5

Fan de redaksje                                                                                                                                                                       -          Sybo Wiersma hoorde 16 juni dat hij geslaagd is voor de opleiding VMBO-KB. Zijn er meer geslaagden, dan horen we het graag. Sybo, in ieder geval, gefeliciteerd! Sûnt in wike as seis stiet der alle wiken in grienteboer yn Itens. Oane Tjalsma stiet woansdeis fan 13.00 oant 13.30 oere op it parkeerplak by it doarpshûs en fan 13.30 oant 14.00 oere. Lekkere farske griente en ticht by hûs! 

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication