21

Hynders op Hinnaard 5 - Sjirk Giliam   Is it wat fan de lêtste jierren? As ik troch de buorren ryd of fyts, dan sjoch ik se hieltiid mear. Ja, fansels binne op Hinnaard noch in tal fan boeren dy’t molkfee hâldt. Mar yn de rin fan de tiid krûpt in oare agraryske tak omheech op Hinnaard: de wrâld fan de hynders. Wêr’t eartiids op eltse pleats op Hinnaard kei hâlden wurden en derneist wat hynders d’r by, is it no op tal fan plakken op Hinnaard oarsom.                                                                         --                                                        Ha jim allegeare wat mei hynders?                                                                          It binne ‘bezige baaskes’ dy Giliams. Sjirk is no santich jier. Hoe sjocht dyn dei d’r dan út?                                                                    Hoe binne jim dan by de hynders kommen?               

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication