9

Frysktalich musyk: Anneke Douma, musyk fan de Wiko’s, Griet Wiersma ensaf. Ik set sels ek wol Hollânske musyk oer yn it Frysk. Ik ha eltse wike noch gitaarles“. No, ik hear it al, de musyk foar it folgende Hinnaarder feest is regele. Hast ek in favoryt? Dat fuollet Anne foar Janny yn: “Una paloma blanca” fan George Baker. Dat sjongt se it leaust!” En op myn fraach of hy meisjongt laket er: “Dat wol ik jim echt net oandwaan. Ik kin net sjonge.” Anne mei graach biljerte, hat yn it ferline wol kuorkeballe en mei graach fuotbal folje en sjen. Se meie ek noch wol graach tegearre fytse. Moai om eefkes yn’e kunde te kommen. In protte wennocht tawinske op Hinnaard! 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication