0

Verslag BP-vergadering di 3 maart 2020 Aanwezigen : Peter Roose, Toon Fonteyne, Robrecht Debaillie, Griet Puype, Hedwich Franchois, GabyVan Gelder, Sylvie Frère, Jan Buyse, Martine Hautekiet, Johan Dezeure, Gilberte Brynaert, Patrick Baeyens, Stefaan Duron, Yvette Goossens, Eddy Vekemans Verontschuldigd : Fabrice Degrez, Gary Neuquelman, Lieve Depoorter Het bewonersplatform is blij een nieuw lid te mogen verwelkomen, Sylvie Frère, sinds anderhalf jaar woonachtig in de Gouden-Hoofdstraat. Welkom Sylvie ! Ook mocht het bewonersplatform burgemeester Peter Roose en commissaris Toon Fonteyne verwelkomen en bedanken voor hun inbreng. 1. Goedkeuring verslag vergadering 3 september 2019 : geen opmerkingen, verslag unaniem goedgekeurd. 2. Antwoorden College van Burgemeester en Schepenen en bespreking De antwoorden van het CBS werden aan de leden doorgestuurd en staan ook in de Beauvoordse Dorpsgazette Wintereditie. Er is wel nieuws ivm enkele aangehaalde punten. Naar aanleiding van een navraag van het BP bij de technische dienst via Peter Debeir, werd volgende bijkomende informatie ontvangen : *Aanplanting rond boomspiegels Gouden Hoofdstraat: uitvoering dit voorjaar- tot eind maart, begin april. *Herstel muurtjes OC en schoolomgeving: schepen van openbare werken vraagt om een nieuw concept uit te werken i.p.v. herstel (lopend) *Herstel muurkapel : dossier nog steeds lopend - expertise heeft de vorige afspraak geannuleerd *Herstel Nonnenwegel (roosters) afgerond : het BP bedankt de TD voor deze werken. De Nonnenwegel is nu weer veilig voor fietser en voetganger, tenminste overdag. *Borden F type V Zomerweg zijn deze week binnengekomen. Staat op de planning om te plaatsen. Deze zijn ondertussen geplaatst. *Bord Klein Vinkem wordt besteld. *Jaarlijks worden de wegmarkeringen gedaan in het voorjaar en de zomer - deze zullen dus ook in 2020 aangepakt worden (Gouden-Hoofdstraat) 3. Verkeer zone 30 De burgemeester geeft een vergelijk tussen de cijfers van 2018 en 2019 Cijfers 2018 : conclusies : 50% van de voertuigen eerbiedigden de snelheidslimiet, 10% reed meer dan 40km/h 3,5 % zwaar vervoer. Vrijdag, zaterdag, zondag meest overtredingen. Cijfers 2019 : vergeleken met de metingen van 2018 is de globale verkeersdrukte lichtjes afgenomen. Daarentegen worden de snelheden minder goed nageleefd (van 10 % van de voertuigen die sneller dan 40 km/uur reden in 2018 is dit 17,4 % geworden in 2019. De V85 (of 85 % van alle voertuigen) reed gemiddeld 42 km/uur. De meeste overtredingen vinden plaats tijdens de piekuren (werk- en schoolverkeer), wat de situatie verergerd. Zie onderaan het verslag het reglement betreffende de verkeersboetes voor snelheidsovertredingen binnen o.a. zone 30. Na wikken en wegen van de verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen, wordt er door de overheid voor trajectcontroles gekozen. Eerst in Avekapelle, dan Beauvoorde (2021), en dan in Bulskamp. Het niet naleven van de voorrang van rechts in de hele zone 30 wordt ter sprake gebracht. Commissaris Fonteyne vindt dit heel belangrijk en zal hieraan bijzondere aandacht besteden. De kostprijs voor de trajectcontroles ligt wel hoog, maar is éénmalig. Er wordt voorgesteld om de camera’s te verplaatsen, maar het eiken van de camera’s is bepaald duur. Commissaris Fonteyne legt de nadruk op het feit dat de problematiek van het naleven van de verkeersreglementen een maatschappelijk gegeven is. Niettegenstaande alle sensibiliseringscampagnes blijven overtredingen voor overdreven snelheid, gsm gebruik achter het stuur, en te hoog alcoholgebruik verder stijgen. Mailadres van Commissaris Toon Fonteyne : PZ.Spoorkin.DirOps@police.belgium.eu 1

4. Norbertijnenwandeling : de wandeling kadert in een nieuw concept, waarbij de vroegere zes wandelingen, die vanuit Beauvoorde startten, gewijzigd zijn in drie nieuwe wandelingen, nl. de Norbertijnenwandeling, de Ridderslotwandeling en de Schaapsvlietwandeling. De wandelingen lopen over de gemeenten Beauvoorde, Bulskamp en Houtem. Dirk Vandecasteele (Bulskamp) en Stefaan Duron (Beauvoorde) werken hun voorstel samen met de Veurnse Dienst Cultuur en Toerisme verder uit. Er komen nieuwe poëzieborden langs de drie wandelingen. De geselecteerde poëzie is gelinkt aan de drie verschillende thema’s, passend bij de drie wandelingen. Het is de bedoeling om dit tegen het toeristisch zomerseizoen te realiseren en de drie wandelingen vanuit Beauvoorde in te wijden. Wordt vervolgd … 5. Hoplr : vergadering op de gemeente was een opfrissing voor het gebruik van dit sociale netwerk. Dit communicatiemiddel voor de bewoners onderling wordt vrij vlot gebruikt. Sommigen krijgen de berichten wel met enige vertraging. Dit zou te wijten zijn aan de instelling van het profiel van de gebruiker. 6.Zwerfvuilactie 14 maart 202 - uitgesteld omwille van het ‘coronavirus’ - Dit jaar vindt de actie plaats op zaterdag 14 maart, dus een weekje vroeger dan andere jaren. Inschrijvingen met beschikbaarheid graag bij Eddy en Yvette. Deelnemers worden dan verder op de hoogte gehouden. 7. Werken Gouden-Hoofdstraat, Boonakkerstraat, Kasteeldreef Naar aanleiding van onze vorige vergadering kreeg het BP de vraag om een voorstel te doen ivm de Kasteeldreef en Boonakkerstraat. In overleg met enkele buurtbewoners heeft het BP een voorstel ingediend om het zware verkeer tussen Beauvan en de Wulveringemstraat te weren en er éénrichtingsverkeer van te maken, uitgezonderd buurtbewoners en fietsers. Dit voorstel werd door de verkeerscommissie aanvaard. De aannemer voor de werken werd reeds aangesteld. Er komt een voorbereidende vergadering tussen stadsbestuur en aannemer om de werf te plannen. Dan is er een open vergadering voorzien voor alle inwoners waarbij de details van de werken zullen worden toegelicht. 8. Herstel muurtjes voor OC Caroline en schoolomgeving Herstel muurtjes OC en schoolomgeving: schepen van openbare werken vraagt om een nieuw concept uit te werken i.p.v. herstel. De burgemeester voegt hier aan toe dat er voorstellen zijn om de schoolomgeving te vernieuwen. De mogelijkheid om een “Octopus” te plaatsen wordt besproken. Peter zal verder Johan Dezeure inlichten. Het BP zou een bebloeming van het nieuwe concept op prijs stellen. 9. Varia * Historisch Veurne : op 18 april zal Beauvoorde het centrum worden van de jaarlijkse happening “Historisch Veurne”. De verschillende activiteiten staan goed vermeld in Info-Veurne en op www.historischveurne.be. Er zullen ook enkele standjes zijn met lokale producten, waaronder de Beauvoordse Walhoeve, FERM/Kvlv met Beauvoordse pannenkoeken en wafels, alsook de feestraad met worstenbroodjes en verfrissingen. * Geel/wit paaltje fietspad begin dorp omver gereden. Dit paaltje, dat diende om het einde van het fietspad aan te duiden, stond vrij ongelukkig op de baan. Er wordt dus niet gevraagd om dit terug te plaatsen. * Verlichting Nonnenwegel : het BP heeft hiervoor nog geen antwoord gekregen en zal de vraag opnieuw stellen. * Kerk van Vinkem De voorbereidende vergaderingen met het Stuyflab, samen met Peter Debeir (Stadsbestuur) en Stefaan Duron (Bewonersplatform) over de herbestemming van de kerk, lieten uitschijnen dat er veel mogelijkheden open staan. Wordt in de lente vervolgd … * Grondbergen Gouden-Hoofdstraat en Boonakkerstraat Deze twee heel grote grondhoeveelheden komen uit de Blankaart, aangevoerd door IWVO en zijn vruchtbare landbouwgrond. Deze staat ter beschikking van de landbouwers die behoefte hebben hun velden te verhogen. Volgende vergadering op dinsdag 1 september 2020, OC Caroline, om 20.15 u Iedereen is er welkom ! Tot dan. Met vriendelijke groeten Voor het Bewonersplatform Beauvoorde, Yvette Goossens Secretaresse Tel. : 058 62 44 60 Eddy Vekemans Coördinator Tel 058 62 44 60 e-mail : bewonersplatform_beauvoorde@telenet.be 2

Antwoord Schepencollege Stad Veurne n.a.v. de BP-vergadering van di 3 maart 2020 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 APRIL 2020 Aanwezig Peter Roose, burgemeester ; Anne Dequidt, Pascal Sticker, Jan Verfaillie, Celine Mouton, Guido Hoste, schepenen ; Joke Jonckheere, algemeen directeur Verslag vergadering d.d. 3 maart ‘20 van het bewonersplatform Beauvoorde - akteneming Vraag voor openbare verlichting Nonnenwegel Het college van burgemeester en schepenen heeft omwille van financiële redenen beslist om geen openbare verlichting te voorzien in de Nonnenwegel – daarnaast wil het ook geen precedent scheppen door wandelpaden en voetwegels buiten de bebouwde kom te verlichten Herstel muurtjes aan wegversmalling OC Caroline en basisschool 1000 poot Er werden borden geplaatst door de TD ter hoogte van nr 9, wat heel goed is. Zou het echter ook mogelijk zijn om een waarschuwing, via borden of via groene haag, voor de 2 bochten (90°) nabij de hoeve Roose en 100m verder richting N8 in de Zomerweg te voorzien ? Deze bochten zijn verrassend voor de weggebruikers, zeker ‘s avonds. Volgende vergadering dinsdag 1 september 2020 om 20u15 OC Caroline Namens het college (get.)Joke Jonckheere algemeen directeur (get.) Peter Roose burgemeester Volgende vergadering op dinsdag 1 september 2020, OC Caroline, om 20.15 u Iedereen is er welkom ! Tot dan Met vriendelijke groeten Voor het Bewonersplatform Beauvoorde, Yvette Goossens Secretaresse Tel. : 058 62 44 60 Eddy Vekemans Coördinator Tel 058 62 44 60 e-mail : bewonersplatform_beauvoorde@telenet.be 3 Er wordt gekeken om een nieuw concept uit te werken i.p.v. herstel en in te kaderen bij een vernieuwing van de schoolomgeving Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de technische dienst om dit ter plaatse na te zien en de extra signalisatie aan te brengen.

Vragen van het bewonersplatform aan het college van burgemeester en schepenen Verlichting Nonnenwegel : op de vergadering van 5 maart 2019 werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om dit wegje te verlichten. Het CBS antwoordde hierop de kostprijs eerst te willen kennen en vroeg aan de TD om een prijsofferte bij Fluvius. Verkeersborden : Er werden borden geplaatst door de TD ter hoogte van nr 9, wat heel goed is. Zou het echter ook mogelijk zijn om een waarschuwing, via borden of via groene haag, voor de 2 bochten (90°) nabij de hoeve Roose en 100m verder richting N8 in de Zomerweg te voorzien ? Deze bochten zijn verrassend voor de weggebruikers, zeker ‘s avonds. TER INFO - Boetetarieven Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan. Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom, 30 km/h-zone, schoolomgeving en woonerf - Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 53. - Overschrijding van 11 tot 30 km/h: vanaf € 53 en € 11 per overschreden kilometer en mogelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar. In geval van een rechtszaak: € 80 > € 4.000. - Overschrijding van meer dan 30 km/h: altijd een rechtszaak, € 80 > € 4.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication