0

o p 2020-2021 Schoolgids Christelijke basisschool Het Kompas Het Kompas r r i c h t e z d i c e h i k i n d !

Inhoud 1 Aangenaam ....................................................4 2 Waar wij als school voor staan ................6 Het klimaat op onze school ...............................................6 Het Kompas wil een grote, kleine school zijn ..............6 Identiteit ...................................................................................7 Onderwijsvisie ........................................................................8 3 De organisatie .............................................10 De samenstelling van ons team ...................................10 Inzet studenten: ..................................................................10 Indeling leerkrachten: .......................................................11 Schooltijden en opvang ...................................................12 Plaats in het gebouw en wijze van binnenkomen .13 Inloopkwartier op woensdagmorgen .........................13 Iedereen blijft over op Het Kompas .............................13 Lessen bewegingsonderwijs ........................................14 Vakantieregeling ................................................................14 Vakantierooster 2020-2021 ..........................................14 Vrije dagen en studiedagen o.v.b. ................................15 Absentie ................................................................................15 Ziek tijdens schooluren.....................................................15 Ziekte en vervanging personeel ....................................15 Aanmelding van leerlingen .............................................16 Onderwijstijd en het vier-gelijke-dagenmodel ........17 Leerplicht en verlof ............................................................17 Wie beslist over verlof?....................................................20 Klachten of bezwaren ......................................................20 Regels voor time-out, schorsing en verwijdering ..20 4 De inhoud van ons onderwijs .....................22 Organisatiemodel op onze school................................22 Coöperatieve Leerstrategieën en Boeiend Onderwijs ............................................................24 Huiswerk ...............................................................................25 Leerlingenraad ....................................................................25 Burgerschap ........................................................................26 Wat leert uw kind op Het Kompas? ............................27 Kerndoelen ...........................................................................27 Samenwerking met peuter speelzaal ..........................29 Al dan niet (vervroegd) doorstromen naar groep 2 ...29 De activiteiten in groep 1-8 ............................................29 Godsdienst/Geestelijke stromingen .............................35 Bewegingsonderwijs ........................................................37 Sociale vaardigheden .......................................................37 Lessen Weerbaarheid op Het Kompas ......................37 ICT-onderwijs ......................................................................38 5 De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs ......................................40 Resultaten ............................................................................40 Leerlingvolgsysteem .........................................................40 Rapporten en gesprekken ..............................................41 Schoolkeuze advies groep 8 ..........................................43 Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs ......................43 Verantwoording aan onderwijs inspectie ..................44 Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school? ...44 Schoolontwikkeling 2020 - 2021 .................................45 Omgaan met kwaliteit (vanuit het team) ..................46 6 Leerlingenzorg .............................................48 Handelingsgericht werken (HGW) ..............................48 Stap 1: Zorg op groepsniveau .......................................48 Stap 2: Zorg op schoolniveau ........................................49 Stap 3: Vervolg op schoolniveau ..................................50 Stap 4: Zorg op bovenschools niveau .........................50 Samenwerkingsverband Kind op 1 .............................51 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)................................51 7 Informatievoorziening ...............................52 Informatie aan ouders ......................................................52 Informatievoorziening bij gescheiden ouders ..........52 Huisbezoek ...........................................................................53 Ouder-kindgesprekken ....................................................53 Oudergesprekken i.v.m. schoolvorderingen ..............54 Informatieavond .................................................................54

Schoolgids 2020-2021 Inloopkwartier .....................................................................54 Open lesmoment ................................................................55 Kompaswijzer ......................................................................55 Parro (communicatie-app) .............................................55 Website Het Kompas........................................................55 Onze Wijs en de AVG .......................................................55 8 Nieuws vanuit de stichting / inspraak van de ouders .............................56 Stichting Onze Wijs ...........................................................56 Identiteit ................................................................................56 (Gemeenschappelijke) mede zeggenschapsraad ......56 Ouderraad ............................................................................57 Klachtenregeling ................................................................57 9 Financiële zaken ..........................................58 Ouderbijdrage .....................................................................58 Schoolreis / schoolkamp ..................................................58 Stichting Leergeld ..............................................................59 Verzekering en aansprakelijkheid ................................59 Omgaan met Chromebooks ..........................................60 Goede doelen ......................................................................61 Sponsoring ...........................................................................61 10 Een veilige en gezonde school .................62 Veiligheidsbeleid ................................................................62 Interventiesysteem groene-, gele- en rode kaarten ...63 Waarom een pestprotocol? ............................................63 Regels op Het Kompas die gelden in alle groepen .....................................................................64 Hoe te handelen als er gepest wordt?........................65 Medische begeleiding .......................................................67 Protocol medisch handelen op school ........................67 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ..........................................................67 Bedrijfshulpverlening ........................................................68 Hoofdluis ...............................................................................68 Infectieziekten .....................................................................68 Veiligheid in en rond het gebouw .................................69 Roken op school .................................................................69 Toezicht Plein ......................................................................69 Geen honden op het plein ...............................................69 Gedrag in het verkeer .......................................................69 Stepjes, skateboarden en skeelers ..............................69 Gezonde school ............................................................70 Woensdag fruitdag op Het Kompas ...........................70 Fluorspoelen ........................................................................70 Hitteplan ...............................................................................71 11 Allerlei (incl. info KOW) ..............................72 Ouderhulp .............................................................................72 Uw kind is welkom bij de buitenschoolse opvang (BSO) ......................................................................72 Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool .............................................................72 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ....................72 Beleef de dag mee met Mijn KOW ...............................73 Contracten en kosten peutergroep en BSO ..............73 Kom eens kijken! .................................................................73 Inschrijven Peutergroep en BSO Schatduikers ........73 Schoolsportdag / Sporttoernooien .............................73 Wat heb ik nodig op school ............................................74 Fietsenstallingen ................................................................74 Mobiele telefoons ..............................................................74 Schoolreis .............................................................................74 Schoolkamp .........................................................................74 Zomerfeest ...........................................................................75 Schoolfotograaf ..................................................................75 Inzameling batterijen ........................................................75 Inzameling Speelgoed ......................................................75 12 Belangrijke emailadressen voor schooljaar 2020-2021 ...............................76 Team .......................................................................................78 OR / MR .................................................................................79 GGD / Inspectie ...................................................................79

m Beste lezer, De basisschoolperiode is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zowel voor uw kind als voor u als ouder. Een basisschool kiezen voor uw kind is dan ook een belangrijke stap. Wij leggen graag samen met u deze belangrijke basis die van belang is voor de ontwikkeling van uw kind. Met deze schoolgids willen wij u een beeld schetsen van onze school. Wat ouders van ons kunnen verwachten en wat wij voor uw kind(eren) kunnen betekenen. Deze gids beschrijft waar wij voor staan. Omgekeerd wordt ook aangegeven wat wij van ouders verwachten. Zowel voor ouders van wie hun kind al op school zit, als voor ouders die een school zoeken die bij hun kind past. Daarnaast biedt het praktische informatie die specifiek geldt gedurende het schooljaar 2020 – 2021. Het Kompas; een prachtige school met deskundige en gepassioneerde leerkrachten die onderdeel uitmaakt van een brede school gelegen in Oost-Souburg. Een school waar elk kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn, een school die doet wat zij belooft. 4 H e t a s K o p

Het Kompas richt zich op ieder kind! Onze school is een grote school waar uw kind gekend wordt. We zijn één team, werken vanuit één visie en delen onze kennis en expertise. Wij weten de voordelen van een grote school te combineren met persoonlijk, goed georganiseerd onderwijs. Op zowel de schoolwebsite als op de website van het bestuur vindt u diverse protocollen en reglementen die van belang zijn. Heeft u na het lezen vragen en wilt u de sfeer op onze school proeven, dan horen wij graag van u. Heeft u belangstelling gekregen voor onze school, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom! Team, directie en MR van Het Kompas. 5 r i c h t z i c h o p i e d e r k i n d !

2 Waar wij als school voor staan In deze schoolgids beschrijven we uitgebreid ons doel en de werkwijze van onze school. Maar om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen, waar het op onze school om draait: “Het Kompas richt zich op ieder kind”. Wat mag u daarbij van ons verwachten: “Wij werken aan een goede sfeer binnen en buiten de klas waarbij respect voor elkaar een groot uitgangspunt is. Daarbij dagen we onze leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen”. Het klimaat op onze school Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas. O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daarbij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien. Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen. Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen. Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten. De r visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen. Het Kompas wil een grote, kleine school zijn. Daarmee bedoelen we, dat we door de “grootte”, de volgende voordelen hebben: • We hebben op onze school veel leerkrachten met verschillende competenties. Zo hebben we een zorgteam (remedial teacher Intern begeleidsters en onderwijsassistenten). Daarnaas zijn er een aantal leerkrachten gespecialiseerd in gedrag, begeleiden van leerlingen, leren en ICT. Daardoor kunnen we, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gerichte hulp aan kinderen bieden. • De lusten, maar ook de lasten worden door veel leerkrachten gedragen. Daardoor is er meer ruimte en tijd voor echt onderwijs; 6

Schoolgids 2020-2021 • We werken met dubbele groepen, dit kan voor leerlingen prettig zijn; • We hebben veel ouderhulp; Door klein te zijn willen we het volgende bereiken: • Onderlinge contacten tussen leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders worden gemakkelijk gelegd. • Elke woensdagmorgen is er inloop in de klassen. Ouders mogen dan in de groep(en) van hun kind(eren) kijken waar er aan gewerkt is die week. • Door aandacht te hebben voor elke leerling worden de kinderen geen nummer, maar blijft iedereen belangrijk. Identiteit Wij zijn een eigentijdse (open) Protestants-Christelijke/Rooms-Katholieke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk/omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip “Christelijke school” ineens een veel bredere 8 Op Het Kompas denken wij vanuit kansen; vertrouwen, verantwoordelijkheid, onderwijsbehoeften en verbeeldingskracht zijn daarbij het uitgangspunt om te komen tot een organisatie die kwalitatief goed onderwijs levert. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van het verstand, maar ook om sociaal functioneren, het omgaan met emoties en met normen en waarden. Kinderen zijn uniek, dat vraagt individuele aandacht. Anderzijds is het zo, dat kinderen in een gemeenschap leven. Dat betekent dat er ook veel aandacht is voor wat er in de groep gebeurt. Samenwerking, omgang met elkaar en verschillen van elkaar respecteren. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Wij werken op school met het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen

besteden we zo nodig aandacht aan individuele zorg. Soms werken leerlingen met aparte programma’s die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. We kijken daarbij naar kinderen die meer gerichte hulp nodig hebben en naar kinderen die onder hun kunnen presteren; de zogenaamde meer of hoogbegaafde leerling. Op Het Kompas zijn we bezig om het adaptief onderwijs steeds meer vorm te geven. Dat betekent dat we het onderwijs nog beter proberen aan te passen aan de behoefte van het kind. Dat vraagt om aanpassing van elementaire zaken als organisatie, instructie en didactiek. Het vraagt ook om een pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen uitdaging, ondersteuning en vertrouwen wordt geboden. We stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding van het kind. 9

3 De organisatie De samenstelling van ons team Het onderwijsteam van het Kompas bestaat uit 28 leerkrachten. De directie bestaat uit één persoon; te weten een directeur (meester Joost). Plaatsvervanger (bij afwezigheid van de directeur) is juf Kimberley Sterenborg. De directie wordt in haar werk bijgestaan door een managementteam en een secretaresse. Het managementteam, bestaande uit vertegenwoordigers van onder- midden- en bovenbouw, zet gezamenlijk het beleid uit van de school en geeft sturing aan het bouwoverleg. Het managementteam bestaat naast de directie uit: juf Annemarie, meester Martijn, juf Naomi en juf Karlien. De leerlingenzorg op het Kompas wordt gecoördineerd door juf Angelique (Intern Begeleider), juf Annemarie (Intern Begeleider) en juf Jolanda (Remedial Teacher). Naast de groepsleerkrachten zijn er ook twee onderwijsassistenten (juf Rowena en juf Saskia) en twee leraarondersteuners(meester Sjaak en juf Stephanie) die o.a. ingezet worden voor remedial teaching en ondersteuning in de groepen. Sinds 2019 hebben we ook de beschikking over een vaste overblijfcoördinator in dienst, juf Jeanet Steenbeek. Inzet studenten: Ieder schooljaar zullen er bij ons op school studenten stagelopen vanuit het voortgezet onderwijs, MBO of HBO. De meeste studenten zullen komen vanuit Scalda (onderwijsassistent, pedagogisch medewerker) of de Pabo (leraar basisonderwijs) . Wij zijn erg blij dat er altijd veel studenten bij ons willen stagelopen. Op deze manier kunnen wij een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van de toekomstige leraren en onderwijsassistenten. Verder bieden studenten extra handen in de klas. Dit is voor iedere groep en leerkracht erg fijn. In de toekomst zal het opleiden van toekomstige leraren steeds meer op de stageschool plaatsvinden, zodat er direct een goede koppeling is tussen theorie en praktijk. De dagen waarop studenten aanwezig zijn op school is per opleiding verschillend. 10

Schoolgids 2020-2021 Indeling leerkrachten: groep leerkracht 1A/2A 1B/2B 1C/2C 1D 1E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B Carolien Michelle Marian Naomi Patricia Petra Cobi Michelle Marianne Rika Tamara Kimberley Monique Arie Veerle Kees Mara Annelies Jesper Martijn Karlien Marloes Chellie Arno Lisanne Kimberley Jarco Kimberley Hanno dagen ma/di/wo/do do/vr ma/di/wo do/vr wo/do/vr ma/di ma/di/wo/do vr ma/di/woe/do (om de week) do(om de week)/vr ma t/m do vr ma t/m do vr wo/do/vr ma/di ma t/m do vr ma t/m vr ma t/m vr ma/di/ wo (om de week) wo (om de week)/do/vr ma t/m vr ma t/m vr Ma/di/do/vr woe ma/wo/do/vr di ma t/m vr 11

Schooltijden en opvang Wij hanteren op onze school een 4-gelijkedagenmodel (continurooster). Met dit model creëren wij een doorgaande lijn wat de schooldag betreft. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben op woensdag een vrije middag. Er is een lunch- en speelpauze van 45 minuten. De kinderen eten tussen de middag 15 minuten met de eigen leerkracht in de klas. waarnaar ze onder toezicht van overblijfmedewerkers op verschillende tijden buiten gaan spelen. BSO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur Schooltijd 8.20-14.20 uur 8.20-14.20 uur 8.20-12.20 uur 8.20-14.20 uur 8.20-14.20 uur BSO 14.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur 12.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur Tien minuten voor- en na schooltijd, alsmede in het speelkwartier wordt door de leerkrachten toezicht gehouden op de beide pleinen. 12

Groep 3-4 De kinderen uit de groepen 3-4 verzamelen zich op het voorplein en gaan om 8.20 uur in de rij staan (vaste plek) en gaan vervolgens met de leerkracht naar binnen. De groepen 3-8 (met uitzondering van groep 5B) zitten gehuisvest op de eerste verdieping. Groep 3-4 speelt op het voorplein en de kinderen kunnen daar ook hun fietsen kwijt. Zij komen binnen via de ingang (links) van de centrale entree. Groep 5-8 De kinderen uit de groepen 5-8 verzamelen zich op het achterplein (Torenweg). Zij kunnen daar hun fietsen kwijt. Om 8.10 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen en zoeken direct hun “eigen” lokaal op. Om 8.20 uur gaat de tweede bel en dan “moeten” alle kinderen naar binnen. Deze kinderen mogen voor schooltijd gebruik maken van de “vrije inloop”. Dat houdt in dat zij om 8.10 uur Plaats in het gebouw en wijze van binnenkomen Groep 1-2 De kinderen uit de groepen 1-2 worden door de ouder(s) verzorger(s) vanaf 8.10 uur naar de klas gebracht via de centrale hoofdingang (zijde van de nieuwe wijk). Natuurlijk zijn de ouders van harte welkom om een kijkje in de klas te nemen. Zeker voor de jongste kleuters is dat erg plezierig. De kinderen uit groep 1-2 zitten gehuisvest op de begane grond. Na afloop van de schooltijd komen de kinderen van de groepen 1 en 2 in de rij naar buiten en worden door de ouders op het plein opgehaald. Dit ophalen door de ouders is een verplichting, tenzij duidelijk anders met de groepsleerkracht is afgesproken (bijv. met broer/zus/familie/ oppas). De fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling op het voorplein. naar binnen mogen. Zij mogen echter ook nog 10 minuten op het plein blijven spelen. Deze verantwoordelijkheid leggen we dus neer bij de kinderen zelf. Zij komen het gebouw binnen via de ingang bij de KOW (peuterspeelzaal) Inloopkwartier op woensdagmorgen Iedere woensdag houden wij een inloopkwartier. Van 8.05 uur tot 8.20 uur zijn ouders en kinderen van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Iedereen blijft over op Het Kompas Op Het Kompas werken we sinds enkele jaren met het vier-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen eten met de leerkracht en vervolgens gefaseerd tussen 12.00-13.30 uur in groepen een half uur buiten spelen onder leiding van overblijfouders en ambulant personeel. 13

We hebben op onze school een enthousiaste groep overblijfouders. Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich geen moment vervelen. De overblijfouders gaan regelmatig op cursus. Deze is gericht op het omgaan met kinderen en speciaal bestemd voor overblijfouders. Contactpersoon overblijf: Jeanet Steenbeek telefoon: 06-44541542 e-mail: jeanet.steenbeek@onzewijs.nl Lessen bewegingsonderwijs De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzaal of buiten, afhankelijk van jaargetijde en weersomstandigheden. De lessen van de kinderen hebben plaats in de sportzaal van Het Kroonjuweel. De lessen vinden plaats op maandag en vrijdag. Tijdens deze lessen is het dragen van sportkleding (sportbroekje, T-shirt) en gymschoenen. De sport- schoenen mogen geen zwart afgevende zolen hebben en niet buiten gedragen zijn. Vakantieregeling Elk jaar wordt een vakantieregeling vastgesteld, die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Soms kunnen studiedagen van het onderwijzend personeel (waarbij de kinderen vrij zijn) nog niet precies worden gepland. Hierover worden mededelingen gedaan via de Kompaswijzer en/of website. Vakantierooster 2020-2021 Vakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag 2e Pasen Meivakantie Hemelvaart 2e Pinksterdag Zomervakantie Van 19 oktober 21 december 15 februari 2 april 5 april 26 april 13 mei 24 mei 26 juli 7 mei 14 mei 3 september Tot en met 23 oktober 1 januari 19 februari 14

Vrije dagen en studiedagen o.v.b. Op de onderstaande data zijn studiedagen ingepland in het kader van professionalisering en teamen schoolontwikkeling. Alle kinderen zijn dan vrij. Datum 2 oktober 2020 7 december 2020 Omschrijving studiedag studiedag 18 december 2020 alle kinderen zijn om 12.00 uur uit. 22 februari 2021 17 juni 2021 7 juli 2021 23 juli 2021 studiedag studiedag studiedag alle kinderen zijn om 12.00 uur uit. Absentie U kunt gebruik maken van een apart mailadres om uw kind afwezig te melden. Doordat meerdere collega’s direct toegang hebben tot dit mailadres zal de melding naar de betreffende leerkracht vlot verzorgd kunnen worden. Het adres: absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl . Wilt u de boodschap doorgeven vóór aanvang van de lessen. We hoeven ons dan niet onnodig ongerust te maken. Ziek tijdens schooluren Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, dan bellen we u of de verzorger/oppas op met het verzoek uw kind te komen halen. In onze administratie hebben we graag de beschikking over actuele gegevens. Geef het ons door als deze belangrijke gegevens wijzigen. Ziekte en vervanging personeel Door personeelstekort in het onderwijs is het soms moeilijk om vervanging te regelen. Intern hebben we een aantal maatregelen vastgelegd om verantwoorde opvang mogelijk te maken. We zoeken zoveel mogelijk bevoegde leerkrachten als vervanger. Wanneer dat niet lukt, regelen we de opvang met behulp van onderwijsassistente of stagiaires. Soms zal een groep gecombineerd of opgesplitst worden. Een en ander is per situatie verschillend. We proberen onrustige situaties te vermijden en spannen ons in om te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden. Dat laatste zal overigens altijd vooraf aangekondigd worden en gebeurt dus niet onverwachts. 15

Aanmelding van leerlingen Hoe kunt u uw kind aanmelden voor Het Kompas? In de meeste gevallen nemen de ouders telefonisch contact op met de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek met u en uw kind. Tijdens dit kennismakingsbezoek: • krijgt u van de directie en/of groepsleerkracht informatie over de school, • ontvangt u de schoolgids en een aanmeldingsformulier. Tevens maken wij een rondleiding door de school, waarbij een kort bezoek wordt gebracht aan de verschillende groepen en hun leerkrachten. Wanneer u uw kind bij ons op school heeft aangemeld, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Ruim een maand voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, nemen we contact met u op om afspraken te maken voor de kennismakingsdagen. Normaal gesproken gaan we daarbij uit van twee kennismakingsmomenten. Het kan echter voorkomen dat er meer momenten gepland moeten worden. Dat kan per leerling verschillen. U ontvangt daarna bericht wanneer uw kind voor de eerste keer op school wordt verwacht. Vanzelfsprekend mag u de eerste morgen of middag uw kind in de klas vergezellen. Op de dag nadat de leeftijd van 4 jaar is bereikt, wordt de leerling toegelaten. Leerlingen die van een andere school komen worden na overleg met directeur en leerkracht, toegelaten tot onze school. Nieuwe leerlingen ontvangen van de school een vragenlijst, die moet worden ingevuld. Indien nodig, zal de desbetreffende leerkracht hierover met u in contact treden.

Onderwijstijd en het vier-gelijkedagenmodel Per jaar krijgen de kinderen in alle groepen 950 uur les. In totaal maken de kinderen op onze school meer uren dan het minimum dat door de overheid wordt voorgeschreven. Dat is een bewuste keuze. Daardoor hebben de kinderen op onze school ruimschoots de tijd om zich alle stof eigen te maken en is er ook nog voldoende tijd voor creatieve vakken (incl. Kunst en cultuur). Leerplicht en verlof Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit z.s.m. met opgave van redenen te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. U vindt hierna de volledige regeling. Houdt u zich hier a.u.b. aan. Het voorkomt teleurstelling. Uitzonderingen In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven. Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties? Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met werkzaamheden, bijvoorbeeld agrarische sector of de horeca. seizoensgebonden in de 2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan. 3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. 17

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Artikel 1. Beleidsregel uitleg ”Specifieke aard van het beroep” Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor een kwalificatieplichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/ of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum 18 extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen u kind of kinderen niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een geldboete van € 100,00 euro per dag / per kind. Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen? In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van: • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen. • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag. • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag. • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur. • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur. • Verhuizing van gezin: één dag. • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of consulent/leerplichtambtenaar) • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen? Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer: • Familiebezoek in het buitenland • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn • Vakantiespreiding • Samen reizen Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van nietchristelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

Wie beslist over verlof? Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op school verkrijgbaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Klachten of bezwaren Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBL-consulent/ leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/coördinator van het RBL Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten: • naam en adres van belanghebbende • datum van het bezwaarschrift • korte omschrijving van het besluit/de situatie • uw ondersteunende argumenten voor uw klacht • handtekening of volmacht Contactgegevens RBL Walcheren Bezoekadres: Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres: telefoon: e-mail: Bronnen: Postbus 6000 4330 LA Middelburg 0118 - 675 653 rbl@middelburg.nl www.lereninzeeland.nl / www.leerplichtwegwijzer.nl Regels voor time-out, schorsing en verwijdering Time-out Ondanks preventieve maatregelen in de klas, kan het voorkomen dat een kind herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont waardoor het leerproces in de klas voor anderen ernstig verstoord kan worden. In dit geval kan overgegaan worden tot een time-out. Van een timeout is sprake wanneer de leerling één dag of korter het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal normaliter gedurende een schooldag worden opgelegd en slechts gelden voor die betreffende schooldag. De leerling wordt de toegang tot de school ontzegd. Grond voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt aan de les of niet op school komt. De schooldirecteur namens het College van Bestuur (hierna: het 20

bestuur), en het bestuur zelf zijn bevoegd een time-out op te leggen aan een leerling. Indien de time-out door de schooldirecteur wordt opgelegd, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Schorsing Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan zo zijn dat de schoolleiding moet besluiten een kind te schorsen, als de veiligheid van het betreffende kind, zijn medeleerlingen of de medewerkers in het geding is of als het onderwijsleerproces van kinderen in het geding is. Een schorsing mag maximaal 1 week duren en wordt schriftelijk, voorzien van argumenten, aan ouders gemeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, wordt ook de onderwijsinspectie op de hoogte gebracht. Het bevoegd gezag wordt voorafgaand aan de schorsing altijd in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. We volgen hiervoor een bestuurlijk protocol. Hieraan gaat de volgende procedure vooraf: • het gedrag van de leerlingen wordt besproken met betrokkenen en team • het gedrag van de leerling wordt besproken met de directeur • het gedrag van de leerling wordt besproken met de ouders / verzorgers van betreffende leerlingen. • het bevoegd gezag deelt de ouders/verzorgers, de inspecteur van het basisonderwijs en de leerplichtambtenaar schriftelijk mee of het ongewenste gedrag aanleiding geeft tot schorsing of dat bij herhaling van het ongewenst gedrag tot schorsing wordt overgegaan. Verwijdering Nadat is gebleken dat meerdere schorsings- maatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan verwijdering als corrigerende strafmaatregel worden toegepast. Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid. Van verwijdering van een leerling is sprake wanneer het College van Bestuur van Onze Wijs besluit een leerling de verdere toegang tot de school te ontzeggen. Definitieve verwijdering van een leerling is pas mogelijk nadat het schoolbestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Per 1 augustus 2014 geldt dus een resultaatverplichting voor de verwijderende school: er moet een nieuwe school voor de leerling gevonden zijn. Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband vereist. Toetsing van de verwijdering van een leerling gebeurt door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is aangesloten: de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. 21

4 De inhoud van ons onderwijs Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het zogenoemde jaarklassensysteem. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep (groep 1 - 8). Binnen een ‘jaargroep’ maakt ieder kind zijn/ haar eigen ontwikkeling door. Binnen elk vakgebied bestaan verschillende niveaus waar leerlingen in werken. De leerkracht speelt op die verschillen in door adaptief (aangepast/passend) onderwijs te geven. Leerlingen krijgen les m.b.v. een methode, maar er is ruimte voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. De methodes bieden daarnaast extra oefenstof (herhalingsstof) en stof die wat moeilijker is (verdiepings- en verrijkingsstof). De leerkracht kan zo het onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Naast het aansluiten op het hierboven beschreven verschil in onderwijsbehoeften proberen de leerkrachten ook aan te sluiten op andere onderwijsbehoeften van leerlingen. De ene leerling heeft meer concreet materiaal nodig om te leren, de andere leerling leert beter wanneer hij of zij op de computer werkt, weer een andere leerling heeft een rustig plekje alleen in de klas nodig, enz. De rekenen taalsoftware op de Chromebooks bepaalt automatisch het niveau van de vervolgopdrachten. De leerkrachten proberen waar nodig in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit is één van de kenmerken van handelingsgericht werken. In groep 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Deze werkwijze wordt verderop in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. In de groepen 3 - 8 werken we met methodes.De methodes geven de leerkracht houvast en garanderen een goede opbouw van de leerstof. De meeste methodes leveren toetsen met een normering (becijfering), zodat de leerkracht kan zien of de leerling de stof beheerst en op welke onderdelen herhaling of extra uitleg nodig is. Als de toets goed gemaakt is, kan een leerling verrijkingsstof maken. Over de basisvaardigheden leest u verderop in dit hoofdstuk. Organisatiemodel op onze school In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling op het Kompas niet stilgestaan. Ten einde onderwijs op maat te kunnen bieden, hebben wij ons gericht op verschillende aspecten van adaptief onderwijs, d.w.z. het onderwijs aanpassen aan de behoeften van de kinderen. 22

Schoolgids 2020-2021 In dit kader hebben wij ons allereerst gericht op het klassenmanagement. Binnen alle groepen is het klassenmanagement gericht op de volgende zaken: a. Structuur Om voorspelbaarheid in het gedrag van de leerkracht veilig te stellen vinden wij de volgende zaken belangrijk: 1. De lesmomenten zijn zoveel mogelijk gestructureerd en in tijd begrensd. 2. Het is voor de kinderen duidelijk wanneer de groepsleerkracht wel/niet aanspreekbaar is. Waar nodig markeren symbolen de momenten waarop de leerkracht niet gestoord mag worden (niet storen-ketting, instructietafel en stoplicht). 3. Wij maken gebruik van hulprondes in een vaste volgorde als de leerlingen met de verwerking van de lesstof bezig zijn. D.m.v. het rood-groene kaartje geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben. Het contact is nadrukkelijk niet bedoeld om instructie te geven. Binnen de voorspelbaarheid van de leerkracht passen we differentiatie toe op de volgende manier: de leerkracht maakt zijn/haar verwachtingen naar kinderen duidelijk met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit door het toepassen van tempoen niveaudifferentiatie. b. Inrichting Ook wat betreft de inrichting van school, klas en plein is op het Kompas een aantal

zaken vastgelegd. Daarmee doelen we op alle ruimtelijke voorzieningen in en rond de school, alle gemeenschappelijke schoolruimtes bestemd voor kinderen, het klaslokaal en het schoolplein. 1. De school als geheel is uitnodigend en overzichtelijk ingericht. 2. De klaslokalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. M.a.w. we dragen zorg voor een “rijke” leeromgeving. zijn 3. De klaslokalen “dynamisch” ingericht, d.w.z. ze sluiten o.a. door de belangstellingstafel (met name in de onderbouw) aan bij de activiteiten en de onderwerpen die in de groep centraal staan. 4. Het achterplein is verdeeld in drie vakken. De verdeling van dit schoolplein hangt zichtbaar op in de groepen 5-8. 5. Het voorplein is ook verdeeld in vakken, voornamelijk voor het gebruik van fietsen/karren. c. Regels en Afspraken Op Het Kompas hanteren we een aantal regels. Daarbij maken we onderscheid tussen schoolen groepsregels. Deze regels zijn gericht op het aanleren van positief gedrag, het omgaan met elkaar en het omgaan met de leeromgeving. We gebruiken daarbij deels regels en afspraken vanuit Kwink (methode gericht op sociaalemotionele vorming) en deels worden regels samen met de kinderen opgesteld (begin van het schooljaar). Deze regels of afspraken zijn positief geformuleerd. Een voorbeeld: ‘Door de school lopen we rustig en praten we met maatjesstem’. Coöperatieve Leerstrategieën en Boeiend Onderwijs Op onze school werken we met coöperatieve leerstrategieën. Dr. Spencer ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor 24 lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar. We werken op Het Kompas o.a. met de volgende structuren: • Mix en ruil: Hierbij lopen de kinderen kriskras door de klas met een kaartje met een opdracht erop (bijv. een tafelsom, een plaatje van een voorwerp) op zoek naar een andere leerling. Leerlingen worden met behulp van het kaartje ondervraagd en ruilen dan van kaartje om de procedure te herhalen met een andere leerling. • Binnen- en buitenkring: Hierbij vertellen eerst de kinderen uit de binnenkring naar aanleiding van een vraag of opdracht iets aan kinderen uit de buitenkring. Hiervoor krijgen ze denktijd. Daarna wordt van rol gewisseld en vertellen de kinderen uit de buitenkring iets aan de binnenkring. Deze activiteit is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de woordenschat. De basisprincipes waaraan een les coöperatief leren moet voldoen zijn: • Gelijke deelname • Individuele aansprakelijkheid (alle kinderen zijn individueel aanspreekbaar over de leeropdracht) • Positieve onderlinge afhankelijkheid (kinderen kunnen de opdracht niet alleen doen en zijn afhankelijk van elkaar) • Simultane interactie (alle kinderen zijn tegelijkertijd actief) Kagan Op onze school zijn vier gediplomeerde coaches Coöperatieve leerstrategieën. Deze coaches

bezoeken 1 keer per jaar de klassen, zodat de didactische structuren goed worden uitgevoerd en de leeropbrengst optimaal is. Verder organiseren deze coaches meerdere keren per jaar opfrisbijeenkomsten voor de leerkrachten. Coöperatief leren is een onderdeel van Boeiend Onderwijs. Binnen onze Stichting Onze Wijs hebben we al veel nascholingen op dit gebied gevolgd. Binnen boeiend onderwijs proberen we de kinderen door middel van boeiende werkvormen meer te betrekken bij de lessen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het maken van een mindmap, relatiecirkel of een gedragspatroongrafiek. Hogere betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten, betekent ook hogere opbrengsten. Huiswerk We geven de kinderen op onze school huiswerk mee om: • kinderen te laten oefenen met de leerstof • kinderen te laten wennen aan huiswerk • kinderen te leren omgaan met een agenda • een attitude te kweken bij kinderen • ermee vertrouwd te zijn voor het voortgezet onderwijs We geven huiswerk mee wat alle kinderen in principe zelfstandig kunnen maken of leren. Er wordt in groep 5 structureel gestart met huiswerk en dit krijgt natuurlijk een vervolg in groep 6, 7 en 8. Wij proberen het huiswerk op gestructureerde wijze voor de kinderen in hoeveelheid op te bouwen. Groep 4: Boekbespreking Groep 5: Boekbespreking, 1 keer per week huiswerk Groep 6: Boekbespreking, spreekbeurt en 1 keer per week huiswerk. In de loop van groep 6 gaat dit naar 2 keer per week. Groep 7: Boekbespreking, spreekbeurt, 2 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Topografie, Engels en Natuur. Groep 8: Spreekbeurt, het schrijven van een onderzoek, 3 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Topografie, Engels en Natuur. Nadat de kinderen van groep 8 hun schooladvies hebben gekregen, krijgen de kinderen op hun eigen niveau huiswerk mee naar huis. Ze krijgen dan bijna dagelijks huiswerk. In groep 7 adviseren wij de kinderen dan ook om een agenda en een eigen huiswerkmap aan te schaffen. In groep 8 moeten de kinderen deze aanschaffen. Leerlingenraad Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen. 25

In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat: • de inrichting van het speelplein • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop • sfeer in de groepen etc. De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen. Burgerschap De leerlingenraad is één van de voorbeelden hoe onze school omgaat met het begrip burgerschap en hoe we dit bij onze leerlingen willen ontwikkelen. Dit geven we op onze school op de volgende wijze inhoud: • Deelname in kringgesprekken en projecten, spelen en werken d.m.v. werkvormen (coöperatief), waarbij ieder een gelijke taak, kans en inbreng heeft.

• Meedenken en meebeslissen over oplossingen bij problemen, klassenaangelegenheden en bij het maken van afspraken en regels. • Leren over de eigen leefomgeving in de wereldoriënterende vakken, waarbij bezoeken horen aan bijzondere plaatsen in de omgeving. • Projecten over geestelijke stromingen. • Drama-activiteiten. • Verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het bevorderen van de leefbaarheid binnen de school. • Vast onderdeel binnen de methodes “Kwink”, “Trefwoord” en Weerbaarheid (Rots en Water). Wat leert uw kind op Het Kompas? In dit hoofdstuk willen wij u het één en ander vertellen over wat kinderen leren op onze school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. Het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen in eigen tempo en ritme verder te gaan. De volgende activiteiten en vaardigheden staan op Het Kompas op het programma: a. Brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten, die we verdelen in: 1. Hele groepsactiviteiten, zoals kringgesprek, spel, drama, gym etc. 2. Kleine groepsactiviteiten, zoals het werken in de hoeken. b. Verplichte vakken, hiermee bedoelen we: 1. Lezen 2. Taal 3. Schrijven 4. Rekenen 5. Engels c. Verplichte vakken; oriëntatie op jezelf en de wereld: 1. Aardrijkskunde 2. Geschiedenis 3. Natuuronderwijs 4. Verkeer 5. Techniek d. Verplichte vakken; kunstzinnige vorming: 1. Handvaardigheid en tekenen 2. Muziek e. Godsdienst Kerndoelen De overheid beschrijft in de zgn. kerndoelen en referentieniveaus wat de school aan onderwijs moet bieden en welke niveaus daarbij nagestreefd moeten worden. Wij werken met moderne methodes die aan deze kerndoelen voldoen. 27

Activiteiten in groep 1 en 2 Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken we met 2 groepen 1. Deze groepen zijn echt voor de allerjongste kleuters. Verder hebben we nog 3 combinatiegroepen 1/ 2. We hebben gekozen voor groepen 1/2 omdat we vinden dat we op deze manier beter kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van een kleuter. Kinderen krijgen hierdoor meer de mogelijkheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren doordat er verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Ook het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hoort hierbij. De belangrijkste begrippen in de schoolcarrière van een kind zijn: relatie (de band tussen leerlingen en leerkrachten), competentie (nieuwsgierig zijn en vertrouwen hebben in eigen kunnen) en autonomie (eigen verantwoording). Dit is dus het eerste waar we in groep 1 en 2 mee aan de slag gaan. We bereiken dit door: • Entreeformulieren waarbij ouders informatie geven over hun kind zodat wij direct bij aanvang in kunnen spelen op de behoeften van de leerling. • Een entreegesprek met ouders over het welbevinden van hun kind na een aantal weken onderwijs op onze school • Het creëren van een veilig klimaat (voorspelbaarheid en regelmaat). • Een aantrekkelijke leeromgeving te creëren die de nieuwsgierigheid prikkelt en uitlokt tot leren. • Het kind zelfvertrouwen te geven (veel positieve ervaringen opdoen en positieve bevestigingen geven). • Zelfstandigheid te stimuleren. Alle vakken die op de basisschool worden gegeven komen ook in groep 1 en 2 aan de orde, maar ze worden geïntegreerd in een groter geheel met behulp van een thema waarover gewerkt wordt. We werken met brede thema’s vanuit LIST (zie verderop in dit hoofdstuk), waarbij het aanbieden van prentenboeken centraal staat. Dit zijn brede thema’s waar veel verschillende perspectieven en dilemma’s over bestaan en die steeds weer het denken stimuleren en leiden tot discussies. Een thema duurt ongeveer 6 weken. We werken aan de zelfstandigheid door in alle kleutergroepen te werken met een planbord. Het “werken” is dus veelomvattend. Het resultaat is niet het belangrijkste, maar hoe je er mee aan het oefenen bent geweest. Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden en om een eventuele achterstand of voorsprong te signaleren maken we gebruik van het observatiemodel KIJK (afkorting van Kijk In Je Klas). Aan de hand van dit model observeren en registreren we alle ontwikkelingsgebieden van kinderen en vervolgens kunnen we de opdrachten aan het niveau van het kind aanpassen. Van ieder ontwikkelingsgebied bestaat een leerlijn. Wanneer je weet waar het kind in zijn ontwikkeling zit, kun je m.b.v. de leerlijn de lesstof aanpassen aan het niveau van het kind om zo een beredeneerd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod te verzorgen. De kinderen doen op deze manier succeservaringen op waardoor de onzekerheid afneemt en het kind een volgende keer met zelfvertrouwen aan iets nieuws durft te beginnen. Sommige kinderen krijgen een opdracht die net een beetje moeilijker is, waardoor ze voldoende uitdaging krijgen om gemotiveerd bezig te zijn. 28

Het KIJK-observatie model heeft een computerregistra tiemodel dat in groep 1 en 2 in januari en juni in wordt ingevuld. Het rapport voor de groepen 1 en 2 correspondeert met de KIJK en dit wordt dan ook op de contactavonden besproken. Doordat we de kinderen in groep 1 en 2 regelmatig observeren, krijgen we een helder beeld van hun ontwikkeling. Zijn er kinderen die ondanks extra aandacht in de groep geen of weinig vorderingen maken in hun ontwikkeling, dan worden deze kinderen ingebracht in een leerlingbespreking. Wanneer blijkt dat de taalontwikkeling van de kinderen een achterstand vertoont of wanneer er te weinig vorderingen worden gemaakt, krijgen deze kinderen extra taalonderwijs binnen of buiten de groep. Samenwerking met peuterspeelzaal In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat er een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool. Doel van deze samenwerking is de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de peuterspeelzaal heeft men kennis gemaakt met "Kijk", een observatieen registratiesysteem dat ook bij ons op school gebruikt wordt. Het is niet de bedoeling dat iedere peuter specifiek gevolgd gaat worden, maar wel heeft men nu meer mogelijkheden om bepaalde achterstanden of voorsprong in de ontwikkeling te signaleren. Als dit het geval is, of als de ouders daar hun twijfels over hebben, kan de peuterspeelzaal tot een gerichte aanpak overgaan. In het kader van de VVE heeft er regelmatig overleg plaats met de leerkrachten van groep 1 met als doel een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool tot stand te brengen. Al dan niet (vervroegd) doorstromen naar groep 2 Vroeger was de 1 oktobergrens “heilig”. Als je na 1 oktober in groep 1 kwam, zat je daar in het volgende schooljaar nog. Inmiddels is deze scheidslijn losgelaten. Kinderen die na 1 oktober in groep 1 komen, bijv. in de maanden oktober en november (herfstkinderen), worden zoals alle leerlingen goed geobserveerd. Vervolgens wordt gekeken of één en ander overeenkomt met “KIJK”. Als een “vroege” leerling voldoet aan de eisen voor groep 2 en deze leerling ook sociaalemotioneel klaar is voor een vervolgstap, wordt dit met de ouders besproken. Ouders en school zullen samen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. Overigens volgen we daarbij ook het protocol “overgang onderbouw” (incl. bijbehorende kijkwijzer) om de besluitvorming verder te onderbouwen. Doordat we werken met groepen 1/ 2 kunnen we altijd aansluiten bij de ontwikkeling van de kleuters. De activiteiten in groep 1-8 Taalvaardigheid/spelling/spreken en luisteren In kleutergroepen bieden we de kinderen brede thema’s aan vanuit LIST. Daarnaast gebruiken we de methode “Kleuterplein” of thema’s van “Kleuteruniversiteit als bronnenboek. Bij deze methodes ontwikkelen de kleuters zich spelenderwijs op alle kleuterdomeinen ontwikkelen. Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. In deze methode worden aantrekkelijke thema’s aangeboden, waarin de kleuters uitgedaagd worden om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. De volgende leerlijnen worden aangeboden in deze kleutermethode: Taal-lezen en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende 29

vorming, bewegings onderwijs, muziek, drama (spel), wereldoriëntatie, burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. In groep 3 zijn de lees-/taalactiviteiten één geheel. Lezen kan niet zonder taal en taal niet zonder lezen. Om de lees/taalontwikkeling goed te kunnen volgen worden er naast de toetsen die bij de methode horen, niet-methodegebonden toetsen afgenomen. In de groepen 4 t/m 8 wordt voor ons taal – en spellingonderwijs gewerkt met de methode “Taalverhaal.nu”. Met Taalverhaal.nu krijgen de kinderen taal- en spellingonderwijs aangeboden in een duidelijke structuur met voldoende aandacht voor herhaling. De methode daagt iedere leerling op zijn of haar niveau uit. De groepen 6 t/m 8 zullen de lessen taal van Taalverhaal.nu deels digitaal verwerken. De overige groepen werken nog voor een groot deel vanuit boeken en dus op papier. Leesonderwijs in de groepen - LIST Het leesonderwijs wordt in alle groepen vormgegeven door het leesinterventieproject LIST. LIST is een integraal schoolverbe teringsproject gericht op het verbeteren van de leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerling niveau. Het doel hiervan is om van de leerlingen gemotiveerde en strategische lezers te maken. Er wordt ingezet op het leesbegrip en de leesbeleving van de leerling. Het plezier hebben in lezen staat hierbij voorop. Wij streven ernaar dat alle leerlingen functioneel geletterd de basisschool verlaten. Dat wil zeggen AVI Plus en minimaal AVI E6 voor de moeizame lezers. We streven ernaar de motivatie van de leerlingen hoog te houden waardoor het plezier blijft, evenals de hoge leesresultaten. 30

LIST in groep 3 De belangrijkste taak van de leerkracht in groep 3 is ervoor te zorgen dat de kinderen leren lezen. In groep 3 wordt er vanuit LIST gewerkt met het 6-blokkenmodel. Dit houdt in dat er verdeeld over de dag korte momenten gepland staan waarin gewerkt wordt aan het leren lezen met de kinderen. Het ene kind pakt het lezen sneller op dan het andere kind. Kinderen die moeite hebben met het leren lezen krijgen extra begeleiden en leertijd. Kinderen die ver in hun leesontwikkeling vooruit zijn, kunnen zich tijdens blok 1 t/m 3 aansluiten bij een hardop- of een stilleesgroep (zie groep 4-8). Naast LIST worden er in groep 3 ook onderdelen gebruikt uit de Kimversie van de methode Veilig leren lezen. Zo wordt de volgorde van het aanbod aangehouden, wordt de spellingsleerlijn gevolgd en wordt er gebruik gemaakt van materialen zoals het letterbord en de leesspellen. Hiermee wordt een gevarieerd aanbod gecreëerd gericht op leesplezier. LIST in groep 1 en 2 In de kleutergroepen wordt er veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. Hierdoor worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op het formele lees- en taalonderwijs. In de onderbouw wordt er gewerkt met brede thema’s, bijv. Feest?! vanuit LIST. Binnen een thema worden prentenboeken gebruikt die het thema vanuit verschillende perspectieven bekijken. Een prentenboek lezen we meerdere keren voor. Iedere kleutergroep heeft ook een lees- en schrijfhoek, waarin de kinderen dagelijks bezig kunnen zijn met boeken en letters tijdens het spelen en werken. Hierdoor creëren we op jonge leeftijd al interesse voor letters en boeken. Bij een thema gebruiken we de methode Kleuterplein of Kleuteruniversiteit als bronnenboek. LIST in de groepen 4 t/m 8 Er wordt dagelijks (technisch) gelezen in stillees- en in hardop leesgroepen. Dit wordt groepsdoorbrekend gedaan. Dagelijks een les LIST lezen bestaat uit; inleiding en boekpromotie, effectieve leestijd én een afsluiting. De hardop leesgroepen bestaan uit leerlingen die AVI niveau E4 nog niet hebben behaald en worden gevormd vanaf groep 4. De stilleesgroepen bestaan uit leerlingen die minimaal AVI E4 hebben behaald. Vlotte lezers uit groep 3 krijgen op deze manier de kans om in het tweede halfjaar van groep 3 aan te sluiten bij deze hardop leesgroepen en op niveau verder te lezen. Verder wordt het leesonderwijs nog aangevuld met begrijpend, expressief en studerend lezen. Het technisch lezen zit bij de groepen 4 t/m 8 verwerkt in LIST. 31

Begrijpend lezen Goed technisch lezen is één van de belangrijkste voorwaarden voor het goed kunnen begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen wordt er gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Begrijpend lezen wordt vanaf groep 5 gegeven. Bij Nieuwsbegrip wordt wekelijks een actueel onderwerp in een speciaal opgestelde tekst ontwikkeld. Deze methode geeft verwerkingsen oefenmogelijkheden op de computer, die ook thuis te gebruiken zijn. Voor de verwerking gebruiken de leerlingen deels de Chromebooks. Zij oefenen hierbij dan ook de speciale woordenschatoefeningen die bij de tekst zijn samengesteld. Om de vorderingen bij te houden worden de leerlingen regelmatig getoetst, zowel met de toetsen van de methode als met nietmethodegebonden toetsen. Schrijven Wat het schrijfonderwijs betreft, werken we op Het Kompas in groep 1-2 met de methode “Kleuterplein”. Bij ieder thema hoort een werkboekje met voorbereidende schrijfoefeningen. Daarnaast wordt er in deze groepen spelenderwijs aandacht besteed aan de fijne motoriek. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”. In groep 3 wordt begonnen met het aanbieden van het verbonden schrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Daarnaast worden de eerder aangeleerde letters en letterverbindingen toegepast in woorden en zinnen. De moeilijkheidsgraad neemt vervolgens toe, zowel door de soort woorden en zinnen als door de veranderende liniatuur in de schriften. Dit proces gaat door in groep 5. In groep 6 wordt in de eerste helft van het schooljaar het blokschrift aangeboden. Na dit halve jaar mogen de kinderen kiezen of zij verbonden- of in blokschrift gaan schrijven. 32 In de groepen 7 en 8 wordt het schrijven onderhouden door één les per week in het door het kind gekozen schrift (verbonden of blok). Typen In het schooljaar 2020-2021 biedt het Kompas na schooltijd een typecursus onder begeleiding van een typedocent aan. De Typecursus wordt verzorgd door Typetuin. Bij voldoende animo wordt in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 een cursus voor 18 deelnemers aangeboden. De school neemt een deel van de kosten voor haar rekening en aan ouders wordt een bijdrage gevraagd. Kinderen uit groep 6 hebben voorrang, omdat dit het meest geschikte moment is om een typecursus te volgen. Indien er per ronde minder dan 18 kinderen uit groep 6 zich aanmelden, kunnen kinderen uit de groepen 7 en 8 hier zich voor inschrijven. Naast de fysieke les na schooltijd, wordt van de kinderen verwacht dat zij thuis huiswerkopdrachten maken. Meer informatie over de inhoud van de typecursus en de kosten hiervan volgt zodra de cursus wordt aangeboden (flyer). Engels Engels wordt op Het Kompas vanaf groep 4 Engels aangeboden. Via TV, radio, computer, muziek komen kinderen met deze taal in aanraking. Ze leren de taal op een eenvoudige manier spreken en schrijven. We doen dit met behulp van de nieuwe methode “Take it easy”. Deze methode werkt met native-speakers die fungeren als co-teachers via het digibord. Daarnaast biedt deze nieuwe methode heel veel afwisseling. Kinderen kunnen 2e en/of 3e taal op Het Kompas volgen Sinds een aantal jaar bieden wij een lessenserie Spaans en Frans aan. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 komen hiervoor in aanmerking.

In oktober zal er weer een start worden gemaakt met Spaans. Deze cursus zal na schooltijd op Het Kroonjuweel worden aangeboden en wordt grotendeels door school betaald. Van de ouders verwachten we een kleine eigen bijdrage. Vervolgens zal er vanaf maart ook weer een cursus Frans worden gegeven. Beide cursussen gaan door als er voldoende animo voor is. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen na de zomervakantie weer een brief mee waarin ze zich op kunnen geven. Van de kinderen die mee gaan doen, wordt verwacht dat ze enthousiast zijn en natuurlijk trouw hun huiswerk gaan maken. Dat laatste is namelijk ook iets wat erbij hoort. Rekenen en Wiskunde Op onze school starten we in het schooljaar 2020-2021 in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwe methode Pluspunt 4. De groepen 3 en 4 werken met de papieren variant waarbij het basislesmateriaal op papier wordt aangeboden met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware.

Vanaf groep 5 wordt volledig digitaal gewerkt met behulp van Chromebooks. De lesstof wordt digitaal aangeboden, maar als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. De nieuwe editie van Pluspunt combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm; het biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Pluspunt besteedt ruim aandacht aan oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden. Een goede beheersing van de basisvaardigheden voor rekenen is noodzakelijk om achterstanden bij rekenen en wiskunde te voorkomen. De methode is dusdanig gedifferentieerd dat elk kind gericht werkt naar het eindniveau dat past bij zijn/haar mogelijkheden en het daarbij passende vervolgonderwijs. Voor de snelle en begaafde rekenaars biedt de methode uitdagend materiaal en een compactere leerroute. Sommige kinderen hebben meer tijd dan gemiddeld nodig om een rekendoel te behalen. Voor deze kinderen kan worden overwogen om over te stappen op een programma waarin meer tijd is gereserveerd om doelen te behalen. Wereldoriëntatie Faqta is een lesprogramma dat we vanaf dit schooljaar gaan gebruiken voor de wereldoriënterende vakken bij ons op school. Faqta wordt gebruikt vanaf groep 3 tot en met 8. Aardrijkskunde (inclusief topografie), natuur, geschiedenis en techniek worden geïntegreerd aangeboden. Faqta is een uitdagend video-based leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs, waar de leerkracht de coach, de motivator en inspirator is. De kinderen werken samen aan uitdagende opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning.Het leggen van een goede basiskennis, het ontwikkelen van vaardigheden, onderzoekend en ontwerpend leren komen samen in avontuurlijke thema's. Kinderen leren bijvoorbeeld programmeren, een DJ worden en virtual reality, maar ook zaken als het Romeinse Rijk en het nadenken over oplossingen tegen de opwarming van de aarde komen aan bod. Faqta biedt een aparte leerlijn topografie aan. De kinderen leren omgaan met kaart en atlas als belangrijke hulpmiddelen voor het vak topografie. • In groep 5 worden allerlei kaartvaardigheden aangeboden en wordt er met name naar de eigen omgeving gekeken. • In groep 6 leren de kinderen per provincie de topografie van Nederland. • In groep 7 komt Europa aan de orde • In groep 8 wordt afgesloten met de topografie van de wereld. Ook techniek komt binnen Faqta uitgebreid aan bod. Daarnaast zijn we twee jaar geleden ook gestart met naschoolse technieklessen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De lessen worden gegeven door een professor (Mad Science). Heel veel kinderen van onze school hebben deelgenomen aan deze technieklessen en de reacties waren overweldigend. In het komende schooljaar krijgt dit een vervolg. 34

Verkeer Vanaf groep 3 werken we met de methode “Let’s Go”. Deze methode is digitaal en wordt vanuit het digibord interactief aangeboden. Ze is in samenwerking met de ANWB ontwikkeld. We organiseren daarbij elk jaar een verkeersactiviteit waarbij kinderen in de praktijk zien waar ze in het verkeer op moeten letten en welke gevaren ze tegen kunnen komen. Verder krijgen de kinderen in groep 7 te maken met een praktijk- en een theorie-examen wat het vak verkeer betreft. De groepen 2,4,6 en 8 krijgen ieder jaar de ANWB-activiteit “Streetwise” aangeboden. Kunstzinnige oriëntatie In de groepen 3 t/m 8 staan wekelijks tekenen en handvaardigheid op het programma. Er worden in de loop van het schooljaar verschillende technieken aangeleerd en beoefend. Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Zeeuws Museum. • De groepen 3 tot en met 6 krijgen twee gastlessen in de klas rondom een thema uit het leesplankje (schelp, slot en sleutel, etc.) Dit thema wordt door de groepsleerkracht gekozen. De gastlessen worden verzorgd door een docent van het ZM. Het gekozen onderwerp staat in die lessen centraal en is ook in de groep aanwezig. • De groepen 7 en 8 plannen jaarlijks zelf een bezoek in en richten zich daarbij op het Poldermuseum, Bevrijdingsmuseum of het Watersnoodmuseum. • De groepen 1 en 2 maken gebruik van het aanbod van Kunsteducatie Walcheren. Dat wisselt jaarlijks, variërend van een voorstelling op school of in het theater, of een workshop op maat in de klas. Muziek Het muziekonderwijs of muzikale vorming valt uiteen in vier onderdelen: muziek beluisteren, muziek maken, noteren van ritme, muziek en beweging. In alle groepen wordt aan deze deelgebieden aandacht besteed, rekening houdend met de leeftijd van de groep. Muziek heeft binnen Het Kompas in het afgelopen jaar extra aandacht (o.a. middels muzieksubsidie) gekregen. De aanschaf van Methode 123­Zing en meerdere instrumenten hebben hier al toe bijgedragen. Komend schooljaar gaan we op de ingeslagen weg verder. We zullen dit doen door onder andere gastlessen in de klassen te organiseren waarbij muziek centraal staat en gastlessen waarbij de kinderen kennis kunnen maken met verschillende muziekinstrumenten. Dit alles onder begeleiding van de Zeeuwse Muziekschool. Muziek komt ook uitgebreid aan de orde tijdens de afscheidsmusical van groep 8. Aan het eind van groep 8 wordt er namelijk door de leerlingen van deze groepen een musical ingestudeerd. Op hun slotavond presenteren zij deze musical aan de ouders en andere belangstellenden. Godsdienst/Geestelijke stromingen Het Kompas is een P.C./R.K. school. Dat betekent dat we zowel de rooms-katholieke als de protestants-christelijke geloofsovertuiging aanvaarden op onze school. We zien dit als volgt: naast elkaar en toch verschillend, respect voor elkaars geloofsovertuiging, maar ook leren van elkaar. Ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn bij ons welkom, ook ouders die weinig of geen aandacht besteden aan geloofsopvoeding. Wel vragen we of de kinderen en ouders onze identiteit willen respecteren. Om onze geloofsovertuiging uit te dragen naar de kinderen hebben we gekozen voor de methode “Trefwoord”. Het doel van het werken met deze methode is uw kind in aanraking te 35

brengen met de Bijbelverhalen en daardoor met God en de medemens zodat "geloven" een manier van leven wordt. De schooldag wordt meestal geopend en beëindigd met een gesprekje, lied of gebed vanuit beide tradities. Kerstmis en Pasen worden gezamenlijk gevierd, waarbij de nadruk ligt op het religieuze karakter van deze christelijke feesten. Bij de Kerstviering worden vaak ook de ouders uitgenodigd. De methode Trefwoord brengt de kinderen ook in aanraking met de verschillende geestelijke stromingen. Vanaf groep 1 t/m 8 wordt iedere week anderhalf uur besteed aan de godsdienstige vorming. Eerste heilige communie en vormsel Zowel voor de Heilige Communie als voor het Heilig Vormsel biedt de parochie Walcheren-Zuid een catecheseproject aan. Ouders die hun kind hiervoor op willen geven kunnen dit doen bij de r.k. pastores.

Bewegingsonderwijs Van groep 1 t/m 8 wordt op onze school bewegingsonderwijs gegeven. In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit houdt in: buitenspel, spel in de klas en bewegingsonderwijs in de speelzaal. In groep 3 t/m 8 worden de lessen gegeven door de eigen groepsleerkracht. We zorgen ervoor dat alle bewegingsvormen in de loop der jaren aan de beurt komen. Daarbij maken we gebruik van de “Zapp-methode”. Het grote voordeel van “Zapp-lessen” is dat de materialen grotendeels kunnen blijven staan en dat alle groepen op die dag daar gebruik van maken. Dit zorgt voor meer gymtijd omdat je niet steeds alles moet klaarzetten en opruimen. Tevens zorgt deze methode ervoor, dat alle leerlingen continu actief zijn tijdens de gymles. Sociale vaardigheden Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen over "goede" sociale vaardigheden beschikken, maken we gebruik van de methode “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL). Ook besteedt Kwink aandacht aan burgerschap en mediawijsheid (social media). Elk jaar worden alle lessen geheel vernieuwd, daardoor is Kwink erg actueel. Kwink richt zich op preventie, het voorkomen van, bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep. Als school hebben wij voor Kwink gekozen omdat: • voorkomt verstorend gedrag en pesten; • kent een groepsbrede, preventieve aanpak; • verhoogt de leeropbrengsten; • sluit aan bij passend onderwijs; • werkt handelingsgericht; Op welke wijze met het thema wordt omgegaan, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Lessen Weerbaarheid op Het Kompas Sinds enkele jaren krijgen alle kinderen op Het Kompas te maken met een lessenserie Weerbaarheid. Als school willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Doordat de samenleving een beroep doet op de mentale maar ook fysieke weerbaarheid van kinderen, wordt hier ook komend schooljaar weer extra aandacht aan besteed op onze school. Voor de groepen 2 tot en met 8 is een specifiek lesprogramma Rots en Water ontwikkeld. Bij Rots en Water leren de leerlingen wanneer zij zo sterk als een rots moeten zijn, hoe je voor jezelf op moet kunnen komen. Ook leren zij om zich als water te gedragen, jezelf inleven in een ander en flexibel zijn. 37

Er wordt een bewustwordingsproces gestart bij de Kinderen door ze BEWUST te maken van hun eigen handelen, bewust van anderen en hoe daar mee om te gaan. Bewust van een (on) veilige situatie en een (on) veilige omgeving. Ook leren zij omgaan met ruimte, lichaamstaal en houding. Stoppen is Stoppen en Nee is Nee. Zij leren grenzen stellen en tevens leren zij een eenvoudige vorm van zelfverdediging om zo in veiligheid te komen. Kortom alle ingrediënten om meer weerbaar te worden! Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes. De leerkrachten krijgen bij het geven van de lessen ondersteuning van meester Arie, meester Kees, meester Sjaak en meester Martijn Blommaert. Zij hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd en zijn nu bevoegd om deze cursus te gaan geven en als coaches te fungeren. We hopen als school op deze wijze een grote bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van kinderen die naar Het Kompas komen. ICT-onderwijs Het Kompas beschikt over een modern en goed lopend ICT netwerk. Dit houdt in dat elke groep de beschikking heeft over devices in de klas. • In de groepen 1 en 2 wordt op Het Kompas door kinderen gewerkt op een Ipad. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Ipad of Chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen gaan de kinderen met een Ipad aan onderwijs-ondersteunende programma’s werken. • In de groepen 3, 4 en 5 wordt met een aantal Chromebooks gewerkt. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling, en woordenschat. Vanaf groep 5 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive. • In de groepen 6 t/m 8 werken alle leerlingen met Chromebooks. Via de ‘Resultatenmonitor’ kunnen we live meekijken met de leerlingen. Zo hebben we snel in de gaten wat goed lukt en wat minder. De leerlingen kunnen bij rekenen en taal/spelling ook hun resultaten direct meevolgen. Dit is belangrijke feedback in hun leerproces. • De privacy is gewaarborgd door het onderwijssysteem van Google en de persoonlijke login van alle leerlingen en medewerkers. Digitaal schoolbord In ieder lokaal hebben we de beschikking over een modern digitaal computerbord. Dat helpt ons de ondersteuning bij vrijwel alle vakken op een gevarieerde manier te verzorgen. 38

Nieuwe ontwikkelingen Vanuit de geheel onverwachte situatie rondom het Coronavirus en het daardoor snel opgestarte en vormgegeven systeem van Onderwijs op Afstand hebben we laten zien dat de onlineprogrammering van veel vakonderdelen een groot voordeel bleek om het onderwijsproces zoveel mogelijk te laten doorgaan. Hoe het onderwijs het komende jaar ook vorm gegeven gaat worden. We blijken er klaar voor te zijn. Als school proberen we de nieuwste ontwikkelingen en inzichten te blijven volgen in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden. Als Stichting, maar ook als school afzonderlijk proberen we hier keuzes in te maken: wat vinden wij belangrijk voor de beroepen van de toekomst? We leiden kinderen immers op voor ook waarschijnlijk nieuwe beroepen, die we momenteel nog niet of nauwelijks kennen. In de nieuw te gaan gebruiken WO-methode Faqta gaan de leerlingen ook met programmeren aan de slag.

5 De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Resultaten De resultaten van ons onderwijs worden grotendeels bepaald door een drietal factoren: • de capaciteiten van het kind, aard en aanleg • de kwaliteit van het onderwijs • de thuissituatie Op de eerste en laatste factor kunnen wij betrekkelijk weinig invloed uitoefenen, de kwaliteit van het onderwijs kunnen wij als school zelf bepalen en bewaken. Natuurlijk stellen wij ons ten doel het maximale uit elk kind te halen. Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen na gemiddeld acht jaar basisonderwijs goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Als school vragen wij ons steeds af of de kwaliteit van ons onderwijs de toets van de kritiek kan doorstaan. Dat doen wij op de volgende manieren: • tijdens teamvergaderingen worden regelmatig bepaalde vakgebieden geëvalueerd • jaarlijks evalueren wij de zorg voor het kind • tijdens de voortgangsbesprekingen gaan wij na of de kinderen de gestelde doelen halen • met behulp van een methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem kunnen wij vaststellen hoe onze scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Voor de leerlingen gebruiken we de toetsen om het onderwijs goed af te stemmen. Leerlingvolgsysteem De methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen en waar nodig te verbeteren. Hiermee volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uit al deze gegevens kunnen wij opmaken of bepaalde zaken en/of leerstofonderdelen of -gebieden bij ons op school verbeterd moeten worden. In de groepen 1 en 2 gebruiken we “Kijk” als meetinstrument om het jonge kind te observeren op alle ontwikkelingsgebieden. Er worden geen Cito-toetsen afgenomen bij de kleuters. Dit kan mogelijk nog wel voor een individuele leerling, wanneer de gegevens uit deze Cito-toetsen een meerwaarde kunnen bieden voor het beter afstemmen en tijdig inspelen op de onderwijsbehoeften. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de leerlingen gevolgd middels observaties van de leerkracht, toetsen vanuit de methode en Cito-toetsen. Het Kompas vindt het zeer belangrijk dat een leerling met plezier naar school gaat en daardoor optimaal tot ontwikkeling kan komen. Daarom worden niet alleen de leerresultaten van de leerlingen gevolgd, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit door middel van het leerlingvolgsysteem “Zien”. 40

Schoolgids 2020-2021 In schooljaar 2020-2021 worden naast de toetsen van Cito, de toetsen van BOOM LVS als pilot afgenomen. Dit doen we om na te gaan of deze toetsen meer recht doen aan de inspanningen van de leerlingen en ook echt meten wat ze aangeven te meten. De intentie is om in schooljaar 20212022 over te stappen op dit leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van de IEP-toets van bureau ICE als door de overheid verplichte Eindtoets. IEP meet geen intelligentie, maar doet door de opbouw van de toets en de vraagstelling meer recht aan de ontwikkeling van de leerlingen. Ook in komend schooljaar zullen we meedoen aan de IEP-toets. Op de website onder ‘Kwaliteitszorg’ vindt u de resultaten met o.a. uitslag van de Eindtoets van de afgelopen vier jaar, keuze voortgezet onderwijs, aantal doublures en verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. In enkele eenvoudige grafieken worden de resultaten weergegeven. Jaar Eindtoets Het Kompas Geen IEP-toets afgenomen • Geen IEP toets i.v.m. Corona • Weergave op basis van Drempelonderzoek nov. 2019: 2020 • Didactisch quotiënt gemiddeld 106 Dit correspondeert met HAVO niveau. • Het resultaat van beide groepen 8 ligt daarbij iets boven het gemiddelde 2019 IEP-toets 2018 IEP-toets: 2017 IEP-toets: 2016 IEP-toets: 80 80 76 83 79-81 79-81 78 80 Landelijk gemiddelde Niet bij drempelonderzoek weergegeven. Rapporten en gesprekken Twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 een rapport mee naar huis. Kinderen uit groep 1 krijgen alleen in juni een rapport mee. Kinderen die vanaf oktober op school zijn gestart krijgen dat jaar nog geen rapport mee, dit omdat er te weinig gegevens zijn om het rapport goed in te kunnen vullen.

Door middel van het rapport wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind. Hoe ziet het rapport eruit? • Bij de meeste vakgebieden geven wij een beoordeling met een zogenaamde vierpuntsschaal, deze loopt van zeer goed naar onvoldoende • Het rapport zit in een mooie kartonnen map en per leerjaar is er een exemplaar beschikbaar. Met ouders van de leerlingen uit groep 1-2 worden vorderingen besproken aan de hand van de KIJK-registratie (zie activiteiten groep 1-2 hoofdstuk 4). De mondelinge toelichting op het rapport wordt gevoerd d.m.v. een tienminutengesprek. Alle ouders worden uitgenodigd en verwacht op school. • eerste tienminutengesprek: begin van het schooljaar (ouder-kindgesprek) • tweede tienminutengesprek: n.a.v. het eerste rapport • derde tienminutengesprek: n.a.v. het tweede rapport (niet verplicht) Overdracht in geval van verhuizing of overplaatsing We dragen de inhoud van het leerlingdossier voor leerlingen van onze school over in de volgende gevallen: • Verhuizing • Plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs • Overgang naar het voortgezet onderwijs In dit dossier staan de gegevens van de leerling vermeld met betrekking tot: • De sociaal-emotionele ontwikkeling • De verstandelijke ontwikkeling • De gezinssituatie • Gebruikte methodes • De behaalde resultaten • De toetsgegevens • De eventuele extra hulp. • Overzicht van specifieke onderwijsbehoeften in de vorm van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs (wanneer er geen OPP is) 42

Het dossier wordt, zoveel als mogelijk, digitaal overgedragen via ons registratiesysteem Parnassys. Als dit niet mogelijk is, wordt er voorzien in een papieren versie. In alle gevallen hebben ouders het recht op inzage in de verstrekte gegevens. Schoolkeuze advies groep 8 Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt uitgelegd hoe het traject van leerlingen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs er uit zal gaan zien. Alle leerlingen uit groep 8 nemen ook komend jaar deel aan de verplichte Eindtoets (IEP-toets). Deze wordt afgenomen in april. Ruim daarvoor (november/december) zal er een onderzoek (Drempelonderzoek) plaatsvinden waarvan de uitslagen rond de kerstvakantie binnen zullen zijn. In deze toets worden vaardigheden van de leerlingen getest op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De uitslag wordt volgens gestandaardiseerde normen berekend. Op basis hiervan komt men met een uitspraak. De behaalde score wordt dan aan een bepaald schooltype gekoppeld. De leerkracht neemt dit advies mee in het eindgesprek dat in januari-februari volgt. Indien de uitslag van deze toets afwijkt van het al gegeven advies is bijstelling mogelijk vanuit een gesprek met ouders. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (aantallen Kompas) Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs De leerlingen van groep 8 bezoeken (op vrijwillige basis) in de maanden januari of februari enkele scholen van het voortgezet onderwijs. In deze periode verzorgen OSG Scheldemond, Nehalennia en CSW een informatieavond voor ouders en leerlingen waarop uitleg wordt gegeven over de structuur van het Voortgezet Onderwijs. De ouders en leerlingen krijgen een uitnodiging om deze scholen te bezoeken. Overigens geldt deze opzet voor alle basisscholen in Vlissingen en Souburg. In de maanden januari / februari vinden de zogenaamde eindgesprekken plaats met de ouders over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Tijdens dit eindgesprek komt het advies vanuit school, de wens van de ouders en het kind aan bod. 43

Het advies van de school baseren wij op het resultaat van het drempelonderzoek, de methodeonafhankelijke resultaten van ons leer lingvolgsysteem, de methode resultaten en de werkhouding van de leerling. Daarnaast wordt ook het advies van de huidige leerkracht, het advies van de leerkracht van groep 7 en de intern begeleiders hierin meegenomen. De kinderen krijgen inschrijfformulieren aangeleverd. Deze vullen ouders samen met het kind in en worden weer ingeleverd bij de leerkracht. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs wordt administratief door onze school geregeld. Verantwoording aan onderwijs inspectie Jaarlijks zijn we verplicht om informatie te verstrekken aan de onderwijsinspectie. Op basis van deze informatie wordt er een rapport opgesteld. Zij komen eens in de vier jaar langs voor een schoolbezoek. Daarbij bezoeken zij dan ook de klassen en vindt er een gesprek plaats met het team, kinderen en in sommige gevallen ouders. In 2017 heeft de inspectie onze school bezocht. De rapporten liggen op school ter inzage, staan op de website en zijn ook in te zien via www. onderwijsinspectie.nl. Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school? In januari 2019 hebben de kinderen (groep 6 t/m 8), leerkrachten en ouders een schoolvragenlijst (tevredenheidsmeting) ingevuld. De uitslagen stemden ons zeer tevreden. Ouders geven aan dat het goed gaat op Het Kompas en dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zo geven ouders bijv. aan dat zij nog beter geïnformeerd 44

kozen voor een aantal veranderonderwerpen. Deze worden met u gecommuniceerd middels onze nieuwsbrieven. In het schooljaar 2020-2021 zijn we van plan als team te werken aan: Kwaliteit en Visie • Vervolg voortgezet technisch leesonderwijs; Listlezen. • Leerlingen betrekken bij het eigen leerproces (vervolg) • Invoering EDI gericht op didactiek en klassenmanagement Zorgstructuur • Streefdoelen koppelen aan groepsplannen (vervolg) • Efficiënt omgaan met groepsbesprekingen, datagesprekken en andere vormen van leerlingenoverleg (vervolg). zouden willen worden als het gaat om de vorderingen van hun kind. Ook geven ouders aan dat school het beleid m.b.t. meeren hoogbegaafde leerlingen nog beter uit moet leggen. De kinderen hebben het over het algemeen prima naar hun zin op Het Kompas. Ze vinden het een fijne school met goede leerkrachten die heel goed uit kunnen leggen. Op de website vindt u een samenvatting van het rapport van de ouders en de kinderen. Schoolontwikkeling 2020 - 2021 Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Daarmee blijven we verbeterpunten, zoeken aansluitend bij naar de ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij als geheel. We werken met een schoolplan van vier jaar waarin planmatig wordt gewerkt aan de schoolontwikkeling. In het schoolplan 2020 - 2024 hebben we geBoeiend onderwijs • Integreren van instrumenten Boeiend onderwijs in de school middels uitwisseling (ook met andere scholen) en opdoen van nieuwe kennis. (vervolg). • Zorgdragen voor rijke leeromgeving • Leren van elkaar, door o.a. bij elkaar te gaan kijken (vervolg). Rekenen • Invoeren nieuwe rekenmethode • Implementatieplan opstellen WO • Invoeren nieuwe methode voor wereldoriënterende vakken • Implementatieplan opstellen Muziek • Visie opstellen m.b.t. muziekonderwijs • Implementatieplan opstellen (vervolg) 45

Nascholing • De leerkrachten worden jaarlijks bijgeschoold. Deze nascholing richt zich met name op ontwikkelingen waar de school mee bezig is en waar een individuele leerkracht behoefte aan heeft. Nascholing vindt plaats middels studiedagen (gehele team) of individuele cursussen. Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelen verwijzen wij u naar ons jaarplan en schoolplan. De documenten zijn opvraagbaar bij de directie. Omgaan met kwaliteit (vanuit het team) Op Het Kompas werken we met kwaliteitsgroepen. In deze groepen zitten leerkrachten uit onder, midden- en bovenbouw. Deze kwaliteitsgroepen bewaken de kwaliteit van de verschillende vakgebieden. Zo hebben we kwaliteitsgroepen voor gedrag (en omgaan met elkaar) taal, lezen, rekenen, wereldoriënterende vakken en omgaan met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze werkgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om afspraken en ontwikkelingen m.b.t. “hun vakgebied” met elkaar te bespreken, indien nodig bij te stellen of met nieuwe voorstellen richting het team te komen. Aan het begin van het schooljaar worden plannen opgesteld per vakgebied en aan het eind worden deze door elke kwaliteitsgroep geëvalueerd. 46

6 Leerlingenzorg Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer moeite om de leerstof tot zich te nemen dan het andere. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Dit noemen we handelingsgericht werken (HGW). In dit hoofdstuk kunt u lezen welke middelen wij gebruiken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Voor verdere, uitgebreide, informatie verwijzen wij naar de website van onze school. Handelingsgericht werken (HGW) Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en de begeleiding af te stemmen op alle leerlingen. Elke leerkracht verzamelt gegevens van iedere individuele leerling uit zijn of haar klas in een groepsoverzicht. Hierin benoemt de leerkracht ook de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Op basis hiervan stelt de leerkracht een groepsplan op. Drie keer per jaar bespreken de groepsleerkracht en de intern begeleider (IB) het groepsoverzicht. De toetsgegevens en informatie van de leerkracht vormen aanleiding voor het opstellen van groepsplannen die in de klas worden uitgevoerd. HGW kent de volgende vier fases: 1. Waarnemen (wat ziet / signaleert de leerkracht in de klas?) 2. Begrijpen (welke onderwijsbehoeften heeft de klas en/of leerling?) 3. Plannen (hoe krijgt dit de komende periode vorm? wat is het plan?) 4. Realiseren (uitvoeren van het plan) Dit is een cyclisch proces en komt dus meerdere malen per jaar terug. Deze vier fases komen ook terug in de zorgniveaus. Hieronder benoemen we de verschillende zorgniveaus, die aangeven op welke manier en in welke fases er zorg wordt verleend aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit kunnen onderwijsbehoeften zijn op het gebied van leren (moeizame leerontwikkeling of juist een ontwikkelingsvoorsprong) en/of gedrag. Stap 1: Zorg op groepsniveau De leerkracht signaleert dat het kind een andere onderwijsbehoefte heeft op basis van observatie, methodegebonden of methode – onafhankelijke toetsing, of 48

Schoolgids 2020-2021 de leerkracht krijgt van ouders een signaal. De leerkracht gaat eerst proberen zelf te voldoen aan deze specifieke onderwijsbehoefte. Binnen het aanbod in de klas en lessen wordt gedifferentieerd gewerkt met betrekking tot instructiebehoefte (verlengde-, basis- , en verkorte instructie) en verwerking op niveau (minimum, basis en plus). Deze wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Stap 2: Zorg op schoolniveau Wanneer het de leerkracht niet lukt om binnen de groep zelf te voldoen aan de speciale onderwijsbehoefte van een leerling, meldt de leerkracht de leerling aan bij de IB-er om dit te bespreken. Bij deze bespreking is in ieder geval aanwezig: de eigen groepsleerkracht van de leerling, de IB-er en vaak ook de RT-er. Vervolgens wordt er actie ondernomen. Er worden doelen gesteld in een (groeps)handelingsplan en er wordt een periode aan deze doelen gewerkt. Daarnaast kan het zijn dat een leerling binnen of buiten de groep specifieke hulp/RT krijgt door de RT-er of ondersteuning door de onderwijsassistent. Voor de leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden binnen het basis- en plusaanbod in de groep kan worden overgegaan tot het compacten en/of versneld doorlopen van de leerstof. Hierdoor ontstaat er tijd voor het aanbieden van zogenaamde verdiepings- en verrijkingsstof (Compacten en verrijken).

Stap 3: Vervolg op schoolniveau Na acht weken worden de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door groepsleerkracht, RT en IB. Er worden keuzes gemaakt voor het vervolg afhankelijk van of het doel behaald is en de redenen hiervoor of oorzaak hiervan. Voor leerlingen waarbij het compacten en verrijken niet voldoende is om tegemoet te komen aan hun behoefte aan extra uitdaging, wordt er in deze stap gekeken naar aanvullende mogelijkheden. Een van de mogelijkheden kan zijn deelname aan een plusprogramma/plusklas. Stap 4: Zorg op bovenschools niveau De zorg die onze school zelf kan bieden zoals hierboven beschreven in de eerste drie stappen van zorg, noemen we de basisondersteuning. Deze is vastgelegd in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document kan het gesprek tussen school en ouders ondersteunen. Elke situatie is echter uniek en mogelijkheden veranderen, dus is een gesprek over de actuele situatie altijd nodig. Wanneer de zorg op schoolniveau onvoldoende resultaat biedt en de hulpvraag de basisondersteuning overstijgt, gaan we het traject in van zorg op bovenschools niveau. Hierbij valt te denken aan: • HandelingsGerichte Procesdiagnostiek (HGPD) voor handelingsadviezen en onderzoek naar leermogelijkheden en- belemmeringen;

• Aanmelding voor onderzoek, diagnostiek en/of begeleiding bij instanties en zorgverleners die intelligentieonderzoek of onderzoek naar kindeigen problematiek uitvoeren (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme); • Hulp door onder andere een logopedist, fysiotherapeut of de SMW’er (School Maatschappelijk Werker) die bij de school betrokken zijn. Daarnaast maakt ook de schoolarts deel uit van de externe hulp; • Het Loket van Samenwerkingsverband Kind op 1. Samenwerkingsverband Kind op 1 Het Samenwerkingsverband biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk te zorgen voor een passend onderwijsarrangement, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Er wordt gestreefd naar hoge opbrengsten voor elke leerling: eruit halen wat erin zit. Dit wordt gedaan door: preventieve onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis, arrangeren op basis van onderwijsbehoeften, integraal denken en werken (één kind, één gezin, één plan). Van aanvraag tot start van het arrangement duren de procedures maximaal 8 schoolweken. Wanneer het voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school en binnen het bestuur (de basisondersteuning) overstijgt, wordt een aanvraag voor extra ondersteuning gedaan bij het loket van het Samenwerkingsverband Kind op 1 door de school. School kijkt samen met ouders welke ondersteuning er nodig is en formuleert een aanvraag voor een passend onderwijsarrangement. Het loket beoordeelt of zij de aanvraag kunnen honoreren en wijst financiële middelen en/of deskundige begeleiding toe. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wanneer blijkt dat ook de extra ondersteuning niet voldoende is en (tijdelijke of gedeeltelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend is, dan vraagt school in samenspraak met ouders het loket om een arrangement af te geven in de vorm van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing. Binnen het loket moet de TLVcommissie, waar een onafhankelijk orthopedagoog en de plaatsingscoördinator zitting in hebben, beoordelen of en in welke setting plaatsing het meest passend is. Deze beoordeling vindt uiterlijk zes weken na aanvraag plaats. Het samenwerkingsverband verstrekt van elk besluit via school een afschrift aan de ouders. Meer informatie over het samenwerkingsverband en de procedures kunt u vinden op: www.swvkindop1.nl 51

7 Informatievoorziening Informatie aan ouders Al enkele keren hebben wij gerefereerd aan het belang van een goed contact tussen school en thuis. Op het Kompas willen wij er alles aan doen om de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Dit kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. Als school willen wij u graag op de hoogte houden van allerlei zaken die met uw kind en de school in het algemeen te maken hebben. Omgekeerd vinden wij het prettig als u ons ook informeert over zaken die thuis spelen en die voor ons van belang kunnen zijn voor een beter begrip van uw kind. Daarnaast doen wij graag een beroep op u om een aantal activiteiten nog beter te kunnen organiseren. Sterker nog, een aantal activiteiten zou niet plaats kunnen vinden, zonder de inbreng van een groot aantal ouders. In dit hoofdstuk willen wij graag duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn om de contacten tussen school en thuis goed te onderhouden en op welke wijze ouders actief in onze school werkzaam kunnen zijn. Informatievoorziening bij gescheiden ouders Op verschillende plaatsen in de schoolgids wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop wij u op de hoogte proberen te houden van de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op school. Wij gaan daarbij steeds uit van een gezin waarin vader en moeder de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van uw kind. Bij een kind van gescheiden ouders, wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht afspraken te maken over hun kinderen in een zogenaamd ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. In dat plan nemen de ouders in ieder geval afspraken op over belangrijke onderwerpen zoals: • De omgangsregeling • De wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen. We rekenen er daarom op dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide 52

Schoolgids 2020-2021 ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. Verstoorde verhoudingen tussen ouders kunnen zo’n gezamenlijk gesprek bemoeilijken. Toch vinden wij dat ouders zich in het belang van het kind over die moeilijkheden heen moeten zetten. Leraren moeten in geen geval in een positie worden gebracht waarin zij als partij kunnen worden beschouwd. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Als blijkt dat deze uitnodiging niet wordt doorgegeven, dan zullen wij de ouder daarop aanspreken. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een uitnodiging voor één en hetzelfde gesprek sturen naar beide ex-partners. Huisbezoek Wanneer de leerkracht dit noodzakelijk acht of wanneer de ouders daarom verzoeken, kan er een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Ouder-kindgesprekken Aan het begin van het schooljaar worden alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Ter voorbereiding vult u samen met uw kind een formulier in. Dit formulier vormt de basis van het gesprek. Tijdens dit gesprek probeert de leerkracht uw kind beter te leren kennen. Deze informatie gebruikt hij om ook in de eerste maanden zo goed mogelijk op uw kind te kunnen afstemmen. In de groepen 1-3 worden deze gesprekken ook gevoerd, maar de kinderen zijn daarbij

dan niet aanwezig. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een formulier wat u vooraf dient in te vullen. Verder worden er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de kinderen gevoerd. Belangrijkste redenen daarvoor zijn om het kind nog beter te leren kennen en om het eigenaarschap bij kinderen te verhogen. Oudergesprekken i.v.m. schoolvorderingen Twee keer per jaar (groepen 1 t/m 8) krijgen alle ouders een uitnodiging voor het 10-minutengesprek. Het 2e gesprek vindt overigens plaats op aanvraag van ouders en/of leerkrachten. Tijdens deze gesprekken kunt u gedurende een tiental minuten met de leerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind. Indien nodig kan de tijd verdubbeld worden of kan er een aparte afspraak gemaakt worden. U kunt tijdens het ouderspreekuur tevens het werk van uw kinderen bekijken. In groep 8 worden alle ouders voor een gesprek naar aanleiding van de eindtoets en de keuze van voortgezet onderwijs (groep 8) op school uitgenodigd. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de ouders van iedere groep een informatieavond. Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en vertellen wij u het een en ander over de activiteiten en het onderwijs in deze groep. Inloopkwartier De ouders van de kinderen in de groepen 1 en 2 hebben de mogelijkheid om ´s morgens vanaf 8.05 uur een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Dit is normaal gesproken van korte duur omdat de leerkrachten op tijd met de les willen beginnen. Vandaar dat er eens per week voor de ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 8 een inloopkwartier is, nl. iedere woensdagmorgen van 8.05 uur tot 8.20 uur. Tijdens het inloopkwartier kunt u samen met uw kind het gemaakte werk bekijken. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Open lesmoment Uw kind gaat met plezier naar school en komt met verhalen thuis. U bent nieuwsgierig en dat komt goed uit, want……Eens per jaar zijn alle ouders en belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen en een les bij te wonen. Soms koppelen we dit lesmoment aan een project of andere bijzondere activiteit. Kompaswijzer Ongeveer iedere vier weken, dus met de regelmaat van ongeveer tien keer per jaar, verschijnt de Kompaswijzer (nieuwsbrief). Hierin kunt u lezen welke actuele zaken er op school spelen en ook kunt in de agenda lezen wat er de komende weken voor activiteiten staan gepland. Deze nieuwsbrief wordt enkel nog digitaal aangeboden. Parro (communicatie-app) Sinds het schooljaar 2017-2018 maken we op onze school gebruik van Parro. Parro is vergelijkbaar met Whatsapp: een communicatieapp, maar specifiek voor school zodat leerkrachten groepsgerelateerde berichten naar ouders kunnen sturen. Ook kunnen er tot drie foto’s met het bericht worden meegezonden. Parro is een gesloten systeem: alleen ouders en verzorgers kunnen worden gekoppeld. Door Parro is het voor ons mogelijk om ouders en verzorgers op een moderne wijze op de hoogte houden van onderwijsgerelateerde activiteiten in de klas van hun kind. Zo kunnen we bijv. vragen of ouders als begeleider mee willen naar een activiteit of knutselmaterialen met hun kind mee willen geven en wordt u via Parro uitgenodigd voor de oudergesprekken. Website Het Kompas Onze school beschikt over een website. Op de site wordt iedere bezoeker geïnformeerd over onze school. Wij trachten de site zo actueel mogelijk te houden door het plaatsen van de Kompaswijzer en van verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind voorkomt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit schriftelijk aan de directie van onze school kenbaar te maken. Hetzelfde geldt ook voor het maken van videoopnamen in school. www.hetkompas.onzewijs.nl Onze Wijs en de AVG Op al de scholen van Onze Wijs wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en van ouders. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de stichting Onze Wijs worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. De privacybepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en privacybeleid 2.0 van Stichting Onze Wijs. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school en het bestuur de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. U kunt dit beleid vinden op de website van onze stichting en van onze school. 55

8 Nieuws vanuit de stichting / inspraak van de ouders Stichting Onze Wijs Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur Stichting Onze Wijs. Onder stichting Onze Wijs vallen 11 scholen op Walcheren. Elke school is uniek, heeft een eigen karakter en verschilt daarnaast in omvang van 60 tot 500 leerlingen. Onze Wijs koestert deze eigenheid onder haar scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang. Onze Wijs zorgt vanuit onze christelijke waarden dat elk kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto is: Samen leren, toekomst creëren! Stichting Onze Wijs werkt met een bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht houden gescheiden wordt. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Onze voorzitter van College van Bestuur is dhr. J. Van den Oord. Op de website www.onzewijs.nl staan de namen van de leden van de Raad van Toezicht. Identiteit Onze Wijs scholen dragen een protestantschristelijk/rooms-katholiek karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. We brengen onze leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de christelijke traditie, maar staan ook open 56 voor kinderen van andere religies. De volgende kernwaarden staan bij al de Onze Wijsscholen centraal: • Verbondenheid • Verantwoordelijkheid • Vertrouwen • Verschil maken • Verwondering (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad MR Het kompas Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben de vertegen woordigers van de ouders en van het personeel zitting. Deze raad adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school en het bestuur. Je kunt de raad vergelijken met een soort ondernemingsraad. Op de website vindt u meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad van Het Kompas. GMR Vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) van de 11 scholen nemen leden zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Onze Wijs. De leden zijn vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van de scholen. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is de bestuurder meestal aanwezig. Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht, één keer met de MR-afgevaardigden en één keer met een afvaardiging van het

Schoolgids 2020-2021 directeurenoverleg. De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse aangelegenheden zoals identiteit, financiële en onderwijskundige keuzes en personeelsbeleid en strategisch beleid. Afhankelijk van het onderwerp en/of de geleding wordt ten aanzien van de aangedragen onderwerpen instemming dan wel advies gevraagd. De GMR is te bereiken via gmr@onzewijs.nl Vanuit Het Kompas neemt één lid zitting (Arie Bouwmeester) in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ouderraad Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met een of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen en het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten. In het afgelopen jaar heeft de ouderraad o.a. een disco en een spelletjesbeurs georganiseerd, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het eindfeest. Klachtenregeling Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat over wie de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. U kunt daarna ook terecht bij het bestuur van Stichting Onze Wijs. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Onze school kent een formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is te vinden op de website www.onzewijs.nl. Op elke school is er een interne vertrouwenspersoon, waar u met uw klachten terecht kunt. U vindt de gegevens van de interne vertrouwenspersoon verderop in deze schoolgids. Daarnaast heeft Onze Wijs een externe vertrouwenspersoon. U vindt zijn gegevens op https://hetkompas. onzewijs.nl/voor-ouders/klachtenprocedure. De vertrouwenspersonen begeleiden u bij het eventueel indienen van een officiële klacht. Stichting Onze Wijs heeft een eigen klachtencommissie en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) adres: Postbus 82324 2508 EH Den Haag telefoon: 070 - 386 16 97 e-mail: info@gcbo.nl website: www.geschillencommissies bijzonderonderwijs.nl

9 Financiële zaken Basisonderwijs is verplicht en zodoende in ons land gratis. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs op Het Kompas. Toch wordt er in de loop van het schooljaar aan u voor verschillende zaken een bijdrage gevraagd. Ouderbijdrage De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 20,- per kind. Deze ouderbijdrage moet medio oktober zijn betaald. Als het kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van € 10,- en als het kind na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken. Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw kind in de loop van het jaar ten goede komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en de slotactiviteit. De ouderraad int de bijdrage via het internet portal iDEALnet, een betaalen registratieportal. De ouderbijdrage zal in het portal op uw persoonlijke ouderpagina worden klaargezet zodat u daar de betaling kan regelen. Bij vragen over het iDEALnet portal kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Murlen dienstverlening (085-2734910 of murlen@murlendienstverlening.com) Schoolreis / schoolkamp • De kosten voor het schoolreisje bedragen voor de kinderen van de groepen 1 en 2 ongeveer € 10,00 en voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 ongeveer € 32,00. Bovenstaande bedragen worden eveneens klaargezet in iDEALnet op uw persoonlijke ouderpagina waar u de betaling van de bijdrage kunt regelen. • De leerlingen van groep 8 gaan gedurende drie dagen op schoolkamp, waarvan de kosten ongeveer € 70,00 bedragen. Deze bijdrage wordt niet via iDealnet geregeld. U kunt dit overmaken op de bankrekening van school. Natuurlijk informeren we u hier t.z.t. over. Voor bovengenoemde bedragen geldt dat betaling niet verplicht is. Echter, wanneer ouders kiezen om bepaalde activiteiten niet te betalen, kan dat leiden tot het besluit de kinderen niet aan de betreffende activiteit deel te laten nemen. Dit zal echter nooit betekenen dat kinderen van het reguliere lesprogramma uitgesloten worden. Wel zijn de kinderen, in geval van niet betalen voor schoolreis of schoolkamp, verplicht om naar school te komen. De school zal in 58

Schoolgids 2020-2021 dat geval voor een vervangende activiteit zorgen. Voor wat betreft het vervoer bij schoolreis en schoolkamp, beschikt de school over een protocol, waarin de voorwaarden voor een veilige heenen terugreis staan vermeld. Bij vervoer per bus zijn alle kinderen collectief verzekerd, bij vervoer na schooltijd met ouders (schoolkamp) is een inzittendenverzekering vereist. Stichting Leergeld Wanneer ouders/verzorgers moeite hebben met het betalen van ouderbijdrage en/of schoolreis/ kamp, kan Stichting Leergeld hen misschien helpen. Voor meer info: leergeldwalcheren@planet.nl of tel. 0118-418930 Verzekering en aansprakelijkheid Er is sprake van een schoolongevallenverzekering. De verzekering biedt zowel de school zelf, als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, evenementen in schoolverband en ook gedurende een uur hiervoor en hierna of zoveel als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde activiteiten vergt.

De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het meenemen van ‘kostbaarheden’ (telefoons, tablets en dergelijke) geschiedt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Uitdrukkelijk vermelden wij dat u aan bovenstaande informatie geen enkel recht kunt ontlenen. Omgaan met Chromebooks (incl. wijze van verzekeren) Alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hebben de beschikking over een “eigen” Chromebook. Daarnaast wordt er ook in de andere groepen met Chromebooks gewerkt. Uw kind krijgt het Chromebook van ons in bruikleen en daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. 60

Maar als een kind het Chromebook kapot maakt door er b.v. mee op de tafel te slaan of te laten vallen, dan zitten daar wel consequenties aan. We vragen u dan bij uw eigen WA-verzekering de kosten à 300 euro (per Chromebook) te declareren zodat wij uw kind weer een nieuw kunnen geven. Kinderen werken alleen aan hun tafel met het Chromebook en krijgen nadrukkelijk te horen hoe ze met het chromebook om moeten gaan. Mocht het Chromebook door gewoon gebruik kapot gaan zijn de kosten uiteraard gewoon voor school. Goede doelen De laatste jaren hebben we ons gericht op enkele acties i.p.v. dat er elke maandagmorgen een zendingsbusje rondgaat. Zo hebben we bijv. meegedaan aan de actie “Wandelen voor water”. Een wandeltocht, gesponsord door ouders en bekenden, waardoor er heel veel geld werd opgehaald voor sanitaire voorzieningen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Ook hebben we afgelopen jaren meegedaan aan de kinderpostzegelactie, een actie voor de Voedselbank, acties n.a.v. de kerstvieringen (Stichting Doe een wens, Kika etc.) en diverse sponsorlopen. Het meebrengen van geld voor deze goede doelen gebeurt op vrijwillige basis. We zullen activiteiten ruimschoots van te voren aan u kenbaar maken, zodat we u en de kinderen hier goed op voor kunnen bereiden en deze acties ook draagvlak hebben bij iedereen. Sponsoring Soms worden voor bepaalde activiteiten sponsoren gezocht. Daarbij houden wij ons aan het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Samengevat zijn de uitgangspunten: de school mag en wil niet afhankelijk worden van sponsoring of van een specifiek bedrijf. De school zal ook geen tegenprestatie leveren die in strijd is met de doelstelling van het onderwijs. 61

10 Een veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid Het Kompas heeft de beschikking over een eigen Veiligheidsbeleid. Dit beleid houdt een aantal samenhangende maatregelen in, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Jaarlijks wordt dit beleid gemonitord om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van de leerlingen bij ons op school. Op deze manier hebben wij zicht op hoe we incidenten op school voorkomen, op welke wijze de leerlingen de veiligheid op school beleven en wat het welbevinden van de leerlingen is. De kwaliteitsgroep Gedrag is verantwoordelijk voor het Veiligheidsbeleid. Vanuit deze werkgroep zijn twee Veiligheidscoördinatoren aangesteld. Er is bewust voor twee veiligheidscoördinatoren gekozen omdat een coördinator expertise heeft in de onder- en middenbouw, de andere heeft expertise in de bovenbouw. Ook komt het beleid niet in gevaar als er sprake is van ziekte van een van de coördinatoren. Binnen het Veiligheidsbeleid heeft het Pestprotocol een plaats. Wanneer er sprake is van pestproblematiek, is de leerkracht de eerste persoon die door ouders of leerling wordt ingelicht. De leerkracht start mogelijk het Pestprotocol op en zal de Veiligheidscoördinatoren op de hoogte brengen. De coördinatoren zullen vervolgens het proces begeleiden, monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Tot slot kunt u ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Het Kompas probeert ten aller tijden constructief met u aan een oplossing te werken. Verliest u het vertrouwen, dan kunt u een klachtenprocedure instellen (zie ook hoofdstuk 8). Op Het Kompas zijn de volgende personen veiligheidscoördinator: meester Martijn Blommaert juf Karlien Roelse m.blommaert@onzewijs.nl k.roelse@onzewijs.nl Op Het Kompas zijn de volgende personen vertrouwenspersoon: Personeelsgeleding: Meester Sjaak de Ridders deridder@onzewijs.nl Juf Cobi van der Linde | c.vanderlinde@onzewijs.nl Vertrouwens persoon: H.Dingemanse tel. nr. 06 – 1005 1327 (extern) vertrouwenspersoon voor de scholen van Onze Wijs. 62

Schoolgids 2020-2021 Interventiesysteem groene-, gele- en rode kaarten Op Het Kompas werken wij met een interventiesysteem m.b.t. groene-, gele- en rode kaarten. In het geval van ordeverstorend- en/of belangrijk gedrag, kan een leerling een gele- of rode kaart van de leerkracht krijgen. Aan het krijgen van een kaart zitten consequenties verbonden. Deze consequenties zijn bekend bij leerkrachten en leerlingen. U als ouder/verzorger zal op de hoogte worden gebracht als uw kind een kaart heeft ontvangen. Een groene kaart wordt door de leerkrachten uitgedeeld bij (uitzonderlijk) voorbeeld gedrag. Door het geven van groene kaarten stimuleren we positief gedrag. Het interventiesysteem m.b.t. de gele- en rode kaarten geeft de leerkrachten en leerlingen duidelijkheid over de consequenties bij ongewenst gedrag. Waarom een pestprotocol? In en om de school hebben we te maken met veel kinderen. Die hebben allemaal een veilig en gezond plekje nodig om te spelen en te werken. Wij willen graag dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Dat vraagt om een aantal maatregelen en afspraken. Daarom hebben wij een pestprotocol opgesteld.

Pestprotocol Dit onderwijsprotocol tegen pesten wil via samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aanpakken. Wanneer wordt het plagen pesten? Af en toe een plagerijtje mag. Plagen is “met een glimlach”, eenmalig, kort van duur en is gemakkelijk te verdedigen. Wij noemen het pesten, wanneer: • de geplaagde er last van heeft • het kind zich niet meer op een goede manier kan verdedigen • het plagen van een bepaald kind steeds terugkomt • het kind zich niet meer veilig voelt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat pestgedrag schadelijk tot zeer schadelijk is voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters en zelfs voor de buitenstaanders. Samen met de ouders willen wij er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen. Als het toch gebeurt, willen wij duidelijk stelling nemen en ongewenst gedrag zo snel mogelijk stoppen. De medezeggenschapsraad, de directie en het personeel van basisschool Het Kompas verplichten zich tot het volgende: • hulp bieden aan het gepeste kind • hulp bieden aan de pester • hulp bieden aan de zwijgende middengroep • hulp bieden aan de leerkracht • hulp bieden • aan de ouders • het bewust maken en bewust houden van het probleem bij alle betrokkenen het goed voorlichten van alle betrokkenen op Het Kompas. In onderstaand stuk vindt u een aantal aandachtspunten uit “ons” pestprotocol. Het volledige protocol is ter inzage op school aanwezig in elke klas. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 64 Hoe willen wij daar op Het Kompas mee om gaan? Een goede methode om pesten te stoppen, is het afspreken van regels en die dan ook te blijven volgen. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol, de regels van de school en de internetregels. Dat zullen we het hele jaar door blijven bewaken. Op school stellen we structureel een onderwerp uit Kwink of Trefwoord in de groep aan de orde. De regels worden in de klas en in de hal opgehangen bijv. in de vorm van poster, tekeningen en strips. Zaken als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen regelmatig terug. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: spreekbeurten, rollenspel, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. (niet wat je zegt, maar wat je doet, telt). Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd, van niemand. We zullen duidelijk en direct optreden bij zulk gedrag. Tijdens de klassenavonden worden de leefregels toegelicht. Bij terugkerend pestgedrag zal er aan een pestproject worden gewerkt in de betreffende groep. Regels op Het Kompas die gelden in alle groepen: • Ik accepteer de ander zoals zij/hij is. • Ik scheld niet uit en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. • Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. • Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen.

• Als iemand niet ophoudt vraag ik een meester of juf om hulp. • Ik speel niet voor eigen rechter. • Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. • Ik help anderen ook zich aan deze leefregels te houden • Bovenstaande regels hangen op onze school duidelijk zichtbaar in de hal (blauw-gele borden). Hoe te handelen als er gepest wordt? Wanneer er sprake is van pestproblematiek is de leerkracht de eerste persoon die door ouders of leerlingen op de hoogte worden gesteld. De leerkracht start het pestprotocol op en brengt de veiligheidscoördinatoren op de hoogte. De leerkracht kan bij hen ook om ondersteuning vragen. De coördinatoren begeleiden, monitoren, evalueren en stellen het proces bij. Op Het Kompas mogen ouders ook de veiligheidscoördinatoren aanspreken als het gaat om pestproblematiek of vragen over het sociaal beleid op school. De veiligheidscoördinatoren kunnen eerst terugverwijzen naar de leerkracht omdat de leerkracht verantwoordelijk is voor de groep. Het stappenplan ziet er als volgt uit: De ouder meldt pestproblematiek bij de leerkracht  De leerkracht start het anti-pestprotocol op.  De leerkracht licht de veiligheidscoördinator in.  De leerkracht voert de stappen van het pestprotocol uit, overlegt met de betrokken leerlingen, ouders en de veiligheidscoördinator.  De leerkracht blijft gedurende het schooljaar controleren of de pestproblematiek is gestopt.  Er wordt geëvalueerd door leerkracht, leerlingen, ouders en de veiligheidscoördinator 65   De veiligheidscoördinator blijft gedurende het schooljaar controleren of de pestproblematiek is gestopt. De coördinator neemt tijdens die periode contact op met ouders (nazorg)   De veiligheidscoördinator monitort en evalueert   De veiligheidscoördinator verwijst naar de leerkracht   De ouder meldt pestproblematiek bij de veiligheidscoördinator

In het anti-pestprotocol worden de volgende stappen gezet: 1. Er wordt informatie ingewonnen door alle betrokkenen te horen; de gepeste, de pester, de medeleerlingen, ouders en de leerkrachten. 2. Er volgt een confronterend gesprek met alle betrokkenen. Dat kan op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. 3. Er worden afspraken gemaakt met de gepeste, de pester en de meelopers. Deze afspraken worden met ouders gedeeld. Bij de afspraken worden ook consequenties beschreven. De leerlingen denken mee over de afspraken en consequenties, dus zijn mede-eigenaar van de aanpak. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over: a. Gewenst gedrag b. Beloning en consequenties c. Interventies d. Toezicht e. Nazorg 4. De gepeste mag rekenen op steun van de leerkracht en mede-leerlingen. Het kind wordt serieus genomen en regelmatig bevraagd over het welbevinden en de aanpak. 5. De pester en meelopers worden serieus genomen en regelmatig bevraagd over hun welbevinden en de aanpak. 6. Er wordt een dossier gevormd, van alle incidenten, afspraken en gesprekken wordt een notitie in het leerlingvolgsysteem gemaakt.

7. Er is sprake van nazorg; ouders worden gedurende het schooljaar regelmatig bevraagd of de pestproblematiek is gestopt. 8. Er wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. We hopen dat we d.m.v. dit protocol een bijdrage kunnen leveren aan terugdringen van het pesten in het algemeen en in het bijzonder op onze school. Medische begeleiding De kinderen bij ons op school worden begeleid door het jeugdgezondheidsteam van de GGDZeeland. Deze begeleiding houdt in: Een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente en een logopedisch onderzoek door de logopediste voor de 5-jarigen. Dit gebeurt komend schooljaar alleen op indicatie n.a.v. vragenlijsten die de ouders en leerkrachten vooraf invullen. In groep 6 een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Screening van de 7-jarigen op gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht door de assistente. Het onderzoek van de jeugdarts vindt plaats op een nader te bepalen locatie. De overige onderzoeken vinden op school plaats. Protocol medisch handelen op school Onze school heeft een protocol waarin staat hoe wij omgaan met kinderen die ziek worden op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek, het opbergen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen. Wanneer u een verzoek ten aanzien van medicijngebruik of medische handelingen voor uw kind heeft, kunt u dit in een gesprek toelichten. De school zal in navolging van het protocol bekijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan het verzoek. We leggen afspraken die we met ouders/verzorgers maken over dergelijke zaken zorgvuldig vast door te werken met toestemmingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage bij het protocol opgenomen. U kunt het protocol op verzoek van de school inzien. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In verband met de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is de school verplicht te werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Stichting Onze wijs heeft een meldcode opgesteld. De meldcode beschrijft in 67

vijf stappen wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld, waarbij bij een afwegingskader is opgesteld. Elke school heeft een aandachtsfunctionaris die het gebruik van de meldcode op school coördineert. Bij ons op school zijn dit juf Annemarie en juf Angelique Bedrijfshulpverlening Evenals bedrijven zijn ook scholen verplicht om bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Het gaat hierbij om leerkrachten die een speciale opleiding gevolgd hebben voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, het verrichten van levensreddende handelingen, het bestrijden van een brand, het coördineren van ontruiming bij eventuele calamiteiten en het goed kunnen samenwerken met professionele hulpverleners. Ook op Het Kompas hebben verschillende teamleden op dit gebied nascholing gevolgd. Op school is een calamiteitenplan aanwezig en wordt ieder jaar onverwachts met kinderen en leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Dit alles gebeurt o.l.v. de ARBO-coördinator. In het gebouw zijn posters, plattegronden en stickers aangebracht die wijzen op de vluchtroutes en die aanwijzingen geven hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning. Hoofdluis Helaas is het verschijnsel hoofdluis een jaarlijks terugkerend verschijnsel op menige school. Ook op het Kompas worden wij van tijd tot tijd met dit hardnekkige diertje geconfronteerd. Vandaar dat wij op school een hoofdluisprotocol hebben. Dit protocol geeft aan dat wij na het signaleren van de hoofdluis de ouders zo spoedig mogelijk per brief (incl. parro of mail) informeren over de aanwezigheid van hoofdluis. Daarin wordt ook aangegeven hoe de ouders hun kind(eren) moeten controleren en welke middelen ze daarvoor kunnen gebruiken. Een volgende stap is het controleren van alle leerlingen in de klas. Dit gebeurt door enkele ouders, die zich beschikbaar hebben gesteld om daarbij de school te assisteren. Na twee weken vindt er een extra controle plaats om te zien of de hoofdluis nog actief is. Voorwaarde om bovenstaande info waar te maken, is wel dat er voldoende vrijwilligers zijn die deze controle op zich willen nemen. Infectieziekten Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort tot de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals op school, is er daarom een grote kans op verspreiding van dergelijke ziekten. Maar ook een aantal meer zeldzame en ernstige infectieziekten kan via scholen verspreid worden. De Infectieziektewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies van de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is 68

vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. Inzake van zeer besmettelijke virussen als COVID19 hanteren we als Stichting en dus ook als school de landelijke richtlijnen via het RIVM. Veiligheid in en rond het gebouw Jaarlijks wordt door een extern bureau een inspectie van het onderhoud van de school gedaan. Op basis hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden gepland en uitgevoerd. Eveneens wordt er jaarlijks een veiligheidsinspectie in en rond de school gehouden. In het kader van de ARBO-wetgeving wordt ook een zgn. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Daarin worden de aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn onderzocht. ARBO-zorg is in het directe belang van de school zelf, maar is ook maatschappelijk van groot belang. Overbelasting en ongezonde en onveilige werksituaties leiden ook in het primair onderwijs tot verhoogd ziekteverzuim en toename van het aantal arbeidsongeschikten. ARBO-beleid gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van het algemene schoolbeleid. Ook zijn op onze school preventiemedewerkers aanwezig (meester Joost en juf Veerle). Bij hen kunt u aankloppen als u vragen en/of opmerkingen heeft i.v.m. de veiligheid. Roken op school Op beide locaties van onze school geldt voor alle ruimtes (incl. schoolplein) en voor alle leerkrachten, ouders en kinderen een rookverbod. Toezicht Plein Tien minuten voor aanvang van lessen, zowel ’s morgens als tijdens de ochtendpauze wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. Geen honden op het plein I.v.m. de veiligheid van de kinderen, willen wij u erop wijzen dat het niet is toegestaan om honden mee te nemen op het schoolplein. Gedrag in het verkeer Net als op tal van andere vlakken hebben ouders en school ook een taak om de kinderen in het verkeer op te voeden. We zorgen op school voor parkeerruimte voor fietsen, een veilige oversteek vanaf de speelplaats, verkeerslessen en in groep 7 een praktische verkeersproef. Maar van groot belang bij de verkeersopvoeding is het voorbeeld dat volwassenen geven aan kinderen. U, als ouder, hebt daarin ook een belangrijke taak. Die begint al bij het leren lopen en later het leren fietsen van uw kind. Over een aantal jaren komen brommer en auto aan de beurt. Door o.a. samen met uw kind van huis naar school en weer terug te fietsen leert uw kind het beste hoe het zich moet gedragen in het verkeer. Ook de gevaren door slechte weersomstandigheden kunnen zo aandacht krijgen. Wanneer U uw kinderen te voet of per fiets naar school brengt, scoort U zelfs tweemaal: U geeft het goede voorbeeld. Uw kind leert van U door het zelf te doen. Stepjes, skateboarden en skeelers In verband met het gevaar dat het voor de medeleerlingen oplevert en het gegeven dat er op school geen ruimte is om al deze attributen op een fatsoenlijke manier neer te zetten, is het de kinderen niet toegestaan met stepjes, skateboarden of skeelers naar school te komen. 69

Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als deze traktatie voor wat het gebit betreft, verantwoord en niet te overdadig is en…fruit is ook erg lekker. Zolang regelingen rondom het Coronavirus van kracht worden alleen voorverpakte traktaties toegestaan. De verjaardagen worden gevierd in de eigen klas. I.v.m. organisatorische redenen is het niet meer de bedoeling dat kinderen de klassen langsgaan. Wel krijgen alle kinderen die jarig zijn een kaart van school. Sommige kinderen hebben een dieet. Informeert u vooraf even bij de leerkracht van uw kind? Alle groepsleerkrachten vieren hun verjaardag samen met de kinderen. De datum wordt tijdig aan de kinderen bekendgemaakt. In de kleutergroepen mogen de ouders bij het “feest” van hun kind aanwezig zijn. In de overige groepen regelen ouders dit in overleg met de leerkracht. Gezonde school Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren. Wij zijn een erkende ‘gezonde school’. Hiervoor hebben we één certificaat behaald: “Fysieke weerbaarheid” . In het komende schooljaar hopen we ook het certificaat “Gezonde voeding” te behalen. Zie voor meer informatie: www.gezondeschool.nl Woensdag fruitdag op Het Kompas ‘s Ochtends hebben de kinderen in de pauze de gelegenheid om iets te eten of te drinken. Het betreft hier een tussendoortje en zeker geen volledige maaltijd. Te denken valt aan een boterham. Liga, melk of schoongemaakt fruit. Tijdens de schooltijden mag er op school niet worden gesnoept. Wij zouden u dringend willen vragen hier ook als ouders op toe te zien. Verder willen we ook in het komende schooljaar de fruitdag op woensdag weer voortzetten. De opzet is dat alle kinderen ook op de overige woensdagen dan in ieder geval een stuk fruit mee naar school nemen. Daarbij hebben we natuurlijk wel de medewerking van ouders nodig. Evenals in het afgelopen jaar zullen we ook in het komende jaar weer een poging wagen om in aanmerking te komen voor gratis fruit via een Europese subsidie. Als dit lukt, krijgen alle kinderen drie keer per week gratis fruit aangeboden, gedurende een half jaar. Fluorspoelen Uit onderzoek is gebleken dat het spoelen met fluoride een goede bijdrage levert aan een gezond kindergebit. Juist in de basisschoolperiode is het van groot belang het gebit zo gezond mogelijk te houden, in verband met de overgang 70

van een melkgebit naar een blijvend gebit. Vandaar dat wij de kinderen van groep 3 t/m 8 een keer in de week de mogelijkheid bieden om in de klas met fluoride te spoelen. Het spoelen gebeurt iedere week op dezelfde tijd en neemt slechts een minuut in beslag. Doordat het iedere week terugkeert, motiveert het kinderen tot het goed onderhouden van het gebit. De kosten van dit fluoride spoelen bedragen € 5,- per jaar, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een rekening ontvangt. Hitteplan Vanwege de oplopende temperaturen houdt de school zich in voorkomende gevallen aan een met alle personeelsleden, inclusief de overblijfkrachten aan een vastgelegd plan.

11 Allerlei (incl. info KOW) Ouderhulp Bij een groot aantal activiteiten, zowel in school als daarbuiten doen wij graag een beroep op de medewerking van de ouders. Bijvoorbeeld bij lezen, voorlezen, spelletjes, de computer, handvaardigheid, lichamelijke oefening, zwemmen, sportactiviteiten, Kompaswijzer, excursies, vieringen, klussen, schoonmaakactiviteiten en overblijven. Een aantal van deze activiteiten wordt georganiseerd door werkgroepen bestaande uit leden van de ouderraad en schoolteam. Echter in de praktijk blijkt dat we handen tekort komen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er daarom een (digitale) brief (incl. antwoordstrookje) met de kinderen meegaan, waarin een beroep wordt gedaan op uw medewerking m.b.t. een aantal activiteiten. We hopen dat er veel ouders, verzorgers zullen reageren! Uw kind is welkom bij de buitenschoolse opvang (BSO) Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO Schatduikers in Het Kroonjuweel. Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. Samen buiten spelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. Bij de BSO organiseren we activiteiten rondom de vier thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, techniek en natuur. Vanzelfsprekend mogen de kinderen zelf kiezen wat zij leuk vinden om te doen. In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Het is tenslotte vakantie! Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool Voor je het weet, is je kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe dingen te ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of haar om naar de peutergroep te gaan. Uw kind is van harte welkom bij peutergroep Schatduikers in het Kroonjuweel. De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4 jaar) leren om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen spelletjes. Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte methoden Uk & Puk en Bas. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden gestimuleerd. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaalemotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij 4 in plaats van 2 dagdelen naar de peutergroep 72

Schoolgids 2020-2021 komen en dat hun ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Ga voor meer informatie naar: www. kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/peutergroep/vve/. Beleef de dag mee met Mijn KOW Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de peutergroep en BSO. We plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en overeenkomsten. Contracten en kosten peutergroep en BSO De kosten voor de peutergroep en BSO zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden werken of studeren, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Als ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met de KOW Rekentool op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in uw situatie kost. Kom eens kijken! Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de peutergroep en de BSO en de verschillende locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl of 0118- 61 45 32). Inschrijven Peutergroep en BSO Schatduikers Inschrijven voor de peutergroep en BSO kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden. Schoolsportdag / Sporttoernooien Eens per jaar organiseren wij samen met de andere scholen in Souburg een schoolsportdag voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op de Souburgse sportvelden. Teamleden en een groot aantal ouders zorgen deze dag voor de begeleiding. Ieder jaar nemen leerlingen van onze school deel aan een aantal buitenschoolse sportevenementen,

zoals bijv. het schoolkorfbaltoernooi en het schoolvoetbaltoernooi. Tijdens deze sportevenementen zorgen teamleden en ouders gezamenlijk voor de begeleiding. Wat de Vlissingse Avondvierdaagse betreft, hiervoor regelt de ouderraad de inschrijving, maar nemen de kinderen deel onder begeleiding van hun ouders. Komend jaar (2021) zal deze plaatsvinden van 17 t/m 20 mei. Wat heb ik nodig op school De kinderen krijgen in principe op school alle benodigde materialen zoals pennen, potloden, schriften, ringbanden, enz. Raken deze materialen door onzorgvuldig gebruik kwijt, dan moet er zelf voor vervangend materiaal gezorgd worden. Wel adviseren wij de kinderen van huis een etui en eventueel een setje viltstiften mee te nemen, daar deze niet door de school verstrekt worden. Fietsenstallingen De fietsenstallingen op beide pleinen zijn bedoeld voor kinderen die te ver van school wonen om te voet te komen. Het is verstandig als de fiets voorzien is van een deugdelijk slot en een standaard. Omdat toezicht tijdens de schooluren niet mogelijk is, gebeurt het stallen op eigen risico. De school kan bij vermissing/beschadiging dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons door de kinderen is op onze school niet toegestaan tijdens de lessen en in de pauzes, tenzij dit met toestemming is van de leerkracht. Ook kan de school niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Schoolreis Ieder jaar wordt door de school een drietal schoolreizen georganiseerd, één voor de leerlingen van de groepen 1 en 2, één voor de leerlingen van groep 3 en 4 en één voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 7. De schoolreis voor de groepen 1 en 2 wordt op een woensdagmorgen gehouden. De bestemming van deze schoolreis is in de buurt van de school gelegen. De leerlingen van groep 3 en 4 gaan naar een bestemming, die iets verder weg gelegen is. De afgelopen jaren was dat de Vlindertuin in Kwadendamme en Boudewijn Seapark te Brugge. De leerlingen van groep 5 t/m 7 van onze school gaan een dag per bus op schoolreis naar een park met activiteiten in Nederland of België. Via de Kompaswijzer wordt u volledig en tijdig geïnformeerd. Schoolkamp De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. In het afgelopen jaar zijn ze gaan kamperen op camping Olmenhof te Serooskerke. Ook volgend jaar zal hier het schoolkamp plaatsvinden. De reis wordt per fiets gemaakt. Alle leerlingen krijgen tijdig een kampkrant met alle informatie over het schoolkamp. 74

Zomerfeest Aan het eind van het schooljaar organiseren wij voor kinderen en ouders samen een gezellige activiteit, met de bedoeling de banden tussen school en huis te verstevigen. Zo organiseerden we in de afgelopen jaren een, een fiets- of wandeltocht met opdrachten of spelletjes, Caraïbisch feest, een Fancy Fair, een talentenshow in de Souburgse Speeltuin etc. Schoolfotograaf In de week van 22 t/m 25 september 2020 bezoekt de schoolfotograaf onze school om alle kinderen op de gevoelige plaat vast te leggen. Het maken van de foto’s van zusjes en broertjes vindt plaats op onze school na schooltijd. Het afnemen van deze foto’s geschiedt volledig op vrijwillige basis. Wat u niet wilt, hoeft u ook niet te betalen. Bijbestellen is altijd mogelijk. Nadere info volgt. Inzameling batterijen Ook in de nieuwe school zamelen we batterijen in. Ook hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een gezonder milieu. Dat begint bij onszelf toch? Bovendien kunnen we door het inzamelen van batterijen punten verdienen die recht geven op extra leermiddelen voor de school. Op de begane grond als ook de eerste verdieping staat een inzamelbak waar de lege batterijen in gestopt kunnen worden. Inzameling Speelgoed In het afgelopen jaar zijn we gestart met het inzamelen van speelgoed. De inzameldoos staat bij de centrale entree. We hopen dat vele ouders speelgoed wat er nog redelijk goed uitziet en wat thuis overbodig is geworden, een plaatsje in de verzamelbak gaan geven. Het speelgoed is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders geen of weinig geld hebben om speelgoed voor hun kinderen te kopen.

12 Belangrijke emailadressen voor schooljaar 2020-2021 1. 2. Absent / ziek meldingen Algemeen school adres 3. Angelique Filius Intern Begeleider 4. Annelies Donk ICT-coördinator absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl hetkompas@onzewijs.nl a.filius@onzewijs.nl a.donk@onzewijs.nl 5. Annemarie van Gaelen Intern Begeleider a.vangaelen@onzewijs.nl 6. Arie Bouwmeester 7. Arno Schuit 8. Tamara Aleman 9. Carolien Koppejan 10. Chellie Ouwerkerk- van Klooster 11. Cobi van der Linde Vertrouwenspersoon José van den Hemel Mediatheek 12. 13. Elly Emmels Secretaresse 14. 15. 16. 17. 18. 19. a.bouwmeester@onzewijs.nl a.schuit@onzewijs.nl t.aleman@onzewijs.nl c.koppejan@onzewijs.nl c.vanklooster@onzewijs.nl c.vanderlinde@onzewijs.nl j.vandenhemel@onzewijs.nl e.emmels@onzewijs.nl Marian Witsenburg Onderwijsassistente m.witsenburg@onzewijs.nl Jarco Siereveld j.siereveld@onzewijs.nl Jeanet Steenbeek Overblijf coördinator Jesper Linke Jolanda Blokpoel Remedial Teacher / IB Joost Luteijn Directeur 20. Karlien Roelse 21. Kees Flipse jeanet.steenbeek@onzewijs.nl j.linke@onzewijs.nl j.blokpoel@onzewijs.nl j.luteijn@onzewijs.nl k.roelse@onzewijs.nl k.flipse@onzewijs.nl 22. Kimberley Sterenborg Adjunct Directeur k.sterenborg@onzewijs.nl 76

Schoolgids 2020-2021 23. 24. Kompaswijzer Nieuwsbrief Lisanne Bak 25. Mara Tollenaar 26. Marian van de Sande - Rijnberg 27. Marianne Jobse 28. Marloes Vos 29. Martijn Blommaert 30. Michelle van Klooster-Funk 31. Monique de Visser 32. MR Het Kompas 33. Naomi Sinke Lerarenopleider 34. OR Het Kompas 35. Overblijf Het Kompas 36. Patricia Sonke 37. Petra van der Werf 38. Rika ter Weele kompaswijzer@onzewijs.nl l.bak@onzewijs.nl m.tollenaar@onzewijs.nl m.vandesande@onzewijs.nl m.jobse@onzewijs.nl m.vos@onzewijs.nl m.blommaert@onzewijs.nl m.funk@onzewijs.nl m.devisser@onzewijs.nl mrhetkompas@onzewijs.nl n.sinke@onzewijs.nl orhetkompas@onzewijs.nl jeanet.steenbeek@onzewijs.nl p.sonke@onzewijs.nl p.vanderwerf@onzewijs.nl r.terweele@onzewijs.nl 39. Rowena Alewijnse Onderwijsassistente r.alewijnse@onzewijs.nl 40. Saskia Michielsen Onderwijsassistente 41. Sjaak de Ridder Leraarondersteuner / Vertrouwenspersoon 42. Stephanie Zaman Leraarondersteuner 43. Veerle Sinke-Vermaire s.deridder@onzewijs.nl s.zaman@onzewijs.nl v.sinke@onzewijs.nl s.michielsen@onzewijs.nl

Brede School Het Kroonjuweel adres: Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg telefoon: 0118-422401 Bestuur OnzeWijs/Raad van bestuur voor PC/RK onderwijs Vlissingen Secretariaat adres: Stadhuisplein 20 4382 LG Vlissingen telefoon: 0118-650232 Ouderraad Het Kompas voorzitter: Kristel Kindts adres: telefoon: 0118-422401 e-mail: Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg orhetkompas@onzewijs.nl Medezeggenschapsraad Het Kompas voorzitter: Annelies de Jong adres: Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg telefoon: 0118-422401 e-mail: mrhetkompas@onzewijs.nl 78

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Onze Wijs Voorzitter: Kenny Ebert e-mail: gmr@onzewijs.nl Schoolbegeleidingsdienst R.P.C.Z adres: Edisonweg 2 4382 NW Vlissingen telefoon: 0118-480800 GGD-Jeugdgezondheidsteam GGD Zeeland adres: Westwal 37 4461 CM Goes telefoon: 0118-249420 Inspectie Basisonderwijs e-mail: info@owinsp.nl website: www.onderwijsinspectie.nl vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 79 telefoon: e-mail: website: Contactgegevens Leerplicht (RBL Walcheren): bezoekadres: Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg postadres: Postbus 6000 4330 LA Middelburg 0118 - 675 653 rbl@middelburg.nl www.lereninzeeland.nl Klachten/meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (meldpunt vertrouwensinspecteurs): telefoon: 0900-1113111(lokaal tarief) Vertrouwenspersoon Het Kompas De heer Hans Dingemanse telefoon: 06-10051327

Het Kompas Kroonjuweel 5 4388 MD Oost-Souburg e-mail: hetkompas@onzewijs.nl telefoon: (0118) 42 24 01 website: www.hetkompas.onzewijs.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
Home


You need flash player to view this online publication