0

Verslag van de BP-ergadering van di 1 september 2020 * vraag en antwoord @ stadsbestuur Veurne * Beste leden en bewoners Hierbij vinden jullie de antwoorden van het college van burgemeester en schepenen op de vragen van het bewonersplatform ten gevolge van de vergadering van 01 september 2020. Hierbij kleine kanttekening - Onze vragen werden pas behandeld op het college van 23 november. Dit heeft te maken onder andere met de covid19prioriteit. Dit maakt dat verschillende vragen reeds uitgevoerd werden. - Het fietsen-oversteekbord F50 werd hersteld en herplaatst. - De afwerking van de Kasteeldreef ter hoogte van BeauVan werd uitgevoerd. - We wachten nu op de uitvoering van de overige werken, signalisatie Kasteeldreef/Boonakkerstraat, wegmarkeringen GoudenHoofdstraat tussen N8 en S-bocht, aanleg beplanting rond de bomen (voorjaar 2021). Wij wensen dat jullie allemaal gezond en wel door deze moeilijke periode komen. Wees voorzichtig, hou het nog even vol zodanig dat we met zijn allen een fijne lente mogen tegemoet gaan. En we zien elkaar weer op onze vergadering van dinsdag 2 maart 2021 OC Caroline - om 20.15 u Tot dan Yvette Goossens, secretaresse tel 058 62 44 60 Eddy Vekemans, coördinator tel 058 62 44 60 e-mail : bewonersplatform_beauvoorde@telenet.be Uittreksel uit de notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020 Aanwezig Peter Roose, burgemeester; Anne Dequidt, Pascal Sticker, Jan Verfaillie, Celine Mouton, Guido Hoste, schepenen Joke Jonckheere, algemeen directeur Verslag vergadering d.d. 1 september ‘20 van het bewonersplatform Beauvoorde - akteneming Dossierbeheerder: Peter Debeir Bevoegde schepen: Jan Verfaillie Besluit Artikel 1: Akte te nemen van het verslag van het bewonersplatform Beauvoorde d.d. 1 september ‘20 en terzake de volgende standpunten in te nemen: Herstel muurtjes aan wegversmalling OC Caroline en basisschool 1000 poot Er wordt gekeken om een nieuw concept uit te werken i.p.v. herstel en in te kaderen bij een vernieuwing van de schoolomgeving. De komende maanden zullen alle schoolomgevingen in kaart gebracht worden en gekeken worden welke ingrepen kunnen zorgen voor meer veiligheid. Een alternatief voor het muurtje zal dan ook worden uitgewerkt. Werken Kasteeldreef, Boonakkerstraat, Gouden Hoofdstraat: het BP vraagt dat de nodige aandacht zou besteed worden aan de afwerking, o.a de overgang van de betonnen Kasteeldreef naar de geasfalteerde vertakking ter hoogte van nr 5 (Beauvan) naar de woningen nrs 8 tot 10 en het herstel van de verkeersborden en paaltjes die tijdens de werken wat scheef zijn komen te staan Het college geeft opdracht aan de technische dienst om dit op te volgen. De werken aan de kasteeldreef zijn voltooid en er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de bewoners. 1

Het BP verzoekt het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid te onderzoeken om de wegmarkeringen op de Gouden Hoofdstraat na de werken in reliëf aan te brengen S-bocht Boonakkerstraat grens Beauvoorde/Bulskamp: gezien het dodelijk ongeval dat zich daar voordeed, verzoekt het BP met aandrang om ter plaatse een vangrail te voorzien, alsook de nodige signalisatie die nu te summier is Zwerfvuilactie Wegmarkeringen in reliëf aanbrengen is zeer duur. Dit wordt uitgevoerd met thermoplast. Het college vraagt het BP waarom er dergelijke wegmarkering wordt voorgesteld. Graag extra duiding betreffende deze vraag. Het college stelt voor om een bord zoals onderstaand afgebeeld, te plaatsen, zoals er ook staan in de tegenovergestelde richting – momenteel opteert het college om geen vangrail te plaatsen. Gelet op de coronamaatregelen kan er ook in het najaar geen zwerfvuilactie doorgaan. Een nieuwe actie wordt gepland voor het voorjaar mits de coronamaatregelen dit toelaten. Groenbeplanting rond de bomen in de dorpskern: het BP vraagt om dit zeker in de lente van 2021 te voorzien Email BP Beauvoorde d.d. 5 oktober ’20 met extra vragen: De Kasteeldreef zou tussen Beauvan (n° 5) en de Wulveringemstraat verboden worden voor zwaar verkeer, of zelfs voor alle verkeer uitgezonderd fietsers. De signalisatie is nog niet veranderd, en er blijven dus veevoedervrachtwagens op en neer rijden via de Wulveringemstraat. Wanneer zal die signalisatie geplaatst worden ? De wegmarkeringen Gouden-Hoofdstraat, op het stuk tussen de N8 en de nieuwe asfalt zijn nog niet aangebracht. Er is ook een F50 bord gesneuveld (verwrongen aan de basis en verdwenen aan de oversteek voor fietsers aan de inkom van het dorp komende van de N8. Het college geeft opdracht aan de technische dienst om de gevraagde signalisatie te plaatsen Het college geeft opdracht aan de technische dienst om dit voor de lente van 2021 in te plannen. De nodige werkopdrachten werden opgemaakt Kasteeldreef 1 : het enige paaltje dat nog overblijft werd nog maar eens omver gereden. Voor eensluidend uittreksel, opgemaakt te Veurne, in zitting zoals hoger vermeld (get.) Joke Jonckheere algemeen directeur (get.) Peter Roose burgemeester 2

© postkaartenarchief - Karine Taillieu - Bulskamp We lieten al eerder weten dat het stadsbestuur Veurne voor Partons 2.0 een project heeft ingediend voor zowel de kerk te Vinkem alsook het schoolgebouw te Steenkerke. Partons 2.0 staat voor participatieve ontwikkeling van de streek. In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang. Stad Veurne werkt hiervoor samen met bewonersplatforms van Beauvoorde en Steenkerke en met de WVI. Corona strooide heel wat roet in het eten waardoor we genoodzaakt waren om onze planning totaal om te gooien. Zo hadden we gepland om in de lente van 2020, zoveel mogelijk inwoners van Beauvoorde te bevragen en een ‘inspirerende’ open vergadering te houden in de kerk. Dit moesten we helaas on hold zetten. 3 Ondertussen krijgen we ondersteuning van de WVI, een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken. De WVI is actief in 54 WestVlaamse gemeenten en heeft sedert jaren veel expertise opgebouwd op het vlak van ontwerpend onderzoek. Voor de Kerk van Vinkem, die geklasseerd is als monument en grondig dient gerenoveerd te worden, zal de WVI een bundel maken met een aantal referentieprojecten ‘herbestemming kerken’ in een dorpscontext die mogelijks inspirerend kunnen zijn. Bij elk referentieproject zal ook geduid worden waar de relevantie zit met de context van Vinkem/Beauvoorde en welke stappen nodig zouden zijn om tot de realisatie over te gaan. Voor dit onderzoek wordt beroep gedaan op een expert vanuit het projectbureau herbestemming kerken. De kernopdracht van de WVI is voorstellen uit te werken om de kerk op een basic manier klaar te maken voor veelzijdig privaat of publiek gebruik opdat de kerk opnieuw betekenis kan krijgen in de dorpskern van Vinkem/ Beauvoorde. Eenmaal de WVI klaar is met haar onderzoek en de coronamaatregelen dit weer toelaten, zullen de verschillende voorstellen van de WVI aan de hand van verschillende bevragingstools, voorgelegd worden aan inwoners van Beauvoorde. Suggesties of info gewenst, mail naar, of neem contact op met Stefaan Duron (bewonersplatform Beauvoorde) - stefaan.duron@telenet.be of Peter Debeir (stadsbestuur Veurne) peter.debeir@veurne.be Peter Debeir

vertaling voorpagina © fragment pocket-watch-anncapicture-pixabay We vielen in slaap in de ene wereld en ontwaakten in een andere. Plots is Disney geen magie meer, Parijs niet langer romantisch en New York staat niet meer op. De Chinese muur is niet langer een fort en Mekka is leeg. Knuffels en kusjes worden plotseling wapens en geen bezoek bij ouders en vrienden wordt een daad van liefde. Plotseling realiseren jullie zich dat kracht, schoonheid en geld waardeloos zijn en dat ze jullie de zuurstof niet kunnen geven waarvoor jullie vechten. De wereld gaat door en leeft verder ... en het is mooi. Zij zet mensen in kooien. Ik denk dat zij ons een bericht stuurt. Jullie zijn niet onmisbaar. De lucht, aarde, water en hemel redden het zonder jullie. Wanneer jullie terugkomen, vergeet niet dat jullie mijn gasten zijn. Niet mijn meesters. auteur onbekend TER INFO - Boetetarieven bij snelheidsovertreding Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan. Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom, 30 km/h-zone, schoolomgeving en woonerf - Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 53. - Overschrijding van 11 tot 30 km/h: vanaf € 53 en € 11 per overschreden kilometer en mogelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar. In geval van een rechtszaak: € 80 > € 4.000. - Overschrijding van meer dan 30 km/h: altijd een rechtszaak, € 80 > € 4.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar. opgestart op 16 mei 2019 Statistieken van Beauvoorde sinds opstart 101 (40 %) totaal aangesloten buren (12 dec. ‘20) https://help.hoplr.com/hc/nl/articles/115001036392-Hoe-registreer-ik-op-HoplrOns stadsbestuur gebruikt Hoplr om belangrijke/drngende actuele info te sturen! Via Hoplr ben je als eerste op de hoogte! 4

Kerstsfeer in Beauvoorde licht in het duister Feeëriek Beauvoorde 50 reacties! 5

Sinds de nieuwe regelgevingen over het gebruik van pesticiden of herbiciden ligt het openbaar terrein over het hele land er overwegend groen bij. Met bloeiend onkruid in de tuin zijn er wel mensen die daarmee kunnen leven, maar vóór onze deur zijn we allemaal verplicht om dit zelf te verwijderen. Denk ook aan de winter, wanneer we bij sneeuwval onze stoep moeten schoonvegen. Navraag bevestigt dat deze regel in het politiereglement is vastgelegd. Er kunnen GAS-boetes worden uitgeschreven als dit wordt vastgesteld. In de marge, mijn levensmotto: “Wat zou de wereld mooi zijn, indien wij allemaal - zowel letterlijk als figuurlijk - voor onze eigen deur vegen …!” Keukenmiddeltjes tegen onkruid: https://florum.nl/tuinonderhoud/onkruid/keukenmiddeltjes-tegen-onkruid/ 6

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication