16

kind, zijn medeleerlingen of de medewerkers in het geding is of als het onderwijsleerproces van kinderen in het geding is. Een schorsing mag maximaal 1 week duren en wordt schriftelijk, voorzien van argumenten, aan ouders gemeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, wordt ook de onderwijsinspectie op de hoogte gebracht. Het bevoegd gezag wordt voorafgaand aan de schorsing altijd in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. We volgen hiervoor een bestuurlijk protocol. Hieraan gaat de volgende procedure vooraf: • het gedrag van de leerlingen wordt besproken met betrokkenen en team • het gedrag van de leerling wordt besproken met de directeur • het gedrag van de leerling wordt besproken met de ouders / verzorgers van betreffende leerlingen. • het bevoegd gezag deelt de ouders/verzorgers, de inspecteur van het basisonderwijs en de leerplichtambtenaar schriftelijk mee of het ongewenste gedrag aanleiding geeft tot schorsing of dat bij herhaling van het ongewenst gedrag tot schorsing wordt overgegaan. Verwijdering Nadat is gebleken dat meerdere schorsingsmaatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan verwijdering als corrigerende strafmaatregel worden toegepast. Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid. Van verwijdering van een leerling is sprake wanneer het College van Bestuur van Onze Wijs besluit een leerling de verdere toegang tot de school te ontzeggen. Definitieve verwijdering van een leerling is pas mogelijk nadat het schoolbestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Per 1 augustus 2014 geldt dus een resultaatverplichting voor de verwijderende school: er moet een nieuwe school voor de 16 Het Kompas leerling gevonden zijn. Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband vereist. Toetsing van de verwijdering van een leerling gebeurt door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is aangesloten: de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Omgang met ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren Soms kan het gedrag van de ouders verstorend werken op de goede relatie die tussen school en ouders behoort te bestaan om de eerste taak van een school te bereiken, namelijk het geven van goed onderwijs aan een leerling. Er behoort een gezonde wisselwerking te zijn tussen opvoeders en de leerkrachten met inachtneming van ieders rol ten opzichte van de leerling. Dit betekent overigens dat een gezonde kritische opstelling van ouders ten opzichte van het onderwijs dat hun kind ontvangt deze wisselwerking alleen maar ten goede kan komen. De school zet zich tot het uiterste in om goed onderwijs te verzorgen, maar is daarbij niet onfeilbaar, zodat het meedenken van ouders in deze alleen maar de kwaliteit doet verbeteren. Er zijn diverse stappen aangewezen om trachten te voorkomen dat geschillen met ouders niet ontaarden in conflicten waarbij het gedrag van ouders onaanvaardbaar wordt. Mocht dit wel zo zijn, dan kan in het uiterste geval tot schorsing van de leerling worden overgaan.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication