0

BESTUURSAKKOORD 2013-2018 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 behaalden OPEN VLD en CD&V samen 13 zetels in de gemeenteraad. Tussen OPEN VLD en CD&V wordt overeengekomen om voor de bestuursperiode 2013-2018 een coalitie te vormen aangezien beide programma’s veel raakvlakken vertonen en er in de afgelopen legislatuur er een goede samenwerking was tussen beide partijen. Bovendien is bij beide partijen de wil om deze constructieve en respectvolle samenwerking verder te zetten in het algemeen belang van onze gemeente en haar inwoners. De coalitie wordt gevormd door 13 op 25 zetels in de gemeenteraad. Naar mandaten toe wordt het volgende overeengekomen : De voorzitter van de gemeenteraad wordt Sonja De Pooter, OPEN VLD De voorzitter van de OCMW raad wordt Stan De Schutter CD&V en 1/1/16 volgt Nicole Damen CD&V op. De leden van de OCMW-raad voor de meerderheid zijn : Voor OPEN VLD Gilberte Cravillon Ludo Hiel Filip Goossens Voor CD&V Stan De Schutter; opgevolgd vanaf 1/1/16 door Eddy Bogaerts Nicole Damen Christel Meeus De bevoegdheden onder de schepenen werden verdeeld. Lode Hofmans, OPEN VLD, burgemeester Vaste bevoegdheden burgemeester/politie/brandweer/veiligheid Burgerlijke stand ; ruimtelijke ordening; personeel; senioren Tine Muyshondt, CD&V, eerste schepen Onderwijs & vorming; verkeersveiligheid; bibliotheken; milieu; Documentatie & erfgoed; gezondheid en informatica Jef Verhaegen, OPEN VLD, tweede schepen Sport; toerisme; lokale economie en KMO; parken, plantsoenen & begraafplaatsen Jumelage Fernand Bossaerts, CD&V, derde schepen Openbare werken & mobiliteit; landbouw en plattelandsbeleid; ontwikkelingssamenwerking Roel Vermeesch, OPEN VLD, vierde schepen Gebouwen; patrimonium & monumenten; financiën; cultuur; erediensten Hilde Goris, OPEN VLD, vijfde schepen Jeugd & speelpleinwerking; gezinsbeleid; communicatie; feestlijkheden

Stan De Schutter, zesde schepen OCMW en sociale zaken De beheersmandaten voor de intercommunales worden als volgt IKA – open VLD IVEKA-Open VLD Yves Caers Yves Caers CIPAL – Open VLD Lode Hofmans PIDPA – Open VLD Yves Caers IGEAN; milieu en veiligheid Raad van bestuur – Open VLD Lode Hofmans IGEAN ; dienstverlening Raad van bestuur - Open VLD Lode Hofmans AWW – CD&V Fernand Bossaerts VOR - Open VLD en CD&V Tine Muyshondt en Hilde Goris Bij afwezigheid of ontstentenis van de burgemeester wordt de volgorde van de schepenen gerespecteerd voor zijn vervanging. In dit bestuursakkoord worden afspraken vastgelegd i.v.m. de beleidsintenties en praktische afspraken. - Na ondertekening van dit akkoord worden er in het eerste jaar de beleidsintenties toegevoegd na overleg. Deze worden besproken in het college alvorens ze definitief op de gemeenteraad zullen voorgelegd worden. Deze beleidsintenties zullen een leidraad vormen voor het bestuur gedurende de ganse bestuursperiode. Ze zullen bewaakt en bijgestuurd worden jaarlijks rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Deze beleidsnota kadert volledig in de nieuwe beleids- en beheerscyclus opgelegd door de Vlaamse Overheid (BBC). - In dit bestuursakkoord worden een aantal praktische afspraken i.v.m. de werking van het college van burgemeester en schepenen vastgelegd. 1. Het college is collegiaal verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Dat betekent dat de leden van het college van burgemeester en schepenen gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen uitgezonderd voor de bevoegdheden die bij wet of decreet aan de burgemeester zijn toegewezen. 2. Binnen het college geldt optimale collegialiteit, dit impliceert dat de leden van het college elkaar steunen en helpen waar nodig en nuttig is, elkaar zoveel mogelijk informatie doorspelen. Er wordt gewerkt in volledig onderling vertrouwen. 3. Elk lid van het college behandelt haar/zijn dossiers met een grote openheid . De schepen communiceert met de bevolking , de pers of op een vergadering na overleg. 4. De collegevergaderingen zullen in regel wekelijks samenkomen op donderdag om 9.00u. In de week van de gemeenteraad wordt er geen college gehouden De gemeenteraad zal in de regel maandelijks samenkomen om 20.00 u behalve in juli en augustus. Zowel bij de colleges als gemeenteraad kunnen altijd uitzonderingen gemaakt worden tijdens vakantie of voor behandeling van dringende dossiers. De vergaderkalender wordt jaarlijks

vastgelegd. Er wordt van de leden van het college en de raadsleden verwacht hierop stipt aanwezig te zijn. 5. Er worden adviesraden samengesteld volgens de statuten na oproeping via de verenigingen en het infoblad van de gemeente. Ook de decretaal verplichte raden worden samengesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De schepen en de bevoegde leidend ambtenaar zullen de vergaderingen van de adviesraden bijwonen. Het verslag met eventuele adviezen worden in het college behandeld. Er wordt een decretaal verplichte gemeenteraadscommissie georganiseerd i.v.m. de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het staat elke schepen vrij een technische commissie te organiseren. 6. Een goed bestuur omvat een correcte samenwerking met de gemeentelijke diensten. Dat veronderstelt dat de kernopdracht van elk bestuursniveau maximaal wordt gerespecteerd. Het politiek niveau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het nemen van de beslissingen, de gemeentelijke diensten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en correcte en snelle uitvoering van de beleidsbeslissingen. 7. Om een goede werking naar de bevolking toe te organiseren, zal het college van burgemeester en schepenen in overleg met de financieel beheerder strikt toezien op de aanwending van de financiële middelen van de gemeente.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication