0

Beleidsplan 2014 – 2019

Beleidsplan 2014 – 2019 Inhoud Algemene missie en visie. Zorg voor de inwoners. Onthaal ................................................................................................................. 4 Communicatie en noodplanning .......................................................................... 5 Burgerzaken ......................................................................................................... 5 Onderwijs ............................................................................................................. 6 Bibliotheek ........................................................................................................... 7 Sport ..................................................................................................................... 8 Cultuur .................................................................................................................. 9 Jeugd ..................................................................................................................10 Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) ..................................................................11 Dienst voor Onthaalouders (DVO) ......................................................................11 Ontwikkelingssamenwerking .............................................................................12 Zorg voor het grondgebied. Urbanisatie .........................................................................................................14 Mobiliteit ............................................................................................................15 Patrimonium ......................................................................................................16 Schoonmaakdienst .............................................................................................16 Lokale economie ................................................................................................17 Milieu & duurzaamheid ......................................................................................17 Interne werking. Secretariaat ........................................................................................................19 Personeel ............................................................................................................19 Financiële dienst.................................................................................................20 Economaat .........................................................................................................21 Informaticadienst ...............................................................................................21 Gemeente Stabroek Pagina 2

Beleidsplan 2014 – 2019 Algemene missie en visie TEVREDEN BURGERS EN TEVREDEN MEDEWERKERS Het gemeentebestuur vormt de meest nabije schakel tussen overheid en burger. Het lokale bestuur staat de burger bij op vele vlakken, meer bepaald op het vlak van zijn of haar administratieve leven. Dit gaat van de geboorte tot het overlijden. Het gemeentebestuur richt ook voorzieningen in waar de burger regelmatig gebruik van maakt. Dit aanbod strekt zich uit over een groot gamma. Dat gaat van mobiliteit over milieu en kinderopvang tot sport en cultuur. Het is de opdracht van het bestuur om deze zorg optimaal uit te bouwen en aan te bieden. Daarbij zal het bestuur alle mogelijkheden benutten om dit aanbod op de best mogelijke manier te organiseren zodat burgers hier makkelijk en soepel gebruik van kunnen maken. Die aanpak moet leiden tot tevreden burgers en tevreden medewerkers. Gemeente Stabroek Pagina 3

Beleidsplan 2014 – 2019 Zorg voor de inwoners Het lokale bestuur richt in de eerste plaats zijn aandacht naar zijn inwoners. Onthaal Doelstelling. De werking van het gemeentebestuur dient op een meer positieve manier in de kijker te worden gezet naar de bevolking toe. Het onthaal is als het ware het uithangbord van het gemeentebestuur naar de bevolking toe. De dienst onthaal staat in voor het ontvangen, begeleiden en doorverwijzen van de burgers en de bezoekers wegwijs te maken binnen de gemeentelijke structuren. Actieplan agendabeheer Momenteel beheert het onthaal al de agenda’s van de vergaderzalen, materialen, voertuigen en van het schepencollege in het programma outlook. Het is zeker nuttig dat een algemeen overzicht behouden wordt in het kader van het doorverwijzen van de ambtenaren, mandatarissen en bezoekers naar de juiste vergaderingen. Actieplan ontvangsten Het vernieuwen en moderniseren van de ontvangsten (jubilarissen, nieuwe inwoners, …) en van de bijbehorende geschenken. Actieplan PR van het bestuur De werking van het gemeentebestuur op een meer positieve manier in de kijker zetten naar de bevolking toe door een intensievere promotie te voeren. Dit gebeurt in overleg met de communicatiedienst. Gemeente Stabroek Pagina 4

Beleidsplan 2014 – 2019 Communicatie en noodplanning Doelstelling. Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over haar beleid en het beleid van de hogere overheden via verschillende kanalen. Het gemeentebestuur wil haar inwoners via een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening vrijwaren van de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij elke gebeurtenis of bedreiging voor het leven en de gezondheid van personen en hun materiële belangen. Actieplan communicatie Het gemeentebestuur gebruikt verschillende informatiekanalen zoals het infoblad, de website, de lichtkrant, e‐nieuwsbrieven en sociale media. Ze maakt daartoe een jaarplanning van de boodschappen die moeten worden gecommuniceerd via de diverse kanalen. Het gemeentebestuur zal nagaan of bij dossiers in uitvoering geïnvesteerd moet worden in specifieke communicatiemiddelen. Actieplan noodplanning Het gemeentebestuur zorgt dat de wettelijke verplichtingen worden nagekomen die de federale overheid haar oplegt. Dit omvat de inspanning om een planning conform de richtlijnen op te maken voor de lokale risico’s en de hulpverleningsdisciplines hierin te sturen. Dit omvat de uitbouw van een veiligheidscel. Deze verplichting houdt ook de preventie en coördinatie in van de hulpverlening, diensten bij rampen of epidemieën die onze gemeenschap kunnen treffen. Burgerzaken en begraafplaatsenbeheer Doelstelling. Verder innoveren van de dienstverlening aan de burger door het leveren van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger en streven naar continue verbetering van de dienstverlening. Actieplan administratieve dienstverlening Streven naar verdere administratieve vereenvoudiging door reorganisatie van de dienstverlening en het gebruik van nieuwe methoden. Doelstelling. Het bestuur staat in voor een respectvol en aangepast begraafplaatsenbeheer. Actieplan begraafplaatsenbeheer Een verderzetting van het huidige begraafplaatsenbeheer. Gemeente Stabroek Pagina 5

Beleidsplan 2014 – 2019 Onderwijs Doelstelling Het gemeentebestuur biedt kwaliteitsvol onderwijs aan volgens de krachtlijnen vastgelegd in het pedagogisch project van de school. Actieplan gelijke onderwijskansen Uitbouwen van het beleid inzake gelijke onderwijskansen. Actieplan werking schoolteam Versterken van de draagkracht van het schoolteam. Doelstelling Het gemeentebestuur biedt onderwijs aan in een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur. Actieplan infrastructuur De huidige infrastructuur goed onderhouden en optimaliseren waar nodig Acties Actieplan uitbreiding Uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de kleuter‐ en lagere school. Actieplan digitale school Uitbouw van een digitale school Doelstelling De gemeenteschool communiceert op een heldere en gestructureerde wijze met alle betrokkenen Actieplan particatie Het stimuleren van interne en externe participatie. Actieplan interne communicatie Optimaliseren van de interne communicatie. Actieplan externe communicatie Optimaliseren van de externe communicatie Gemeente Stabroek Pagina 6

Beleidsplan 2014 – 2019 Werking kunstonderwijs Doelstelling Het bestuur biedt via een regionaal samenwerkingsverband kunstonderwijs aan Actieplan deeltijds kunstonderwijs Het aanbieden van kunstonderwijs in onze gemeente. Bibliotheek Doelstelling. Het nastreven van de participatie van alle bevolkingsgroepen aan een divers en gevarieerd cultuuraanbod en het aanbieden van een veelzijdig, objectief en onafhankelijk informatieaanbod. Binnen dit aanbod wordt ook de mogelijkheid geboden kennis maken met en gebruik maken van de digitale omgeving Om dit aanbod zo breed mogelijk te verspreiden zal er worden samengewerkt met de onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt ook de klemtoon gelegd op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Actieplan doelgroepen Verbeteren toegangs‐ en gebruiksmogelijkheden voor diverse doelgroepen. Actieplan collectievorming Permanente vernieuwing van de fiction en non‐fiction collectie overeenkomstig de vooropgezette criteria. Aanbod van diverse informatiefaciliteiten. Gemeente Stabroek Pagina 7

Beleidsplan 2014 – 2019 Sport Doelstelling. Tegen het einde van de legislatuur doen meer inwoners van Stabroek actief aan sport. Daartoe streeft het bestuur het aanbod van een brede waaier aan sportmogelijkheden na. Dit moet leiden tot een gevarieerd, laagdrempelig aanbod dat jong en oud stimuleert tot bewegen en sporten. Daarnaast streeft het bestuur ernaar dat maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport. Dit alles moet ondersteund worden door voldoende gevarieerde en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar te stellen om te voldoen aan de noden van de gevestigde sportclubs. Actieplan steun sportverenigingen Het ondersteunen van de brede waaier aan goed georganiseerde sportverenigingen zodat die een aantrekkelijk en kwaliteitsvol aanbod van diverse sporten bieden Actieplan laagdrempelig aanbod Een laagdrempelig aanbod ter stimulatie van jong en oud om te sporten door het aanbieden van sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio. Actieplan stimulatie van kansarmen tot sporten De maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen aanbieden om actief te participeren aan sport. Actieplan sportinfrastructuur optimalisatie Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur Actieplan inspraak sportbeleid Uitbouw inspraak in het sportbeleid. Actieplan werking sportdienst De werking van de sportdienst bestendigen. Gemeente Stabroek Pagina 8

Beleidsplan 2014 – 2019 Cultuur Doelstelling. Mensen kunnen in Stabroek genieten van een gevarieerd kwaliteitsvol cultureel aanbod op maat van onze gemeente, dat gericht is op gemeenschapsvorming en cultuureducatie en met bijzondere aandacht voor de participatie van maatschappelijk kwetsbare personen. Daartoe streeft het gemeentebestuur het behoud na van een bloeiend, gevarieerd, toegankelijk en boeiend socio‐cultureel verenigingsleven en ondersteunt het bestuur gemeenschapsvormende evenementen. Actieplan socio‐cultureel verenigingsleven Het ondersteunen van de socio‐culturele verenigingen. Actieplan steun podiumaanbod Initiatieven ontwikkelen zodat er regelmatig gemeenschapsvormende evenementen zijn te beleven. Ondersteunen van het cultureel podiumaanbod dat door het verenigingsleven wordt georganiseerd. Een doordacht toelatingsbeleid dat evenementen maximaal faciliteert met inachtneming van de wettelijke beperkingen en met respect voor de rust van de omwonenden Actieplan gemeenschapscentrum Uitbouw van een gemeenschapscentrum op maat van onze gemeente. Actieplan Herdenking Wereldoorlog I Inrichting van diverse activiteiten in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I. Actieplan inspraak cultuurbeleid Uitbouw van de inspraak cultuurbeleid in het cultuurbeleid. Actieplan dagelijkse werking cultuur Het bestendigen van de dagelijkse werking. Gemeente Stabroek Pagina 9

Beleidsplan 2014 – 2019 Jeugd Doelstelling. Het bestuur wil dat Stabroek voor kinderen en jongeren een aangename gemeente is om in op te groeien. Daartoe bieden we een ruim aanbod aan mogelijkheden aan om te spelen en zich te ontspannen en is er ook binnen andere beleidsdomeinen aandacht voor de specifieke noden van kinderen en jongeren. Actieplan jeugdwerk De ondersteuning van het particuliere jeugdwerk in de vorm van een financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning en kadervorming. Actieplan jeugdinfrastructuur Een infrastructurele ondersteuning bieden aan het erkende particuliere jeugdwerk. Actieplan aanbod voor de jeugd Via het gemeentelijk jeugdwerk een aanvullend aanbod realiseren. Actieplan toegankelijkheid jeugdwerk De toegankelijkheid van het jeugdwerk vergroten, zodat de verschillende bevolkingsgroepen uit de gemeente bereikt worden. Actieplan jeugdcentrum JOS Uitbouw van het Jeugdcentrum JOS tot een fijne en geschikte plek waar jongeren elkaar op een positieve manier kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De ontmoetingsfunctie van het jeugdcentrum stimuleren. Actieplan speelruimten jeugd Ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen creëren door voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte te voorzien. Actieplan cultuur voor de jeugd Stimuleren van de artistieke expressie door kinderen en jongeren en het aanbieden van een specifiek cultuuraanbod voor kinderen en jongeren. Actieplan fuifbeleid voor de jeugd De nodige initiatieven nemen zodat jongeren op een plezante en veilige wijze kunnen fuiven in eigen gemeente. Actieplan ontwikkelingskansen voor jongeren Een gezonde psychosociale ontwikkeling van jongeren in onze gemeente bevorderen. Actieplan inspraak jeugdgebeleid Inspraak in het jeugdbeleid bevorderen. Actieplan werking jeugddienst De communicatie van en met kinderen en jongeren gebeurt op een eigentijdse manier. Actieplan jeugdinformatie De dagelijkse werking van de jeugddienst. Gemeente Stabroek Pagina 10

Beleidsplan 2014 – 2019 Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Doelstelling. Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvangplaatsen dermate uitbouwen dat het voldoende is om tegemoet te komen aan de vraag tijdens schooldagen en is erkend door Kind & Gezin. Tijdens de schoolvakanties focust de BKO op het aanbieden van voldoende opvangplaatsen voor de kleuters. Actieplan infrastructuur Het optimaliseren van de infrastructuur en daarmee het capaciteitsprobleem in Stabroek oplossen alsmede het verhogen van de kwaliteit van het aanbod en de opvangcapaciteit. Actieplan kwaliteitsvolle werking Streven naar een kwaliteitsvolle werking door middel van permanente aandacht voor ondersteuning en begeleiding. Actieplan opvoedingsondersteuning Uitbouw van een gecoördineerd beleid rond opvoedingsondersteuning en kinderopvang. Dienst voor Onthaalouders (DVO) Doelstelling. Een kwaliteitsvol aanbod van baby‐ en peuteropvang realiseren via het ondersteunen van onthaalouders. Actieplan werving en selectie onthaalouders Behoud van de bestaande capaciteit en kwaliteit van opvang door intensieve werving en selectie nieuwe onthaalouders en door te investeren in de huidige groep onthaalouders. Actieplan dienstwerking Investeren in de kwaliteit van de dienstwerking. Actieplan woonzorgproject Cuypers Realiseren van het kinderopvangproject “samenwerkende onthaalouders “ in het WZC Cuypers. Gemeente Stabroek Pagina 11

Beleidsplan 2014 – 2019 Ontwikkelingssamenwerking Doelstelling. Stabroek is een gemeente waar internationale solidariteit en eerlijke handel in de praktijk beoefend worden. Het bestuur ondersteunt dit door een actieve bijdrage aan diverse projecten en het ondersteunen van bewustmaking van deze problematiek bij de bevolking. Actieplan ontwikkelingssamenwerking Stabroek draagt bij tot ontwikkelingssamenwerking door het ondersteunen van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking via een effectief subsidiebeleid. Actieplan internationale solidariteit Het draagvlak voor internationale solidariteit verhogen door het ondersteunen en opzetten van educatieve en sensibiliserende activiteiten in verband met internationale solidariteit Actieplan Fair‐Trade Behoud van het Fair‐Trade label Gemeenschapsvorming Doelstelling. Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners. Actieplan buurtinformatienetwerken Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners. Actieplan ondersteuning verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven Het bestuur ondersteunt hiermee het verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven. Actieplan gezondheidszorg Het bestuur neemt initiatieven om het aanbod van basisgezondheidszorg voor zijn inwoners te bevorderen. Gemeente Stabroek Pagina 12

Beleidsplan 2014 – 2019 Kerkfabrieken Doelstelling. De gemeente ondersteunt overeenkomstig de wettelijke voorschriften de werking van religieuze instellingen. Actieplan betoelaging kerkfabrieken en beheer gebouwen eredienst De jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de kerkfabrieken die actief zijn op het grondgebied. Het bestuur beheert eveneens de gebouwen van de eredienst die tot haar patrimonium behoren. OCMW Doelstelling. De gemeente bouwt een sociaal beleid uit via het OCMW. Daartoe draagt ze financieel bij in de werking van het OCMW. Actieplan werkingstoelage aan het OCMW De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het OCMW. Sociaal woonbeleid Doelstelling. De gemeente verhuurt aangepaste woningen aan bejaarden en ondersteunt initiatieven op dit vlak door participatie of andere wijze. Actieplan sociale woningen De gemeente verhuurt haar bejaardenwoningen en stimuleert de verdere uitbouw van mogelijkheden op dit vlak door participatie in maatschappijen voor sociale woningbouw. Gemeente Stabroek Pagina 13

Beleidsplan 2014 – 2019 Zorg voor het grondgebied Het grondgebied bevat diverse aspecten waar de lokale overheid conserverend, regulerend of sensibiliserend tussenkomt. Urbanisatie Doelstelling. Met een goede ruimtelijke ordening streven naar ruimtelijke kwaliteit, rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Om het bouwen van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Meergezinswoningen dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. Dit kan door het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan te herzien en diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen op te stellen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het bindend sociaal objectief. Actieplan opmaken van Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen Opmaken van ontwikkelingsplannen. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. De laatste jaren zijn verschillende RUP’s vernietigd door de Raad van State. Sommige RUP’s zullen worden heropgestart en enkele nieuwe RUP’s dienen te worden opgemaakt. Actieplan handhavingsbeleid Uitbouwen van het handhavingsbeleid en versterken van het opvolgen van de gebeurtenissen op het terrein. Actieplan Bindend Sociaal Objectief Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO) Het BSO is het aantal sociale koop‐, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 – 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd. Actieplan dorpskernen Creëren van kwalitatieve dorpskernen in Stabroek en Hoevenen Zowel in Stabroek als in Hoevenen beschikt de gemeente niet over kwalitatieve dorpskernen. Aan de hand van bepaalde ingrepen en dorpskernversterkende maatregelen worden de kernen kwalitatiever ingericht en er wordt een verblijfsfunctie gecreëerd. Actieplan dienstverlening Gemeente Stabroek Pagina 14

Beleidsplan 2014 – 2019 Optimaliseren van de dienstverlening aan de burger, architecten, … en versterken van de klantvriendelijkheid en de snelle behandeling van vragen en/of problemen. Mobiliteit Doelstelling. De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. Dit zal gebeuren door de uitbouw van langzame netwerken en de veiligheid en het comfort van fietsers te vergroten. Daarnaast zal de klemtoon gelegd worden op het sensibiliseren van de bevolking om meer gebruik te maken van het openbaar vervoernetwerk. Het realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk. Actieplan langzame netwerken Langzame netwerken en de veiligheid en het comfort van fietsers vergroten. Actieplan openbaar vervoer Openbaar vervoernetwerk: sensibiliseren en optimaliseren van het gebruik van het aanbod. Actieplan wegennet Onderhoud en herinrichting van het gemeentelijk wegennet. Maatregelen om de vlotheid van het verkeer te bevorderen. Zoeken naar mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Actieplan openbare ruimten Het onderhouden van de openbare ruimten. Riolering Doelstelling. Het waterbeheer is een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn water. Om hieraan te voldoen zal de gemeente de nodige initiatieven nemen om overeenkomstig het zoneringsplan de nodige infrastructuur op het vlak van afvalwater aan te leggen, te hernieuwen of te onderhouden. Actieplan riolering De gemeente zorgt voor het optimaal functioneren van het rioleringsstelsel. Ze neemt daartoe de nodige initiatieven om het bestaande stelsel te onderhouden en waar nodig te herstellen. Daarnaast voorziet ze de nodige vernieuwingen en uitbreidingen. Gemeente Stabroek Pagina 15

Beleidsplan 2014 – 2019 Patrimonium Doelstelling. Het beheer van het gemeentelijk patrimonium optimaliseren zodat de eigendommen van het bestuur in goede staat worden behouden. De aandacht gaat daarbij naar het onderhoud van gebouwen, wegen, parken en plantsoenen. Dit kan enkel door het optimaal houden en vernieuwen van het materieel dat ter beschikking staat van het personeel. Actieplan werking De werking van de dienst gemeentewerken verbeteren en optimaliseren. Actieplan groenvoorzieningen Aanleg van nieuwe en onderhoud van de bestaande groenvoorzieningen. Actieplan uitrusting magazijn De uitrusting en werking van het magazijn optimaal houden. Actieplan werking magazijn Dagelijkse werking van het magazijn. Actieplan dienstvoertuigen Het vervangen van dienstvoertuigen. Actieplan gemeentegebouwen Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen optimaliseren. Schoonmaakdienst Doelstelling. Het dagelijks onderhoud van de gebouwen waarmaken. Dit moet gebeuren door de werking van de poetsdienst te optimaliseren via een doordacht gebruik van middelen en methoden, een aangepaste arbeidsorganisatie en een voortdurende vorming van de medewerkers. Actieplan motivering medewerkers Verbondenheid tussen medewerkers vergroten door af en toe bijeenkomsten te organiseren met collega poetsvrouwen. En daarmee ook de verbondenheid met de organisatie vergroten. Actieplan kwaliteit van de werking Het verhogen van de kwaliteit van de prestaties door gerichte bijscholing en het ter beschikking stellen van aangepast materieel. Gemeente Stabroek Pagina 16

Beleidsplan 2014 – 2019 Lokale economie Doelstelling. De gemeente wil het statuut van de dienst lokale economie verbeteren door na te gaan welke gemeentelijke inrichting, ondersteuning en acties gewenst zijn. In afwachting behoudt zij het bestaande aanbod. Actieplan lokale economie Het ondersteunen van de lokale economie en het aantrekken van beginnend zelfstandigen in onze gemeente. Milieu & duurzaamheid Doelstelling. De gemeente beoogt een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving, een milieuverantwoorde productie en consumptie, verbetering van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen en een klimaatvriendelijke samenleving met oog voor hernieuwbare bronnen. De gemeente verbindt zich er toe de beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren. Actieplan afval De gemeente vermindert de milieu‐impact van grondstoffengebruik d.m.v. afvalpreventie, meer recyclage en nuttige toepassing. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van het afvalstoffenbeleid binnen de eigen gemeentelijke diensten. Daarnaast onderneemt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen. Actieplan afvalverwerking via ophaling en containerpark De gemeente staat in voor de correcte inzameling van afvalstoffen en het stockeren ervan. Daartoe zorgt ze voor het gescheiden ophalen van diverse afvalstoffen. Daarnaast staat ze in voor de uitbating van een containerpark waar de burger selectief zijn afval kan aanbieden. Actieplan milieuhinder De gemeente onderneemt acties om de milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken. Ze volgt de vergunde inrichtingen op en behandelt aanvragen tot vestiging of wijziging. Actieplan natuur & milieu De gemeente zorgt voor het in goede staat houden of brengen van bedreigde habitats en soorten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Actieplan duurzame ontwikkeling De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame middelen op diverse vlakken, zowel in haar eigen werking als bij haar inwoners. Gemeente Stabroek Pagina 17

Beleidsplan 2014 – 2019 Toerisme Doelstelling. Het bestuur ontwikkelt initiatieven om het toerisme op het grondgebied te stimuleren en te ondersteunen. Actieplan toerisme Ondersteuning van toeristische initiatieven op het grondgebied. Veiligheid grondgebied Doelstelling. De gemeente staat in voor het aansturen en opvolgen van de veiligheidsdiensten. De klemtoon ligt daarbij zowel op preventie als op bijstand in noodsituaties. Actieplan brandweer De uitbouw van een brandweerdienst binnen het wettelijke kader. Actieplan politie De gemeente zorgt voor de uitbouw van een volwaardige politiezorg binnen het kader van de politiezone. Nutsleidingen Doelstelling. De gemeente draagt zorg voor de uitbouw en het performant houden van nutsleidingen. Daartoe participeert ze in de intercommunales die opgericht zijn om deze taken te realiseren. Het betreft de distributie van water, gas en elektriciteit. Actieplan nutsleidingen De opvolging van inkomsten uit de energiedistributie‐intercommunales. Gemeente Stabroek Pagina 18

Beleidsplan 2014 – 2019 Interne werking De interne werking bevat de ondersteunende diensten die de andere diensten en de werking van het bestuur bijstaan en ondersteunen. Secretariaat Doelstelling. Het aanschaffen van nieuwe of het optimaliseren van bestaande softwarepakketten om de werking van de diverse gemeentelijke organen te beheren. Het Stabroekse archief werd de voorbije jaren eerder stiefmoederlijk behandeld. Het is nuttig om in eerste instantie orde in de chaos te scheppen zodanig dat er een zeker overzicht ontstaat. Nadien is het wenselijk om het archief te beheren op een geautomatiseerde wijze en zelfs een echt archiefbeleid op poten te zetten. Actieplan notulenbeheer Versterking van de mogelijkheden van het huidige softwarepakket Parnassus. Actieplan briefwisseling Op punt stellen van de opvolging van de inkomende en uitgaande briefwisseling. Actieplan archief Het ontwikkelen van een archiefbeleid om de eigen documentatie op een goede manier te bewaren en te ontsluiten. Actieplan werking dienst Het bestendigen van de werking van het secretariaat. Personeel Doelstelling. Het ontwikkelen van een optimale organisatiestructuur waardoor de medewerkers gestimuleerd worden om uitstekend te presteren. Daartoe zal onder meer een systeem van competentiemanagement worden ingevoerd. Actieplan selectiebeleid Een realistisch selectiebeleid voeren om de juiste medewerker op de juiste plaats te vinden Actieplan competentiemanagement Gemeente Stabroek Pagina 19

Beleidsplan 2014 – 2019 Competentiemanagement voeren en het vormingsbeleid hierop afstemmen. Actieplan personeelsbeheer De uitstroom van personeel in kaart brengen zodat tijdig in de nodige vervangingen wordt voorzien. Actieplan kennisbeheer Kennis van de personeelsdienst uitbreiden zowel op het vlak van de rechtspositieregeling, het Gemeentedecreet en het administratief recht inzake personeel : als op het vlak van de sociale wetgeving op openbare diensten. Doelstelling. Verloning personeel algemene diensten en bestendigen werking algemene diensten. Actieplan weddebeheer Verloning personeel algemene diensten en bestendigen werking algemene diensten. Financiële dienst Doelstelling. Het optimaliseren van de diverse processen binnen de financiële dienst. Het uitwerken van interne controlepunten om de kernindicatoren van de dienst strikt op te volgen. Het nastreven van een grotere transparantie door het uitwerken van een informatieplatform om het beleid en de diensten permanent te informeren. Actieplan interne controle Uitwerking van een indicatorenset ter controle van de diverse processen. Actieplan werking financiële dienst Verdere digitalisering van de werking. Actieplan uitbouw aankoopdienst Het maximaal gebruik maken van e‐procurement. Gemeente Stabroek Pagina 20

Beleidsplan 2014 – 2019 Economaat Doelstelling. Instaan voor de dagelijkse ondersteuning op materieel vlak van alle diensten. Actieplan economaat Aanleveren kantoormateriaal aan de diensten, beheer voorraad materiaal, verzenden van de poststukken, organiseren van recepties. Actieplan voertuigen algemene diensten Het beheer van de voertuigen voor de administratieve diensten. Actieplan ondersteuning van de diensten Het ondersteunen van de werking van de diensten. Informaticadienst Doelstelling. Het uitbouwen en performant houden van het informaticasysteem en het ondersteunen van de gebruikers. Actieplan informatica Tijdig vernieuwen hardware en software en uitbreiden toepassingen. Algemene financiering Doelstelling. Opvolgen en maximaliseren van de algemene financiering van het bestuur. Actieplan algemene financiering Het opvolgen van de algemene financiering. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Gemeente Stabroek Pagina 21

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication