0

DE COMPLETERING VAN HET AL DOOR CHRISTUS Andreas Sönnichsen Stichting Da-ath

Colofon Titel: De completering van het al door Christus Andreas Sönnichsen Unausforschlicher Reichtum 2018, blz.88-94, 127-142, 170-175 © Konkordanter Verlag, Birkenfeld Uitgave met schriftelijke toestemming Konkordanter Verlag Nederlandse vertaling: Rita Buurveld-Jansen Uitgever: Stichting Da-ath, Capelle aan den IJssel, da-ath.nl Verschijningsdatum: november 2022 Vormgeving & technische realisatie: Evangelie Om Niet Foto cover © Henrik5000 via Canva ISSN 2772-8803 NUR 707

INHOUD Compleet gemaakt blz. 9 Genade Completering van het al De Zoon van Zijn liefde De schepping van het al Eerste begin van de aarde Satan zondigt vanaf het begin Door de dood naar het leven Leven door de geest Belofte van de Verlosser Van Eden naar de (zond)vloed De tegenwoordige boze eon1 Geestelijk zaad God zond Zijn Zoon Jullie zijn compleet gemaakt in Hem Complement van Hem Die alles in allen compleet maakt De completering van Israël De vierde eon De grote witte troon De vijfde eon Opdat God zij alles in allen Christus completeert het al Christus is de Schepper van het al blz. 10-12 blz. 13-15 blz. 16-17 blz. 18-20 blz. 21-22 blz. 23-25 blz. 26-27 blz. 28 blz. 29-30 blz. 31-33 blz. 34-35 blz. 36-37 blz. 38 blz. 39 blz. 40 blz. 41 blz. 42 blz. 43 blz. 44-45 blz. 46-47 blz. 48-49 blz. 50-51

Christus is de Instandhouder van het al Christus is de Verzoener van het al Christus is het Hoofd van het al Christus – het al zal in Hem culmineren2 Christus is de Voleinder van het al God alles in allen Alles is uit God blz. 52 blz. 53 blz. 54 blz. 55 blz. 56-57 blz. 58-59 blz. 60 ___________________________________ 1 Eon is Nederlandse weergave van het Griekse aioon. Aangezien er meerdere ‘aionen’ blijken te zijn, wijst het niet op (eindeloze) eeuwigheid, maar op een tijd die een zeker einde kent. 2 Culmineren = tot een hoogtepunt komen. Het woord staat in Efeziërs 1:10, als vertaling van een Grieks woord dat opwaarts onder één hoofd brengen betekent. Alles zal onder Christus als Hoofd gebracht worden. 6

En alles onderschikt Hij onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die Zijn lichaam is, het complement van Hem, Die het al in allen compleet maakt Efeziërs 1:22,23 7

8

Compleet gemaakt Wat een geweldige woorden voor ons, die geloven. Wij, die in een wereld leven, waar alles zo onaf, zo incompleet is, kunnen ons de reikwijdte van deze woorden in de betekenis, zoals de heilige Schrift die hanteert, nauwelijks voorstellen. Zelfs als we denken, dat we iets als voltooid kunnen zien, moeten we na korte of langere tijd opnieuw het onvolmaakte ervan erkennen. Zolang zonde en dood heersen, en daarmee onvolmaaktheid, is er niets op aarde wat aanspraak op perfectie kan maken. Dat is voor ons regelmatig een pijnlijke ervaring. En hoe onvolkomen voelen wij ons in ons stervende lichaam met zijn zwakheid, met alle beperkingen en belemmeringen. Waarheen wij ook kijken in deze wereld, overal zien we onvolmaaktheid. En in de wijsheid van mensen wordt dat juist zo duidelijk bewezen. Iedere generatie heeft aanmerkingen op de fouten van de vorige. Ook eindigt het beste en nobelste streven van de mensen altijd in mislukking. De Prediker heeft gelijk als hij zegt: IJdelheid van ijdelheden, alles is ijdelheid. Welk voordeel is er voor de mens met al zijn gezwoeg, dat hij zwoegt onder de zon? Pred.1:1,2 Deze kleine boekrol bevat veel wijsheid. Maar om deze wijsheid te begrijpen, is een vernieuwd denken (denkzin) nodig. Hoeveel mensen klampen zich niet vast aan wat niets, vluchtig en ijdel is. Hiervoor houden ze het liefst de ogen dicht. 9

Genade! In dit machtige woord wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God Efe.3:19. Het bevat alles wat God ons geschonken heeft in Christus, in Wie het complement van de Godheid lichamelijk woont.Kol.2:9 O, dat wij echt de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen! Want het voorziet in alles en is volledig toereikend, zoals God Zelf! Genade is de uit het hart van God stromende liefde, die door heilige geest in onze harten uitgegoten is.Rom.5:5 Nu kunnen we de blik van onze onvolkomenheid afwenden. Wij verheugen ons in het volkomene van God, zoals aan ons onthuld in Christus. Deze heerlijkheid heeft God voor ons vastgelegd in Zijn woord, vooral in de brieven van de apostel Paulus.1Cor.2:12,13 Als wij het woord van de waarheid van het evangelie lezen en eruit leren wat God ons in genade geschonken heeft, dan zal het ons hart binnendringen.Kol.1:6,7 En wij lezen dit kostbare: en jullie zijn compleet gemaakt in Hem, Die het Hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde Kol.2:9 Wij zijn compleet in Christus, in Wie het complement van God lichamelijk woont. Nu mogen wij onze ogen van onze eigen incompleetheid afwenden en de blik richten op het volbrachte 10

werk, dat God in Christus voor ons tot stand bracht. Daarin zien we de voltooiing in de hoogste zin. Wij zijn nu in Christus Jezus Rom.8:1 en in Hem, in de geest, geplaatst in de tegenwoordigheid van God.Efe.2:6 God ziet ons in Christus Jezus. De gelovigen in het huidige beheer van de genade Efe.3:2,9 zijn de eersten van de schepping die geestelijk tot voltooiing komen. God zelf heeft ons daar gebracht. Wij gaan zien wat wij in onszelf waren en nu in Christus Jezus zijn. Wij waren: Zondaren Vijanden Slaven van zonde Onder wet Veroordeeld Wij zijn nu: Gerechtvaardigden Wederzijds verzoend Slaven van God Onder genade Geen veroordeling Kinderen van verontwaardiging Gods geliefden Onder dood en zonde Eertijds veraf Bijwoners, vreemdelingen In vlees Duisternis Levendgemaakt in Christus Dichtbij in Zijn bloed Leden van Gods familie In geest Licht in de Heer Christus’ dood en Zijn opstanding en verhoging aan de rechterhand van God zijn opmaat tot het grote doel: de 11

completering van het al. En tot realisering ervan tijdens de eonen. Dit alles zou niet met het woord volheid3 uitgedrukt kunnen worden. Volheid is de toestand van vol-zijn, van voltooid zijn, maar niet van wat aanvulling is en compleet maakt, ofwel: tot de volle maat brengt. ___________________________________ 3 Volheid is in Grieks plèroma, waarbij complement het Nederlandse woord is. Complement = dat wat compleet maakt, het ontbrekende stuk(je) dat (als laatste) ingevoegd wordt zodat het geheel compleet is, af is. 12

Completering van het al Dat wat zich nu in de leden van het Lichaam van Christus in de geest voltrekt, zal ook het al, wat in de hemelen en op aarde is, beïnvloeden. Efe.1:10 Voor ons wordt dat lichamelijk voltooid in de aanwezigheid van de Heer, als Filippenzen vervuld wordt.Fil.3:2021 Ook hier zien we overal onvolkomenheid die evenwel door volkomenheid vervangen zal worden. Dit is onderdeel van het plan van God, dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, uitvoert. Dit plan van God wordt in de Schrift op wonderlijke wijze aan ons onthuld. In Genesis 1:1 begint het, aan ons wordt het plan van de eonen -door Gods geest- onthuld, tot aan het einddoel zoals omschreven in 1 Corinthiërs. 15:28. Wanneer heilige geest de ogen van ons hart verlicht Efe.1:18, kunnen we in de Schrift de voetsporen van de levende God volgen. Om zo met de gelukkig makende kennis van God vervuld worden. Wat een genade en liefde van onze God en Vader, dat Hij ons aan Zijn gedachten en wegen laat deelnemen, die zoveel hoger zijn dan de onze.Jes.55:8,9 Iets groters dan de wijsheid, die Gods woord ons overbrengt, is er voor ons niet. Hier leert de geestelijke mens de dingen die van de geest zijn, te overdenken.Rom.8:5b In liefde heeft God ons tevoren bestemd tot plaats van zoon door Christus Jezus, voor Zichzelf. Efe.1:5 Deze grote God is onze Vader. Rom. 8:15-17 Net als de Zoon zouden wij ernaar streven te zijn in wat van onze Vader is - en wel in het bijzonder, omdat God Zijn zonen door Christus 13

Jezus geroepen heeft om aan de realisering van Zijn plan in Hem, ons Hoofd, deel te nemen. Efe.1:22,23 Het hele universum is nauw verbonden met God en Zijn Christus. Wat een heerlijkheid bevatten deze woorden: Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al! Rom.11:36 En aan de Corinthiërs betuigt de apostel: …. Niettemin is er voor ons één God, de Vader, uit Wie het al is, en wij tot Hem 1Kor.8:6 Wat een eer brengen de vierentwintig oudsten voor de troon Hem als zij hun kransen neerwerpen en zeggen: Waardig bent U Heer, onze Heer en God, om de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, omdat Ú het al geschapen heeft, en door Uw wil waren en zijn zij geschapen Op.4:11 Dat wij toch diep in ons hart mogen beseffen, dat alles bestaat voor God, omwille van Hem. En waarom om Gods wil? Het antwoord is eenvoudig: het al moet een vat worden van de liefde van God, Die liefde is.1Joh.4:8 Wij zijn als leden van het lichaam 14

van Christus uit de tegenwoordige boze eon getrokken, naar de wil van onze God en Vader.Gal.1:4 Naar het welbehagen van Zijn wil bestemde God ons tevoren tot plaats van zoon door Christus Jezus Efe.1:5, opdat wij vaten van Zijn liefde worden.Rom.5:5;9:23-24 Het is Zijn wonderlijke liefdeswil, die boven ons leven staat en het bepaalt. Maar dit liefdesplan geldt net zo voor heel het grote universum. Liefde en wijsheid van God staan boven alles, hoe Zijn raad er ook uitziet. Het al is in het hart van God verankerd, lezen we in Romeinen 11:36. Als zonen van God zou ons hart veel meer vertrouwd zijn met deze grote en heerlijke gedachten van God. Wij blijven zo vaak hangen aan wat onze ogen zien en we laten ons zo makkelijk ontmoedigen. De moedeloosheid verdwijnt echter in die mate, waarin wij leren alles in het licht van God te zien. God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil.Efe.1:11 Zij zijn allen Zijn dienaren Ps.119:91, Zijn Koninkrijk heerst over alles Ps.103:19, en: Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen (eonen).Ps.145:13 Wanneer we in de geest op de hoge uitkijkpost van het woord van God gaan staan, dan opent zich voor ons het juiste (uit)zicht over alles. Dan zien wij alles vanuit de hoogte van de troon van God, die altijd Zijn doel voor ogen heeft met alles wat gebeurt. De kennis van Gods woord staat hoog boven alle menselijke plannen en gedachten. Zo zal ons hart vervuld zijn van vreugde en vrede, in alle stormen. 15

De Zoon van Zijn liefde Wat een kostbare benaming voor de Geliefde van de Vader! Kolossenzen zegt ons, dat de gelovigen nu al in de geest in Zijn koninkrijk overgezet zijn.Kol.1:13 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in Zijn hand gegeven.Joh.3:35 De uitvoering van Zijn plan van eonen vertrouwt de Vader toe aan Hem, in Wie het hele complement van de godheid lichamelijk woont. Kol.2:9 Wat een innige liefdesband verbindt Vader en Zoon! Nu kunnen wij slechts een flauw vermoeden van hebben, hoe volkomen deze liefde moet zijn. Wij zouden daar in de geest veel over nadenken, omdat wij aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zullen worden.Rom.8:29 Daarvoor is het nodig, dat wij met onbedekt gezicht de heerlijkheid van Zijn liefde aanschouwen, zodat wij die weerspiegelen en gevormd worden naar hetzelfde beeld.2Kor.3:18 De heerlijkheid van Zijn liefde is de volmaakte afstraling van de liefde van God, want Hij is het beeld van de onzichtbare God. Kol.1:15 Het plan van eonen voert God door Zijn Zoon uit; het is het liefdesplan van de Vader. Dit is vergelijkbaar met de taak van een architect die een plan heeft uitgewerkt, dat hij ter uitvoering aan de bouwmeester overhandigt. De bouwmeester moet met dit plan vertrouwd zijn, zodat hij het in praktijk kan brengen. Zo is het ook met de Zoon; Hij is de bouwmeester. Maar de Zoon wist ook wat de uitvoering van het plan van Zijn Vader voor Hem aan lijden en diepste smaad met zich mee zou brengen. 16

Het kruis wierp in dit plan al de schaduw vooruit. De Zoon kende deze weg Luc.24:26, en stemde in met de bedoeling van de Vader.1Pet.1:19,20; Hebr.5:8 Door de gehoorzaamheid van de Zoon en Zijn bereidheid, beschikbaarstelling als gekozen offer, werd de uitvoering van dit plan van de Vader veiliggesteld. Wij mogen dit in geloof bevatten en zouden dit fundament nooit uit het oog verliezen. Wij mogen de hoogste verwachting en vaste zekerheid hebben wat de uitvoering van dit plan betreft. Alles is in de trouwe, beste handen: die van de Zoon van Zijn liefde. 17

De schepping van het al Het al is in de Zoon geschapen. Over Hem staat dit: In de beginnen hebt Ú Heer, de aarde gefundeerd, en de hemelen zijn werken van Uw handen Hebr.1:10 In Johannes staat van het Woord dat in begin was: Alles is erdoor geworden en los ervan is zelfs niet één ding geworden, dat geworden is Joh.1:3 Paulus schrijft aan de Kolossenzen: Want in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij gevolmachtigden; het al is door Hem en tot Hem geschapen Kol.1:16 Johannes schrijft, dat Hij de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige en Oorsprong van Gods schepping is. Op.3:14 Zo vond de schepping plaats, waarover wij in Genesis 1 lezen, in de Zoon 18

van Zijn liefde. Liefde is het motief van God van waaruit Hij haar in aanzijn riep, opdat zij instrument van Zijn liefde is. In Hem is het al geschapen, voordat het door Hem tot stand kwam. Daarin nam de Zoon het plan van de Vader in Zich op vanaf het begin tot de voleinding. God voltooit altijd wat Hij onderneemt. Dit weten mag ook voor ons als Zijn zonen, tot troost zijn Fil. 1:6. Laten we nooit een vraagteken zetten achter Zijn beloften, maar onvoorwaardelijk Zijn uitspraken geloven, ook al lijkt alles daar tegenin te gaan. Wat voor onze ogen vaak tegenstrijdig lijkt, loopt voor God in de grootste orde, volgens zijn doel en plan. Hij is de vaste pool, waar alles omheen draait. Alles is uit God! Daaraan willen we vasthouden. Voor alles neemt God de verantwoording op Zich. Hij laat door de profeten zeggen: Ik ben Jahweh, en er is geen ander, Die het licht formeer en de duisternis schep, Die het goede maakt en het kwaad schept; Ik, Jahweh, doe dit alles. Jes. 45:7 En Ik zelf schiep de verderver om te vernielen. Jes.54:16 Hij, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil. Efe.1:11b 19

Toen Hij de slang schiep, leed Zijn hand weeën. Job. 26:13 Hiermee begon het lijden van de Schepper, dat later voortgezet werd, zoals samengevat in de uitdrukking: het kostbare bloed van Christus. Hij was het onberispelijke en vlekkeloze Lam, dat tevoren gekend was vóór (letterlijk) de nederwerping4 van de wereld. 1Petr.1:19,20 Zonde en offer zijn in het plan van God opgenomen - een offer, waardoor de zonde wordt weggedaan bij de afsluiting van de eonen.Hebr.9:26 Wat een prachtig vooruitzicht geeft de geest van God door deze woorden. Wat een goddelijk perspectief! Wat een geweldige diepten van God worden ons in Zijn woord onthuld! 1Kor.2:10 ___________________________________ 4 Nederwerping is letterlijk het Griekse katabolè. In de reguliere vertalingen wordt dat met grondlegging vertaald. Dit is incorrect, het Griekse woord themelios is grondlegging of fundatie. Het begrip katabolè verwijst naar een catastrofe die het einde van de eerste eon (van Genesis 1:1 tot 1:2) markeert. In Genesis 1:2 lees je het gevolg van de nederwerping van de wereld, het oordeel van God over de rebellie van de satan en zijn medestanders. 20

Eerste begin van de aarde Deze eerste beginnen worden ons onovertroffen beknopt in de boekrol Job gepresenteerd. Jahweh zegt tegen Job: Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen juichten, al de zonen van God jubelden? Job 38:4-7 Onder deze zonen van God verstaan we die heerschappijen, tronen, machten en overheden, zoals Paulus ze noemt. Kol.1:16; Efe.3:10 Ook de boodschappers waren daar - die aan hen ondergeschikt zijn. Op.12:7 De morgensterren zijn mogelijk hemelse lichtdragers, die met bijzonder stralende heerlijkheid uitgerust zijn. Zij moeten allen gerekend worden onder de zonen van God, want naar de Vader van onze Heer Jezus Christus worden alle geslachten in de hemelen en op aarde genoemd. Efe.3:15 Christus is Eerstgeborene van heel de schepping. gevolg toegang. Kol 1:15 Tot die machten hebben ook Satan en zijn Job 1:6,7;2:1; Efe.6:12 De in Job 38:7 genoemde hemelsen waren eerder geschapen dan de huidige aarde, zij 21

waren aanwezig bij de grondvesting. Als zij toen, bij die schepping, uitbarstten in jubelen en juichen, hoe wonderlijk mooi moet die eerste aarde dan geweest zijn. Had deze soms een centrale betekenis in die toenmalige schepping? Zij is toch ook nu, terwijl zij zucht en weeën lijdt en tot nu toe in slavernij van het verderf is Rom.8:20-23, het centrum van Gods openbaring, die vanuit de aarde weer de hemelen ingebracht wordt? Efe.3:10 Hoe oneindig veel omvat deze korte schets in de heilige Schrift! Wij moeten oppassen dit met ons verstand nóg uitgebreider te willen beschrijven. We zouden niet uitgaan boven wat geschreven staat.1Kor.4:6 Wat geschreven ís, dat willen we zonder voorbehoud geloven. Wat een grote wijsheid wordt ons in deze geweldige woorden onthuld! Heel de Schrift is Godgeademd, ze is door mensen opgeschreven, die door de heilige geest daartoe in staat gesteld waren.2Petr.1:21 Zij gebruikten woorden die door de geest onderwezen worden 1Kor.2:13, en geest en leven zijn.Joh.6:63 Laten wij deze woorden boven alles liefhebben, want zij zijn Gods onthullingen aan ons! 22

Satan zondigt vanaf het begin Die eerste aarde was bewoond.Jes.45:18 Omdat er echter nog geen mensen geschapen waren, was deze aarde waarschijnlijk het volmachtsgebied van genoemde hemelse machten, net zoals later de mens tot regering over haar bestemd werd. Gen.1:26-28 Hoewel die eerste aarde op zich prachtig, volmaakt geschapen was, was zij nog niet compleet wat betreft Gods doel, bedoeling. Ze zou niet blijven zoals ze was. Toen heeft God, in Zijn wijsheid, een weg voor Zijn schepping gekozen, die haar zou leiden tot kennis van Zijn liefde en tot volkomen heerlijkheid. Daartoe schiep Hij de tegenstander, van wie de Schrift zegt, dat hij zondigt vanaf het begin. Dat Satan van het begin af aan zondigt, lezen wij bij Johannes.Joh.8:44; 1Joh.3:8 Via de profeet Jesaja zegt Jahweh (de Heer): Ik ben ... Schepper van kwaad Jes.45:7. Satan is geen gevallen engel, zoals de traditie ons wijs wil maken. Jezus zegt uitdrukkelijk over hem: die … staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid Joh.8:44. Voor alles heeft God Zijn tijd bepaald.Pred.3:1 Satan is volkomen afhankelijk van God voor zijn handelen. Hij moet een 23

belangrijke functie in de loop van de eonen vervullen. De Schrift zegt ons, dat hij werktuig van God is. 1Cor.5:5; 1Tim.1:20 Laat de geschiedenis van Job ons ook niet zien, dat Satan een rechtschapen en godvrezend man, die gedurende een door God beperkte tijd in zijn hand is gegeven, met zware beproevingen mag aantasten? Deze beproevingen dienden echter ook tot onderwijs van zijn vrienden. Het resultaat is, dat Job tot grotere en meer gezegende kennis van God geleid wordt. Job 42:1-5 Satan ontvangt een volmacht van God om in zijn schepping te werken en te opereren binnen het kader van Gods plannen. Gedurende het huidige tijdperk wordt hij zelfs ‘god’ genoemd: de god van deze eon, die de gedachten van de ongelovigen blind gemaakt heeft, zodat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus … hen niet bestraalt 2Cor.4:4 En als de vorst van het volmachtsgebied van de lucht werkt hij in de zonen van de weerspannigheid Ef.2:2-3, waar de gelovigen vroeger ook bij hoorden, totdat zij de redding van God mochten ervaren. Gal.1:4; Kol.1:13; Efe.2:3,4 Deze voorbeelden laten ons zien, dat Satan in wezen slechts een werktuig in de hand van God is: 24

want zij allen zijn Zijn dienaren Ps.119:91 Zó leidde zijn werk in Gods schepping tot catastrofe Gen.1:2, de nederwerping van de wereld. Efe.1:4; 1Petr.1:20; 2Petr.3:5,6 De aarde werd chaos, leegte; en duisternis was op het aangezicht van de afgrond. Toen bevond de aarde zich in een verschrikkelijke toestand. 25

Door de dood naar het leven Dit is een fundamentele uitspraak van de Schrift. Dat is de weg die God door de eonen heen met Zijn schepping gaat naar de completering van het al. Omdat de Schrift heel de uitvoering van het plan van God aan ons geestelijk oog laat voorbijtrekken, kunnen wij iets van deze geweldige weg erkennen. Zo mogen we nu al Zijn wijsheid roemen en Hem aanbidden. Door zonde, vijandschap, vloek en dood heen leidt Hij alles tot oneindige heerlijkheid. De zonde is de donkere achtergrond voor de stralende onthulling van Zijn liefde, de vloek dient tot onthulling van de zegen en de dood tot openbaring van het leven. Dit is de geweldige en gelukkig makende erkenning, die de geest van God door Zijn woord aan de gelovigen onthult. Alleen in deze zekerheid kunnen wij met Christus triomfantelijk door de donkerte gaan. Ons persoonlijk levenspad, dat door menig duister dal voert, kunnen we zegevierend met Christus, de Redder, in het licht van Gods einddoel wandelen.Rom.8:18; 2Cor.4:1618 Intens vertrouwd raken met Zijn woord is voor ons geestelijk leven het meest waardevol. Onze Heer zei tijdens Zijn dagen op aarde: Ik heb Hem waargenomen, en Zijn woord bewaar Ik Joh.8:55b 26

Het woord verbond Hem met de Vader. Ja, Hijzelf was het Woord, leefde dat op aarde in gehoorzaamheid uit Hebr.5:5-10. Zijn aardse loopbaan was een geloofsweg die gekenmerkt werd door innerlijke strijd en spanningen. Dus kunnen wij raden wat het betekent, als wij over het geloof van Jezus Christus lezen. Rom.3:22; Gal.2:16 In het bewustzijn, dat de Vader Hem alles in Zijn handen gegeven had, verrichtte Hij de laagste slavendienst Joh.13:3-5. Het uitzicht op het doel stelde Hem in staat in de diepste diepte en smaad af te dalen Fil.2:5-8. De gezindheid van Christus Jezus zou ook de onze zijn. 27

Leven door de geest Door de geest van God werkt een levendmakende kracht in de schepping, die nu nog in de diepten van de dood ligt. Op de zesde dag werd de mens in de herstelde schepping in Zijn Beeld geschapen. Gen.1:2-31; 2Petr.3:7 Bij de nederwerping Gen.1:2; Joh.17:5 eindigde de eerste eon, die de eerste schepping omvat. Daarna begon de tweede eon, die met de zondvloed eindigde. Gen.6-8 De hof van Eden, die door God voor de mens bereid was, moest het centrum van zegen en heerschappij op de herstelde aarde zijn. Adam werd tot een levende ziel. Gen.2:7; 1Cor.15:45,47 Uit zijn vlees en gebeente werd de vrouw genomen en tot helper en complement aan zijn zijde geplaatst Gen.2:18, en zij werden tot één vlees Gen.2:24; Efe.5:31. Satan, in de gestalte van de slang, kreeg ook toegang tot de hof van Eden, omdat openbaar moest worden, wat in de mens is. De zielse5 mens bewees zijn onvermogen om de verleiding van de slang te weerstaan en het Goddelijk gebod te houden. Begeerte van de ogen, begeerte van het vlees en hoogmoed waren sterker 1Joh.2:16. En Eva werd door de slang volledig misleid, raakte in overtreding en trok Adam hierin mee. Gen.3:6; 1Tim.2:13,14 Zo vonden zonde, vloek en dood hun ingang. Rom.5:12; 1Cor.15:21 Cherubs legerden ten oosten van de hof van Eden en versperden de weg tot de boom van het leven. Gen.3:24 ___________________________________ 5 Grieks: psuchikon. St. Vert. en NBG: natuurlijke mens. 28

Belofte van de Verlosser God liet de mensheid echter niet zonder belofte op deze aarde gaan. Er straalde nieuw licht van God, dat het donkere pad voor de mens verlichtte. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Gen.3:15 Deze belofte gold heel het menselijke geslacht, want: God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. want God is één, en Één is ook Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot vervangend losgeld voor allen. 1Tim.2:4-6 Deze belofte van God is zonder voorwaarden, met de genade van God in harmonie. Hoe troostend is dit voor allen, die samen met de schepping zuchten en uitzien naar de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Rom.8:19-23 Deze belofte van Genesis 3:15 was de eerste mijlpaal op de weg naar completering van het al. Een geweldig schouwspel begon. De aarde werd het toneel van het werk van de satan tegen God. De mensheid is het doel van dit werk. Tegelijkertijd ontsloot deze weg echter ook de mogelijkheid tot openbaring van Gods liefde, die door uitgekozen mensen, weer in de op-hemelen zal worden gebracht. Efe.2:6-7;3:10 Zo wordt de veelvuldige wijsheid 29

van God openbaar, die zonder de intrede van de zonde nooit op deze alles omvattende manier had kunnen worden bekendgemaakt. 30

Van Eden naar de (zond)vloed Spoedig na de aankondiging zette deze voorzegde vijandschap in.Gen.3:15 Bij de eerste zonen van Adam bleek het grote verschil tussen geest en vlees duidelijk. Deze verdeelt de mensheid in twee groepen zo lang de huidige aarde bestaat. Dat is in onze dagen ook zo. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 2Tim.3:12 De weg van het lijden wordt tot zegen, waardoor Gods uitgekozenen door Hem voorbereid worden om de toekomstige dragers van zegen te zijn. De religieuze en de geestelijke wereld scheidden bij het offer. Bij Kaïns offer komt het werken uit eigen kracht tevoorschijn. Vruchten van de vervloekte aardbodem, het resultaat van meewerken van menselijke kracht. Gen.4:3a Het is een offer waar het vlees tot op vandaag trots op is, dat overal benadrukt wordt. Daarentegen was Abels offer uit de eerstelingen van zijn kleinvee en van hun vet. Gen.4:4a Hier werd een levende ziel geofferd, waar menselijk werken geen deel in had. Een ziel, het bloed, Lev.17:11,14; Deut.12:23 werd uitgegoten; dat was de verwijzing naar het Lam van God, dat Zijn ziel als schuldoffer overgaf en uitstortte. Jes.53:10-12 Kaïn en Abel waren allebei zondaren. God sloeg echter acht op Abel en zijn offer Gen. 4:4b, dat hij uit geloof aanbood. En daardoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, doordat God getuigenis gaf van Zijn welbehagen in zijn gaven. Hebr.11:4 Hier 31

vond Abel bescherming als voorbode van het grote offer van Christus, waarin ook voor Kaïn werd voorzien. Gen.4:7 Mogen wij in dit verband de aan ons gegeven genade zien, en die op de juiste manier waarderen! Rom. 3:24-25 Hoe kon Abel de betekenis van dit offer weten? Het was hem blijkbaar bekend door zijn ouders. Zij waren zich bewust geworden van hun naaktheid; de gevolgen van hun ongehoorzaamheid stond hen voor ogen. En zo maakten ze zelf schorten van vijgenbladeren – een idee om gerechtigheid voor God te krijgen. Gen. 3:7 En dan: En Jahweh Elohim (de Heer God) maakte voor Adam en zijn vrouw kleding van huiden en bekleedde hen daarmee Gen.3:21. Om huiden te bewerken moest een onschuldig dier het leven laten, zijn ziel ‘uitblazen’ om de mens bedekking te geven. Wonderlijke voorafschaduwing van Christus, waarvan Abel toen al in geloof de inhoud begreep: Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde/zondoffer gemaakt, opdat wij worden gerechtigheid van God, in Hem 2Cor.5:21 32

In de lijnen van Kaïn en Seth nam de mensheid toe. In de lijn van Seth kwamen Henoch en Noach, van hen wordt gezegd: Henoch wandelde met God (Elohim) Gen.5:22 Noach vond genade in de ogen van de Heer God (Jahweh Elohim), en hij was een rechtvaardig man Gen.6:8,9 Die wandelde ook met God (Elohim) in geloof. In hen leefde de belofte Gen.3:15 voort. In het verslag over de lijn van Kain zien we de grondslagen van de cultuur en economie van de mens, zoals die zich tot in onze dagen voordoen Gen.4:17-21. Rusteloos, steeds meer ontworteld wordt het bestaan van de mensheid in vervreemding van God.Rom.1:18-32; Efe.4:18 Zo eindigt de tweede eon: geweld, verderf, het gericht van de zondvloed. Gen.6:8; 2Petr. 2:5 33

De tegenwoordige boze eon De huidige eon is de derde, en deze wordt als de boze eon gekenmerkt. Gal.1:4 Die begint met Gods belofte, dat zo’n grote watervloed niet nog eens over de aarde zal komen. Als teken van Zijn verbond zette God Zijn (regen)boog in de wolken, die als trouwe getuige van tijd tot tijd voor ons zichtbaar wordt.Gen.9:9-16 Dat is de zegen van God over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth, die daarna de hele aarde bevolken. Gen.9:18,19 Sem werd gezegend, Cham (Kanaän) echter vervloekt, Jafeth ontving een belofte.Gen.9:20-27 Die invloed is voor iedereen tot op de huidige dag merkbaar. De tegenwoordige boze eon begon met Babel.Gen.10,11 De gezindheid van de mensen van deze grote stad was vijandschap tegen God.Dan.1–6; Op.17,18 Deze eon wordt beheerst door de god van deze eon, die de gedachten van de ongelovigen verblindt; deze is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkt in de zonen van de weerspannigheid Efe.2:2 Hier tekent zich de weg van het vlees af, die naar de ondergang leidt, die eindigt in aanbidding van Satan en zijn gezanten Op.13 en het gericht over de zich tegen God verzettende wereld Op.19. Op deze lijn blijft alles in onvolkomenheid. Het is schokkend, 34

deze weg van de mensheid door de Schrift heen te volgen, in het bijzonder de weg van Israël onder de wet, waar alles in mislukking van het vlees eindigt Rom.2. 35

Geestelijk zaad Midden in de nacht en duisternis van deze eon laat God door uitgekozen zaad nieuw licht schijnen. Hij koos Abram uit Ur van de Chaldeeën, zijn vaders dienden andere goden Joz.24:2. Hij gaf hem een belofte, die meer licht wierp op de uitspraak aan Adam en Eva Gen. 3:15. Deze eindigt met ver reikende woorden: In jou en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden Gen.12:1-3. Dit zaad nu, is de Christus Gal. 3:16. Dat is de belofte die naar het heerlijke einddoel wijst: de completering van het al. Hoewel hier over de aarde gesproken wordt, zijn in Christus óók de hemelen begrepen Kol.1:19-20; Efe.1:10. Wat de aarde betreft kon Abram het niet anders verstaan dan wat Paulus aan Timotheüs schrijft: God, onze Redder, wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Want Eén is God, Één is ook Middelaar van God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelf gegeven heeft, een vervangend losgeld voor allen – het getuigenis in de 36

juiste era’s … omdat wij vertrouwen op de levende God, Die Redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen 1Tim.2:4-6; 4:10. Abram als voorbeeld voor ons: In het geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij geroepen werd…. Hebr. 11:8 Door alle beproevingen heen werd hij tot lof van God. Rom.4:16-22 De volgende dragers van de belofte werden Izaäk en Jakob. Het realiseren van de belofte lichtte in Israël op en bleef door de mond van profeten levend. In de tijd van vervulling kwam het beloofde Zaad.Gen.3:15; Gal.4:4 37

God zond Zijn Zoon Deze Zoon werd uit een vrouw geboren en onder de wet gesteld Gal.4:5, net zoals ook de eerste Adam onder het gebod stond Gen.2:16,17 Heel de mensheid had (z)onder wet gefaald.Rom.2:1–3:20. Christus vervulde heel de door de wet geëiste gerechtigheid. Matt.3:15; Rom.8:3-4 Hij is nu de voleinding van de wet tot gerechtigheid voor eenieder, die gelooft.Rom.10:4 Dit werd mogelijk door Zijn offer.Rom.3:21-26 Daardoor zijn allen, die onder de wet waren, vrijgekocht, in de eerste plaats de gelovigen. Rom.3:22 Zij zijn uit God in Christus Jezus, Die voor hen tot wijsheid van God geworden is, en rechtvaardigheid, heiliging en vrijkoping.1Cor.1:30-31 Zijn offer is voor allen volkomen, voldoende, voor altijd. Hij, in Wie het complement van God lichamelijk woont, heeft een compleet werk voor hen volbracht. 38

Jullie zijn compleet gemaakt in Hem Dit zegt de Schrift helder, ondubbelzinnig Kol.2:10. Wat de apostel Paulus aan de gelovigen te Kolosse Kol.2:9-15 schrijft, is voor hen in Christus en in de geest een voldongen feit. Door verzegeling met de heilige geest zijn zij niet meer in vlees, maar in geest.Rom.8:9 De leden van het lichaam van Christus zijn de eersten, die tot completering gekomen zijn, vooralsnog alleen in de geest. Lichamelijk komt de voltooiing in de vervulling van de belofte van de wegrukking naar de Heer Fil.3:20-21; 1Tes.4:14-17. Dit werk moest aan hen volbracht worden, omdat zij geroepen werden door God, Die Christus boven alles verhoogd heeft. 39

Complement van Hem Die alles in allen compleet maakt Deze compleet making is Gods werk Efe.1:20-23;2:10, dat Hij tijdens dit beheer van de genade Gods en van het geheimenis Efe.3:2,6,9 uitvoert en ook voltooit tot in de dag van Jezus Christus.Fil.1:6 De gelovigen zijn voor het verhoogde, verheerlijkte Hoofd door God geroepen werktuigen, die samen met Christus de completering van het al tot voltooiing gaan brengen. Laten wij deze heerlijke, door ons nauwelijks in al hun diepte te vatten beloften overdenken, laten we stil worden en met dank en lofprijzing onze knieën voor Hem buigen! Hij heeft de minsten van deze aarde 1Cor.1:26-29 tot grote heerlijkheid geroepen. Wat een grote betekenis zal het voor het (heel)al hebben, wanneer dit compleet gemaakte lichaam door wegrukking van deze aarde, verheerlijkt en met het Hoofd verenigd, openbaar gemaakt wordt.Kol.3:4 Groot gejuich zal dan tot lof van Zijn heerlijkheid, wijsheid en almacht overal klinken! 40

De completering van Israël Dan volgt na de gerichten van Openbaring, de wederaanneming van Israël.Rom.11:12,16 De periode van verharding is dan voorbij Rom.11:25 en alle voorzeggingen van de profeten zullen vervuld worden. In Openbaring 7 zien we het uit alle natiën verzamelde Israël, zoals dat door Jesaja Jes.11:11-12, Jeremia Jer.16:14-16, Ezechiël Ez.39:21-29 en in andere Schriftplaatsen geprofeteerd is. Jezus zei tegen Zijn discipelen, dat Israëls herstel met Zijn wederkomst samen zal vallen. Matt.10:23 Zo komt de tegenwoordige derde eon tot afsluiting. Matt.24:3-31 41

De vierde eon Met het opnieuw binnenleiden van Christus in de bewoonde aarde Hebr.1:6 begint de vierde eon en volgt de eerste opstanding van de heiligen van Israël. Zij zullen dan met Christus samen als priesters op de aarde regeren.Op.5:10;20:6 Dat zijn de voor de aarde en de volkeren beoogde tijden van verademing van het aangezicht van de Heer.Han.3:19-21 Over de heerlijke zegeningen van die eon kunnen we in Psalm 67 en 145 en in Jesaja 25 en 26 en vele andere gedeelten lezen. Satan zal dan gebonden zijn en Christus regeert tijdens de duizend jaren. De koninkrijken van de wereld zijn aan Hem onderworpen.Op.11:15; Dan.7:13-14; Zach.14:16 Maar ook die tijd van zegen eindigt na de korte vrijlating van Satan en de opstand van de volkeren in een gericht. Op. 20:7-10 Daarin zal bewezen worden, dat het vlees ook onder de meest gezegende omstandigheden nooit verandert. De voltooiing wordt hier nog niet bereikt. Het einde van de tegenwoordige hemelen en aarde komt 2Petr.3:7,10-12. 42

De grote, witte troon Daarna verschijnt de grote, witte troon en is daar de opstanding van de doden om geoordeeld te worden naar hun werken.Op.20:1115 De grote meerderheid van de mensen zal dan de tweede dood moeten ondergaan. Dit alles gebeurt om het grote doel te bereiken, dat God Zich gesteld heeft. Zo wordt de vierde eon afgesloten. De drie eerste eonen werden door de zonde en kwaad beheerst. In de vierde eon is hun macht beperkt. Daarna begint de meest gezegende eon. 43

De vijfde eon De Schrift noemt deze eon ook de eon van de eonen Ef. 3:21; deze vijfde en de vierde eon zijn samen de eonen van de eonen: de periode van de regering van Christus Op.11:15. Deze vijfde eon overtreft alle vorige eonen in zegen en daarom is dit de eon van de eonen. De uitdrukking is heel treffend; want als wij over de heilige Schrift spreken, spreken wij van het Boek der boeken omdat zij alle andere ver overtreft. Deze vijfde, laatste eon is ook de dag van God van de nieuwe schepping begint, zie Petrus. 2Petr.3:12-13 De Schrift spreekt van drie verschillende ‘dagen’. In de dag van de mens 1Cor.4:3 legt God de regering in handen van de mens. Deze eindigt bij het begin van de dag van de Heer, die weer bij het vergaan van de oude schepping wordt afgesloten en de dag van God inleidt. De heerlijkheid van die dag wordt ons in Openbaring 21:1-22:5 geschilderd. Gods tent zal bij de mensen zijn, en Hij zal onder hen wonen, en zij zullen Zijn volkeren zijn.Op.21:3-5 We kunnen ons nauwelijks voorstellen over welke zegen de mensen zich dan zullen verheugen. Er staat: Zie, Ik maak alles nieuw! Op.21:5 Wat een woorden, zo veelbelovend! De regering van de laatste eon zal zich kenmerken door de troon van God en van het Lammetje. Op de aarde regeren diegenen mee, die Zijn naam op hun voorhoofd dragen Op.22:3-5, dat zijn de in Openbaring eerder vermelde 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen van 44

Israël. Zo brengt Hij op de aarde, samen met hen, alles tot voltooiing. Christus doet dat in de ophemelen samen met Zijn uitgeroepenen Efe.1:22-23; 2:6-7. Dat de bladeren van de bomen van het leven tot genezing van de volkeren dienen, laat ons zien, dat de volmaaktheid nog niet gekomen is. Nog is de zonde niet compleet uit de weg geruimd. Maar de genoemde gezegende regering leidt ertoe, dat, bij de voleinding van de eonen, de zonde op grond van het offer van Christus buiten werking gesteld zal worden. Hebr. 9:26 Het doel is bereikt. De tijd van de weerspannigheid Rom.11:32 is voorbij en het werk van Christus is bijna voltooid. Wij hebben nu kort gekeken naar het verloop van de eonen. Daarin brengt de Zoon heel het raadsbesluit van de Vader tot heerlijke voleinding, waarin alles in de hemelen en op de aarde aan de Vader onderschikkend zal zijn. Hij geeft als laatste het koninkrijk over aan God, de Vader. Alle regering wordt opgeheven, alle vijandschap is weggedaan. Heel de schepping zal aan leven en onverderfelijkheid deel hebben, die Christus door Zijn daad op Golgotha aan het licht gebracht heeft.2Tim.1:10 Met die wonderlijke heerlijkheid wordt het werk van de Zoon afgesloten. De Zoon zal Zichzelf onderschikken aan Hem, Die Hem alles onderschikte.1Cor.15:20-28 45

Opdat God zij alles in allen We kunnen ons nu nog niet voorstellen, wat dit voor een alles vervullend geluk in de hele schepping teweeg zal brengen. Veel mensen hadden deel aan de heerlijkheid van de twee laatste eonen, de eonen van de eonen onder de gezegende regering van Christus.Op.11:15 Gedurende deze eonen hadden zij het eonisch leven. Dat werd gekenmerkt door dienen en regeren. Met de afsluiting van de eonen komt ook een eind aan het eonisch leven. Dat vindt voortzetting in onvergankelijke heerlijkheid en geluk in God Zelf. Hier zou dan het woord eeuwigheid gebruikt mogen worden, zoals velen van ons dat vroeger opgevat hebben, toen we van de eonen en hun beperkte tijd nog niets wisten. Zouden er dan nog openbaringen van heerlijkheid zijn, die wij nog niet kunnen verdragen of begrijpen? Vooralsnog mogen we ons echter met Gods werken tijdens de eonen bezighouden, omdat de einden van de eonen (hun bedoeling en einddoel) in het compleet gemaakte Woord van God tot ons gekomen zijn. God ons laat deelnemen aan Zijn liefdesplan, dat Hij Zich in Christus Jezus, onze Heer, voorgenomen heeft. 1Cor.10:11; Kol.1:25 Wát een genade, dat Efe.3:11 En dat vanaf het moment dat wordt gezegd: vóór de eonen 1Cor.2:7 tot aan de voltooiing daarvan. Waarom doet Hij dat? Omdat Hij ons, Zijn uitgekozen gelovigen, voor onze heerlijke toekomst wil onderrichten, opvoeden en toebereiden. Zouden wij dan niet met alle liefde en overgave Zijn woord, dat Hij ons geschonken 46

heeft, onderzoeken? Moge Hij ons daartoe in toenemende mate geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling schenken in erkenning van Hem Efe.1:17, opdat ook de diepten van God aan ons onthuld worden! Wij zouden in onze jachtige tijd, tijd en rust voor Zijn Woord vinden. Onze aardse plichten mogen wij als gelovigen niet verwaarlozen, maar laten we hierin niet de door God gegeven grenzen passeren. Onze hemelse roeping zou niet op de tweede plaats staan. De mensheid probeert de aardse levensstandaard te verhogen. Wij echter zouden erop bedacht zijn onze geestelijke standaard steeds meer aan de Zijne aan te passen. Daarom willen we het woord van Christus rijk in ons laten wonen. Kol.3:16 47

Christus completeert het al Hij Die afdaalt is Dezelfde, Die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn Efe.4:10. In Hem is de completering van het al verzekerd. Hij, Die eerst werkelijk afdaalde in de lagere delen van de aarde Efe.4:9 en in gehoorzaamheid in Zijn diepe ontlediging de weg ging tot de dood, ja de dood van het kruis.Fil.2:6-8 God heeft Hem, Christus, uit de doden opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechter(hand) te midden van de hemelingen Efe.1:20-21 en geeft Hem de hoogste plaats in het al. Om kort samen te vatten wat gezegd is: Uit Hem en door Hem en tot Hem is het al Rom.11:36 Daarmee wordt oorsprong, weg en doel van het al aan ons getoond. De schepping is onlosmakelijk met Hem verbonden, hoe de weg ook zal lopen. Niet één deeltje van de schepping valt uit Gods hand. Gods wijsheid en liefde plaatsen zonde, weerspannigheid, vloek en dood in Zijn plan en stellen daar tegelijk grenzen aan. Op een dag zullen ze als een donkere schaduw voor de zon verdwijnen en voor oneindige heerlijkheid en eindeloos geluk plaatsmaken. Dat is echter het werk van Zijn geliefde Zoon, Zijn Christus! 48

Voor Hem, Die God als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente geeft Efe.1:22 zouden wij de eerste plaats in ons hart inruimen. Wat Hij voor dit heelal betekent, willen we kort samengevat in onze geest inprenten. Hem vertrouwde de Vader Zijn schepping toe Matt.11:27; Joh.3:35, om Zijn geweldige heilsplan in liefde tot heerlijke voltooiing te brengen. 49

Christus is de Schepper van het al6 [zie pag.51] Wat een verheven woorden zijn dit: het al is door Hem en tot Hem geschapen Kol. 1:16 Hij grondvestte de aarde, en de hemelen zijn het werk van Zijn handen Hebr.1:10. Wat een wonderlijk werk, als wij de woorden uit Job lezen: Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als jij echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten? Job 38:4-7 Unieke heerlijkheid straalde van Hem, de Zoon, af in de vormgeving van de ontelbare werelden in het al. Hoe groot moet Zijn heerlijkheid geweest zijn, die Hij bij de Vader had, eer de wereld was.Joh.17:5 Zo is de schepping in Hem, haar Oorsprong, in buitengewoon grote heerlijkheid tot stand gebracht. Voordat zij in God teruggebracht wordt, zal zij eerst weer tot Christus komen Kol.1:16 en door Hem tot de Vader.1Cor.15:24 Om aan deze 50

heerlijke Zoon van God nauw verbonden te zijn, zijn de leden van Zijn lichaam geroepen als lotdeelbezitters van God en lotdeelbezitters tezamen met Christus.Rom.8:17 Wanneer wij ons in geloof bewust zijn van deze heerlijkheid, die op het punt staat in ons onthuld te worden, dan rekenen wij ermee, dat het lijden van de tegenwoordige tijd daar niet tegen opweegt. Rom.8:17b-18 In Hem horen wij bij deze nieuwe schepping en in Hem zijn wij een nieuwe schepping.2Cor.5:17 ___________________________________ 6 Waar de auteur (A.S.) op wijst, is de functie van Christus in Gods plan als Uitvoerder van wat God wil. God is de Schepper en Hij gaf het aan Christus om de schepping verder tot stand te brengen nadat alles in Hem geschapen was. Dat betekent het: door Hem in Kolossenzen 1:16. Hij is de oorsprong van de schepping van God (Openbaring 3:14). In Genesis 1:1 is God, Elohim (Hebreeuws, meervoud), aan het werk; dat geldt heel Genesis 1. De geest van EL (God) en Eloah (Christus) werkt en dat lees je terug in Elohim. En zo wordt duidelijk, dat zowel God (EL) als Christus (Eloah) werkzaam zijn in schepping van de hemelen en de aarde, en in het herstel ná de nederwerping (van Genesis 1:2). Dit principe geldt ook de andere activiteiten waarin Christus betrokken is, zoals in stand houden, verzoenen. 51

Christus is de Instandhouder van het al Het al heeft zijn samenhang in Hem Kol.1:17. Op alle donkere wegen, door alle gerichten en catastrofen heen wordt de schepping door Hem, haar Schepper, in stand gehouden. Hij draagt ook alles door het woord van Zijn kracht.Hebr.1:3 Door alle eonen heen waakt Zijn trouw over de wereld, die onlosmakelijk met Hem verbonden is. Alles geeft de Vader Hem in handen Joh.3:35, en van dit alles zal Hij niets verloren laten gaan.Joh.6:39 En verhoogd van de aarde, zal Hij allen tot Zich trekken. Joh.12:32,33 Zoals Israël door alle nood en gerichten heen met eonische armen gedragen wordt Deut.33:27, zo draagt Christus met oneindige liefde en niet ophoudende ontferming het al door al het lijden heen. Dat mogen de Zijnen, die als Zijn leden nu al dicht bij Hem zijn, in rijke mate ondervinden. Hijzelf gaat mee door de donkere nacht van lijden. En wat zij zelf door Hem ervaren mochten, dat is: wederzijds verzoend te zijn met de Vader, geeft hen de vaste basis voor vreugdevol vertrouwen voor de vervulling van alle beloften. 52

Christus is de Verzoener van het al Want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is Kol.1:19-20 Dit door God aangenomen offer is van een nooit aflatende kracht. Het is volkomen, voldoende en alles omvattend; én werkzaam, tot ook het laatste lid van Zijn schepping daarin opgenomen is. Hoe onmetelijk groot is de liefde van God tegenover alle vijandschap en weerspannigheid. Zonder deze tegenstand had die liefde nooit geopenbaard kunnen worden. Het kruis is de openbaring van heel Gods liefde. Door deze erkenning krijgen wij echter ook begrip voor alle andere waardigheden van de Zoon. 53

Christus is het Hoofd van het al Hij is het Hoofd van alle overheid en gevolmachtigde. Efe1:21; Kol.2:10 Zijn offer, dat voor eens en altijd geldig was, leidde Hem naar de rechterhand van God, en alles onderschikt God aan Hem, onder Zijn voeten. Efe.1:22 Zijn leden zijn als Zijn complement verbonden met Hem. Efe.1:23 Mogen wij ons toch goed bewust zijn van de heerlijkheid van deze genade! Wij zijn in de geest nu al gezet te midden van de hemelsen, in Hem.Efe.2:6 Voor ons zou dit steeds meer vaste geestelijke werkelijkheid zijn: Christus is ons Hoofd. Maar dat is nog niet alles. 54

Christus – het al zal in Hem culmineren Paulus vertelt ons, dat Christus het al naar het hoogste toppunt zal leiden, omhoog naar God, naar het hart van de Vader, want het al zal in Hem culmineren (letterlijk: opwaarts gehoofd worden). Daar waar de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, een vooraanstaande plaats mag innemen Efe.2:6 en in het bloed van Christus toegang tot de Vader heeft Efe.2:13,18, zal de hele schepping, die tot in Hem is Rom.11:36, tot heerlijkheid komen. Wat een schittering van licht straalt hier en doordringt alle huidige donkerheid. Maar alleen door de geest verlichte ogen van het hart zijn in staat dit te zien. En in dit licht zouden wij nu al alles zien, zodat we voor ontmoediging bewaard blijven. In het licht van God wordt alles licht. Uit de duisternis, waarin wij waren, scheen het licht voor ons. En Hij, Die dit licht in ons hart laat schijnen, bewerkt, dat het de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus is. 2Cor.4:6 55

Christus is de Voleinder van het al Wat dit betekent kan niet beter of korter gezegd worden dan in 1 Corinthiërs 15:24-28. Opvallend is dat dit geweldige feit aan gelovigen meegedeeld werd, die nog vleselijk en onmondig waren, niet geestelijk gezind. 1Cor.3:1-4 Moesten zij soms op basis van deze Goddelijke beoordeling een prikkel krijgen, zodat zij zich naar geestelijke erkenning uitstrekken om zo van het aardse afgeleid te worden? Wij zouden niet beschroomd moeten zijn om deze heerlijke Goddelijke overwinning aan alle gelovigen bekend te maken. Het is nogal verbazingwekkend, dat deze heerlijkheid van onze God en Vader en onze Heer Jezus Christus zo matig vreugdevol geaccepteerd wordt. Wie echter door Zijn genade deze belofte van voltooiing mag geloven, zou daar ook duidelijk van getuigen. Maar God alleen kan harten openen en geestelijke inzicht daarvoor schenken. In de voleinding wordt het voornemen van de eonen, dat God gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer bekroond. God verhoogde Christus na Zijn in bereidwillige gehoorzaamheid volbrachte offer en Hij onderschikt alles onder Zijn voeten Efe.1:20-22. Zijn gezegende regering maakt nu ieder andere overbodig. Zijn vijanden zijn -nu verzoend- overwonnen. De laatste vijand, de dood, wordt tenietgedaan. Allen worden levend gemaakt, dat betekent, dat zij deelhebben aan leven in onverderfelijkheid 2Tim.1:10. Wanneer Christus zegt, dat alles ondergeschikt is, is het duidelijk, dat het uitgezonderd God is, 56

Die alles aan Hem (Christus) onderschikt heeft. Als echter alles aan Hem ondergeschikt is, dan zal ook de Zoon Zelf ondergeschikt zijn aan Hem, Die aan Hem alles onderschikt, en zal daarmee het uiteindelijke doel bereikt zijn. 57

God alles in allen God alles in allen is compleetmaking en voltooiing in de hoogste dimensie en afmeting. Mogen deze kostbare woorden van God onze harten zo vullen, dat God steeds meer -ja nu al- alles in ons wordt. Moge Hij ons doen groeien in de erkenning van Hem, bekrachtigd met alle kracht overeenkomstig de macht van Zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde Kol.1:9-11. Laten wij dit met Paulus doen: Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij ons geeft - in overeenstemming met de rijkdom van Zijn heerlijkheid - in kracht standvastig te worden door Zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof volledig in onze harten woont en wij in liefde geworteld en gefundeerd, uitermate sterk mogen worden om met alle heiligen te beseffen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, (om ook de alle kennis overstijgende liefde van Christus te kennen), opdat wij compleet gemaakt worden tot het volledige 58

complement van God. Hem nu, Die oneindig veel meer kan doen – boven alles wat wij verzoeken of bevatten – in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eon van de eonen. Amen Efe.3:14-21 Laten wij trouw zijn aan deze kostbare woorden van God. Alleen deze zijn, voor zover wij die recht snijden 2Tim.2:15, rein en zuiver Ps.12:6. Ze kunnen opbouwen tot ieder goed werk en woord. Moge onze hartenwens de verheerlijking van God zijn! 59

Alles is uit God Alles uit God – dat is de Bron. Alles door God – dat is de koers. Alles tot God – dat is Zijn wil, Door Christus voert Hij die uit. Hij leidt de voleinding binnen: God zal in allen alles zijn! 60

Da-ath Opdat wij weten, wat God ons in genade schenkt! Gods Woord is leven. Getuigen van God en Zijn Woord. Da-ath is het Hebreeuwse woord voor ‘kennis’. Wat de Schrift in Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus. da-ath.nl In samenwerking met: Evangelie Om Niet Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt! Gratis online boeken lezen, delen en downloaden (de publicaties zijn ook als uitgave op papier verkrijgbaar) evangelieomniet.nl 61

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
Home


You need flash player to view this online publication