38

(sjoch foto) In oare feart dy’t om Hindrik syn hiem hinne rint is de Ie. Dat wetter giet ûnder de brêge troch oan it begjin fan Itens en rint dan by Kuperus lâns nei achteren, by de Iewei del rjochting Hinnaard. Op de Schotanusatlas fan 1718 stiet by de pleatsen fan Hein en Hiske en Chiel Kampman de namme Ee. It is wol wis dat it wetter der earder wie. De dyk nei Hinnaard wie in modderreed dy’t nei Spyktille rûn. In tredde namme dy’t ik no noch efkes neame wol is de Lykfeart. Dat is it wetter dêr’t no de einen en swannen fan Jan Gerben yn swimme. Dat wetter rint fanút Itens nei de Frjentsjerter Feart. No sitte der dammen yn, mar fanâlds waard dat wetter ûnder oaren brûkt om by stjergefallen in kiste mei in ferstoarne persoan fan bygelyks It Sân nei de buorren ta te bringen. In dyk tusken Itens en Britswert wie der net. Otte en Douwe van der Weide moasten troch it lân noch nei de skoalle yn Itens komme. De Lykfeart waard ek brûkt troch timmerlju om it ûnderhâld oan de molens te dwaan dy’t der lâns dy feart stiene. Sa sjoch je mar wer wêr’t it stikje oer de plannen fan Hindrik en Jolanda ta liede kinne. Uit de bestuurskamer van dorpsbelang De Fjouwer Doarpen Door Johan Postmus Ik wil beginnen een ieder een heel goed en gezond 2022 te wensen. Wel vreemd want op het moment dat ik dit schreef moesten de kerstdagen nog beginnen. Een kerst die door de Corona weer anders is / was als we gewend waren. Maar ja wordt het ooit weer “normaal”? Eind november 2021 werden we blij verrast met 20 zakken bloembollen, 5 voor ieder dorp. Dit fleurig cadeau ontvingen wij van de Gemeente Súdwest-Fyslân i.v.m. haar 10 jarig jubileum. De Gemeente had deze bollen tijdens een feestje op het stadhuis aan alle dorpen, wijkverenigingen etc. willen uitreiken. Vanwege de Corona moest deze gebeurtenis afgelast worden. Omdat het al laat in het seizoen was hebben we er zonder al te veel ruchtbaarheid aan te geven, voor gezorgd dat de bollen inmiddels in de grond zitten. Komend voorjaar kunnen jullie het resultaat zien. We ho38

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication