0

Warm Druk op het net Nieuws van de Warmteraad Warmtenet in Ede Warmtetarieven Dagen worden langer, na de sneeuwklokjes volgen nu de krokussen narcissen en tulpen. Het duurt niet lang meer of de temperaturen gaan omhoog! LENTE 2022. jaargang 2, voorjaar editie

Druk op het net Wat zou er gebeuren als huizen, bedrijfspanden en industrie, waarbij de verwarming die nu nog veelal via aardgas verloopt, volledige vraag naar warmte elektrisch gaan invullen, bijvoorbeeld door warmtepompen? Er ontstaat hierdoor een nog grotere vraag maar elektriciteit. En dat hoeft niet, dat kan gelukkig ook anders: met ons warmtenet.

Steeds vaker kloppen bedrijven en projecten die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet willen, vergeefs aan bij het elektriciteitsbedrijf. De reden? De benodigde extra capaciteit op het netwerk ontbreekt. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op de capaciteitskaart van netbeheer Nederland, waar te zien is dat het overgrote deel al geel, oranje of zelfs rood gekleurd is. Deze schaarste wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar elektriciteit, door bijvoorbeeld elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Het komt ook door het groeiend aanbod van elektriciteit. De levering van elektriciteit van zonnevelden en windmolens verloopt ook via het net. En het groeiend aantal zonnepanelen op particuliere daken die gebruik maken van het elektriciteitsnet om het overschot op te slaan en op een later moment de elektriciteit benutten. Ook in de omgeving van Ede is deze problematiek actueel, zoals te zien is op de kaart van Liander. Capaciteit elektriciteitsnet ontlasten Een Slim Groen Warmtenet legt de verbinding tussen een lokale bron van warmte en een lokale gebruiker van warmte. Lokale bronnen zijn overal weer anders. Soms is het restwarmte uit de industrie, of restwarmte van datacenters. Op andere plekken is dat geothermie of onder voorwaarden is ook lokaal snoeihout toepasbaar. In elk geval is het warmte die lokaal beschikbaar is en zonder het elektriciteitsnet te belasten, kan worden ingezet voor de verwarming van huizen, bedrijven en voor het verwarmen van tapwater. In het warmtetrendrapport 2021 is te lezen dat in 2050 zeker de helft van de gebouwde omgeving zal zijn aangesloten op een warmtenet. Een fantastisch perspectief. 70% van de energievraag van de bebouwde omgeving is een vraag naar warmte en als daarvan de helft kan worden ingevuld met een warmtenet, komen de klimaatdoelen een stuk dichterbij. Power-to-heat Een Slim Groen Warmtenet biedt ook nog een andere kans. Het geeft de gelegenheid om de elektriciteit in de vorm van warmte te bufferen. Een voorbeeld. Op een zonnige dag in het weekend als iedereen lekker buiten is en er veel minder vraag is naar elektriciteit maar de panelen wel elektriciteit produceren, wordt het overschot van elektriciteit aan het elektriciteitsnet geleverd. Op dat moment is er mogelijk teveel aanbod en wordt de levering door de netbeheerder gestopt. Op dat moment is er de mogelijkheid deze groene vorm van energie toch te kunnen gebruiken door de energie in de vorm van warmte op te slaan. Dit Power-to-heat concept kan eraan bijdragen dat het elektriciteitsnet niet onnodig wordt belast en groen opgewekte energie niet verloren gaat. De verwachting is dat power-to-heat vooral ingezet kan worden bij collectieve zonnepanelen of bij zonnepanelen op daken van industriele bedrijven. Storing in de elektriciteit Als er een spanningsuitval in het elektriciteitsnet is, kan u dat als warmteklant ook overlast geven. Net als bij functies als WIFI en telefoon, is ook voor een warmteaansluiting elektriciteit nodig.

Warmteraad update De Edese Warmteraad viert inmiddels bijna haar éénjarige bestaan. De 8 leden geven Warmtebedrijf Ede advies, stellen kritische vragen, geven praktische tips en fungeren als klankbord bij nieuwe ontwikkelingen en communicatieve uitingen. Zeer welkome feedback dus, waar Warmtebedrijf Ede volop haar voordeel mee doet. De warmteraad beschikt over een jaarlijks fonds van € 5.000. Met dit fonds kunnen mooie initiatieven voor een duurzaam en leefbaar Ede worden gestimuleerd. De precieze voorwaarden waaraan zo’n initiatief dient te voldoen leest u op de website. Welke mooie initiatieven kunnen wij stimuleren? Geef uw suggesties vooral door! We geven wat voorbeelden: - Wilt u uw sportvereniging verduurzamen, door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzame koffie, of isoleren van het clubhuis? - Wilt u uw wijk groener maken door aanplant van bomen en struiken? - Wilt u in uw buurthuis de afvalstromen beter scheiden? - Wilt u uw onderzoek laten doen hoe uw buurthuis kan verduurzamen? - Bent u bestuurslid van een wijkvereniging en wilt u een cursus volgen om beter voorbereid te zijn op een duurzame toekomst? - Heeft u een idee om groen warmte of groene elektriciteit op te wekken en wilt u daar onderzoek naar laten doen naar de haalbaarheid? Diversiteit voor warmteraad gezocht! Tijdens de laatste vergadering merkte de Warmteraad terecht op dat de raad op dit moment uitsluitend uit mannen bestaat. De Warmteraad zou graag enkele vrouwelijke leden willen verwelkomen. Daarom doen wij graag de volgende oproep: Heeft u affiniteit met de duurzame warmtevoorziening van Ede, bent u zelf klant van Warmtebedrijf Ede en heeft u tips of vragen aan het Warmtebedrijf? Word dan lid van onze Warmteraad. Meer informatie is te vinden op de website , uw aanmelding is welkom bij warmteraad@warmtebedrijfede.nl of bel even met de afdeling communicatie van Warmtebedrijf Ede voor een gesprek hierover (06 23371225)

Schoon schoner schoonst Om verdere klimaatverandering tegen te gaan, is het nodig dat de mens haar CO2 -uitstoot terugbrengt. Met het oversluiten van Edese woningen en bedrijven van aardgas op groene warmte uit het warmtenet, komt de aardgasgestookte Cv-ketel thuis en op kantoor te vervallen. Zo besparen we op dit moment ca. 20.000 ton CO2 per jaar. De emissie die wel vrijkomt bij de productie van onze groene warmte, blijft netjes onder de strenge Nederlandse normen. Toch willen we nog beter presteren. We zijn daar hard mee bezig. 1. Innovatie vernieuwing De Duurzame Energie Installatie aan de Dwarsweg bestaat, net als de andere twee, uit twee aparte ketelinstallaties. Deze allereerste ketelinstallatie voldoet nog prima, maar wordt toch vervangen omdat het beter kan. In deze nieuwe installatie wroden de best beschikbare nieuwste technieken gecombineerd zodat de schoonste ketelinstallatie van West-Europe wordt geraliseerd. Alle drie Duurzame Energie Installaties worden omgebouwd tot hybride installaties. Dat betekent dat er naast biogrondstoffen, ook warmtepompen en zonnepanalen aan de installatie worden toegevoegd. Zo kunnen de installaties straks 30% meer, CO2 -neutrale en volledig emissievrije, warmte leveren. 3. Ontwikkeling meerdere duurzame bronnen We zijn aan het werk om de energietransitie voor Ede mogelijk te mkaen. Daarin hebben biogrondstoffen ook een functie, als transitiebrandstof. Biogrondstof is hernieuwbaar en het voorkomt toevoeging van extra CO2 in de atmosfeer. maar het is niet het einddoel. Het is een middel om een warmtenet te kunnen bouwen zodat we bij voldoende aansluitingen bijvoorbeeld ook aardwarmte kunnen gebruiken als warmtebron. Houd ons in de gaten voor meer nieuws, of stel je vragen via info@warmtebedrijfede.nl 2. Hybride installaties

Uitbreiding Warmtenet Ede foto: Herman Stöver

Het Warmtenet in Ede breidt volop uit. Met meer aansluitingen, meer bronnen en meer toekomstbestendige ondergrondse warmte-infrastructuur. Naast meer bedrijfsmatige aansluitingen zoals de JUMP XL, restaurants De Beren en Shabu Shabu, de Gelderhorst en het Ziekenhuis Gelderse Vallei, worden er dagelijks nieuw-aangesloten woningen opgeleverd in o.a. de Kolkakkerbuurt, op Kernhem, op de Kazerneterreinen en de Enka. De aanleg van nieuw warmtenet vindt nu en binnenkort o.a. plaats op de Maurits-Noord kazerne, het laatste stuk Telefoonweg richting Amsterdamseweg en rondom het nieuwe NS station. Ook wordt het warmtenet meegenomen in de aanleg van de Parklaan. Behalve aan de uitbreiding van het warmtenet werken we hard aan het aansluiten van extra bronnen: aardwarmte, restwarmte en warmte uit groene stroom krijgen steeds concreter vorm. Momenteel zijn er ruim 21.000 woning-equivalenten aangesloten op basis van vrije keuze. Dagelijks krijgen wij vragen van inwoners en bedrijven die graag meer willen weten over aansluiten. We vinden dat iedereen in de toekomst de keuze voor aansluiting op het Edese warmtenet zou moeten kunnen maken. Daarom gaat Warmtebedrijf Ede de komende jaren, iedere Edenaar een aanbod doen om aan te sluiten. Meer informatie volgt.

Warmte in 2022 Het onderwerp “gasprijzen’ is inmiddels al maanden actueel. Consumenten die een nieuw contract moeten sluiten, hebben te maken met fors hogere kosten van aardgas. De warmtetarieven worden door de overheid gereguleerd. De overheid heeft besloten dat de aardgasprijs de maximumtarieven voor warmte bepaalt: als de gasprijzen dalen of stijgen, dan dalen of stijgen die maximumtarieven voor warmte ook. 1x per jaar worden nieuwe tarieven voor warmte van kracht, die dan een heel jaar ongewijzigd blijven. Tarieven 2022 Elk jaar worden de maximum tarieven voor warmte vastgesteld door de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. De ACM rekent daarvoor met de gastarieven. Het maximum tarief dat door de ACM is vastgesteld bedraagt voor 2022 € 53,95 per GJ. Het tarief dat Warmtebedrijf Ede voor 2022 berekent is € 39,33 en is fors lager dan het maximum tarief van de ACM. Op de ACM tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud geven we voor 2022 een hogere korting. Het bedrag voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk aan het bedrag dat u in 2021 betaalde. Toelichting We hebben bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE subsidies en warmtetarieven. We hebben bepleit dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de warmtetarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem ongewijzigd te laten en de burgers te compenseren via de eenmalige compensatie op de belastingen. SDE subsidie die wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend.

Bij Warmtebedrijf Ede hebben we de prijsstijging zo laag mogelijk gehouden. Als we onze tarieven vergelijken met de aardgastarieven en kosten van elektriciteit zijn we blij dat de klanten van duurzame warmte in 2022 veel minder hoeven te betalen dan huishoudens die aardgas afnemen en een nieuw contract hebben afgesloten. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidskorting zelfs minder hoeven te betalen. Hoe werkt de overheidscompensatie De overheid compenseert de burgers en kleine bedrijven voor de gestegen energiekosten. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt dit jaar ruim € 400 overheidskorting op de energiebelasting. Deze korting bestaat uit: • Lagere belasting op elektriciteit in 2022. Dit scheelt een gemiddeld huishouden ruim € 150,00 (inclusief btw). • Extra korting op de belastingen voor aardgas of warmte in 2022. Huishoudens en bedrijven betalen daardoor € 265,00 (inclusief btw) minder belasting. • Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om een aanvullende bijdrage aan te vragen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Via de elektriciteitsrekening Deze overheidskorting voor al het energieverbruik – elektra aardgas of warmte - vindt u terug op de elektriciteitsrekening. De kosten van elektriciteit lijken daardoor laag, ondanks de hogere prijs voor elektriciteit. Het gemiddelde GJ verbruik van onze klanten is 25 GJ. Als we de korting van de overheid en de gestegen kosten per GJ naast elkaar zetten, is de conclusie dat voor de meeste van onze klanten de gevolgen van de gestegen energieprijzen beperkt blijven. Een rekenvoorbeeld vindt u hieronder. Automatische aanpassing voorschotbedrag Voor warmte betaalt u als klant een maandelijks voorschot en aan het eind van het contractjaar wordt dan berekend of u moet bijbetalen of geld terug krijgt. Door het hogere warmtetarief is de verwachting dat u - bij gelijk verbruik - zult moeten bijbetalen. De compensatie door de overheid verloopt niet via de warmterekening, maar via de elektriciteitsrekening. Afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen of we de voorschotbedragen wilden aanpassen aan het gestegen warmtetarief. Meerdere maatschappelijke organisaties hebben ons geadviseerd om de voorschotbedragen aan te passen, om te voorkomen dat woningeigenaren, bewoners of huurders zullen moeten bijbetalen. Vandaar dat we hebben besloten om dit voor al onze klanten te regelen. Vanaf februari wordt het voorschot bedrag aangepast. Dat gebeurt bij iedereen die in april of later in het jaar een jaarafrekening krijgt en die nog niet zelf het voorschotbedrag had aangepast. Als uw voorschot is aangepast, heeft u hierover bericht ontvangen.

Veilige warmte Je realiseert het je misschien niet altijd, maar aardgasvrij wonen is ook veiliger wonen. Per jaar worden zo’n 45 gasincidenten geconstateerd, waarbij naast dodelijke slachtoffers ook zo’n 65 gewonden te betreuren zijn. De meeste slachtoffers hebben te maken met een koolmonoxide vergiftiging. Ook gasexplosies komen nog voor, zoals bijvoorbeeld eind vorig jaar in Turnhout, waar een heel flatgebouw instortte. Duurzame warmte is daarmee ook een stuk veiliger dan een aansluiting op het aardgasnet. Uitzending gemist? How it’s done Op zaterdag 12 februari was in het programma How it’s Done van RTLz aandacht voor de verduurzaming in Ede. Er was aandacht voor de ontwikkeling van het zonneveld aan de Meikade. Het zonneveld is een initiatief van energiecorporatie De Vallei. Ook werd er werd stilgestaan bij de ontwikkeling van het warmtenet in Ede. Heeft u de uitzending gemist? Klik op de afbeelding hieronder. TIP van de klantenservice De lente komt er aan, de deuren gaan wat vaker open om de heerlijke voorjaarszon binnen te laten en dan vergeten we vaak dat de thermsotaat nog op 19+ graden staat. Aan het einde van de middag, als het afkoelt, ontstaan er vaak koude luchtstromen waardoor de vloer afkoelt en de vloerverwarming aanslaat. Zo ontstaat er op een warmere dag toch veel warmtegebruik. Als u de thermostaat in het voorjaar lager zet vergeet dan niet de radiatoren dicht te draaien of op vorst-stand te zetten. Op deze manier voorkomt u verbruik. Een heel fijn voorjaar gewenst, houdt uw verbruikskostenoverzichten ook in het voorjaar en de zomer goed in de gaten, heeft u vragen bel of mail ons en wij kijken met u mee! COLOFON “Warm” is een uitgave van Warmtebedrijf Ede voor de particuliere klanten en verschijnt 4x per jaar. Als u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief of een andere vraag heeft over de warmte die Warmtebedrijf Ede aan u levert, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via mail klantenservice@warmtebedrijfede.nl of via telefoon 085 – 07 12 600 Redactie: Audrey van den Berg, Lotte Wander, Gerrie Heiwegen Redactieadres: info@warmtebedrijfede.nl Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van deze nieuwsbrief onvolledig en/of onjuist en/ of niet actueel is. De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de nieuwsbrief. Stel uw vraag tijdens ons spreekuur Warmtebedrijf Ede organiseert elke twee weken een online spreekuur. Klant of geen klant, iedereen kan ons alle vragen stellen over groene warmte, aansluiten op het warmtenet, de toekomstige ontwikkelingen, enzovoorts. Het spreekuur vindt plaats op dinsdagen tussen 19:00 - 20:00 uur. Als u een vraag heeft, waarvan u denkt dat dat niet een vraag is voor klantenservice, dan bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden kan online via www. warmtebedrijfede.nl/spreekuur U ontvangt van ons een link naar de online meeting. Wij spreken u graag binnenkort!

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication