136

Na het vaststellen van het Masterplan Flora Campus Westland zullen in de komende maanden verschillende zaken worden geformaliseerd en verder worden uitgewerkt tot concrete (investerings)voorstellen. Denk daarbij onder meer aan de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken grondeigenaren, de grondexploitatie en verwerving van gronden. Conform de huidige planning en kennis van zaken zou er in de eerste helft van 2024 gestart moeten kunnen worden met uitgifte van gronden voor de eerste ontwikkelfase op wat nu is gekenschetst als Bloemblad 2 (Horti Business Cluster I). Daarnaast wordt er na het vaststellingsbesluit met voorrang gewerkt aan de realisatie van het ISW Westland Vakcollege+ en de realisatie van 200 flexwoningen. Een partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan, en uiteindelijk het opstellen van een nieuw omgevingsplan behoren eveneens tot de vervolgstappen. Parallel hieraan zal de komende periode worden gewerkt aan de detaillering van het campusconcept. Het gaat daarbij onder meer om de programmering rondom horti-tech en horti-health met het campusnetwerk inclusief de benodigde faciliteiten, onderzoeksagenda en organisatiemodel. Daarbij trekken we samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoekspartners op richting financieringsbronnen om de diverse ambities te realiseren. Dat doen we niet alleen vanuit onze eigen campus. Met de zustercampussen in Bleiswijk en Barendrecht werken we onder de vlag van de Greenport Horti Campus aan een regionale propositie ten behoeve van een mogelijke Groeifondsaanvraag. Samen met de samenwerkende universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE) werken we aan de uitwerking van een onderzoeksagenda die de komende jaren richting en structuur gaat geven aan de verschillende te ontwikkelen onderzoeksprogramma’s op de campus. De verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden op de nog door te ontwikkelen campus is onderwerp van nadere verkenning tussen de verschillende betrokken partijen. De gemeente Westland heeft een nadrukkelijke intentie om een blijvende rol te spelen in het initiëren, faciliteren en (financieel) ondersteunen van verdere samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Voor ieder van bovengenoemde onderwerpen geldt dat uitgewerkte voorstellen separaat aan de raad zullen worden voorgelegd ter beoordeling en besluitvorming. 136 Masterplan Flora Campus Westland

137 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication