17

COMMUNICATIE » In de Week van de Wet zorg en dwang in september zijn diverse producten ontwikkeld zoals placemats/visuals ten behoeve van de PG- en VG-doelgroepen en een spel dat kan helpen met het bespreken van de rechten van cliënten. Daarnaast zijn er workshops gegeven aan cliënten, cliëntenraden, mantelzorgers en aan naasten en vertegenwoordigers. » De CVP-en hebben meegewerkt aan diverse interviews om zichtbaarder te worden voor de cliënten en de zorgaanbieders. » Tijdens de introductie bij cliënten worden regelmatig filmpjes gebruikt. Er is een gezamenlijk animatiefilmpje over de CVP Wzd ontwikkeld, waarin in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat de CVP Wzd doet en wat onvrijwillige zorg is. FINANCIERING De benodigde contractering vanuit VWS voor de inkoop van de CVP-functie voor niet-Wlz-cliënten (dus cliënten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Zorgverzekeringwet) was in december rond voor de cliënt-contacturen gedurende 2020. Structurele financiering is nog niet geregeld. Om ons te kunnen richten op ambulante cliënten is eerst structurele financiering nodig. DE JUISTE STAPPEN VOLGEN Wanneer een cliënt meermalig gefixeerd en ingesloten wordt, waarbij het stappenplan niet gevolgd is, ontstaat de noodzaak om de CVP Wzd in te schakelen. Zeker wanneer blijkt dat de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger een langere periode verzet bieden en een interne klachtenprocedure geen resultaat heeft opgeleverd. De CVP Wzd beschermt de rechtspositie van de cliënt en maakt contact met de zorgaanbieder. Op het signaal wordt uiteindelijk adequaat gereageerd: het verzet van cliënt wordt serieus genomen en onderzocht, zodat aan formele vormvereisten kan worden voldaan. Ook wordt de interne Wzd implementatie onder de loep genomen om in de toekomst verder leed te voorkomen. KWARTIERMAKERS- EN BESTUURDERSOVERLEG In het kwartiermakersoverleg zijn de kwartiermakers/managers van de vier CVP Wzd-aanbieders vertegenwoordigd. Binnen dit overleg is het hele jaar hard gewerkt om alle zaken rond de inzet van de CVP Wzd eenduidig te regelen en de implementatie van de functie in het veld te monitoren. Geregeld vond overleg plaats met de zorgkantoren en met de Landelijke Faciliteit. Daarnaast wordt regelmatig op bestuurdersniveau overleg gevoerd over strategische zaken rond de CVP functie. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication