70

4.3 Uitwerking ambities water De eerder benoemde ambities voor water zijn het realiseren van een: 1. klimaatbestendige omgeving 2. stroom van schoon water naar de Wollebrand 3. toekomstbestendige en robuuste waterstructuur Voor de watertoets op dit ruimtelijk plan eist het Hoogheemraadschap een waterhuishoudingsplan waarin de nadere inrichting wordt getoetst aan de wettelijke normen voor waterhuishouding, waterkwaliteit, waterveiligheid en riolering. Ook de gemeente stelt eisen vanuit klimaatadaptatie in dit waterhuishoudingsplan (die in dit ontwerp al zijn meegenomen). De watertoets op dit masterplan is daarmee nog niet afgerond, maar krijgt een vervolg in de nadere uitwerking van dit plan door het opstellen van een waterhuishoudingsplan. Totstandkoming wateropgave De Flora Campus Westland spreidt zich uit over drie verschillende peilvakken van de Vlietpolder: peilvak 2, 4 en 6. Voor peilvak 6, ten noorden van de Middel Broekweg, geldt voor dit masterplan het uitgangspunt dat de vierkante meters van de bestaande vijverpartij (18.400 m2 ) minimaal in de nieuwe situatie terug moeten komen. De resterende kwantitatieve opgave die er ligt, is 41.000 m2 oppervlaktewater voor peilvakken 2 en 4. Dit zijn de bestaande watergangen en het tekort dat er momenteel is in de peilvakken. In peilvak 2 vindt de ontwikkeling van de Flora Campus Westland plaats, maar ook de ontwikkeling van het Mars-terrein door Royal Flora Holland. De totale wateropgave die er ligt voor dit peilvak 2 is 26.000 m2 oppervlaktewater. Deze opgave wordt naar rato verdeeld en komt neer op 56% voor de Flora Campus Westland (14.560 m2 het Mars-terrein (11.400 m2 ) en 44% voor ). Beide partijen zijn zelf verantwoordelijk om deze wateropgave in hun ontwikkeling op te nemen en een plek te geven in het plan. Voor peilvak 4 is er een wateropgave van 15.000 m2 oppervlaktewater. Totaal komt het 70 Masterplan Flora Campus Westland = 32.400 m2 neer op een kwantitatieve opgave van 29.560 m2 oppervlaktewater voor het projectgebied ten zuiden van de MIddel Broekweg (peilvak 2 en 4). In de nieuwe situatie zullen de bestaande watergangen in een andere verschijningsvorm weer terugkomen. In afstemming met het Hoogheemraadschap zullen ook de peilscheidingen herzien worden en aangepast worden aan de toekomstige situatie. Kwantificatie water Het hemelwater wordt zoveel mogelijk in het Flora gebied opgevangen en vastgehouden totdat er ruimte is in het watersysteem om overtollige water af te voeren. Het regenwater wordt eerst geïnfiltreerd in de bodem, en stroomt vervolgens af naar oppervlaktewater. De centrale waterpartij vormt met een oppervlakte van 12.000 m2 een belangrijke drager van de waterstructuur van het Florapark. De natuurvriendelijke oevers langs deze waterpartij zorgen voor waterzuivering en een verbetering van de waterkwaliteit in dit gebied en in de stroming richting de Wollebrand. Het verlaagde groen in de oevers (5.400 m2 ) zorgt dat een tijdelijke stijging van het peil opgevangen kan worden en zorgt ook voor voldoende waterberging in het gebied. Het water in de randen (15.000 m2 ) bestaat uit een nieuwe bypass aan de zuidzijde van de Flora Campus Westland en de bestaande watergangen aan de Lange Broekweg die waar mogelijk op de nieuwe inrichting gecontinueerd worden. Met in totaal 32.400 m2 oppervlaktewater draagt de Flora Campus Westland bij aan een klimaatbestendige inrichting. 15.000 m2 12.000 m2 water aan de randen centrale waterpartij 5.400 m2 verlaagd groen langs water

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication