0

Date Gorter Stichting Da-ath

Colofon Titel: Da-ath Heel de wapenrusting van God © 2022 Date Gorter, da-ath.nl Verschijningsdatum: juni 2022 Uitgever: Stichting Da-ath, Capelle aan den IJssel Alle rechten voorbehouden Samenstelling & vormgeving: Evangelie Om Niet Foto cover © Maxattenborough via Canva ISSN 2772-8811 NUR 707

INHOUD INLEIDEND blz. 11 1. OMGORDEN MET WAARHEID blz. 17-22 2. GERECHTIGHEID AANDOEN blz. 23-26 3. VREDE UITLEVEN blz. 27-32 4. LANGSCHILD OPNEMEN blz. 33-36 5. HELM VAN REDDING blz. 37-38 6. ZWAARD VAN DE GEEST blz. 39-42 7. GEBED blz. 43-45 7

NB: in deze brochure leest u voortdurend ons en wij; dat zijn allen, die geloven dat Jezus stierf en opstond uit de doden. Kortom: alle leden van het lichaam van Christus. Bijbelteksten: werkvertaling, gebaseerd op de Herziene Statenvertaling (HSV), Bron: https://herzienestatenvertaling.nl en de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV), Bron: https://ncv-bijbelstudie.nl 8

“Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag, en dit álles bewerkt hebbend, te staan.” Efeziërs 6:13 [NCV] 9

10

INLEIDEND Efeziërs spreekt van de plaats, bediening en toekomst van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, te midden van de hemelsen. Maar ook van het conflict met de geestelijke machten en krachten. In deze strijd hebben zij aanvalswapens, vurige pijlen. Wij verdedigen in onze complete wapenrusting, opdat wij staan in Zijn kracht: voor het overige, mijn broeders, word krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte Efe.6:10 Het Efeze-geheim Dat betreft de plaats en bediening van het lichaam van Christus. Dit is samengevat Efe.3:3a,6 : dat door onthulling het geheim aan mij bekendgemaakt is: in geest zijn de natiën gezamenlijk-lotdeelbezitters, en gezamenlijk-lichaam en gezamenlijk-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus Het geheim ligt in het 3x gezamenlijk: Op God gericht: Het lotdeel, het lot door God geworpen Efe.1:3-14 → gezamenlijk-lotdeelbezitters 11

Op Christus gericht: Wij levendgemaakt, opgewekt, gezet in Christus te midden van de hemelsen Efe.1:20-2:10 → gezamenlijk-lichaam Op mensen gericht: Gelovigen uit Israël en de natiën verzoend in één lichaam door het kruis, met de vrije toegang in één geest tot de Vader Efe.2:11-22 gezamenlijk-deelhebbers → Bijzonder is, dat in de geest de natiën gezamenlijk met Israël op gelijke hoogte geestelijke zegen delen. Niet op aarde, want daar heeft het volk Israël de leiding. Te midden van de hemelsen; dat wijst op het ‘terrein’ waar het lichaam van Christus -in Hem- gezet is. Gods volk Israël heeft een aardse bediening, met als doel: het regeren met Christus over alle volkeren. De uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, heeft een hemelse bediening, met als doel: het regeren met Christus over alle hemelse machten en krachten. De oorzaak De reden waarom geestelijke boosheden in de lucht ons aanvallen, is het lotdeel dat aan de leden van het lichaam van Christus is toegewezen. God geeft ons - via loting - het domein boven, te midden van de hemelsen. Efe 1:3,11,14 Net zoals Israël stukken land op aarde mag bezitten, via loting. Jozua 13:1-21:45 12

Israël is omringd door vijanden en wordt belaagd. Dat is boven bij ons net zo. Israël kent vijandige volkeren. Wij kennen vijandige geestelijke machten en krachten. In beide situaties wordt het lotdeel betwist. De bezitters worden aangevallen in verwoede pogingen dat bezit af te nemen. Wat is dus van het allergrootste belang? doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de sluwheid van de tegenwerker Efe.6:11 Net als Israël zouden wij standhouden en blijven staan op wat wij (in geloof) ontvingen. De worsteling Is niet met bloed en vlees (ongelovig, gelovig): want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldmachten van deze duisternis, met de geestelijke machten van de boze te midden van de hemelingen Efe.6:12 Onze relatie tot God in de geest ligt onder vuur. In de geestelijke wereld is van alles dat ons wil afhouden van ons lotdeel boven. Hierin is de waarborg, verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte, essentieel. Efe 1:13,14 Machten van duisternis keren zich tegen ons en willen ons terugbrengen naar een ziels-vleselijke, aardse gerichtheid. 13

Ze doen alles om onze aandacht af te leiden van Gods woord, van de gemeenschap met God, van het gericht zijn op Christus, boven. Onderricht en praktijk Gelovigen leren het paulinische evangelie kennen en begrijpen. Dat leidt tot een God welgevallige wandel, waarover we lezen in deze brief. Efe.4:1-6:9 Daarin komen alle aspecten van ons leven aan de orde. Wij komen zeker onder vuur te liggen wanneer wij zo leven, afhankelijk van onze Vader. Wij zijn ons dan in de geest bewust van het lotdeel boven, mét iedere geestelijke zegen. Dat is gevolg van het onderricht uit deze brief. Efe.1:3-2:10 Geestelijke machten gebruiken ongelovigen én gelovigen om ons te treffen; zij werken dus via bloed en vlees. Efeziërs is gericht op de praktijk van ons als gelovigen. Wij zijn nu al (beperkt) en straks (volledig) bezig in de hemelse bediening van het lichaam van Christus. De hele wapenrusting Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag, en dit álles bewerkt hebbend, te staan Efe.6:13 Dat zijn: waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof, uitspraken van God, redding, gebed. Beelden: gordel, borstharnas, schoeisel, langschild, kortzwaard, helm, gevouwen handen. 14

Alle zeven delen zijn nodig in deze geestelijke oorlog. Efeziërs 6:14-20 is onze handleiding. We nemen ze onder de loep om in het dagelijks leven de noodzaak ervan te ondervinden. Overzicht: Kracht voor onze hemelse strijd: Door onze medewerking kennis van de waarheid wandel in gerechtigheid bereidheid van evangelie van vrede opnemen langschild van geloof Door Zijn inwerking de helm van redding het zwaard van de geest Door gebed, smeekbede bidden bij elke gelegenheid waakzaamheid en volharding smeekbede voor al de heiligen voor Paulus’ medewerkers nu 15

16

1. OMGORDEN MET WAARHEID Sta dan: jullie lenden omgord met waarheid Efe. 6:14 In je lenden zit je kracht. Zonder de waarheid van Gods woord heb je geen kracht om te weerstaan. Treffend, hoe de Heer Jezus de waarheid kende en zo de tegenwerker kon weerstaan. Matt. 4:1-11 Op verzoekingen reageerde Hij: er staat geschreven. Dat was voldoende om satan af te houden, niet misleid te worden. Voor ons als gelovigen is het nodig, de waarheid te kennen en eruit te leven. Uitgaan van Gods woord voor je leven is nodig in de dagelijkse strijd van het geloof. Wat zei de Heer in Zijn bediening voor Israël? Zo jullie blijven in Mijn woord, zijn jullie waarachtig leerlingen van Mij, en jullie zullen de waarheid kennen, en de waarheid zal jullie vrij maken Joh.8:31,32 De waarheid vind je in Zijn woord. Dit zei de Heer tegen de Joden die in Hem geloofden. Feit is: de waarheid maakt vrij. Dit geldt in alle aspecten van ons leven. Ook bij ongelovigen maakt de waarheid vrij van de valstrik van leugens waarin zij vast kunnen zitten. We bidden voor alle mensen. God wil, dat allen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. 1Tim.2:1-4 17

Alle heiligen kennen iets van de waarheid. Wij geloven dat Christus voor ons stierf, toen wij nog zondaars waren. Maar besef dat wij gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed en gered worden van de verontwaardiging. Rom.5:8,9; 1Thes.5:9 De belangrijkste waarheid in deze tijd is verzoening. Gods houding naar de mens toe is verzoenend. Gelovigen zijn met God wederzijds verzoend. De ongelovige mens is vijandig naar God. Toch strekt God Zijn verzoenende handen naar de mensen uit. Christus werd tot zonde (of zondoffer) gemaakt en op basis daarvan: voor Christus dan zijn wij gezanten, alsof God door ons aanspreekt. Wij smeken ter wille van Christus: word (of wees) verzoend met God! 2Cor.5:20 De Heer Jezus zegt: blijf in Mijn woord. Met daarin de waarheid die vrijmaakt. Daarom klinkt in Efeziërs: Sta dan: jullie lenden omgord met waarheid Efe.6:14 Vanaf de eerste brief van Paulus was de toekomst met de bazuin van God bekend. 1Thes.4:13-18 Dat te weten, daarbij te blijven is fijn, onze verwachting. Hij schrijft verder: Sta vast, en houd vast aan de overleveringen die ik jullie onderwees 2Thes.2:15 18

Dan Romeinen met onze rechtvaardiging om niet, de verzoening met God en Zijn absolute soevereiniteit. Paulus eindigt deze brief met: Ik spreek jullie echter aan, broeders, hen op te merken die onenigheden, strikken brengen naast het onderwijs dat jullie geleerd hebben, en mijdt hen Rom.16:17 Opnieuw: onderricht kennen en weten, en daarbij blijven. De afronding van zijn onderricht in Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen met centraal Efeziërs. In deze algemene rondzendbrief mocht hij onthullen wat geheim gebleven was. Dat is: in de geest zijn gelovigen uit Israël en de natiën gezamenlijk-lotdeelbezitters van een hemels lotdeel. Zij zijn een gezamenlijk-lichaam en gezamenlijkdeelhebbers van de belofte in Christus Jezus. God wil, dat wij nu ons hemels lotdeel boven waarderen en geestelijk ervan genieten. Wij zouden ons bewust zijn dat wij in genade, in de geest, tezamen gezet zijn in het hemelse bereik (domein) aan Gods rechterhand in Christus Jezus. Dat verandert onze kijk op de aardse gebeurtenissen. Wij gaan in een andere richting staan. Machten van duisternis willen ons neerdrukken. En ons afleiden van erkenning van onze hemelse status. Deze aansporing geldt nu: Sta dan: jullie lenden omgord met waarheid Efe.6:14 Met andere woorden: Je hebt nodig Gods woord te kennen, vooral de 19

waarheid voor nu, en daarbij te blijven! Waarheid geeft sterkte en stabiliteit. Hier ligt voor gelovigen zwakheid op de loer, want het lukte de tegenwerker de waarheid door zijn leugen te vervangen. Wanneer wij met leugen omgord zijn, ontbreekt ons de kracht. Voorbeelden: A. Een vrije wil, die God dwingt een keuze te accepteren. Dit geeft zwakheid. Maar besef, dat God soeverein is. Dát geeft kracht in de gordel van waarheid. B. God verzoent alleen hen die voor Hem kiezen. God is in staat om Zijn oorspronkelijke bedoeling te bereiken, mede dankzij de tegenstand van de schepselen. Hij zal allen wederzijds met Zich verzoenen in de voleinding van Zijn plan. Dát weten in ons hart geeft kracht in onze wandel en doet ons staan! C. De gelovige heeft een toekomst op aarde. Kennis over het hemels lotdeel en de toekomst in het hemelse bereik, is essentieel. Helaas weten weinig soldaten van de Heer waar te staan. Hoe kun je vaststaan als je geen weet hebt van dit lotdeel? Daarom is de juiste verkondiging van Efeziërs uiterst belangrijk. De waarheid van Efeziërs schenkt kracht, het biedt bescherming tegen de aanvallen van de tegenstander. Wij zouden dan ook deze waarheden kennen, weten en daarbij blijven. 20

En bidt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie een geest van wijsheid en onthulling geeft in erkenning van Hem Efe.1:17 21

22

2. GERECHTIGHEID AANDOEN Jaag naar gerechtigheid en mijd onrechtvaardigheid. In het geloof kun je niet één deel van de waarheid benadrukken ten koste van een ander deel, dat net zo belangrijk is. Romeinen gaat over rechtvaardigheid; de zondaar kan niet rechtvaardig voor God zijn. We zijn gerechtvaardigd door Zijn geloof, om niet - in Zijn genade, in Zijn bloed. Rom.3:22,24; 5:8,9 En door Hem gered van de verontwaardiging. Rom.5:9 God waardeert geloof in de zondaar als rechtvaardigheid, en dit geloof is Gods geschenk aan die doelmisser. Dit accepteren is juist, terecht. Degene nu, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de oneerbiedige rechtvaardigt, rekent Hij zijn geloof tot rechtvaardigheid......zonder werken Rom.4:5,6c Dit is geen garantie voor de redding nu van geestelijke boosheden in de lucht! We zijn niet langer onder hun jurisdictie/volmacht, maar ze zijn wel onze vijanden. Dit pantser van gerechtigheid hangt samen met andere delen van de wapenrusting van God. Anders biedt het onvoldoende bescherming tegen de sluwe tactieken van de tegenwerker of aanvallen van geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelsen. Efe.6:11 23

Gerechtigheid Toegerekend aan oneerbiedigen die geloven, in Christus Jezus: Gods eigen gerechtigheid. De zonden van de gelovige, gecombineerd met het offer van de Redder, brengen eer en heerlijkheid aan God. En ze zorgen voor oneindige gunst (zegen) aan de geredde zondaar. De Bron van alle gerechtigheid is God, in en door onze Heer Jezus Christus. We zijn in onze geest rechtvaardig verklaard; we ontvingen de geest van leven die ook in Christus Jezus woont. de wet van geest van leven in Christus Jezus maakt jullie vrij van de wet van zonde en dood. Rom.8:2 Waarom kon de wet geen rechtvaardigheid geven? Omdat die niet levend kon maken. Wij gelovigen hébben een geest die leven is vanwege gerechtigheid. Rom.8:10 De geest van Christus in ons geeft ons de kracht om rechtvaardig te handelen. Laten wij doen wat God goedkeurt, wat naar Zijn gerechtigheid is. De goede werken die Hij tevoren gereedmaakt opdat wij daarin zullen wandelen. Efe.2:10 We kunnen niet rusten in onze eigen rechtvaardigheid. We willen alles in het werk stellen om het juiste te doen in contacten met anderen. Het is voor ons altijd het beste om waar mogelijk in genade te handelen, want dat brengt onze daden op het niveau van wat (te)recht is, of zelfs daar bovenuit. Wij kunnen door Gods geest in ons juist en rechtvaardig handelen, los van de eisen van de wet (Thora). 24

De geest van leven is dé wet voor ons, die stemt overeen met (minstens) de eisen van de wet. Wat wij verkeerd doen zal niet alleen weerslag op onze geest geven, maar geeft ook opening voor kwade geesten om (via mensen) aan te vallen. Zij willen graag de fouten van de heiligen vergroten en aan iedereen bekendmaken. Het pantser van gerechtigheid beschermt ons borstdeel (thorax) voor en achter. De geestelijke machten vallen van alle kanten aan en daarom mogen wij ze geen enkele opening bieden. 25

26

3. VREDE UITLEVEN en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede Efe.6:15 God geeft ons vrede als gelovigen: wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, mogen vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus Rom.5:1 God wil ons bij Zijn hart door verzoening. De dood van Zijn Zoon brengt verzoening van vijanden. Rom.5:8-10 Zich de dood van Christus eigen maken Het is besef wat de dood van Christus voor ons betekent: dit wetend, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zou zijn, en wij niet meer slaaf zijn voor de zonde Rom.6:6 Soms doen we alsof we dit vergeten zijn. Dank God, dat Hij dit niet vergeet. Besef dat je in Gods oog samen met Christus gekruisigd, gestorven en opgewekt bent. Je wandelt in nieuwheid van leven met Hem. Reken dat je dood bent voor de zonde, levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Rom.6:1-11 27

Niet worstelen Wij worstelen niet met ons eigen bloed, eigen emoties, stemmingen, gevoel. Die zijn ondergeschikt aan de geest van leven in Christus Jezus. Wij worstelen ook niet met ons eigen vlees; het woord van het kruis is: Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten Gal.5:24 Wij vechten niet met ons vlees. Het vlees begeert tegen de geest en andersom. De gezindheid van het vlees is dood, dus geven wij het die plaats. Het vlees kán niet onderschikken aan God. Wij proberen het niet beter te maken, verwachten niets van het vlees. Wij verlagen ons niet tot een strijd met het vlees en veroordelen het aan het kruis. Het vlees is geen partij voor de geest. Wij hebben kracht, autoriteit over het vlees; de grote kracht van God is voor ons. Efe.1:19 De vrede van God eigen maken Hoe kun je de vrede van God uitleven? Er is vrede gemaakt in het bloed van Zijn kruis. Kol.1:20 God verkondigt vrede door het kruis. Vijandschap kwam in de mensen door dood en zonde. Ze vervreemdden van God. Deze wanklank, onenigheid, heeft de schepping beïnvloed. Strijd ontstaat meestal door trots. Ware vrede in het hart komt door het diepe lijden van Christus, door Zijn schandelijke, vreselijke dood van het kruis. Door dat kruis worden het zondige innerlijk van de mens én zijn diepste haat zichtbaar. En, door het kruis wordt óók de diepste liefde 28

van God onthuld. In het licht van het kruis verdwijnt alle menselijke trots. In: het bloed van Zijn kruis is dit in de kern in woorden samengevat. Zo is verzoening, toegang tot het hart van de Vader, bewerkt. We kijken vooruit en zien de anderen zó: God verzoent hen in de voleinding. In deze tijd is het vanuit God vrede. Wij kunnen vrede en verzoening uitdragen naar al onze medemensen, hoe lastig dat ook is. We zijn ambassadeurs van Christus, met in ons de bereidheid van het evangelie van vrede. Wij smeken: wees verzoend met God. 2Cor.5:20 Sandalen dragen we, en wandelen ermee op de aarde. Dit beeldt al onze contacten met andere mensen uit. Bereidheid Evangelie moet zoveel mogelijk verkondigd worden, vinden veel christenen. Men wil dan zo simpel mogelijk, in plaats van prediking die gericht is op groei in Christus het Hoofd. God heeft training voor alle gelovigen opgezet, die een leven lang duurt. In Zijn wijsheid geeft Hij de volgorde. Eerst vertrouwd raken met de waarheid. Daarna is het je eigen maken van Zijn gerechtigheid een logisch vervolg. Na deze eerste twee ‘stappen’ ben je toe aan en bereid om vrede te bewaren met iedereen, gelovig of niet. Deze verzoenende houding is ons kenmerk. Wij weten dat rondom ons -door geestelijke machten gestuurde- vijanden zijn, en zo is er grote vijandschap tegen God. Totdat wij te midden van de hemelsen de overstijgende rijkdom van Gods genade (in Zijn mildheid voor ons) tentoonspreiden voor een 29

hemels luisterpubliek, zullen wij in onze vernederde lichamen geen experts zijn in de eerste drie stappen. Wij doorlopen deze steeds opnieuw. Als groot voorbeeld van training lezen we over het leven van de apostel Paulus. Die was zich bewust van zijn beperkingen. Tegenover de Corinthiërs was hij in vrees, beven en zwakheid. Paulus ondervond veel tegenstand, mocht in later stadium niet meer spreken in de provincie Asia (nu: Aziatisch Turkije). Faalde hij? Nee, want de mate van ‘succes’ wordt door de Heer bepaald. Het gaat om de bereidheid van het evangelie van vrede. De Heer bepaalt of er mogelijkheden zijn om te spreken van de verzoening, van het geheim van Christus, dat een deur van het woord open gaat. Het gaat om: bereid zijn en vrede uitdragen. Hoezo sandalen van vrede in een oorlog met geestelijke boosheden in de lucht? Het gaat in dit aspect niet om die geestelijke machten, maar om onze medemensen. Alle vijanden potentiële vrienden Ons optreden zou overeenkomstig de waarheid zijn die wij brengen. We zouden als Zijn heiligen Gods laatste onthullingen volgen. Het geweldige goede nieuws van de uiteindelijke verzoening van allen is de krachtigste aansporing om vrede te bewaren. In vijanden zien we toekomstige vrienden. Dit verzacht ons gedrag, niet naar vijanden alleen, maar ook naar gelovigen. Hierin komen wij allen tekort. 30

Wij scheiden ons niet af van andersdenkende gelovigen. Wel zouden wij het woord van de waarheid recht snijden en ijverig zijn om de eenheid van de geest te bewaren met de band van vrede. Maar ook: de waarheid in liefde uitdragen. God zal dat bevestigen en harten van heiligen raken en openen. 31

32

4. LANGSCHILD OPNEMEN in alles opgenomen hebbend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen Efe.6:16 Wat geloof is geloof is een aanneming van wat verwacht wordt, een overtuigd zijn van wat niet gezien wordt Heb.11:1 Functie van geloof Door geloof van Jezus Christus rechtvaardig. Rom. 3:22 God geeft geloof: het kanaal waardoor God werkt. Efe.2:8 Geloof wortelt in woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. 1Tim.4:6 Geloof leidt tot stellen van ons lichaam tot levend, heilig, God welgevallig offer, onze logische godsdienst. Rom.12:1 We zijn tezamen met Christus opgewekt, levendgemaakt en gezet te midden van de hemelsen. Efe.2:6,7 Wij rekenen daarmee, wij zoeken wat boven is. Kol.3:1 Reikwijdte van geloof De Heer ziet onder Zijn volk kleingelovigen. Mat.6:30-34 Paulus noemt niemand zo. Hij breidde het geloofsgoed van de nieuwe, jonge gelovigen uit. De bazuin van God werd bekend als nieuwe verwachting; het bereik van het geloof nam toe. 1Thes.4:13-18 33

Domein van geloof vóór Efeziërs We nemen dit schild van het geloof op; ieder aspect van geloof uit Paulus’ brieven. Het is een langschild; dat wijst op de rijkdom van het geloofsgoed en volle bescherming tegen vlammende pijlen van de tegenwerker. Efe.6:16 In de eerste brieven: verwachting van het lichaam van Christus vóór de verontwaardiging. 1Thes.4:13-18; 5:9-11 Proselieten keken uit naar opstanding in het begin van het aardse koninkrijk. Dan.12:13; Luc.14:14 De overledenen in Christus uit de natiën hadden geen verwachting in het vlees. Efe.2:12 God gaf de gelovigen uit de natiën (en enkelen uit Israël) uitzicht op opstanding bij de bazuin van God. Wij, die een voorverwachting hebben in de Christus. Efe.1:12 De Corintiërs vroegen: welk lichaam? 1Cor.15:35 Het zal veranderen 1Cor.15:44,49 van ziels in geestelijk, van aards in hemels. Niet allen zullen wij ontslapen, maar wij allen zullen veranderd worden, in een oogwenk, in de laatste bazuin(stoot). Dat betreft hemelse heerlijkheid. Wij zullen het beeld van de Hemelse dragen, van de opgestane en verheerlijkte Christus. Vlees en bloed hebben geen lotdeel in het koninkrijk van God. 1Cor.15:35-53 Dit was voorbereidend op grotere reikwijdte van geloof. Domein van geloof in Efeziërs We lezen in Efeziërs 5x van de plaats en toekomst van het lichaam van Christus: te midden van de hemelsen. Een gelovige rest uit Israël (+ Paulus), gezamenlijk met gelovigen uit de natiën, hebben hun 34

bestemming boven, in de komende eonen. Efe.2:6,7 Voor de gelovigen uit Israël een zeer grote verandering. De aardse bediening, het priesters/koningen zijn, blijft voor het volk Israël. Voor de gelovigen uit de natiën was dat nieuw, zij hadden de plaats onder Israël op aarde. Ook voor hen is het hemelse lotdeel! Het geheim van Christus en het Efeze-geheim Het Efeze-geheim (zie blz. 11, inleidend) heeft voor ons drie aspecten Efe.3:6; de sleutel is: in geest. Gelovigen uit de natiën kunnen, samen met de gelovigen uit Israël, de hemelse bediening uitoefenen. Dit Efeze-geheim heeft te maken met (het toen nog onbekende aspect van) het geheim van Christus: Zijn regering over alles. Het al, ook de hemelen, zal onder Hem als Hoofd komen. Efe.1:10 Zijn regering over de aarde als Koning van de koningen Op.11:15 was bekend in Tenach (OT), Bv Psalm 2 en 45 én in de Griekse Schrift (NT) zonder Paulus’ brieven. Maar Zijn regering over de hemelse machten en krachten was verborgen gebleven in God. Dit is het hemelse aspect van het geheim van Christus. De bediening van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus is: gezamenlijk met Christus de hemelsen tot onderschikking aan Hem leiden. Dat is vanuit het lotdeelbezit van het lichaam van Christus (terwijl Israël lotdeelbezit op aarde heeft). Deze reikwijdte is: het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus, en dat voor al de heiligen Efe.1:15 35

In ons geestelijk conflict is een verdedigingsmiddel: Langschild van het geloof in alles opgenomen hebbend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen Efe.6:16 Ja: doet aan..staat dan..opgenomen hebbend Efe.6:11,14,16 Het hemels lotdeel is door God gegeven, wij ontvangen dat lijfelijk onmiddellijk na de bazuin van God. God is het, Die je bekwaam maakt voor het lotdeel van de heiligen in het licht. Kol.1:12 Als wij ons vandaag willen verheugen in dat lotdeel boven, dan is lezen, bestuderen van de brieven van Paulus, nodig. Dit grote of lange schild kan vlammende pijlen van de boze prima opvangen en doven: pijlen van laster, twijfel, tweespalt, verwarring, onrecht, herinneringen, et cetera. Geloof in balans Verwissel het wezenlijke niet; onze positie in Christus is niet hetzelfde als onze wandel in de Heer, terwijl ze alles met elkaar te maken hebben. 36

5. HELM VAN REDDING en ontvang de helm van de redding Efe.6:17 We vinden dit ook bij de profeet Jes.59:17-20 waar hij zegt, dat de Berger uit Sion zal arriveren en oneerbiedigheden van Jakob zal wegnemen (vers 20). Daarvoor lees je dit: en Hij zal gerechtigheid aandoen als een maliënkolder en de helm van redding op Zijn hoofd Jes.59:17a Paulus citeert Jesaja. De gedachte is, dat Jahweh redding geeft doordat Hij het kwaad wegneemt. Dat geldt bij de wapenrusting van God ook. Paulus gebruikt dezelfde beeldspraak als de profeet. Het uitgangspunt is: God geeft Zijn wapenrusting. Paulus schreef terwijl hij vastgeklonken was aan een Romeinse soldaat. Hij was gebonden, had het beeld van wapenrusting dichtbij. Lastige omstandigheid, want op dat moment had de apostel geen privacy meer. Hij was in Rome gebonden, maar het woord van God is dat niet. Als gelovigen zouden wij bedacht zijn op wat boven is, waar Christus is. Op aarde zijn wij in een vreemde, vijandige omgeving. Als je van je hemelse status wil genieten, heb je met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht Efe.2:2 te maken. Die wil de toevoer van geestelijke vitaliteit verhinderen. Die komt van boven, waar Christus 37

is, aan de rechter(hand) van God. Daarom hebben wij de helm van redding nodig, zodat wij frisse, geestelijke levenskracht ervaren, en ons lotdeel boven kunnen genieten. Nadat wij de eerste vier onderdelen van de wapenrusting aangedaan hebben, ontvangen wij de helm van redding uit Gods hand, biddend (zie hoofdstuk 7). De helm betekent niet de redding van zonden of onszelf, maar van geestelijke vijanden. Deze redding beperkt zich tot contacten met onzichtbare, boze machten en krachten. En ze is beperkt tot verdediging van ons hemels lotdeel. Het geeft bevrijding van de machtige krachten van duisternis die ons willen beroven van het genot van ons lotdeel. Het gaat om onze relatie tot God Efe.1:3-14, niet onze relatie met Christus of met de nieuwe mensheid. Jesaja: Gods redding is, dat Hij het kwaad wegneemt. Door onze geestelijke wapenrusting houdt Hij de kwade machten op afstand. Hij neemt ze echter nog niet weg van de aarde; dat gebeurt pas in de komende periode van Zijn verontwaardiging. Wanneer we waarheid, gerechtigheid, vrede en geloof dragen, zal God ons de reddende helm geven. We hoeven dan niet bezorgd te zijn om ons hoofd, want het is zo, dat Christus Jezus zélf ons Hoofd is en triomfeert. 38

6. ZWAARD VAN DE GEEST en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak Efe.6:17b Dit is opnieuw krachtige beeldspraak. Het gaat om het zwaard van de geest, een geestelijk zwaard. Het betreft uitspraken van God, die ons gegeven worden door de geest van God. Zo werkt Gods kracht in en door ons. Dit is puur geestelijk, ons lichaam en onze ziel worden daar niet direct door geraakt. We lezen elders: want levend is het woord van God, en werkzaam en scherper dan ieder tweesnijdend zwaard, en dringt door tot verdeling van ziel en geest, van zowel verbindingen als merg, en is scheidsman van de overleggingen en gedachten van het hart Heb.4:12 Waarom is dit zwaard levend, werkzaam, scherper dan ieder tweesnijdend zwaard en is het doordringend? Het is een geestelijk zwaard, dat (het) ziel(se) en (het) geest(elijke) onderscheidt. Onze geest wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte. Hoewel onze ziel, emoties anders kunnen zijn in bepaalde situaties. 39

We kunnen ons in de geest verheugen terwijl ons lichaam pijn heeft of terwijl wij in de ziel bedroefd zijn. Wij zoeken in de geest wat boven is, gericht op Hem, Die aan Gods rechter(hand) is, terwijl ziel en lichaam allerlei emoties en gevoelens hebben door wat op aarde is. Wij zijn bevoorrecht om tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade te zijn. Nu. Terwijl tastbaar bewijs in lichaam en ziel ontbreekt. Wij zijn nu én in de toekomst tot lofprijs van Zijn heerlijkheid. Onze gerichtheid hierop kan verstoord worden door wat op aarde is. Door tegenstand van duistere wereldmachten, geestelijke boosheden te midden van de hemelsen. De Heer helpt ons bij het dagelijks aantrekken van de hele wapenrusting van God. En God geeft ons het geestelijke zwaard, dat is Gods uitspraak. Het begrip geest staat maar liefst 14x in Efeziërs. We lezen van de geest van God, van de Vader, van de heilige geest die verzegelt, de menselijke geest, de geest van wijsheid, onthulling. Geest is de onzichtbare, ontastbare kracht tot handelen, leven, intelligentie. Geestelijke zegen, geestelijk zwaard In Efeziërs staat 1:3-19 parallel aan 6:10-20. In 1:3-19 worden wij geestelijk gezegend in Christus te midden van de hemelsen, en volgens 6:10-20 doen we de geestelijke wapenrusting aan. De betekenis van deze zegen kun je alleen beseffen door 1:15-19 te bidden. Om de toedeling van een geest van wijsheid en onthulling in 40

erkenning van Hem. En zo bidt de apostel in 6:18 om geestelijke waakzaamheid en alertheid bij het aantrekken van de wapenrusting. Het gaat niet om het wel/niet bezitten van het lotdeel, maar het bewuste besef ervan. Christus’ geestelijke tegenstanders willen publicatie, het bekendmaken van Gods waarheid voor deze tijd verhinderen. Om zo ons als gelovigen af te houden van genot van het hemels lotdeel en onze positie als zonen. Wanneer ons denken passief is, zijn wij een makkelijke prooi voor de geestelijke duistere machten en krachten. Wanneer we alert, actief heel de wapenrusting aandoen, ontvangen wij van God de helm van redding. Hij reikt het zwaard van de geest aan, Gods uitspraken, waarmee we misleidende gedachten en filosofieën kunnen afsnijden. In geestelijk opzicht ontvangen we kracht van de Heer om te stand te houden; op ziels niveau zijn we kwetsbaar, want onze gevoelens veranderen. Onze emoties worden beïnvloed door indrukken uit de wereld en van andere mensen. Maar het zwaard dringt diep door en scheidt ziel en geest van elkaar. Op God gericht leven in de praktijk. Gods uitspraken zijn krachtig. Wij lezen ze en maken onderscheid tussen directe uitspraken van God zelf, en bijvoorbeeld beschrijving van een geschiedenis. De Heer zelf pareerde de aanvallen van de satan met: er staat geschreven. Luc.4 Zo kunnen wij ons ook tegen de lagen en listen van de tegenwerker verdedigen. Het gaat om de echte uitspraken van God, Jahweh. Naast de Thora, de Profeten en de Psalmen, reiken de Romeinenbrief en Efeziërs ons de nodige uitspraken aan waarmee we verdedigen, we hebben geen aanvalswapens. 41

De suggestie, de gedachte, eigen werken te moeten doen pareren we: in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dat niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Efe.2:8 Aantijging van schuld en schuldgevoel kun je pareren met: wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus Rom.5:1, en: zo is dus nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Rom.8:1a De toekomst is hemels, niet aards, voor ons. Als iets anders wordt beweerd, in ons antwoord: en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus Efe.2:6,7 Zo is het kortzwaard van de geest effectief tegen de influisteringen van de boze. Wij ontvingen geweldige geestelijke zegen en Efeziërs 1 is vooral het zwaard van de geest. Paulus was zwak in zijn vlees (boodschapper van de tegenstander, een ‘splinter’), direct nadat hij de waarheid voor vandaag leerde kennen. 2Cor.12 Zo ook wij. De Heer geeft ons kracht om geestelijk te kunnen standhouden, te weerstaan. 42

7. GEBED bij ieder gebed en iedere smeekbede biddend bij iedere gelegenheid – in de geest daartoe ook waakzaam zijnde met alle vasthoudendheid en iedere smeekbede aangaande alle heiligen Efe.6:18 Het bidden en waakzaam zijn is verbonden met vers 17: En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak. Efe.6:17 We lezen over drie activiteiten om ons te bekrachtigen in de Heer en in de macht van Zijn sterkte. 1. Onze medewerking. 2. De bevestiging van de Heer. 3. Voortdurend gebed en smeekbeden. Het aandoen van vier delen van de wapenrusting (onze medewerking) gebeurt met gebed en smeekbede. De bevestiging van de Heer is: helm en zwaard. Door Gods geest die in ons woont zijn wij dagelijks met Vader in gesprek. Zo hebben wij een geestelijke houding zonder bewuste inspanning, en zijn in harmonie met God. 43

Zo zal onze geest stil, biddend, zijn, terwijl we met onze handen, voeten en hoofd druk met het dagelijkse bezig zijn. Zijn woord geeft voedsel én taal om te bidden. Gebed Ons deel is: vrede en vreugde in heilige geest. En: wie als slaaf Christus dient, is welgevallig voor God en gekwalificeerd bij mensen Rom.14:18 Deze drie staan in de gebeden in de brieven van Paulus: 1. Slaven voor Christus; 2. Welgevallig voor God zijn; 3. Bij mensen gekwalificeerd. Slaven voor Christus Het in de Heer zijn zegt: als slaaf Christus in de praktijk dienen. Bidt om vrijmoedigheid. Efe.6:19 Verheug je in de Heer, altijd. Bidden is voor alle heiligen, tot waardige wandel, om vrucht te dragen. Kol.1:10 Bidt voor hen die ons denken plaatsen (terechtwijzen) en vooraan staan. 1Thes.5:12 Welgevallig voor God Verheug je altijd, bid onophoudelijk, dank Vader in alles, want dat is Gods wil. 1Thes.5:16-18 44

Weest in niets bezorgd, maak alles met gebed en smeking onder dank bij Vader bekend. Fil.4:6,7 Gebed voor alles, iedereen. Gekwalificeerd bij mensen Ons contact met mensen kan niet gekwalificeerd zijn als je het plan van God tot redding van alle mensen niet kent, of niet gelooft dat Hij allen redt. Ons gebed is voor alle mensen. Onze welwillendheid zij alle mensen bekend: de Heer is nabij. Bij ieder gebed .... en smeking aangaande al de heiligen .... om het geheim van het evangelie bekend te maken. Efe.6:18a,19 Met deze gebeden, die wij voor allen doen, zullen wij een rustig en mild leven leiden. Nee, geen verplichting om al de gebeden uit de brieven van Paulus dagelijks te bidden. Laat ze onderdeel zijn van je gebed, van tijd tot tijd. Ten slotte: God neemt slechte mensen, valse broeders, onrust niet weg. Maar wij leren alles te zien zoals Hij. Omdat God de Redder van alle mensen is, kunnen wij de ander zien als vriend én potentieel gelovige, waarin God te Zijner tijd ook alles zal zijn. 45

Meer uitgaven van Stichting Da-ath: De uitgeroepen gemeente: Lichaam én bruid? Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid? De geestelijke band tussen God en Zijn volk wordt in heel de Schrift genoemd onder het beeld van een huwelijk. In Efeze ligt de nadruk op lichaam als beeld. Een gehuwde man en vrouw worden één vlees en worden zo één lichaam, 1 Corinthiërs 6:16. Maar zij zijn nog steeds in staat om afzonderlijk dingen te doen en te regelen. Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet. De bruid uit vroeger tijden was niet op hetzelfde niveau als de Echtgenoot.

Wie gaan mee bij de opname? Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen dan worden ‘weggerukt’ – Grieks: harpazô – om Hem te ontmoeten in de lucht? (1 Thessalonicenzen 4:13-18) In deze dagen van verval kent het christendom velen die eigenlijk ongelovig zijn ... Het christendom is groot in deze wereld. Velen worden in het christendom geboren, in een groep, kerkgenootschap of wat ook. En die zitten – zoals we dat zeggen – ‘in een mist van traditie’; ze groeien op met overleveringen. En daarin kom je diverse gelovigen tegen. Zij geloven in de Schriften en in de Heer Jezus Christus. Maar binnen het christendom is soms moeilijk vast te stellen wie waarachtig gelooft. Het gaat de Heer aan wie van Hem zijn, wie bij Zijn lichaam – Efeziërs 1:23; 1 Corinthiërs 12:11-13 – horen. De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

Da-ath Opdat wij weten, wat God ons in genade schenkt! Gods Woord is leven. Getuigen van God en Zijn Woord. Da-ath is het Hebreeuwse woord voor ‘kennis’. Wat de Schrift in Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus. da-ath.nl In samenwerking met: Evangelie Om Niet Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt! Gratis online boeken lezen, delen en downloaden (de publicaties zijn ook als uitgave op papier verkrijgbaar) evangelieomniet.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
Home


You need flash player to view this online publication