127

Johannes 19:37 maakt hier ook melding van, hij kende zijn klassiekers heus wel, net zo goed als hij wist dat geen been van Hem verbrijzeld zou worden. Toen waren er naar verhouding slechts weinigen die geloofden dat het om de Messias ging, maar bij Zijn komst op de Olijfberg wordt het natuurlijk een ander verhaal. In Openbaring 1:7 staat het nog een keer, namelijk: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen des lands (NBG der aarde) zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. Het volk Israël zal met afgrijzen constateren dat de voorst-voortgebrachte, die bereid was zichzelf te ontledigen, de vorm van een slaaf had aangenomen en zichzelf had laten vernederen, Jezus hun Messias was. Zij zullen met grote schrik ontdekken dat zij met hun geschreeuw ‘kruisig Hem’ hun eigen verbondsgod aan het kruis hebben laten slaan en Zijn wonden zien. Is dat nu wel zo zeker dat het gaat om hun eigen verbondsgod? In vers 8 gaat het verder met: Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En in vers 4: genade en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de voorst-voortgebrachte van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Openbaring 4:8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Die is, die was en die komt is de betekenis van IEUE en dat is zo algemeen bekend dat ik daar niets aan hoef toe te voegen. Wat blijft is, dat IEUE dan de verbondsgod van het volk Israël moet zijn. Er zijn gelovigen die denken dat Hij, IEUE, die is en die was en die komt, God zelf is, of wel Al, de Onderschikker. Als dit zo is dan moet IEUE de absolute macht hebben. Een eerste aanwijzing dat dit niet het geval is, zou kunnen zijn dat het gaat om een openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft en die Jezus Christus weer aan Johannes heeft doorgegeven. 126

128 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication