68

4.2 Uitwerking ambities groen De gemeente Westland stelt hoge eisen aan de gebiedsinrichting voor wat betreft oppervlak en inrichting van groen en water. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland stelt eisen aan de nieuwe inrichting van het water. De Flora Campus Westland heeft een omvang van circa 23 hectare. De benodigde oppervlakte van het groen en water komt neer op 45% van het totale plangebied. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe deze getallen tot stand komen. Kwantificatie groen In de Omgevingsvisie van Westland (juli 2020) zijn ambities benoemd voor een groenere, gezonde en aantrekkelijke gemeente. Dat betekent concreet voor de groeninrichting van de Flora Campus Westland dat er een norm van 50 m2 verblijfsgroen per woning gerealiseerd moet worden. De Flora Campus Westland biedt ruimte voor 1.250 woningen. Dat betekent een ruimtebeslag van 62.500 m2 Met het voorliggende masterplan wordt ruim voldaan aan deze groenambitie en dragen we bij aan klimaatadaptatie en een prettige woonleefomgeving. Alleen al het openbare groen in het park omvat 62.500 m2 . De gemeenschappelijke binnentuinen worden hier niet in meegerekend. Langs de watergangen zorgen de verlaagde oevers van 6.000 m2 voor verschillende gradiënten (droognat) wat aantrekkelijk is voor de biodiversiteit. De Horti Business-clusters kenmerken zich door het technologische en innovatieve karakter, waarbij groen op maaiveld en verticale begroeiing niet kan ontbreken. Dit is globaal 13.000 m2 groen (op maaiveld). Deze groene invulling van de Flora Campus Westland draagt bij aan een lokaal natuurnetwerk en groenblauwe verbindingen met de omgeving zoals die in het Ontwikkelperspectief zijn benoemd. groen. 4,10 HA WATER + 6,25 HA GROEN 68 Masterplan Flora Campus Westland

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication