0

België - Belgique P.B. 8630 VEURNE 3/5854 Colofon De Beauvoordse dorpsgazette verschijnt driemaandelijks, op het ritme van de seizoenen, gratis voor alle Vinkem– en Wulveringemnaren (dankzij de milde sponsors!) 37ste jaargang, nr. 3 oktober, november en december 2019 Redactie, prepress, reclameregie en verantwoordelijke* uitgever: Stefaan Duron, Vinkemstraat 4 8630 Vinkem-Beauvoorde Kantoor van afgifte: 8630 Veurne - P209410 Abonnementen: 058 29 96 06 0478 41 28 63 reacties en suggesties, ook artikelen via e-mail: stefaan.duron@telenet.be Drukwerk: Mediatopper Ieper Gemiddelde oplage: 600 ex Voor het overnemen van artikelen uit De Beauvoordse Dorpsgazette is schriftelijke toestemming nodig. Bronvermelding is verplicht. (*) Elke auteur gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord persoonlijk en volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud (tekst en foto’s) en publicatie van zijn/haar artikel. “September is de meimaand van de herfst” ... … hoorde ik onlangs op de radio. Het prille, frisse groen van het voorjaar, méér licht, de natuur vol paringsdrang, nestjes gespreid, de akkers kiezen kleur, we hunkeren naar buiten, lenteschoonmaak in de vingers, vrij van de dwangbuis van de winter … meimaand, lente in de lucht! Zomer, … ‘snel-weg’ overbrugt vakantie, wipscharnierpunt tussen groei en inkeer. September: eerste schooldag, ritme en routine, opgeladen zomerbatterij, volle schuren, fruit plukrijp, noten rapen, kastanjes poffen, boomsappen keren om, de natuur neemt kleurrijk langzaam afscheid in de najaarszon … opstap naar de winter! De spiegel van het leven? Stefaan Bijna 37 jaargangen lang brachten de zwart-wit-grijs-edities nieuws van ons tweelingendorp. Michel Blanckaert, 80 lentes jong en decennia lang de drukker van onze dorpskrant, geniet voortaan van zijn verdiende pensioen. Veel geluk, Michel! Mijn deur staat open voor nieuwe en jonge ideeën, suggesties qua inhoud, lay-out en opmerkingen in het algemeen om jouw dorpsgazette aantrekkelijk(er) te maken. Met dank! Het ga je goed! naast alle aanbevolen, trouwe en nieuwe sponsors, hartelijk dank voor de medewerking aan dit herfstnummer voor Jef Ameeuw, Bewonersplatform Beauvoorde, Dirk Boeten, Karlien Brysbaert, Bertrand en Tine Cappelaere-Bogaert, Luc Delancker, Johan Dezutter, René Essel, Fernand Florizoone, Johan Franchois, Yvette Goossens, Luk Grypdonck, Karen Hauspie, Rita Hauspie, Stijn Jodts, Rik Morlion, Johan Prinsier, Marie Vanbeveren, Jef Vandooren, Olivier & Sabine Vandorpe-Verleene en de leerkrachten, leerlingen en ouderraad van onze vrije basisschool 1000-poot 1 QR-code website

STEVEN COULIER KWADESTRAAT 16 8630 BEAUVOORDE 0495 76 34 69 fermnet@outlook.com D van eigen bodem eck aat 2b vd 92 3 2 Kapsalon Patsy dames en heren zonnebank Patricia Andries Gouden-Hoofdstraat 8630 Beauvoorde - (058) 29 80 86 www.beertotaste.be 0476 29 34 61 Belinda Eelbode is naast gids in het Kasteel van Beauvoorde ook artisanaal brouw(ster) en zytholoog. Zij biedt (meertalig) bierproeverijen en é Een product aivy en Greet Devreker brood en banket Gouden-Hoofdstraa t 55 8630 Beauvoorde 058 29 97 92 Gouden-Hoofdstraat 35 - 8630 Vinkem 058 29 97 92 U kunt ook alle dagen terecht bij onze broodautomaat - 7 op 7 - J. Bellefroid schilderwerken Rozenbergstraat 9 3050 Oud-Heverlee uit sympathie

Verslag vergadering van dinsdag 3 september 2019 20.15 u - OC Caroline Aanwezigen : Robrecht Debaillie, Gary Neuquelman, Martine Hautekiet, Jan Buyse, Johan Notredame, Raf Van Lent, Valerie Van Cutsem, Lieve De Poorter, Hedwig Franchois, Griet Puype, Stefaan Duron, Gilberte Brynaert, Patrick Baeyens, Gaby Van Gelder, Yvette Goossens, Eddy Vekemans, Verontschuldigd : Hannes Cools, Sylvie Frère, Kevin Vandermeeren 1. Goedkeuring verslag vergadering 5 maart 2019 2. Antwoorden College van Burgemeester en Schepenen Deze hebben de leden ontvangen per mail, en zijn verschenen in de Beauvoordse dorpsgazette, zomereditie 2019. Vraag: Wandelstrook Vinkemstraat Antwoord: Die waren oorspronkelijk gepland voor april/mei 2018. Het herstel van de wandelstrook werd uitgevoerd. Vraag: Vernieuwing Vinkemstraat Antwoord: De subsidiërende overheid oordeelde dat deze aanvraag onvoldoende prioritair was en tot op heden wordt er voor de heraanleg van de Vinkemstraat (nog) geen subsidie toegekend. In de Vinkemstraat is er een (deels) gemetst rioolstelsel te vinden. Voor een bestaand stelsel hoeft dit geen probleem te zijn. Nieuwe rioleringen worden uiteraard niet meer op deze manier aangelegd. Vraag: Zone 30 Antwoord: Het college van burgemeester en schepenen zal op basis van de ervaringen een samenvattend voorstel voorleggen aan zowel de verkeerscommissie als aan een open vergadering van het bewonersplatform. Dit dient inderdaad nog te gebeuren – het college heeft begrip voor de ergernis van het BP omdat het dossier al een hele tijd aansleept . Het probleem hierbij is dat op heden geen enkele proefopstelling voldoende effectief is gebleken. Het voorstel van trajectcontrole zal verder onderzocht worden. Gegevens inzake flitscampagnes zijn opgevraagd bij de politie. Het BWP heeft tot op heden geen nieuwe elementen ontvangen die dit dossier vooruit zouden helpen. Vraag: Nonnenwegel: losgekomen roosters Antwoord: De werken werden opgenomen in de planning van de technische dienst – het college geeft opdracht om de gevraagde herstelling zo vlug mogelijk uit te voeren. Commentaar : dit is nog niet gebeurd. Vraag: Hoplr : wanneer wordt dit project concreet? Antwoord: In de week van 10 mei zal het sociaal buurtnetwerk Hoplr van start gaan in Veurne. Het grondgebied is hiervoor onderverdeeld in negen verschillende buurten. Inwoners kunnen inloggen in dit sociaal netwerk, maar hebben enkel toegang tot hun eigen buurt. Alle inwoners krijgen een brief met alle instructies die je nodig hebt om te registreren. Hoplr werkt en kent een mooi succes. Vraag: Zwaar verkeer tussen Kasteeldreef en Wulveringemstraat Antwoord: Het college beslist deze vraag voor advies voor te leggen aan de verkeerscommissie. Wat heeft de verkeerscommissie beslist? Vraag: Zomerweg 9 Antwoord: Het college geeft opdracht aan de technische dienst om voor de scherpe bocht, 2 borden F type V te plaatsen. Dit is nog niet gebeurd. Vraag: Hondenpoepbak Antwoord: Er zijn twee afvalkorven bij het kasteel waar de hondenpoepzakjes in gedeponeerd kunnen worden. Vraag:Verlichting Nonnenwegel Antwoord: Alvorens hier een beslissing in te nemen wenst het college de kostprijs te kennen om het pad te verlichten en geeft opdracht aan de technische dienst om aan Fluvius een offerte op te vragen. 3

Verkeer zone 30: het is geen gemakkelijke zaak. Er zijn geen nieuwe elementen bij gekomen, en de politie heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van het CBS : opnieuw aanvragen. 3. 4. Wandelpaden: Stefaan en Robrecht hebben de Norbertijnenwandeling van 11,43 km uitgestippeld en op plan uitgewerkt, samen met een aantal foto’s, en de nuttige aanduidingen langs het parcours. De dienst Toerisme voorziet een budget voor het uitvoeren van deze wandeling. Mooie wandeling en een gelegenheid om samen heel wat mooie uitzichten van ons dorp te (her)ontdekken. 5. Hoplr: Operationeel sinds mei is deze contactgroep een mooi succes met 77 leden. Deze leuke en eenvoudige manier om snel boodschappen over te maken of vragen te stellen kent veel bijval. 6. Zwerfvuilactie maart 2019: met 11 volwassenen en 2 kinderen heeft het BP weer voor een proper straatbeeld gezorgd. Bedankt iedereen. Globaal minder afval, mede dankzij het doorlopend werk van de bermmeesters, behalve op de gewone knelpunten. Volgend jaar opnieuw. 7. Zitbanken: zijn nog niet geplaatst, het BP vraagt hier opnieuw dat de beloofde banken er zouden komen. 8. Zomerweg 9: verkeersborden De beloofde borden werden ook niet geplaatst. 9. Nonnenwegel: herstelling roosters : niettegenstaande het gevaar dat deze situatie inhoudt voor de voetgangers en de fietsers, is er nog steeds geen herstelling gebeurd, integendeel, de toestand verergert. 10. Groen in Beauvoorde: de opdracht van het CBS aan de technische dienst om de gevraagde beplanting binnen een redelijke termijn aan te planten, is niet uitgevoerd. 11. Verkeer Kasteeldreef: uitgezonderd plaatselijk verkeer. Vorige vergadering werd gezegd dat het zwaar verkeer in de Kasteeldreef onverantwoord was. Er werd een verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst begin van de Kasteeldreef, net om de hoek Wulveringemstraat. Dit bord is enerzijds onzichtbaar voor de voertuigen die indraaien, en anderzijds laat dit geen enkel verkeer meer toe, dus ook geen fietsers. Nochtans staat de Kasteeldreef aangeduid als fietsroute (zie foto’s) zowel langs de kant Wulveringemstraat als de kant Boonakkerstraat. 12. Varia: Bord Klein Vinkem “De Elzentap” : kruispunt Sikkelstraat/Joe Englishstraat/Elzentapstraat is het snijpunt van de deelgemeenten Vinkem, Wulveringem en Houtem. Op het einde van de Elzentapstraat staan er enkele woningen op het grondgebied van Vinkem, “Klein Vinkem” genoemd. Aan het begin van de Elzentapstraat is het bord “Klein Vinkem” verwijderd. Omwille van de historische waarde van deze plaatsbenaming, zou dit bord teruggeplaatst moeten worden. Herstelling van de twee muurtjes aan de baanvernauwing voor zaal Caroline en ‘t schooltje. Bord boven kinderopvang Benjamin is onleesbaar geworden. Graag opnieuw maken. Het zou leuk zijn indien iedereen die iets gemerkt heeft van de gevraagde werken die uitgevoerd werden, dit zou willen melden aan Eddy of Yvette. Participatie projectbestemmingswijziging voor de kerk te Vinkem en het schoolgebouw te Steenkerke : Stefaan Duron zal het BWP vertegenwoordigen bij de opvolging van dit project dat aan de inwoners een inkijk zal geven in de nieuwe bestemming van de kerk van Vinkem. De Blauwhuisstraat heeft veel last van zwaar verkeer. In de brede omgeving zijn er vele wegen verboden voor verkeer van meer dan 3,5 ton. Dit zou ook in de Blauwhuisstraat moeten aangebracht worden. Verschillende verenigingen van Beauvoorde (KVLV, Gezinsbond, Feestraad ...) vragen om in de zaal Caroline over een industriële vaatwasmachine te mogen beschikken. 4

Fabrice Degrez heeft gevraagd om geen secretaris meer te zijn, gezien zijn gebrek aan tijd, en de moeilijkheid voor hem om op tijd op de vergaderingen aanwezig te zijn. Yvette Goossens zal deze functie overnemen. Volgende vergadering Yvette Goossens Secretaresse Tel. 058 62 44 60 e-mail : bewonersplatform_beauvoorde@telenet.be op dinsdag 3 maart 2020, OC Caroline, om 20.15 u Iedereen is welkom ! Tot dan. Met vriendelijke groeten Voor het Bewonersplatform Beauvoorde Eddy Vekemans Coördinator Tel. 058 62 44 60 Vragen van het bewonersplatform aan het college van burgemeester en schepenen Algemeen : het BP vraagt met aandrang dat de antwoorden van het CBS op onze vragen van 5 maart jl dringend zouden uitgevoerd worden, namelijk : - herstelling roosters Nonnenwegel, - Plaatsing verkeersborden F type V in de Zomerweg, - Zitbanken, - groen in Beauvoorde. Zone 30 het BP vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de vooruitgang van deze problematiek. Het BP vraagt met aandrang dat de voorstellen van het CBS daterend van 29 april uitgevoerd worden: open vergadering, trajectcontroles en flitscampagne. Zwaar verkeer Kasteeldreef Het BP vraagt het bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aan te passen en liefst aan de Wulveringemstraat te plaatsen. En wat met de fietsers? Zwaar verkeer Blauwhuisstraat het BP vraagt om ook in deze straat een bord “max 3,5 t” te plaatsen. Bord plaatsbenaming “Klein Vinkem” : het BP vraagt om dit historisch belangrijk bord opnieuw te plaatsen, eventueel in een andere kleur dan die waarmee het grondgebied van de gemeente wordt aangeduid. Het BP vraagt de herstelling van de twee muurtjes die de versmalling maken ter hoogte van zaal Caroline en de basisschool 1000poot. Naschoolse kinderopvang ‘Benjamin’, Vinkemstraat : het bord ‘Benjamin’ is onleesbaar geworden. Het BP vraagt om dit bord te vernieuwen. Zaal Caroline : namens de Beauvoordse verenigingen vraagt het BP dat de zaal Caroline voorzien zou worden van een industriële vaatwasmachine. 5

Illustraties Kasteeldreef “uitgezonderd plaastelijk verkeer” roosters Nonnenwegel - foto’s onder - kruispunt Boonakkerstraat en Kasteeldreef 6

Het kruidig hoekje ... De laatste tijd krijg ik vaak te horen dat mensen last hebben van slechte doorbloeding van de onderste ledematen; de zogenaamde ‘etalagebenen’. Deze term vindt zijn oorsprong in het feit dat deze mensen om de twintig à dertig meter even moeten halt houden, tot de pijn wat over gaat. In ons kruidenarsenaal zijn er wel enkele planten die daar hulp kunnen bieden. Naast daslook, wat ik in de vorige dorpsgazette uitvoerig beschreef, is er de vermaarde meidoorn, de geneeskrachtige heester die ik nu wat nader wil bespreken. Meidoorn of Crateagus monogyna Vindplaats Inheems in Europa en Siberië en later uitgevoerd naar Noord-Amerika, waar de heester nu ook algemeen verspreid is. Wordt vaak als haag aangeplant en houdt van vochtige, goed gedraineerde, lemige of kalkgrond, in de zon of halfschaduw. Geschiedenis De prehistorische mens at reeds de rode vruchten, zo bewijzen archeologische vondsten. Diocorides(40–90 n.c.) meldde reeds dat het gebruik van meidoorn de maandstonden beperkte en een opwekkend effect had op het hart. Dodoens (1517-1585) bevestigde dit en Culpeper (1616–1654) stipte vooral de hartversterkende en anti-atherosclerotische werking aan. De hartversterkende eigenschappen werden pas echt voor het eerst breed toegepast vanaf het einde van de negentiende eeuw. Vandaar ook de Engelse term: Nurse of the heart. Gebruikte delen Vooral de bloesems en jonge blaadjes (mei) en in het najaar de rode bessen. Deze kunnen gedroogd (als thee) of onder de vorm van alcoholische tinctuur gebruikt worden. Als herborist-fytotherapeut gaat mijn voorkeur naar de tinctuur, omdat deze efficiënter werkt en ook gans het jaar door beschikbaar is. Dubbelblind onderzoek toonde aan dat meidoorn bij patiënten met hartinsufficiëntie door verminderde doorbloeding van de kransslagaders of door hoge bloeddruk, na zes weken een merkbare verbetering van de objectieve en subjectieve symptomen teweegbracht. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat patiënten sneller (en vaak totaal!) revalideerden na een hartinfarct. Tevens zorgt meidoorn voor preventie van een tweede infarct! Verdere indicaties waarbij meidoorn verlichting kan brengen Ouderdomshart, bloedvatkrampen (etalagebenen), winterhanden en –voeten, flebitis, oorsuizingen, voorkomen hersentrombose, duizeligheid, hoge bloeddruk, goedaardige hartritmestoornissen, slaapstoornissen, oedemen, spataderen,… © Wikipedia Meidoorn is totaal niet toxisch en heeft geen nevenwerkingen bij normale doseringen en is volledig veilig voor langdurige inname. Bron: Groot Handboek Geneeskrachtige Planten (Dr. G. Verhelst) Foto: © Wikipedia Johan Dezutter, herborist-fytotherapeut (n.v.d.r.: Johan baat ook de tweedehands boekenwinkel ‘t Ezelsoortje uit in de Wulveringemstraat) 7

prentkaarten en/of foto’s / documenten - Liggen er bij jou of bij familie ‘vergeten’ prentkaarten van Vinkem en/ of Wulveringem? Om mijn verzameling uit te breiden ben ik er naar op zoek. Wil je ze schenken, zoveel te beter. Zoniet, dan zou ik ze graag inscannen en onbeschadigd terugbezorgen. Mijn interesse gaat ook naar foto’s van vroeger, uit het begin van de vorige eeuw alsook van tijdens en na beide wereldoorlogen. Met dank! Stefaan Duron, Vinkemstraat 4, 8630 Vinkem 0478 41 28 63 Naast de steun van de sponsors, verspreid over verschillende pagina’s van deze dorpsgazette, kan je als lezer(es) vrijblijvend ook je duit in het zakje doen via het bankrekeningnummer IBAN BE22 0011 4920 2547 BIC GEBABEBB Elke steun is welkom! Dank je wel! www.adviesvdb.be 0477 40 49 73 EPB & Veiligheidscoördinatie antoon.vandenberghe@telenet.be energieadvies Onledegoedstraat 37 8800 Roeselare www.apotheekbulskamp.be begeleiding advies respect zorg Vandecasteele Dirk Bulskampstraat 94 8630 Veurne 8 info - Stef Duron 0478 41 28 63 - stefaan.duron@elenet.be

Bertrand & Tine Cappelaere zijn reeds enkele decennia actief in de westhoek met hun feestzaal Salons De Lelie. Ze zijn dan ook gekend voor hun verzorgde familie- en trouwfeesten. Hier stopt hun ambitie niet want Salons De Lelie opent een gloednieuwe zaal "De Mangerie" waar ze zullen uitpakken met enkele vernieuwende concepten: moderne walking-dinners ideaal voor een geslaagd personeelsfeest, heuse moderne trouwparty’s, een hip verjaardagsfeest of een babyborrel. Samen met deze nieuwe zaal kondigen ze ook een exclusieve samenwerking met het Huis Van Wonterghem uit Kuurne aan. Bertrand en Tine blijven eigenaars van het pand maar dankzij dit partnership kan het culinaire nog meer in de kijker gezet worden. Deze samenwerking zorgt er bovendien voor dat Bertrand en Tine de nodige tijd krijgen om de zaak verder uit te breiden met een extra B&B gelegen net naast de feestzalen en de slaapgelegenheden die er in de laatste twee jaar gerealiseerd werden. Het Huis Van Wonterghem, onder andere gekend van Domein Maelstede, is reeds meer dan 75 jaar de specialist bij uitstek voor de betere huwelijksfeesten en is hiermee toonaangevend in Zuid-West-Vlaanderen als het op feesten aankomt. Dankzij hun knowhow en de unieke samenwerking zullen Bertrand en Tine de Salons De Lelie en de Mangerie verder uitbouwen tot dé referentie in eigen streek. Bertrand begon ooit zijn carrière als stagiair bij Huis Van Wonterghem en weet dus zeer goed welke meerwaarde het Huis Van Wonterghem te bieden heeft. Huis Van Wonterghem heeft reeds een stevige culinaire reputatie opgebouwd en is gespecialiseerd in zowel B2B-events, bedrijfsfeesten, after-work-party’s en gerenommeerde trouw- en familiefeesten. De laatste jaren heeft het Huis Van Wonterghem zich ook gespecialiseerd in catering op verplaatsing. Dit partnership sluit dan ook perfect aan bij hun groeistrategie. © foto Salons de Lelie Samen met Tine, die het vertrouwde gezicht blijft voor de klanten, gaat de vernieuwde samenwerking officieel van start op 31 december ’19 met een Oudejaarsavond Gala Event, waarvoor je binnenkort kan inschrijven. - foto: (links) broer en zus Gregory en Barbara Van Wonterghem, samen met het echtpaar Bertrand en Tine Cappelaere - Bogaert ————Meer info over Salons de Lelie, surf naar : https://www.salonsdelelie.be Meer info over Huis Van Wonterghem, surf naar http://hvw.be 9

90 1926-2016 Uitstap bestuursleden en vrijwilligers gezinsbond Beauvoorde zondag 23 juni 2019 De Gezinsbond Beauvoorde organiseert verschillende activiteiten voor zijn trouwe leden. Maar zonder de hulp van de bestuursleden en de vrijwilligers zou dat zeker niet meer lukken! Als dank voor deze spontane hulp gedurende vele jaren gingen we op uitstap. Eerst bezochten we de brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Op het open dakterras genoten we er van de mooie uitzichten. En uiteraard van een lekkere Sint-Bernardus! Daarna gingen we naar ‘den nieuwen appel’ in Watou. We maakten er kennis met het volksspel Boltra. Een leuke ervaring en voor de één lukte het al beter dan voor de ander om dit spel tot een goed einde te brengen. Die kegels in de juiste baan leiden is niet zo gemakkelijk. Ook genoten we van een lekkere maaltijd. Nog wat napraten en iedereen ging tevreden huiswaarts. Johan Franchois - foto linksboven: Gabrielle Viviers, Rik Dejonckheere en Eddy Meeuws - foto rechtsboven: Rita Hauspie, Willy Vermeulen en Dirk Herreman - foto rechtsonder: Christop Philips, Rita Hauspie en Carine Lebleu 10

53ste Sint-Hubertusviering Sint-Hubertus en Beauvoorde. Een traditie! Dit jaar op 27 oktober worden er opnieuw paarden, honden en ruiters gezegend. Wijlen pastoor Demeester, alias “Paster-peerd”, had het gezien. Als de bladeren van de bomen rond het kasteel van Beauvoorde beginnen vallen en hun kleur neigt naar roestbruin, dan mag een paardenwijding en een jachtrit niet ontbreken. De misviering om 10 uur staat in het teken van jacht, paard en hond en Sint-Hubertus zelf. Een verzorgde viering wordt tijdens en na de mis opgeluisterd door de groep Jachthoornblazers. Na de dienst stellen paarden, koetsen en ruiters zich op tussen kerk en kasteel. Daar worden de broden gezegend en uitgedeeld. © foto - Rik Morlion Ook de honden worden niet vergeten. Alle wandelaars en hun trouwe maatjes zijn welkom. Er wordt een korte groepswandeling voorzien na de zegening. De velden liggen er leeg bij, voor paard en ruiter uitnodigend tot een onstuimige galop, met als beschermheer Sint-Hubertus zelf. De organisatoren hebben ook dit jaar hun uiterste best gedaan om alles tot in de puntjes te verzorgen. De traditionele Picon zorgt halverwege de tocht voor opgewekte gemoederen. Alle ruiters, maar ook de Beauvoordenaars en bezoekers worden rond 11 uur verwacht op het dorpsplein van het Franse “Les Moëres”, waar het woord “ bienvenue” alle eer wordt aangedaan. Een volwaardige landelijke feestochtend is voorzien op het dorpsplein te midden van ”Le plat Pays”. Op de terugweg krijgen alle ruiters nog een heet soepje en een broodje. Wij hopen dat ook U op deze dag meegeniet en samen met paarden en ruiters de herfstgeuren komt opsnuiven te Beauvoorde. Afspraak aan de kerk, zondagochtend 27 oktober., om 10.30 u. Rik Morlion SINT HUBERTUSFEEST voor Jozef Demeester en de ruiters van Beauvoorde De elegie verguld, het dorp gespoord en goudgeknoopt, hoornblazers op koperen tover en honderd ruiters uit vier verten op zondagse paarden over de waaiweg van oktober. Bron Fernand Florizoone Op de bermen van de tijd Gedichten De golfbreker / Lannoo 11 streekdichter Fernand Florizoone Veurne, °1925

17 > 21 juli - Peer (Limburg) Met plezier blikken we terug op een super en geslaagd zomerkamp in Peer (Limburg). Iedereen heeft zich geamuseerd! Op de activiteitenkalender in deze editie vind je onze agenda terug, met op vrijdag 4 oktober ons jaarlijks kiekenfestijn. (uitnodging op volgende pagina) Op 6 september startte ons nieuw werkjaar. Nieuwe leden, ouder dan 16 jaar of die dit jaar 16 worden zijn nog steeds welkom. Meer info bij de bestuursleden! Marie Vanbeveren Foto linksboven - dropping - v.l.n.r.: Kenneth Decrock, Jonas Ceulenaere, Gregory Debruyne en Michaël Van de Walle Foto linksonder - bezoek brouwerijmuseum Bocholt - v.l.n.r.: Kenneth Decrock, Jonas Ceulenaere, Gregory Debruyne, Elouise Calcoen, Famke Van Landschoot, Marie Vanbeveren en Michaël Van de Walle Foto rechts - railbike - vooraan: Kenneth Decrock en Gregory Debruyne, achteraan: Jonas Ceulenaere en Elouise Calcoen 12

KLJ Beauvoorde nodigt iedereen van harte uit op vrijdagavond 4 oktober 2019 vanaf 19 u in het OC 'Caroline' in Beauvoorde. Wij serveren onze traditionele aperitief, kip aan 't spit of vol-au-vent met diverse groentjes en frieten à volonté 14 euro per volwassene. Kinderen jonger dan 12 jaar profiteren van een goedkoper tarief: 7 euro. vrijdag 4 oktober Vooraf inschrijven is vereist VOOR woensdag 2 oktober en kan via onze bestuursleden: Marie Vanbeveren - 0493 71 29 05, Elouise Calcoen - 0499 43 65 27, Jonas Ceulenaere - 0473 68 12 92, Sara De Ceunynck - 0498 17 55 89 en Gregory Debruyne - 0470 04 94 14 * Wees er dus als de kippen bij! * 55+Feest op maandag 11 november ‘19 - Salons de Lelie Zou je er graag bij zijn op ons 55+Feest en ontvang je geen uitnodiging, neem contact op met Olivier Vandorpe, Vinkemstraat 25. Tel. 058 31 75 04 of e-mail vandorpe.verleene@telenet.be Iedereen welkom! Tot dan! Feestraad Beauvoorde duizendpootnieuws ouderraad Zondag 13 oktober 2019 organiseren we ten voordele van de kinderen van de 1000poot een ontbijt met bubbels. We verwelkomen iedereen graag met een glaasje cava of fruitsap. Daarna kan worden aangeschoven aan een tafel vol lekkers. Een praatje met je buren, andere ouders of dorpsgenoten. We maken er een gezellige voormiddag van. Dit allemaal gaat door in de OC Caroline. Iedereen welkom vanaf 8.30 u! Prijs: Volwassenen 12 € - Kids 6 € - kleuter 3 € Graag inschrijven vóór 4 oktober via gvbs.beauvoorde@skynet.be of 0494 37 46 63. Dit schooljaar werden voor de kleuterklassen nieuwe stoelen en enkele kasten aangekocht. Ook werden de oude schoolbankjes gerenoveerd en zal tegen de laatste week van september een apenparcours geïnstalleerd worden in de tuin voor de kinderen. Dus alles ten voordele van de kinderen! Ook graag reeds aanstippen in de agenda: zaterdag 8 februari 2020 smullen we weer allen spaghetti à volonté. - voor de ouderraad - Karen Hauspie 13

ls re 10 ld V fi V V V Z Grardplein 25 at Indu striezone II (Veurne) T im e n G u y V a n h e e - C a nd a e le I z e n b e r g e s t r a a t 2 0 8 6 9 1 L e i s e l e Tim en Guy Vanhee - Candaele BANK A L L E V E R Z E K E R I N G uw bankagent en verzekeringsadviseur Izenbergestraat 20 8691 Leisele T e l 0 5 8 2 9 9 0 7 7 G S M 0 4 7 6 2 2 8 4 3 1 b a n k e n v e r z e k e r i n g a n de rs b e k e ke n ww w.van hee -ca nd ae le .be c 058 29 90 77 - 0476 22 84 31 24/24 u bereikbaar www.vanhee-candaele.be hotel - restaurant - tearoom DRIEKONINGEN Wulveringemstraat 40 8630 Beauvoorde Tel. (058) 29 90 12 - Fax (058) 29 80 22 gesloten: dinsdagavond en Woensdag uitgezonderd juli en augustus gesloten: maandag, dinsdag en woensdag Internet: http://www.kbc.be Referentieverpleegkundige wondzorg en diabetes beauvoorde@kbc.be Kwadestraat 1 - 0497 74 12 62 - Beauvoorde Beauvoords Bakhuis Beauvoordse wafels Versheid en kwaliteit is onze leuze LYN DEEREN Vaartstraat 71 - 8630 Veurne tel. 058 31 16 75 - fax 058 31 16 76 www.beauvoordse-walhoeve.be info@beauvoordse-walhoeve.be 14 en pannenkoeken, een lekkernij! (058) 29 82 91 E. Pauwelyn - Duquesne Karen Pauwelyn Wulveringemstraat 18 - Beauvoorde Bedrijvenlaan 8 - 8630 Veurne 058 29 82 91 www.beauvoordsbakhuis.be info@eauvoordsbakhuis.be

Grote Kunst voor Kleine Kenners, de Vlaamse Meesters Kasteel Beauvoorde in Veurne opent de poorten en het kasteelpark voor de prachtige nieuwe expositie "Grote Kunst voor Kleine Kenners, de Vlaamse Meesters”. We nemen klein en groot mee op een magische kunstwandeling door het kasteel en stellen de mooiste pareltjes van de Vlaamse Meesters aan je voor. Knipper even met de ogen en ga 600 jaar terug in de tijd! Raadsel, symbolen, puzzels, kunstwerken en installaties wijzen je de weg. Zo word jij misschien de Ultieme Vlaamse Super-Meester! Man met Tulband (c) Thaïs Vanderheyden Maak tijdens deze doe-expo kennis met de Vlaamse kunstenaars die heel lang geleden prachtige schilderijen maakten. Als we er met onze ‘moderne’ ogen naar kijken, lijken hun schilderijen soms op donkere spookhuizen met bleke gekke mensen, rare onbekende spulletjes en belachelijke kleren waar je vandaag echt niet meer de straat mee op kan. Maar als je wat meer weet over hoe het leven was, zo heel lang geleden, herken je bijzondere symbolen. Dan merk je hoe ongelooflijk knap die Vlaamse Meesters hun Meesterwerken maakten en hoeveel nieuwe dingen ze hebben uitgevonden die heel de kunstwereld veranderde. De expo is gebaseerd op de gelijknamige kinderboekenreeks van Thaïs Vanderheyden. Ze maakte ‘junior-versies’ van de oude meesterwerken en meesterverteller Warre Borgmans brengt in een audiogids de grappige, symbolische, mysterieuze of gekke geschiedenis van de kunstwerken op kindermaat. Het buitenparcours is dan weer iets avontuurlijker. familie Arnolfi (c) Thaïs Vanderheyden Een expo op maat van leerlingen van de lagere school en de eerste graad van het middelbaar. 15

Bezoek met het gezin Vanaf 12 jaar: € 8 / Reductie (65+, kinderen vanaf 3 jaar, groepen): € 6 / Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar. De audiogids is inbegrepen. Reserveren is niet nodig. Vanaf de herfstvakantie is een gratis warme drank inbegrepen in je bezoek. Openingstijden Tijdens schoolvakanties: woe t.e.m. zon van 10u-17u / Buiten de schoolvakantie: woe 14u-17u, zat en zon van 10u-17u. Bezoek met de klas Scholentarief: € 4 / Juffen/meesters: tot 3 pers. Gratis / Andere begeleiders: € 6 Je gaat per klas op ontdekking met de juf. De audiogids en het educatief pakket zijn gratis inbegrepen. Openingstijden Op reservatie kun je op elk tijdstip, ook buiten de openingstijden, de expo bezoeken. Adres, info en reservatie Kasteel Beauvoorde Wulveringemstraat 10 8630 Veurne T. 058 29 92 29 - E. kasteel.beauvoorde@herita.be - W. www.grotekunst.be Site-verantwoordelijke: Stijn Jodts (c) Pixashoot 16

De Orde Driekoningen 50 jaar ! De viering van deze heugelijke verjaardag gebeurt met een academische zitting op 1 december 2019 in het “Gasthof Driekoningen” te Wulveringem, dezelfde plaats waar de Orde op 4 december 1969 werd gesticht! De oprichters toen waren Robert Decarne (Stavele), Bert Hendryckx (De Panne), Walter Platevoet ( Veurne), Raymond Pylyser (Veurne) en Carol Vandoorne (Veurne). Die idealisten wensten zich actief in te zetten voor de ontplooiing van de Westhoek aan beide zijden van de “schreve”. Deze regio was immers nog steeds getekend door de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog en lag helaas, ver verwijderd van Brussel en Parijs. Door een netwerk van vrienden te creëren wensten de stichters de streek sociaal, economisch, cultureel en wetenschappelijk een duwtje in de rug te geven. Nog steeds worden jaarlijks een drietal nieuwe leden opgenomen in de Orde. Het gaat om dames en heren, Belgen of Fransen, die zich reeds verdienstelijk hebben gemaakt voor de streek of ervoor van belang zijn door hun bedrijvigheid. Politieke overtuiging speelt hierbij geen rol. Concreet zijn de leden plaatselijke ondernemers, leraren, politici, kunstenaars, enz. … die elkaar ten bate van de regio steunen en helpen waar ze kunnen. Naar buiten toe werd de Orde bekend door het inrichten van colloquia over problemen die ook in de Westhoek actueel waren, zo bv. over toerisme (Bonduelle), onderwijs (P. Smet ) en religie (Mgr. Danneels). Doch vooral de grensoverschrijdende jeugdwerking was een succes . Vele honderden jongeren uit Frans- en Belgisch Vlaanderen hebben zo elkaars streek verkend via verhandelingswedstrijden en zoektochten. In de lijn van deze jeugdwerking wil de Orde Driekoningen haar feestelijke verjaardag inzetten met een festival voor jeugd- en kinderkoren. Dit gaat door op 16 november a.s. om 19 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen te Koksijde. Jongeren uit Koksijde, Ieper, Duinkerke, Steenvoorde, Grande-Synthe, Hazebrouck en Bailleul zorgen voor een gevarieerd programma van de bovenste plank. Alle inlichtingen voor de academische zitting van 1 december en het korenfestival van 16 november zijn te bekomen bij de huidige bestuursleden: Wout Cornette, voorzitter (Lo); Luc Delancker, secretaris (Zonnebeke); Alex Verbiest, penningmeester (Ieper); Geertrui Seys (Ieper); François Vandycke (Berthen-F.); Tom Vandermeulen (Ieper) en Lena Van Slycken, werkgroep koren (De Panne). Luc Delancker, secretaris 17

Droom en einde van de edelman die Wulveringem terug op de kaart plaatste. Jef Ameeuw deel 1 Arthur Merghelynck In 2018 was het 110 jaar geleden dat Arthur Merghelynck overleed. Geboren in 1853 erft hij bij het overlijden van zijn ouders een enorm fortuin. Hij is dan pas 18 jaar oud. Bezeten door adel en adellijke afstamming is de jonkheer reeds geruime tijd op zoek naar een buitenverblijf dat past bij zijn stand. Deze droom laat hem niet los. In 1874 trekt hij met zijn goede vriend Désiré Böhm op tocht door de Westhoek. Zo komen ze in Vinkem terecht waar ze bij navraag verwezen worden naar het vervallen kasteeldomein van de adellijke familie de Moucheron. Ferrariskaart met twee kasteeldomeinen, waarvan enkel ‘de Moucheron’ aangeduid is als ‘Château’. Het kasteel ligt een honderdtal meters achter de brouwerij ‘t Neuthof en wordt, in tegenstelling tot het kasteel van Wulveringem, duidelijk als ‘Château’ aangeduid op oude kaarten. Inwoners verwijzen het gezelschap ook naar nog een ander kasteeldomein in de nabije gemeente Wulveringem, waar de familie de Bryarde jarenlang ‘overleefde’. Merghelynck is bij de aanblik van dit domein meteen verkocht en gaat op zoek naar de eigenaars. Sinds 25 augustus 1863 is het kasteel samen met 14 gemet en 63 roeden eigendom van de brouwers Charles Ceulenaere en Pierre-Jacques Moeneclaey. Zij kochten het domein maar hebben die ruïne ook niet echt nodig. Merghelynck neemt met de eigenaars contact op en kan in 1875 de kasteelruïne van Wulveringem samen met kasteelpark kopen. Hij is 22 jaar oud. 18

Het kasteel Wulveringem, anno 1888 Deze droom laat hem niet los. Op 28 oktober 1875 wordt voor meester Cornille, notaris te Wulveringem, de akte verleden voor de onderhandse verkoop van een kasteelruïne, samen met 6 ha, 6 aren en 3 centiaren grond. De ondertekenaars zijn enerzijds Charles Ceulenaere, Marie-Thérèse Constantia de la Cauw, zuster van de moeder van Ceulenaere en weduwe van Pierre-Jacques Moeneclaey en haar dochter Elise-Justine Moeneclaey en anderzijds Arthur-Marie-Augustus-Charles Merghelynck. Kostprijs 45 000 frank. Voor de jonge kasteelheer begint hier een groot avontuur. Hij zal niet enkel het vervallen kasteel restaureren maar ook door zijn aanwezigheid het dorp zijn vroegere status terugbezorgen. Drie jaar na zijn aankoop wordt het kasteel de Moucheron met de grond gelijkgemaakt en verliest Vinkem een stuk historie! 19

Het kasteel rond 1890-1895, bewoond door Arthur Merghelynck Eenmaal eigenaar, laat Merghelynck er geen gras over groeien. Hij begint onmiddellijk met de restauratiewerken, waarvoor hij de beste specialisten aantrekt. Ondertussen trekt hij in binnen– en buitenland op speurtocht naar stukken om zijn interieur te bemeubelen. Beetje bij beetje wordt het kasteel terug bewoonbaar en ingericht als zomerresidentie. In de zomer van 1879 verhuist de jonge kasteelheer van Ieper naar Wulveringem waar hij zich vlot integreert in de dorpsgemeenschap en weldra lid is van een aantal plaatselijke instellingen. Hij wordt aangezocht om deel te nemen aan de plaatselijke verkiezing en bij de eerste verkiezing, in 1881, wordt hij verkozen tot gemeenteraadslid. 20 >>> vervolg in het winternummer-37-4 - Deel 2 >>>

duizendpootnieuws Juf Caroline George met … - boven - Aiko Secq - Brooklyn Troch - Basiel Lagrange - Théo Neuquelman - Raoul Dehouck - onder - Florence Vanraes - Esther Defever - Dezeure Odette - afwezig: Lene Dequeecker was ziek. 5 6 Juf Kathy Pieters met boven - Ellie Maes - Yvonne Bruneel - Lize Secq - Michelle Vanraes - Valentina Hanssens - Chloé Hanssens - Margaux Galle - Lynn Dewitte-Rove - onder - Daan Cools - Baptist Dezeure - Cas Croes - Tuur Defever - Odiel Vermeesch 21

duizendpootnieuws 2 Juf Valerie De Baene met boven - Jana Maes - Sil Dezeure - Flor Dequeecker - Edward Vanraes - onder - Stella Vermeesch - Saar Cools - Amandine Degréz - Amber Dewitte-Rove - Sien Vermeesch- Laura Roose - Kyana Meeuws 7 Juf Sien Depotter met boven - Mauriz Bruneel - Lemmy Delancker - Clément Cappelaere - onder - Vienna Fieu - Jane Dequeecker - Sofie Roose - Bas Cools - Renco Devos - Noé Hoedt 22

duizendpootnieuws Juf Marieke Lesage met Célèste Cappelaere - Stien Dequeecker - Lore Vercoutter - Luna Seynaeve - Alysia Delancker - Romain Degréz campus VTI - Ieperse Steenweg 90 - 8630 Veurne Méér dan fitness ... Sportkiné - Blessurepreventie en Revalidatie Wég vermoeidheid, wég dipjes … Beweeg dat lijf! Samen met anderen. www.fitscool.be www.sportmedonline.be Zet nu de eerste stap naar een betere conditie. Wij hebben alles in huis om jezelf te overtreffen. Neem contact voor een vrijblijvende kennismaking! Welkom! Fit’sCool Veurne beschikt over een Sport Med Testpoint waarover we al te graag uitleg geven en iedereen - jong en oud, man en vrouw, recreatieve– of competitiesporters … - op weg helpen en constant begeleiden met als garantie: een gezonde geest in een gezond lichaam. Nieuw: sportkiné en trainingsadvies met persoonlijk trainingsprogramma en begeleiding. Joke Battel 0476 32 07 14 Stef Duron 0478 41 28 63 23

Na het eerste kaartseizoen, dat nu doorgaat in het OC Caroline was het op vrijdag 7 juni tijd voor een feestje. Na het klaarzetten van de zaal waren de eerste genodigden er al vroeg bij. Bij enkele glaasjes en hapjes kon er al wat bijgepraat worden en was het al vlug tijd om aan tafel te gaan, waar we genoten van een heerlijke BBQ. Na de koffie en taart was het tijd voor een dansje. Met dank aan de medewerkers. Het was een zeer aangename en geslaagde avond. Het nieuwe kaartseizoen begint op zondag 29 september en dan telkens de laatste zondag van de maand,. Het OC Caroline is open vanaf 18.45 u en we beginnen om 19.30 u met het kaarten. Er worden 4 partijen gespeeld, uit op 121 punten. Voor nieuwe leden: info bij Johan Prinsier 0473 42 19 13. Op 30 juni, de laatste kaartavond van het seizoen werd er gekaart voor koning en koningin. Op de foto zien we in het midden Maurice Deghandt als koning, en Conny Despeghel als koningin. Links op de foto kampioene Suzanne Timperman en rechts kampioen Roland Cornelis. De dames werden beloond met een goed gevulde fruitmand, de heren met een mand lekkernijen. Op de onderste foto de bijna voltallige groep kaarters. Rangschikking 1 Roland Cornelis 2 Paul Vanacker 5 Johan Prinsier 6 Maurice Deghandt 7 Laura Alderweireldt 8 Eric Bouten 9 Fernand Lazeure 10 Willy Vanacker 11 Conny Despeghel 12 Robert Rosseel 13 Liliane Huyghe 14 Bart Seynhaeve 15 Luc Herreman 16 Danny Lazeure 17 Franky Velghe 18 Jozef Huyghebaert 19 Daniel Pauwels 20/ 3107 19/ 3109 3 Suzanne Timperman 18/ 3097 4 Gilbert Ameloot 18/ 3003 17/ 2938 17/ 2909 15/ 2899 15/ 2754 14/ 2861 13/ 2678 13/ 2663 12/ 2713 11/ 2709 11/ 2685 11/ 2398 10/ 2715 10/ 2619 10/ 2523 9/ 2518 20 Guido Haghedooren 9/ 2324 1968-1918 - foto - vooraan v.l.n.r.: Kampioene Suzanne Timperman, Koning Maurice Deghandt, Koningin Conny Despeghel, Kampioen Roland Cornelis, Danny Lazeure - midden: Willy Vanacker, Johan Prinsier, Laura Alderweireldt, Franky Velghe, Bea Pillet, Liliane Huyghe, Daniël Pauwels - achteraan: Gilbert Ameloot, Gilbert Dewaele, Paul Vanacker, Eric Bouten, Jozef Huyghebaert, Guido Haghedooren, Robert Rosseel, Fernand Lazeure. Afwezig: Luc Herreman, Bart Seynhaeve . 24

1000pootnieuws Een warme start in de 1000poot Dag mama, dag papa, dag groot en dag klein! Wil jij mijn nieuwe vriendje zijn? Nieuwe bankjes, frisse klassen, sterke stoelen, hippe kasten! Wat gezellig, leuk en fijn! Het zal een super-schooljaar zijn! - foto linksboven: Karen Hauspie, Nele yt, Maxien Meeuws, Nathalie Delva en Katrien Lermytte - foto rechtsboven: Raoul Dehouck met papa Ruben - foto linksonder: Valentina Hanssens met mama Nathalie Delva - foto rechtsonder: Florence en Michel Vanraes en mama Evelien Vanoverbeke 25

Op zaterdag 6 juli zijn we op brouwerijbezoek geweest bij St.- Bernardus te Watou. We kregen een leerrijke uitleg over het brouwerijproces en een degustatie in bar Bernard. Daar hadden we een prachtig uitzicht op de weidse regio rond Watou met de mooie golvende landschappen. Met het mooie weer werd de degustatie op hun gezellig terras een super leuke afsluiter. Yvette Goossens foto rechts : Christine Van de Maele, Gilberte Brynaert en Patrick Baeyens foto links : Guido Dequeecker, Roger Surmont, Rita Hauspie en Willy Vermeulen feestelijk ontbijt - 25 aug 2019 Derde editie van het reuze buffet van de KVLV in samenwerking met LG. Ook dit jaar een groot succes. Groot en klein, jong en minder jong, iedereen heeft de (h)eerlijke en artisanale streekproducten weten te waarderen. Daarbij was het opnieuw een gelegenheid om de zondagmorgen gezellig samen te beginnen. - links: Lyn Deeren met dochtertje Pauline Brusselmans - rechts, v.l.n.r.: Jan Buyse, Isolde Marcus, Gaby Van Gelder, Karla Desmet en Martine Hautekiet 26

1000pootnieuws Een warme start in de 1000poot > vervolg foto’s > - foto linksboven: Ruiz Croes en mama Maxien Meeuws met Yvonne Bruneel - foto rechtsboven: Manon en Romain Degréz en papa Fabrice met Clément Cappelaere - foto onder: Karen Hauspie, Lies Dezeure en Tine Oyaert 27

Leesclub sinds 2013 Bron: website Veurne De bibliotheek heeft in 2013 een leesclub opgestart in samenwerking met Markant, netwerk van ondernemende vrouwen. Wie lid is van ofwel de bibliotheek ofwel Markant, kan deelnemen. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden. De groep komt een zestal keer per jaar samen om een vooraf gelezen boek te bespreken. Meestal is dat op maandagavond, van 19.30 tot 21.30 u. Er is geen vaste begeleider. De voorbereiding van het gesprek gebeurt telkens door twee leden op vrijwillige basis. De vragen worden een week voor de bespreking aan iedereen doorgemaild. De volgende titels komen op de eerstvolgende bijeenkomsten aan bod: > 30 september 2019: ‘De mensengenezer’ door Koen Peeters. Deze auteur komt trouwens op 9 oktober een lezing geven over dit boek. (zie verder ...) > 18 november 2019: 'Alsof het voorbij is' door Julian Barnes > 3 februari 2020: 'De rest van de dag' door Kazuo Ishiguro > 30 maart 2020: 'Het huis van de moskee' door Kader Abdolah > 25 mei: 'Grijze zielen' door Philippe Claudel De titels worden gekozen in onderling overleg. Er wordt gemikt op boeken die een breed publiek aanspreken, maar toch ook de nodige discussiestof bevatten. De bedoeling is om door boeiende gesprekken te komen tot een dieper inzicht in wat de literatuur ons kan bieden. Inlichtingen en inschrijvingen bij karlien.brysbaert@veurne.be, tel. 058 33 55 81 Koen Peeters werd geboren in Turnhout in 1959, ging pers- en communicatiewetenschappen en antropologie studeren, en is hoofd sponsoring van de KBC-bank. Hij debuteerde al in 1988 en publiceerde sindsdien een tiental romans die minder bekend bleven bij het grote publiek, maar die toch regelmatig bekroond en vertaald werden. De jongste jaren publiceerde hij de ene ijzersterke roman na de andere en dit geldt niet het minst voor “De mensengenezer”. Het verhaal speelt zich grotendeels af in de Westhoek en is geïnspireerd door de figuur van professor René (of Renaat) Devisch, antropoloog en afkomstig uit Leisele. Remi (zijn naam in het boek) woont met zijn ouders op een boerderij in de Vlaamse Westhoek. Van zijn oom Marcel hoort hij fascinerende verhalen over duizenden gesneuvelde soldaten, die hier nog in de aarde liggen. Hij trekt in bij de jezuïeten en gaat naar Congo, om de eeuwenoude, mysterieuze rituelen en geneeswijzen van de Yaka te bestuderen. Uiteindelijk keert hij terug naar België, waar hij psychiater wordt. Vijftig jaar later komt een oud-student zijn scriptie afmaken. Deze schrijver (Koen Peeters) hoort Remi’s levensverhaal, maakt dezelfde reis naar Congo en noteert alles, met als resultaat dit boek. Voor deze roman had Koen Peeters gesprekken met gepensioneerde landbouwers uit de Westhoek. Hij vertoefde zelf veel in de streek om de bijzondere sfeer, geschiedenis en verhalen te vatten. Tijdens de lezing toont hij ook de foto’s die hij maakte in de Westhoek en in Congo. De lezing staat gepland op woensdag 9 oktober om 19.30 u in de raadszaal van De Seylsteen. De toegang is gratis. 28

volksdansen in de 1000poot Volksdansgroep Zannekin uit Veurne liet de kinderen van de 1000poot proeven van hedendaagse en traditionele volksdansen. Onze 1000pootjes kregen dansles in verschillende groepjes en op eigen niveau. De kinderen en de twee toffe lesgeefsters gaven het beste van zichzelf! Heel leuk die volksdansen! We leerden heel wat bij! - foto linksboven: Margaux Galle, Daan Cools, Cas Croes - foto linksonder: Odiel Vermeesch , Lynn Dewitte-Rove - grote foto: 2de en 3de kleuter met lesgeefster Kato www.zannekin.be - foto rechtsboven: Chloé Maes, Lize Secq, Margaux Galle, Yvonne Bruneel 29

Wij zijn de leiding van Chiro Trezebees ... Al bijna 40 jaar organiseren wij tweewekelijks activiteiten voor kinderen (1ste leerjaar tot 5de middelbaar) uit de dorpen van Veurne. Onze startdag was op 21 september. Indien je deze gemist hebt, mag je zeker eens volledig gratis komen proberen op onze volgende activiteit (28 september). Heb je nog vragen, dan kan je altijd terecht op onze site chirotrezebees.be of via een mailtje naar vb@chirotrezebees.be . Hopelijk behoor je binnenkort tot onze grote chirofamilie! Jef Vandooren Bert Vandooren, Sidney Soubry, Jef Vandooren, Karel Proot, Jana Meeuws, Louise Bultynck, Mathijs George, Drees Camertijn, Elias Lamers, Jeroen Franchois, Lisa George, Emma Patfoort, Luca Decaestecker, Tinle Van Heddeghem, Anton Vanlouwe, Sebastiaan Lamers, Willem De Brandt, Andries Dedeurwaerder, Arthur Bultynck, Fien Roquet, Arno Decaestecker, Elise Pattou, Lani Breem, Justien Patfoort en Martijn George Op zaterdag 14 september organiseerden De Gezinsbond en KVLV-Beauvoorde - onder begeleiding van mevr. Maria Vandenberghe en mevr. Annelies Wullepit - een knutselnamiddag voor de kinderen van het tweede kleuter tot het zesde leerjaar in de dorpsschool de 1000poot. De kinderen maakten er een windmolentje, een vlinder van papier geplooid en armbandjes. De omtrek van een zelf getekend figuurtje werd met nageltjes op een plankje bevestigd. Door om de nageltjes draadjes te spinnen kregen ze een mooi kunstwerkje als resultaat. Om 16 uur werden de kinderen opgehaald door de ouders die de toffe, leuke namiddag met een kopje koffie of een vers fruitsapje afsloten. Blije gezichtjes en mooie kunstwerkjes gingen tevreden naar huis. Rita Hauspie 30

volksdansen in de 1000poot <<< vervolg foto’s >>> - foto linksboven: Sil Dezeure, Flor Dequeecker, Mauriz Bru - foto linksmidden: lesgeefster Kato, Amber Dewitte-Rove, Laura Roose, Sien Vermeesch - foto linksonder: Luna Seynaeve, Célèste Cappelaere - foto rechtsboven: Stella Vermeesch, Flor Dequeecker, Amandine Degréz, Kyana Meeuw, Saar Cools (voorgrond) - foto rechtsmidden: Alysia Delancker, Vienna Fieu - foto rechtsonder: Lemmy Delancker, Clément Cappelaere, Romain Degréz 31

Luk Grypdonck deel 18 PORTRET VAN NAPOLEON III: grondlegger van WO 1 Verknipte familie vol geschifte bimbo’s Wijl zowat iedereen kennis draagt, wat Napoleon Bonaparte destijds in gang heeft gezet tijdens zijn keizerschap, zijn de meesten onder ons minder vertrouwd met de duistere kantjes van Nap III om de macht te grijpen als keizer, voortdurend oorlog te voeren en Europa uit balans te brengen. Iets waarin hij is geslaagd. Beschouw daarom Nap III minstens als een historisch even belangrijk momentfiguur maar in negatieve zin: hij is niet meer, noch minder de grondlegger van de fundamenten tot de 1ste Wereldoorlog. Hij liet een verbitterd, verzuurd, vernederd en op wraak belust Frankrijk achter na zijn stompzinnige keizerschap. Na hem ging Frankrijk wraakzuchtig op zoek naar zijn gelijk. Quasi meer dan veertig jaar putte het zich uit in diplomatiek ruzie zoeken tegen het Oostblok van Europa, het op poten zetten van geheime allianties met Engeland en Rusland, opgeklopte oorlogsrethoriek, hand- en spandiensten verlenen aan anarchisten om regimes te onder mijnen. Het gezond verstand kwam zelfs niet eens bovendrijven bij de Wapenstilstand van 14-18 in de wagon van Compiègne. De Franse eisen waren zo buitensporig dat onvermijdelijk een 2de Wereldoorlog in de maak was en de andere kant liet nog minder over zich heen lopen! Wat zei Nap III ooit eens: “ The Impire is Peace “ ??? Het familieportret van de verknipte Bonapartes is ronduit “van de pot gerukt“ te noemen! Op het hoogtepunt van zijn keizerlijke macht bombardeerde NB zijn eigen broer tot Koning van Holland. Broer Louis Napoleon Bonaparte restte niets anders dan het zonnige Italië te ruilen voor het postje in de druilerige Noordelijke Nederlanden. Broer Louis lapte alle directieven van Napoleon vrolijk tegendraads aan zijn laars en was een goed en heel waardig koning tegenover het Hollandse volk. Vaak tot ergernis van Napoleon! Hij nam de moeite Nederlands te leren, wat niet evident was voor een Italiaanstalige Fransman. Dat leverde hilarische toestanden op, waarbij hij zijn titel fonetisch fout uitsprak en zichzelf Konijn van Olland …. (Koning van Holland) noemde. Wat wel indruk maakte was zijn empathie en gerichte ondersteuning bij rampsituaties. Napoleon kreeg het van zijn broer niet gedaan om Engeland blokkades op te leggen. Dat was nefast voor de Hollandse havens en economie. Hij regeerde tien jaar, trad af toen Napoleon zijn regime ging zwalpen en hervestigde zich in Italië (roots van de Bonapartes). Napoleon was een onmogelijke vent, die alles en nog wat naar zijn hand zette. Hij arrangeerde ongevraagd een huwelijk tussen zijn stiefdochter Hortense de Beauharnais en zijn broer Louis die toen koning was. Hortense was de dochter van Napoleon’s gemalin Josephine de Beauharnais. De twee trouwden en wat later gingen de poppen heftig aan het dansen. Het bleek geen goede match tussen die twee. Hij met Italiaanse principes van onbetwiste baas in huis (bovendien ziekelijk jaloers). Zij een eigenwijs, eigengereid goestingdoenertje op zijn Frans. FamilieFlodder was in de maak! De twee lustten bijwijlen elkaar rauw en leefden naast elkaar als kat en hond. Porselein en huisraad vlogen door het zwerk. Zij trok geregeld naar Frankrijk om daar ongestoord van bil te gaan, wijl hij vast zat in Holland. Zij kon maar niet aarden in het land van Maas en kaas. Er volgden verschillende verhuizingen en hervestigingen van Frank rijk naar Holland en vice-versa, maar eindigden telkens in chaotische, vlammende ruzies. Waarna het paar gescheiden verder leefde na 1807. Napoleons verzoeningspoging tussen beide echtelieden mislukte voorgoed in de zomer van 1807. Uit dit huwelijk kwamen 3 zonen voort: Napoleon Charles Bonaparte (1802 - + 04 mei 1807) werd slechts 5jaar oud. >>> winternummer 2019 - deel 19 - vervolg PORTRET VAN NAPOLEON III: grondlegger van de 1ste wereldoorlog. >>> 32

Gouden-Hoofdstraat 42 - Beauvoorde - 0474 53 45 92 Geniet van de échte smaak van SEIZOENSGEBONDEN GROENTEN / AARDAPPELEN AARDBEIEN (mei - juni) - KERSEN (juli) ! h e t h e l e j a a r o p e n ! Zomerweg 8 - 8630 Beauvoorde 0474 30 50 83 Le Flore F www.leflore.be 32(0)58 41 22 48 restaurant Zwaantje 13 8630 Wulveringem (Veurne) Openingstijden maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12 > 14 en 18.30 > 21.30 u dinsdag en woensdag gesloten 33

Hallo hallo beste lezers van de Beauvoordse Dorpsgazette en muziekliefhebbers! Tijd voor de 10de editie van onze nieuwe muzikale bijdrage aan de Beauvoordse Dorpsgazette. Lijstjes… Je bent er voor of je bent er tegen… Sorry voor diegenen die er tegen zijn maar hier volgen opnieuw enkele leuke lijstjes op vlak van muziek van vooral vroeger en een beetje nu. Back in time aan de hand van de best verkochte singles (Vlaams én internationaal) uit de voorbije decennia. Bij de aanvang van de herfst exact 40 jaar terug (1979) waren dit de 10 best verkochte singles in Vlaanderen: 1 QUIEREME MUCHO – Julio Iglesias 2 WE DON’T TALK ANYMORE – Cliff Richard 3 EL LUTE / GOTTA GO HOME – Boney M. 4 I DON’T LIKE MONDAYS – The Boomtown Rats 5 GLORIE – Umberto Tozzi 6 I WAS MADE FOR LOVIN’ YOU – Kiss 7 THIS IS MY LIFE (LA VITA) – Shirley Bassey 8 VOULEZ-VOUS – ABBA 9 DON’T BRING ME DOWN – ELO 10 ANGEL EYES – Roxy Music En wie scoort in de herfst van 1979 zijn grootst hit in België? Ja hoor, Mister Julio Iglesias himself… Julio Iglesias (Madrid, 23 september 1943) is een Spaanse zanger, de bestverkopende Spaanse artiest en internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van zanger Enrique Iglesias. Hij was professioneel voetballer bij Real Madrid, waar hij in het doel stond. In dezelfde tijd begon hij ook aan een studie rechten. Na een ongeluk dat zijn voetbalcarrière beëindigde, begon hij tijdens zijn revalidatie met het schrijven van liedjes. Hij behaalde zijn rechtendiploma aan de Complutense Universiteit van Madrid. In 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival met een van zijn songs en kreeg hij een contract bij een onafhankelijk label, Discos Columbia. In de jaren zeventig trouwde hij met de half-Spaanse, half-Filipijnse Isabel Preysler, en zij kregen drie kinderen: Chabeli Iglesias geboren op 1 augustus 1971, Julio José Iglesias geboren op 25 februari 1973 en Enrique Iglesias geboren op 8 mei 1975. In deze tijd werden Julio en zijn familie uitgebreid afgebeeld op de voorpagina's van verschillende internationale kranten en bladen. 34 Namens Spanje nam Iglesias in 1970 deel aan het Eurovisiesongfestival. Hij werd vierde met het lied Gwendolyne. In 1972 scoorde hij een van zijn grootste hits met Un canto a Galicia, een lied in het Galicisch. Weliswaar is hijzelf in Madrid geboren, maar zijn vader was van Ourense in Galicië. In 1978 tekende hij een nieuw contract met CBS International, en breidde zijn Spaanstalige repertoire uit met songs in het Engels, Frans en Italiaans. In 1979 had hij weer een grote hit met Quiereme mucho. In 1984 bracht hij het hitalbum 1100 Bel Air Place uit, daar werden drie miljoen exemplaren van verkocht.. Hij nam ook een duet op met Diana Ross en het duet To all girls I've loved before met Willie Nelson werd een groot succes. In december 1981 werd zijn vader, gynaecoloog dr. Julio Iglesias Puga, gekidnapt door de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Na drie spannende weken werd hij in januari 1982 gezond en wel teruggevonden in Trasmoz bij Zaragoza. Hierdoor, en ook omdat hij gescheiden was van Preysler, verhuisde Julio met zijn familie naar Miami. Sindsdien doemen er steeds meer dure verhalen op rondom privé-vliegtuigen, jachten en huizen. Iglesias woonde na de scheiding van Preysler jaren samen met het 23 jaar jongere Nederlandse fotomodel Miranda Rijnsburger. Zij hebben samen vijf kinderen: Miguel Alejandro geboren op 7 september 1997, Rodrigo geboren op 3 april 1999, de tweeling Cristina en Victoria geboren op 1 mei 2001 en Guillermo geboren op 5 mei 2007. Op 26 augustus 2010 stapten Julio en Miranda alsnog in het huwelijk. De ceremonie vond plaats in Marbella. Ze wonen in de Dominicaanse Republiek, waar Julio meerdere hotelcomplexen bezit. Onder zijn bezittingen valt ook de luchthaven Punta Cana, die hij samen met modekoning Oscar de la Renta bezit. In de jaren negentig ging Julio terug naar de wortels van zijn Spaanse muziek, en bracht in 1996 een cd uit met de bijnaam Tango. Van de ca. 80 albums die Julio uitbracht zijn meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht. Daarna verschoof de belangstelling van het publiek steeds meer naar zijn zoon Enrique en verdween Julio uit het spotlicht.

Op 19 december 2005 overleed zijn vader op negentigjarige leeftijd aan een hartinfarct. Een week voor zijn dood werd nog bekend dat de 42-jarige vrouw van Julio Iglesias sr., Ronna Keith, in verwachting was van hun tweede kind. Hun eerste kind, Jaime, werd op 18 mei 2004 geboren. Het tweede kind, dochter Ruth, werd geboren op 26 juli 2006. Die kinderen zijn dus, hoewel tientallen jaren jonger, oom en tante van Julio Iglesias' kinderen, onder wie Enrique. In februari 2015 werd hij benoemd tot ereburger van Madrid. Mogen we nog even stil staan bij de 10 best verkopende Vlaamse singles van exact 25 jaar geleden, 1994 dus: 1 HEMELSBLAUW – Will Tura 2 DANSEN IN DE REGEN – Illusion 3 BLIJF NOG 1 NACHT – Wendy Van Wanten 4 DE KONING VAN DE LACH – Leopold 3 5 DROMEN VAN HET LEVEN - Yasmine 6 ADEMLOOS – Sha-Na 7 SAMEN IN DE ZON – Bart Kaëll 8 IK WIL DANSEN – Paul Severs 9 JOY – Willy Sommers 10 MEISJE VAN HIERBOVEN – Gunther Levi Met veel respect staan we hier dan even stil bij het nummer 5 uit de herfst van 1994: Yasmine, pseudoniem van Hilde Rens, werd op 3 maart 1972 in Antwerpen geboren, als jongste dochter met twee oudere zussen en groeide op in Kontich in een Vlaamsgezind en katholiek gezin. Tijdens haar lagereschooltijd was ze lid van het schoolkoor De Konsinjoorkes. Vanaf haar twaalfde volgde ze notenleer en piano aan de plaatselijke muziekacademie en twee jaar later startte ze met klassieke zanglessen. Op 3 mei 1986, de dag dat Sandra Kim het Songfestival won, besloot ze definitief om zangeres te worden. Met Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington maakte Rens in 1989 haar debuut in De Soundmixshow. Na haar deelname aan Golden Voice Soundmix een jaar later, werd ze ontdekt door Frank Arkesteyn, die sindsdien fungeerde als haar manager. In die periode werd ook besloten dat Hilde als artiest voortaan door het leven zou gaan als Yasmine. In het begin van haar carrière verscheen Yasmine in enkele reclamespots en maakte ze deel uit van het promotieteam van VTM. In 1991 bemachtigde ze een platencontract. Ze werd de richting van de commerciële dance op gestuurd en was vanaf haar eerste single, Wie Denk Jij Wel Dat Je Bent?, een groot succes bij onder andere Tien Om Te Zien. Er kwam al snel een debuutalbum (Mooi Zo), waar nog vier singles van kwamen - Vraag Me Niet Waarom, Hoog In De Wolken, Zeven Dagen en Twijfels. In 1993 volgde het album Als Jij Dat Wil, dat de lijn van Yasmines debuut volgde. Singles waren Waar Jij Gaat, In De Regen Gedanst, In Kleur en de titeltrack Als Jij Dat Wil. Yasmine kreeg genoeg van het leven als dancezangeres en besloot dat ze een andere, meer persoonlijke richting op wilde met haar muziek. Voor het album Portfolio verzamelde ze een totaal andere ploeg om zich heen, met onder meer Eric Melaerts, Jody Pijper en Piet Van Den Heuvel. De singles Ik Was Zo Graag Bij Jou Gebleven, Ik Tover Jou, Diep In Mij en Nooit Nog een Andere en het album waren een groot succes en Portfolio leverde Yasmines eerste gouden plaat op. In 1997 had ze een flinke hit met Porselein. De single ging vooraf aan de verschijning van het vierde album, dat aanvankelijk Gouden Momenten genoemd zou worden, maar later toch de titel Prêt-à-Porter meekreeg. Ook deze cd werd goud, mede door het succes van singles Kikkerkoel, Da's Een Goede Vraag en Altijd Weer Tikt De Klok. Deze laatste song werd gecomponeerd door haar producer Eric Melaerts op een tekst van Elisabeth Eriksson . Ter promotie van het album gaat ze voor het eerst met een live band op tournee. Meisjes Aan De Macht, Slaaf en Ik Hou Van Jou Zonder Meer werden de goed ontvangen singles van het album Blauw (1999). Ook had Yasmine in 1999 ook een opmerkelijk duet met Frank Boeijen. Suzanne belandde op Boeijens album De Ballade van de Dromedaris; op de single stond tevens Yasmines Vrije Val. Ken Je Dat Gevoel was de eerste single van Yasmines titelloze zesde album. Het nummer kende weinig succes, maar Yasmine wist haar carrière weer vlot te trekken met haar album, de rol van prinses Yasmine in de musical Alladin en een theatertournee. Naast de singles Ken Je Dat Gevoel, November en Geen Grenzen, stond het album vol met liedjes geschreven door o.a. Frank Vander Linden. Huis. Daarnaast bemachtigde de zangeres in 2001 opnieuw de rechten van haar vorige albums. In 2004 stond Yasmine tien jaar op de planken. Dit vierde zij met het verzamelalbum Liefde en Liedjes en de gelijknamige tournee, waarmee ze ook door Vlaanderen trok. In datzelfde jaar begon ze samen met Marc Heindrickx aan een project rondom songs van Leonard Cohen. Eigenlijk zou het een Engelstalige plaat worden, maar uiteindelijk werden alle songs van Cohen vertaald in het Nederlands voor Vandaag, het Morgen van Gisteren. Van dit album kwam in 2005 ook een dvd uit van de concertregistratie. In 2005 vergezelt Yasmine Thé Lau tijdens zijn Nederlandse tournee Overspel; ze bracht daar enkele songs van Cohen ten gehore, evenals een duet met Thé Lau. (op de foto Yasmine tijdens één van haar performances) Licht Ontvlambaar, wat Yasmines laatste album zou worden, kwam in 2006 uit. Ze putte veel inspiratie uit de artiest die ze op haar vorige album coverde, meer bepaald door de nadruk te leggen op het vertellen van een verhaal. Het album ontving 35

goede kritieken, niet alleen van fans en critici, maar ook van collega-muzikanten. Ze toerde door Vlaanderen met de show Licht Ontvlambaar, waarvan ook een dvd werd uitgebracht. Radio & televisie Yasmine begon haar carrière als presentatrice in 1992 bij Studio Brussel, waar ze het programma 10 Spirit presenteerde. Een jaar later stapte ze over naar VTM, waar ze aan de zijde van Erik Goossens Super 50 mocht presenteren en voor een jaar in Tien Om Te Zien het stokje overnam van Bea Van der Maat. Daarnaast was ze de stem van Tafel 9 op Radio Contact. In 1998 stond ze als vj mee aan de wieg van TMF Vlaanderen, waar ze de presentatie verzorgde van programma's als Yasmine Factory en Yasmine XL. In 2000 stapte ze definitief over naar de VRT, waar ze bij Donna een eigen programma kreeg. Sinds 2002 fungeerde ze als omroepster bij één. Daarnaast presenteerde ze in 2004 de quiz Memento en verscheen ze in diverse programma's, als Het Swingpaleis en De Notenclub. In 2005 stopte ze bij Donna. Daarnaast was ze tussen 2001 en 2008 een van de vaste presentatrices van het showbizzprogramma De Rode Loper en in 2009 was ze de tijdelijke vervanging voor Katja Retsin. In 2006 was ze jurylid bij de preselecties van Eurosong. Vanaf datzelfde jaar presenteerde Yasmine op één het programma Zo Is Er Maar Één, een muziekprogramma waarin wordt gezocht naar het beste Nederlandstalige lied. Er werden vier seizoenen op antenne gebracht. Holebi-icoon | Liefdesleven Vanaf haar veertiende had Yasmine een relatie met Dieter Troubleyn, maar rond haar twintigste werd ze voor het eerst verliefd op een vrouw. Vier jaar later kwam ze er voor uit lesbisch te zijn. Yasmine was blij dat haar omgeving goed reageerde op haar coming-out, zeker omdat ze destijds al samenwoonde met een vrouw. Toch had ze niet de behoefte om te koop te lopen met haar geaardheid. Ze werd een belangrijk rolmodel voor holebi's, iets waar ze vrede mee had. Na haar relatie met Troubleyn had Yasmine een relatie met presentatrice Alexandra Potvin. Na enkele jaren ging het koppel uit elkaar; voor Yasmine was dit een zware tijd en begreep ze waarom mensen aan zelfdoding denken. In 2001 kwam ze via een gemeenschappelijke vriendin in contact met Marianne Dupon, winnares van De Mol een jaar eerder. Yasmine had het programma nooit gezien en wist niet wie Marianne was. Daarnaast hadden ze allebei een aantal relaties achter de rug en wilden ze even een tijdje 36 alleen zijn. Er was geen sprake van liefde op het eerste gezicht, maar uiteindelijk werd duidelijk dat er toch een klik was tussen de twee. Het koppel trouwde op 30 augustus 2003 in Edegem, als eerste homoseksuele BV-koppel. Na acht jaar samenzijn, waarvan zes jaar huwelijk, werd eind april 2009 de breuk tussen Yasmine en Marianne bekendgemaakt. Overlijden Nadat Dupon haar verlaten had, woonde Yasmine bij haar zus Inge in Kontich. Yasmine was door haar depressie erg vermagerd, maar deed de berichten over haar verminderde levenslust af als onzin. "Ik ben al gelukkiger geweest. Maar ik red me heus wel." Ze werd begeleid door een arts die haar antidepressiva en verplichte rust voorschreef. Twee dagen voor haar dood belandde ze in het ziekenhuis na een slechte reactie op de medicatie. Het weekend voor haar dood logeerde Yasmine bij hartsvriendin en oud-collega Martine Prenen. Twee dagen later, 25 juni, rond acht uur 's ochtends, verliet Yasmine haar verblijfplaats. Omdat het niet haar stijl was om weg te gaan zonder iets te zeggen, werd Yasmine als vermist opgegeven. De politie startte meteen een buurtonderzoek. Omstreeks twee uur in de namiddag werd Yasmine door een agent dood aangetroffen bij een schuur op een braakliggend terrein. Voor zover bekend liet Yasmine geen afscheidsbrief achter. Heeft U misschien speciale herinneringen aan bepaalde jaartallen op vlak van Uw favoriete muziek die we eens extra kunnen belichten? Laat het zeker weten voor onze volgende bijdrage in het zomernummer van de Beauvoordse Dorpsgazette. Discobar Vermant is nog steeds te vinden op Facebook: www.facebook.com/discobarvermant. © Ultratop © Wikipedia Dirk BOETEN – Discobar VERMANT 0477 666 492

ACTIVITEITENKALENDER ook jij bent er van harte welkom! Raadpleeg de Cultuuragenda van de Westhoek (samensteller: René Essel) via volgende link: http://www.beauvoorde.be/cultuuragenda-westhoek.html De cultuuragenda wordt elke maand ververst! OKTOBER 2019 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - KVLV-fietstocht - start aan Mariaheem (Wulveringemstraat) • wo 2 okt., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 4 okt., vanaf 19.00 u - ‘t Kiekenfestijn - KLJ-Beauvoorde - OC Caroline - inschrijven vóór 2 oktober bij Marie Vanbeveren (0493 71 29 05) of één van de bestuursleden • zo 6 okt., ‘t Ezelsoortje - 2dehands boekenmarkt in het kasteelpark Beauvoorde standhouders vanaf 9 u - publiek van 10 tot 16 u - reserveren via 0479 93 36 47 • zo 6 okt., Gezinsbond - ‘Verken je eigen dorp’ - Een aanrader en tevens kennismakend voor de nieuwe inwoners en bewoners van ons charmante dorp Beauvoorde • za 12 okt., 13.20 > 16.30 u: Chiro Trezebees - Kindernamiddag - JOC-Vinkemstraat • zo 13 okt., vanaf 08.30 u - 1000poot - feestelijk ontbijt in het OC Caroline - Prijs: Volwassenen 12 € - Kids 6 € - kleuter 3 € Graag inschrijven vóór 4 oktober via gvbs.beauvoorde@skynet.be of 0494 37 46 63 • ma 14 okt., 19.30 u: KVLV - Ontspannen en beter inslapen - OC Caroline • wo 16 okt., 14 u: Seniorenkaarting - Bulskamp • vr 18 okt., 1000poot - Dag van de jeugdbeweging! • vr 18 okt., KLJ - JOC-Vinkemstraat - In ons nederig lokaaltje springen we een gat in de lucht op de ‘Dag van de jeugdbeweging’. • za 19 okt., Chiro Trezebees - Nacht van de jeugd (NVDJ) • za 26 okt., 13.20 > 16.30 u: Chiro Trezebees - Vriendjesdag - JOC-Vinkemstraat • za 26 okt. t.e.m. zo 3 nov.: herfstvakantie - 1000poot • zo 27 okt., winteruur - In de nacht van 26 op 27 oktober wordt de klok om 3 uur teruggezet naar 2 uur. Eén uur extra = één uur langer slapen. • zo 27 okt., 10 u - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk - Sint-Hubertusfeest - nabij kasteel Beauvoorde - zegening van paarden en andere dieren na de mis - Moerenrijtoer - wandeling voor jezelf en je viervoeter - org.: Parochieraad Beauvoorde - Rik Morlion en vrienden • zo 27 okt., speelavond kaartersclub ‘Nooit Moe’ - OC Caroline • di 29 okt., 19.15 u: KVLV - kookles - wokken: lekker en snel - OC Caroline NOVEMBER 2019 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - KVLV-fietstocht - start aan Mariaheem (Wulveringemstraat) Zolang het weer het toelaat. • t.e.m. zo 3 nov.: herfstvakantie - 1000poot • vr 1 nov., 09.30 u: Parochieraad - herdenkingsviering overledenen van het voorbije jaar met uitreiking van gedachtenissen - opgeluisterd door het Beauvoords Plovikoor - O.L.V-Hemelvaartkerk • vr 1 nov., 20 u: KLJ - quiz/swingpaleis - JOC-Beauvoorde • wo 6 nov.., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • do 7 nov., 13.30 u: KVLV - bakles - OC Caroline 37 37 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

1. • do 7 nov., 18 u: Sint en Piet in het dorp - start aan het JOC - kinderopvang Benjamien - org.: 1000poot en Beauvoordse Feestraad • za 9 nov., 13.20 > 16.30 u: Chiro Trezebees - Kindernamiddag - JOC-Vinkemstraat • ma 11 nov., 55+feest in Salons De Lelie te Beauvoorde - org.: Feestraad Info: Vinkemstraat 25 - 058 31 75 04 Wie graag wil deelnemen en nog geen uitnodiging ontving, graag contact opnemen en wij bezorgen je een uitnodiging. • ma 11 nov., 1000poot - vrije dag - Wapenstilstand • di 19 nov., 1000poot - grootouderfeest in het OC Caroline • wo 20 nov., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 22, za 23 en zo 24 nov.: Chiro Trezebees - RibSpeRak (weekend) • za 23 nov., 13.20 > 16.30 u: Chiro Trezebees - Kindernamiddag - JOC-Vinkemstraat • zo 24 nov., speelavond kaartersclub ‘Nooit Moe’ - OC Caroline • do 28 nov., KVLV: creatie van een kerststuk met bloemen - OC Caroline • vr 29 nov., 20u: KLJ - filmavond in het JOC-Beauvoorde DECEMBER 2019 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - KVLV-fietstocht - start aan Mariaheem (Wulveringemstraat) Zolang het weer het toelaat! • wo 4 dec., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • za 7 dec., 14.30 u: Chiro Trezebees - zwemmen - JOC-Vinkemstraat • do 12 dec., 19.15 u: KVLV - kookles: feestmenu - OC Caroline • vr 13 dec., 20 u: KLJ - Sinterklaas heeft vertraging gehad met zijn stoomboot en komt een weekje later aan dan verwacht … - JOC-Beauvoorde • di 17 dec.: KVLV - kerstfeestje in de namiddag - OC Caroline • wo 18 dec., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 20 dec., 9 > 10 u: 1000poot - kerstviering • za 21 dec. ‘19 t.e.m. zo 5 jan. ‘20 - kerstvakantie • za 21 dec., 14.30 u: Chiro Trezebees - Kindernamiddag - JOC-Vinkemstraat • do 26 dec., 17 u - Kerst”Licht”wandeling langs de kerststallen met kerstliederen door Plovikoor Beauvoorde - start aan het van Wilderodeplein - afsluiten in de kerk met een drankje - org.: Parochieraad Beauvoorde • vr 27 dec., KLJ - naar de kersthutjes op de markt van Veurne • zo 29 dec., speelavond kaartersclub ‘Nooit Moe’ - OC Caroline OPROEP! VERZOEK! Wanneer je een activiteit met wat meer info wenst aan te kondigen, aarzel dan niet om dit mij - bij voorkeur - door te mailen aub. Ook foto’s en een verslagje nadien zijn zeer welkom! (foto’s* in oorspronkelijke, hoge resolutie aub! *tip: gebruik daarvoor www.wetransfer.com) - Géén PDF-bestanden aub! Wil je als bestuurslid van één van de Beauvoordse verenigingen mij het aanspreekpunt van jouw vereniging (of de wijziging van aanspreekpunt) - voor een vlotte communicatie met de dorpsgazette! - doormailen aub. Bedankt, hé! stefaan.duron@telenet.be De Beauvoordse dorpsgazette verschijnt viermaal per jaar (seizoensgebonden …). Tijdstip om artikels te bezorgen vóór de tiende dag van de maand … Maart voor het lentenummer (activiteiten voor de maanden april, mei en juni) Juni voor het zomernummer (... voor de maanden juli, augustus en september) September voor het herfstnummer (voor de maanden oktober, november en december) December voor het winternummer (voor de maanden januari, februari en maart) Uiteraard mag steeds de volledige jaarkalender doorgestuurd worden. Ken je oud-Beauvoordenaren of andere geïnteresseerden die ook de dorpsgazette willen ontvangen, geef dan gerust een seintje. Het komt zo voor mekaar! - 058 29 96 06 - 0478 41 28 63 Ook dank voor je steun! 38 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

Op 27 oktober om 10 uur in de O-L-Vrouw hemelvaartkerk Sint- Hubertusviering met de zegening van de broodjes, gevolgd de zegening van paarden en honden. (foto’s onder) Herdenkingsviering op vrijdag 1 november om 09.30 u in kerk O.-L.-Vrouw-Hemelvaart voor de overledenen van het voorbije jaar. Met uitreiking van de gedachtenissen. Opgeluisterd door het Plovikoor. Op donderdag 26 december Kerst”Licht”wandeling,. Om 17 uur start aan het Wilderodeplein, wandeling langs de kerststallen opgeluisterd door het Plovikoor. Afsluiten in de kerk met een drankje. Rita Hauspie Priester E.H. Bart Devos zegent de deelnemers, hun honden, paarden en koetsen en deelt - samen met één van zijn akolieten, - het gezegende St.-Hubertusbrood uit, terwijl de jachthoornblazers hun geschal over ons dorp laten klinken … (zie ook p. 11) De groepsfoto van deze jolige bende Chirojongens en –meisjes geeft een impressie hoe tof het zomerkamp wel was. Een pluim voor de leiding en alle kampmedewerkers die hen een onvergetelijke vakantietijd in Opoeteren deden beleven. Het vertrouwen van de ouders zeker waard! 39

kheere aat 31 voorde 91 84 92 94 Schilder, wand- en vloerbekleding Renaat Vanbeveren - Lebleu Gouden-Hoofdstraat 62-64 8630 Beauvoorde - 058 29 94 80 bloemen - planten - geschenken bruidsruikers - rouwkransen - tuinaanleg en -onderhoud Blauwhuisstraat 2 - 8630 Veurne 0475 67 38 18 johan.notredame@gmail.com BANK + VERZEKERINGEN Ka Ga h Kwadestraat 16a Tel 058 29 97 93 Méér dan fitness ... Méér dan fitness ... zie p. 23 van deze editie! Wég vermoeidheid, wég dipjes Beweeg dat lijf! Samen met anderen. Samen met anderen. AXA = Uw Financiële besch Wég vermoeidheid, wég dipjes Beweeg dat lijf! Hof te e Salons De Lelie voor jongeren (M/J) van 4 tot 18 jaar Gemeentelijke sportzaal Rethorica Nieuwstraat 42 * toestelturnen * tumbling * airtrack * Lesgevers gezocht! - 0476 34 12 11 - Maaltijden Snacks - tea-room - kinderboerderij verhuur van vakantiestudio’s Tom & Jan Bultynck Boonakkerstraat 5 8630 Beauvoorde - (058) 29 96 81 40 tel 0476 57 36 73 feesten - banketten - huwelijken communiefeesten - ruim terras ideaal voor recepties Bertrand en Tine Cappelaere Vinkemstraat 1 - Beauvoorde …leven op de buiten VAKANTIEHOEVE met 3 woningen Sikkelstraat 11 - Beauvoorde 058 28 74 28

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication