0

Schoolgids Het Kompas 2022-2023

Inhoudsopgave 1. Aangenaam 4 2. De missie en de visie van Het Kompas 6 Missie en visie Ons leerklimaat Het Kompas wil een grote, kleine school zijn Onze identiteit Onze visie op onderwijs Onze kernwaarden 3. Organisatie Het team van Het Kompas Inzet studenten Een schooldag op Het Kompas School-, VSO- en BSO tijden Aanmelden van nieuwe Kompasleerlingen 6 6 6 7 8 8 10 10 10 10 11 11 Absentie 12 Leerplicht en verlof Belangrijke documenten op de website 4. Inhoud van ons onderwijs Ons onderwijs in de groepen 1-2 Ons onderwijs in de groepen 3-8 Sociaal-emotionele vorming Weerbaarheid op Het Kompas 12 13 14 14 15 16 16 Burgerschap 17 ICT 17 Huiswerk in de groepen 4-8 LIST school 18 18 Bibliotheek 19 Naschools aanbod 5. Kwaliteit van ons onderwijs 19 20 Resultaten 20 Jaarplan 20 Leerlingvolgsysteem groep 1-8 Schoolkeuze en samenwerking met het VO 21 22 Onderwijsinspectie 22 Tevredenheidsmetingen 2022 Audit Kompas juni 2022 6. Leerlingenzorg op Het Kompas Handelingsgericht werken Specifieke leerlingenzorg Extra leerlingenzorg i.s.m. externen 7. Ouder- en leerlingbetrokkenheid incl. communicatie 23 23 24 24 24 25 26 Startgesprek 26 Informatieavond 26 Voortgangsgesprek 26 Rapportgesprekken 26 2 Het Kompas

Adviesgesprekken 27 Inloopmomenten 28 Parro 28 Sociale media 28 Website 28 MR Het Kompas 30 Leerlingenraad 30 Ouderraad 31 Ouderbijdrage 32 8. Veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid en pestprotocol Gezonde school 34 34 34 Hitteplan 35 Duurzaamheid 35 Protocol medisch handelen op school 36 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 36 Roken op school Geen honden op het plein 36 36 Hoofdluis 36 Infectieziekten 37 9. Stichting Onze Wijs 38 Identiteit 38 GMR 39 Klachtenregeling 39 10. Contactgegevens schooljaar 2022-2023 42 AVG 40 Verzekeringen en aansprakelijkheid 41 Sponsorbeleid 41 Schoolgids 2022-2023 3

1 Aangenaam Beste lezer, De basisschoolperiode is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zowel voor uw kind als voor u als ouder. Een basisschool kiezen voor uw kind is dan ook een essentiele stap. Wij leggen graag samen met u een goede basis die van belang is voor de ontwikkeling van uw kind. Met deze schoolgids willen wij u een beeld schetsen van onze school. Wat ouders van ons kunnen verwachten en wat wij voor uw kind(eren) kunnen betekenen. Deze gids beschrijft waar wij voor staan. Omgekeerd wordt ook aangegeven wat wij van ouders verwachten. Zowel voor ouders van wie hun kind al op school zit, als voor ouders die een school zoeken die bij hun kind past. Daarnaast biedt het praktische informatie die specifiek geldt gedurende het schooljaar 20222023. Het Kompas; een prachtige school met deskundige en gepassioneerde leerkrachten die onderdeel uitmaakt van een brede school gelegen in OostSouburg. Een school waar elk kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn, een school die doet wat zij belooft. 4 Het Kompas Onze school is een grote school waar uw kind gekend wordt. We zijn één team, werken vanuit één visie en delen onze kennis en expertise. Wij weten de voordelen van een grote school te combineren met persoonlijk, goed georganiseerd onderwijs. “Een grote school die klein wil zijn”. Op zowel de schoolwebsite als op de website van het bestuur vindt u diverse protocollen en reglementen die voor u mogelijk van belang kunnen zijn. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen en/of bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact met ons op. Wij staan u namelijk graag te woord. Tot ziens! Team, directie en MR van Het Kompas.

2 De missie en de visie van het Kompas Missie en visie De missie van basisschool Het Kompas luidt als volgt; ‘Wij bieden onderwijs aan op een creatieve, betrokken en positieve wijze, waarin wij professioneel samenwerken met kinderen, ouders & collega’s en doen dit respectvol, duidelijk en transparant.’ Op basis van deze missie hebben wij gezamenlijk een motto geformuleerd. Dit motto staat centraal binnen de school; Het Kompas richt zich op ieder kind! Ons leerklimaat Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas. O.a. de methode Kwink, de cursus Weerbaarheid en ons veiligheidsbeleid helpen ons daarbij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien. Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. 6 Het Kompas Het Kompas wil een grote, kleine school zijn. Daarmee bedoelen we, dat we door de “grootte”, de volgende voordelen hebben: • We hebben op onze school veel leerkrachten met verschillende competenties. Zo hebben we een zorgteam (remedial teacher, Intern begeleiders en onderwijsassistenten). Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten gespecialiseerd wat betreft gedrag, begeleiden van leerlingen en ICT. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, meer hulp aan kinderen bieden dan bijvoorbeeld op een kleine school. • De lusten, maar ook de lasten worden door veel leerkrachten gedragen. Daardoor hebben we meer ruimte om echt tijd voor het onderwijs te hebben; • We werken met dubbele groepen. Dit kan voor leerlingen prettig zijn; • We hebben veel ouderhulp; Door klein te zijn willen we het volgende bereiken: • De contacten zijn gemakkelijk te leggen omdat elke leerkracht na schooltijd te bereiken is en er maandelijks sprake is van een inloopmorgen op woensdag. Bij de kleutergroepen is dit twee keer per week.

• Door aandacht te hebben voor elke leerling worden de kinderen geen nummer, maar blijft iedereen belangrijk. Onze identiteit Wij zijn een eigentijdse (open) ProtestantsChristelijke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind. ‘Open’ wil zeggen dat iedereen welkom is die zich kan vinden in onze identiteit. Steeds meer ouders zijn zelf niet actief met geloofsopvoeding bezig, maar vinden het wel belangrijk dat hun kinderen dit meekrijgen. Dat laatste ervaren wij als leerkrachten op onze school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging

vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk/omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip “Christelijke school” ineens een veel bredere inhoud dan de traditionele: “een school die een praktische invulling wil geven aan haar Christelijke identiteit”. Onze visie op onderwijs Vanuit de overtuiging dat ieder mens gelukkig wordt van persoonlijke groei, gaan we op Het Kompas uit van kansrijk onderwijs waarin eenieder de mogelijkheden krijgt zich breed te ontwikkelen. Dit bereiken wij door binnen een veilig klimaat waarin de Christelijke normen en waarden leidend zijn, met elkaar samen te werken aan goed onderwijs. Hierbij professionaliseren wij ons voortdurend en hebben wij hoge verwachtingen van onszelf als team en van onze leerlingen. 8 Het Kompas Doordat wij als team unaniem achter deze visie staan, zijn wij ervan overtuigd dat onze leerlingen en leraren zich prettig voelen op school, dat zij zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen en dat er open en eerlijk met elkaar (en met alle partijen die een rol hebben binnen of buiten de school) gecommuniceerd wordt. Onze kernwaarden

3 Organisatie van ons onderwijs Het team van Het Kompas Het onderwijsteam van het Kompas bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. De leerlingenzorg op het Kompas wordt gecoördineerd door juf Angelique, juf Annemarie, juf Karlien en juf Jolanda. De directie bestaat uit meester Joost (de directeur) en juf Kimberley (adjunctdirecteur). De directie wordt in haar werk bijgestaan door een managementteam en een secretaresse. Het managementteam, bestaande uit vertegenwoordigers van onder- midden- en bovenbouw, zet gezamenlijk het beleid uit van de school en geeft sturing aan het bouwoverleg. Het managementteam bestaat naast de directie uit: juf Chellie, juf Naomi, meester Jesper, juf Karlien en juf Annemarie. et studenten Ieder jaar lopen er bij ons op school studenten stage vanuit het HBO, MBO en voortgezet onderwijs. Deze studenten worden bij ons op school goed begeleid door mentor(leerkracht) en schoolopleider. Doordat wij een erkend “leerbedrijf” zijn (Opleidingsschool ZuidWest) kunnen studenten ervan uitgaan dat de begeleiding goed is geregeld. De meeste studenten komen van Scalda (onderwijsassistent, pedagogisch medewerker) of de Pabo (leraar basisonderwijs). Wij zijn erg blij dat er altijd veel studenten bij ons willen stagelopen. Een schooldag op het Kompas De kinderen uit de groepen 1-2 hebben een vaste plek op het schoolplein aan de voorkant van de school. Hier worden de kinderen elke dag door de ouders naar toe gebracht en weer opgehaald. Iedere kleutergroep heeft twee keer per week een inloopmoment, dan mogen de ouders van de desbetreffende groep mee naar binnen. De groepen 4-8 komen zelfstandig de school binnen vanaf 8.10 uur. Om 8.20 uur beginnen onze lessen. De kinderen uit de groepen 3 verzamelen tot aan de herfstvakantie in hun vak op het schoolplein. Daar worden ze ook opgehaald. Na de herfstvakantie gaan ook zij zelfstandig naar binnen maar worden ze wel nog steeds in de vakken opgehaald aan het einde van de dag.

De lessen eindigen ma, di, do, en vrijdag om 14.20 uur. Op woensdag eindigen we om 12.20 uur. Voor de groepen 3-8 organiseren wij één keer per maand een inloopmoment voor de ouders. Op de website vindt u de planning van deze momenten en de in- en uitgangen van de school voor de verschillende groepen. Wij hanteren op onze school een 4-gelijkedagenmodel (continurooster). De kinderen hebben op woensdag een vrije middag. De kinderen eten tussen de middag 15 minuten met de eigen leerkracht in de klas. Na het eten spelen de kinderen 30 minuten buiten onder toezicht van enthousiaste overblijfmedewerkers (ouders en teamleden) o.l.v. een overblijfcoördinator die is aangesteld vanuit de school. Voor- en na schooltijd is er de mogelijkheid om van de diensten van Kinderopvang Walcheren gebruik te maken. Neem een kijkje op onze website (Voor ouders/samenwerking KOW) voor de uitgebreide informatie over deze fijne samenwerking. School-, VSO- en BSO tijden VSO Maandag Dinsdag Schooltijd BSO 7.00-8.20 uur 8.20-14.20 uur 14.20-18.00 uur 7.00-8.20 uur 8.20-14.20 uur 14.20-18.00 uur Woensdag 7.00-8.20 uur 8.20-12.20 uur 12.20-18.00 uur Donderdag 7.00-8.20 uur 8.20-14.20 uur 14.20-18.00 uur Vrijdag 7.00-8.20 uur 8.20-14.20 uur 14.20-18.00 uur Aanmelding van nieuwe Kompasleerlingen Hoe kunt u uw kind aanmelden voor Het Kompas? In de meeste gevallen nemen de ouders telefonisch contact op met de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek met u en uw kind. Tijdens dit kennismakingsbezoek: - krijgt u van de directie en/of groepsleerkracht informatie over de school. - ontvangt u de schoolgids, een inschrijfformulier en nog veel meer interessante info. De inschrijfformulieren zijn ook via de website (onder het tabblad Voor ouders/downloads) te downloaden. Schoolgids 2022-2023 11

Tevens maken wij een rondleiding door de school. Wanneer u uw kind bij ons op school heeft aangemeld, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Ruim een maand voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, nemen we contact met u op om afspraken te maken voor de kennismakingsdagen. Normaal gesproken gaan we daarbij uit van twee kennismakingsmomenten. Het kan echter nodig zijn dat er meer momenten om te wennen ingepland moeten worden. Dat kan per leerling verschillen en wordt in overleg met ouders afgesproken. U ontvangt daarna bericht wanneer uw kind voor de eerste keer op school wordt verwacht. Vanzelfsprekend mag u de eerste morgen of middag uw kind in de klas vergezellen. Op de dag nadat de leeftijd van 4 jaar is bereikt, is de leerling welkom op school. In geval een leerling voor- of op 1 oktober jarig is, mag hij of zij direct na de zomervakantie starten. Leerlingen die van een andere school komen worden na overleg met directeur en leerkracht toegelaten tot onze school. Nieuwe leerlingen ontvangen van de school een vragenlijst, die moet worden ingevuld. Indien nodig, zal de desbetreffende leerkracht hierover met u in contact treden. 12 Het Kompas Absentie U wordt verzocht van een apart mailadres gebruik te maken om uw kind afwezig te melden. Doordat meerdere collega’s direct toegang hebben tot dit mailadres zal de melding naar de betreffende leerkracht vlot verzorgd kunnen worden. Het adres: absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl . Wilt u de boodschap doorgeven vóór aanvang van de lessen? Vanaf 8.00 uur zijn we op school ook telefonisch bereikbaar. Leerplicht en verlof Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden.

Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan staan op onze website beschreven. Belangrijke documenten op de website Op onze website kunt u alle informatie vinden over; - verlofaanvragen en het in te vullen formulier hiervoor - inschrijfformulieren voor uw zoon of dochter - het vakantierooster - de jaarplanning voor ouders met daarin de inloopmomenten, de studiedagen, de vrije dagen, de vakanties, de vieringen etc. - reglementen rondom schorsing en verwijdering - reglementen en afspraken m.b.t. de leerplicht van uw kind Al deze handige informatie is terug te vinden op onze website onder het tabblad “Voor ouders”. Schoolgids 2022-2023 13

4 De inhoud van ons onderwijs Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het zogenoemde jaarklassensysteem. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep (groep 1- 8). Binnen een ‘jaargroep’ maakt ieder kind zijn/ haar eigen ontwikkeling door. Ons onderwijs in de groepen 1/2 We werken met vijf combinatiegroepen 1/2. Wij hebben gekozen voor groepen 1/2 omdat wij vinden dat wij op deze manier beter kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van een kleuter. Kinderen krijgen hierdoor meer de mogelijkheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren doordat er verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Ook het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hoort hierbij. De belangrijkste basisbehoeften in de schoolcarrière van een kind zijn: relatie (de band tussen leerlingen onderling en met leerkrachten), competentie (nieuwsgierig zijn en vertrouwen hebben in eigen kunnen) en autonomie (eigen verantwoording). Dit is dus het eerste waar wij mee aan de slag gaan als een kind op het Kompas start. Wij bereiken dit door: • Het entreeformulier waarbij ouders schriftelijk informatie geven over hun kind zodat wij direct bij aanvang in kunnen spelen op de behoeften van de leerling. • Een entreegesprek met ouders over het welbevinden van hun kind na een aantal weken onderwijs op onze school • Het creëren van een veilig klimaat (voorspelbaarheid en regelmaat). • Een aantrekkelijke leeromgeving te creëren die de nieuwsgierigheid prikkelt en uitlokt tot leren. • Het kind zelfvertrouwen te geven (veel positieve ervaringen opdoen en positieve bevestigingen geven). • Zelfstandigheid te stimuleren. Wij werken met brede thema’s vanuit LIST (zie verderop in dit hoofdstuk), waarbij het aanbieden van prentenboeken centraal staat. Dit zijn brede thema’s waar veel verschillende perspectieven en dilemma’s over bestaan en die steeds weer het denken stimuleren en leiden tot discussies. Een thema duurt ongeveer zes weken. Ook andere vakgebieden integreren we in deze thema’s. 14 Het Kompas

We werken aan de zelfstandigheid door in alle kleutergroepen te werken met een planbord. Het “werken” is dus veelomvattend. Het resultaat is niet het belangrijkste, maar hoe je er tijdens het proces mee aan het oefenen bent geweest. Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind maken we gebruik van het observatie- en registratiemodel KIJK (afkorting van Kijk In Je Klas). Doordat we de kinderen in groep 1/2 regelmatig observeren, krijgen we een helder beeld van hun ontwikkeling. Indien nodig wordt de ontwikkeling van het kind intern besproken. Dit kan zowel bij een achterstand als een voorsprong in de ontwikkeling zijn. De KIJK-registratie wordt tweemaal per schooljaar ingevuld. Het rapport voor de groepen 1/2 correspondeert met de KIJK. Dit wordt ook op de oudergesprekken besproken. Ons onderwijs in de groepen 3-8 Op onze school wordt er voldoende aandacht besteed aan alle vakken zoals rekenen, spelling, taal, begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor kunstzinnige oriëntatie, muziek, wereldoriëntatie, verkeer en bewegingsonderwijs. De methodes die we hiervoor gebruiken staan beschreven op onze website onder het tabblad “Ons Onderwijs”. Tijdens alle vakken komt het samenwerkend leren terug. Dit is al te zien aan de indeling van de groep waarbij de kinderen in teams zitten. Daarnaast werken de kinderen tijdens wereldoriëntatie in tweetallen aan het ontdekkend leren. Tijdens de andere vakken zetten we veel coöperatieve leerstrategieën in waardoor de kinderen op een andere manier de leerstof tot zich kunnen nemen.

Sociaal emotionele vorming Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen over “goede” sociale vaardigheden beschikken, maken we gebruik van de methode “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Ook besteedt Kwink aandacht aan burgerschap en mediawijsheid (social media). Elk jaar worden alle lessen geheel vernieuwd, daardoor is Kwink erg actueel. Kwink richt zich op preventie, het voorkomen van bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep. Als school hebben wij voor Kwink gekozen omdat Kwink: - verstorend gedrag en pesten voorkomt; - een groepsbrede, preventieve aanpak kent; - de leeropbrengsten verhoogt; - bij passend onderwijs aansluit; - handelingsgericht werkt; Op welke wijze met het thema wordt omgegaan, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Weerbaarheid op Het Kompas Op Het Kompas worden al een aantal jaren weerbaarheidslessen aan de kinderen uit de groepen 3-8 aangeboden. Als school willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en hen zo goed mogelijk 16 Het Kompas voorbereiden op de samenleving. Doordat de samenleving een beroep doet op de mentale en ook fysieke weerbaarheid van kinderen besteden we hier als school structureel aandacht aan. Er wordt o.a. een bewustwordingswordingsproces gestart bij de kinderen door ze bewust te maken van hun eigen handelen, bewust van anderen en hoe daarmee om te gaan. Bewust van een (on) veilige situatie en een (on) veilige omgeving. Ook leren zij omgaan met ruimte, lichaamstaal en houding. Stop is stop en nee is nee.

Burgerschap Op Het Kompas wordt natuurlijk ook aandacht geschonken aan burgerschapsvorming. We geven dit op onze school op de volgende wijze inhoud: • De leerlingenraad is een mooi voorbeeld hoe onze school omgaat met het begrip burgerschap en hoe we dit bij onze leerlingen willen ontwikkelen (zie voor meer info hoofdstuk 7) • Deelname in kringgesprekken en projecten, spelen en werken d.m.v. werkvormen (coöperatief), waarbij ieder een gelijke taak, kans en inbreng heeft. • Meedenken en meebeslissen over oplossingen bij problemen, klassenaangelegenheden en bij het maken van afspraken en regels. • Leren over de eigen leefomgeving in de wereldoriënterende vakken, waarbij bezoeken horen aan bijzondere plaatsen in de omgeving. • Projecten over geestelijke stromingen. • Drama-activiteiten. • Verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het bevorderen van de leefbaarheid binnen de school. • Vast onderdeel binnen de methodes “Kwink”, “Trefwoord” en Weerbaarheid. ICT Het Kompas beschikt over een modern en goed lopend ICT netwerk. Dit houdt in dat elke groep de beschikking heeft over devices in de klas. • In de groepen 1 en 2 wordt op Het Kompas door kinderen gewerkt op een Ipad. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Ipad of chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen gaan de kinderen met een Ipad aan onderwijs-ondersteunende programma’s werken. • In de groepen 3 hebben de kinderen nog geen eigen chromebook, maar wordt er regelmatig gebruik gemaakt van chromebooks om de leerstof extra te kunnen oefenen. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van de rekenles en Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 hebben de leerlingen bij ons op school een eigen chromebook en wordt de chromebook meer ingezet om ook de les te verwerken. Vanaf groep 5 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de risico’s en gevaren van het internet. Schoolgids 2022-2023 17

Huiswerk in de groepen 4-8 We geven de kinderen op onze school huiswerk mee om: - kinderen te laten oefenen met de leerstof - kinderen te laten wennen aan huiswerk - kinderen te leren omgaan met een agenda (bovenbouw) - een attitude te kweken bij kinderen - ermee gewend te zijn voor het voortgezet onderwijs We geven huiswerk mee, dat alle kinderen in principe zelfstandig kunnen maken of leren. Er wordt in groep 5 structureel gestart met huiswerk en dit krijgt natuurlijk een vervolg in groep 6, 7 en 8. Wij proberen het huiswerk op onderstaande, gestructureerde wijze op te bouwen voor de kinderen als het gaat om frequentie en hoeveelheid. Groep 4: Boekbespreking Groep 5: Boekbespreking, 1 keer per week huiswerk (maakwerk of leerwerk) Groep 6: Boekbespreking, spreekbeurt en 1 keer per week huiswerk. Na de herfstvakantie verandert dit naar 2 keer per week (maakwerk en/of leerwerk). Groep 7: Boekbespreking, spreekbeurt, 2 keer per week huiswerk en daarnaast samenvattingen leren voor toetsen van wereldoriëntatie, Topografie en Engels. 18 Het Kompas Groep 8: Spreekbeurt, het schrijven van een onderzoek, 3 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van wereldoriëntatie, Topografie en Engels. Nadat de kinderen van groep 8 hun schooladvies hebben gekregen, krijgen de kinderen (deels) op hun eigen niveau huiswerk mee naar huis en ook in de hoeveelheid wordt gedifferentieerd. In groep 6 adviseren wij de kinderen dan ook om een agenda en een eigen huiswerkmap aan te schaffen. In groep 7 en 8 moeten de kinderen deze aanschaffen. Op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 - 15.00 uur kunnen de kinderen uit de groepen 4-8 gebruik maken van de huiswerkklas. De leerkracht bespreekt dit met de desbetreffende ouders of ouders hebben deze wens uitgesproken naar de leerkracht. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit school. LIST school Met de bibliotheek als kloppend hart van de school is Het Kompas een gecertificeerde leesschool. Het leesonderwijs wordt in alle groepen vormgegeven door het leesinterventieproject LIST. LIST is een integraal schoolverbeteringsproject

gericht op het verbeteren van de leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerling niveau. Het doel hiervan is om van de leerlingen gemotiveerde en strategische lezers te maken. Er wordt ingezet op het leesbegrip en de leesbeleving van de leerling. Het plezier hebben in lezen staat hierbij voorop. Wij streven ernaar dat alle leerlingen functioneel geletterd de basisschool verlaten. Dat wil zeggen AVI Plus en minimaal AVI E6 voor de moeizame lezers. We streven ernaar de motivatie van de leerlingen hoog te houden waardoor het plezier blijft. De LIST- aanpak is terug te zien in de hoeveelheid aandacht die er wordt besteed aan de beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 tot aan de hoeveelheid leeskilometers die onze leerlingen nog maken in groep 8. De schoolbrede aanpak staat voor u verder beschreven op onze website. Bibliotheek De bibliotheek op school neemt een belangrijke plaats in binnen het leesonderwijs op onze school. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het uitleensysteem tijdens en na schooltijd wat verzorgd wordt door onze bibliothecaresse, juf José en ouders die vrijwillig komen helpen. Leerlingen komen op vaste tijdstippen onder schooltijd naar de bibliotheek om boeken te lenen. Daarbij kunnen ze geholpen worden door juf José of een vrijwilliger in overleg met de leerkracht. Op maandag, dinsdag en donderdag is de bibliotheek ook na schooltijd geopend (tot 15.00 uur) voor ouders en leerlingen Uw kind krijgt een bibliotheekpas waarmee het niet alleen op school boeken kan lenen, maar in alle bibliotheken in Zeeland. Daarnaast kan uw kind ook gratis gebruik maken van e-books en luisterboeken. Kijk voor meer informatie op https://www. onlinebibliotheek.nl/ of op de website van de Zeeuws Bibliotheek https://www.dezb.nl/. Naschools aanbod Buiten de reguliere lesdagen bieden wij voor onze leerlingen een ruim naschools aanbod. Ieder schooljaar kan dit wijzigen dus we houden u goed op de hoogte van de verschillende activiteiten die we aan kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan lessen Spaans, Frans, typelessen, technieklessen, kunst, muziek en sport en spel. Op onze website kunt u onder het kopje ‘naschools aanbod’ alle informatiebrieven, data en overige informatie vinden. Schoolgids 2022-2023 19

5 Kwaliteit van ons onderwijs Resultaten Natuurlijk stellen wij ons ten doel het maximale uit elk kind te halen. Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen na gemiddeld acht jaar basisonderwijs goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Als school vragen wij ons steeds af of de kwaliteit van ons onderwijs op orde is. Dat doen wij op de volgende manieren: • tijdens team- en bouwvergaderingen worden regelmatig bepaalde vakgebieden geëvalueerd • jaarlijks evalueren wij de zorg voor het kind • tijdens de voortgangsbesprekingen gaan wij na of de kinderen de gestelde doelen halen • met behulp van een methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem kunnen wij vaststellen hoe onze scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Voor de leerlingen gebruiken we de toetsen om het onderwijs goed af te stemmen. Jaarplan Ieder schooljaar stellen wij als school een jaarplan op waarin activiteiten voor komend schooljaar staan beschreven. Voor het schooljaar 2022-2023 staan er activiteiten beschreven voor de volgende vakken/ onderwerpen; - Rekenonderwijs: werken rondom leerlijnen met de hybride versie van Pluspunt en het borgen van het Expliciete Directe Instructiemodel. - Begrijpend leesonderwijs: Werkwijze begrijpend lezen optimaliseren - Afspraken leerlingvolgsysteen evalueren en bijstellen - Doorgaande lijn groep 1-8 van ons Godsdienstonderwijs evalueren en bijstellen 20 Het Kompas

Leerlingvolgsysteem groep 1-8 De methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen en waar nodig te verbeteren. Hiermee volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uit al deze gegevens kunnen wij opmaken of bepaalde zaken en/of leerstofonderdelen of -gebieden bij ons op school nog verbeterd moeten worden. In de groepen 1 en 2 gebruiken we “Kijk” als meetinstrument om het jonge kind te observeren op alle ontwikkelingsgebieden. Er worden geen toetsen afgenomen bij de kleuters. Dit kan mogelijk nog wel voor een individuele leerling, wanneer de gegevens uit deze toetsen een meerwaarde kunnen bieden voor het beter afstemmen en tijdig inspelen op de onderwijsbehoeften. Vanaf volgend schooljaar 2022-2023 stappen we voor de groepen 3-8 over op het leerling-volgsysteem IEP. Dit staat voor Inzicht Eigen Profiel. Binnen dit leerlingvolgsysteem worden kinderen gevolgd op het gebied van leerresultaten (ook wel ‘hoofd’ genoemd) én op het gebied van creatief vermogen, talenten, leeraanpak en sociaal-emotionele ontwikkeling (ook wel ‘hart & handen’ genoemd). We kijken dan dus binnen één leerlingvolgsysteem breder naar het kind. Om een compleet beeld van het kind te krijgen wordt de ontwikkeling én de talenten van het kind in kaart gebracht. Zowel van hoofd als van hart & handen volgt er dan een rapport die ouders ook in te zien krijgen. Zo krijgt het kind, wij als leerkracht en u als ouder inzicht in de volgende ontwikkelingsstap. De eindtoets in groep 8 wordt al jaren afgenomen middels IEP. Via de Kompaswijzer zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen IEP. Op de website onder ‘Kwaliteitszorg’ vindt u de resultaten met o.a. de uitslag van de Eindtoets van de afgelopen vier jaar, keuze voortgezet onderwijs, aantal doublures en verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. In enkele eenvoudige grafieken worden de resultaten weergegeven. Jaar Eindtoets 2022 2021 2020 2019 IEP-toets IEP-toets Geen IEP-toets i.v.m. Corona IEP-toets Score Het Kompas 82,1 81,9 n.v.t. 80 Landelijk gemiddelde 80,0 79,7 n.v.t. 79-81 Schoolgids 2022-2023 21

Schoolkeuze en samenwerking met het Voortgezet Onderwijs Uitstroom voortgezet onderwijs 2019-2022 Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt uitgelegd hoe het traject van leerlingen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs eruit zal gaan zien. Tijdens het adviesgesprek in februari komt het advies vanuit school, de wens van de ouders en het kind aan bod. Het advies van de school baseren wij op het resultaat van het IEP LVS, de methode-onafhankelijke resultaten van ons leerlingvolgsysteem, de methode resultaten en de werkhouding van de leerling. Daarnaast wordt ook het advies van de huidige leerkracht, het advies van de leerkracht van groep 7 en de intern begeleiders hierin meegenomen. De kinderen krijgen inschrijfformulieren van hun leerkracht. Deze vullen ouders samen met het kind in en worden weer ingeleverd bij de leerkracht. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs wordt administratief door onze school geregeld. Onderwijsinspectie Jaarlijks zijn we verplicht om informatie te verstrekken aan de onderwijsinspectie. Op basis van deze informatie wordt er een rapport opgesteld. Zij komen eens in de vier jaar langs voor een schoolbezoek. Daarbij bezoeken zij dan ook de klassen en vindt er een gesprek plaats met het team, kinderen en in sommige gevallen ouders. In 2017 heeft de inspectie onze school bezocht. De rapporten liggen op school ter inzage, staan op de website en zijn ook in te zien via www. onderwijsinspectie.nl. In april 2021 heeft de onderwijsinspectie een online-bezoek gebracht aan onze school. De inspectie richtte zich daarbij met name op groep 6 (rekenen) en 7 (begrijpend lezen). 22 Het Kompas

Zowel in 2017 als in 2021 was de onderwijsinspectie zeer positief over de wijze waarop er op Het Kompas onderwijs wordt gegeven. Tevredenheidsmetingen 2022 In het voorjaar van 2022 zijn de tevredenheidsmetingen afgenomen bij ouders, leerlingen (groep 6 t/m 8) en leerkrachten. Evenals in voorgaande jaren werden we ook dit keer weer positief beoordeeld door zowel de kinderen alsook de ouders. Ouders hebben ons beoordeeld met een 8,2 en de kinderen met een 8,1. Natuurlijk zijn we ontzettend trots op deze resultaten. Nu is het zaak deze hoge scores te borgen en de eventuele verbeterpunten aan te pakken. Dat doen we in overleg met team, MR en leerlingenraad. Audit Kompas juni 2022 Op woensdag 1 juni en donderdag 2 juni heeft er een audit plaatsgevonden op Het Kompas. Binnen het kwaliteitssysteem van Onze Wijs (Stichting waartoe het Kompas behoort), nemen audits een belangrijke plaats in. Ze zijn een uitwerking van het interne toezicht binnen de Stichting. In ons geval betekende dit dat er op deze twee dagen 5 personen (directeuren en leerkrachten die hiervoor speciaal zijn opgeleid) vanuit collega-scholen binnen Onze Wijs een bezoek hebben gebracht aan bijna alle groepen. Er zijn lessen bekeken, documenten doorgespit en men is in gesprek gegaan met directie, team, IB-ers, kinderen (leerlingenraad groep 7-8) en vertegenwoordigers vanuit OR en MR. De auditcommissie kwam tot de volgende conclusies: • Een school met een goed klimaat. In de ochtend gestructureerde lessen (EDI) waarbij de leerkracht in de regie is. In de middag ruimte voor onderzoekend leren waarbij de kinderen meer de regie in handen hebben • Resultaten goed in beeld en op orde • Duidelijk en gedragen beleid. Stabiele school die zich verder wil ontwikkelen op de ingeslagen weg • Betrokken en gemotiveerde groep leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel Schoolgids 2022-2023 23

6 Leerlingenzorg op Het Kompas Kinderen komen naar school om zich op verschillende gebieden optimaal te kunnen ontwikkelen. Het ene kind heeft meer tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken en bij het andere kind verloopt de ontwikkeling sneller. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ieder kind heeft daarbij zijn/haar eigen onderwijsbehoeften. Het afstemmen op deze onderwijsbehoeften noemen wij handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en de begeleiding af te stemmen op alle leerlingen. De leerkracht verzamelt gegevens van iedere individuele leerling uit zijn/haar klas. Deze gegevens worden vertaald naar onderwijsbehoeften waarmee de leerkracht, zo veel als mogelijk, rekening houdt in zijn/haar onderwijs. Drie keer per jaar, op vastgestelde momenten, worden de leerlingen met de zorg besproken (IB/RT). Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vinden er tussentijds ook gesprekken plaats. Hierbij worden de leerling en ouders ook betrokken. 24 Het Kompas Indien nodig, worden afspraken en acties opgenomen in een plan. Specifieke leerlingenzorg Soms heeft het kind extra begeleiding nodig. Dat kan extra aandacht zijn, omdat de leerling niet goed kan meekomen met de leerstof m.b.t. een bepaald vakgebied. Ook kan het zijn dat een leerling voorloopt in zijn/haar ontwikkeling.

Wanneer de leerkracht dit signaleert wordt er contact gelegd met de remedial teacher (RT) en/ of intern begeleider (IB). Zij coördineren alle zaken rondom de speciale leerlingenzorg. Het kan nodig zijn om breder te kijken dan alleen naar het leren. Onze school beschikt over teamleden met speciale deskundigheid die kunnen meedenken in hoe we tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Hiervoor organiseren wij intern leerlingbesprekingen. Als blijkt dat een leerling, na overleg met elkaar, extra zorg nodig heeft wordt dit beschreven in een handelingsplan en vindt de extra zorg binnen of buiten de groep plaats. De extra zorg buiten de groep kan o.a. bestaan uit het werken in een klein groepje onder begeleiding van een leraarondersteuner of onderwijsassistent, specifieke zorg door een remedial teacher of extra uitdaging in de vorm van een plusklas. Wanneer, na aanpassingen, het aanbod in de klas onvoldoende uitdaging biedt, kan een leerling in de plusklas komen. Dit is een dagdeel per week. Extra leerlingenzorg i.s.m. externen Voor sommige leerlingen kan er meer nodig zijn dan wij als school kunnen bieden vanuit onze basisondersteuning en eigen deskundigheid. Het is dan mogelijk om een deskundige van buiten de school mee te laten denken in hoe we tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben toegang tot diverse externe deskundigen, u kunt hierbij denken aan: HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek), het loket van het Samenwerkingsverband Kind op 1, logopedist, fysiotherapie, SMW (Schoolmaatschappelijk Werk). Wanneer er externe deskundigheid wordt ingezet, gebeurt dit altijd in samenspraak met en met toestemming van ouders. Zij kunnen zodoende direct meedenken in wat hun kind nodig heeft. Informatie over de verschillende externe samenwerkingspartners en de trajecten vindt u op de website. Schoolgids 2022-2023 25

7 Ouder- en leerlingbetrokkenheid (incl. communicatie) Wij vinden het erg belangrijk dat u goed betrokken wordt bij alle zaken die er spelen in- en rond de school. Hieronder beschrijven wij hoe wij u op de hoogte houden van alle informatie over uw zoon of dochter, over de groep en/of over de school. Startgesprek Aan het begin van het schooljaar gaan alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in gesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek leert de leerkracht uw kind beter kennen. Deze informatie gebruikt hij om ook het onderwijs in de eerste maanden zo goed mogelijk op uw kind af te stemmen. Deze gesprekken worden onder schooltijd gevoerd. Bij de kinderen in de groepen 1-2 doen we dit niet. Met de ouders van de kinderen uit deze groepen hebben we wel een entree-gesprek. Dit gesprek vindt plaats na de start op de school na ongeveer anderhalve maand, waarin we terugblikken op de eerste periode. Verder worden gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met kinderen gevoerd. Belangrijkste redenen daarvoor zijn om het kind nog beter te leren kennen en om het eigenaarschap bij kinderen te verhogen. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de ouders van iedere groep een informatieavond. Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en andere ouders. Daarnaast vertellen wij u het één en ander over de activiteiten en het onderwijs passend bij het desbetreffende leerjaar. Voortgangsgesprek In november/december worden alle ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek zal er met u worden gesproken over de voortgang van uw kind(eren). Dit gesprek vindt alleen plaats met ouders in tegenstelling tot de andere gesprekken. Rapportgesprekken Twee keer per jaar (groepen 1 t/m 7) krijgen alle ouders een uitnodiging voor het 10-minutengesprek. Het 2e gesprek vindt overigens plaats op aanvraag van ouders en/of leerkrachten. Tijdens deze gesprekken kunt u met de leerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook bij de rapportgesprekken aanwezig. 26 Het Kompas

Adviesgesprekken groep 8 In groep 8 worden alle ouders voor een gesprek uitgenodigd om het definitieve schooladvies te bespreken en kunnen er vragen gesteld worden over het voortgezet onderwijs. Dit gesprek zal 15 minuten duren. Bij het adviesgesprek in groep 8 zijn de kinderen aanwezig bij het gesprek. Op de website (onder het tabblad Voor ouders) leest u hoe we omgaan met de informatievoorziening bij gescheiden ouders. Schoolgids 2022-2023 27

Inloopmomenten U heeft als ouders de mogelijkheid om ´s morgens een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). Dit is als volgt verdeeld bij ons op school; - Inloop groep 1/2A en 1/2C: elke dinsdag en vrijdag van 8.10 tot 8.20 uur - Inloop groep 1/2B, 1/2D, 1/2E: elke maandag en donderdag van 8.10 tot 8.20 uur - Inloop groepen 3 t/m 8: één keer per maand van 08.00 – 08.20 uur. In de jaarplanning voor ouders (op onze website) staan alle inloopmomenten vermeld. Parro Parro is een communicatieapp, specifiek voor school zodat leerkrachten groepsgerelateerde berichten naar ouders kunnen sturen. Parro is een gesloten systeem: alleen ouders en verzorgers kunnen worden gekoppeld. Door Parro is het voor ons mogelijk om ouders en verzorgers op een moderne wijze op de hoogte te houden van onderwijsgerelateerde activiteiten in de klas van hun kind. Denk hierbij aan foto’s van wat er zich in de klas afspeelt. Maar zo kunnen we bijvoorbeeld ook vragen of ouders als begeleider mee willen naar een activiteit of knutselmaterialen met hun kind mee willen geven en wordt u via Parro 28 Het Kompas uitgenodigd voor de oudergesprekken. Het is niet de bedoeling dat ziekmeldingen worden doorgegeven via Parro. Ook zijn de leerkrachten onder schooltijd niet te bereiken via Parro. Sociale media Het Kompas heeft haar eigen Facebook pagina en Instagram. Hierop plaatsen wij leuke berichten van wat de kinderen zoal meemaken in en buiten de klas. Foto’s van verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het voorleesontbijt, gastlessen, het verkeersexamen, gymlessen, buitenspel of les in de klas. Het is voor ons belangrijk om ook online zichtbaar te zijn. We zijn trots op onze school en willen dit graag delen om anderen een inkijkje te geven. De foto’s en video’s worden met een positieve insteek gemaakt en er wordt zorgvuldig omgegaan met AVG. Deze voorkeuren kunt u jaarlijks binnen de Parro app aanpassen. Facebookpagina: Het Kompas Oost Souburg Instagram: Het Kompas Onze Wijs Website Onze school beschikt over een website. Hier hebben wij in deze schoolgids al meerdere malen naar verwezen. Hier hebben wij voor gekozen zodat we de schoolgids zo compact mogelijk konden vormgeven. Op de website staat veel

uitgebreide informatie voor u als ouder als u op zoek bent naar een specifiek onderwerp. Ook de praktische documenten zoals de jaarplanning en het vakantierooster kunt u hier terugvinden. Wij proberen de site zo actueel mogelijk te houden door het plaatsen van de K en van verslagen en foto verschillende activiteiten. Website: www.hetk onzewijs.nl

MR Het Kompas In de Wet op Medezeggenschap (WMS) is vastgelegd dat iedere school moet voorzien in de mogelijkheid tot Medezeggenschap. De MR op Het Kompas bestaat uit drie afgevaardigden van de ouders en drie van het personeel. De MR denkt (adviesrecht) en beslist mee (instemmingsrecht) over schoolzaken ter bevordering van het onderwijs op school. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als nieuwbouwplannen, veiligheid op school, beleidsplannen, vakantieplanning, koers en begroting van de school, personele aangelegenheden etc. Als u naar “Onze school” gaat op de website en u klikt op ‘Medezeggenschapsraad’ dan vindt u daar de flyer van de MR. Hier ziet u wie er deel uitmaken van de MR, leest u meer informatie over de vergaderingen en hoe u contact op kunt nemen met de MR. Leerlingenraad Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden 30 Het Kompas officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen. In de afgelopen jaren hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en mee gepraat:

De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen en geven we de kinderen hiermee de ruimte om mee te mogen denken op het Kompas. • de inrichting van het speelplein • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop. • bespreken van de sfeer in de groep. • het werken met de nieuwe methodes in de groepen. Schoolgids 2022-2023 31 Ouderraad Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met een of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen, het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten zoals bijvoorbeeld het Zomerfeest. We zijn altijd weer op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. De contactgegevens vindt u in het laatste hoofdstuk van deze schoolgids.

Ouderbijdrage De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 20,- per kind. Deze ouderbijdrage moet medio oktober betaald zijn. Als het kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van € 10,- en als het kind na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken. Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw kind in de loop van het jaar ten goede komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en de slotactiviteit. Kinderen op onze school zullen overigens nooit worden uitgesloten van bepaalde activiteiten, omdat ouders de ouderbijdrage niet willen- of kunnen betalen. Iedereen hoort erbij, los van het feit of er wel of niet is betaald. We hopen natuurlijk wel dat heel veel ouders deze bijdrage willen betalen. Op de website vindt u meer informatie over de betaling van schoolkamp en de schoolreis, verzekeringen en aansprakelijkheid. 32 Het Kompas

Schoolgids 2022-2023 33

8 Veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid en pestprotocol Het Kompas heeft de beschikking over een eigen veiligheidsbeleid. Dit beleid houdt een aantal samenhangende maatregelen in, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Jaarlijks wordt dit beleid gemonitord om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van de leerlingen bij ons op school. Op deze manier hebben wij zicht op hoe we incidenten op school voorkomen, op welke wijze de leerlingen de veiligheid op school beleven en wat het welbevinden van de leerlingen is. Bij ons op school zijn er twee veiligheidscoördinatoren (meester Arno en juf Veerle). Foto’s van deze twee leerkrachten hangen zichtbaar op in de gangen, zodat kinderen en ouders weten om wie het gaat. Binnen het veiligheidsbeleid heeft het pestprotocol een plaats. Wanneer er sprake is van pestproblematiek, is de leerkracht de eerste persoon die door ouders of leerling wordt ingelicht. De leerkracht start mogelijk het pestprotocol op en zal de veiligheidscoördinatoren op de hoogte brengen. De coördinatoren zullen vervolgens het proces begeleiden, monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Gezonde school Wij zijn een erkende ‘gezonde school’. Hier hebben we twee certificaten behaald: “Fysieke weerbaarheid” en “Sport en bewegen”. Zie voor meer informatie: www.gezondeschool.nl Op woensdag willen wij graag de fruitdag voortzetten. De opzet is dat alle kinderen op de woensdagen in ieder geval een stuk fruit mee naar school nemen. Daarbij hebben we natuurlijk wel de medewerking van ouders nodig. Evenals in het afgelopen jaar zullen we ook in het komende jaar weer een poging wagen om in aanmerking te komen voor gratis fruit via een Europese subsidie. Als dit lukt, krijgen alle kinderen drie keer per week gratis fruit aangeboden, vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie. Verder hebben we sinds kort de beschikking over twee watertappunten. De kinderen kunnen tijdens de pauzes en direct na schooltijd zelf water tappen. Dit sluit mooi aan bij ons hitteprotocol wat we enige jaren geleden hebben opgesteld. Tot slot bieden we naast onze gebruikelijke gymlessen en sporttoernooien sinds twee jaar pauzesportactiviteiten aan. 34 Het Kompas

Kinderen kunnen tijdens de middagpauzes onder begeleiding van vrijwilligers vanuit verschillende sportclubs voetballen, tennissen, basketballen, korfballen etc. Per periode wordt gekeken welke sportclubs hun medewerking kunnen verlenen. Hitteplan Vanwege de oplopende temperaturen houdt de school zich in voorkomende gevallen aan een vastgesteld hitteplan. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met personeel, overblijfkrachten en MR. Op de pagina van MR op onze website kunt u het hitteplan doorlezen. Duurzaamheid Wij willen als school ook een bijdrage leveren aan een gezond milieu en aan de samenleving. Er zijn op school inzamelbakken te vinden voor het inleveren van batterijen. Daarnaast zamelen we ook speelgoed in bij ons op school. De inzamel-boxen voor batterijen en speelgoed staan bij de centrale entree. Het speelgoed is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders geen of weinig geld hebben om speelgoed voor hun kinderen te kopen. Ten slotte zorgen wij ervoor dat als er fruit over is aan het einde van de week dit terecht komt bij de voedselbank of bij het verzamelpunt in Oost-Souburg voor mensen die minder te besteden hebben. Schoolgids 2022-2023 35

Protocol medisch handelen op school Onze school heeft een protocol waarin staat hoe wij omgaan met kinderen die ziek worden op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek, het opbergen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen. Wanneer u een verzoek ten aanzien van medicijngebruik of medische handelingen voor uw kind heeft, kunt u dit in een gesprek toelichten. De school zal in navolging van het protocol bekijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan het verzoek. We leggen afspraken die we met ouders/ verzorgers maken over dergelijke zaken zorgvuldig vast door te werken met toestemmingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage bij het protocol opgenomen. U kunt het protocol op verzoek op school inzien. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In verband met de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is de school verplicht te werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De meldcode beschrijft in een aantal stappen wat medewerkers moeten doen bij vermoedens van geweld, waarbij 36 Het Kompas een afwegingskader is opgesteld. Op onze school wordt het gebruik van de meldcode gecoördineerd door de intern begeleiders; juf Annemarie, juf Karlien en juf Angelique. Roken op school Op onze school geldt voor alle ruimtes (incl. schoolpleinen) en voor alle leerkrachten, ouders en kinderen een rookverbod. Geen honden op het plein I.v.m. de veiligheid van de kinderen, willen wij u erop wijzen dat het niet is toegestaan om honden mee te nemen op het schoolplein. Hoofdluis Helaas is het verschijnsel hoofdluis een jaarlijks terugkerend iets op menige school. Ook op Het Kompas worden wij van tijd tot tijd met dit hardnekkige diertje geconfronteerd. Om verspreiding voor te zijn, worden alle leerlingen na iedere vakantie gecontroleerd. Er zijn per groep één of twee luizenouders die dit oppakken. U wordt als ouder op de hoogte gesteld via Parro wanneer deze controle in die week plaatsvindt. Mochten er luizen thuis geconstateerd zijn of op school, dan ontvangt u van ons altijd een brief met alle benodigde informatie.

Infectieziekten Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten behoort tot de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals op school, is er daarom een grote kans op verspreiding van dergelijke ziekten. Maar ook een aantal meer zeldzame en ernstige infectieziekten kan via scholen verspreid worden. De Infectieziektewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies van de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. Op de website (onder de tabbladen Ons onderwijs en Voor ouders) kunt u meer informatie vinden over het veiligheidsbeleid, het pestprotocol, het protocol medisch handelen, bedrijfshulpverlening en de meldcode huiselijk geweld.

9 Stichting Onze Wijs Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur Stichting Onze Wijs. Onder Stichting Onze Wijs vallen 11 scholen op Walcheren. Elke school is uniek, heeft een eigen karakter en verschilt daarnaast in omvang van 60 tot 500 leerlingen. Onze Wijs koestert deze eigenheid onder haar scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang. Onze Wijs zorgt vanuit onze Christelijke waarden dat elk kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto is: Samen leren, toekomst creëren! Stichting Onze Wijs werkt met een bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht houden gescheiden wordt. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Onze voorzitter van College van Bestuur is dhr. R. van der Waal. Op de website www.onzewijs.nl staan de namen van de leden van de Raad van Toezicht. Identiteit Op alle Onze Wijs scholen wordt vanuit christelijke waarden en normen gewerkt gebaseerd op de Bijbel. We brengen 38 Het Kompas onze leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de christelijke traditie, maar staan ook open voor kinderen van andere religies. De volgende kernwaarden staan bij al de Onze Wijsscholen centraal: • Verbondenheid • Verantwoordelijkheid • Vertrouwen • Verschil mak • Verwondering

GMR Vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) van de 11 scholen nemen leden zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Onze Wijs. De leden zijn vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van de scholen. De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse aangelegenheden zoals identiteit, financiële en onderwijskundige keuzes en personeelsbeleid en strategisch beleid. Afhankelijk van het onderwerp en/of de geleding wordt ten aanzien van de aangedragen onderwerpen instemming dan wel advies gevraagd. Klachtenregeling Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat over wie de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school en/ of de vertrouwenspersonen op het Kompas. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school en/of de vertrouwenspersonen. U kunt daarna ook terecht bij het bestuur van Stichting Onze Wijs. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Onze school kent een formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is te vinden op de website www.onzewijs.nl. Op elke school is er een interne vertrouwenspersoon, waar u met uw klachten terecht kunt. U vindt de gegevens van de interne vertrouwenspersoon verderop in deze schoolgids (Hoofdstuk 10). Daarnaast heeft Onze Wijs een externe vertrouwenspersoon. U vindt zijn gegevens op www.onzewijs.nl. De vertrouwenspersonen begeleiden u bij het eventueel indienen van een officiële klacht. Stichting Onze Wijs heeft een eigen klachtencommissie en is aangesloten bij de landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Schoolgids 2022-2023 39

AVG Op al de scholen van Onze Wijs wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en ouders. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De privacybepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Privacyhandboek van Stichting Onze Wijs. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school en het bestuur de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. U kunt dit beleid vinden op de website van onze Stichting.

Verzekering en aansprakelijkheid Er is sprake van een schoolongevallenverzekering. De verzekering biedt zowel de school zelf, als diegenen die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, evenementen in schoolverband en ook gedurende een uur hiervoor en hierna of zoveel als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde activiteiten vergt. De school of het College van Bestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het meenemen van ‘kostbaarheden’ (telefoons, tablets en dergelijke) geschiedt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Uitdrukkelijk vermelden wij dat u aan bovenstaande informatie geen enkel recht kunt ontlenen. Sponsorbeleid Soms worden voor bepaalde activiteiten sponsoren gezocht. Daarbij houden wij ons aan het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Samengevat zijn de uitgangspunten: de school mag en wil niet afhankelijk worden van sponsoring of van een specifiek bedrijf. De school zal ook geen tegenprestatie leveren die in strijd is met de doelstelling van het onderwijs. Schoolgids 2022-2023 41

10 Contactgegevens schooljaar 2022-2023 Algemeen Absentiemeldingen Algemeen e-mailadres Ouderraad voorzitter: Sharon Marinissen Medezeggenschapsraad voorzitter: Wim Spreij Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Veiligheidscoördinatoren: Arno Schuit Veerle Sinke-Vermaire Interne vertrouwenspersonen (voor ouders en kinderen): Groep 1-2: Angelique Filius Groep 3-5: Karlien Roelse Groep 6-8: Annemarie van Gaelen Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Secretaresse Directie Joost Luteijn Kimberley Sterenborg 42 Het Kompas mrhetkompas@onzewijs.nl gmr@onzewijs.nl a.schuit@onzewijs.nl v.sinke@onzewijs.nl a.filius@onzewijs.nl k.roelse@onzewijs,nl a.vangaelen@onzewijs.nl info@gcbo.nl e.emmels@onzewijs.nl absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl hetkompas@onzewijs.nl orhetkompas@onzewijs.nl j.luteijn@onzewijs.nl k.sterenborg@onzewijs.nl

Adres Het Kompas Brede school Het Kroonjuweel t.a.v. Het Kompas Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg Tel. 0118-422401 Bestuur Onze Wijs/Raad van bestuur Secretariaat Stadhuisplein 20 4382 LG Vlissingen Tel. 0118-650232 Inspectie basisonderwijs e-mailadres: info@owinsp.nl Website: www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs Tel. 0900-1113111 Leerplicht (RBL Walcheren) Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres Postbus 6000 4330 LA Middelburg Tel. 0118 - 675 653 E-mailadres: rbl@middelburg.nl Website: www.lereninzeeland.nl Stichting geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel. 070-3861697 E-mailadres: info@gcbo.nl Website: www. geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl Vertrouwenspersoon (extern) voor de scholen van Onze Wijs Karen Keukelaar Tel: 0625065800 e-mailadres; k.keukelaar@gmail.com Schoolgids 2022-2023 43

Het Kompas Christelijke Basisschool Onderdeel van Onze Wijs Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg hetkompas@onzewijs.nl (0118) 42 24 01 www.hetkompas.onzewijs.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication