0

Luk Grypdonck deel 21 EUROPA’S HOUDING IN HET FRANS-DUITS CONFLICT VAN 1870-71 TERUGHOUDENHEID!!! Lage landen angstig bezorgd! Alvorens het derde luik van dit conflict aan te vatten – dat overigens bol staat van nog véél méér oorlogsgruwel en gruwzame feiten dit keer onder de anarchistische, links-revolutionaire republikeinen – lijkt het interessant eens te bekijken, hoe de omringende landen omgingen met die weinig florissante situatie welke kon escaleren! Wie dacht dat het conflict van méér dan een volle maand zou stilvallen door het aftreden van Nap III, zat goed fout. Links-anarchistisch georiënteerde onbekwame heethoofden vonden het nodig de oorlog nog eens (vruchteloos) vijf volle maanden verder te zetten. Eerst en vooral moet duidelijk zijn dat elk vorstenhuis in Europa familiale banden had met elkaar via huwelijken of nauw verwantschap. Zodoende stonden direct alle neuzen in dezelfde richting en dienden het zelfde belang. Nap III hoorde niet thuis in dat selecte kransje en moest bovendien op de blaren zitten voor zijn hoogmoedige, stupide oorlogsverklaring aan het Pruisische koningshuis. Hij hoorde beter te weten!!!! Wat op nog méér misprijzen stuitte, en helemaal op geen gejuich werd onthaald, was het anarchistisch, revolutionair en links georiënteerde bewind dat de macht greep in Frankrijk. Het gevolg was een algehele teneur van terughoudendheid en een afzijdig negeren van de situatie zolang die niet escaleerde: “Laat ze maar voort baggeren die opgefokte Fransen”!!! In plaats van te bemiddelen in het conflict en het vuur te doven, liet men betijen. En net door deze houding kon het erfvijandschap tussen beide naties zich uitdiepen. De volgende 20-30 jaar zal Frankrijk dan ook er alles aan doen om gemelijk, geheim en geniepig overal te gaan lobbyen om machtsblokken te ontwikkelen die elkaar rauw lusten. Nog iets…! Nap III wou niet alleen oorlog voeren te land, maar ook ter zee … met de achterliggende gedacht eandere naties daarbij te betrekken. Gelukkig had men elders beter inzicht enliep het Baltische Zeeproject op een grote sisser uit, waar niemand heden nog over spreekt. Toen Nap III zijn oorlogsmachine bij aanvang geen directe resultaten boekte, kwam het idee naar boven ook op zee oorlog te voeren tegen Pruisen. Het idee werd helemaal rap-rap-rap op zijn Frans in elkaar gebokst, zonder inzicht of gezond verstand (what else?). De Franse Marine kreeg de volgende opdrachten: een aantal pantserschepen de Noordzee in sturen en Duitse oorlogsbodems tot zinken brengen … die er niet waren!!! (De ontplooiing van de Duitse Marine moest eigenlijk nog beginnen, met uitzondering van een handvol kleine gevechtsschepen). Nap III dacht ook aan blokkades van Duitse havens en landingen op Duitse kusten waardoor Duitse soldaten van het Franse front zouden dienen weggehaald. Desnoods diende een front geopend in de Baltische Zee, om aldaar Duitsland binnen te vallen en havens te bezetten. Simpeler gezegd dan gedaan. Eerste grote tegenvaller: personeelsgebrek. De Franse Marine vond niet genoeg zeelui, aangezien de meeste Franse scheepslui elders op de lange omvaart vertoefden. Baltische staten als Zweden, Noorwegen, Finland of Rusland hielden zich afzijdig. De Fransen probeerden Denemarken erbij te betrekken maar vingen bot. De vrees bestond, als het meer dan waarschijnlijk misging, zij met de gebakken peren achterbleven en de Pruisen de rekening kwamen vereffenen. Frankrijk begon er dus alléén aan, zonder terreinkennis noch verkenning. Ze voeren voorbij de Waddeneilanden, Skagerrak, Kattegat, Grote Belt, Kleine Belt en Sund. Eenmaal in de Baltische Zee moesten ze ervaren dat hun schepen teveel diepgang hadden in deze ondiepe zee. Soms geen 50 cm tussen kiel en zeebodem. De Duitse kusten benaderen voor een landing was er één met zeer grote risico’s en geen succes. De Duitsers aanvallen op eigen bodem viel in het water. Wat verklaart waarom de Duitsers massaal aanwezig bleven in Frankrijk. De Duitse kleine gevechtsschepen waren beperkter van diepgang, snel, wendbaar en verstonden volleerd de kunst van snel accuraat gericht kanonvuur op zee. >>> vervolg in het lentenummer 2021 >>>

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication