15

1.2 Leeswijzer ten zuiden van de veiling, grofweg begrensd door de Veilingroute, de Lange Broekweg, de Burgemeester Elsenweg (N213) en de Middel Broekweg. Daarop hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Zo is nagegaan hoe een vrij liggende Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding vormgegeven kan worden, waarbij verrailing naar de toekomst het uitgangspunt is. Ook is onderzocht of en hoe de ambitieuze doelstellingen voor groen en water worden gerealiseerd, en is gekeken of alle ruimtelijke wensen inpasbaar zijn. Tijdens een aantal dialoogmomenten met onder andere gemeenteraad, hoogheemraadschap en provincie is aandacht besteed aan opmerkingen op het Ontwikkelperspectief. Dit alles heeft geleid tot input voor het opstellen van het masterplan, zoals dat hier ligt. Waar in het Ontwikkelperspectief de ambities zijn beschreven, worden in dit masterplan de ambities uitgewerkt in een functioneel-ruimtelijke gebiedsindeling (wat/waar), een stedenbouwkundig ontwerp (hoe), en een ontwikkelstrategie (wanneer wat, met wie, en op basis van welke voorwaarden). Dit masterplan vormt de basis voor het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) waarin per kavel precies staat omschreven wat er gerealiseerd mag worden en aan welke randvoorwaarden dat moet voldoen. Hiermee kunnen verschillende partijen die bij de ontwikkeling zijn betrokken, aan de slag om te gaan bouwen, zodat er uiteindelijk bedrijven, bewoners en bezoekers naar het projectgebied kunnen komen. Hoofdstuk 1 vat de belangrijkste ambities en uitgangspunten van het plan samen aan de hand van vier thema’s. De hoofstukken 3, 4 en 5 gaan over de verschillende onderdelen van het ruimtelijke masterplan waarin we naast het planconcept, het programma en de planuitwerking, ook de relevante ruimtelijke aspecten belichten. In hoofdstuk 6 beschrijven we het conceptuele masterplan voor de campus als plek voor onderwijs, onderzoek en vestigingsplek voor innovatieve ondernemers. Ten slotte gaan we in hoofdstuk 7 in op de vervolgstappen die volgen op de vaststelling van het raadsvoorstel. 15 Masterplan Flora Campus Westland

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication