0

auteur - Jef Ameeuw In 1796 komt Jacques Deconinck uit Lo zich als notaris in Wulveringem vestigen. De Franse wet op het notariaat is zojuist aangepast en het notariaat heringericht. Notaris Deconinck, die gehuwd was met Aldegonde Laconte, oefent zijn beroep uit tot aan zijn overlijden in 1822. Kort na zijn dood neemt Joseph Louis Vandenberghe de vacante plaats in. Deze geboren en getogen Westvleterenaar is gehuwd met Sophie Wullepit uit Reninge. De notaris sterft echter reeds in 1836. Zijn weduwe overleeft hem 32 jaar. Op 9 juni 1868 verlaat zij het tijdelijke voor het eeuwige. De negenveertigjarige Alexander Louis Guillier, afkomstig uit Haringe, waar hij op 15 mei 1787 geboren is, bekomt de plaats van de aflijvige. Guillier huwt op 22 oktober 1823 te Wulveringem de achttienjarige Coleta Sophia Provoost, dochter van de plaatselijke brouwer Reginald Provoost. Guillier is in Wulveringem geen onbekende. Hij werkt hier reeds meerdere jaren als gemeentesecretaris en doet wellicht ook wat schrijfwerk voor de plaatselijke notaris. Zijn job als gemeentesecretaris is echter moeilijk te combineren met zijn nieuw ambt. Op 3 juni 1856 neemt hij dan ook ontslag als secretaris. Het notariaat van Guillier bevindt zich zuidoost van het kerkhof, naast de woning van Jozef Sampers. Later zal dit huis in twee verdeeld worden. Het gezin telt vier kinderen. De notaris, wiens vrouw overlijdt in 1846, sterft in zijn woonhuis op 8 januari 1859. De opvolging blijft verzekerd wanneer Henricus Franciscus Bernardus Rolly uit Alveringem het notariaat overneemt. Bernard Rolly is geboren op 2 april 1833. Hij huwt Stephanie Beesau, dochter van dokter Joseph Beesau, uit Hoogstade. De welstellende notaris laat in de Gouden Hoofdstraat een neoclassistisch herenhuis bouwen, aangepast aan zijn stand. Het is het bekende notarishuis, thans bewoond door de familie Vanbeveren-Lebleu. Dit dubbelhuis, gelegen midden een mooie tuin en omringd door een haag aan de straatzijde, draagt tot vandaag de naam Rolly op de koperen klep van de brievenbus in de voordeur. - foto’s op volgende pagina - 1

linksboven - zicht op de voorzijde van op het wandelpad naar de voordeur rechtsboven - het smeedijzeren hekken tussen de gemetselde pilasters in de Gouden-Hoofdstraat onder - brievenbus in de voordeur (ROLLY) 2

De notaris heeft echter niet veel genot van zijn nieuwe woonst. Op 2é augustus 1873 overlijdt hij, nauwelijks veertig jaar oud. Zijn graf is bewaard op het kerkhof, tegenover de pastorie. Zijn nog jonge weduwe, geboren op 22 september 1840, hertrouwt een jaar later op 26 december 1874 met August Cornille uit Koksijde die als nieuwe notaris de plaats van Rolly heeft ingenomen. Op 28 oktober 1875 wordt voor meester Cornille de akte verleden voor de onderhandse verkoop van 6 ha, 6 aren en 3à centiaren grond, plus een kasteelruïne tussen Charles Ceulenaere, Marie-Thérèse Constantia de la Cauw, zuster van Ceulenaeres moeder en weduwe van PierreJacques Moeneclaey en haar dochter, Elise-Justine Moeneclaey enerzijds en Arthur-Marie-August-Charles Merghelynck anderzijds. Wulveringem krijgt terug een kasteelheer en meteen zijn vroegere status terug. 3

detail grafzerk Beesau - Rolly - Cornille Notaris August Cornille sterft op 2 februari 1892 te Gent. Hij ligt samen met zijn echtgenote en haar eerste man op het kerkhof te Wulveringem begraven onder de naam Beesau-Rolly-Cornille. Wulveringemkerk - ©Stefaan Duron Hoofden van notarisakten van notaris Rolly en notaris Cornille 4

Na de dood van August Cornille neemt August-Jean Florizoone het notariaat over. De notaris die gehuwd is met Emma Deloof, neemt zijn intrek in het notarishuis van meester Cornille. Gedurende tien jaar oefent hij in de gemeente zijn ambt uit. De notaris, geboren te Oostduinkerke op 23 juni 1855, sterft in zijn woonhuis op 26 augustus 1902. Hij wordt begraven in zijn geboortedorp. op 19 juni 1895 wordt op het kasteel te Wulveringem vóór meester August Florizoone het huwelijkscontract getekend tussen mej. Julienne Philips, geboren te Langemark op 26 mei 1866, dochter van Jacques en Virginie-Natalie Blanckaert en Jonker Arthur Merghelynck (foto rechts), geboren te Ieper op 9 maart 1853, zoon van Leopold-François-Emmanuel en van Elisa-CharlotteHenriette-Ghislaine Caron, beiden overleden. ‘s Anderendaags 20 juni wordt in de dorpskerk het kerkelijk huwelijk gesloten, gevolgd door een groots volksfeest. Florizoones opvolger, meester Emile Vanneste, vindt het notarishuis wellicht te groot. Hij laat voor zich een kleinere woning bouwen in de Kwadestraat, op de hoek met de huidige parking van de Driekoningen. In de loop van 1904 betrekt hij zijn nieuw huis, voor niet lang echter. Reeds op 20 november 1905 sterft hij, amper veertig jaar jong. Hij wordt begraven ten zuiden van de kerk waar zijn grafzuil nog steeds bewaard is. 5

Ondertussen ligt het voormalige notarishuis er verlaten bij. Echter niet voor lang. Op 5 juli 1904 vaardigt de Franse Eerste Minister Combes een wet uit waarbij in Frankrijk alle kloosterscholen worden opgeheven en het katholiek onderwijs wordt verboden. Om te ontkomen aan de wet vluchtten talrijke Franse kloosterorden naar ons land. Velen vinden een onderkomen in het bisdom Brugge. Zo komen er einde 1904 vier kloosterzusters uit St.-Janscapel bij Belle, dochters van de Heilige Vincentius, samen met zeven weeskinderen en zesentwintig ‘pensionairs’ aan in Wulveringem. Ze kunnen hun intrek nemen in het leegstaande notarishuis, dat tot ‘maison St.-Joseph’ wordt omgedoopt. (foto boven) De meisjes krijgen er les. Boven worden chambrettes ingericht en aan de buitenmuur wordt een primitief toilet aangebracht. Achteraan wordt een kleine kapel ingericht. De sporen zijn vandaag nog zichtbaar. Wanneer het leven hier te moeilijk wordt en de toestand in Frankrijk enigszins verbetert, keert de groep in augustus 1911 terug naar de ‘heimat’. Inmiddels is Honoré Vermast benoemd tot opvolger van de overleden notaris Vanneste. Hij is afkomstig uit Oudenburg waar hij op 19 mei 1870 is geboren. Hij oefent zijn functie uit van 1906 tot 1923 en maakt zo de moeilijke oorlogsjaren mee. Meester vermast betrekt het woonhuis van notaris Vanneste. In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Weldra wordt het verlaten notarishuis in de GoudenHoofdstraat ingepalmd door het Belgisch leger. In de tuin worden er rondom legerbarakken opgetrokken. (foto links) 6

Hierin wordt de fotografische en carthografische dienst van het leger ondergebracht. In het huis zelf zijn de bureaus ingericht en verblijven er officieren. Alles staat onder de leiding van Luitenant Paul Dutrannoit. Regelmatig ontvangt hij hoge gasten, o.a. Koning Albert I en generaal Foch, … Voor het huis poseren in 1916 in ‘t midden Cdt. Davreux (+ IJzer juli 1916) en rechts vooraan P. Dutronnoit. Het huis tijdens de beschietingen ook zwaar beschadigd. (foto onder) Na de oorlog wordt het huis verkocht tot het uiteindelijk eigendom wordt van de familie Lebleu. 7

In 1923 geeft de ongehuwde notaris Honoré Vermast zijn functie door aan Benoni-Marcel Vermast. Honoré sterft op 4 april 1927 en wordt ook begraven op het plaatselijke kerkhof. Benoni Vermast is zoals zijn voorganger geboren te Oudenburg, waar hij op 18 juli 1898 ter wereld komt. Verwant aan zijn voorganger blijft hij eveneens ongehuwd. Hij bedient zijn notariaat tot aan zijn dood op 5 december 1935 en ligt begraven onder een sobere arduinen lijkenschrijn, ten zuiden van de kerk (foto rechts). De laatste notaris in de rij is Daniël Florizoone. Hij is op 22 mei 1898 geboren te Oostduinkerke en gehuwd met Marie-Thérèse Carey. In september 1936 vraagt en verkrijgt hij een nieuwe standplaats in Alveringem. Meteen is de gemeente haar notaris kwijt. Notaris Florizoone sterft te Veurne op 4 december 1981 en ligt begraven in Oostduinkerke. Het notarishuis in de Kwadestraat wordt verkocht aan de heer Persyn, gaat later over in de handen van de familie Vandenabeele en wordt vandaag bewoond door het echtpaar Maurits Duthoit - Jacobs. Honderdveertig jaar lang was Wulveringem de thuishaven van een notaris ... Bronnen            De Archiefkrant - Artikel J. Stekelorum Liber Memorialis Bouwen door de eeuwen heen (8N) Château de Beauvoorde (Merghelynck) eigen documentatie familie Florizoone familie Maurits Duthoit familie Lebleu mevr. Agnes Degraer S.A.V. André Naeyaert 8

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication