0

8% 10% 8% 34% 8% 32%

4% 4% 10% 82%

Toekoms

Ligging 4 km ten oostzuidoost van Varsseveld 3 km ten westen van Aalten 20 meter boven NAP Gemiddeld inkomen € 25.350,- per inwoner Oppervlakte 1346 hectare 5 hectare meren /sloten en andere wateren. Inwoners Totaal 820 personen Kern 155 personen Buitengebied 665 personen Vrouw 48% Man 52% Huizen / huishoudens Kern 75 woningen 2,5 persoon per huishouden Buitengebied 264 woningen 2,7 persoon per huishouden Gemiddelde WOZ woningwaarde € 261.000,Huur / overige 12 % Eigendom 88% Type woning 96% 86% 14% Eengezins Meergezins Bewoond Onbewoond 4% 88% Bouwjaar vanaf 2000 12% Bouwjaar voor 2000 Leeftijd Verdeling op basis van leeftijd Gescheiden / verweduwd Ongehuwd 42% 4% Gehuwd 54% 14% 12% 17% 33% 24% 0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 46-65 jaar 65-ouder

4% 7% 11% 14% 33% 31%

24% 2% 5% 22% 16% 24% 31%

2% 20% 9% 21% 4% 6% 38%

1% 26% 31% 10% 32% 24%

KT=Korte termijn 0-2jr; MT=Middellange termijn 0-5-jr; LT=Lange termijn 0-10jr. Hoofdthema 1 Kulturhus en Verenigingen Speerpunt 1: Ruimtes en zalen van Kulturhus worden optimaal benut (het Kulturhus heeft een dekkende exploitatie) (onderwerpen 3+5) Speerpunt 2: Optimale samenwerking van besturen en organisaties (onderwerp 2) Speerpunt 3:Aantrekkelijkheid van het Kulturhus moet worden vergroot.(onderwerpen 1+4) Speerpunt 4: Lintelose activiteiten dienen onderling te worden afgestemd. (onderwerp 5) Hoofdthema 2 Ondernemers en werkgelegenheid. Speerpunt 1: Creëren van mogelijkheden voor Starters en ZZP’ers Speerpunt 2: Zichtbaarheid / Herkenbaarheid van de ondernemers voor de (lokale) bevolking en verenigingen verbeteren. Speerpunt 3: Leerplekken beter benutten. Speerpunt 4: Ruimte voor agrarische ondernemers. Hoofdthema 3 Onderwijs en Jeugd Speerpunt 1: School behouden (onderwerpen 1+7) Speerpunt 2: Meer speelmogelijkheden creëren.(onderwerp 2) Speerpunt 3: JOLO behouden/uitbreiden (hierbij ook het idee van herbouw Ivarca betrekken)(onderwerpen 3+4+6) Hoofdthema 4: Toerisme, recreatie en verkeer. Speerpunt 1: Verkeerssituatie bij kruispunt Halteweg en N318 veiliger maken Speerpunt 2: Meer wandel en fietspaden en of -routes ontwikkelen Speerpunt 3: Aanleggen van (meer) speelvoorzieningen voor de jeugd Speerpunt 4:Snelheidsbeperkende maatregelen Gendringseweg (kern) aanbrengen. Speerpunt 5: Toeristisch overstappunt (TOP) bij Kulturhus realiseren. Speerpunt 6: Openbaar Vervoer (OV) naar Lintelo halen. Hoofdthema 5: Wonen Speerpunt 1: Bouw van Starterswoningen stimuleren. (onderwerpen 1+4+5+7) Speerpunt 2: Regelingen voor woningsplitsing versoepelen.(onderwerpen 3+6) Speerpunt 3: Alternatieve regeling ter vervanging van de rood-voor-rood regeling ontwikkelen. (onderwerp 2) NB Afstemmen met Hoofdthema 2 Ondernemers en werkgelegenheid/starters en zzp’ers Hoofdthema 6: Welzijn (o.a. Zorg en Sociale Voorzieningen) Speerpunt 1: Ontwikkelen van Wonen met (enige vorm van) ondersteuning voor ouderen. Speerpunt 2: (aangepaste) Vervoersmogelijkheden vergroten. (onderwerp 2) Speerpunt 3: Samenwerking stimuleren van organisaties op maatschappelijk gebied tav Dagopvang en Eenzaamheid.(onderwerpen 3+4) Spreekuur (niet opogenomen als speerpunt ivm lage score) 18 KT/MT 32 KT/MT 42 LT 8 KT Advies: LB start overleg met het bestuur van het Kulturhus over optimaal gebruik van de ruimtes. Advies: LB/KH stelt een werkgroep in die het mogelijk samenwerken van besturen en verenigingen nader uitwerkt en in beeld brengt. Advies: KH betrekt dit onderwerp (aantrekkelijkheid Kulturhus) bij het thema Toerisme, recreatie en verkeer. Advies: LB/KH: zie advies onder speerpunt 2. 82 MT 10 MT 4 MT 4 LT Advies: LB/KH initieert een overlegvorm met de Ondernemersvereniging Lintelo en de gemeente Aalten Advies: LB/KH gaat in overleg met de Ondernemersvereniging Lintelo en aanzien van presentatie van de Ondernemersvereniging. Advies: LB/KH initieert een overlegvorm met de Ondernemersvereniging Lintelo en andere partijen (scholen), met als doel de ontwikkeling van meer leer/werkplekken. Advies aan LB: Consequenties van het landelijk- provinciaal- en gemeentelijkbeleid tav het plattelandsgebied bespreekbaar maken en daarvoor aparte bijeenkomst(en) organiseren. Eventueel breder te trekken voor de gehele gemeente Aalten. 40 MT 31 MT 29 KT Advies: LB/KH start overleg met het schoolbestuur cq Accent tav krimp en bestaansrecht. Tav starters woningen is onder Thema Wonen al een advies gegeven Advies: LB/KH onderzoekt de mogelijkheden van het aanleggen van (meer) speelvoorzieningen voor de jeugd in de kern Lintelo Dit is hetzelfde advies als speerpunt 3 bij hoofdthema 4 Recreatie toerisme en verkeer. Advies: LB/KH start een werkgroep met betrokken inwoners cq jeugd om behoud en/of verdere uitbreiding van JOLO uit te werken. 31 LT 24 MT 22 MT 16 MT 5 KT 2 MT 55 MT 24 MT 21 MT Advies: LB/KH overlegt met Provincie Gelderland en gemeente Aalten over de verkeersveiligheid en te nemen maatregelen mbt de kruising Halteweg / N318, Advies: LB/KH formeert een werkgroep in samenwerking met de toeristische sector om tot uitwerking van de visie ontwikkeling wandelen fietspaden te komen Advies: Zie advies hoofdthema 3 / Onderwijs en Jeugd / speerpunt 2. Advies: LB/KH formeert werkgroep (mogelijk zelfde werkgroep als voor situatie Halteweg/N318) om snelheidsbeperkende maatregelen uit te werken. Advies: LB/KH formeert een werkgroep in samenwerking met de toeristische sector om tot uitwerking van de visie ontwikkeling van een TOP te komen. Afstemmen met Hoofdthema 6 Welzijn (Vervoer) Advies: Binnen het bestuur van LB is veel expertise t.a.v. woningbouw aanwezig. Dit speerpunt daarin betrekken in het overleg met de gemeente Aalten. Advies: Binnen het bestuur van LB is veel expertise tav wonen aanwezig. Dit speerpunt (woningsplitsing) daarin betrekken in het overleg met de gemeente Aalten. Advies: Binnen het bestuur van LB is veel expertise tav wonen aanwezig. Dit speerpunt (alternatieve regeling rood voor rood) daarin betrekken in het overleg met de gemeente Aalten. 31,9 MT 31 KT 36,2 KT Advies: Stel een werkgroep samen vanuit LB (aandachtsgebied wonen) met betrokken inwoners van Lintelo om aangedragen Oplossingsrichtingen en maatregelen verder te onderzoeken. Advies: Stel een werkgroep samen vanuit LB (aandachtsgebied mobiliteit) en KH met betrokken inwoners van Lintelo die genoemde oplossingsrichtingen en maatregelen verder onderzoeken. Advies: Stel een werkgroep samen vanuit LB (aandachtsgebied zorg/welzijn) en KH met betrokken inwoners van Lintelo en professionals die genoemde Oplossingsrichtingen en Maatregelen verder onderzoeken. 0,9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Hoofdthema + speerpunten Percentage + termijn Advies LB + KH Lintelo's Belang Kulturhus werkgroep hoofdthema 1 werkgroep hoofdthema 2 werkgroep hoofdthema 3 werkgroep hoofdthema 4 werkgroep hoofdthema 5 werkgroep hoofdthema 6

Toekomstvisie Lintelo - 2021 - 44

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication