0

Flora Campus Westland Masterplan in vogelvlucht

Inleiding Het Masterplan Flora Campus Westland is het resultaat van de masterplanfase van het programma Flora Campus Westland. Het heeft betrekking op het zuidelijke deel van het project gebied. Vanaf september 2020 heeft voor dit gebied een verkenning plaatsgevonden, waaronder een grootschalige participatie. Samen met de inbreng van verschillende stakeholders heeft dit geleid tot een ontwikkelperspectief. Met de vaststelling hiervan door de gemeenteraad is vervolgens opdracht gegeven om deze ambities uit te werken in een masterplan. Dat laat de functioneel-ruimtelijke gebiedsindeling zien, het stedenbouwkundig ontwerp en de ontwikkelstrategie. Het masterplan geeft daarmee antwoord op de vragen: Wat komt op welke plek? Hoe gaat het er straks op hoofdlijnen uitzien? Wanneer gebeurt wat, met wie en onder welke voorwaarden? Het masterplan is een levend document dat mee-verandert met de gefaseerde ontwikkeling van het plangebied. Het projectgebied omvat circa 95 ha en bestaat naast de Flora Campus Westland uit het bestaande Royal FloraHolland (RFH)-veilingcomplex tussen Dijkweg en Middel Broekweg (54 ha), en het Mars-gebouw als toekomstige uitbreiding van het veilingcomplex op TradeParc Westland (TPW) tussen Middel Broekweg en Lange Broekweg (12 ha). Flora Campus Westland (23 ha) vormt daarbij het zuidelijke deelgebied (het gebied ten zuiden van de veiling, grofweg begrensd door de Veilingroute, de Lange Broekweg, de Burgemeester Elsenweg (N213) en de Middel Broekweg) van het totale projectgebied. Projectgebied (95 ha) Royal Flora Holland (54 ha) Mars (12 ha) Flora Campus Westland (23 ha) Bestaande wegen en water (6 ha) 2 Masterplan Flora Campus Westland

Flora Campus Westland Flora Campus Westland is de centrale plek binnen Westland waar kennis en innovatiekracht rondom glastuinbouw samenkomen. De plek waar zowel studenten, onderzoekers, starters als gevestigde bedrijven samenwerken aan de groene tuinbouwinnovaties van morgen. Het Masterplan Flora Campus Westland is ontworpen rond het centraal gelegen Florapark en de mobiliteitshub. Het park is omringd door 7 bebouwingsclusters die ieder een specifieke combinatie van functies bevatten. Flora Campus Westland is te beschrijven als een gemengd leer-werk-woongebied gericht op economische thema’s als horti-tech en -health, aangevuld met voorzieningen voor Naaldwijk en Westland en de realisatie van 1.250 woningen, 200 units voor studenten en 400 units voor arbeidsmigranten. Deze units zijn geen zelfstandige woningen maar logiesfuncties voor internationale werknemers. Om de toonaangevende mondiale positie van Westland binnen de glastuinbouw te verstevigen, moeten de juiste kennis en het juiste talent worden samengebracht. Daarom wordt Flora Campus Westland goed ontsloten voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het gebied wordt ontworpen en ontwikkeld rondom een mobiliteitshub. Zo kan kennis en talent vanuit de regio makkelijk en laagdrempelig van en naar Westland reizen. Daarnaast draagt deze mobiliteitshub bij aan de mobiliteitstransitie in Westland. De mobiliteitshub wordt verbonden met een omvangrijk nieuw centraal gelegen park, het Florapark, als identiteitsbepalend element. 3 Masterplan Flora Campus Westland

Florapark Het nieuwe Florapark heeft de entree aan de Middel Broekweg, een historisch lint dat van oudsher een belangrijke fysieke, maar ook sociaal-culturele verbinding is tussen de gemeentelijke kernen in Westland. Het park ligt centraal in het plangebied en maakt met een aantal groene vingers verbinding met de omgeving. Tussen de groene vingers van het park ontstaan diverse bouwvlakken die met clusters van bebouwing in stappen worden gerealiseerd. Het Florapark heeft als functie verblijven en ontmoeten te faciliteren, en is aantrekkelijk voor zowel wonen als werken en recreëren. Dat wordt bereikt met een mix van wandelpaden, kleine sportvoorzieningen, ruimte voor evenementen, en landschapselementen van water- en groenpartijen. Het Florapark heeft niet alleen een functie voor direct omwonenden, werknemers en studenten, maar levert ook een belangrijk aandeel in de groenvoorziening voor Westland. Het park legt ook nieuwe ecologische recreatieve groenverbindingen op de grotere schaal. Door het Florapark ontstaat er een nieuwe verbinding tussen het recreatiegebied de Wollebrand aan de zuidoostelijke kant van het plangebied, en het groengebied rond de Naaldwijkse Vaart aan de noordwestelijke kant. Centraal in het Florapark ligt het Hortus Lab als publiekstrekker. De gemeente Westland stelt hoge eisen aan de gebiedsinrichting voor wat betreft oppervlak en inrichting van groen en water. Het Florapark omvat alleen al 62.500 m2 aan groenvoorziening (exclusief de gemeenschappelijke binnentuinen tussen de woningen). Verlaagde oevers van in totaal 6.000 m2 langs de watergangen in het projectgebied dragen bij aan verbetering van de biodiversiteit. De Horti Business-clusters beschikken over groen op maaiveld (13.000 m2 ) en de toepassing van verticale begroeiing. 4 Masterplan Flora Campus Westland

5 Masterplan Flora Campus Westland

7 Clusters Rondom het Florapark is de westzijde aan de N213 vooral bestemd voor woningbouw en voorzieningen. Aan de oostelijke zijde naast de logistieke complexen van Royal Flora Holland ontstaat in samenhang met het bestaande World Horti Center-complex een bedrijvig en levendig cluster voor onderzoek, horti-tech, -health en onderwijs. Door de functiemix in de Flora Campus Westland met 50% wonen, 25% werken en 25% voorzieningen ontstaat een levendig gebied met ruime aandacht voor sociale veiligheid. Mobiliteits Cluster Studentenhuisvesting Mobiliteitshub Voorzieningen Cluster 1 Sporthal ISW Westland Vakcollege+ Woon Cluster 1 6 Masterplan Flora Campus Westland

Kantoor RFH Horti Hotel Westland Arbeidsmigranten hotel Marsgebouw RFH Modulair Parkeergebouw Fase 1 Horti Business Tower Modulair Parkeergebouw Fase 2 Horti Business Cluster 1 WHC Horti Business Cluster 2 Hortus Lab Kas van de Toekomst Florapark Woon Cluster 3 Woon Cluster 2 7 Masterplan Flora Campus Westland

Masterplan kaart RFH MIddel Broekweg N465 N213 Arbeidsmigrantenhotel Mars RFH Mobiliteits Cluster Studentenhuisvesting Modulair Parkeergebouw Fase 1 Horti Business Tower Mobiliteitshub Horti Business Cluster 1 WHC Modulair Parkeergebouw Fase 2 (flexwonen) ISW Westland Vakcollege+ Horti Business Cluster 2 Voorzieningen Cluster 1 Florapark Hortus Lab Kas van de Toekomst Woon Cluster 1 Woon Cluster 3 Woon Cluster 2 Lange Broekweg 8 Masterplan Flora Campus Westland 0 25 50 100 200

Mobiliteits Cluster Naast het kruispunt van de Middel Broekweg en de N213 komt een mobiliteitshub met onder meer Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), bus en een K+R (Kiss + Ride). Dit levendige en centrale gebied vormt als het ware de toegangspoort, ook visueel, naar de Flora Campus Westland. Reizigers die van de mobiliteitshub komen, zien meteen waar ze naartoe moeten lopen. Omgekeerd is direct te zien hoe je als je uit je werk, woning of school komt, lopend of per fiets de mobiliteitshub kunt bereiken. Korte looplijnen vanaf de perrons van de mobiliteitshub leiden naar een groot zebrapad waar voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken naar de kop van het Florapark. Hiervandaan kunnen de voetgangers op een plezierige manier hun weg naar huis, school, werk en of andere voorzieningen vervolgen. Voorzieningen Cluster Aan de zuidkant van de Middel Broekweg aan de zijde van de N213 zijn voorzieningen geprojecteerd. Door het Mobiliteits Cluster zijn deze goed te bereiken. Het Voorzieningen Cluster biedt plaats aan maatschappelijke programma’s, zoals het ISW Westland Vakcollege+, een sporthal met faciliteiten en een mix van horeca, ondersteunende detailhandel en andere dienstverlening in de plint. Eventueel kan hier ook worden voorzien in een flexwerkplek of coworkingspace. Het andere deel van het Voorzieningen Cluster wordt gecombineerd met 500 appartementen voor verschillende doelgroepen. 9 Masterplan Flora Campus Westland

10 Masterplan Flora Campus Westland

11 Masterplan Flora Campus Westland

Woon Cluster 1, 2 en 3 Uitgangspunt voor de Flora Campus Westland is dat er gewoond wordt in appartementen, in gestapelde bouw. Dit is niet alleen een gevolg van de vereisten vanuit de provincie Zuid-Holland voor wonen rondom HOV-knooppunten, maar ook een gevolg van de hoge bebouwingsdichtheid in het gebied zoals die voortkomt uit het gemeentelijk programma van eisen. Daarbij wordt passende woonruimte gecreëerd voor studenten, starters, doorstromers en werknemers. Leidraad hiervoor is betaalbaar wonen in een groene omgeving. De Flora Campus Westland biedt mogelijkheden voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop en voorziet dus hoofdzakelijk in woningen voor jongeren, starters en middeninkomens. Ook specifieke doelgroepen als arbeidsmigranten en studenten kunnen hier worden gehuisvest. Hiermee vervult de Flora Campus Westland een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale woningbehoefte en kunnen we plek bieden aan talent dat nodig is om ook in 2050 marktleider te zijn in de mondiale bedekte tuinbouw. Er is veel ruimte voor werken aan huis of in de buurt van huis. In Woon Cluster 1 zal veel gemêleerde woningbouw worden toegepast in verschillende prijscategorieën met een klein aandeel werken en voorzieningen in de plint. De woningbouw beweegt zich langs de N213 met hoogte-accenten naar de N213 aan de kant van Naaldwijk. Woon Cluster 2 en 3 aan de rustige zuidzijde van het Florapark nabij de Lange Broekweg bestaan uit een variëteit van gestapelde woningbouw. Daarvan is een deel bestemd voor luxe appartementen in de vrije sector. Om de overgang naar de bestaande woningen vloeiend te laten verlopen, is geschakelde laagbouw geschikt.

14 Masterplan Flora Campus Westland

Horti Business Cluster 1 en 2 De Flora Campus Westland is naast een levendig werk-woongebied ook een unieke aanvulling op de Glazen Stad, waar het kenmerkende ondernemerschap en innovatievermogen van Westland als het ware tentoongesteld wordt. Niet op de traditionele manier van eenlaagse bedrijfshallen, maar door gestapelde bouw met flexibele bedrijfsruimte die een op open innovatie gerichte werkomgeving faciliteert. De Horti Business-clusters op de Flora Campus Westland zijn primair bedoeld voor bedrijven die zich richten op technologie (horti-tech) voor bedekte teelt, dan wel op de relatie tussen tuinbouw en gezonde voeding (horti-health). Deze technologieën zijn maatgevend voor de toekomst van de tuinbouw. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die klimaatbeheersingssystemen ontwikkelen, zich richten op kunstmatige intelligentie (AI), sensortechnologie, robotica, Internet of Things (IoT), integrale teeltsystemen en/of vertical farming. Samenwerking tussen dit type bedrijven wordt gestimuleerd door ze samen te brengen in dit gebied, te midden van een grote producerende afzetmarkt. Horti Business Cluster 1 wordt gevormd door het WHC-complex met de proefkas. Daarbij wordt ruimte geboden aan een business center en hotel met 80 kamers, samengebracht en vormgegeven als de Horti Business Tower. Horti Business Cluster 2 biedt op innovatie gerichte en horti-tech gerelateerde bedrijfsruimten voor ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Kas van de Toekomst, een gedeelde onderzoeksvoorziening waar omringende bedrijven gebruik van kunnen maken. In het cluster komen deels flexibele multi-tenantgebouwen, waarbinnen de omvang van bedrijfsunits kan worden aangepast aan de veranderende ruimtebehoefte van gevestigde bedrijven. Dit maakt vestiging aantrekkelijk voor zowel start-ups en scale-ups, als voor grown-ups. De Business-clusters zijn verbonden door een wandelpromenade die loopt van de Horti Business Tower naar de Kas van Toekomst. Ook wordt binnen dit cluster ruimte geboden aan volwassen bedrijven die behoefte hebben aan een eigen pand met voorzieningen op maat en een eigen uitstraling. Het gaat hierbij om grotere bedrijven met een ruimtebehoefte tussen de 5.000 en 10.000 meter. 15 Masterplan Flora Campus Westland

Studentenwonen Plintmix Kiosk Buseiland Mobiliteitshub 16 Masterplan Flora Campus Westland

Arbeidsmigranten hotel Fietsenstalling Mobiliteit De nadruk in het beeld van de Flora Campus Westland rondom het Florapark ligt op langzaam verkeer, zoals wandelen en fietsen in combinatie met HOV. Auto’s en gemotoriseerde voertuigen zijn vanuit het Florapark nauwelijks zichtbaar. Langzaam verkeer draagt bij aan een cultuur van levendigheid en ontmoeting. Om het gebied goed te ontsluiten zijn vijf metropolitane snelfietsverbindingen tussen Naaldwijk, Den Haag, Rotterdam, Rijswijk en Delft in ontwikkeling. Maar ook voor autoverkeer is de Flora Campus Westland goed bereikbaar vanuit drie richtingen die samen het plangebied ontsluiten via een buitenring. Dat waarborgt een autoluw en voetgangersvriendelijk gebied. Er wordt ingezet op 2.400 parkeerplaatsen in het plangebied, waarvan 1.000 voor bewoners, 1.000 voor de bedrijven en 400 voor bezoekers. Door de ligging aan het HOV en het mengen van functies binnen de clusters kunnen parkeernormen met 40% worden verlaagd. Aan beide zijden van het Mobiliteits Cluster worden twee openbare parkeergarages gerealiseerd. Aan de zijde van de Europaweg komt een modulair parkeergebouw dat mee kan groeien met de ontwikkeling van de bedrijvigheid en het aantal bezoekers. Aan de zijde van de N213 worden meerdere geschakelde parkeergarages gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. 17 Masterplan Flora Campus Westland

Samenwerking De Flora Campus Westland vormt het toneel voor ondernemers, onderzoekers, en studenten uit binnen- en buitenland. Talent, bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen ontmoeten elkaar hier rondom vraagstukken over digitalisering, robotisering en AI (kunstmatige intelligentie) en de toepassing ervan in de innovatieve tuinbouwsector. De campus is daarmee een zogeheten businessdriven campus waar plaats is voor start-ups, scale-ups en volwassen bedrijven met het zwaartepunt op kennis in plaats van op (bulk) productie of agrologistiek. De Flora Campus Westland wordt versterkt door de komst van Hortus Lab (gericht op de combinatie van gezondheid en glastuinbouw), een nieuw fieldlab voor onderzoek naar gewasontwikkeling, AI en digitalisering in de Kas van de Toekomst. Een eigen identiteit met een specifiek thema en onderzoeksprofiel versterkt de positionering binnen de Greenport. De Horti Campus Westland wordt daarmee complementair aan de Greenport-campussen in Bleiswijk en Barendrecht. Daarnaast wordt actief ingezet op samenwerking voor onderwijs en onderzoek met hogescholen en universiteiten, zoals nu al het geval is met de LDE (Leiden-DelftErasmus- samenwerking). De Flora Campus Westland moet jongeren aanmoedigen hun potentie in Westland te verzilveren, ieder op zijn of haar niveau. Het zichtbaar maken van een doorgaande leerlijn moet daarvoor zorgen (van vmbo, via mbo, naar hbo en wo) met als centrale thema’s horti-tech en horti-health. Dat is ook fysiek te zien: alle onderwijsvormen krijgen een eigen plek. Voor het vmbo wordt in het projectgebied het nieuwe ISW Westland Vakcollege+ gebouwd. 18 Masterplan Flora Campus Westland

Vervolgstappen Na het vaststellen van het masterplan zullen in de komende maanden verschillende zaken worden geformaliseerd en verder worden uitgewerkt tot concrete (investerings)voorstellen. Te denken valt aan onder andere de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken grondeigenaren, de grondexploitatie, verwerving van gronden en actualisatie van het bestemmingsplan. Eerste helft 2024 zou dan een begin kunnen worden gemaakt met de uitgifte van de eerste grondposities. 19 Masterplan Flora Campus Westland

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication