140

Romeinen 9:11-24 vers 12,13 Nog voordat Jakob en Ezau waren geboren, maakte God Rebekka bekend, dat de oudste, ofwel de eerstgeborene, de jongste geslaafd zou zijn, Genesis 25:23. Paulus komt met de toevoeging, dat God Jakob liefhad en Ezau heeft gehaat. Het was ook nogal wat in die tijd dat God dit zo besloten had. Het ging in tegen alle regels, die toen als rechtsgeldig in gebruik waren. De eerstgeborene was degene die het belangrijkst was en het eerstgeboorterecht door geboorte verwierf. Dit ging in dit geval niet op, omdat God Jakob had gekozen om tot stamvader van alle Israëlieten te worden. Het haten, zoals hier omschreven, is niet wat wij in het algemeen onder haten verstaan, iets wat met hevige boosheid gepaard gaat en je iemand wel zou kunnen vermoorden. God ontnam Ezau alle menselijke rechten, hij werd als het ware achtergesteld ten opzichte van Jakob. Je moet wel bedenken, dat dit al door God besloten was nog voor ze geboren waren en nog voor ze ook maar enig goed of kwaad hadden kunnen doen. Rebekka, Izaäk, Ezau of Jacob konden met hun zogenaamde eigen vrije wil onmogelijk iets doen tegen wat God zich in Zijn raadsbesluit had voorgenomen. Zo kunnen ook wij, hoewel wij denken al heel wat mans te zijn, niet ingaan tegen wat God zich in zijn raadsbesluit ten opzichte van ons persoonlijk leven heeft voorgenomen. Voor heel ons leven zijn de tijden door God, de Vader, al vastgelegd, tot het uur van sterven toe, zie bijvoorbeeld Psalmen 31:16; Prediker 1:3, 9:12, de mens kent de tijden niet, maar God weet het exact. De Zoon van God zegt regelmatig: Mijn tijd is nabij, namelijk de door God, de Vader, gestelde tijd. In Handelingen 17:26 zegt Paulus, dat God de voor de mens toegemeten tijden en woongrenzen heeft bepaald. Het probleem is, dat wij denken met onze eigen vrije wil invloed op Gods bedoelen met ons leven te kunnen uitoefenen. 139

141 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication