17

Het betrekken van gezinnen beoogt, naast kortere opnameduur, ook het voorkomen van heropname. Goede overgang van opname terug naar huis en school is hiervoor cruciaal. In samenwerking met de Hogeschool Leiden kijken we samen met jongeren en ouders hoe de participatie van alle gezinsleden kan verbeteren. Doel is de regie ook tijdens een opname zoveel mogelijk bij het gezin te laten. Bijvoorbeeld door ouders vanuit huis online toegang tot het dossier te geven, ze te betrekken bij behandeldoelen en ze in de kliniek te laten overnachten als dat even nodig is. Zo blijven zij optimaal betrokken bij de zorg van hun kind. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat de terugkeer naar huis en school beter verloopt. Een andere tendens is het intensief helpen van gezinnen bij hen thuis, als vervanging voor behandeling in de kliniek: intensieve thuisbehandeling. In de toekomst zal een deel van de ambulant werkende professionals hiervoor worden ingezet. Bij kinderen die alsnog worden opgenomen zal dergelijke behandeling vanuit de kliniek gebeuren. De sociotherapeuten die betrokken zijn bij de klinische behandeling, worden hierop getraind. Wachtlijsten Sinds de transitie naar de Jeugdwet lijken de wachtlijsten in de gehele jeugdzorgketen alleen maar toegenomen. De zorgbudgetten voor specialistische jeugd-ggz zijn verlaagd, en de administratieve lasten verhoogd. Deels hebben we dat opgevangen door opname te verkorten. Tegelijkertijd werken we er hard aan om de opvang dichtbij te verbeteren; door outreachend te werken en goed samen te werken met de jeugdteams. Curium-LUMC wil elk kind de juiste zorg bieden. De toegang tot deze zorg zou niet gehinderd moeten worden door budgetbeperkingen en wachtlijsten. Wat wel kan helpen in het terugdringen van de wachtlijsten, is het verder uitbreiden van triage ‘aan de poort’, of eigenlijk ‘voor de poort’, bijvoorbeeld met DAWBA (zie pag. 11). Wat we willen realiseren • De juiste zorg op de juiste plaats: we gaan onze processen optimaal efficiënt inrichten en zetten in op verbetering van de triage. Zodat kinderen tijdig de gepaste zorg, bij ons of ergens anders, kunnen krijgen en de wachttijd zo minimaal mogelijk is. • Jongeren die vanwege ernstige psychiatrische nood en/of zelfbeschadigend gedrag opgenomen worden, krijgen een goede en menswaardige opvang en behandeling, in een omgeving die veiligheid en bescherming combineert met respectvolle zorg. Een nieuw aan te bouwen High Intensive Care (HIC) unit maakt het mogelijk de behandeling te optimaliseren en dwang en drang zoveel mogelijk terug te dringen. Ouders of verwanten kunnen in de directe nabijheid van de jongere op de HIC verblijven. • De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verder teruggebracht. Als vrijheidsbeperking nog nodig is, dan gebeurt dit door zorgvuldige interventies, gevolgd door evaluatie van de genomen actie en het formuleren van meer preventief werkende interventies. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Het gezin tijdens opname 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication