachten. Wanneer u uw kind bij ons op school heeft aangemeld, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Ruim een maand voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, nemen we contact met u op om afspraken te maken voor de kennismakingsdagen. Normaal gesproken gaan we daarbij uit van twee kennismakingsmomenten. Het kan echter voorkomen dat er meer momenten gepland moeten worden. Dat kan per leerling verschillen. U ontvangt daarna bericht wanneer uw kind voor de eerste keer op school wordt verwacht. Vanzelfsprekend mag u de eerste morgen of middag uw kind in de klas vergezellen. Op de dag nadat de leeftijd van 4 jaar is bereikt, wordt de leerling toegelaten. Leerlingen die van een andere school komen worden na overleg met directeur en leerkracht, toegelaten tot onze school. Nieuwe leerlingen ontvangen van de school een vragenlijst, die moet worden ingevuld. Indien nodig, zal de desbetreffende leerkracht hierover met u in contact treden. Samenwerking met peuterspeelzaal In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat er een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool. Doel van deze samenwerking is de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de peuterspeelzaal heeft men kennis gemaakt met “Kijk”, een observatie- en registratiesysteem dat ook bij ons op school gebruikt wordt. Het is niet de bedoeling dat iedere peuter specifiek gevolgd gaat worden, maar wel heeft men nu meer mogelijkheden om bepaalde achterstanden of voorsprong in de ontwikkeling te signaleren. Als dit het geval is, of als de ouders daar hun twijfels over hebben, kan de peuterspeelzaal tot een gerichte aanpak overgaan. In het kader van de VVE heeft er regelmatig overleg plaats met de leerkrachten van groep 1 met als doel een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool tot stand te brengen. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 3, De Organisatie Onderwijstijd en het vier-gelijke-dagenmodel Per jaar krijgen de kinderen in alle groepen 950 uur les. In totaal maken de kinderen op onze school meer uren dan het minimum dat door de overheid wordt voorgeschreven. Dat is een bewuste keuze. Daardoor hebben de kinderen op onze school ruimschoots de tijd om zich alle stof eigen te maken en is er ook nog voldoende tijd voor creatieve vakken (incl. Kunst en cultuur). Leerplicht Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit z.s.m. met opgave van redenen te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. U vindt hierna de volledige regeling. Houdt u zich hier a.u.b. aan. Het voorkomt teleurstelling. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven. Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties? Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: - Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. - Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan. - Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Schoolgids 2019 - 2020 17

18 Hoofdstuk 3, De Organisatie Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen u kind of kinderen niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een geldboete van € 75,00 euro per dag / per kind. Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen? In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van: • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen. • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag. • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag. • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur. • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur. • Verhuizing van gezin: één dag. • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of consulent/leerplichtambtenaar) • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen. Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen? Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer: • Familiebezoek in het buitenland • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn • Vakantiespreiding • Samen reizen • Religieuze verplichtingen Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 3, De Organisatie Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Hij/zij wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Wie beslist over verlof? Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar. Klachten of bezwaren Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBLconsulent/leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/coördinator van het RBL Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten: • naam en adres van belanghebbende • datum van het bezwaarschrift • korte omschrijving van het besluit/de situatie • uw ondersteunende argumenten voor uw klacht • handtekening of volmacht Contactgegevens RBL Walcheren: Bezoekadres: Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres : Postbus 6000 4330 LA Middelburg T. 0118 - 675 653 E: rbl@middelburg.nl Bronnen: www.lereninzeeland.nl website RBL Walcheren www.leerplichtwegwijzer.nl website opgezet door Ingrado brancheorganisatie Leerplicht / RMC Regels voor time-out, schorsing en verwijdering Time-out Ondanks preventieve maatregelen in de klas, kan het voorkomen dat een kind herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont waardoor het leerproces in de klas voor anderen ernstig verstoord kan worden. In dit geval kan overgegaan worden tot een time-out. Van een timeout is sprake wanneer de leerling één dag of korter het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal normaliter gedurende een schooldag worden opgelegd en slechts gelden voor die betreffende schooldag. De leerling wordt de toegang tot de school ontzegd. Schoolgids 2019 - 2020 19

20 Hoofdstuk 3, De Organisatie Grond voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt aan de les of niet op school komt. De schooldirecteur namens het College van Bestuur (hierna: het bestuur), en het bestuur zelf zijn bevoegd een time-out op te leggen aan een leerling. Indien de time-out door de schooldirecteur wordt opgelegd, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Schorsing Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan zo zijn dat de schoolleiding moet besluiten een kind te schorsen, als de veiligheid van het betreffende kind, zijn medeleerlingen of de medewerkers in het geding is of als het onderwijsleerproces van kinderen in het geding is. Een schorsing mag maximaal 1 week duren en wordt schriftelijk, voorzien van argumenten, aan ouders gemeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, wordt ook de onderwijsinspectie op de hoogte gebracht. Het bevoegd gezag wordt voorafgaand aan de schorsing altijd in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. We volgen hiervoor een bestuurlijk protocol. Hieraan gaat de volgende procedure vooraf: - het gedrag van de leerlingen wordt besproken met betrokkenen en team - het gedrag van de leerling wordt besproken met de directeur - het gedrag van de leerling wordt besproken met de ouders / verzorgers van betreffende leerlingen. - het bevoegd gezag deelt de ouders/verzorgers, de inspecteur van het basisonderwijs en de leerplichtambtenaar schriftelijk mee of het ongewenste gedrag aanleiding geeft tot schorsing of dat bij herhaling van het ongewenst gedrag tot schorsing wordt overgegaan. Nadat is gebleken dat meerdere schorsingsmaatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan verwijdering als corrigerende strafmaatregel worden toegepast. Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid. Van verwijdering van een leerling is sprake wanneer het College van Bestuur van Onze Wijs besluit een leerling de verdere toegang tot de school te ontzeggen. Definitieve verwijdering van een leerling is pas mogelijk nadat het schoolbestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Per 1 augustus 2014 geldt dus een resultaatverplichting voor de verwijderende school: er moet een nieuwe school voor de leerling gevonden zijn. Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband vereist. Toetsing van de verwijdering van een leerling gebeurt door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is aangesloten: de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs 4 De inhoud van ons onderwijs Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het zogenoemde jaarklassen¬systeem. De kinderen zitten met leeftijds¬genoten in een groep (groep 1 - 8). Binnen een ‘jaargroep’ maakt ieder kind zijn/ haar eigen ontwikkeling door. Binnen elk vakgebied zijn er verschillende niveaus waar leerlingen in werken. De leerkracht speelt op die verschillen in door adaptief (aangepast/passend) onderwijs te geven. Leerlingen krijgen les m.b.v. een methode, maar er is ruimte voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. De methodes geven daarnaast extra oefenstof (herhalingsstof) en stof die wat moeilijker is (verdiepings- en verrijkingsstof). De leerkracht kan zo het onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Naast het aansluiten op het hierboven beschreven verschil in onderwijsbehoeften, proberen de leerkrachten ook aan te sluiten op andere onderwijsbehoeften van leerlingen. De ene leerling heeft meer concreet materiaal nodig om te leren, de andere leerling leert beter wanneer hij of zij op de computer werkt, weer een andere leerling heeft een rustig plekje alleen in de klas nodig enz. De reken- en taalsoftware op de chromebooks bepaalt automatisch het niveau van de vervolgopdrachten. De leerkrachten proberen waar nodig in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit is één van de kenmerken van handelingsgericht werken. In groep 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Deze werkwijze wordt verderop in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. In de groepen 3 - 8 werken we met methodes. Daarbij proberen we zoveel als mogelijk aan te sluiten bij wat er in groep 1-2 aan lesboeken wordt gebruikt. De methodes geven een houvast aan de leerkracht en garanderen een goede opbouw van de leerstof. De meeste methodes geven toetsen met een normering (becijfering), zodat de leerkracht kan zien of de leerling de stof beheerst en op welke onderdelen herhaling of extra uitleg nodig is. Als de toets goed gemaakt is, kan een leerling verrijkingsstof maken. Over de basisvaardigheden leest u verderop in dit hoofdstuk. Organisatiemodel op onze school In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling op het Kompas niet stilgestaan. Ten einde onderwijs op maat te kunnen bieden, hebben wij ons gericht op verschillende aspecten van adaptief onderwijs, d.w.z. het onderwijs aanpassen aan de behoeften van de kinderen. In dit kader hebben wij ons allereerst gericht op het klassenmanagement. Binnen alle groepen is het klassenmanagement gericht op de volgende zaken: a. Structuur Om voorspelbaarheid in het gedrag van de leerkracht veilig te stellen vinden wij de volgende zaken belangrijk: 1. De lesmomenten zijn zoveel mogelijk gestructureerd en in tijd begrensd. 2. Het is voor de kinderen duidelijk wanneer de groepsleerkracht wel/niet aanspreekbaar is. Waar nodig markeren symbolen de momenten waarop de leerkracht niet gestoord mag worden (niet storen-ketting, instructietafel en stoplicht). 3. Wij maken gebruik van hulprondes in een vaste volgorde als de leerlingen met de verwerking van de lesstof bezig zijn. D.m.v. het rood-groene kaartje geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben. Het contact is nadrukkelijk niet bedoeld om instructie te geven. Schoolgids 2019 - 2020 21

22 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Binnen de voorspelbaarheid van de leerkracht passen we differentiatie toe op de volgende manier: de leerkracht maakt zijn/haar verwachtingen naar kinderen duidelijk met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit door het toepassen van tempo- en niveaudifferentiatie. b. Inrichting Ook wat betreft de inrichting van school, klas en plein zijn op het Kompas een aantal zaken vastgelegd. Daarmee doelen we op alle ruimtelijke voorzieningen in en rond de school, alle gemeenschappelijke schoolruimtes bestemd voor kinderen, het klaslokaal en het schoolplein. 1. De school als geheel is uitnodigend en overzichtelijk ingericht. 2. De klaslokalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. M.a.w. we dragen zorg voor een “rijke” leeromgeving. 3. De klaslokalen zijn “dynamisch” ingericht, d.w.z. ze sluiten o.a. door de belangstellingstafel (met name in de onderbouw) aan bij de activiteiten en de onderwerpen die in de groep centraal staan. 4. Het achterplein is verdeeld in drie vakken. De verdeling van dit schoolplein hangt zichtbaar op in de groepen 5-8. 5. Het voorplein is ook verdeeld in vakken, voornamelijk voor het gebruik van fietsen/ karren. c. Regels en Afspraken Op Het Kompas hanteren we een aantal regels. Daarbij maken we onderscheid tussen schoolen groepsregels. Deze regels zijn gericht op het aanleren van positief gedrag, het omgaan met elkaar en het omgaan met de leeromgeving. We gebruiken daarbij deels regels en afspraken vanuit Kwink (methode gericht op sociaal-emotionele vorming) en deels worden regels samen met de kinderen opgesteld (begin van het schooljaar). Deze regels of afspraken zijn positief geformuleerd. Een voorbeeld: ‘Door de school lopen we rustig en praten we met maatjesstem”. Burgemeester in de school Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Coöperatieve Leerstrategieën en boeiend onderwijs Sinds een aantal jaren wordt er op onze school gewerkt met coöperatieve werkvormen. Alle kinderen en leerkrachten hebben ervaringen opgedaan met werkvormen die een beroep doen op het samenwerken van kinderen. Met behulp van coöperatieve leerstrategieën zijn alle leerlingen actief tijdens de les en meer betrokken bij de lesinhoud. Hierdoor worden de leerprestaties van de leerlingen verhoogd. Hersenscans laten zien dat hersenen actiever zijn als er sociale interactie is over de leerstofinhoud. We werken op Het Kompas o.a. met de volgende structuren: - Mix en ruil: Hierbij lopen de kinderen kris kras door de klas met een kaartje met een opdracht erop (bijv. een tafel som, een plaatje van een voorwerp) op zoek naar een andere leerling. Leerlingen worden met behulp van het kaartje ondervraagd en ruilen dan van kaartje om de procedure te herhalen met een andere leerling. - Binnen- en buitenkring: Hierbij vertellen eerst de kinderen uit de binnenkring naar aanleiding van een vraag of opdracht iets aan kinderen uit de buitenkring. Hiervoor krijgen ze denktijd. Daarna wordt van rol gewisseld en vertellen de kinderen uit de buitenkring iets aan de binnenkring. Deze activiteit is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de woordenschat. De basisprincipes waaraan een les coöperatief leren moet voldoen zijn: • Gelijke deelname • Individuele aansprakelijkheid (alle kinderen zijn individueel aanspreekbaar over de leeropdracht) • Positieve onderlinge afhankelijkheid (kinderen kunnen de opdracht niet alleen doen en zijn afhankelijk van elkaar) • Simultane interactie (alle kinderen zijn tegelijkertijd actief) Sinds een aantal jaren hebben we op onze school twee gediplomeerde coaches Coöperatieve leerstrategieën. Deze coaches bezoeken 1 keer per jaar de klassen, zodat de didactische structuren goed worden uitgevoerd en de leeropbrengst optimaal is. Verder organiseren deze coaches meerdere keren per jaar opfrisbijeenkomsten voor de leerkrachten. Coöperatief leren is een onderdeel van boeiend onderwijs. Binnen onze Stichting Onze Wijs hebben we al veel nascholingen op dit gebied gevolgd. Binnen boeiend onderwijs proberen we de kinderen door middel van boeiende werkvormen meer te betrekken bij de lessen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het maken van een mindmap, relatiecirkel of een gedragspatronengrafiek. Hogere betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten, betekent ook hogere opbrengsten. Huiswerk We geven de kinderen op onze school huiswerk mee om: - - - kinderen te laten oefenen met de leerstof kinderen te laten wennen aan huiswerk kinderen te leren omgaan met een agenda - een attitude te kweken bij kinderen - ermee gewend te zijn voor het voortgezet onderwijs We geven huiswerk mee wat alle kinderen in principe zelfstandig kunnen maken of leren. Schoolgids 2019 - 2020 23

24 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Er wordt in groep 5 structureel gestart met huiswerk en dit krijgt natuurlijk een vervolg in groep 6, 7 en 8. Wij proberen het huiswerk op gestructureerde wijze voor de kinderen in hoeveelheid op te bouwen. Groep 4: Boekbespreking Groep 5: Boekbespreking, 1 keer per week huiswerk Groep 6: Boekbespreking, spreekbeurt en 1 keer per week huiswerk. In de loop van groep 6 gaat dit naar 2 keer per week. Groep 7: Boekbespreking, spreekbeurt, 2 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Topografie, Engels en Natuur. Groep 8: Spreekbeurt, het schrijven van een onderzoek, 3 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Topografie, Engels en Natuur. Nadat de kinderen van groep 8 hun schooladvies hebben gekregen, krijgen de kinderen op hun eigen niveau huiswerk mee naar huis. Ze krijgen dan bijna dagelijks huiswerk. In groep 7 adviseren wij de kinderen dan ook om een agenda en een eigen huiswerkmap aan te schaffen. In groep 8 moeten de kinderen deze aanschaffen. Leerlingenraad Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen. In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat: • de inrichting van het speelplein • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop • sfeer in de groepen etc. De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen. Burgerschap De leerlingenraad is één van de voorbeelden hoe onze school omgaat met het begrip burgerschap en hoe we dit bij onze leerlingen willen ontwikkelen. Dit geven we op onze school op de volgende wijze inhoud: • Deelname in kringgesprekken en projecten, spelen en werken d.m.v. werkvormen (coöperatief), waarbij ieder een gelijke taak, kans en inbreng heeft. • Meedenken en meebeslissen over oplossingen bij problemen, klassenaangelegenheden en bij het maken van afspraken en regels. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs • Leren over de eigen leefomgeving in de wereldoriënterende vakken, waarbij bezoeken horen aan bijzondere plaatsen in de omgeving. • Projecten over geestelijke stromingen. • Drama-activiteiten. • Verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het bevorderen van de leefbaarheid binnen de school. • Vast onderdeel binnen de methodes “Kwink”, “Trefwoord” en Weerbaarheid (Rots en Water). Wat leert uw kind op Het Kompas? In dit hoofdstuk willen wij u het één en ander vertellen over wat kinderen leren op onze school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. Het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen in eigen tempo en ritme verder te gaan. De volgende activiteiten en vaardigheden staan op Het Kompas op het programma: a. Brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten, die we verdelen in: 1. Hele groepsactiviteiten, zoals kringgesprek, spel, drama, gym etc. 2. Kleine groepsactiviteiten, zoals het werken in de hoeken. b. Verplichte vakken, hiermee bedoelen we: 1. Lezen 2. Taal 3. Schrijven 4. Rekenen 5. Engels c. Verplichten vakken; oriëntatie op jezelf en de wereld: 1. Aardrijkskunde 2. Geschiedenis 3. Natuuronderwijs 4. Verkeer 5. Techniek d. Verplichte vakken; kunstzinnige vorming: 1. Handvaardigheid en tekenen 2. Muziek e. Godsdienst Kerndoelen De overheid beschrijft in de zgn. kerndoelen wat de school aan onderwijs moet bieden en tevens welke niveaus nagestreefd dienen te worden. Op Het Kompas werken wij met moderne methodes die aan deze kerndoelen voldoen. Schoolgids 2019 - 2020 25

26 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Activiteiten in groep 1 en 2. De belangrijkste begrippen in de schoolcarrière van een kind zijn: relatie (de band tussen leerlingen en leerkrachten), competentie (nieuwsgierig zijn en vertrouwen hebben in eigen kunnen) en autonomie (eigen verantwoording). Dit is dus het eerste waar we in groep 1 en 2 mee aan de slag gaan. We bereiken dit door: • Entreeformulieren waarbij ouders informatie geven over hun kind zodat wij direct bij aanvang in kunnen spelen op de behoeften van de leerling. • Een entreegesprek met ouders over het welbevinden van hun kind na een aantal weken onderwijs op onze school • Het creëren van een veilig klimaat ( voorspelbaarheid en regelmaat). • Een aantrekkelijke leeromgeving te creëren die de nieuwsgierigheid prikkelt en uitlokt tot leren. • Het kind zelfvertrouwen te geven (veel positieve ervaringen opdoen en positieve bevestigingen geven). • Zelfstandigheid te stimuleren. Alle vakken die op de basisschool worden gegeven komen ook in groep 1 en 2 aan de orde, maar ze worden geïntegreerd in een groter geheel met behulp van een thema waarover gewerkt wordt. We werken aan de zelfstandigheid door in alle kleutergroepen te werken met een planbord. Het “werken” is dus veelomvattend. Het resultaat is niet het belangrijkste, maar hoe je er mee aan het oefenen bent geweest. Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden en om een eventuele achterstand of voorsprong te signaleren maken we gebruik van het observatiemodel KIJK (afkorting van Kijk In Je Klas). Aan de hand van dit model observeren en registreren we alle ontwikkelings-gebieden van kinderen en vervolgens kunnen we de opdrachten aan het niveau van het kind aanpassen. Van ieder ontwikkelingsgebied bestaat een leerlijn. Wanneer je weet waar het kind in zijn ontwikkeling zit, kun je m.b.v. de leerlijn de lesstof aanpassen aan het niveau van het kind om zo een beredeneerd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod te verzorgen. De kinderen doen op deze manier succeservaringen op waardoor de onzekerheid afneemt en het kind een volgende keer met zelfvertrouwen aan iets nieuws durft te beginnen. Sommige kinderen krijgen een opdracht die net een beetje moeilijker is, waardoor ze voldoende uitdagingen krijgen om gemotiveerd bezig te zijn . Het KIJK-observatiemodel heeft een computerregistratiemodel dat in groep 1 en 2 in januari en juni in wordt ingevuld. Het rapport voor de groepen 1 en 2 correspondeert met de KIJK en dit wordt dan ook op de contactavonden besproken. Doordat we de kinderen in groep 1 en 2 regelmatig observeren, krijgen we een helder beeld van hun ontwikkeling. Zijn er kinderen die ondanks extra aandacht in de groep geen of weinig vorderingen maken in hun ontwikkeling, dan worden deze kinderen ingebracht in de leerlingbespreking. Wanneer blijkt dat de taalontwikkeling van de kinderen een achterstand vertoont of wanneer er te weinig vorderingen worden gemaakt, krijgen deze kinderen extra taalonderwijs binnen of buiten de groep. Binnen het kader van de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) worden activiteiten ontplooid voor de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool. Dit komt erop neer dat er regelmatig contact is tussen beide instanties en dat er belangrijke informatie wordt uitgewisseld. Dit betreft info over kinderen, maar ook over de lesmethodes die door de basisschool en de peuterspeelzaal worden gebruikt. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs 27 Debatteren in stadskantoor Gastles Zeeuws Museum Al dan niet (vervroegd) doorstromen naar groep 2 Vroeger was de 1 oktobergrens “heilig”. Als je na 1 oktober in groep 1 kwam, zat je daar in het volgende schooljaar nog. Inmiddels is deze scheidslijn losgelaten. Kinderen die na 1 oktober in groep 1 komen, bijv. in de maanden oktober en november(herfstkinderen), worden zoals alle leerlingen goed geobserveerd en vervolgens wordt gekeken of één en ander overeenkomt met “KIJK”. Als een “vroege” leerling voldoet aan de eisen voor groep 2 en deze leerling ook sociaal-emotioneel klaar is voor een vervolgstap, wordt dit met de ouders besproken. Ouders en school zullen samen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. Overigens volgen we daarbij ook het protocol “overgang onderbouw” (incl. bijbehorende kijkwijzer) om de besluitvorming verder te onderbouwen. De activiteiten in groep 1-8 Taalvaardigheid/spelling/spreken en luisteren In de kleutergroepen 1 en 2 gebruiken de methode “Kleuterplein”. Dit is een methode waarmee de kinderen zich spelenderwijs op alle kleuterdomeinen ontwikkelen. Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. In deze methode worden aantrekkelijke thema’s aangeboden, waarin de kleuters uitgedaagd worden om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Naast kleuterplein worden er ook andere bronnen gebruikt om een thema vorm te geven. De volgende leerlijnen worden aangeboden in deze kleutermethode: Taal-lezen en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, muziek, drama (spel), wereldoriëntatie, burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. In groep 3 zijn de lees-/taalactiviteiten één geheel. Lezen kan niet zonder taal en taal niet zonder lezen. Om de lees/taalontwikkeling goed te kunnen volgen worden er naast de toetsen die bij de methode horen, Cito-toetsen afgenomen. Sinds het schooljaar 2016-2017 werken de groepen 4 t/m 8 met een nieuwe methode voor ons taal – en spellingsonderwijs “Taalverhaal.nu”. Met “Taalverhaal.nu” krijgen de kinderen goed taal-en spellingsonderwijs aangeboden in een duidelijke structuur met voldoende aandacht voor herhaling. De methode daagt iedere leerling op zijn of haar niveau uit. Naast taal- en spellingsonderwijs biedt de methode ook een onderhoudslijn leesbegrip (begrijpend lezen), als aanvulling op de lessen Nieuwsbegrip bij ons op school. De groepen 6 t/m 8 zullen de lessen taal van “Taalverhaal.nu” deels digitaal verwerken. De overige groepen werken nog voor een groot deel vanuit boeken en dus op papier. Schoolgids 2019 - 2020

28 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Samenwerking met de bibliotheek Lezen neemt op Het Kompas een heel belangrijke plaats in. Sinds een aantal jaren hebben we een start gemaakt met de samenwerking met de bibliotheek. Na de verhuizing naar het Kroonjuweel aan het begin van het schooljaar 2011-2012, zijn de leerlingen nog meer gebruik gaan maken van de mooie bibliotheek in het gebouw. Bibliotheek op school Vrijwilligers lenen op vaste tijdstippen onder schooltijd boeken uit aan de leerlingen en op dinsdag en donderdag (tot 15.00 uur) is de bibliotheek ook na schooltijd geopend voor ouders en leerlingen. ZB| Bibliotheek Vlissingen draagt o.a. zorg voor een actuele collectie en een leesconsulent van de bibliotheek Vlissingen komt een aantal keren per jaar activiteiten verzorgen in de klas op het gebied van mediawijsheid, informatievaardigheden en leesbevordering. Lidmaatschap bibliotheek Bovendien krijgt uw kind een bibliotheekpas waarmee het niet alleen op school boeken kan lenen maar in alle bibliotheken in Zeeland. Daarnaast kan uw kind ook gratis gebruik maken van e-books en luisterboeken (https://www.onlinebibliotheek.nl/) Activiteiten Bibliotheek Vlissingen Ouders en kinderen zijn van harte welkom bij activiteiten in de bibliotheek zoals Peutertje Luister ((2 t/m 4 jaar) en de Verhalenkoffer(4 t/m 8 jaar). Deze activiteiten vinden elke laatste woensdag (behalve in de vakantie) van de maand plaats. (https://www.youtube.com/ watch?v=W2wKwkA4dbM) We zijn bijzonder blij dat we dit voor onze leerlingen hebben kunnen realiseren en hopen dat dit het leesplezier bij de kinderen zal bevorderen. Leesonderwijs in de groepen Groepen 1 en 2 In de kleutergroepen wordt er veel aandacht besteed aan de beginnende geletterdheid. Hierdoor worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op het formele taal en -leesonderwijs. We werken in de onderbouw met de methode Kleuterplein. Verder proberen we door LIST zoveel mogelijk te werken rondom prentenboeken. Hierdoor creëren we op jonge leeftijd al interesse voor boeken. Voor meer info over LIST zie ook leesonderwijs groep 3-8. Groep 3 De belangrijkste taak van de leerkracht in groep 3 is ervoor te zorgen dat de kinderen leren lezen. In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Kim versie veilig leren lezen. De Kim versie sluit aan op de methode Kleuterplein. Ook sluit de Kim versie aan bij de methode voor het aanleren van de schrijfletters, namelijk de methode Pennenstreken. Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin leerlingen kennis hebben gemaakt met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pakt het lezen sneller op dan het andere kind. In de methode van Kim versie veilig leren lezen is er veel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook voor de al wat vlottere lezers. De methode sluit helemaal aan bij de huidige inzichten op taal- en leesgebied. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woorden aanbod. De kinderen leren sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Met de nieuwe methode kunnen ouders gemakkelijk worden betrokken bij het leerproces van het kind. Met de thuis-versie van de leerling software kunnen leerlingen thuis werken aan de stof die aansluit wat ze op school krijgen aangeboden. Als laatste is het belangrijk te weten dat bij deze nieuwe methode het leesplezier voorop staat want naast de instructie over letters en de leeshandeling zullen kinderen dagelijks betekenisvolle en motiverende verhalen, maar ook informatieve teksten voorgelezen krijgen, ter bevordering van de waardering voor en het begrip van teksten. Groepen 4 t/m 8 In deze groepen wordt het leesonderwijs nog aangevuld met begrijpend, expressief en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt er niet meer gewerkt met een methode maar werken we, wat technisch lezen betreft, met LIST lezen. LIST Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met een leesinterventieproject (LIST). LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkrachten leerling niveau. Het doel hiervan is om van de leerlingen gemotiveerde en strategische lezers te maken. Er wordt hierbij voornamelijk ingezet op het leesbegrip en de leesbeleving van de leerling. Het plezier hebben in lezen staat hierbij voorop. Wanneer een kind namelijk plezier heeft in het lezen gaat de motivatie omhoog en zal het nog meer gaan lezen. Alle leerkrachten volgen dit tweejarig traject. Dit betekent dat de hele school een boost krijgt wat betreft lezen, we hopen dat de motivatie van de leerlingen omhoog gaat waardoor er plezier in lezen ontstaat en dit nog betere leesresultaten geeft. Komend schooljaar wordt er ook in groep 1-2 gestart met LIST. 29 LIST-lezen Schoolgids 2019 - 2020

30 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Lezen is niet alleen het “technisch” kunnen lezen, maar ook genieten van verhalen en gedichten. Vandaar dat we kinderen ook in de gelegenheid stellen om vrij te lezen in bijvoorbeeld tijdschriften, gedichtenbundels, strips, kranten etc. We maken ook gebruik van het boekenrouleersysteem van de Openbare Bibliotheek Vlissingen voor leesboeken. Tevens doen we mee aan lees-bevorderende projecten zoals: bibliotheekbezoek, kinderjury, voorleesontbijt, kinderboekenweek en het boekpromotieprogramma De Rode Draad van de Bibliotheek. Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt er een leeskring gehouden. In groep 3 is dat nog vrijblijvend. De bedoeling is dat kinderen elkaar enthousiast maken om een bepaald boek te gaan lezen (boekbespreking). We hopen natuurlijk dat het lezen ook thuis gestimuleerd zal worden. We willen u daarbij graag van advies voorzien. Begrijpend lezen Goed technisch lezen is één van de belangrijkste voorwaarden voor het goed kunnen begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen wordt er gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Begrijpend lezen wordt vanaf groep 5 gegeven. Bij Nieuwsbegrip wordt wekelijks een actueel onderwerp in een speciaal opgestelde tekst ontwikkeld. Deze methode geeft verwerkings- en oefenmogelijkheden op de computer, die ook thuis te gebruiken zijn. Voor de verwerking gebruiken de leerlingen deels de Chromebooks. Zij oefenen hierbij dan ook de speciale woordenschatoefeningen die bij de tekst zijn samengesteld. Om de vorderingen bij te houden worden de leerlingen regelmatig getoetst, zowel met de toetsen van de methode als met het Cito-toetssysteem. Schrijven Wat het schrijfonderwijs betreft, werken we op Het Kompas in groep 1-2 met de methode “Kleuterplein”. Bij ieder thema hoort een werkboekje met voorbereidende schrijfoefeningen. Daarnaast wordt er in deze groepen spelenderwijs aandacht besteed aan de fijne motoriek. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”. In groep 3 wordt begonnen met het aanbieden van het verbonden schrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Daarnaast worden de eerder aangeleerde letters en letterverbindingen toegepast in woorden en zinnen. De moeilijkheidsgraad neemt vervolgens toe, zowel door de soort woorden en zinnen als door de veranderende liniatuur in de schriften. Dit proces gaat door in groep 5. In groep 6 wordt in de eerste helft van het schooljaar het blokschrift aangeboden. Na dit halve jaar mogen de kinderen kiezen of zij verbonden- of in blokschrift gaan schrijven. In de groepen 7 en 8 wordt het schrijven onderhouden door één les per week in het door het kind gekozen schrift (verbonden of blok). Naschools typen Muziek Schoolgids 2019 - 2020 Project

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Engels Engels wordt op Het Kompas vanaf groep 4 aangeboden. Via TV, radio, computer, muziek komen kinderen met deze taal in aanraking. Ze leren de taal op een eenvoudige manier spreken en schrijven. We doen dit met behulp van de nieuwe methode “Take it easy”. Deze methode werkt met native-speakers die fungeren als co-teachers via het digibord. Daarnaast biedt deze nieuwe methode heel veel afwisseling. Typen Vanaf schooljaar 2019/2020 biedt Het Kompas in groep 6 een typecursus aan onder schooltijd. Dit wordt gegeven via het programma TypeWorld. TypeWorld is een online programma waarbij kinderen met tien vingers blind leren typen. Drie keer per week wordt hieraan gewerkt onder schooltijd. Daarbij dient er thuis ook nog een aantal keer geoefend te worden. Via het online programma kan de leerkracht alle vorderingen en resultaten van de leerlingen in de gaten houden. Er wordt toe gewerkt naar een eindresultaat van 100 aanslagen per minuut. Ook kan er hierbij gedifferentieerd worden doordat leerlingen op hun eigen niveau kunnen typen. TypeWorld bestaat uit 20 eilanden. Wanneer alle eilanden voldoende zijn gescoord, ontvangen de leerlingen een certificaat met het behaalde eindresultaat. Kinderen kunnen 2e taal op Het Kompas volgen Sinds een aantal jaren bieden wij een lessenserie Spaans en Frans aan. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 komen hiervoor in aanmerking. In oktober zal er weer een start worden gemaakt met Spaans. Deze cursus zal na schooltijd op Het Kroonjuweel worden aangeboden en wordt grotendeels door school betaald. Van de ouders verwachten we een kleine eigen bijdrage. Vervolgens zal er vanaf maart ook weer een cursus Frans worden gegeven. Beide cursussen gaan door als er voldoende animo voor is. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen na de zomervakantie weer een brief mee waarin ze zich op kunnen geven. Van de kinderen die mee gaan doen, wordt verwacht dat ze enthousiast zijn en natuurlijk trouw hun huiswerk gaan maken. Dat laatste is namelijk ook iets wat erbij hoort. Rekenen en Wiskunde Op onze school werken we met de methode “Wereld in getallen” (WIG). Vanaf groep 3 wordt er elke dag een uur gerekend. Via speciale software, behorend bij de methode, kunnen we via het digibord de instructie visueel versterken en aanvullen. De groepen 3, 4 en 5 werken met boeken en schriften. De groepen 4 en 5 hebben de mogelijkheid om de toetsen digitaal te maken. De groepen 6,7 en 8 werken volledig digitaal met behulp van chromebooks. We werken in deze groepen met dezelfde leerlijnen, didactiek en organisatie als de niet digitale methode. WIG Digitaal heeft de lesstof uit de leerlingmaterialen van WIG gedigitaliseerd en geschikt gemaakt voor verwerking op pc, laptop, tablet of chromebook. Alle opgaven uit de lesboeken, opdrachtenboeken en werkboeken zijn opgenomen in deze nieuwe ‘verwerkingssoftware’. Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. WIG biedt dat beide: evenwichtig rekenen! Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. Tegelijkertijd zijn de goede dingen van het realistische rekenen behouden, zoals het werken met modellen als de getallenlijn en de verhoudingstabel. Bij contexten is het taalgebruik eenduidig, zodat de taal zo min mogelijk een obstakel is voor taalzwakke kinderen. WIG is opgebouwd via de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Schoolgids 2019 - 2020 31

32 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs De methode komt tegemoet aan zowel de leerlingen die “goed” zijn in rekenen als de kinderen die hier moeite mee hebben. Daarnaast is er verrijkingsstof voor de leerlingen die de basisstof beheersen en herhalingsstof voor de kinderen die nog moeite hebben met de basisstof. Doordat de leerlingen zelfstandig (leren) werken, heeft de leerkracht tijd om kinderen met rekenproblemen te helpen aan de instructietafel. We helpen de kinderen dan verder door: - het tempo aan te passen aan het kind - het herhalen van sommen die het kind nog moeilijk vindt (verlengde instructie aan bijv. de instructietafel) - eventueel op een andere, eenvoudigere manier de som uit te leggen, met tussenstapjes - moeilijkere sommen aan te bieden aan kinderen die meer aan kunnen - aanbieden van de methode “Maatwerk”, indien kinderen extra hulp nodig hebben op rekengebied Kennisgebieden/Wereldoriëntatie Op heel veel momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar incidenteel ook door middel van gesprekken, spreekbeurten, school-televisie, werkstukjes, digitaal schoolbord, project enz. Op Het Kompas gebruiken wij de volgende methoden voor de wereldoriënterende vakken: Let’s Go voor verkeer, Geobas, voor aardrijkskunde en topografie, Wijzer door de tijd voor geschiedenis en Wijzer door de natuur en techniek. Verkeer Vanaf groep 3 werken we met de methode “Let’s Go”. Deze methode is digitaal en wordt vanuit het digibord interactief aangeboden. Ze is in samenwerking met de ANWB ontwikkeld. We organiseren daarbij elk jaar een verkeersactiviteit waarbij kinderen in de praktijk zien waar ze in het verkeer op moeten letten en welke gevaren ze tegen kunnen komen. Verder krijgen de kinderen in groep 7 te maken met een praktijk- en een theorie-examen wat het vak verkeer betreft. De groepen 2, 4, 6 en 8 krijgen ieder jaar de ANWB-activiteit “Streetwise” aangeboden. Natuur Voor het vak Natuur werken we met de methode “Wijzer door de natuur en techniek”. Natuur wordt bij ons vanaf groep 4 gegeven. De methode richt zich op de wereld van het kind. Men gaat daarbij uit van boeiende informatieve teksten en er is veel aandacht voor details waar de kinderen behoefte aan hebben. Elke les heeft minimaal een opdracht waarbij kinderen moeten experimenteren of waarnemen. Verder zijn de opdrachten gevarieerd in vorm en inhoud en is er veel aandacht voor het visuele aspect. Geschiedenis Voor het vak geschiedenis maken we gebruik van de methode”Wijzer door de tijd”. We gebruiken deze methode om geleidelijk het historisch besef van het kind te ontwikkelen. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Door kennis van het verleden kunnen we het heden beter begrijpen. In groep 5 maken de leerlingen kennis met alle perioden. Vanaf groep 6 wordt de leerstof chronologisch aangeboden vanaf de prehistorie tot en met de ontwikkelingen in onze tijd. In elk hoofdstuk ligt bij één les het accent op cultuur en kunst. Aardrijkskunde Voor het vak aardrijkskunde maken we gebruik van de methode Geobas. Bij aardrijkskunde oriënteren de kinderen zich op de wereld om hen heen, dichtbij en veraf. Ze leren dat ruimtelijke spreiding op verschillende schaalniveaus (eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld) het resultaat is van een combinatie van menselijke activiteiten en natuurlijke processen. De volgende aspecten komen daarbij steeds aan bod: • Waarnemen en beschrijven; Wat zie ik? Waar? Hoe ziet het eruit? • Verklaren; Hoe komt het? Waarom daar? • Herkennen; Heb ik dat ergens anders gezien? Zie ik dat vaker? Waar? • Waarderen; Wat vind ik ervan? Wat vinden anderen ervan? Kan het ook anders? Topografie De kinderen leren omgaan met kaart en atlas als belangrijke hulpmiddelen voor het vak topografie. In groep 5 worden allerlei kaartvaardigheden aangeboden en wordt er met name naar de eigen omgeving gekeken. In groep 6 leren de kinderen per provincie de topografie van Nederland. In groep 7 komt Europa aan de orde en in groep 8 wordt afgesloten met de topografie van de wereld. Kunstzinnige oriëntatie In de groepen 3 t/m 8 staan wekelijks tekenen en handvaardigheid op het programma. Er worden in de loop van het schooljaar verschillende technieken aangeleerd en beoefend. Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Zeeuws Museum. De groepen 3 tot en met 6 krijgen twee gastlessen in de klas rondom een thema uit het leesplankje (schelp, slot en sleutel, etc.) Dit thema wordt door de groepsleerkracht gekozen. De gastlessen worden verzorgd door een docent van het ZM. Het gekozen onderwerp staat in die lessen centraal en is ook in de groep aanwezig. De groep 6, 7 en 8 krijgen één gastles in de klas en gaan vervolgens op excursie naar het ZM. De groepen 1 en 2 maken gebruik van het aanbod van Kunsteducatie Walcheren. Dat wisselt jaarlijks, variërend van een voorstelling op school of in het theater, of een workshop op maat in de klas. Muziek Het muziekonderwijs of muzikale vorming valt uiteen in vier onderdelen: muziek beluisteren, muziek maken, noteren van ritme, muziek en beweging. In alle groepen wordt aan deze deelgebieden aandacht besteed, rekening houdend met de leeftijd van de groep. Muziek heeft binnen Het Kompas in het afgelopen jaar extra aandacht (o.a. middels muzieksubsidie) gekregen. De aanschaf van Methode123-Zing en meerdere instrumenten hebben hier al aan bijgedragen. Komend schooljaar gaan we op de ingeslagen weg verder. We zullen dit doen door onder andere gastlessen in de klassen te organiseren waarbij muziek centraal staat en gastlessen waarbij de kinderen kennis kunnen maken met verschillende muziekinstrumenten. Dit alles onder begeleiding van de Zeeuwse Muziekschool. Muziek komt ook uitgebreid aan de orde tijdens de afscheidsmusical van groep 8. Schoolgids 2019 - 2020 33

34 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Aan het eind van groep 8 wordt er namelijk door de leerlingen van deze groepen een musical ingestudeerd. Op de slotavond presenteren zij deze musical aan de ouders en andere belangstellenden. Techniek Techniek is een onderdeel binnen ons lesprogramma wat niet meer weg is te denken. Middels onze natuurmethode “Wijzer door de natuur”, worden kinderen in aanraking gebracht met techniek. Verder komt voor de bovenbouwkinderen eens per jaar de Techniekbus langs. In deze bus is voor kinderen van alles te beleven op het gebied van techniek. Voorwerpen uit het dagelijks leven worden onderzocht en de werking ervan kan worden verklaard. Bij het oplossen van technische problemen is de aanpak steeds: ontwerpen, maken en gebruiken. Het doel van het project is leerlingen vertrouwd maken met techniek. Afgelopen jaar zijn we ook gestart met naschoolse technieklessen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De lessen worden gegeven door een professor (Mad Science). Heel veel kinderen van onze school hebben deelgenomen aan deze technieklessen en de reacties waren overweldigend. In het komende schooljaar krijgt dit een vervolg. Godsdienst/Geestelijke stromingen Het Kompas is een P.C./R.K. school. Dat betekent dat we zowel de rooms-katholieke als de protestants-christelijke geloofsovertuiging aanvaarden op onze school. We zien dit als volgt: naast elkaar en toch verschillend, respect voor elkaars geloofsovertuiging, maar ook leren van elkaar. Ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn bij ons welkom, ook ouders die weinig of geen aandacht besteden aan geloofsopvoeding. Wel vragen we of de kinderen en ouders onze identiteit willen respecteren. Om onze geloofsovertuiging uit te dragen naar de kinderen hebben we gekozen voor de methode “Trefwoord”. Het doel van het werken met deze methode is uw kind in aanraking te brengen met de Bijbelverhalen en daardoor met God en de medemens zodat “geloven” een manier van leven wordt. De schooldag wordt meestal geopend en beëindigd met een gesprekje, lied of gebed vanuit beide tradities. Kerstmis en Pasen worden gezamenlijk gevierd, waarbij de nadruk ligt op het religieuze karakter van deze christelijke feesten. Bij de Kerstviering worden vaak ook de ouders uitgenodigd. De methode Trefwoord brengt de kinderen ook in aanraking met de verschillende geestelijke stromingen. Vanaf groep 1 t/m 8 wordt iedere week anderhalf uur besteed aan de godsdienstige vorming. Kerst We brengen een bezoek aan de kerk Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Eerste heilige communie en vormsel Zowel voor de Heilige Communie als voor het Heilig Vormsel biedt de parochie WalcherenZuid een catecheseproject aan. Ouders die hun kind hiervoor op willen geven kunnen dit doen bij de r.k. pastores. Bewegingsonderwijs Van groep 1 t/m 8 wordt op onze school bewegingsonderwijs gegeven. In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit houdt in: buitenspel, spel in de klas en bewegingsonderwijs in de speelzaal. In groep 3 t/m 8 worden de lessen gegeven door de eigen groepsleerkracht. We zorgen ervoor dat alle bewegingsvormen in de loop der jaren aan de beurt komen. Daarbij maken we gebruik van de “Zapp-methode”. Het grote voordeel van “Zapp-lessen” is dat de materialen grotendeels kunnen blijven staan en dat alle groepen op die dag daar gebruik van maken. Dit zorgt voor meer gymtijd omdat je niet steeds alles moet klaarzetten en opruimen. Tevens zorgt deze methode ervoor, dat alle leerlingen continue actief zijn tijdens de gymles. Sociale vaardigheden Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen over “goede” sociale vaardigheden beschikken, maken we gebruik van de methode “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL). Ook besteedt Kwink aandacht aan burgerschap en mediawijsheid (social media). Elk jaar worden alle lessen geheel vernieuwd, daardoor is Kwink erg actueel. Kwink richt zich op preventie, het voorkomen van, bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep. Als school hebben wij voor Kwink gekozen omdat: - voorkomt verstorend gedrag en pesten; - kent een groepsbrede, preventieve aanpak; - verhoogt de leeropbrengsten; - sluit aan bij passend onderwijs; - werkt handelingsgericht; Op welke wijze met het thema wordt omgegaan, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Lessen Weerbaarheid op Het Kompas Sinds enkele jaren krijgen alle kinderen op Het Kompas te maken met een lessenserie WeerSinds enkele jaren krijgen alle kinderen op Het Kompas te maken met een lessenserie Weerbaarheid. Als school willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Doordat de samenleving een beroep doet op de mentale maar ook fysieke weerbaarheid van kinderen, wordt hier ook komend schooljaar weer extra aandacht aan besteed op onze school. Voor de groep 1 tot en met 8 is een specifiek lesprogramma Rots en Water ontwikkeld. Bij Rots en Water leren de leerlingen wanneer zij zo sterk als een rots moeten zijn, hoe je voor jezelf op moet kunnen komen. Ook leren zij om zich als water te gedragen, jezelf inleven in een ander en flexibel zijn. Er wordt een bewustwordingsproces gestart bij de Kinderen door ze BEWUST te maken van hun eigen handelen, bewust van anderen en hoe daar mee om te gaan. Bewust van een (on)veilige situatie en een (on) veilige omgeving. Ook leren zij omgaan met ruimte, lichaamstaal en houding. Stoppen is Stoppen en Nee is Nee. Schoolgids 2019 - 2020 35

36 Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Zij leren grenzen stellen en tevens leren zij een eenvoudige vorm van zelfverdediging om zo in veiligheid te komen. Kortom alle ingrediënten om meer weerbaar te worden! Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes. De leerkrachten krijgen bij het geven van de lessen ondersteuning van meester Arie, meester Kees, meester Sjaak en meester Martijn Blommaert. Zij hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd en zijn nu bevoegd om deze cursus te gaan geven en als coaches te fungeren. We hopen als school op deze wijze een grote bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van kinderen die naar Het Kompas komen. ICT-onderwijs Het Kompas beschikt over een modern en goed lopend ICT netwerk. Dit houdt in dat elke groep de beschikking heeft over enkele devices in de klas. Vanaf groep 1 t/m 3 wordt op Het Kompas door kinderen gewerkt op een Ipad of chromebook. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de pc, tablet of Chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen gaan de kinderen met een tablet aan onderwijs-ondersteunende programma’s werken. In de groepen 3, 4 en 5 wordt met een aantal Chromebooks gewerkt. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling, en woordenschat. Vanaf groep 6 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive. In de groepen 6 t/m 8 werken alle leerlingen met Chromebooks. Zorgleerlingen kunnen in een veilige omgeving oefenen aan een moeilijk leerstofonderdeel. Vanuit de zorg is een aantal methodes zorgvuldig geselecteerd om op een zo goed mogelijke wijze aan te kunnen sluiten bij de behoeften van kinderen. Via de ‘Resultatenmonitor’ kunnen we live meekijken met de leerlingen. Zo hebben we snel in de gaten wat goed lukt en wat minder. De leerlingen kunnen bij rekenen en taal/spelling ook hun resultaten direct meevolgen. Dit is belangrijke feedback in hun leerproces. Met de groepen 6 t/m 8 werken we ook aan “hoe maken we een werkstuk en hoe vinden we de juiste informatie”. Hiervoor krijgen de kinderen ondersteuning vanuit de Openbare Bibliotheek Vlissingen in het kader van Mediawijsheid. Daarnaast leren zij steeds meer apps inzetten voor het dagelijkse onderwijs. De werkwijze met Google Drive en een schoollogin geeft tevens de mogelijkheid overal en altijd bij je bestanden te kunnen. Leerlingen kunnen op school en thuis van vrijwel alle mogelijkheden gebruikmaken. Digitaal schoolbord Wij zijn er trots op dat in alle klassen een digitaal schoolbord hangt, waar de leerkrachten dagelijks gebruik van maken. Het digitale schoolbord biedt dan ook veel voordelen. Enkele praktische voordelen zijn: multimediale toepassingen, schoolcomputerprogramma’s laten zien en uitleggen aan de kinderen, internet integreren in de lessen, tv kijken op het bord, etc. Naast de functie van groot computerscherm heeft het bord nog meer voordelen. We hebben een computerprogramma waarbij je een “gewoon” schoolbord kunt projecteren. Hierin zitten basis functies en die lijken op het bekende programma “Paint”. Maar er zijn nog véél meer functies/tools: een uitgebreide bibliotheek, schrijflijnen, rekenmachine, timertools, teamselector, etc. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 4, De inhoud van ons onderwijs Alle methoden die we op Het Kompas gebruiken, kunnen we laten zien op het digitale bord. Wat op het digibord geprojecteerd wordt, staat bij de leerlingen ook in hun boek. Op deze manier kan de leerkracht heel duidelijk uitleggen wat het doel van elke les is en waar de leerlingen op moeten letten. De digitale borden vergroten de betrokkenheid bij de lessen. De lessen zijn uitdagender en interactiever. Kortom digitale schoolborden hebben een duidelijke meerwaarde voor de leerlingen op onze school. Steeds meer zaken worden voor het Digibord ontwikkeld, waar we als leerkrachten ons voordeel mee kunnen doen op onder andere instructiemomenten, maar uiteraard ook bij presentaties en wereldoriëntatie. Uiteraard blijft de instructie door de leerkracht nog net zo belangrijk! Met de Chromebooks kunnen we er nog meer mee doen! Als school proberen we de nieuwste ontwikkelingen en inzichten te blijven volgen in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden. Als Stichting, maar ook als school afzonderlijk proberen we hier keuzes in te maken: wat vinden wij belangrijk voor de beroepen van de toekomst? We leiden kinderen immers op voor ook waarschijnlijk nieuwe beroepen, die we momenteel nog niet of nauwelijks kennen. Tablets en Chromebooks De groepen 1 en 2 werken met Ipads zonder toetsenbord. Hierop zijn de onderwijsapps worden geïnstalleerd, die de kinderen bij toerbeurt gaan gebruiken, met name in geval van ‘Kleuterplein’. De groepen 5 gebruiken de Chromebooks meer, als de groepen 3 en 4. Daarvoor bekijken we welke nieuwe mogelijkheden zich aan gaan dienen. Iedere groep beschikt gemiddeld over een 4-tal Chromebooks. Geheel vrijblijvend werkt alles niet voor de leerlingen: de leerkracht kan per leerling bekijken, wat die op zijn device aan het doen is. Zo houden wij zicht op hun werkproces. Omdat de leerlingen leren werken met de online-opslag in Google Drive en in het kader van de wet op de privacy willen wij niet meer werken met memorysticks. De kinderen kunnen alles delen en in de Drive opslaan, ook de Word- en PowerPointbestanden. Ze leren hoe ze moeten delen, mappen aanmaken en op te slaan. Ook met de Google Apps als presentaties en documenten. 37 Boekbespreking Schoolgids 2019 - 2020

38 Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs 5. De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Resultaten De resultaten van ons onderwijs worden grotendeels bepaald door een drietal factoren: - de capaciteiten van het kind, aard en aanleg - de kwaliteit van het onderwijs - de thuissituatie Op de eerste en laatste factor kunnen wij betrekkelijk weinig invloed uitoefenen, de kwaliteit van het onderwijs kunnen wij als school zelf bepalen en bewaken. Natuurlijk stellen wij ons ten doel het maximale uit elk kind te halen. Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen na acht jaar basisonderwijs goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Als school moeten wij ons steeds afvragen of de kwaliteit van ons onderwijs de toets van de kritiek kan doorstaan. Dat doen wij op de volgende manieren: • tijdens teamvergaderingen worden regelmatig bepaalde vakgebieden geëvalueerd • jaarlijks evalueren wij de zorg voor het kind • tijdens de voortgangsbesprekingen gaan wij na of de kinderen de gestelde doelen halen • met behulp van schoolonafhankelijke (Cito)toetsen kunnen wij vaststellen hoe wij als school scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde Voor de leerlingen gebruiken we de toetsen om het onderwijs goed af te stemmen. Op Het Kompas gebruiken we de IEP-toets als eindtoets. IEP brengt de gehele ontwikkeling in beeld, waarbij motivatie en schoolbeleving worden gemeten. IEP meet geen intelligentie, maar doet door de opbouw van de toets en de vraagstelling meer recht aan de ontwikkeling van de leerlingen. Deze toets en de methode onafhankelijke toetsen van het Leerling Volg Systeem (L.V.S.) bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uit al deze gegevens kunnen wij opmaken of bepaalde zaken en/of leerstofonderdelen of -gebieden bij ons op school nog verbeterd moeten worden. Ook voor onze school geldt dat de toetsen niet alles zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Behalve kennis, krijgen ook creativiteit, motoriek, sociale en emotionele ontwikkeling aandacht in ons onderwijs. Overigens zullen we ook in het komende schooljaar weer mee doen aan de door de overheid verplichte Eindtoets in de vorm van de IEP-toets. In enkele eenvoudige grafieken laten wij u de resultaten van Het Kompas zien. Wij vermelden de belangrijkste onderdelen: - de uitslag van de Eindtoets in de afgelopen vier jaren - de keuze van voortgezet onderwijs door de schoolverlaters - het aantal doublures (zittenblijvers) - de verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Bij de grafieken m.b.t. de Eindtoets en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet in aanmerking worden genomen dat de samenstelling van groep 8 van jaar tot jaar sterk kan verschillen. jaar 2019 2018 2017 2016 Eindtoets Het Kompas IEP-toets: 80 IEP-toets: 80 IEP-toets: 76 IEP-toets: 83 Landelijk gemiddelde 79-81 79-81 78 80 In de afgelopen jaren zaten we altijd rond het landelijk gemiddelde. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (Aantallen Kompas) Inspectiebezoek op Het Kompas met een positief eindresultaat 39 Schoolgids 2019 - 2020

40 Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Op 11 december 2017 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan Het Kompas. Nadat het bestuur van Onze Wijs onder de loep was genomen, was het Kompas één van de scholen waar de inspectie een bezoek bracht. Tijdens dit bezoek werd een aantal groepen bezocht en werd er gesproken met kinderen, leerkrachten, IB-ers en directie. Ook heeft de inspecteur zich verdiept in allerlei documenten en protocollen (incl. groepsmappen) die wij op Het Kompas gebruiken en waarin wij onze wijze van lesgeven hebben beschreven. Natuurlijk werd daarbij ook kritisch gekeken naar al onze plannen voor nu en voor de toekomst. Aan het eind van de dag volgde een mondelinge toelichting die twee weken later is gevolgd door een schriftelijke bevestiging. “Een goede school met een uitstekend rapport”, zo omschreef de onderwijsinspecteur Het Kompas aan het eind van zijn bezoek. Hij heeft daarbij opgemerkt dat we goed werken aan onderwijsverbeteringen en dat alles op planmatige wijze verloopt. Ook de zorg verdiende daarbij in zijn ogen een groot compliment. We zijn als school zeer trots op dit resultaat. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar Het Kompas is in ieder geval een school die aan de weg timmert. Overigens staat het complete rapport op de website. Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school? In januari 2019 hebben de kinderen (groep 6 t/m 8), leerkrachten en ouders een schoolvragenlijst (tevredenheidsmeting) ingevuld. De uitslagen stemden ons zeer tevreden. Ouders geven aan dat het goed gaat op Het Kompas en dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zo geven ouders bijv. aan dat zij nog beter geïnformeerd zouden willen worden als het gaat om de vorderingen van hun kind. Ook geven ouders aan dat school het beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter uit moet leggen. De kinderen hebben het over het algemeen prima naar hun zin op Het Kompas. Ze vinden het een fijne school met goede leerkrachten die heel goed uit kunnen leggen. Op de website vindt u een samenvatting van het rapport van de ouders en de kinderen. De input vanuit deze tevredenheidsmetingen nemen we ook mee in het nieuwe schoolplan wat we het in het nieuwe schooljaar gaan schrijven. In dat plan geven we aan waar we in de komende jaren aan willen gaan werken en waarom. Rapporten Sinds een aantal jaren werken we met een nieuw rapport. Dit rapport ziet er heel anders uit dan het rapport wat de kinderen in de jaren daarvoor altijd kregen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 dit rapport mee naar huis. Door middel van dit rapport wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind. Dit rapport krijgt uw kind mee in januari/februari en aan het eind van het schooljaar. De mondelinge toelichting is een belangrijk onderdeel van dit rapport. We verwachten alle ouders voor deze gesprekken op school. Het 3e contact-moment (2e rapport) is niet “verplicht”. Ouders kunnen dan wel van de mogelijkheid gebruik maken om de leerkracht te spreken door dit aan te geven op de eerder uitgereikte uitnodiging. Hoe ziet het rapport eruit? - Bij de meeste vakgebieden geven wij een beoordeling met een zogenaamde vierpuntsschaal, deze loopt van zeer goed naar onvoldoende. - Het rapport zit in een mooie kartonnen map en per leerjaar is er een exemplaar beschikbaar. Schoolgids 2019 - 2020 41

42 Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Met de ouders van leerlingen uit groep 1-2 worden vorderingen besproken aan de hand van de KIJK-registratie (zie activiteiten groep 1-2 hoofdstuk 4). Verder krijgen de kinderen in gr. 1 een rapport mee in juni als ze voor de Kerstvakantie op school zijn gekomen. In februari hebben we van deze kinderen nog te weinig gegevens om een rapport in te vullen. We hebben het daarbij dan over de kinderen die in oktober t/m december op school zijn gekomen. Kinderen die na de Kerstvakantie op school zijn gekomen, krijgen dus geen rapport in het eerste jaar. Op de zgn. 10-minutenavonden kan het rapport en de KIJK-registratie met de groepsleerkracht besproken worden. Tien minuten is kort, soms te kort. Wanneer meer tijd nodig is, is het verstandig om een aparte afspraak te maken. Onderwijskundig rapport in geval van verhuizing of overplaatsing Leerlingen op onze school krijgen in een aantal gevallen een onderwijskundig rapport mee: • Verhuizing • Plaatsing in het speciaal basisonderwijs • Overgang naar het voortgezet onderwijs In dit rapport staan de gegevens van de leerling vermeld met betrekking tot: • De sociaal-emotionele ontwikkeling • De verstandelijke ontwikkeling • De gezinssituatie • Gebruikte methodes • De behaalde resultaten • De toetsgegevens • De eventuele extra hulp. Dit onderwijskundig rapport wordt aan de ouders meegegeven of opgestuurd bij verhuizing. Bij plaatsing in het speciaal onderwijs en/of overgang naar het voortgezet onderwijs wordt het naar de ontvangende school opgestuurd. In alle gevallen hebben ouders het recht op inzage in de verstrekte gegevens. Schoolkeuze advies groep 8 Op de informatieavond wordt uitgelegd hoe het traject van leerlingen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs er uit zal gaan zien. Alle leerlingen uit groep 8 nemen ook komend jaar deel aan de verplichte Eindtoets (IEP-toets). Deze wordt afgenomen in april. Ruim daarvoor (november/december) zal er een onderzoek (Drempelonderzoek) plaatsvinden waarvan de uitslagen rond de kerstvakantie binnen zullen zijn. In deze toets worden vaardigheden van de leerlingen getest op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De uitslag wordt volgens gestandaardiseerde normen berekend. Op basis hiervan komt men met een uitspraak. De behaalde score wordt dan aan een bepaald schooltype gekoppeld. De leerkracht neemt dit advies mee in het eindgesprek dat in januari-februari volgt. Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs De leerlingen van groep 8 bezoeken (op vrijwillige basis) in de maanden januari of februari enkele scholen van het voortgezet onderwijs. In deze periode verzorgen OSG Scheldemond, Nehalennia en CSW een informatieavond voor ouders en leerlingen waarop uitleg wordt gegeven over de structuur van het Voortgezet Onderwijs. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs De ouders en leerlingen krijgen een uitnodiging om deze scholen te bezoeken. Overigens geldt deze opzet voor alle basisscholen in Vlissingen en Souburg. In de maanden januari / februari vinden de zogenaamde eindgesprekken plaats met de ouders over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Tijdens dit eindgesprek komt het advies vanuit school, de wens van de ouders en het kind aan bod. Het advies van de school baseren wij op het resultaat van het drempelonderzoek, de cito-resultaten, de methode resultaten en de werkhouding van de leerling. Daarnaast wordt ook het advies van de huidige leerkracht en het advies van de leerkracht van groep 7 hierin meegenomen. De kinderen krijgen inschrijfformulieren aangeleverd. Deze vullen ouders samen met het kind in en worden weer ingeleverd bij de leerkracht. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs wordt administratief door onze school geregeld. Veranderen en verbeteren Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. We doen dat op basis van interne evaluaties én externe kwaliteitsonderzoeken. Jaarlijks zijn we verplicht om informatie te verstrekken aan de onderwijsinspectie. Op basis van deze informatie wordt er een rapport opgesteld. Zij komen eens in de vier jaar langs voor een schoolbezoek. Daarbij bezoeken zij dan ook de klassen en vindt er een gesprek plaats met het team, kinderen en in sommige gevallen ouders. In 2017 heeft de inspectie onze school bezocht. De rapporten liggen op school ter inzage, staan op de website en zijn ook in te zien via www.onderwijsinspectie.nl. In het schooljaar 2018-2019 heeft het team gewerkt aan: Kwaliteit en Visie • Voortgezet technisch leesonderwijs; start Listlezen. • Vorming PLG (Professionele Leergemeenschap) gericht op het Jonge Kind (vervolg) • Leerlingen betrekken bij het eigen leerproces (vervolg) • Opstellen nieuw schoolplan 2019-2023 • AVG (privacybeleid) op schoolniveau verder vorm geven. Zorgstructuur • Streefdoelen koppelen aan groepsplannen (vervolg) • Efficiënt omgaan met groepsbesprekingen, datagesprekken en andere vormen van leerlingenoverleg (vervolg), middels opleiding. ICT • Werken met chromebooks in groep 6 t/m 8 (incl. afspraken maken m.b.t. werkwijze) m.b.t. Taal en rekenen.(vervolg) • Eigen vaardigheid m.b.t. ict verder ontwikkelen. Boeiend onderwijs • Integreren van instrumenten Boeiend onderwijs in de school middels uitwisseling (ook met andere scholen) en opdoen van nieuwe kennis.(vervolg). • Leren van elkaar, door bij elkaar te gaan kijken (vervolg). Schoolgids 2019 - 2020 43

44 Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Identiteit • Inventariseren visie op identiteit; wat voor school willen we zijn, doen we wat we beloven etc. Schoolklimaat • Weerbaarheid “nieuwe stijl”; groep 3 t/m 8 verder implementeren. • Sociaal Veiligheidsbeleid (indien nodig) concretiseren. Muziek • Visie opstellen m.b.t. muziekonderwijs • Implementatieplan opstellen In het afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten o.a. de volgende cursussen gevolgd: • Rekenen; Met sprongen vooruit • Verkorte IB-opleiding gericht op zorg en begeleiding. • “Losse” cursussen gericht op gedrag, autisme, hoogbegaafdheid etc. • Jaarlijkse BHV-training voor BHV-ers • Teamleden volgen ict-curussen gericht op gebruik chromebook etc. • Gedrag; omgaan met lastig gedrag in de klas In het schooljaar 2019-2020 zijn we van plan als team te werken aan: Kwaliteit en Visie • Vervolg voortgezet technisch leesonderwijs; Listlezen. • Vorming PLG (Professionele Leergemeenschap) gericht op het Jonge Kind (vervolg) • Leerlingen betrekken bij het eigen leerproces (vervolg) • Opstellen nieuw schoolplan 2019-2023 • Oriëntatie EDI gericht op didaktiek en klassenmanagement Zorgstructuur • Streefdoelen koppelen aan groepsplannen (vervolg) • Efficiënt omgaan met groepsbesprekingen, datagesprekken en andere vormen van leerlingenoverleg (vervolg), middels opleiding. ICT • Werken met chromebooks in groep 6 t/m 8 (incl. afspraken maken m.b.t. werkwijze) m.b.t. Taal en rekenen.(vervolg) • Eigen vaardigheid m.b.t. ict verder ontwikkelen. Boeiend onderwijs • Integreren van instrumenten Boeiend onderwijs in de school middels uitwisseling (ook met andere scholen) en opdoen van nieuwe kennis.(vervolg). • Zorgdragen voor rijke leeromgeving • Leren van elkaar, door o.a. bij elkaar te gaan kijken (vervolg). Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 5, De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Identiteit • Inventariseren visie op identiteit; wat voor school willen we zijn, doen we wat we beloven etc. Schoolklimaat • Weerbaarheid “nieuwe stijl”; groep 2 t/m 8 verder implementeren. • Sociaal Veiligheidsbeleid (indien nodig) concretiseren. Muziek • Visie opstellen m.b.t. muziekonderwijs • Implementatieplan opstellen (vervolg) In het komende schooljaar gaan leerkrachten o.a. cursussen volgen rondom de volgende onderwerpen: • Rekenen; Met sprongen vooruit • “Losse” cursussen gericht op gedrag, autisme, hoogbegaafdheid etc. • Jaarlijkse BHV-training voor BHV-ers en EHBO-er • ICT; Teamleden volgen ict-curussen gericht op gebruik chromebook etc. • Management; cursus gericht op middenmanagement • Meer- en hoogbegaafdheid in de onderbouw; cursus “Slimme kleuters” • Natuurlijk leren; cursus boeiend onderwijs • Cursus CLS-coach (Coöperatieve leerstrategieën) • Cursus gericht op didactiek en klassenmanagement • Weerbaarheid; cursus Rots en Water Omgaan met kwaliteit (vanuit het team) Enige jaren geleden zijn we op het Kompas gestart met het samenstellen van kwaliteitsgroepen. In deze groepen zitten leerkrachten uit onder, midden- en bovenbouw. Deze kwaliteitsgroepen bewaken de kwaliteit van de verschillende vakgebieden. Zo hebben we kwaliteitsgroepen voor gedrag (en omgaan met elkaar) taal, lezen, rekenen en wereldoriënterende vakken. Deze werkgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om afspraken en ontwikkelingen m.b.t. “hun vakgebied” met elkaar te bespreken, indien nodig bij te stellen of met nieuwe voorstellen richting het team te komen. Aan het begin van het schooljaar worden plannen opgesteld per vakgebied en aan het eind worden deze door elke kwaliteitsgroep geëvalueerd. 45 Grote rekendag Schoolgids 2019 - 2020

46 Hoofdstuk 6, Leerlingenzorg 6. Leerlingenzorg De zorgstructuur Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer moeite om de leerstof tot zich te nemen, het andere kind gaat het gemakkelijker af en kan meer leerstof aan. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Dit noemen we handelingsgericht werken (HGW). In dit hoofdstuk kunt u lezen welke middelen wij gebruiken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Voor verdere, uitgebreide, informatie verwijzen wij naar de website van onze school. Leerlingvolgsysteem De leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 gebruiken we “Kijk” als instrument om het jonge kind te observeren op alle ontwikkelingsgebieden. Vanaf schooljaar 2019-2020 worden er geen Cito-toetsen meer afgenomen bij de kleuters. Dit kan mogelijk nog wel voor een individuele leerling, wanneer de gegevens uit deze Cito-toetsen een meerwaarde kunnen bieden voor het beter afstemmen en tijdig inspelen op de onderwijsbehoeften. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de leerlingen gevolgd middels observaties van de leerkracht, toetsen vanuit de methode en Cito-toetsen. De volgende Cito-toetsen worden afgenomen: • Cito Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3 t/m 8) • Cito Spelling 3.0 (groep 3 t/m 8) • Cito Technisch lezen (AVI) (groep 3 t/m 8) • Cito Technisch lezen (DMT - woordlezen) (groep 3-4(5)) • Cito Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8) Het Kompas vindt het zeer belangrijk dat een leerling met plezier naar school gaat en daardoor optimaal tot ontwikkeling kan komen. Daarom worden niet alleen de leerresultaten van de leerlingen gevolgd, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit door middel van het leerlingvolgsysteem “Zien”. Handelingsgericht werken (HGW) Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en de begeleiding af te stemmen op alle leerlingen. Elke leerkracht verzamelt gegevens van iedere individuele leerling uit zijn of haar klas in een groepsoverzicht. Hierin benoemt de leerkracht ook de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Op basis hiervan stelt de leerkracht een groepsplan op. Drie keer per jaar bespreken de groepsleerkracht en de intern begeleider (IB) het groepsoverzicht. De toetsgegevens en informatie van de leerkracht vormen aanleiding voor het opstellen van groepsplannen die in de klas worden uitgevoerd. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 6, Leerlingenzorg HGW kent de volgende vier fases: 1. Waarnemen (wat ziet / signaleert de leerkracht in de klas?) 2. Begrijpen (welke onderwijsbehoeften heeft de klas en/of leerling?) 3. Plannen (hoe krijgt dit de komende periode vorm? wat is het plan?) 4. Realiseren (uitvoeren van het plan) Dit is een cyclisch proces en komt dus meerdere malen per jaar terug. Deze vier fases komen ook terug in de zorgniveaus. Hieronder benoemen we de verschillende zorgniveaus, die aangeven op welke manier en in welke fases er zorg wordt verleend aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit kunnen onderwijsbehoeften zijn op het gebied van leren (moeizame leerontwikkeling of juist een ontwikkelingsvoorsprong) en/of gedrag. Stap 1 - Zorg op groepsniveau De leerkracht signaleert dat het kind een andere onderwijsbehoefte heeft op basis van observatie, methodegebonden of methode – onafhankelijke toetsing, of de leerkracht krijgt van ouders een signaal. De leerkracht gaat eerst proberen zelf te voldoen aan deze specifieke onderwijsbehoefte. Binnen het aanbod in de klas en lessen wordt gedifferentieerd gewerkt met betrekking tot instructiebehoefte (verlengde-, basis- , en verkorte instructie) en verwerking op niveau (minimum, basis en plus). Deze wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 47 Naschools Djembé Stap 2 - Zorg op schoolniveau Wanneer het de leerkracht niet lukt om binnen de groep zelf te voldoen aan de speciale onderwijsbehoefte van een leerling, meldt de leerkracht de leerling aan bij de IB-er om dit te bespreken. Bij deze bespreking is in ieder geval aanwezig: de eigen groepsleerkracht van de leerling, de IB-er en vaak ook de RT-er. Vervolgens wordt er actie ondernomen. Er worden doelen gesteld in een (groeps)handelingsplan en er wordt een periode aan deze doelen gewerkt. Daarnaast kan het zijn dat een leerling binnen of buiten de groep specifieke hulp/RT krijgt door de RT-er of ondersteuning door de onderwijsassistent. Voor de leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden binnen het basis- en plusaanbod in de groep kan worden overgegaan tot het compacten en/of versneld doorlopen van de leerstof. Hierdoor ontstaat er tijd voor het aanbieden van zogenaamde verdiepings- en verrijkingsstof (Compacten en verrijken). Schoolgids 2019 - 2020

48 Hoofdstuk 6, Leerlingenzorg Stap 3 - Vervolg op schoolniveau Na acht weken worden de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door groepsleerkracht, RT en IB. Er worden keuzes gemaakt voor het vervolg afhankelijk van of het doel behaald is en de redenen hiervoor of oorzaak hiervan. Voor leerlingen waarbij het compacten en verrijken niet voldoende is om tegemoet te komen aan hun behoefte aan extra uitdaging, wordt er in deze stap gekeken naar aanvullende mogelijkheden. Een van de mogelijkheden kan zijn deelname aan een plusprogramma/plusklas. STAP 4 – ZORG OP BOVENSCHOOLSNIVEAU De zorg die onze school zelf kan bieden zoals hierboven beschreven in de eerste drie stappen van zorg, noemen we de basisondersteuning. Deze is vastgelegd in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document kan het gesprek tussen school en ouders ondersteunen. Elke situatie is echter uniek en mogelijkheden veranderen, dus is een gesprek over de actuele situatie altijd nodig. Wanneer de zorg op schoolniveau onvoldoende resultaat biedt en de hulpvraag de basisondersteuning overstijgt, gaan we het traject in van zorg op bovenschools niveau. Hierbij valt te denken aan: - HandelingsGerichte Procesdiagnostiek (HGPD) voor handelingsadviezen en onderzoek naar leermogelijkheden en- belemmeringen; - Aanmelding voor onderzoek, diagnostiek en/of begeleiding bij instanties en zorgverleners die intelligentieonderzoek of onderzoek naar kindeigen problematiek uitvoeren (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme); - Hulp door onder andere een logopedist, fysiotherapeut of de SMW’er (School Maatschappelijk Werker) die bij de school betrokken zijn. Daarnaast maakt ook de schoolarts deel uit van de externe hulp; - Het Loket van Samenwerkingsverband Kind op 1. Samenwerkingsverband Kind op 1 Het Samenwerkingsverband biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk te zorgen voor een passend onderwijsarrangement, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Er wordt gestreefd naar hoge opbrengsten voor elke leerling: eruit halen wat erin zit. Dit wordt gedaan door: preventieve onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis, arrangeren op basis van onderwijsbehoeften, integraal denken en werken (één kind, één gezin, één plan). Van aanvraag tot start van het arrangement duren de procedures maximaal 8 schoolweken. Wanneer het voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school en binnen het bestuur (de basisondersteuning) overstijgt, wordt een aanvraag voor extra ondersteuning gedaan bij het loket van het Samenwerkingsverband Kind op 1 door de school. School kijkt samen met ouders welke ondersteuning er nodig is en formuleert een aanvraag voor een passend onderwijsarrangement. Het loket beoordeelt of zij de aanvraag kunnen honoreren en wijst financiële middelen en/of deskundige begeleiding toe. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 6, Leerlingenzorg Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wanneer blijkt dat ook de extra ondersteuning niet voldoende is en (tijdelijke of gedeeltelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend is, dan vraagt school in samenspraak met ouders het loket om een arrangement af te geven in de vorm van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing. Binnen het loket moet de TLV-commissie, waar een onafhankelijk orthopedagoog en de plaatsingscoördinator zitting in hebben, beoordelen of en in welke setting plaatsing het meest passend is. Deze beoordeling vindt uiterlijk zes weken na aanvraag plaats. Het samenwerkingsverband verstrekt van elk besluit via school een afschrift aan de ouders. Meer informatie over het samenwerkingsverband en de procedures kunt u vinden op: www.swvkindop1.nl 49 Sport en spel Schoolgids 2019 - 2020

50 Hoofdstuk 7, Informatievoorziening 7. Informatievoorziening Informatie aan ouders Al enkele keren hebben wij gewezen op het belang van een goed contact tussen school en thuis. Op het Kompas willen wij er alles aan doen om de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Dit kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. Als school willen wij u graag op de hoogte houden van allerlei zaken die met uw kind en de school in het algemeen te maken hebben. Omgekeerd vinden wij het prettig als u ons ook informeert over zaken die thuis spelen en die voor ons van belang kunnen zijn voor een beter begrip van uw kind. Daarnaast doen wij graag een beroep op u om een aantal activiteiten nog beter te kunnen organiseren. Sterker nog, een aantal activiteiten zou niet plaats kunnen vinden, zonder de inbreng van een groot aantal ouders. In dit hoofdstuk willen wij graag duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn om de contacten tussen school en thuis goed te onderhouden en op welke wijze ouders actief in onze school werkzaam kunnen zijn. Informatievoorziening bij gescheiden ouders Op verschillende plaatsen in de schoolgids wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop wij u op de hoogte proberen te houden van de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op school. Wij gaan daarbij steeds uit van een gezin waarin vader en moeder de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van uw kind. Bij een kind van gescheiden ouders, wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht afspraken te maken over hun kinderen in een zogenaamd ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. In dat plan nemen de ouders in ieder geval afspraken op over belangrijke onderwerpen zoals: • De omgangsregeling • De wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen. We rekenen er daarom op dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. Verstoorde verhoudingen tussen ouders kunnen zo’n gezamenlijk gesprek bemoeilijken. Toch vinden wij dat ouders zich in het belang van het kind over die moeilijkheden heen moeten zetten. Leraren moeten in geen geval in een positie worden gebracht waarin zij als partij kunnen worden beschouwd. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Als blijkt dat deze uitnodiging niet wordt doorgegeven, dan zullen wij de ouder daarop aanspreken. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een uitnodiging voor één en hetzelfde gesprek sturen naar beide ex-echtelieden. Huisbezoek Wanneer de leerkracht dit noodzakelijk acht of wanneer de ouders daarom verzoeken, kan er een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 7, Informatievoorziening Ouder-kindgesprekken Aan het begin van het schooljaar worden alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Ter voorbereiding vult u samen met uw kind een formulier in. Dit formulier vormt de basis van het gesprek. Tijdens dit gesprek probeert de leerkracht uw kind beter te leren kennen. Deze informatie gebruikt hij om ook in de eerste maanden zo goed mogelijk op uw kind te kunnen afstemmen. In de groepen 1-3 worden deze gesprekken ook gevoerd, maar de kinderen zijn daarbij dan niet aanwezig. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een formulier wat u vooraf dient in te vullen. Verder worden er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de kinderen gevoerd. Belangrijkste redenen daarvoor zijn om het kind nog beter te leren kennen en om het eigenaarschap bij kinderen te verhogen. Oudergesprekken i.v.m. schoolvorderingen Twee keer per jaar (groepen 1 t/m 8) krijgen alle ouders een uitnodiging voor het 10-minutengesprek. Het 2e gesprek vindt overigens plaats op aanvraag van ouders en/of leerkrachten. Tijdens deze gesprekken kunt u gedurende een tiental minuten met de leerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind. Indien nodig kan de tijd verdubbeld worden of kan er een aparte afspraak gemaakt worden. U kunt tijdens het ouderspreekuur tevens het werk van uw kinderen bekijken. In groep 8 worden alle ouders voor een gesprek naar aanleiding van de eindtoets en de keuze van voortgezet onderwijs (groep 8) op school uitgenodigd. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de ouders van iedere groep een informatieavond. Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en vertellen wij u het een en ander over de activiteiten en het onderwijs in deze groep. Vrije inloop De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen ’s morgens voor schooltijd eerder naar binnen komen. We werken in deze groepen namelijk met een eerste en tweede bel. Bij de eerste bel (8.10) mag je naar binnen en bij de tweede bel (8.20 uur) moet je naar binnen. De kinderen gaan direct naar hun lokaal en beginnen daar met een begintaak. Inloopkwartier De ouders van de kinderen in de groepen 1 en 2 hebben de mogelijkheid om ´s morgens vanaf 8.10 uur een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Dit is normaal gesproken van korte duur omdat de leerkrachten op tijd met de les willen beginnen. Vandaar dat er eens per week voor de ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 8 een inloopkwartier is, nl. iedere woensdagmorgen van 8.05 uur tot 8.20 uur. Tijdens het inloopkwartier kunt u samen met uw kind het gemaakte werk bekijken. Open Dag Uw kind gaat met plezier naar school en komt met verhalen thuis. U bent nieuwsgierig en dat komt goed uit, want… Eens per jaar zijn alle ouders en belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen en een les bij te wonen. Dat doen we op onze jaarlijkse opendag. Schoolgids 2019 - 2020 51

52 Hoofdstuk 7, Informatievoorziening Soms koppelen we deze open dag aan een project of andere bijzondere activiteit. Houd deze datum dus goed in de gaten! Kompaswijzer Ongeveer iedere vier weken, dus met de regelmaat van ongeveer tien keer per jaar, verschijnt de Kompaswijzer(nieuwsbrief). Hierin kunt u lezen welke actuele zaken er op school spelen en ook kunt in de agenda lezen wat er de komende weken voor activiteiten staan gepland. Deze nieuwsbrief wordt enkel nog digitaal aangeboden. Parro (communicatieapp) Sinds het schooljaar 2017-2018 maken we op onze school gebruik van Parro. Parro is vergelijkbaar met Whatsapp: een communicatieapp, maar specifiek voor school zodat leerkrachten groepsgerelateerde berichten naar ouders kunnen sturen. Ook kunnen er tot drie foto’s met het bericht worden meegezonden. Parro is een gesloten systeem: alleen ouders en verzorgers kunnen worden gekoppeld. Door Parro is het voor ons mogelijk om ouders en verzorgers op een moderne wijze op de hoogte houden van onderwijsgerelateerde activiteiten in de klas van hun kind. Zo kunnen we bijv. vragen of ouders als begeleider mee willen naar een activiteit of knutselmaterialen met hun kind mee willen geven en wordt u via Parro uitgenodigd voor de oudergesprekken. Website Het Kompas Onze school beschikt over een website. Op de site wordt iedere bezoeker geïnformeerd over onze school. Wij trachten de site zo actueel mogelijk te houden door het plaatsen van de Kompaswijzer en van verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind voorkomt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit schriftelijk aan de directie van onze school kenbaar te maken. Hetzelfde geldt ook voor het maken van video-opnamen in school. www.hetkompas-onzewijs.nl Onze Wijs en de AVG Op al de scholen van Onze Wijs wordt zorgvuldig om gegaan met de privacy van onze leerlingen en van ouders. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de stichting Onze Wijs worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. De privacybepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en privacybeleid 2.0 van Stichting Onze Wijs. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school en het bestuur de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. U kunt dit beleid vinden op de website van onze stichting en van onze school. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 8, Nieuws vanuit de stichting / Inspraak van de ouders 8. Nieuws vanuit de stichting / Inspraak van ouders Stichting Onze Wijs Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur Stichting Onze Wijs. Onder stichting Onze Wijs vallen 11 scholen op Walcheren. Elke school is uniek, heeft een eigen karakter en verschilt daarnaast in omvang van 60 tot 500 leerlingen. Onze Wijs koestert deze eigenheid onder haar scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang. Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onze missie is om kinderen van 0-14 jaar op Walcheren vanuit christelijke identiteit een vlechtwerk van eigentijds onderwijs, opvang en educatie bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke burgers. Stichting Onze Wijs werkt met een bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht houden gescheiden wordt. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Onze voorzitter van College van Bestuur is dhr. J. Van den Oord. Op de website www.onzewijs.nl staan de namen van de leden van de Raad van Toezicht. De volgende scholen maken deel uit van Stichting Onze Wijs: School Website Acaciahof De Aventurijn www.acaciahof-onzewijs.nl www.kindcentrumgriffioen.nl De Burcht-Rietheim www.burchtrietheim-onzewijs.nl Cypressenhof Het Kompas www.cypressenhof-onzewijs.nl www.hetkompas-onzewijs.nl Palmenhof De Wissel www.oleanderhof-onzewijs.nl www.palmenhof-onzewijs.nl www.wilgenhof-onzewijs.nl www.dewissel-onzewijs.nl Directeur Lionel Kole Kirstie van der Heide-Güthe Nelly van de Velde Piet Jan Reijnierse Joost Luteijn Louise de Colignyschool www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Saskia Raats Oleanderhof Het Vlot/Ichtusschool www.hetvlotichtus-onzewijs.nl Wilgenhof Heleen van Boven-van de Wel Sjouke Gerrit Brinksma Jeanette van Loo Gwenny Rijkse-Dirven Danny de Ridder (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zitting de wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Deze raad adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school en het bestuur. Je kunt de raad vergelijken met een soort ondernemingsraad. Vanuit de medezeggenschapsraad van Het Kompas neemt één lid (juf Heleen Gideonse)) zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad, waarin ook de andere scholen van het bestuur vertegenwoordigd zijn, houdt zich voornamelijk bezig met algemene, school-overstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan (hoe het personeel op de scholen wordt ingezet), de vakantieregeling en het arbeidsvoorwaardenbeleid. 53 Schoolgids 2019 - 2020

54 Hoofdstuk 8, Nieuws vanuit de stichting / Inspraak van de ouders Ouderraad Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met een of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen en het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten. In het afgelopen jaar heeft de ouderraad o.a. een disco en een spelletjesbeurs georganiseerd, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het eindfeest. Klachtenregeling Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat waarover de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. U kunt ook terecht bij het bestuur van Stichting Onze Wijs. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Waarover kunt u een klacht indienen? Eigenlijk over alles wat de school voor u in het kader van goed onderwijs doet, zoals de begeleiding van uw kind(eren), de ouderbijdrage, het schoolgebouw, de contacten. Ook kunt u klachten indienen over seksuele intimidatie. De klacht dient betrekking te hebben op een gedraging of beslissing van het personeel van de school of het bevoegd gezag dan wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing. Onder deze definitie vallen ook uitlatingen van medewerkers. Probeer zelf de klacht op te lossen Probeer bij een klacht eerst het probleem op te lossen met de betrokken persoon of personen en op de plaats waar het probleem zich afspeelt. Stap 1: de desbetreffende leerkracht aanspreken; Stap 2: afhankelijk van de klacht kunt u de directeur of de vertrouwenspersoon benaderen. Het kan echter ook voorkomen, dat de klachten blijven aanhouden of bijv. gaan over ongewenste intimiteiten. Dit willen we natuurlijk voorkomen en bestrijden. Indien u problemen of klachten heeft op onze school en deze zijn op schoolniveau niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze school, dhr. Eeuwout Klootwijk (Dominee te Oost-Souburg) tel. nr. 0118-853483 Hij is door het bestuur aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en/of ouders/verzorgers serieus worden genomen en goed worden afgehandeld. Hij zal u helpen met de te ondernemen stappen. Voor de kinderen bij ons op school kan de stap naar een interne contactpersoon wel erg groot zijn. Vandaar dat er op onze school een vertrouwenspersoon aanwezig is waarop de kinderen een beroep kunnen doen en waar zij hun klachten kunnen uiten. In principe verrichten zij dezelfde taken als de interne contactpersoon. Voor onze school zijn dat meester Sjaak en Juf Cobi. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 8, Nieuws vanuit de stichting / Inspraak van de ouders Een rustig gesprek op een afgesproken moment (dus niet aan het hek of drie minuten voor schooltijd) kan vaak al heel veel oplossen. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigend resultaat dan volgt; Stap 3: u kunt zich wenden tot het bevoegd gezag (College van Bestuur); Stap 4: de klachtencommissie; Stichting Onze Wijs heeft een eigen klachtencommissie en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel: 070 - 386 16 97 E-mail: info@gcbo.nl www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 55 Rekenspelletjes Schoolgids 2019 - 2020

56 Hoofdstuk 8, Nieuws vanuit de stichting / Inspraak van de ouders Kerstversiering maken Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 9, Financiële zaken 9. Financiële zaken Basisonderwijs is verplicht en zodoende in ons land gratis. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs op Het Kompas. Toch wordt er in de loop van het schooljaar aan u voor verschillende zaken een bijdrage gevraagd. Ouderbijdrage De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 20,- per kind. Deze ouderbijdrage moet medio oktober zijn betaald. Als het kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van € 10,- en als het kind na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken. Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw kind in de loop van het jaar ten goede komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en de slotactiviteit. De ouderraad int de bijdrage via het internet portal iDEALnet, een betaal- en registratieportal welke de school in het afgelopen jaar ook voor de overblijfadministratie heeft gebruikt. De ouderbijdrage zal in het portal op uw persoonlijke ouderpagina worden klaargezet zodat u daar de betaling kan regelen. Bij vragen over het iDEALnet portal kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Murlen dienstverlening (085-2734910 of murlen@murlendienstverlening.com) Schoolreis / schoolkamp - De kosten voor het schoolreisje bedragen voor de kinderen van de groepen 1 en 2 ongeveer € 10,00 en voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 ongeveer € 32,00. Bovenstaande bedragen worden eveneens klaargezet in iDEALnet op uw persoonlijke ouderpagina waar u de betaling van de bijdrage kunt regelen. - De leerlingen van groep 8 gaan gedurende drie dagen op schoolkamp, waarvan de kosten ongeveer € 70,00 bedragen. Deze bijdrage wordt niet via iDealnet geregeld. U kunt dit overmaken op de bankrekening van school. Natuurlijk informeren we u hier t.z.t. over. Wat bovengenoemde bedragen betreft, is betaling niet verplicht. Wanneer ouders kiezen om bepaalde activiteiten niet te betalen, kan dat leiden tot het besluit de kinderen niet aan de betreffende activiteit deel te laten nemen. Dit zal echter nooit betekenen dat kinderen van het reguliere lesprogramma uitgesloten worden. Wel zijn de kinderen, in geval van niet betalen voor schoolreis of schoolkamp, verplicht om naar school te komen. De school zal in dat geval voor een vervangende activiteit zorgen. Voor wat betreft het vervoer bij schoolreis en schoolkamp, beschikt de school over een protocol, waarin de voorwaarden voor een veilige heen- en terugreis staan vermeld. Bij vervoer per bus zijn alle kinderen collectief verzekerd, bij vervoer na schooltijd met ouders (schoolkamp) is een inzittendenverzekering vereist. Stichting Leergeld Wanneer ouders/verzorgers moeite hebben met het betalen van ouderbijdrage en/of schoolreis/kamp, kan Stichting Leergeld hen misschien helpen. Voor meer info: leergeldwalcheren@planet.nl of tel. 0118-418930 Schoolgids 2019 - 2020 57

58 Hoofdstuk 9, Financiële zaken Verzekering Alle kinderen die onze school bezoeken zijn via het bestuur verzekerd tegen ongevallen: • tijdens hun verblijf op school of de daarbij behorende terreinen, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd voor ten hoogste 1 uur voor en na schooltijd. • tijdens hun verblijf in schoolverband op het sportveld, in de gymzaal, in het zwembad en ook tijdens schoolfestiviteiten/-activiteiten onder of na schooltijd. • tijdens schoolreizen, schoolkamp en door de school georganiseerde excursies zolang zij onder het toezicht vallen van de leerkrachten of daartoe door de school aangewezen begeleid(st)ers. Daarnaast is er ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de school, maar ook de degenen die voor de school actief zijn (leerkrachten, bestuur, vrijwilligers) dekking biedt tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor alles wat tijdens de schooluren of de buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan materiële zaken, zoals kleding, brillen, fietsen en dergelijke. Daarnaast kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Primair zijn kinderen of hun ouders zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Vandaar dat wij u hierbij willen attenderen op het afsluiten van een goede verzekering voor uw kinderen in geval van wettelijke aansprakelijkheid, wanneer uw kind op of onder schooltijd op weg naar school of naar huis onverhoopt schade veroorzaakt aan derden. Koningsdag Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 9, Financiële zaken Omgaan met chromebooks (incl. wijze van verzekeren) Alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hebben de beschikking over een “eigen” chromebook. Daarnaast wordt er ook in de andere groepen met chromebooks gewerkt. Uw kind krijgt het chromebook van ons in bruikleen en daar zijn voor u geen kosten aan. Maar als een kind het chromebook kapot maakt door er b.v. mee op de tafel te slaan of te laten vallen, dan zitten daar wel consequenties aan. We vragen u dan bij uw eigen WA-verzekering de kosten à 300 euro (chromebook) te declareren zodat wij uw kind weer een nieuw chromebook kunnen geven. Uiteraard hebben wij voorzorgsmaatregelen genomen door een goede stootvaste hoes om de chromebooks aan te schaffen die speciaal voor het onderwijs zijn( dus wat meer kunnen hebben), kinderen alleen aan hun tafel met het chromebook te laten werken en kinderen nadrukkelijk te vertellen hoe ze met het chromebook om moeten gaan. Mocht het chromebook door gewoon gebruik kapot gaan zijn de kosten uiteraard gewoon voor school. Goede doelen De laatste jaren hebben we ons gericht op enkele acties i.p.v. dat er elke maandagmorgen een zendingsbusje rondgaat. Zo hebben we bijv. meegedaan aan de actie “Wandelen voor water”. Een wandeltocht, gesponsord door ouders en bekenden, waardoor er heel veel geld werd opgehaald voor sanitaire voorzieningen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Ook hebben we afgelopen jaren meegedaan aan de kinderpostzegelactie, een actie voor de Voedselbank, acties n.a.v. de kerstvieringen (Stichting Doe Een Wens, Kika etc.) en diverse sponsorlopen. Het meebrengen van geld voor deze goede doelen gebeurt op vrijwillige basis. We zullen activiteiten ruimschoots van te voren aan u kenbaar maken, zodat we u en de kinderen hier goed op voor kunnen bereiden en deze acties ook draagvlak hebben bij iedereen. Sponsoring Hoewel wij als school momenteel niet gesponsord worden, bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst bronnen worden aangeboord, die voor ons materieel en/of financieel een steun in de rug kunnen zijn. Bij het eventueel afsluiten van een sponsorovereenkomst willen wij ons echter ten allen tijde richten op het convenant dat in 1997 door de besturenorganisaties is ondertekend. De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 59 Schoolgids 2019 - 2020

60 Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school 10. Een veilige en gezonde school Waarom een pestprotocol? In en om de school hebben we te maken met veel kinderen. Die hebben allemaal een veilig en gezond plekje nodig om te spelen en te werken. Wij willen graag dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Dat vraagt om een aantal maatregelen en afspraken. Daarom hebben wij een pestprotocol opgesteld. Pestprotocol Dit onderwijsprotocol tegen pesten wil via samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aanpakken. Wanneer wordt het plagen pesten? Af en toe een plagerijtje mag. Plagen is “met een glimlach”, eenmalig, kort van duur en is gemakkelijk te verdedigen. Wij noemen het pesten, wanneer: - de geplaagde er last van heeft - het kind zich niet meer op een goede manier kan verdedigen - het plagen van een bepaald kind steeds terugkomt - het kind zich niet meer veilig voelt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat pestgedrag schadelijk tot zeer schadelijk is voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters en zelfs voor de buitenstaanders. Samen met de ouders willen wij er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen. Als het toch gebeurt, willen wij duidelijk stelling nemen en ongewenst gedrag zo snel mogelijk stoppen. De medezeggenschapsraad, de directie en het personeel van basisschool Het Kompas verplichten zich tot het volgende: • hulp bieden aan het gepeste kind • hulp bieden aan de pester • hulp bieden aan de zwijgende middengroep • hulp bieden aan de leerkracht • hulp bieden aan de ouders • het bewust maken en bewust houden van het probleem bij alle betrokkenen • het goed voorlichten van alle betrokkenen op Het Kompas In onderstaand stuk vindt u een aantal aandachtspunten uit “ons” pestprotocol. Het volledige protocol is ter inzage op school aanwezig in elke klas. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Hoe willen wij daar op Het Kompas mee om gaan? Een goede methode om pesten te stoppen, is het afspreken van regels en die dan ook te blijven volgen. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol, de regels van de school en de internetregels. Dat zullen we het hele jaar door blijven bewaken. Op school stellen we structureel een onderwerp uit Kwink of Trefwoord in de groep aan de orde. De regels worden in de klas en in de hal opgehangen bijv. in de vorm van tekeningen en strips. Zaken als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen regelmatig terug. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: spreekbeurten, rollenspel, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. (niet wat je zegt, maar wat je doet, telt) Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd, van niemand. We zullen duidelijk en direct optreden bij zulk gedrag. Tijdens de klassenavonden worden de leefregels toegelicht. Bij terugkerend pestgedrag zal er aan een pestproject worden gewerkt in de betreffende groep. Regels op Het Kompas die gelden in alle groepen: • Ik accepteer de ander zoals zij/hij is. • Ik scheld niet uit en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. • Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. • Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen. • Als iemand niet ophoudt vraag ik een meester of juf om hulp. • Ik speel niet voor eigen rechter. • Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. • Ik help anderen ook zich aan deze leefregels te houden Bovenstaande regels hangen op onze school duidelijk zichtbaar in de hal (blauw-gele borden). Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met hun leerkracht. De aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zgn. groepsregels. Dit doen we d.m.v. de methode “Kwink”. Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. We bieden alle regels tegelijk aan en iedere groep besteedt regelmatig extra aandacht aan een ervan. Hoe te handelen als er gepest wordt? Wanneer er sprake is van pestproblematiek is de leerkracht de eerste persoon die door ouders of leerlingen op de hoogte worden gesteld. De leerkracht start het pestprotocol op en brengt de veiligheidscoördinatoren op de hoogte. De leerkracht kan bij hen ook om ondersteuning vragen. De coördinatoren begeleiden, monitoren, evalueren en stellen het proces bij. Op Het Kompas mogen ouders ook de veiligheidscoördinatoren aanspreken als het gaat om pestproblematiek of vragen over het sociaal beleid op school. De veiligheidscoördinatoren kunnen eerst terugverwijzen naar de leerkracht omdat de leerkracht verantwoordelijk is voor de groep. 61 Projecten Schoolgids 2019 - 2020

62 Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Het stappenplan ziet er als volgt uit: De ouder meldt pestproblematiek bij de leerkracht  De leerkracht start het anti-pestprotocol op. De leerkracht licht de veiligheidscoördinator in.  De leerkracht voert de stappen van het pestprotocol uit, overlegt met de betrokken leerlingen, ouders en de veiligheidscoördinator.  De leerkracht blijft gedurende het schooljaar controleren of de pestproblematiek is gestopt.  Er wordt geëvalueerd door leerkracht, leerlingen, ouders en de veiligheidscoördinator In het anti-pestprotocol worden de volgende stappen gezet: 1. Er wordt informatie ingewonnen door alle betrokkenen te horen; de gepeste, de pester, de mede-leerlingen, ouders en de leerkrachten. 2. Er volgt een confronterend gesprek met alle betrokkenen. Dat kan op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. 3. Er worden afspraken gemaakt met de gepeste, de pester en de meelopers. Deze afspraken worden met ouders gedeeld. Bij de afspraken worden ook consequenties beschreven. De leerlingen denken mee over de afspraken en consequenties, dus zijn mede-eigenaar van de aanpak. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over: a. Gewenst gedrag b. Beloning en consequenties c. Interventies d. Toezicht e. Nazorg 4. De gepeste mag rekenen op steun van de leerkracht en mede-leerlingen. Het kind wordt serieus genomen en regelmatig bevraagd over het welbevinden en de aanpak. 5. De pester en meelopers worden serieus genomen en regelmatig bevraagd over hun welbevinden en de aanpak. 6. Er wordt een dossier gevormd, van alle incidenten, afspraken en gesprekken wordt een notitie in het leerlingvolgsysteem gemaakt. 7. Er is sprake van nazorg; ouders worden gedurende het schooljaar regelmatig bevraagd of de pestproblematiek is gestopt. 8. Er wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Schoolgids 2019 - 2020  De veiligheidscoördinator blijft gedurende het schooljaar controleren of de pestproblematiek is gestopt. De coördinator neemt tijdens die periode contact op met ouders (nazorg)  De veiligheidscoördinator monitort en evalueert  De ouder meldt pestproblematiek bij de veiligheidscoördinator   De veiligheidscoördinator verwijst naar de leerkracht

Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school We hopen dat we d.m.v. dit protocol een bijdrage kunnen leveren aan terugdringen van het pesten in het algemeen en in het bijzonder op onze school. Omgaan met regels en internet Een nieuwe manier van pesten is tegenwoordig via internet. Als school hebben we daarom een aantal regels opgesteld, waaraan kinderen zich moeten houden bij internetten. 10 Gouden Internetregels op Het Kompas die gelden in alle groepen: 1. Ik spreek met mijn meester of juf af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag. 2. Ik zal nooit zonder toestemming van mijn meester of juf mijn persoonlijke gegevens doorgeven op internet, zoals mijn naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. 3. Ik ga meteen naar mijn meester of juf als ik op internet vervelende informatie tegenkom. 4. E-mailen ontvangen:Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Ik ga meteen naar mijn meester of juf als ik ze ontvang. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de meester of juf. 5. E-mail versturen: Ik verstuur zelf geen onprettige e-mails. 6. Chatten: Op school mag ik niet chatten, tenzij dit deel uitmaakt van een project en het in opdracht van de meester of juf gebeurt. 7. Downloaden zonder toestemming is niet toegestaan. 8. Ik print alleen met toestemming van de meester of juf. 9. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden. Ik zoek geen sites die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks of geweld. 10. Als ik me niet aan deze regels houd, mag ik behalve op mijn methodeportaal, 1 week niet op internet. Medische begeleiding De kinderen bij ons op school worden begeleid door het jeugdgezondheidsteam van de GGDZeeland. Deze begeleiding houdt in: Een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente en een logopedisch onderzoek door de logopediste voor de 5-jarigen. Dit gebeurt komend schooljaar alleen op indicatie n.a.v. vragenlijsten die de ouders en leerkrachten vooraf invullen. In groep 6 een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige Screening van de 7-jarigen op gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht door de assistente. Het onderzoek van de jeugdarts vindt plaats op een nader te bepalen locatie. De overige onderzoeken vinden op school plaats. Protocol medisch handelen op school Onze school heeft een protocol waarin staat hoe wij omgaan met kinderen die ziek worden op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek, het opbergen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen. Wanneer u een verzoek ten aanzien van medicijngebruik of medische handelingen voor uw kind heeft, kunt u dit in een gesprek toelichten. De school zal in navolging van het protocol bekijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan het verzoek. We leggen afspraken die we met ouders/verzorgers maken over dergelijke zaken zorgvuldig vast door te werken met toestemmingsformulieren. Schoolgids 2019 - 2020 63

64 Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Deze formulieren zijn als bijlage bij het protocol opgenomen. U kunt het protocol op verzoek van de school inzien. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In verband met de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is de school verplicht te werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Stichting Onze wijs heeft een meldcode opgesteld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld, waarbij bij een afwegingskader is opgesteld. Elke school heeft een aandachtsfunctionaris die het gebruik van de meldcode op school coördineert. Bij ons op school zijn dit juf Annemarie en juf Angelique Bedrijfshulpverlening Evenals bedrijven zijn ook scholen verplicht om bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Het gaat hierbij om leerkrachten die een speciale opleiding gevolgd hebben voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, het verrichten van levensreddende handelingen, het bestrijden van een brand, het coördineren van ontruiming bij eventuele calamiteiten en het goed kunnen samenwerken met professionele hulpverleners. Ook op Het Kompas hebben verschillende teamleden op dit gebied nascholing gevolgd. Op school is een calamiteitenplan aanwezig en wordt ieder jaar onverwachts met kinderen en leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Dit alles gebeurt o.l.v. de ARBO-coördinator. In het gebouw zijn posters, plattegronden en stickers aangebracht die wijzen op de vluchtroutes en die aanwijzingen geven hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning. Hoofdluis Helaas is het verschijnsel hoofdluis een jaarlijks terugkerend verschijnsel op menige school. Ook op het Kompas worden wij van tijd tot tijd met dit hardnekkige diertje geconfronteerd. Vandaar dat wij op school een hoofdluisprotocol hebben. Dit protocol geeft aan dat wij na het signaleren van de hoofdluis de ouders zo spoedig mogelijk per brief (incl. parro of mail) informeren over de aanwezigheid van hoofdluis. Daarin wordt ook aangegeven hoe de ouders hun kind(eren) moeten controleren en welke middelen ze daarvoor kunnen gebruiken. Een volgende stap is het controleren van alle leerlingen in de klas. Dit gebeurt door enkele ouders, die zich beschikbaar hebben gesteld om daarbij de school te assisteren. Na twee weken vindt er een extra controle plaats om te zien of de hoofdluis nog actief is. Voorwaarde om bovenstaande info waar te maken, is wel dat er voldoende vrijwilligers zijn die deze controle op zich willen nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om preventief een zgn. bugbag (luizencape) aan te schaffen, die over de jas wordt gehangen. Deze bugbags zijn voor een bedrag van € 7,50 op school verkrijgbaar. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Infectieziekten Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort tot de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals op school, is er daarom een grote kans op verspreiding van dergelijke ziekten. Maar ook een aantal meer zeldzame en ernstige infectieziekten kan via scholen verspreid worden. De Infectieziektewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies van de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. Veiligheid in en rond het gebouw Jaarlijks wordt door een extern bureau een inspectie van het onderhoud van de school gedaan. Op basis hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden gepland en uitgevoerd. Eveneens wordt er jaarlijks een veiligheidsinspectie in en rond de school gehouden. In het kader van de ARBO-wetgeving wordt ook een zgn. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Daarin worden de aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn onderzocht. ARBO-zorg is in het directe belang van de school zelf, maar is ook maatschappelijk van groot belang. Overbelasting en ongezonde en onveilige werksituaties leiden ook in het primair onderwijs tot verhoogd ziekteverzuim en toename van het aantal arbeidsongeschikten. ARBO-beleid gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van het algemene schoolbeleid. Ook zijn op onze school preventiemedewerkers aanwezig (meester Joost en juf Veerle). Bij hen kunt u aankloppen als u vragen en/of opmerkingen heeft i.v.m. de veiligheid. 65 Verkeerslabel Schoolgids 2019 - 2020

66 Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Roken op school Op beide locaties van onze school geldt voor alle ruimtes (incl. schoolplein) en voor alle leerkrachten, ouders en kinderen een rookverbod. Toezicht Plein Tien minuten voor aanvang van lessen, zowel ’s morgens als tijdens de ochtendpauze wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. Geen honden op het plein I.v.m. de veiligheid van de kinderen, willen wij u erop wijzen dat het niet is toegestaan om honden mee te nemen op het schoolplein. Gedrag in het verkeer Net als op tal van andere vlakken hebben ouders en school ook een taak om de kinderen in het verkeer op te voeden. We zorgen op school voor parkeerruimte voor fietsen, een veilige oversteek vanaf de speelplaats, verkeerslessen en in groep 7 een praktische verkeersproef. Maar van groot belang bij de verkeersopvoeding is het voorbeeld dat volwassenen geven aan kinderen. U, als ouder, hebt daarin ook een belangrijke taak. Die begint al bij het leren lopen en later het leren fietsen van uw kind. Over een aantal jaren komen brommer en auto aan de beurt. Door o.a. samen met uw kind van huis naar school en weer terug te fietsen leert uw kind het beste hoe het zich moet gedragen in het verkeer. Ook de gevaren door slechte weersomstandigheden kunnen zo aandacht krijgen. Wanneer U uw kinderen te voet of per fiets naar school brengt, scoort U zelfs tweemaal: U geeft het goede voorbeeld. Uw kind leert van U door het zelf te doen. Stepjes/skateboarden/skeelers In verband met het gevaar dat het voor de medeleerlingen oplevert en het gegeven dat er op school geen ruimte is om al deze attributen op een fatsoenlijke manier neer te zetten, is het de kinderen niet toegestaan met stepjes, skateboarden of skeelers naar school te komen. Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als deze traktatie voor wat het gebit betreft, verantwoord en niet te overdadig is en…fruit is ook erg lekker. De verjaardagen worden gevierd in de eigen klas. I.v.m. organisatorische redenen is het niet meer de bedoeling dat kinderen de klassen langsgaan. Wel krijgen alle kinderen die jarig zijn een kaart van school. Sommige kinderen hebben een dieet. Informeert u vooraf even bij de leerkracht van uw kind? Alle groepsleerkrachten vieren hun verjaardag samen met de kinderen. De datum wordt tijdig aan de kinderen bekendgemaakt. In de kleutergroepen mogen de ouders bij het “feest” van hun kind aanwezig zijn. In de overige groepen regelen ouders dit in overleg met de leerkracht. Woensdag fruitdag op Het Kompas ‘s Ochtends hebben de kinderen in de pauze de gelegenheid om iets te eten of te drinken. Het betreft hier een tussendoortje en zeker geen volledige maaltijd. Te denken valt aan een boterham. Liga, melk of schoongemaakt fruit. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 10, Een veilige en gezonde school Tijdens de schooltijden mag er op school niet worden gesnoept. Wij zouden u dringend willen vragen hier ook als ouders op toe te zien. Verder willen we ook in het komende schooljaar de fruitdag op woensdag weer voortzetten. De opzet is dat alle kinderen ook op de overige woensdagen dan in ieder geval een stuk fruit mee naar school nemen. Daarbij hebben we natuurlijk wel de medewerking van ouders nodig. Evenals in het afgelopen jaar zullen we ook in het komende jaar weer een poging wagen om in aanmerking te komen voor gratis fruit via een Europese subsidie. Als dit lukt, krijgen alle kinderen drie keer per week gratis fruit aangeboden, gedurende een half jaar. Fluorspoelen Uit onderzoek is gebleken dat het spoelen met fluoride een goede bijdrage levert aan een gezond kindergebit. Juist in de basisschoolperiode is het van groot belang het gebit zo gezond mogelijk te houden, in verband met de overgang van een melkgebit naar een blijvend gebit. Vandaar dat wij de kinderen van groep 3 t/m 8 een keer in de week de mogelijkheid bieden om in de klas met fluoride te spoelen. Het spoelen gebeurt iedere week op dezelfde tijd en neemt slechts een minuut in beslag. Doordat het iedere week terugkeert, motiveert het kinderen tot het goed onderhouden van het gebit. De kosten van dit fluoride spoelen bedragen € 5,- per jaar, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een rekening ontvangt. 67 Streetwise Blik en Klik Schoolgids 2019 - 2020

68 Hoofdstuk 11, Allerlei 11. Allerlei Ouderhulp Bij een groot aantal activiteiten, zowel in school als daarbuiten doen wij graag een beroep op de medewerking van de ouders. Bijvoorbeeld bij lezen, voorlezen, spelletjes, de computer, handvaardigheid, lichamelijke oefening, zwemmen, sportactiviteiten, Kompaswijzer, excursies, vieringen, klussen, schoonmaakactiviteiten en overblijven. Een aantal van deze activiteiten wordt georganiseerd door werkgroepen bestaande uit leden van de ouderraad en schoolteam. Echter in de praktijk blijkt dat we handen tekort komen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er daarom een (digitale) brief (incl. antwoordstrookje) met de kinderen meegaan, waarin een beroep wordt gedaan op uw medewerking m.b.t. een aantal activiteiten. We hopen dat er veel ouders, verzorgers zullen reageren! Uw kind is welkom bij de buitenschoolse opvang (BSO) Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO! Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. Samen buitenspelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. Bij de BSO organiseren we activiteiten rondom de vier thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, techniek en natuur. Vanzelfsprekend mogen de kinderen zelf kiezen wat zij leuk vinden om te doen. In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Het is tenslotte vakantie! Beleef de dag mee met Mijn KOW Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de BSO. We plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en overeenkomsten. Naschools Techniek Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 11, Allerlei Contracten en kosten Heeft u een vaste dag per week opvang nodig of af en toe een uurtje? Alleen tijdens schoolvakanties of juist niet in de vakanties? Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contractvormen aan. Ga naar www.kinderopvangwalcheren.nl om de mogelijkheden te bekijken. De kosten voor kinderopvang hangen af van het aantal uur en het pakket dat u afneemt en of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Met de KOW Rekentool op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in uw situatie kost. Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool Voor je het weet, is je kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe dingen te ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of haar om naar de peutergroep te gaan. De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4 jaar) leren om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen spelletjes. Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte methoden Uk & Puk en Bas. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden gestimuleerd. Beleef de dag mee met Mijn KOW Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de peutergroep. We plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en overeenkomsten. Kosten De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden werken of studeren, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Als ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met de KOW Rekentool op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in uw situatie kost. Kom eens kijken! Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de peutergroep en de verschillende locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow. nl of 0118- 627716). Kom eens kijken! Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de peutergroep en de BSO en de verschillende locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl of 0118- 61 45 32). 69 Schoolgids 2019 - 2020

70 Hoofdstuk 11, Allerlei Inschrijven Inschrijven voor de peutergroep en BSO kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden. Schoolsportdag Eens per jaar organiseren wij samen met de andere scholen in Souburg een schoolsportdag voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op de Souburgse sportvelden. Teamleden en een groot aantal ouders zorgen deze dag voor de begeleiding. Sporttoernooien Ieder jaar nemen leerlingen van onze school deel aan een aantal buitenschoolse sportevenementen, zoals bijv. het schoolkorfbaltoernooi en het schoolvoetbaltoernooi. Tijdens deze sportevenementen zorgen teamleden en ouders gezamenlijk voor de begeleiding. Wat de Vlissingse Avondvierdaagse betreft, hiervoor regelt de ouderraad de inschrijving, maar nemen de kinderen deel onder begeleiding van hun ouders. Komend jaar (2020) zal deze plaatsvinden van 11 t/m 14 mei. Wat heb ik nodig op school De kinderen krijgen in principe op school alle benodigde materialen zoals pennen, potloden, schriften, ringbanden, enz. Raken deze materialen door onzorgvuldig gebruik kwijt, dan moet er zelf voor vervangend materiaal gezorgd worden. Wel adviseren wij de kinderen van huis een etui en eventueel een setje viltstiften mee te nemen, daar deze niet door de school verstrekt worden. Fietsenstallingen De fietsenstallingen op beide pleinen zijn bedoeld voor kinderen die te ver van school wonen om te voet te komen. Het is verstandig als de fiets voorzien is van een deugdelijk slot en een standaard. Omdat toezicht tijdens de schooluren niet mogelijk is, gebeurt het stallen op eigen risico. De school kan bij vermissing/beschadiging dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Mobiele telefoons en mp3-spelers Het gebruik van mobiele telefoons en mp3-spelers door de kinderen is op onze school niet toegestaan tijdens de lessen en in de pauzes, tenzij dit met toestemming is van de leerkracht. Ook kan de school niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Schoolreis Ieder jaar wordt door de school een drietal schoolreizen georganiseerd, één voor de leerlingen van de groepen 1 en 2, één voor de leerlingen van groep 3 en 4 en één voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 7. De schoolreis voor de groepen 1 en 2 wordt op een woensdagmorgen gehouden. De bestemming van deze schoolreis is in de buurt van de school gelegen. De leerlingen van groep 3 en 4 gaan naar een bestemming, die iets verder weg gelegen is. De afgelopen jaren was dat de Vlindertuin in Kwadendamme en Boudewijn Seapark te Brugge. Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 11, Allerlei De leerlingen van groep 5 t/m 7 van onze school gaan een dag per bus op schoolreis naar een park met activiteiten in Nederland of België. Via de Kompaswijzer wordt u volledig en tijdig geïnformeerd. Schoolkamp De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. In het afgelopen jaar zijn ze gaan kamperen op camping Olmenhof te Serooskerke. Ook volgend jaar zal hier het schoolkamp plaatsvinden. De reis wordt per fiets gemaakt. Alle leerlingen krijgen tijdig een kampkrant met alle informatie over het schoolkamp. Zomerfeest Aan het eind van het schooljaar organiseren wij voor kinderen en ouders samen een gezellige activiteit, met de bedoeling de banden tussen school en huis te verstevigen. Zo organiseerden we in de afgelopen jaren een, een fiets- of wandeltocht met opdrachten of spelletjes, Caraïbisch feest, een Fancy Fair, een talentenshow in de Souburgse Speeltuin. Schoolfotograaf In de week van 23 t/m 27 september bezoekt de schoolfotograaf onze school om alle kinderen op de gevoelige plaat vast te leggen. Het maken van de foto’s van zusjes en broertjes vindt plaats op onze school na schooltijd. Het afnemen van deze foto’s geschiedt volledig op vrijwillige basis. Wat u niet wilt, hoeft u ook niet te betalen. Bijbestellen is altijd mogelijk. Nadere info volgt. Inzameling batterijen Ook in de nieuwe school zamelen we batterijen in. Ook hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een gezonder milieu. Dat begint bij onszelf toch? Bovendien kunnen we door het inzamelen van batterijen punten verdienen die recht geven op extra leermiddelen voor de school. Op de begane grond als ook de eerste verdieping staat een inzamelbak waar de lege batterijen in gestopt kunnen worden. Inzameling Speelgoed In het afgelopen jaar zijn we gestart met het inzamelen van speelgoed. De inzameldoos staat bij de centrale entree. We hopen dat vele ouders speelgoed wat er nog redelijk goed uitziet en wat thuis overbodig is geworden, een plaatsje in de verzamelbak gaan geven. Het speelgoed is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders geen of weinig geld hebben om speelgoed voor hun kinderen te kopen. 71 Voorleesgala Schoolgids 2019 - 2020

72 Hoofdstuk 12, Namen en adressen 12. Namen en adressen Onderwijsteam Schooljaar 2019-2020 Naam Arno Schuit Lisanne Bak Jolanda Blokpoel Martijn Blommaert Arie Bouwmeester Annemarie van Gaelen Elly Emmels (secretaresse) Monique de Visser Angelique Filius Kees Flipse Heleen Gideonse Marianne Jobse Chellie Ouwerkerk- van Klooster Carolien Koppejan Cobi van der Linde Joost Luteijn Annelies Donk Karlien Roelse Sjaak de Ridder (onderwijsassistent) Marian van de Sande - Rijnberg Jarco Siereveld Naomi Sinke Patricia Sonke Kimberley Sterenborg Michelle van Klooster-Funk Carmen Vermeulen Marloes Vos Rika ter Weele Veerle Vermaire-Sinke Miranda van Keulen Stephanie Zaman (onderwijsassistente) Ellen Franken (mediatheek) Saskia Michielsen (onderwijsassistente) Schoolgids 2019 - 2020 Mailadres a.schuit@onzewijs.nl l.bak@onzewijs.nl j.blokpoel@onzewijs.nl m.blommaert@onzewijs.nl a.bouwmeester@onzewijs.nl a.vangaelen@onzewijs.nl e.emmels@onzewijs.nl m.devisser@onzewijs.nl a.filius@onzewijs.nl k.flipse@onzewijs.nl h.gideonse@onzewijs.nl m.jobse@onzewijs.nl c.vanklooster@onzewijs.nl c.koppejan@onzewijs.nl c.vanderlinde@onzewijs.nl j.luteijn@onzewijs.nl a.donk@onzewijs.nl k.roelse@onzewijs.nl s.deridder@onzewijs.nl m.vandesande@onzewijs.nl j.siereveld@onzewijs.nl n.sinke@onzewijs.nl p.sonke@onzewijs.nl k.sterenborg@onzewijs.nl m.funk@onzewijs.nl c.vermeulen@onzewijs.nl m.vos@onzewijs.nl r.terweele@onzewijs.nl v.sinke@onzewijs.nl m.vankeulen@onzewijs.nl s.zaman@onzewijs.nl e.franken@onzewijs.nl s.michielsen@onzewijs.nl

Hoofdstuk 12, Namen en adressen Rowena Alewijnse Algemeen adres MR Het Kompas OR Het Kompas Overblijf Het Kompas Kompaswijzer (nieuwsbrief) Doorgeven ziekmeldingen r.alewijnse@onzewijs.nl hetkompas@onzewijs.nl mrhetkompas@onzewijs.nl orhetkompas@onzewijs.nl overblijfhetkompas@onzewijs.nl kompaswijzer@onzewijs.nl absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl 73 Poëziemiddag op Het Kompas Afval opruimen Schoolgids 2019 - 2020

74 Hoofdstuk 12, Namen en adressen Adres Kroonjuweel Brede School Het Kroonjuweel Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg 0118-422401 Bestuur OnzeWijs/Raad van bestuur voor PC/RK onderwijs Vlissingen Secretariaat Stadhuisplein 20 4382 LG Vlissingen 0118-650232 Ouderraad Het Kompas Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg 0118-422401 Voorzitter: Kristel Kindts orhetkompas@onzewijs.nl Medezeggenschapsraad Het Kompas Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg 0118-422401 Voorzitter: Sylvia de Heus 0118-422401 s.deheus82@gmail.com Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OnzeWijs Voorzitter: Kenny Ebert gmr@onzewijs.nl Schoolbegeleidingsdienst R.P.C.Z Edisonweg 2 4382 NW Vlissingen 0118-480800 GGD-Jeugdgezondheidsteam GGD Zeeland Westwal 37 4461 CM Goes 0118-249420 Inspectie basisonderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachten/meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld; Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111(lokaal tarief) Contactgegevens Leerplicht (RBL Walcheren): Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postbus 6000 4330 LA Middelburg T. 0118 - 675 653 rbl@middelburg.nl www.lereninzeeland.nl (website RBL Walcheren) Schoolgids 2019 - 2020

Hoofdstuk 12, Namen en adressen 75 Schoolgids 2019 - 2020

Schoolgegevens Het Kompas PC/RK Basisschool Het Kompas e-mail: hetkompas@onzewijs.nl website: www.hetkompas-onzewijs.nl Adres (incl. postadres): Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg 0118-422401 Onze school maakt deel uit van de Stichting Onze Wijs Voor PC/RK Basisonderwijs in Vlissingen, Oost-Souburg en Middelburg. Het adres van de Stichting is: Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen Het Kompas

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
Home


You need flash player to view this online publication