129

God is in het Grieks Theos en betekent Plaatser. God in het Hebreeuws is Al en betekent Onderschikker. Heer is in het Grieks Kurios en betekent iemand die volmacht over anderen heeft. Heer wordt in het Hebreeuws zowel voor IEUE als Adonai gebruikt. Niemand zal er moeite mee hebben dat het bij het woordje Heer/Kurios steeds over IEUE, die is en die was en die komt, gaat. Dat God, de Almachtige, ook genoemd wordt is niet zo gek, want het was immers Gods (Plaatser en Onderschikker) openbaring die de Zoon moest tonen aan Johannes, Openbaring 1:1. De Zoon spreekt en handelt altijd namens God, de Almachtige, en vertegenwoordigt Hem. Je zou kunnen zeggen dat Hij zich met Hem vereenzelvigt. Nog sterker, de Zoon en de Vader zijn één, Johannes 10:30, en in vers 38 staat: dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader. Ook Johannes 14:8-11 getuigt ervan dat Hij in de Vader is en de Vader in Hem. Laten wij eens in het oude testament kijken. Genesis 18:1-3 En IEUE, Alueïm (NBG Here) verscheen aan hem (Abraham) bij de terebinten van Mamre…., en hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun tegemoet en wierp zich ter aarde; en hij zeide: Mijn Adonai (NBG Mijn heer), indien ik genade in Uw ogen gevonden heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Abraham wist direct wie IEUE was van de drie Alueïm die daar stonden en wierp zich voor Hem ter aarde. Jammer genoeg komt hier niet tot uitdrukking waaraan hij IEUE herkende. Genesis 18:13 Toen zeide IEUE (NBG de Here) tot Abraham:…. Zou voor IEUE iets te wonderlijk zijn? Uit deze verzen blijkt duidelijk dat IEUE persoonlijk een gesprek voert met Abraham, terwijl in de verzen ervoor door de Alueïm gesproken wordt. Genesis 18:20 Daarop zeide IEUE (NBG de Here): Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar, enz. 128

130 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication