34

verkeer, moet het doorgaande verkeer zoveel mogelijk via de Veilingroute N465/Westlandroute N222/N213 gaan rijden. Beide krijgen hierdoor meer verkeer te verwerken. Naar verwachting moeten de kruispunten bij Wollebrand N465/N222 en het Vlietpolderplein (N222/N213) daarop worden aangepast. De verkeersafwikkeling binnen het plangebied Het verkeer in het woon- en werkcluster en voorzieningencluster wordt afgewikkeld door middel van een 30 km/h-woonstraat die parallel aan de N213 en de Lange Broekweg komt. Via deze woonstraat worden de woongebouwen ontsloten. De bestaande wegen Europa en Antarctica zorgen voor bereikbaarheid van de Horti Campus en het Horti Business Cluster. In het parkcluster komt geen autoverkeer, uitgezonderd verkeer voor bevoorrading en onderhoud. Hier komen alleen paden voor voetgangers en fietsers. Het totale parkeerprogramma is bepaald op grond van de parkeernormen die opgesteld zijn in de Ruimtelijke Verkenning. Voor sociale huur wordt een parkeernorm van 0,7 parkeerplaats per woning gehanteerd en voor de koopwoningen 0,9 parkeerplaats per woning. Dit komt vrijwel overeen met het recent door de provincie ZuidHolland vastgestelde parkeerbeleid voor sociale woningbouw, en bij woningbouw in de omgeving van HOV (0,7 parkeerplaats per woning). Gemeente Westland zet in op 2.400 parkeerplaatsen in het plangebied, waarvan 1.000 voor bewoners, 1.000 voor bedrijven en 400 voor bezoekers. Door de ligging aan het HOV en het mengen van functies binnen de clusters kunnen parkeernormen met 40% worden verlaagd. Aan beide zijden van de mobiliteitshub worden twee openbare parkeergarages gerealiseerd. Aan de zijde van de Europaweg komt een modulair parkeergebouw dat mee kan groeien met de ontwikkeling van de bedrijvigheid en het aantal bezoekers. Aan de zijde van de N213 wordt meerdere geschakelde parkeergarages gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. In de openbare ruimte komen op maaiveld-niveau geen parkeerplaatsen. Hier gaat een parkeerverbod gelden. In de gebouwde parkeervoorzieningen geldt betaald met verschillende tarieven, aangepast op de doelgroep. Parkeervoorzieningen voor bewoners van Woon Cluster 1, 2 en 3 worden gerealiseerd binnen deze clusters. Door een deel van de parkeerplekken toe te kennen aan deelauto’s kan het aantal parkeerplaatsen verder worden verlaagd. Om verdrijving naar de omgeving te voorkomen, is ook in de omgeving van het projectgebied parkeerregulering nodig. Dit wordt in de volgende planfase verder uitgewerkt. 34 Masterplan Flora Campus Westland

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication